SACCSIV – blog ortodox

Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAHOMED, câinelui ticălos, care a născocit-o”

Posted in Uncategorized by saccsiv on august 27, 2015

   Iata ce putem citi la CUVIOSUL MAXIM GRECUL SCRIERI DOGMATICO-POLEMICE la pagina 31:

Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui Mahomed, câinelui ticălos, care a născocit-o

În măsura în care locuieşte în mine buna credintă şi pe cât a lucrat harul Sfântului Duh, eu am dat în vileag şi credinta cea rea a iudeilor şi rătăcirea grecilor şi ereziile latinilor∗. Dacă voi lăsa fără acuzare credinŃa cea rea a agarenilor, urâŃi de Dumnezeu, şi vicleşugul lor cel diavolesc, atunci nimeni nu mă va lăuda pentru aceasta ci, dimpotrivă, toŃi mă vor osândi pentru cumplita nepăsare şi împuŃinarea râvnei dumnezeieşti faŃă de buna credinŃă. De aceea, chemând harul nemăsurat al dumnezeiescului Mângâietor, al Sfântului Duh, voi începe cu ajutorul lui Dumnezeu să grăiesc în apărarea credinŃei celei neîntinate, iubite de Dumnezeu şi mântuitoare.

Există multe semne diferite care dovedesc credinŃa cea adevărată şi mântuitoare în Dumnezeu, însă dintre ele doar trei sunt necesare, mai mult decât toate celelalte, pentru dovedirea bunei credinŃe celei neîntinate şi mântuitoare. Ele sunt: primul Însuşi Dumnezeu, Creatorul şi Stăpânul tuturor, a statornicit o credinŃa; a doua: acela prin Care Dumnezeu, Creatorul şi Stăpânul, a adus credinŃa în viaŃa oamenilor, este drept şi preacuvios şi binecredincios şi plin de toată înŃelepciunea şi raŃiunea; şi a treia: legile credinŃei sunt corespunzătoare în toate cu dogmele şi poruncile Proorocilor, Apostolilor, PărinŃilor Sinoadelor ecumenice şi ÎnvăŃătorilor inspiraŃi de Dumnezeu, care au existat din veac. Martorii cei mai vrednici de crezare ai acestor cuvinte sunt Avraam şi Moise şi toŃi Proorocii dumnezeieşti care au trăit după ei în diferite vremuri, şi Însuşi Hristos, Care i-a ales pe aceştia pentru virtuŃile dobândite de ei şi pentru evlavia lor şi i-a umplut de toată înŃelepciunea şi raŃiunea şi i-a făcut legiuitorii vieŃii celei plăcute lui Dumnezeu, împlinind El Însuşi cele rânduite de ei, chiar dacă erau nedesăvârşite datorită neputinŃei oamenilor de atunci, şi pecetluindu-le în chip dumnezeiesc şi cu putere.

L-a ales pe Avraam, pe care l-a lăudat şi l-a binecuvântat, pentru că el, cu raŃiune cucernică şi râvnă demnă de laudă, l-a acuzat pe tatăl său deoarece devenise învăŃător al relei credinŃe pentru ceilalŃi oameni şi a zdrobit idolii făcuŃi de el, recunoscându-L singur pe unicul Dumnezeu şi mărturisindu-L ca fiind Creatorul şi Proniatorul cerului şi al pământului şi al tuturor celor ce sunt în ele, înŃelegând din frumuseŃea creaŃiei că El este Artistul ei cel minunat.

Pentru o asemenea evlavie, Domnul l-a răsplătit prin faptul că i S-a arătat El Însuşi sub înfăŃişarea a trei bărbaŃi, a stat sub acoperişul cortului său şi a primit ca un om ospăŃul lui, făcându-i cele mai mari făgăduinŃe: că îl va face tatăl multor popoare şi că soŃia lui, Sarra, care era deja bătrână, îi va naşte un fiu. Astfel, prin seminŃia lui se vor binecuvânta toate popoarele pământului şi se va înmulŃi ca nisipul care este pe malul mării şi ca stelele cerului. După ce i-a făcut aceste făgăduinŃe, Creatorul şi Stăpânul tuturor i-a dat o lege nescrisă: Taina tăierii împrejur, spunându-i: Să faci ce e bine plăcut înaintea Mea şi să fii curat şi neîntinat. Toate acestea le-a primit cu credinŃă fericitul bărbat şi le-a păzit şi le-a împlinit fără lipsă atât el, cât şi urmaşii lui, chiar până la Moise. Acestea sunt arătările şi făgăduinŃele lui Dumnezeu, Creatorului şi Stăpânului tuturor, date acelui bărbat cucernic şi fericit, patriarhului Avraam, după cum reiese din Dumnezeiasca Scriptură.

Dar arătările faŃă de Moise sunt mult mai mari şi mai înfricoşătoare! Ele sunt, întradevăr, înfricoşătoare şi întrec orice cuvânt şi orice gând. Dumnezeu Însuşi i S-a arătat lui sub

Acest cuvânt este scris de Cuviosul Maxim după cuvântul: Despre cele trei mari erezii latine.

înfăŃişarea focului care lumina, însă nu ardea rugul, şi l-a chemat pe nume pe acest bărbat dumnezeiesc şi i S-a descoperit ca fiind Dumnezeul părinŃilor lui: al lui Avraam, Isaac şi Iacov, şi l-a trimis în Egipt să îi scoată din robia cea îndelungată şi din asuprire pe urmaşii lui Avraam, adică pe poporul israelit. Acolo, El l-a proslăvit înaintea Faraonului şi înaintea întregului Egipt prin multe minuni, iar apoi şi la Marea Roşie, pe care a despărŃit-o cu puterea Sa dumnezeiască şi a uscat drumul, iar numerosul poporul israelit a trecut prin ea cu picioarele uscate. Însă nu vă voi plictisi cu povestiri despre ceea ce ştiŃi deja şi nu voi enumera toate minunile mai presus de fire care s-au făcut acolo, ci voi încheia cu pogorârea lui Dumnezeu pe vârful muntelui Sinai pentru a vorbi faŃă către faŃă cu Moise. În Sinai, El i S-a arătat lui Moise atât cât a fost cu putinŃă firii omeneşti să perceapă arătarea lui Dumnezeu. A vorbit cu el aşa cum un prieten vorbeşte cu prietenul său şi i-a dat Legea scrisă pe tăbliŃe de piatră de safir, scriind pe ele cu degetul Său dumnezeiesc cele zece porunci ca, trăind potrivit cu ele şi călăuzindu-se după ele, oamenii să-I fie bineplăcuŃi lui Dumnezeu.

Despre faptul că aceşti fericiŃi bărbaŃi au fost atât de minunaŃi şi că Însuşi Creatorul şi Stăpânul tuturor, după nemăsurata Sa iubire de oameni, a adus prin ei Legea Sa în viaŃa oamenilor, s-a spus destul. Iar despre Mântuitorul nostru, despre Hristos Dumnezeu, Care a luminat toată creaŃia cea văzută şi nevăzută cu propovăduirea Evangheliei sau cu lumina cea neapusă a cunoaşterii lui Dumnezeu şi a evlaviei, este de prisos să vorbim. Despre aceasta spune Proorocul: Slava Lui acoperă cerurile şi tot pământul este plin de slava Lui! Izbucnire de lumină ca la răsărit de soare, raze vii din mâna Lui pornesc! (Avac. 3, 3-4).

Începând de la învălmăşeala de după potopul care a fost în timpul lui Noe, când oamenii s-au înmulŃit pe tot pământul şi neamul omenesc s-a întunecat din pricina răutăŃii şi a relei credinŃe şi a slujirii la idoli, cine a putut, până la întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, Care este mai presus de orice minte şi cuvânt, să izbăvească pe deplin neamul nostru de rătăcire şi să sădească iarăşi în noi marea taină a evlaviei, numită de Prooroc strălucire şi lumină? Este numită strălucire pentru că înainte ea a fost într-un singur popor şi într-o singură Ńară, cea iudaică, şi a luminat numai Ńinuturile iudeilor. Este însă numită lumină, deoarece s-a răspândit de acolo şi a luminat pe deplin toate neamurile prin FericiŃii Apostoli, precum se spune în Scriptură: luminat-au fulgerele Tale lumea (Ps. 76, 17). Această proorocie poate fi înŃeleasă şi altfel: strălucirea este Legea dată de Moise care nu este desăvârşită, după cuvântul dumnezeiescului Apostol, care spune: Căci legea n-a desăvârşit nimic (Evr. 7, 19), sau cum a explicat Însuşi Dătătorul ambelor legi, spunând despre Legea lui Moise: Să nu socotiŃi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc (Mt. 5, 17). Aceasta înseamnă: să o desăvârşească, deoarece nu este desăvârşită. Căci Legea lui Moise pedepseşte doar păcatele făcute cu fapta, zicând: să nu săvârşeşti adulter, să nu ucizi, să nu furi şi aşa mai departe. Iar Legea Evangheliei Noului Testament, aduce face cunoscute rădăcinile păcatelor pomenite şi le supune osândirii înfricoşătoare, zicând: Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui (Mt. 5, 28). Şi iarăşi: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului (Mt. 5, 22); la fel şi despre celelalte. Căci începutul şi pricina uciderii sunt furia nemăsurată şi mânia, iar cauza desfrâului este privirea vicleană şi poftitoare. Aşadar, Legea cea veche, pentru că arată numai faptele păcătoase, se aseamănă cu strălucirea – căci strălucire se numeşte, de obicei, lumina dimineŃii în zori, care nu este a soarelui, iar lumina cea desăvârşită este Legea Evangheliei, deoarece ea îl face pe om desăvârşit în Dumnezeu şi îl ridică la bunătatea cea dintâi a Preabunului Dumnezeu, Care l-a creat după chipul şi asemănarea Sa.

După ce am spus cât a trebuit despre Mântuitorul Hristos şi despre credinŃa cea adevărată rânduită de El, să ne îndreptăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, către descoperirea relei credinte a ticălosului Mahomed. La începutul acestui cuvânt am spus că mai ales trei însuşiri definesc cel mai mult participarea necesară la credinŃa în Dumnezeu, cea mântuitoare şi neîntinată: faptul că ea este rânduită de Însuşi Dumnezeu, că Acela prin care Stăpânul tuturor a adus-o în viaŃa oamenilor este drept, cuvios, evlavios şi plin de toată înŃelepciunea şi raŃiunea insuflată de

Dumnezeu şi faptul că ea este întru toate împreună-glăsuitoare cu dogmele şi învăŃăturile Proorocilor şi Apostolilor insuflaŃi de Dumnezeu. Lăsându-le acum pe prima şi ultima dintre aceste însuşiri, să o cercetăm mai întâi pe cea din mijlocul lor. Căci, atunci când această însuşire va fi descoperită, va fi mai uşor să le dezvălui şi pe celelalte.

Voi începe cu următorul lucru: acest linguşitor ticălos şi premergător al necuratului Antihrist, dintru început nu a fost părtaş nici al evlaviei, nici al vreunei înŃelepciuni şi nu a avut nici un fel de pregătire ştiinŃifică, iar acest lucru îl dovedeşte clar o povestire despre el, pe care eu am auzit-o de la nişte bărbaŃi vrednici de crezare care cunosc totul referitor la el. Ei mi-au povestit că el era angajatul unui ismaelitean bogat din Arabia, era vizitiul lui, şi deseori mergea în Palestina şi în Siria cu negustori ismaeliŃi şi sirieni. Când stăpânul lui a murit, stăpâna lui, pentru că l-a îndrăgit, l-a făcut ibovnicul ei şi moştenitorul tuturor averilor ei. Dobândind o mare bogăŃie şi având vechime în neamul său arăbesc, el şi-a dorit să întocmească o nouă lege şi pe neamul arăbesc, cel înrudit cu el, care pe atunci slujea idolilor, să îl îndepărteze de idolatrie şi să îl aducă la o credinŃă bună. Când se gândea la aceasta, izvorul tuturor relelor, diavolul, care întotdeauna luptă şi atacă binecinstitorul neam creştin, a adus la el o unealtă potrivită răutăŃii şi ticăloşiei lui, pe un oarecare iudeu cu numele Ilie, care fusese alungat de iudeii care locuiau în Ierusalim pentru o erezie de-a lui. Acesta, fiind primit cu bunăvoinŃă de ticălosul Mahomed, l-a învăŃat pe arab o credinŃă şi o erezie iudaică: l-a învăŃat să cunoască un singur Dumnezeu într-o singură Persoană, nu în trei Persoane; de asemenea, l-a învăŃat să se taie împrejur, să nu mănânce carne de porc, să se cureŃe des cu apă de păcatele săvârşite în fiecare zi şi multe altele păzite de iudei, iar femei să îşi ia câte vrea şi poate să întreŃină fiecare.

Toate acestea, pe care el mai înainte nu le ştia deloc, l-a învăŃat iudeul.

Un alt învăŃător al relei credinŃe, i l-a înfăŃişat diavolul, tocmai pentru o mai mare amăgire a neamului omenesc, în persoana unui oarecare călugăr alungat din Constantinopol pentru erezia ariană şi pentru alte hule ticăloase de-ale lui. Acesta, venind la Mahomed şi înŃelegând slăbiciunea minŃii lui şi faptul că el nu este deloc priceput în lucrurile dumnezeieşti, nu a hulit învăŃăturile ce i-au fost date mai înainte de iudeu şi nu le-a respins, ci, dimpotrivă, l-a întărit în ele. Dar a mai adăugat la ele toată erezia ariană, învăŃându-l că Hristos cel cinstit de creştini nu trebuie numit Dumnezeu, ci numai om plin de toată sfinŃenia care întrece sfinŃenia tuturor Proorocilor din veac, dar să nu Îl mărturisească pe El ca Dumnezeu şi nici ca Fiu al lui Dumnezeu ci ca robul lui Dumnezeu şi făptura lui Dumnezeu, iar nu ca pe Creator. L-a învăŃat să citească şi să respecte cartea cea dumnezeiască a Sfintelor Evanghelii ca fiind pogorâtă din cer, şi alte câteva asemenea acesteia i le-a dat spre a le cerceta, lucru pentru care s-a şi învrednicit din partea lui de mare cinste, mai mult decât iudeul. Fiind invidios pe el pentru acestea, iudeul şi-a pus în gând să îi facă rău călugărului-arian şi şi-a dus la împlinire gândul în felul următor. Odată, ticălosul Mahomed a plecat să se plimbe pe câmp, avându-i împreună cu el şi pe cei doi învăŃători. După ce au mers şi s-au desfătat destul cu plimbarea, s-au aşezat la masă. Aici, s-au săturat de mâncare şi au băut vin, apoi s-au întins să se culce, iar în ambele părŃi ale ucenicului s-au aşezat învăŃătorii lui. Mahomed şi călugărul au adormit şi au avut un somn adânc, însă iudeul nu a dormit. Ridicându-se de la locul lui şi luând sabia lui Mahomed, i-a tăiat cu ea capul călugărului blestemat, iar el însuşi s-a întins şi s-a prefăcut că doarme. La scurt timp după aceea, Mahomed s-a trezit şi, văzându-l cu capul tăiat pe călugărul care stătea culcat lângă el, s-a tulburat foarte mult, l-a trezit pe iudeu şi a început să se certe cu el din pricina uciderii călugărului. Însă iudeul, împotrivindu-i-se cu înflăcărare şi îndreptăŃindu-se, i-a spus lui Mahomed: „Să vedem a cui sabie este însângerată şi după aceasta vom şti cine i-a tăiat capul”. Când amândoi şi-au scos din teacă săbiile lor, sabia lui Mahomed era însângerată.

Atunci iudeul i-a spus lui Mahomed: „Iată, sabia ta a alungat îndoiala şi îmi este martoră că eu nu sunt vinovat de sângele acestui om”. Atunci, precum se povesteşte, Mahomed s-a ruşinat puternic de fapta sa şi a dat o lege pentru toŃi urmaşii necredinŃei lui: să nu bea nicidecum vin, deoarece el este pricina omorului.

