SACCSIV – blog ortodox

PANA LA 15 ANI INCHISOARE … Iata proiectul legii Elie Wiesel – Crin Antonescu depus de urgenta la Parlament. Ce inseamna „idei, conceptii sau doctrine legionare”? Dar „nationalismul extremist”?

Posted in Elie Wiesel, MISCAREA LEGIONARA by saccsiv on octombrie 11, 2013

Preiau integral articolul SFÂRȘITUL DEMOCRAȚIEI! Iată proiectul de lege introdus de Crin Antonescu pe agenda legislativă a Parlamentului României:

Pentru legionari, simpatizanțși familiile acestora, punem la dispoziție conținutul proiectului legii de modificare a OUG 31/2002, prin care manifestările cu caracter legionar urmează să fie interzise sub pedeapsa cu închisoarea