Însă acum să ne întoarcem la faptele meschine dinainte ale călugărului ucis şi la ceea ce a făcut el pentru întărirea noii amăgiri diavoleşti a ticălosului Mahomed. Spunând la început despre acestea, voi trece la relatarea despre celelalte necinstiri ale lui, pe cât mă va ajuta Iisus Hristos Cel ce vede adevărul şi Care este Dumnezeu peste toŃi.

SoŃia acestui ticălos [a lui Mahomed] se mâhnea puternic pentru că soŃul ei suferea cumplit de fiecare dată când era lună nouă şi, ca un lunatic, făcea spumă la gură, cădea la pământ şi îndura chinuri cumplite din partea demonului viclean, şi din această pricină vroia să se despartă de el. Ticălosul Mahomed i-a dezvăluit toate acestea călugărului şi l-a rugat să îl ajute dacă poate. Acela i-a spus: „Să nu te întristezi deloc pentru aceasta: eu te voi izbăvi de acest necaz, numai să îmi îngădui să stau de vorbă cu soŃia ta”. Cu îngăduinŃa lui Mahomed, călugărul a intrat la ea, a vorbit cu ea mult despre Prooroci şi despre descoperirile pe care le-au avut ei de la Dumnezeu prin Îngeri şi despre faptul că, uneori, Proorocilor lui Dumnezeu li se întâmplă ceva înfricoşător din partea Îngerilor trimişi lor de Dumnezeu şi deseori, nefiind în stare să îndure vedenia lor înfricoşătoare, ei cad cu groază la pământ. „Ceva asemănător se întâmplă şi cu soŃul tău atunci când coboară din cer la el Arhanghelul Gavriil, descoperindu-I poruncile şi sfaturile lui Dumnezeu. De aceea tu trebuie să te bucuri, doamnă, şi să te lauzi că te-ai învrednicit să fii soŃia unui asemenea bărbat” – i-a spus călugărul. Cu asemenea vorbe viclene, ispititorul acela, călugărul, a convins-o pe femeie şi prin ea l-a proslăvit în scurt timp pe Mahomed ca pe un prooroc în mijlocul poporului arab – căci soŃia lui se lăuda fără sfială fiecărei femei, numindu-se pe sine: „soŃia proorocului lui Dumnezeu”.

Atunci când s-a răspândit această slavă în necinstitul neam al arabilor, care se ocupau cu creşterea vitelor şi trăiau ca vitele, toŃi au început să îl cinstească ca pe un prooroc nou şi ca pe un adevărat învăŃător. Folosindu-se de aceasta şi fiind stăpânit de trufie deplină, acest om ticălos a început să le scrie oamenilor legi. Avându-l pe însuşi diavolul, care locuia în el şi care spunea prin el ceea ce ducea la veşnica pieire a celor ce ascultau, el le îngăduia orice plăcere şi tot ceea ce putea desfăta laringele, pântecele şi cele de sub pântece, spunând că pentru aceasta am şi fost noi creaŃi la început de Făcătorul tuturor şi că de aceea în raiul făurit pentru ei, după cuvântul acestui ticălos, Creatorul le-a pregătit trei râuri cu miere, vin şi lapte şi o mulŃime de tinere minunate cu care ei se vor uni toată ziua şi în ziua următoare vor fi din nou fecioare.

Dându-le asemenea făgăduinŃe pentru viaŃa de după moarte şi înşelând-i cu asemenea vorbe amăgitoare, ticălosul acesta a devenit pentru ei un călăuzitor drag spre veşnica lor pieire.

Însă i-a amăgit definitiv şi i-a convins să primească cu tot sufletul legile şi făgăduinŃele introduse de el în felul următor (după cum mi-au spus în scrisoare cei ce ştiu bine acest lucru).

Gândindu-se prin ce mijloc ar putea să îi convingă pe adepŃii lui de legile lui cele urâte de Dumnezeu, iar pe el să îl proslăvească şi să îl socotească egal cu ucenicii lui Hristos, care au primit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, necinstitorul acesta a născocit următorul vicleşug. A învăŃat un porumbel domestic să i se aşeze pe umăr şi să ia din urechea lui mâncarea pusă acolo dinainte. Acest lucru a avut loc în momentul în care a stat de vorbă cu barbarii. Prin acest mijloc, el i-a convins de faptul că, fiind învăŃat de Duhul Sfânt, le propovăduieşte legile şi învăŃăturile de folos. Prin acest vicleşug iscusit, el i-a înrobit şi mai mult pe acei barbari asemănători cu vitele şi i-a întărit în credinŃa lui cea rea. Dar aşa cum în fiecare popor sunt şi câŃiva oameni mai raŃionali şi mai înŃelepŃi, din rândul acestui popor unii ca aceştia s-au apropiat de ticălosul Mahomed şi i-au spus: „ÎnvăŃătorul nostru! Noi am auzit că Moise, care a fost trimis de Dumnezeu în Egipt să îi izbăvească pe urmaşii lui Avraam de robia îndelungată a Faraonului, a făcut multe minuni în Egipt şi la Marea Roşie şi în pustiul Sinai; de asemenea şi Proorocii lui Dumnezeu, care au fost după el, a făcut fiecare la vremea lui minuni. Însă mai mult decât toŃi, Însuşi Hristos, Care este cinstit astăzi de către toŃi creştinii, ca Dumnezeu, a făcut minuni mai presus de fire. Tu însă ce minune faci, pe care noi, văzând-o, să putem crede că eşti, într-adevăr, trimis de Însuşi Cel de Sus să fii în viaŃa aceasta îndrumătorul nostru către mântuire?”. Însă el le-a răspuns la aceasta cu obrăznicie şi mândrie, zicând: „Moise şi cei ce au fost după el, aşa numiŃii Prooroci, precum şi Însuşi Hristos, au fost trimişi de Dumnezeu cu minuni şi diferite semne, iar eu sunt trimis cu sabia, şi am porunca de a-i ucide pe cei care nu se supun cuvintelor mele”.

Din acest răspuns obraznic, la fel ca şi din multe alte fapte ale lui, reiese că acest ticălos nu a fost trimis de Dumnezeu – căci Preabunul Dumnezeu nu ucide pe nimeni – ci de cel ce luptă şi urăşte neamul omenesc – de diavolul – spre veşnica pieire a ucenicilor lui. Diavolul, dintru început a fost ucigător de oameni şi, ca un călău, se bucură de vărsarea sângelui omenesc, căci el este vrăjmaşul neîmpăcat al neamului nostru, şi se sileşte prin toate mijloacele, ticălosul, să îi ducă pe toŃi împreună cu el în focul gheenei. Dar Cel de Sus este iubitor de oameni, darnic, milostiv, drept şi nu vrea moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, şi pe nimeni nu obligă şi nu porunceşte nimănui să ucidă, ci, cu blândeŃe şi iubire de oameni, îi cheamă pe toŃi la El, zicând: VeniŃi la Mine toŃi cei osteniŃi şi împovăraŃi şi Eu vă voi odihni pe voi (Mt. 11, 28). Şi iarăşi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să- şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie (Mt. 16, 24). De aceea, când fiii lui Zevedeu s-au lăudat că îi vor arde cu foc pogorât din cer pe cei care nu L-au primit în localitatea lor pe Domnul, El i-a oprit, zicând: Nu ştiŃi, oare, fiii cărui duh sunteŃi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele, ci ca să le mântuiască (Mt. 9, 55) şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulŃi (Mt. 20, 28).

Aşadar, în ceea ce priveşte reaua credinŃă, obrăznicia şi nebunia acestui om şi faptul că el nu a fost câtuşi de puŃin cucernic sau părtaş al înŃelepciunii şi că niciodată nu s-a învrednicit de nici o arătare dumnezeiască, aşa cum s-au învrednicit Proorocii lui Dumnezeu, am spus destul pentru cei raŃionali şi înŃelepŃi în Dumnezeu. Căci ce trebuinŃă am să dovedesc prin învinuiri prea multe celor raŃionali, că întunericul nu este lumină, ci întuneric, şi minciuna nu este adevăr, ci minciună? Acum, însă, trebuie să arăt că legile nedrepte şi dogmele acestui om ticălos nu numai că nu sunt deloc potrivite cu legile şi poruncile Proorocilor şi Apostolilor din trecut, dar sunt născocite de el spre deplina osândire şi răstălmăcire a poruncilor şi dogmelor dumnezeieşti ale Evangheliei. Deşi în multe locuri cărŃile lui blestemate, numite „Coran”, preamăresc în cuvinte dumnezeiasca şi Sfânta Evanghelie a Mântuitorului Hristos, numind-o dreaptă şi cinstită, totuşi în realitate nu este deloc aşa, pentru că acest ticălos a introdus pretutindeni legi potrivnice ei. Faptul că el nu o respinge verbal ci o preaslăveşte, nu trebuie să vă mire. Diavolul care s-a sălăşluit în el, fiind viclean şi ştiind că altfel oamenii nu vor primi legea lui nedreaptă, deoarece lumina Evangheliei lumina din belşug tot pământul, a lăudat Sfânta Evanghelie numind-o dreaptă, când el însuşi era cel mai nedrept şi mai strâmb şi strain de tot adevărul şi dreptatea.

Cineva poate să i se adreseze la un moment dat şi să-i spună: „Dacă tu socoteşti dumnezeiasca şi cinstita Evanghelie a lui Hristos ca fiind pogorâtă din cer şi o numeşti dreaptă şi adevărată, atunci de ce i te împotriveşti când ea mărturiseşte atât de limpede despre dumnezeirea lui Hristos, zicând: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu (Ioan 1, 1-2). Auzi tu, oare, că Acela Care a fost întru început la Dumnezeu este Cuvântul, este Dumnezeu la fel ca şi Dumnezeu-Tatăl, Care L-a născut? Însă tu, o rău credinciosule, de ce respingi dumnezeirea Lui şi Îl numeşti numai om sfânt, puŃin mai sus decât ceilalŃi Prooroci? Cuvântul este nu numai Dumnezeu, ci şi Creatorul tuturor.

Ascultă cu înŃelepciune ceea ce spune despre El, puŃin mai departe, dumnezeiasca Evanghelie: Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut (Ioan 1, 3).

Dacă prin El au venit la fiinŃă toate cele văzute şi nevăzute, atunci cum Îl socoteşti şi Îl numeşti om creat, spune-mi? – tu cel care eşti mai întunecat şi mai nebun decât animalele necuvântătoare. Poate, oare, un om să creeze cerul şi pământul şi tot ce este în ele: mările, lacurile, puterile vânturilor şi, mai înainte de toate, mii şi mii de Îngeri şi Puteri cereşti? Dacă, într-adevăr, crezi că dumnezeiasca Evanghelie este pogorâtă din cer şi că ea este dreaptă şi cinstită, aşa cum spui în multe locuri şi aşa cum credem şi noi, atunci încetează să rosteşti hule împotriva lui Hristos, numindu-L şi socotindu-L simplu om pe Cel ce există dintru început la Dumnezeu, pe Dumnezeu-Cuvântul, şi mărturiseşte-L Dumnezeu desăvârşit, la fel ca şi  Dumnezeu-Tatăl Care L-a născut. Să Îl mărturiseşti, de asemenea, şi om desăvârşit, Care s-a întrupat în vremurile din urmă din Duhul Sfânt şi Pururea Fecioara Maria, ieşind din seminŃia lui David, iar nu din cea a lui Mariam, sora lui Moise, aşa cum sporovăieşti tu, blestematule, în marea ta prostie şi obrăznicie. De la Moise şi sora lui, Mariam, au trecut 1480 ani până la naşterea cu trup a lui Iisus Hristos, care este Dumnezeu peste toŃi şi Care S-a născut cu trup în vremea cezarului Augustus şi S-a botezat în al cincisprezecelea an al domniei cezarului Tiberiu, aşa cum relatează dumnezeiasca Evanghelie după Luca.

Iar Evanghelia după Ioan spune limpede aşa: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi (Ioan 1, 14). Auzi tu, oare, neruşinatule, cum Cuvântul lui Dumnezeu, Care până atunci a fost fără trup, S-a făcut trup mai târziu, ceea ce înseamnă că a devenit om desăvârşit în toate, afară de păcat. Şi S-a sălăşluit între noi, ceea ce înseamnă că a locuit şi a trăit împreună cu noi, oamenii, ca un om desăvârşit, primind mâncare şi băutură şi stând de vorbă cu ceilalŃi.

Şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. Când am văzut slava Lui? Atunci când, cu puterea Sa dumnezeiască, El a izgonit demonii din cei ce erau stăpâniŃi de ei, când i-a curăŃat pe leproşi cu un singur cuvânt, când le-a dat orbilor vedere, şchiopilor putinŃa de a merge, când i-a vindecat pe slăbănogi, i-a făcut sănătoşi pe cei uscaŃi, ia înviat pe cei morŃi ca şi cum i-ar fi sculat din somn, când pe muntele Taborului le-a arătat ucenicilor Săi frumuseŃea slavei dumnezeieşti şi a primit de sus mărturie de la Tatăl, Care a glăsuit: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaŃi-l (Mt. 17, 5).

Făcătorul tuturor şi Dumnezeu Îl numeşte de sus Fiul Său Cel iubit şi dă această mărturie despre El, iar tu Îl numeşti numai om şi robul lui Dumnezeu? Şi dacă Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu este rob, precum huleşti tu, rău credinciosule, iar nu Fiul Cel iubit şi Dumnezeu de o fiinŃă cu Dumnezeu-Tatăl Care L-a născut, atunci înseamnă că izvorul adevărului şi al dreptăŃii, Făcătorul tuturor şi Domnul a minŃit, după părerea ta, numindu-L Fiul Său Cel iubit.

Şi a făcut aceasta nu o dată sau de două ori, ci în multe locuri ale Scripturii insuflate de Dumnezeu în Vechiul şi Noul Testament! Iată care este credinŃa ta cea rea, credinŃă diavolească, turbare şi mândrie drăcească în cuvinte, blestematule!

Ascultă, însă, următorul lucru: Plin de har şi de adevăr. Pentru că legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos (Ioan 1, 14; 17). Dacă prin Iisus Hristos harul şi adevărul au venit, aşa cum spune dumnezeiasca Evanghelie, atunci cum îndrăzneşti tu, o ticălosule, să răstălmăceşti învăŃăturile harului şi adevărului dumnezeiesc şi poruncile date de Dumnezeu, prin înŃelepciunea şi poruncile tale, date de tine nenumăraŃilor părtaşi ai hulelor tale, alese de tine în Coranul tău sub insuflare diavolească? Dar se poate ca în marea ta neruşinare şi nebunie să îndrăzneşti să îi cleveteşti pe creştini, spunând că ei înşişi au scris acestea despre Hristos în Evanghelie?

Este cu putinŃă ca noi să fi stâlcit şi acele cărŃi ale Proorocilor, pe care le au şi evreii, care Îl propovăduiesc limpede pe Hristos ca Dumnezeu, ca Fiu al lui Dumnezeu şi Creator al tuturor? Primul care mărturiseşte aceasta este Moise: La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. ÎnŃelegi tu, oare, că el Îl numeşte Dumnezeu pe Cuvântul lui Dumnezeu, prin Care Tatăl a întărit cerurile, după cuvintele dumnezeiescului David, care spune: Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit (Ps. 32, 6)? Iar Ieremia (Baruh) şi poruncitorul Isaia, Îl propovăduiesc nu pe ghicite, ci limpede, ca Dumnezeu şi om desăvârşit. Ieremia (Baruh) spune aşa: Acesta este Dumnezeul nostru, şi nimeni altul nu este asemenea Lui. Aflat-a toată calea ştiinŃei şi a dat-o lui Iacob, sluga Sa, şi lui Israel, cel iubit de Dânsul. După aceasta pe pământ S-a arătat şi cu oamenii împreună a locuit (Baruh 3, 36-38). ÎnŃelegi tu, oare, nebunule, că pe Cel pe Care L-a mărturisit el ca Dumnezeu, Acela, după cuvintele lui, S-a arătat pe pământ şi cu oamenii împreună a locuit, ceea ce înseamnă că El, în iubirea Lui de oameni, S-a făcut om?

Îl auzi tu, o neruşinatule, pe Isaia, care spune mai clar despre El: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel (Isaia 7, 14); apoi spune puŃin mai jos despre acelaşi Emanuel Care S-a născut din Fecioară: Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie (Isaia 9, 5)?

Auzi tu, oare, că el Îl propovăduieşte pe Fiul-Prunc, Cel nou născut şi dat nouă, ca fiind Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii şi Părinte al veacului ce va să fie? Iar că Hristos este Dumnezeu şi om desăvârşit, despre aceasta ascultă-l cu atenŃie pe fericitul Prooroc şi Împărat David care spune despre Hristos aşa: Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului (Ps. 117, 27; 26), adică în numele Tatălui Care L-a şi trimis pentru răscumpărarea neamului omenesc. Îl recunoaşte şi Îl numeşte Dumnezeu şi Domn pentru că Lui, ca unui om, I-a fost dată de Tatăl puterea în cer şi pe pământ, aşa cum El Însuşi le-a spus ucenicilor Săi după învierea din morŃi, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ (Mt. 28, 18).

Această putere a Lui a proorocit-o cu mult timp înainte şi David Proorocul în Psalmul al doilea, spunând limpede din partea lui Dumnezeu-Tatăl, Care I-a vorbit Cuvântului şi Fiului Său Celui de o fiinŃă cu El, astfel: Domnul a zis către Mine: Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! Cere de la Mine şi-łi voi da neamurile moştenirea Ta şi stăpânirea Ta, marginile pământului. Le vei paşte pe ele cu toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi! (Ps. 2, 7-9), adică pe aceia care tăgăduiesc dumnezeirea Lui şi nu se supun adevărului dumnezeieştii propovăduiri a Evangheliei.

O, dacă El te-ar fi zdrobit şi pe tine, ticălosule şi hulitorule, imediat după naşterea ta! Mai bine Ńi-ar fi fost Ńie dacă nu te-ai fi născut deloc în lume sau, născându-te, să fi fost imediat zdrobit cu acest toiag cu care paşte animalele cele însufleŃite şi îi duce la apa odihnei pe cei care se supun dreptăŃii şi adevărului propovăduirii evanghelice, iar pe cei care nu se supun lor, îi zdrobeşte veşnic şi îi închide în chinurile nesfârşite, cărora tu, ticălosule, te-ai făcut deja mare moştenitor împreună cu toŃi cei care primesc credinŃa ta cea rea.

Pentru dovedirea dumnezeirii Mântuitorului Hristos şi a puterii şi stăpânirii Lui dumnezeieşti asupra tuturor, s-a spus destul până aici. Acum mă voi îndrepta către celelalte defăimări ale ticălosului Mahomed şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl voi da în vileag, dovedind că el, într-adevăr, este un amăgitor şi un lup îmbrăcat în piele de oaie şi premergătorul şi propovăduitorul luptătorului lui Dumnezeu ce va să vină – al lui Antihrist.

Spune-mi tu, cel mai ticălos decât toŃi ticăloşii: dacă lauzi Sfânta carte a Evangheliei, atunci de ce nu porunceşti credincioşilor tăi să se Boteze în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa cum a poruncit Iisus Hristos, Dumnezeul tuturor, Care spune în Evanghelia după Matei ucenicilor Săi: Drept aceea, mergând, învăŃaŃi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăŃându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă (Mt. 28, 19-20). De asemenea, şi în Evanghelia după Marcu spune: cine are credinŃă şi se va boteza, se va mântui. Însă tu, în marea ta neruşinare, spui: „Şi eu le poruncesc cu asprime ucenicilor mei să se spele de câteva ori pe zi cu apă curată”.

Împotriva poruncii tale urâte de Dumnezeu eu spun, mai întâi, următorul lucru: cine eşti tu, ticălosule, sau cine te consideri, de îndrăzneşti să răstălmăceşti această a doua rânduială a neîntinatei credinŃe evanghelice şi a curăŃirii tainice? Oare tu eşti mai mare decât Ioan Botezătorul care a fost trimis de Însuşi Dumnezeu să propovăduiască poporului iudeu botezul pocăinŃei spre iertarea păcatelor şi care le-a spus celor botezaŃi: Eu unul vă botez cu apă spre pocăinŃă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălŃămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc (Mt. 3, 11). Tu, însă, de cine eşti trimis? E limpede că de însuşi diavolul, pentru a răstălmăci propovăduirea evanghelică. De ce?

Deoarece el urăşte această propovăduire pentru că ea distruge uneltirile lui împotriva binecinstitorilor creştini şi face complet neputincioasă puterea lui cu care vatămă oamenii.

Pentru aceasta ai fost tu trimis de el! Tu speli numai cu apă fără putere de câteva ori pe zi vasul pe dinafară, iar interiorul lui este plin de toată necurăŃia şi fărădelegea, aşa cum spune Dumnezeul tuturor şi Mântuitorul Iisus Hristos despre fariseii şi cărturarii asemănători Ńie.

Şi Ioan a botezat, însă numai cu apă, iar Hristos cu Duhul Sfânt şi cu foc, dar nu cu acest foc material pe care îl avem noi, ci cu focul iubirii dumnezeieşti care curăŃă sufletele şi inimile credincioşilor de toată murdăria cea păcătoasă a trupului şi a duhului şi le dă puterea de a-L vedea pe Dumnezeu. Dacă botezul lui Ioan, care a fost mai mare decât toŃi Proorocii şi trimis de Însuşi Cel de Sus, a fost săvârşit numai cu apă şi nu le-a adus celor botezaŃi nici iertarea păcatelor, nici pe Duhul Sfânt, aşa cum reiese din cuvintele spuse de Însuşi Hristos ucenicilor Săi: Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veŃi fi botezaŃi cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile (Fapte 1, 5), atunci cum gândeşti tu, ticălosule, că numai cu apă fără putere te cureŃi pe tine şi pe ucenicii tăi de necurăŃia inimilor voastre, fără să fii trimis de Dumnezeu şi fără să botezi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh? Cum vă curăŃiŃi de necurăŃia voastră dacă nu credeŃi cu tot sufletul că Iisus Hristos, Cel răstignit de bunăvoie, este Fiul şi Cuvântul Tatălui fără de început şi a venit în lume să îi mântuiască pe cei păcătoşi?

Însuşi Fiul Cel Unul Născut şi Cuvântul lui Dumnezeu lămureşte clar acest lucru în Evanghelia după Ioan, zicând: Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel UnulNăscut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică (Ioan 3, 16). Şi puŃin mai jos spune: Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a şi fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele Celui Unuia-Născut, Fiul lui Dumnezeu (Ioan 3, 18). Acelaşi lucru spune despre El şi Botezătorul Ioan în aceeaşi Evanghelie: Cel ce crede în Fiul are viaŃă veşnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viaŃa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el (Ioan 3, 36). Datorită acestui cuvânt nemincinos, o, tu, cel care eşti mai mare decât toŃi ceilalŃi eretici dinaintea ta, va fi peste tine mânia lui Dumnezeu, deoarece tu nu numai că respingi dumnezeirea Celui Unuia Născut, dar răstălmăceşti toată propovăduirea evanghelică în chip nedrept şi lupŃi prin toate mijloacele împotriva credinŃei creştine şi te asmuŃi asupra ei. Ce nedreptate, ce fapte neruşinate şi ce fărădelegi nu sunt în scrierile şi povestirile tale cele urâte de Dumnezeu? Dar, ca să nu strecor în mintea binecinstitorilor tina cea nesecată a necurăŃiei tale rele dacă enumăr toate defăimările tale, voi propune două sau trei dintre ele şi, după ce le voi da în vileag, voi încheia cuvântul.

Dacă dumnezeiasca Evanghelie este socotită de tine dreaptă şi cinstită şi pogorâtă din cer, atunci de ce tu, rău credinciosule, dai legi potrivnice ei? Ea le spune saducheilor: Vă rătăciŃi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere, nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca Îngerii lui Dumnezeu în cer (Mt. 22, 29-30). Tu însă, ticălosule, dai legi potrivnice, făgăduindu-le adepŃilor tăi o mulŃime de tinere minunate, pregătite de Dumnezeu după înviere şi petrecerea continuă în desfrâul cel dezgustător şi dobitocesc, iar aceasta chiar înaintea lui Dumnezeu. O, ce defăimare! Într-adevăr, „mormânt deschis” este laringele tău, ticălosule, cel ce varsă toate ticăloşiile, necurăŃia dobitocească, murdăria de neîndurat şi hulele diavoleşti împotriva lui Dumnezeu prin care, batjocorindu-L, spui, ticălosule, că Dumnezeu se desfată cu faptele lor ruşinoase. Într-adevăr, diavolul cel rău şi luptător cu Dumnezeu, duhul cel necurat, sălăşluindu-se în ticălosul tău suflet, călăuzeşte limba ta vătămătoare să spună şi să scrie asemenea hule spre amăgirea şi veşnica pieire a acelora care se supun credinŃei tale celei rele.

Dacă dumnezeiasca Evanghelie este dreaptă şi cinstită, aşa cum spui tu însuŃi şi cum credem şi noi şi mărturisim, atunci de ce le porunceşti credincioşilor tăi să nu se dea în lături de la nici un fel de jurământ pentru amăgirea creştinilor, învăŃându-i împotriva poruncii Evangheliei care spune să nu ne jurăm nicidecum, nici pe cer, nici pe pământ, nici pe orice altceva? Pentru ce ai poruncit tu acest lucru, ticălosule, ucenicilor tăi? Este evident că pentru nimic altceva decât numai pentru ca să nimiceşti definitiv puterea împăraŃilor, domnitorilor şi cnejilor creştini, care s-a răspândit pe tot pământul.

Numeroase şi felurite sunt viclenia şi turbarea ta sau, mai bine zis, a diavolului celui ticălos care s-a sălăşluit în tine, împotriva noastră, a binecinstitorilor creştini,. Dacă cineva ar vrea să dezvăluie în întregime şi să divulge toate acestea, atunci ar fi obligat să alcătuiască o carte uriaşă. De aceea, pentru că nu vreau să îmi pângăresc mintea mea cu murdăria nesuferită a făgăduinŃelor şi poveştilor tale dobitoceşti, voi lăsa acest lucru în seama altuia care are darul cuvântului şi este mai priceput decât mine. Această făgăduinŃă a ta o laud şi, în acelaşi timp, o învinuiesc. Tu porunceşti credincioşilor tăi, zicând: „Dacă cineva dintre voi va fi vreodată silit de creştini să se lepede de mine şi este supus pentru aceasta chinurilor, atunci nu vă daŃi în lături de la această tăgăduire chiar dacă i s-ar întâmpla cuiva de mai multe ori. Eu nu voi învinui deloc acest lucru, căci eu sunt darnic şi milostiv, nu ca Hristos Care este nemilostiv şi îl

alungă definitiv de la Sine pe acela care s-a lepădat o dată de El”. Împotriva acestei porunci a ta eu îŃi voi răspunde astfel: dacă tu te socoteşti pe tine drept şi prieten al lui Dumnezeu şi legiuitor trimis de El către oameni, atunci de ce te contrazici pe tine însuŃi şi le îngădui ucenicilor tăi să se lepede de tine dacă sunt supuşi diferitelor chinuri? Mai sus ai spus că eşti trimis de Dumnezeu să îi ucizi cu sabia şi cu arma fără cruŃare pe toŃi cei care te resping pe tine şi cuvintele tale. Totuşi, pentru această făgăduinŃă, meriŃi a fi lăudat căci eşti vrednic şi cu totul vrednic nu numai ca ei să se lepede de tine, ci şi să fii de toŃi blestemat, scuipat şi defăimat, ca un rău credincios şi luptător împotriva lui Dumnezeu şi premergător al lui Antihrist, cel ce va să vină, şi prooroc mincinos (cum se spune în Scriptură). Căci scrierile, poruncile şi născocirile tale, sunt pline de toată defăimarea, necurăŃia şi fărădelegea.

Cum îndrăzneşti tu, unealta însufleŃită şi locaşul diavolului, să te socoteşti mai milostiv decât Însuşi Hristos, Care este Dumnezeu asupra tuturor, şi să minŃi în aceasta, ca şi în multe altele, împotriva Mântuitorului Hristos? Căci Hristos nu îl alungă pe acela care numai s-a lepădat de El, ci pe acela care, după lepădare, nu se pocăieşte, ci trăieşte în defăimare, nedorind să se îndrepte. Ca dovadă a acestui lucru slujeşte cel mai mare ucenic al Lui, Sfântul Apostol Petru, care s-a lepădat de trei ori de El în timpul judecării Lui, dar s-a pocăit şi a plâns cu amar pentru aceasta, pentru care Hristos nu numai că l-a primit, dar l-a şi învrednicit de cinste mai mare decât cea dinainte, întărind de trei ori pentru el întâietatea asupra celorlalŃi ucenici şi făcându-l păstor adevărat.

Tu nu eşti decât un mincinos şi un amăgitor, un luptător împotriva lui Dumnezeu, trimis de Satana însuşi pentru răstălmăcirea dumnezeieştii Evanghelii a lui Hristos spre pieirea multor popoare care te urmează. La acestea te dă în vileag Însuşi Hristos, ticălosule, în dumnezeiasca Lui Evanghelie, zicând: Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine risipeşte (Mt. 12, 30). Dacă tu ai fi fost cu Hristos, aşa cum au fost dumnezeieştii Prooroci trimişi de El şi SfinŃii Lui Ucenici şi Apostoli, iar apoi PărinŃii şi ÎnvăŃătorii noştri apostolici de pe tot pământul care, precum stelele strălucitoare, au luminat Biserica lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Hristos, atunci nu te-ai fi ridicat nicidecum împotriva lui Hristos, ci ai fi fost în toate de acord cu El şi cu Ucenicii Lui şi astfel ai fi adunat împreună cu El şi nu ai fi risipit, ticălosule, cele adunate de El.

Se poate însă să spui, în marea ta necredinŃă, că şi tu ai adunat atâtea popoare şi aduni neîncetat pentru a urma credinŃa ta cea rea. Într-adevăr, şi tu aduni – şi noi recunoaştem acest lucru – însă nu cu Hristos şi nu aşa ca Hristos, ci contrar Lui. El, prin neîntinata cunoaştere a lui Dumnezeu, adună pe calea cea îngustă şi dureroasă, care duce la viaŃa veşnică, grâul cel curat, adică sufletele sfinte care Îl văd pe Dumnezeu, în jitniŃele Lui cereşti, adică pentru viaŃa cea veşnică şi ÎmpărăŃia cea neclintită. Tu însă, o ticălosule, prin legea ta dobitocească primită de la diavol, aduni pe calea cea largă ce duce la pieirea veşnică, nu grâul curat, ca Hristos, ci pleava şi neghina care, precum spun cuvintele Evangheliei, vor arde în focul cel veşnic împreună cu tine şi cu tatăl tău, diavolul, începătorul şi culegătorul şi învăŃătorul cel tainic al defăimărilor tale. Dacă tu ai aduna împreună cu Hristos, atunci nicidecum nu ai respinge, ticălosule, Botezul lui Hristos, care se săvârşeşte în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi curăŃă toată murdăria păcatului, iar pe cei botezaŃi, care au primit botezul cu credinŃă dreaptă şi dorinŃă sinceră, îi face asemenea lui Dumnezeu.

Dacă tu ai aduna împreună cu Hristos, atunci nu ai respinge deloc Taina Sfintei Treimi care întrece orice minte şi cuvânt, ci ai mărturisi împreună cu noi pe Tatăl Cel fără de început şi pururea fiitor, pe Fiul Cel de o fiinŃă cu Tatăl şi împreună fără de început şi pe Duhul Sfânt Cel de o fiinŃă cu Ei şi împreună fără de început, Dumnezeu Unul în fiinŃă şi întreit în Persoane, Persoane distincte şi nedespărŃite, unite şi necontopite. Dacă tu ai fi cu Hristos şi ai aduna împreună cu El, atunci i-ai învăŃa pe ucenicii tăi să ştie că după înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci vor petrece ca Îngerii lui Dumnezeu în ceruri, aşa cum învaŃă dumnezeiasca lui Hristos Evanghelie (Mt. 22, 30) şi nu le-ai făgădui după moarte şi după învierea din morŃi tinere minunate şi râuri de vin, lapte şi miere şi raiul cel pângărit şi lepădat din pricina desfătărilor nesăŃioase şi dobitoceşti ale tale şi ale ucenicilor tăi, ci le-ai spune şi tu împreună cu Hristos şi cu preaînŃeleptul Pavel: Căci împărăŃia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Rom. 14, 17).

Dacă tu ai sta lângă Hristos şi ai aduna împreună cu El, atunci le-ai porunci ucenicilor tăi, zicând: dacă vrea cineva să meargă după Hristos, adică să intre în ÎmpărăŃia cea cerească, acela să se lepede de sine, adică de poftele trupului şi sufletului său, şi să îşi ia crucea sa, prin care se înŃelege omorârea de bunăvoie a simŃurilor, şi să Îi urmeze Lui, adică să îşi petreacă viaŃa după Sfintele Lui porunci. Tu însă poruncind şi dând legi potrivnice acestui lucru, dovedeşti clar că eşti trimis de luptătorul lui Dumnezeu, de Satana însuşi, ca un înainte-mergător al lui Antihrist, spre pieirea multor popoare care duc o viaŃă dobitocească.

Ar trebui ca eu, cunoscând din toate scrierile insuflate de Dumnezeu înşelăciunea diavolească şi credinŃa ta cea rea, să închei aici cuvântul referitor la adevăr şi să nu mă mai ostenesc să dovedesc în zadar cu vorbe multe şi de prisos că întunericul nu este lumină, ci întuneric, şi că bălegarul nu este pâine, ci gunoi greu mirositor, căci astfel sunt, ticălosule, legile şi făgăduinŃele şi poveştile tale. Cu adevărat dobitocesc a fost obiceiul tău şi plin de toată răutatea şi viclenia diavolească! Dar pentru că tu, în marea ta nebunie diavolească şi slavă deşartă, ai îndrăznit să spui despre tine că te-ai urcat la cer şi că ai văzut acolo numele tău cel urât de Dumnezeu întipărit pe partea din dreapta a tronului dumnezeiesc şi că L-ai văzut pe Însuşi Dumnezeu, pe Care nimeni niciodată nu L-a văzut, aşa cum a mărturisit Fiul lui Dumnezeu Cel Unul Născut, Care spune în Evanghelia după Ioan: Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut (Ioan 1, 18), mi se pare necesar să continui cuvântul despre adevărul Evangheliei şi să te dau în vileag cu privire la acest lucru şi la multe altele, căci minŃi şi te trufeşti şi te lauzi asemenea diavolului. Însă te dă în vileag nu un simplu înŃelept al acestei lumi, ci Însuşi Hristos, ÎnŃelepciunea lui Dumnezeu-Tatăl, Care a creat şi ocroteşte tot ceea ce există.

În Evanghelia după Ioan, El vorbeşte astfel către Nicodim, unul dintre conducătorii iudeilor, care a venit la El în timpul nopŃii: Adevărat, adevărat zic Ńie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăŃia lui Dumnezeu (Ioan 3, 3). Şi iarăşi: Adevărat, adevărat zic Ńie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăŃia lui Dumnezeu (Ioan 3, 5). Şi la acestea adaugă, zicând: Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce Sa coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer (Ioan 3, 13). Acestea sunt cuvintele vrednice de cinstire ale Dumnezeului tuturor şi Mântuitorului Iisus Hristos, spuse lui Nicodim. Tu însă, rău credinciosule, socotind toate acestea ca pe nimic, spui despre tine că te-ai urcat la cer deşi nu te-ai născut de sus, nu te-ai botezat cu apă şi Duh Sfânt în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi nu Îl mărturiseşti pe Hristos Dumnezeu adevărat şi Creator al tuturor.

Cine te crezi tu, cel ce eşti mai ticălos decât toŃi ereticii urâŃi de Dumnezeu din trecut?

Stăpânul tuturor şi Dumnezeu spune: nimeni nu s-a suit în cer, iar tu, răstălmăcind acest cuvânt dumnezeiesc, spui despre tine că ai urcat la cer. Oare tu eşti mai mare decât Avraam şi Isaac şi Iacov, decât Moise şi Aaron, Ilie şi Elisei şi ceilalŃi Prooroci insuflaŃi de Dumnezeu, care au fost după ei, dintre care nimeni nu s-a suit la cer, după cuvântul dumnezeiesc al Dumnezeului tuturor şi Mântuitorului Hristos? Pentru care virtute de-a ta sau pentru care bună-credinŃă, pentru care dreptate şi adevăr şi râvnă faŃă de Evanghelie, te-ai învrednicit tu de un asemenea urcuş din partea lui Dumnezeu? O, ce hulă cumplită şi ce defăimare! Aceia s-au născut după făgăduinŃa lui Dumnezeu şi se socotesc fii ai seminŃiei binecuvântate a lui Avraam, Isaac şi Iacov, şi au dus o viaŃă curată, după sfintele porunci ale lui Dumnezeu, şi nu se laudă că au urcat la cer, însă tu, care te-ai născut din Ismael, fiul roabei Agar, cel alungat, după porunca lui Dumnezeu, de la moştenirea lui Avraam şi socotit urmaş al lui Esau cel urât de Dumnezeu, care răstălmăceşti şi respingi învăŃătura dată de Dumnezeu şi poruncile lui Iisus Hristos, Care S-a născut cu trup din seminŃia binecuvântată a acelora, te-ai urcat, oare, la cer şi L-ai văzut tu pe Însuşi Dumnezeu, pe Care nimeni niciodată nu L-a văzut şi nici nu poate să Îl vadă, aşa cum spune Apostolul, şi ai văzut numele tău, cel urât de Dumnezeu, întipărit pe partea dreaptă a tronului Stăpânului!?

Într-adevăr, tu eşti ucenicul şi urmaşul tatălui tău, al diavolului, care s-a lăudat cândva, zicând: Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilŃul meu! Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi (Isaia 14, 13; 14).

În templul Lui, care este în Ierusalim, Dumnezeu le-a interzis cu asprime, prin Legea lui Moise, moabiteanului şi amonitului să intre. Oare Ńie, ticălosule, care provii din neamul lor, Ńi-a îngăduit El să urci la cer? Dar ce au în comun lumina cu întunericul sau ce legătură există între Hristos şi Veliar? Hristos este Lumina cea tainică, ce luminează pe tot omul care vine în lume, aşa cum Însuşi spune despre Sine: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieŃii (Ioan 8, 12); şi iarăşi: Cât aveŃi lumina, credeŃi în Lumină, ca să fiŃi fii ai Luminii (Ioan 12, 36). Cel ce crede în Hristos şi se botează în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aşa cum a poruncit Hristos, şi Îl urmează, adică trăieşte după poruncile Lui mântuitoare, acela are lumina vieŃii, care este adevărata raŃiune a cunoaşterii lui Dumnezeu, şi nu merge în întunericul înşelăciunii tale diavoleşti şi al necredinŃei tale, ticălosule. Hristos este Lumina Care a venit în lume şi Care este numită în Sfânta Scriptură:

Soarele DreptăŃii, Ce a luminat tot pământul cu razele pururea strălucitoare ale vederii lui Dumnezeu şi ale Legii Evangheliei.

Tu însă, rău credinciosule, eşti întunericul şi lupul cer rău, pierzător de suflete, diavol în trup şi amăgitor, care ai venit în lume să îi amăgeşti în tot chipul pe oamenii ce trăiesc dobitoceşte, prin faptul că le îngădui orice fărădelege şi orice nedreptate. Despre Hristos Mântuitorul şi despre dumnezeirea Lui, despre vederea lui Dumnezeu, adevărata evlavie şi ÎmpărăŃia cea veşnică, şi despre faptul că El avea să vină în această lume şi să Se întrupeze de la Duhul Sfânt şi din Preacurata Fecioară, şi să îndrume pe calea vederii lui Dumnezeu şi a evlaviei şi a dreptăŃii firea omenească cea sărmană şi căzută, despre acestea vorbesc şi arată nu numai scrierile Proorocilor insuflate de Dumnezeu, dar şi mulŃi dintre înŃelepŃii elini au prezis, fiind învăŃaŃi de Dumnezeu, şi au aşezat în scrierile lor – unii mai nedesluşit, alŃii clar şi deschis – despre aceasta.

Dintre ei, primul este Orfeu – poet înŃelept grec din antichitate, care spune despre Hristos că El trebuie să Se nască din Fecioara (Maria). Iar proorociile înŃelepte ale prezicătoarei Sibila, despre arătarea Mântuitorului Hristos, despre chinurile Lui mântuitoare, despre învierea Lui din morŃi şi a tuturor morŃilor dintru început, pe care inimă împietrită şi pe care suflet necredincios nu vor fi în stare să le înmoaie şi să le convingă să Îl mărturisească pe Iisus Hristos, Cel răstignit în timpul lui PonŃiu Pilat, ca fiind unicul, adevăratul şi atotputernicul Dumnezeu? Cum a putut ea să rostească asemenea proorocii despre Hristos? Este evident că a fost luminată de Dumnezeu pentru ca taina întrupării lui Hristos să aibă dovadă nu numai din scrierile insuflate de Dumnezeu ale evreilor, ci şi din partea elinilor înstrăinaŃi de Dumnezeu.

Dar despre tine, ticălosule, care scriere insuflată de Dumnezeu a pomenit vreodată ca despre un prooroc bun trimis de către Dumnezeu? Ca despre un prooroc bun – nici una, dar ca despre o fiară sălbatică, un porc şi un mistreŃ care smulg şi mănâncă mlădiŃa aleasă a Domnului, pe care a sădit-o dreapta Celui de Sus, despre acestea toate scrierile insuflate de Dumnezeu pomenesc şi arată turbarea ta potrivnică lui Dumnezeu, cu care tu te înfurii împotriva adevărului Evangheliei, silindu-te să îl stârpeşti definitiv de pe faŃa pământului.

Tu, într-adevăr, eşti acea fiară pomenită în Evanghelie, care vine, fură şi ucide. Prin vorbele tale amăgitoare şi făgăduinŃele pentru calea cea largă, tu furi sufletele oamenilor şi, prinzându-le în credinŃa ta rea, în chip tainic le aduci jertfă tatălui tău celui potrivnic lui Dumnezeu, diavolului, şi le pierzi veşnic, ducându-le cu tine în fundul cel mai întunecat al iadului. Tu, într-adevăr, eşti acel porc sălbatic şi acel mistreŃ din pădure, adică din desişul nenumăratelor tale erezii, care strică şi paşte (Ps. 79, 14), mai bine zis, smulge şi mănâncă mlădiŃa cea aleasă, pe care a sădit-o dreapta Celui de Sus (Ps. 79, 16). Tu eşti acel lup tainic (Ioan 10, 12) care răpeşte din binecinstitoarea turmă oile cuvântătoare ale Mântuitorului Hristos şi le risipeşte – vai! – din pricina nepăsării păstorilor lor (Ioan 10, 13). Tu, fără îndoială, eşti acea fiară care se ridică de la pământ, adică din viaŃa cea dobitocească, şi are două coarne şi stă de vorbă cu prima fiară, adică cu Antihrist, lucrând împreună cu el la amăgirea multor popoare neîntărite în credinŃă şi pregătindu-le căi strâmbe, care duc la veşnica pieire.

Cele două coarne îŃi atribuie descoperirea dumnezeiască, dovedind prin aceasta în chip luminos purtarea ta făŃarnică şi plină de răutate, căci tu ai împrumutat unele obiceiuri şi reguli din ambele Testamente ale lui Dumnezeu. Căci, urmându-i pe iudei, tu recunoşti în Dumnezeu o singură Persoană, nu trei, cum învată dumnezeiasca Evanghelie a lui Hristos şi toti teologii inspirati de Dumnezeu din trecut, şi le porunceşti credincioşilor tăi să se taie împrejur, să nu mănânce carne de porc şi să se curete prin spălări dese şi le rânduieşti multe alte obiceiuri iudaice deşarte şi nefolositoare.

Aceste fapte viclene ale tale sunt în legătură cu iudeii; cu privire la creştini, arăŃi faptul că nu te-ai îndepărtat pe deplin de Hristos, aşa cum au făcut iudeii, ci Îl mărturiseşti pe jumătate, numindu-L Proorocul cel Sfânt al lui Dumnezeu, care este cu mult mai presus decât toŃi Prorocii, însă nu Dumnezeu şi nici Fiul lui Dumnezeu, ci Îl socoteşti şi Îl numeşti robul lui Dumnezeu. Dumnezeiasca Evanghelie o lauzi puternic, o preamăreşti şi o mărturiseşti ca pe o carte sfântă, pogorâtă din ceruri, care conŃine în ea dogmele dumnezeieşti, dar încalci toate poruncile, ticălosule, şi te străduieşti din toate puterile să le dobori.

Însă răutatea nu va învinge pe deplin virtuŃile, şi reaua credinŃă nu va birui raŃiunea cea neîntinată a lui Dumnezeu. Căci Însuşi Dumnezeu Iisus Hristos a spus în dumnezeiasca Evanghelie: Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strive (Mt. 21, 44). Este vorba despre piatra aceea pe care a văzut-o dumnezeiescul Prooroc Daniel prăvălindu-se în chip tainic din munte, fără mână bărbătească, şi zdrobind trupul cel alcătuit din diferite părŃi, arătat în vis lui Nabucodonosor, împăratului Babilonului, iar piatra s-a prefăcut într-un munte şi a acoperit tot pământul. Această piatră tainică te va zdrobi şi pe tine când vei cădea definitiv pe ea şi te va da adâncurilor uitării pe tine şi pe toŃi prigonitorii şi tiranii asemănători Ńie, care s-au mâniat împotriva ei. Căci nemincinos, înfricoşător şi atotputernic este Dumnezeu şi Tatăl Fiului Celui Unuia Născut şi Cuvântului Său, Iisus Hristos, Care este Dumnezeu asupra tuturor, în Care şi pentru Care a făcut aceste făgăduinŃe, zicând prin gura Proorocului şi împăratului David: Dat-am ajutor celui puternic, înălŃat-am pe cel ales din poporul Meu. Aflat-am pe David, robul Meu; cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el; pentru că mâna Mea îl va ajuta şi braŃul Meu îl va întări (Ps. 88, 19-20-21 şi mai departe).

De aceea, ca cineva să nu creadă că acestea sunt zise despre David, fiul lui Iesei, adaugă, zicând: Nici un vrăjmaş nu va izbuti împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va mai face rău. Împotriva lui David a avut putere vrăjmaşul, adică diavolul, care este numit şi fiul fărădelegii, atrăgându-l în păcatul adulterului şi uciderii lui Urie. Asupra Dumnezeu-omului însă, şi Cuvântului, nu a avut putere nicicum, deşi L-a ispitit de trei ori când El a postit în pustiu, dar, fiind de trei ori umilit de El, a plecat de la El ruşinat.

Mai departe se spune: Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la faŃa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge. Şi adevărul Meu şi mila Mea cu el vor fi şi în numele Meu se va înălŃa puterea lui. Şi voi pune peste mare mâna lui şi peste râuri dreapta lui; Acesta Mă va chema: Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul Meu şi sprijinitorul mântuirii Mele. Şi îl voi face pe el întâi-născut, mai înalt decât împăraŃii pământului. Toate acestea arată ocrotirea dumnezeiască, puterea, slava şi ÎmpărăŃia Dumnezeu-omului şi Cuvântului, după firea sa cea omenească, căci El este Dumnezeul şi Împăratul tuturor celor ce sunt pe pământ, Domnul atotputernic şi AtotŃiitorul.

Iar faptul că Testamentul Evanghelic, pe care El l-a dat SfinŃilor Săi ucenici, şi prin ei tuturor celor ce cred în El, va fi nestrămutat până la sfârşit şi nu se va schimba, la fel ca cel vechi, şi că seminŃia Lui, adică neamul creştinesc, va dăinui în veci, auzi în ceea ce spune mai departe Dumnezeu Tatăl: În veac îi voi păstra mila Mea şi legământul Meu credincios îi va fi, adică neclintit şi nestrămutat, şi voi pune în veacul veacului seminŃia lui, adică pe cei ce cred în El, şi scaunul lui, adică ÎmpărăŃia Lui, ca zilele cerului, adică fără de sfârşit, după cum spune puŃin mai jos: O dată M-am jurat pe sfinŃenia Mea: Oare, voi minŃi pe David? SeminŃia lui în veac va rămâne şi scaunul lui ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac. Apoi adaugă, zicând: şi martor credincios în cer, ceea ce înseamnă: „Eu Însumi, Creatorul tuturor, sunt martor Hristosului Meu, că toate acestea vor fi aşa cum Eu am jurat pe SfinŃenia Mea, că nu îl mint pe David, adică pe Hristos, Care se trage după firea omenească din seminŃia lui David, fiul lui Iesei”.

Dacă Fericitul Prooroc şi Împărat David a scris aşa despre Hristos, ca fiind zise din partea lui Dumnezeu Tatăl Însuşi, şi s-a împlinit astfel, tu, ticălosule, care răstălmăceşti toată Evanghelia lui Hristos şi tăgăduieşti dumnezeirea Lui şi puterile Domnului, încălcând toate poruncile Lui cele sfinte şi neprimind dogmele despre Sfânta Treime, ridicându-te împotriva Evangheliei lui Hristos şi prigonind prin toate mijloacele neamul creştinesc, străduindu-te să îl nimiceşti definitiv, nu eşti tu, oare, înainte-mergătorul şi proorocul mincinos al lui Antihrist, chiar dacă în prezent încă nu îŃi este dat să săvârşeşti minuni şi semne mincinoase, aşa cum scrie despre acela, şi nu ai adus tu chipul primei fiare, adică al lui Antihrist, şi nu îi obligi tu, oare, pe cei înşelaŃi să se închine la chipul şarpelui?

Deşi nu pui încă pecete pe fruntea şi mâna lor dreaptă, astfel încât cei ce nu au această pecete să nu poată vinde, nici cumpăra – căci nu a început încă vremea acestei înşelăciuni şi nu a apărut încă fiul pierzării – totuşi, la vremea lor, toate acestea vor fi împlinite, prin judecăŃile negrăite ale lui Dumnezeu, de către urmaşul tău şi lucrătorul ticăloşiei tale. Dacă, aşa cum s-a spus mai sus, Creatorul tuturor a făgăduit cu jurământ că seminŃia Hristosului Lui, adică neamul creştinesc, va dăinui în vecii vecilor şi scaunul Lui va fi ca soarele înaintea lui Dumnezeu-Tatăl, atunci înseamnă că seminŃia ta cea rău credincioasă, fiind potrivnică lui Hristos, va fi nimicită pe veci, aşa cum spune Sfânta Scriptură: Că păcătoşii vor pieri, iar vrăjmaşii Domnului, îndată ce s-au mărit şi s-au înălŃat, s-au stins, ca fumul au pierit (Ps. 36, 20). Dar să auzi şi pricina fericirii veşnice a binecinstitorilor: Că cei ce-L binecuvântează pe El, adică pe Hristos, vor moşteni pământul (Ps. 36, 22), adică Ierusalimul de Sus, prin care vor merge picioarele celor blânzi; iar cei ce-L blestemă pe El, adică pe Hristos, de tot vor pieri, precum se spune puŃin mai jos: Iar cei fără de lege vor fi izgoniŃi şi seminŃia necredincioşilor va fi stârpită. Iar drepŃii vor moşteni pământul şi vor locui în veacul veacului pe el. Şi iarăşi spune puŃin mai jos: Păzeşte nerăutatea şi caută dreptatea, că urmaşi are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată şi urmaşii necredincioşilor vor fi stârpiŃi. Iar mântuirea drepŃilor de la Domnul (Ps. 36, 28; 29; 37; 38).

Iar Ńie, rău credinciosule, care nu păzeşti şi nu vezi nici nerăutatea, nici dreptatea, ci, dimpotrivă, ai adus în viaŃa aceasta toată răutatea, fărădelegea, desfrâul şi răstălmăcirea bunei credinŃe, şi te veseleşti cu ostaşii tăi împotriva binecinstitorilor, bucurându-te de înrobirea şi vărsarea sângelui lor, Ńie nu îŃi va rămâne nici o rămăşiŃă pământească, adică nu vei avea după moarte nici o părtăşie cu drepŃii, ca unul care nu L-a binecuvântat împreună cu ei pe Împăratul şi Mântuitorul lor, pe Iisus Hristos. Unirea ta va fi cu cei ce L-au blestemat, cu iudeii potrivnici lui Dumnezeu, şi moştenirea ta va fi împreună cu tatăl tău, diavolul, în gheena focului nestins, pentru că eşti ucenicul lui şi grabnic hulitor împotriva lui Hristos. Avându-l pe însuşi diavolul, care locuieşte în ticălosul tău suflet şi în inima ta, ajutător, şi respingând prin toate mijloacele dumnezeirea pururea fiitoare a lui Hristos şi domnia Lui, nu te-ai oprit să Îi aduci şi această hulă: tu spui că, atunci când El S-a înălŃat la cer, Dumnezeu L-a întrebat: „E adevărat că Tu pe pământ Te-ai numit pe Tine ÎnsuŃi Dumnezeu?” şi că la aceasta El a răspuns: „Nu, Doamne! Oamenii au născocit împotriva Mea acest neadevăr”. O, ce răutate neasemuită şi ce viclenie ai tu, fiu al diavolului!

Ajungând până în acest loc, eu am fost cuprins de o mare nedumerire şi m-am întrebat: voi putea să dau în vileag, aşa cum se cuvine, reaua ta credinŃă şi nebunia ta? Totuşi, chemându-L în ajutor pe Mântuitorul Hristos, de dragul Căruia am depus tot acest efort, după măsura puterilor mele nu mă voi da în lături de la această divulgare, ci voi dovedi că tu şi în aceasta minŃi şi rosteşti hulă împotriva dumnezeirii Celui Unuia Născut, ca şi împotriva tuturor SfinŃilor Prooroci şi Apostoli ai lui Dumnezeu şi împotriva Arhanghelului Gavriil, trimis de Dumnezeu către Fecioara Maria, care se trăgea din seminŃia lui David. Dar ce vorbesc eu despre Arhanghel şi Prooroci? Tu chiar şi împotriva Celui de Sus, Care ştie toate faptele dinainte, ai ascuŃit limba ta cea ticăloasă.

Dacă tu lauzi dumnezeiasca Evanghelie întru adevăr, iar nu în chip făŃarnic, după viclenia diavolească, atunci Evanghelia spune clar: Iar în a şasea lună a fost trimis Îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând Îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

Binecuvântată eşti tu între femei (Luca 1, 26-28). Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Gavriil să binevestească Sfintei Fecioare venirea Domnului sau să o anunŃe că Dumnezeu a binevoit să Se sălăşluiască în ea, căci numai Dumnezeu este Domnul, Creatorul şi Stăpânul tuturor după dumnezeire, atunci cum spui tu, ticălosule, că Dumnezeu L-a întrebat pe Hristos când El S-a înălŃat la cer dacă este adevărat că El pe pământ S-a numit pe Sine Însuşi Dumnezeu? Oare Dumnezeu a trimis un om sau un Înger din cer în pântecele fecioarei?

Dacă Arhanghelul ar fi ştiut că în ea (spre întrupare) va fi trimis de Dumnezeu un om sau un Înger, atunci nu L-ar fi numit Domn şi nu ar fi spus: pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema; de asemenea nu L-ar fi numit Împărat Veşnic, zicând: Şi va împărăŃi peste casa lui Iacov în veci şi împărăŃia Lui nu va avea sfârşit. Aşadar, Domnul L-a trimis în Fecioară pe Fiul Său Cel Unul Născut şi Cuvântul, Care este Domn şi Stăpân al tuturor, după cum spune şi El Însuşi despre Sine prin Proorocul Isaia: Şi acum, Domnul Dumnezeu Mă trimite cu Duhul Său! (Isaia 48, 16). Sfânta Scriptură nu numai pe Dumnezeu Tatăl Îl numeşte Domn, ci şi pe Fiul Cel Unul Născut al lui Dumnezeu. Ascultă cu atenŃie ce spune despre Amândoi Fericitul Prooroc şi Împărat David: Zis-a Domnul Domnului Meu: Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale (Ps. 109, 1). Iată doi Domni – Tatăl şi Fiul. Şi iarăşi: Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut (Ps. 109, 3). Dumnezeu Tatăl Îi spune aceasta Fiului Celui Unuia Născut şi Cuvântului Său.

Oare un om naşte Dumnezeu? Ca un Dumnezeu şi Domn, Tatăl Îl naşte din pântece, adică din fiinŃa Sa dumnezeiască, pe Dumnezeu şi Domnul, asemănător Lui în toate. Ce mai spune după aceea? Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău. Pentru ce S-a jurat? Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec (Ps. 109, 4). Şi iarăşi spune în alt loc acelaşi Împărat şi Prooroc: Domnul din cer a privit, adică Fiul lui Dumnezeu Tatăl. Pentru ce a privit? Ca să audă suspinul celor înlănŃuiŃi, să îi învieze pe fiii omorâŃi şi să vestească în Sion numele Domnului şi lauda lui în Ierusalim. Iată, Domnul Care priveşte din cer pe pământ este Fiul. De asemenea, Domn este şi Acela al Cărui nume El a venit să îl vestească în Sion.

Dacă Dumnezeu Tatăl, ca Domn, numit astfel de toŃi Proorocii dumnezeieşti, L-a trimis în lume pe Domnul, adică pe Fiul Său Cel Unul Născut, ca toŃi să Îl cinstească pe Fiul aşa cum îl cinstesc pe Tatăl şi cum spune despre Sine Cel Unul Născut: Şi aceasta este viaŃa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis (Ioan 17, 3) – atunci cum spui tu că Dumnezeu L-a întrebat cu supărare pe Hristos dacă este adevărat că El S-a numit pe Sine Însuşi Dumnezeu înaintea oamenilor şi că Hristos i-a răspuns cu frică: „Nu, Stăpâne, nu Eu am îndrăznit să spun aceasta, ci oamenii au minŃit despre Mine”?

Chiar de ar fi şi aşa, cum huleşti tu, ticălosule? Chiar dacă Ucenicii Lui, care au scris Sfânta Evanghelie, au minŃit despre El, este cu putinŃă ca şi dumnezeieştii Prooroci, trimişi de Însuşi Cel de Sus cu mulŃi ani înainte de întruparea Lui mai presus de fire, care, sub insuflarea Sfântului Duh, Îl numesc Dumnezeu, să fi minŃit şi ei? O, ce hulă urâtă de Dumnezeu, ce defăimare din partea ta, ticălosule!

Dacă şi aceştia au minŃit, atunci înseamnă, după marea ta nebunie, că Însuşi Cel de Sus a minŃit când le-a descoperit taina cea ascunsă din veac, care întrece orice minte şi orice cuvânt, a Întrupării Fiului Celui Unuia Născut şi Cuvântului Său. Căci de unde au putut ei, oameni muritori, să ştie dinainte această taină mare şi înfricoşătoare care nu era cunoscută nici de SfinŃii Îngeri, dacă nu le-ar fi descoperit-o Însuşi Dumnezeu? Dacă Dumnezeu le-a descoperit-o, atunci cum spui tu că El nu o ştia? Căci faptul de a întreba cu supărare despre ceea ce el însuşi a mărturisit mai înainte prin Proorocii săi, este tipic unui necunoscător. Este evident că un asemenea nebun este tocmai acela care te-a învăŃat să rosteşti aceste hule împotriva lui Dumnezeu şi a SfinŃilor Lui Prooroci şi Apostoli. Şi acela nu este altul decât tatăl tău, diavolul. El nu a înŃeles niciodată corect – şi nici nu poate înŃelege! – nici o faptă bună a lui Dumnezeu şi nici o taină, căci şi-a pierdut minŃile şi inima atunci când sa ridicat împotriva Stăpânului şi Creatorului său. De aceea, văzându-L întrupat, petrecând patruzeci de zile şi patruzeci de nopŃi în post, şi neînŃelegând Taina Întrupării Sale celei mai presus de fire şi fiind în nedumerire, s-a apropiat de El cu viclenie, zicând: De eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini (Mt. 4, 3).

ÎnŃelege dar, nebunule şi nesimŃitorule mai ceva decât pietrele, ticălosule Mahomed: tatăl şi învăŃătorul tău, diavolul, chiar şi împotriva voinŃei lui mărturiseşte că El este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu-Cuvântul întrupat. Căci el, fără îndoială, a auzit cum, la Iordan, Tatăl a mărturisit de sus despre El, ca despre Fiul lui Dumnezeu, zicând: Acesta este Fiul Meu Cel iubit întru Care am binevoit. Iar tu, ticălosule, respingi dumnezeirea Lui şi îi învinuieşti pe toŃi Proorocii lui Dumnezeu din veac şi pe ucenicii şi Apostolii Lui şi chiar pe Cel de Sus şi pe Fiul Său Cel Unul Născut. Şi dacă se admite, după necredinŃa şi hula ta, că ei toŃi mint, atunci cum poate fi Evanghelia dumnezeiască, cinstită şi dreaptă şi pogorâtă din cer, precum mărturiseşti tu în repetate rânduri şi precum credem şi noi?

Dacă nu îi crezi pe Proorocii şi pe Evangheliştii care mărturisesc că El este Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu, de dragul Căruia cu bunăvoinŃă şi-au plecat capetele lor sub sabie mulŃime nenumărată de Mucenici, atunci să îl crezi pe tatăl tău, diavolul, care Îl numeşte pe El Fiu al lui Dumnezeu şi Dumnezeu. Căci el ştia că numai Dumnezeu poate să săvârşească această mare minune, adică să prefacă firea tare a pietrei în pâine moale. Iar dacă nu îi dai ascultare nici tatălui tău, diavolului, atunci ce altceva se poate spune şi crede despre tine decât faptul că eşti mai ticălos şi decât diavolii înşişi şi mai nebun şi mai rău decât animalele neraŃionale?

După ce te-am înfăŃişat aşa cum eşti în realitate, a venit timpul ca să rostesc despre tine cunoscuta cugetare dumnezeiască a Fericitului Prooroc şi Împărat David: Zis-a cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu! (Ps. 13, 1) De aceea, eşti vrednic să te numeşti ateu, potrivit cu dumnezeiescul cuvânt al Evangheliei, care spune: Cel ce Mă urăşte pe Mine urăşte şi pe Tatăl Meu (Ioan 15, 23). Deşi pari că Îl mărturiseşti pe Unicul Dumnezeu, totuşi nu faci aşa cum le-a descoperit El despre Sine prin Cel Unul Născut şi prin Duhul Sfânt – dintru început – Proorocilor şi apoi SfinŃilor lui Hristos ucenici şi Apostoli, ci propovăduieşti şi dai legi potrivnice lor, ticălosule, străduindu-te prin toate mijloacele să răstălmăceşti Taina Evangheliei despre Sfânta Treime, respingând toate dogmele, toată propovăduirea şi toată Legea apostolească a Noului Testament. Însă nicicum nu le vei birui definitiv. Chiar dacă în prezent, pentru păcatele noastre, prin îngăduinŃa lui Dumnezeu şi judecăŃile Lui cele nepătrunse, tu, după cât se pare, ai putere şi năvăleşti asupra binecinstitorilor, tu, ticălosule şi necredinciosule, totuşi, vei fi zdrobit cândva, iar numele tău va pieri cu zarvă, aşa cum au pierit cei mai cruzi prigonitori dinaintea ta: iudeii, romanii şi grecii.

Gura nemincinoasă a AtotŃiitorului Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, i-a spus ucenicului Său, Petru: Şi Eu îŃi zic Ńie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porŃile iadului nu o vor birui (Mt. 16, 18). El i-a numit porŃile iadului pe împăraŃii potrivnici lui Dumnezeu şi pe tiranii şi prigonitorii cruzi ca fiarele, care se vor ridica din când în când împotriva credinŃei creştine pe tot pământul, dintre care unul eşti tu, ticălosule, cel ce îi prigoneşti şi îi înşeli în chip puternic şi viclean pe cei credincioşi, cum nu a mai făcut nici unul dintre prigonitorii dinaintea ta: pe unii – prin chinuri şi mucenicie, pe alŃii – prin făgăduinŃele multor daruri şi ranguri înalte, iar pe alŃii – prin făŃărnicie, sub pretextul bunei credinŃe şi al dreptăŃii. Dar, mai mult decât toate, îi înşeli prin faptul că le îngădui supuşilor tăi să meargă pe calea cea largă ce duce la veşnica pieire, aşa cum spune cugetarea dumnezeiască a înfricoşătorului şi nemitarnicului Judecător, a Mântuitorului Hristos, Care este peste toŃi Dumnezeu. Lui I se cuvin slava şi puterea în vecii vecilor. Amin.

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Haralambie Vasilopoulos: ISLAMUL este o facatura EVREIASCA. Scopul?

ISLAMUL …

APROPO DE ISLAM … Martiriul Sfintei Mucenite Zlata

VOR CONSTRUI MOSCHEEA, caci iata ce zice MUFTIUL despre treaba cu PORCII: Vor salubriza terenul apoi VOR FACE O SLUJBA DE SFINTIRE

 

59 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. el said, on august 27, 2015 at 5:54 pm

  maine o sa-l pune institutul de „polliticaly correct” la Wikipedia ca pe Sf Ioan Gura de Aur si pe Sf Maxim Grecul ca rasist si si islamofob si apoi vor pune incet incet pe rand tot SInaxarul la vreo categorie ba ca-s rasisti, antisemiti, antihomo, anti curvie, etc….in fine gasesc ei ceva, apoi ii vor interzice ca „periculosi” pentru „ordinea lor mondiala” si ca Antidot la spalarea pe creier practicata de ei

  Apreciat de 3 persoane

  • andrei-d said, on august 27, 2015 at 8:22 pm

   frate el, ai uitat pe Sf.Ioan Damaschinul! 😹😹😹
   Sfantul Ioan Damaschin despre islam

   Există, de asemenea, superstiția Ismaeliților care pînă în ziua de azi predomină și ține oamenii în eroare, acesta fiind un precursor al lui Antihrist. Ismaeliții provin din Ismael, [care] i s-a născut lui Avraam din Agar, și din acest motiv ei sunt numiți atît Agareni cît și Ismaeliți. Ei sunt, de asemenea, numiți și sarazini/saracini, care este derivat din Sarras kenoi, sau lipsiți sau sărăciți de Sara, din cauza a ceea ce a spus Agar îngerului: “Sara m-a trimis departe săracă/lipsită” [99] Aceștia erau idolatri și se închinau stelei de dimineață și Afroditei, pe care în limba lor au numit-o Khabar, care înseamnă mare. [100] Și așa au fost idolatri până în timpul lui Heraclius . Din acel moment pînă în prezent un profet mincinos pe nume Mahommed a apărut în mijlocul lor. Acest om după ce a încercat Vechiul și Noul Testament și ,se pare că ,după o discuție avută cu un călugăr Arian, [101] și-a conceput propria erezie. Apoi, după ce a intrat în grațiile oamenilor afișînd o aparentă evlavie, el a zis că a primit din cer o anumita carte. El a scris niște texte absolut ridicole în această carte a sa apoi a dat-o lor ca un obiect de venerație.
   El spune că există un singur Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, care nu a fost nici creat, nici născut. [102] El spune că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Său, dar este o creatură și un servitor, și că El a fost născut, fără sămînță, de Maria sora lui Moise și a lui Aaron. [103] Pentru că, spune el, Cuvântul și Dumnezeu și Duhul au intrat în Maria și ea l-a născut pe Iisus, care a fost un profet și slujitor al lui Dumnezeu. Și el spune că evreii au vrut să-L răstignească pentru încălcarea legii, și că au confiscat umbra lui și răstignit-o. Dar Hristos Însuși nu a fost crucificat, spune el, nici nu a murit, pentru că Dumnezeu din iubire pentru El L-a luat cu Sine în cer. [104] Și el spune acest lucru, că atunci când Hristos S-a înălțat la cer Dumnezeu L-a întrebat: “O, Iisuse, ai zis:” Eu sunt Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu “?” .Și Iisus, spune el, a răspuns: “Fie-Ți milă de mine, Doamne. Tu știi că nu am spus acest lucru și că nu am dispreț să fiu servitorul tău. Dar oamenii păcătoși au scris că am făcut această declarație, și-au mințit despre mine și au căzut în eroare “Și Dumnezeu a răspuns și a zis:”Știu că n-ai spus acest cuvânt “[105] Există multe alte lucruri extraordinar de ridicole în această carte ,cu care se mândrește că a fost trimisă la el de Dumnezeu. Dar când întrebăm: “Și cine poate depune mărturie că Dumnezeu i-a dat aceasta carte lui? Și care dintre profeți a prezis că un astfel de profet se va ridica “-? ei se pierd și nu știu ce să răspundă. Și remarcăm că Moise a primit Legea pe Muntele Sinai, cu Dumnezeu apărînd în fața tuturor oamenilor în nor și foc, și întuneric, și furtuna. Și noi spunem că toți profeții de la Moise încoace au prezis venirea lui Hristos și cum Hristos-Dumnezeu (și Fiul lui Dumnezeu întrupat) a fost să vină și să fie răstignit și să moară și apoi să învieze și cum El o să fie judecător al celor vii și al celor morți. Apoi când noi spunem: “Cum se face că această profet al vostru nu a venit în același fel, avînd alte mărturii despre el de la alți profeți anteriori lui? Și cum se face că Dumnezeu nu a făcut în fața voastră prezentarea acestui om și a carții la care vă referiți, așa cum a dat Legea lui Moise, în prezența oamenilor și a muntelui fumegînd, ca să aveți de asemenea certitudinea și siguranța legii din aceea carte ? “- ei răspund că Dumnezeu face ce vrea. “Acest lucru,” spunem, “noi îl știm, dar ne întrebăm cum a coborît cartea la profetul tău.” Apoi ei răspund că această carte a venit la el în timp ce el dormea. Apoi în glumă le spunem că, atâta timp cât el a primit cartea în somn și nu a simțit de fapt ce se intampla, populara zicala i se potrivește : Visele mă amețesc/mă învîrtesc/mă chinuiesc [106]
   Când am întreba din nou: “Cum se face că atunci când poruncește în această carte a voastră să nu se facă nimic sau să se primească ceva fără de martori, voi nu-l întrebați :” În primul rând să ne arăți prin ce mărturii sau martori se arată că ești profet și că ai venit de la Dumnezeu și să ne arăți și care sînt Scripturile care mărturisesc despre tine ” – aceștia sunt rușinați și să rămîn tăcuți. [Apoi continuăm:] “Deși nu este posibil să te căsătorești cu o soție fără martori, sau să poți cumpara sau dobândi o proprietate; sau nu primiți vreun un măgar și nici nu puteți poseda orice animal de povară fără martori; și cu toate că posedați atât soții cît și bunuri sau măgari și așa mai departe prin intermediul martorilor, dar în ceea ce privește credința și scripturile voastre pe care le dețineți acestea sunt luate fără de martori. Pentru că cine va dat voua această credănță și învățătură nu are nici o garantie din nici o sursă, și nici nu există cineva cunoscut care să fi mărturisit despre el înainte de a veni. Dimpotrivă, el a primit cartea aceea în timp ce el dormea. ”
   Mai mult, ei ne numesc Heteriști (Sfantul Ioan se refera aici la acuzatia de triteism sau politeism n.n.) sau Asociatori (mushrikun, asociator, un cuvant cu caracter peiorativ folosit de musulmani contra crestinilor vrand sa arate ca se asociaza un Dumnezeu unui alt Dumnezeu – n.n.), deoarece, spun ei, noi introducem un asociat al lui Dumnezeu declarînd ca Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Noi le spunem în replică: “Profeții și Scripturile ne-au spus acestea nouă și voi declarați constant că acceptați Profeții. Deci, dacă noi declarăm în mod eronat că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, profeții sunt cei care ne-au învățat acest lucru și ne-au transmis acest lucru. Dar unii dintre ei spun că este o interpretare greșită a proorocirilor de catre noi, iar altii spun ca evreii ne urau și ne-au înșelat scriind în numele Profeților, ca astfel sa ratacim. Și din nou le spunem: “Atâta timp cît spuneți că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu și Duh, de ce ne acuzați că sîntem Heteriști? Pentru că cuvântul și duhul sunt nedespărțite de cel în care are își au în mod natural existența. Prin urmare dacă Cuvântul lui Dumnezeu este în Dumnezeu, atunci este evident că și El este Dumnezeu. Dar dacă totuși El este în afara lui Dumnezeu atunci, în conformitate cu tine, Dumnezeu este fără cuvânt și fără duh. Prin urmare, prin evitarea introducerii unui asociat cu Dumnezeu voi l-ați mutilat pe Dumnezeu. Ar fi mult mai bine pentru tine să spui că El are un asociat decât să-L mutilezi, ca si cum ai avea de a face cu o piatră sau cu o bucată de lemn sau orice alt obiect neînsuflețit. Astfel, vorbești mincinos când ne numești Heteriști ; am putea replica numindu-vă Mutilatori ai lui Dumnezeu. ”
   Ei ne acuză de asemenea că sîntem idolatri, pentru că noi venerăm crucea, pe care ei o detestă. Dar noi le răspundem: “? Atunci cum se face că voi înșivă vă frecați de o piatră la voi în Ka’ba [107] și o sărutați și o să îmbrățișați” Unii dintre ei spun că Avraam a avut relații cu Agar pe aceea piatră, iar alții spun că el și-a legat cămila de piatră, când a fost să-l sacrifice pe Isaac. Iar noi le răspundem: “Din moment ce Scriptura spune că muntele era împădurit și avea arbori din care Avraam să taie lemne pentru jertfă și l-a pus pe Isaac să care acele lemne, [108] iar apoi plecînd a lăsat în urmă măgarii cu doi tineri ca să-i păzească, de ce vorbiți numai prostii ? Căci acel loc nu este nici plin de copaci și nici nu există trecere pentru măgari. “Și ei sunt jenați dar încă susțin că piatra este a lui Avraam. Atunci le spunem: “Fie deci a lui Avraam așa cum spuneți voi și susțineți prostește. Dar dacă Avraam a avut relații cu o femeie pe ea sau a legat o cămilă la piatra aceea cum de nu vă este rușine să o sărutați, dar ne învinovățiți pe noi că ne închinăm crucii lui Hristos, prin care puterea demonilor și înșelăciunea diavolului a fost distrusă. “Această piatră despre care ei vorbesc este de fapt un cap al Afroditei la care odinioară se închinau și pe care au numit-o Khabar. Chiar și acum, în prezent, urmele de sculptură din piatră sunt vizibile observatorilor atenți.
   Așa cum a fost povestit, acest Mohammed a scris multe cărți ridicole, iar fiecareia dintre ele i-a pus un titlu. De exemplu, există cartea „Despre femeie”, [109], în care el face clar prevederi legale pentru luarea a patru soții și, dacă este posibil, chiar și o mie de concubine – sau atît de multe cât poate fiecare întreține, pe lângă cele patru soții inițiale. De asemenea, el a făcut ca să fie legal ca să-ți poți lăsa nevasta oricînd s-ar putea dori, și cînd va dori o alta pentru a o lua de soție să se poată lua în același fel. Mohammed a avut un prieten pe nume Zeid. Acesta avea o soție foarte frumoasă, de care Mohammed s-a îndrăgostit. Odată, când ședeau împreună, Mohammed i-a spus: “Oh, apropo, Dumnezeu mi-a poruncit să-ți iau soția .” Celălalt a răspuns: “Tu ești un apostol. Fă cum ți-a spus Dumnezeu și ia pe soția mea “.Dar mai degrabă, pentru a spune povestea de la început, el a spus :” Dumnezeu mi-a dat porunca ca să o lași pe soția ta. Și el a lăsat-o . Apoi câteva zile mai târziu el a spus: “Acum Dumnezeu mi-a poruncit să ți-o iau “Apoi, după ce a luat-o și a comis adulter cu ea, a făcut această lege:” Lasă-l pe cel care își va lăsa nevasta. Și dacă, după ce a lăsat-o, el ar trebui să se întoarcă la ea, altul să se însoare cu ea. Pentru că nu este îngăduit ca să o ia dacă nu a fost căsătorită cu un altul . Mai mult, dacă un frate își va lăsa soția lui, fratele lui să se căsătorească cu ea, dacă el dorește. “[110] În aceeași carte el dă precepte precum aceasta:” Muncește pămîntul pe care ți l-a dat Dumnezeu și înfrumusețează-l. Și fă acest lucru într-o asemenea manieră “[111] – Nu repetăm aici toate lucrurile obscene pe care le-a zis și le-a făcut.
   Apoi, este cartea Cămila lui Dumnezeu. [112] În această carte Mohammed spune că a existat o cămilă trimisa de Dumnezeu și că ea a baut un râu întreg și apoi nu a mai putut trece printre doi munți, pentru că nu mai încăpea printre ei. Erau oameni în acel loc, spune el, și ei beau apa într-o zi, iar cămila bea apa în ziua următoare. Mai mult, prin consumul de apa cămila furniza oamenilor hrană, pentru că ea le dădea lapte în loc de apa. Apoi, pentru că acești oameni erau răi, s-au ridicat, spune el, și-au ucis cămila. Cu toate acestea, ea avea un pui de cămilă care, spune el, atunci când cămila-mama a murit, puiul de cămilă a fost chemat de Dumnezeu la El. Apoi noi le spunem: “De unde a venit cămila asta? Și ei spun că a fost de la Dumnezeu. Atunci noi spunem: “A existat o altă cămilă care a fost împreună cu ea?” Și ei zic că: “Nu” .Atunci,” spunem noi, “cum a fost o născută? Pentru că vedem că această cămilă a voastră este fără tată și fără mamă și fără spiță de neam, și că cea care a născut a suferit rău. Nici nu este evident cine a crescut-o. Și, de asemenea, această mică cămilă a fost și luată. Deci, de ce profetul vostru, care ziceți că a vorbit cu Dumnezeu , nu află unde a fost cămila la păscut și cine i-a luat laptele muls ei ? Sau ea poate, la fel ca mama ei, s-a întâlnit cu oameni răi și a fost și ea omorîtă ? Ori poate ea a intrat în paradis deja, astfel încât să puteți avea acel râul de lapte de care vorbiți atît de prostește ? Pentru că spuneți că voi aveți trei râuri care curg în paradis – unul de apă, unul de vin și unul de lapte. Dacă cămila, înainte-mergătorul vostru, este în afara paradisului, este evident că ea s-a uscat de foame și sete, sau alții beneficiază de laptele ei – așa că profetul vostru doar se lauda că ar fi vorbit cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu i-a dezvăluit misterul cămilei. Dar dacă ea este în paradis și ea bea încă apă, voi vă veți usca în mijlocul paradisului din cauza lipsei de apă. Și dacă nu mai există apă, pentru că cămila va fi băut-o toată de sete ,atunci voi veți bea vin din râul de vin care curge prin paradis și apoi vă veți intoxica de atît de mult vin pur băut încît vă veți prăbuși inconștienți și veți adormi. Apoi, suferind de un cap greu după somnul provocat de starea de betie, veți rata plăcerile paradisului. Cum de nu și-a dat seama atunci profetul vostru ca acestea s-ar putea întîmpla cu voi în paradisul plăcerilor? El nu a avut nici o idee la ce vă va conduce această cămilă, iar voi nici măcar nu l-ați întrebat, când v-a povestit visele lui pe tema celor trei râuri. Noi vă asigurăm clar că această cămilă minunată a voastră v-a precedat sufletele voastre de măgari acolo unde voi ,de asemenea ,ca niște fiare sunteți destinați să mergeți. Și acolo este întunericul cel mai din afară și pedeapsă veșnică, focul cel nestins, viermi neadormiți și demonii infernului. ”
   Și din nou, în cartea Vițelei-Junincii, [114] el spune alte lucruri stupide și ridicole, care, din cauza numărului lor mare, cred că trebuie să fi trecut așa . El a dat o lege ca ei să fie circumciși și femeile de asemenea, și le-a ordonat să nu țină Sabatul și nu să fie botezați.
   Și, în timp ce le-a ordonat să mănânce unele din lucrurile interzise de lege de altele le-a ordonat să se abțină. El a interzis absolut consumul de vin.
   Note de final
   99. Cf. Gen. 16,8. Sozomen, de asemenea, spune că ei se trăgeau din Agar, dar s-au numit urmași ai lui Sara pentru a ascunde originea lor servilă și umilă (Istoria bisericească 6,38, PG 67.1412AB).
   100.În arabă kabirun înseamnă “mare”, fie în mărime fie în demnitate. Herodot menționează cultul arab al “Aphroditei Cerești”, dar spune că arabii au numit-o Alilat (Herodot 1.131)
   101. Acesta poate fi călugărul nestorian Bahira (George sau Serghie), care s-a întâlnit cu băiatul Mohammed la Bostra în Siria și a afirmat că recunoaște în el semnul unui profet.
   102. Coran, Sura 112.103. Sura 19; 4.169.
   104. Sura 4.156.
   105. Sura 5.Il6tf.
   106. Manuscrisele nu au zicala, dar Lequien sugereaza asta din Platon.
   107. Ka’ba, denumită “Casa lui Dumnezeu”, se presupune că a fost construită de Avraam cu ajutorul lui Ismael. Ea ocupă locul cel mai sacru în Moscheea de la Mecca. Încorporată în perete, este piatra la care se face aici referire, celebra Piatră Neagră care este, evident, o relicvă a idolatriei pre-islamice arabe.
   108. Gen. 22,6.
   109. Coran, Sura 4.
   110. Cf. Sura 2225ff.
   111. Sura 2.223.
   112. Nu se află în Coran.
   113. Sura 5.114,115.
   114. Sura 2.
   Din Scrieri, Sf. Ioan Damaschin, Părinții Bisericii, vol. 37 (Washington, DC: Universitatea Catolică America Press, 1958), pp 153-160. Postat pe 26 martie 2006.

   Apreciat de 2 persoane

 2. Marius-Daniel Brabete said, on august 27, 2015 at 6:07 pm

  Apreciază

 3. Iris said, on august 27, 2015 at 7:01 pm

  De ce este adus in discutie CAINELE ca fiind ceva negativ? La fel si in rugaciunea a 9-a de dimineata din Ceaslov: „Dar cum vei putea sa cauti spre mine sau sa te apropii de mine, cel necurat ca un CAINE?”

  Apreciază

  • nikodim said, on august 28, 2015 at 7:16 pm

   Cainele este nu neaparat negativ ci mai degraba necurat, asa cum este scris si in citatul dat de tine. Dupa cum se stie, cainele are niste obiceiuri spurcate, in sensul ca-si linge propria voma si…altele, de aceea este simbolul necurateniei.

   Apreciază

  • arrletty said, on aprilie 7, 2018 at 10:43 am

   ciinele este curat ? patruns de Duh ? Este doar o creatura a lui Dumnezeu. Ca si cartofii scl scl

   Apreciază

 4. marciusquintus said, on august 27, 2015 at 7:02 pm

  off topic
  Ceva tare,tare de tot;in ce hal au ajuns cu manipularea si cat de prosti ne cred:

  Apreciază

 5. stef said, on august 27, 2015 at 10:09 pm

  http://www.activenews.ro/externe/Serviciile-secrete-austriece-acuza-SUA-si-miliardarul-George-Soros-finanteaza-fuga-imigrantilor-spre-Europa-124241

  „Ziarul austriac InfoDirekt, apropiat armatei, a publicat recent un articol, pe baza unui raport al serviciilor de informații ale armatei (Österreichischen Abwehramts), conform căruia organizații neguvernamentale din SUA ar finanța traficul de imigranți către Europa. În special pe cel în care sunt aduși imigranți de pe coastele libiene spre Italia meridională.

  Conform articolului publicat de ziarul austriac, serviciile secrete de la Viena estimează că pentru fiecare persoană care ajunge în Europa ca refugiat costul este mai mare de 3.000 de euro sau dolari, așa cum se spunea până acum în unele publicații.

  ”Cei care aduc refugiați în Europa cer sume exorbitante. Care pornesc de la 7.000 de euro și ajung până la 14.000 de euro, în funcție de zonele de unde se pleacă și de diversele organizații de traficanți. Dar imigranții care vor să fugă din țările lor sunt mult prea săraci pentru a da acești bani”, se spune în raport.

  Spionajul austriac ar avea informații că ” organizații din SUA au creat un model de co-finanțare și contribuie substanțial la costurile cerute de traficanți”. Ar fi vorba de ”aceleași organizații care, în 2013, au aruncat Ucraina în haos”, aluzie la acele ONG-uri americane, așa-numite ”umanitare” și ”pentru drepturile omului”. ONG-uri despre care, se știe foarte bine, au fost create de Departamentul de Stat al SUA sau direct de speculatorul și finanțatorul ”revoluțiilor portocalii” din fostele state sovietice, magnatul american de origine evreiască George Soros, părintele cunoscutei Human Rights Watch.

  Poliția din Austria, care primește solicitanții de azil, cunoaște aceste date de multă vreme, însă, scrie InfoDirekt, nimeni nu e dispus să vorbească. Nici măcar sub protecția anonimatului.

  Semnatarii articolului lansează un apel către toți jurnaliștii, polițiștii și oamenii din serviciile secrete, cerându-le să participe activ la investigații și la confirmarea acestor informații.

  Într-un articol ulterior, InfoDirekt dezvăluia că și ”în Austria există un business al refugiaților”, de care profită Barclays Bank, o puternică multinațională cunoscută drept ”Blindații de la Rotschild”. Iar clanul Rothschild nu se dă în lături de la nicio afacere, nici măcar de la cea a ”primirii și îngrijirii” refugiaților cu bani publici”, subliniază ziarul austriac.”

  Apreciază

  • Alex said, on august 28, 2015 at 4:49 pm

   Si gipsii din Romania au fost sponsorizati de sorosz ca sa se duca la cersit in occident … involuntar ne-a facut si un bine …
   Doamne ajuta-ne!

   Apreciază

 6. picasso said, on august 27, 2015 at 10:59 pm

  In curand o sa vedem cu totii cine a fost cu adevarat Stefan cel Mare !!! Cum a reusit sa pastreze o lume crestina !!!!
  Vedeti cum reactioneaza refugiatii din Siria cand li se ofera pachete cu ajutoare din partea Crucii Rosii…

  Apreciat de 1 persoană

  • saccsiv said, on august 27, 2015 at 11:11 pm

   picasso

   Aici scrie ca altul ar fi fost motivul:

   http://jurnalul.ro/stiri/externe/adevaratul-motiv-pentru-care-imigrantii-din-macedonia-au-refuzat-ajutoarele-de-la-crucea-rosie-video-695031.html

   Imigranţii aflaţi la graniţa dintre Grecia şi Macedonia au refuzat ajutoarele trimise de Crucea Roşie.

   Militarii care voiau să distribuie pachetele cu ajutoare au fost întâmpinaţi cu huiduieli şi fluierături din partea imigranţilor care au refuzat pachetele cu mâncare şi apă trimise de Crucea Roşie.

   În mediul online, lumea a început să critice atitudinea imigranţilor, dat fiind faptul că fusese lansată informaţia conform căreia, aceştia ar fi refuzat pachetele din cauza prezenţei crucii pe ambalajul cutiilor. Informaţia, însă, este una falsă. Jurnaliştii de la ilpost.it l-au contactat pe Predrag Petrovic, editorul şef al publicaţiei macedonene, a1on.mk, cel care a şi filmat imaginile.

   Petrovic a infirmat informaţia şi a explicat că motivele pentru care imigranţii au refuzat ajutoarele sunt cu totul altele. Refugiaţii petrecuseră deja trei zile în câmp, la graniţa dintre Macedonia şi Grecia. În momentul în care video-ul a fost filmat, ploua cu găleata de vreo două ore, peste oamenii care aşteptau în faţa gardului se sârmă ghimpată, poliţia macedoneană nelăsându-i să treacă graniţa. La scură vreme au sosit cei de la Crucea Roşie care a vrut să distribuie ajutoare, apă şi alimente. Atmosfera era deosebit de tensionată, refugiaţii fiind furioşi că li s-a intrezis trecerea frontierei, acela fiind momentul în care au refuzat pachetele. Poliţia macedoneană a permis trecerea a numai 200-300 de persoane la ficare două, trei ore, aceasta fiind capacitatea trenurilor care leagă localitatea Gevgelija de graniţa Macedoniei cu Serbia.

   Apreciază

  • nikodim said, on august 28, 2015 at 7:25 pm

   Vedem in clipul de mai sus viitorii nostri concetateni, vecini de cartier, de casa, de bloc si de apartament. Daca acum cand sunt in situatia de proaspat intrusi neinvitati deloc aici, fara casa si masa si cu buzunarele goale, se comporta atat de mizerabil maraind si fiind gata sa muste fara ezitare mana de ajutor umanitar a gazdelor, va dati seama ce vor face astia cand s-or vedea instalati in orasele si satele noastre…

   Apreciază

 7. picasso said, on august 27, 2015 at 11:00 pm

  http://www.cocoon.ro/?p=7272

  Apreciază

 8. gheorghe si ion asupriti de straini said, on august 27, 2015 at 11:19 pm

  Colonelul Mircea Dogaru sugerează că lobby-ul evreiesc face presiuni asupra generalilor Armatei Române. „Dacă vor să traiască bine, să nu mai conteste Legea 217/2015(anti-legionară)”. Unde ar fi „convocați” ofițerii

  De Andrei Nicolae /
  Joi, 27 august 2015, 16:20
  Facebook Twitter
  Mircea Dogaru, istoric militar și președinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, sugerează că șefii organizației B’nai Brith fac presiuni asupra unor ofițeri ai Armatei Române pentru ca aceștia să nu mai ceară contestarea Legii nr.217/2015, așa numita „lege antilegionară”.

  „Dacă operează temerea externă, că SCMD ar putea înființa un partid al societății civile? Sau, dacă este vorba despre supărarea șefilor B’nai Brith? Care șefi au bunul obicei să convoace generalii armatei române la etajul VI al Camerei de Comerț, prelucrându-i că, dacă vor sa traiască bine, să renunțe la contestarea Legii nr. 217/2015, admițând că armata română și Antonescu ar fi comis genocid peste genocid și holocaust în al II-lea război mondial? Iar dacă respectivii sunt patrioți și rezistă îi calca DNA-ul, inventându-le fraude de milioane de euro! Orice e posibil într-o țară ai cărei locuitori, spălați pe creier de 35 de ani, îndopați cu lozinci și etichete, având drept modele televizate curve siliconate și gâinari, lupta la greu împotriva propriilor interese!”, se arată într-o declarație postată pe siteul oficial al SCMD.

  B’nai Brith este o puternică organizație de lobby evreiesc, una din cele mai vechi din lume, înființată în 1843. Conform Wikipedia, are un buget de 14 milioane de dolari, iar 95% din membri rezidă în State Unite.

  Recent, MAE a trimis o informare către autoritățile locale dintr-un oraș slovac, în care anunța că îl consideră pe Ion Șiugariu drept „fascist”, deși acesta a murit în războiul anti-fascist pentru eliberarea Slovaciei. Deși era vorba despre un soldat decorat al Armatei Române Regale, MApN nu a avut nicio reacție.
  http://m.activenews.ro/stiri-politic/Colonelul-Mircea-Dogaru-sugereaza-ca-lobby-ul-evreiesc-face-presiuni-asupra-generalilor-Armatei-Romane.-Daca-vor-sa-traiasca-bine-sa-nu-mai-conteste-Legea-217-2015-anti-legionara-.-Unde-ar-fi-convocati-ofiterii-124235

  Apreciază

 9. Nimbus said, on august 28, 2015 at 12:00 am

  Planul Kalergi

  http://ioncoja.ro/amestecate/cumplit/

  Apreciază

 10. el said, on august 28, 2015 at 4:51 pm

  Off Topic ( iarta-ma frate Saccsiv) pentru fratii @G-man @ioana si @andrei-d cu drag de la motanul Ilie:

  „Trebuie să spun povestea motanului Stratilat (aici, şi pisicile primesc nume de sfinţi), un motan alb, cu pete negre, simplu şi slăbuţ, de-a dreptul ascetic – ca mai toţi cei din neamul lui care trăiesc la Athos – şi, în aparenţă, bun doar să mănânce şi să toarcă.
  Pisicile sunt singurul animal din care se acceptă şi parte femeiască pe Munte. N-aş fi ghicit motivul: apără chiliile, schiturile şi mănăstirile de şerpi.

  Iar Stratilat s-a luptat chiar cu o viperă cu corn, a văzut N. şi mi-a povestit şi mie. Lupta a durat vreo 10 minute – enorm!, timp în care Bruce Lee, Jet Li, Neo din Matrix şi alţii ca ei ar fi putut lua lecţii de la motanul nostru. “O combinaţie de karate, kung-fu, judo şi alte arte marţiale, o demonstraţie de concentrare şi rapiditate, de viclenie şi curaj”, zice N..

  Stratilat se eschiva, sărea înapoi, în lateral şi înainte, se ferea, dar şi lovea. Însă cel mai fascinant era felul în care îşi mişca vârful cozii, hipnotizându-l tocmai pe întâiul hipnotizator al necuvântătoarelor. Iar vipera, urmărind coada motanului, ataca greşit şi se trezea lovită peste cap de lăbuţa lui Stratilat. Oricare dintre aceste atacuri otrăvitoare i-ar fi putut fi fatal eroului nostru, însă brusli-ul mâţelor nu şi-a pierdut ki-ul şi focusul. A plesnit vipera peste cap de atâtea ori, încât târâtura a cedat, epuizată, moment în care pisicul s-a repezit şi-a muşcat-o decisiv, de ceafă (dacă şerpii au aşa ceva…).

  Vipera au mâncat-o însă fraţii lui Stratilat, care, în focul bătăliei, nu scăpase de venin. A zăcut vreo trei ore, nemişcat, cu un lichid albicios curgându-i din gură, neavând reacţie nici măcar la o farfurie cu lapte pusă lângă botic. Apoi, într-un târziu, s-a ridicat şi a mâncat, iar azi e bine sănătos, l-am văzut eu. Stratilat…” ( povestita in unjurnal de Athos al lui Mihnea Maruta)

  Apreciat de 2 persoane

  • andrei-d said, on august 29, 2015 at 10:39 am

   Imi iau pisica in urmatorul an studentesc! :))

   Apreciază

   • el said, on august 29, 2015 at 3:16 pm

    andrei-d

    intelepata decizie dupa mintea mea de stapan de motan, mai exact de sluga de motan… dar ai grija si de hamseras ca-l haleste si esti responsabil acum si de vietiosara lui de rozator mic. 🙂

    pe vremea cand erram tanar probabil insa ceva destul de mai mic ca tine acum, eram prieten cu un baiat mai mare ca mine care se hotarase sa se faca monah sii dupa c e parasise toate cele lumesti inclusiv pe parintii lui lumesti destul de bogati care nu-l intelegeau, drept urmare calatoarea mult dupa parinti cu viata induhovnicita din toate traile ortodoxe, cunoastea toti parintii romani din tara de la care avea multe binecuvantari( atunci traiau o pleiada intreaga de sfinti parinti contemporani noua) si apoi parinti din Grecia; Serbia, Ucraina, Greogia, Athos; Ruisa ( il cunoscuse inclusiv pe parintele Nicolae Gurianov___vezi filmele din ciclul saraea pamantului___ din insula Zalitului);
    Asadar prietenul acesta al meu a stat o vvreme si in Athos la Prodromu ca inchinator si se imprietenise cu fratii tineri de acolo. Pe vremea aceea traia Parintele Dionisie Ignat cel orb, OMUL Lui Dumnezeu la care aveau evlavie si grecii si Avva Iosif Vatopedinul cel adormit in 2009 cel care a zambit dupa moarte.
    Asadar umblau ei dupa Parintele Dionisie care era foarte sever si avea o viata ascetica ft riguroasa. Avva Dionisie avea obiceiul ca la o anumita ora din zi sa cheme pisicile din Prodromu sa le hraneasca. Prietenul acesta al meu (acum ieromonah) il urmarea cum aduna paine uscata, niste resturi de la masa lui, vai de mama lor, pe care gandea amicul meu ca nici o pisica normala la minte nu le-ar baga in seama si se amuza cu mintea lui de atunci cum ca oricum pisiscile alea nu manaca paine uscata atata de veche si rea. Dar parintii prodromiti i-au dat voie sa-l urmareasca pe Avva Dionisie care era orb cum hraneste pisicile.

    Si…STUPOARE… la ora cu pricina pisicile veneau de te miri unde ,navaleau de-a dreptul peste parintele ( dealtfel pisici ft sfioase care nu-si aratau boticul prin curte toata ziua) si care acum…se bateau literalmente pe bucatele de paine uscata aruncate de Parintele Dinosie. Dupa ce mancau dispareau. Si asa in fiecare zi…
    Amicul meu, intrigat de tarasenie si care avea asa o fire mai sugubeata, s-a gandit sa faca un experiment… cu alti 2 frati tineri din manastire, la un Praznic cand primisera de la arsana destul peste au strepelit si ei 2 pesti si au asteptat ascunsi ora cand iesea Parintele Dionisie cel Orb sa hraneasva hoarda de pisici di,n Prodromu.
    Si ei ascunsi( Parintele orb fiind nu-i vedea )cand arunca Parintele painica uscata aruncau si ei bucatele din pestii lor sa vada ce fac pisicile.
    Rezultatul: STUPOAREA si mai mare…. pisicile s-au aruncat ca de obicei pe bucatele de paine uscata ale Parintelui dionisie si ….au ignorat TOTAL pestele aruncat de ei …la sfrasituil festinului pe pamant erau doar bucatelele de peste prospat si gras ..painica aruncata de Avva Dionisie era mancata toata !

    Atunci au inteles amicii ce sfintenei are Avva si ca pisicile alea NU pentru mancare neaparat veneau ci pentru binecuvantarea de la OMUL Lui Dumnezeu…s-au spovedit si au primit canonul dar au ramas cu invatatura si EVLAVIA MARE la Parintele Dionisie ( care dealtfel avusese o viata ascetica extrem de severa inca din tineretile lui cand parintii lui de atunci NU PERMITEAU fratilor si parintilor tineri sa mangaie pisicile , zicand ca aceasta „nu e de post” din pricina catifelarii si moliciunii frumusetii blanei de pisica animal delicat si mult impodobit de Dumnezeu)

    Concluzia:

    …pisici athonite care recunosc si cinstesc SFINTENIA…MAI PRESUS de dobitoacele omenesti ducatoare DEGEABA la Biserica care confunda sfintenia cu inselatoria si alearga dupa himere !

    Doamne ajuta ! 🙂

    PS: sa-mi dai de stire cand ai luat motanelul ….

    Apreciat de 1 persoană

   • andrei-d said, on august 29, 2015 at 4:36 pm

    Atunci au inteles amicii ce sfintenei are Avva si ca pisicile alea NU pentru mancare neaparat veneau ci pentru binecuvantarea de la OMUL Lui Dumnezeu… Asta a fost frumos!! 🙂 Clar iti dau de veste, daca pot o sa pun si poza 😉
    Acum am o intrebare, si anume icoana „Tanguirea Maicii Domnului” e autentic ortodoxa? Caci apare singura, si la asta chiar nu ma pricep… 😹

    Apreciază

   • el said, on august 29, 2015 at 9:55 pm

    andrei-d

    icoana postata de tine apartine pictorului roman Irineu Protcenco despre care stiu SIGUR ca era omul lui Dumnezeu, si Parintele Sofiabn Boghiu SFANTUL de la Antim, si el pictor, il cinstea in mod deosebit si zicea ca pictura lui, desi atipica, nebizantina, este placuta lui Dumnezeu si plina de har; Parintele Sofian Boghiu era un om foartye sever cu laudele si nu vorbea despre un lucru fara sa fi avut instiintare de la Dumnezeu, MARE rugator cu Rugaciunea Inimii.
    Asadar ce sa spun? Icoana este detaliul care o reprezinta pe Maica Domnului la picioarele Crucii , s de aceea este singura, Fiul Ei cel Unul Nascut si iubit era rastignit pe Cruce si durerea inimii ei noua ne este inaccesibila ca fiinte grosolane ce suntem.
    Asdar necanonica NU este, ca line pictura este NEbizantina , dar Biserica cred ca admite si aceste reprezentari cu infatisare mai realista a Sfintilor , in Rusia sunt destul de frecvente.
    NU as zice ca e vreo inovatie; chiar si Iocana Sf Serafimù de Sarov 3Umilenie3 este cu Maica Domnului SINGURA reprezentata si cu trasaturile destul de realist pictate.
    Asa ca nu este o icoana de disretuit, si din cauza pictorului cu viata plina de har 5Protcenco) si iocana degaja smerenie , har si predispune la rugacoine.; cel piuin pe mine, care trebuie sa marturisesc ca sunt MARE amator de Iocane cu line pura bizantina.
    Mai mult nu stiu ce sa zic. Parerea mea este ca este de acceptat acesta Icoana.
    Doamne ajuta!

    Apreciază

   • andrei-d said, on august 30, 2015 at 11:25 am

    Multumesc frumos. Am primit aceasta icoana, si e destul de marisoara, si ce crez? M-a lovit ipsita sa intreb repede, fiind Maica lui Dumnezeu, daca e…ortodoxa. 😐
    Doamne miluieste. Amin Multumesc mult el!!!

    Apreciază

   • el said, on august 29, 2015 at 11:24 pm

    andrei-d

    sa iei pisica/motan din cei saramani, sinuri, lasati pe strazi si fara stapani; sa nu iei din cei de rasa sau din casa cuiva care oircum s-ar ocupa de ei …sxunt PREA MULTE animale nefercite care sufera din cauza pacatelor omului si a dezordnii intrata in lume odata cu Caderea lui Adam si agravata in ultima vreme din cauza contemporanilor nostri straini de Dumnezeu si a puzderiei lor de pacate .
    Eu l-am gasit pe pisoiul meu pe strada cand era ft mic, jigarit si rapanos, vai de mama lui dar curajos ca un leu, musca si se apara ca un rege incoltit…avea raie in urchi si era murdarel …dar s-a facut o frumusete de vietuitor ca soarele varta pe cer luminos, destept si incapatant !
    Am avut mult folos de pe urma lui de cand l-am adus in casa mea, animalele au multy har de la Dumnezeu si prezetna lor aduce bine omului.
    Sa stii insa ca a lua un animal e o responsabilitate, e pe viata, nu poti sa-l ignori sau sa-l abandonezi cand te plictisesti de el sau iti va aduce vreun ponos oarecare sau vreo impiedicare .
    Doamne ajuta si sa gasesti un vietuitor potrivit tie !( motanul meu face ce vrea cu mine, capata tot ce doreste e irezistibil …… 🙂 )

    Apreciat de 1 persoană

   • andrei-d said, on august 30, 2015 at 11:28 am

    „curajos ca un leu, musca si se apara ca un rege incoltit”. asa e pt ca a executat „supravietuirea”, ca si omul de altfe! Poi eu ma gandeam sa cumpar unu fara blana =)) sa nu fac apar,dar m-ai convins sa iau unu de pe strada. 🙂

    Apreciază

   • andrei-d said, on august 30, 2015 at 12:07 pm

    Tu cu ce-l hranesti? Doar nu ii iei mereu de la magazin wiskas din ala 😹

    Apreciază

   • el said, on august 30, 2015 at 1:19 pm

    andrei-d

    iata acum Icoana Umilenie a Sf Serafim de Sarov, inaintea careia s-a rugat 1000zile si de nopti in genunchi ep piatra…cu care isi binecuvanta vizitatoriii..

    tot Maica Domnului singura, adunata in sine, in rugaciune…pictata cu trasaturi realiste

    Doamne ajuta !

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on august 30, 2015 at 3:01 pm

    andrei-d
    cum adica sa iei unul fara blana ca sa nu-ti faca par prin casa? Aceia sunt niste nefericite incrucisari genetice, ticluit de dobitocul de om care schimonoseste Creatia Lui Dumnezeu dupa bunul lui plca, fapturile acelea sunt firave, sensibile la boli si au genetic cateva tare.Sunt facute chipurile penyru ibitorii de pisici alergici la parul de pisica…. scorneala lor…e doar din dementa dorinta a omului sa se creada „creator”.
    Cand iei un animal itii asumi micile neajunsuri ale traiului in comun cu el si IL RESPECTI in toate nevoile lui., pe mine asa m-a invatat bunica cand eram mic copil sa respect TOATE vietaile caci si ele aduc Slava Lui Dumnezeu si sunt facute de El ca DAR omului, de aceea omul trebuie sa le protejeze si sa le ajute, ele oricum slujesc omului si harul lor e binefacator omului, asa au fost create ele din start.Asa ca uita balariile modei lumesti a degeneratilor astora pentru care animalul de casa e un fel de obiect decorativ care le ridica lor prestigiul sau MUSAI sa le aduca confort, iar cand devin bolnave le adbandoneaza sau le chinuiesc;

    Si da, eu l-am hranit de mic cu hrana cumparata de la magazin, dar el e capabil sa se descurce mai bine singur, numai ca nu are destul ocazia sa ramana in natura cat sa vaneze singur ceva mai „bio” dupa natura lui. Oricum animalul e prea destept si manaca ft putin, induiferent cat de mult ii dau eu, el ia doar atat cat ii trebuie, e relativ slabutz si nu se lacomeste, chiar evita instinctiv anumite produse in care am descoperit eu retrospectiv ca sunt mai bogate in otravuri chimice,conservanti,etc puse de producatorii de hrana artificiala.
    Trebuie dus la doctor cand se inbolnaveste si sa fie curatat la inceput de parazitii lui (viermi intestinali, raie in urechi,etc) dar NU-l vaccina.
    In rest o sa te bucurio de el destul cat sa uiti micile neajunsuri ale traiului in comun.
    Si NU uita el e e NEVINOVAT, tu esti pacatos ! 🙂

    Apreciat de 1 persoană

   • G-man said, on august 30, 2015 at 10:33 pm

    andrei….cand il duci la doctor cum zice fratele el , o sa te intrebe si daca ii pui cip :).. fara cip nu poate iesi din tara … 🙂

    Apreciază

   • andrei-d said, on august 30, 2015 at 11:00 pm

    Hai frate G-man :))))
    Nici eu nu am iesit din tara si nici nu am de gand. Deja ma gandesc serios la faptul sa adopt o pisica. Ce cip, poi ce o las pe mana lor? Merg si le spun eu ce sa-i faca, si ii supraveghez secunda cu secunda… 👊

    Apreciat de 1 persoană

   • andrei-d said, on august 30, 2015 at 11:02 pm

    Apreciază

   • el said, on august 31, 2015 at 1:47 pm

    G-man

    ce bezmetici ! pe mine nu m-a intrebat asta niciodata veterinarul, nici de vaccine nu mi-a amintit vreodata….oricum nici eu nu-l las pe mana lor singur, de cele cateva ori cand a aterizat la dr cu el in catastrofa cu pb serioase ca e nazdravan, (altfel nu-l duc,) am stat cu el in brate sa nu-l sperie aia si sa vad eu cu ochii mie exact ce-i fac.( sarmanul cat e de nazdravan altfel, la dr. nu misca in front si se lasa manipulat dar numai cat sta in bratele mele, rabda cu stoicism, nici pss nu zice dar se agata cu ghearele strans de haina mea sa nu-l las. Nu-l lasa tata niciodata ! 🙂 stie el…. )

    Salutari lui motanel al tau ! 🙂

    Apreciat de 1 persoană

 11. ioana said, on august 29, 2015 at 5:13 pm

  Foarte frumos! il iubesc nespus pe parintele Dionisie orbul, care a vietuit si la o manastire de langa mine:Magura.
  http://www.animalzoo.ro/poza-saptamanii-vine-de-la-muntele-athos/preot-si-pisici/

  Apreciat de 1 persoană

  • el said, on august 29, 2015 at 10:02 pm

   multumesc mult @ioana pentru acesta poza frumoasa cu psiscile athosului , fiinte alese de insusi Intemeietorul Muntelui Sf Athanasie Athonitul sa locuiasca cu tot neamul lor pisicesc in Athos, si daca o pisica intra in Biserica nu e problema, nu se spurca, un caine NU are voie de la Sf. Parinti asa ceva.
   Si Parintele Sf paisie Aghioritul avea pisici si le ingrijea, ba stia vietisoara fiecareia din ele( a se vedea in cartile despre el)… odata cand s_a mutat din Sf Ana la Panaguda , alta chilie, si-a imbarcat toata mica lui avere pe magarus si a parasit locul catre noua asezare Panaguda ( ultima chilie unde a trait Sf Paisie in Athos) si , dupa1-2 zile de mers pe jos si-a amintit ca uitase cele 2 pisici ale sale la vechea chilie si urmau sa ramana singure…atunci desi era MARE osteneala, s-a intors inapoi cale de 2 zile pa picior si a luat cu el si cele 2 pisici la Panaguda… atata sensibilitate si atenie avea OMUL Lui Dumnezeu Sf Paisie Aghioritul catre toata faptura, pisiscile le iubea in mod deosebit, le aprecia pentru curajul si jertfirea lor …sunt multe povestioare frumoase povestite de Sf Paisie despre pisicile lui din Athos.

   Doamne ajuta!

   Apreciază

 12. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 13. Irina said, on septembrie 4, 2015 at 1:49 pm

  Oare Preasfintii nostri si preotul ala si alti preoti care dorm in papuci or fi citit aceste cuvinte ale Sf maxim Grecul?

  Apreciază

 14. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 15. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 16. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 17. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 18. victor888ardeleanu said, on ianuarie 27, 2016 at 8:03 pm

  Aș dori să luăm legătura pe e-mail, dacă se poate, în legătură cu această carte:
  https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/grozaviile-neasemanate-de-la-draganescu-si-viata-parintelui-arsenie-boca-in-lumina-sfintilor-parinti/
  Vă mulțumesc,
  Doamne ajută!

  Apreciază

 19. Adevărul Despre Arsenie Boca said, on ianuarie 28, 2016 at 4:25 pm

  Da, Doamne ajută!

  Apreciază

 20. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 21. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 22. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 23. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 24. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază

 25. […] Sfantul MAXIM GRECUL: “Cuvânt de acuzare împotriva rătăcirii agarenilor şi împotriva lui MAH… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: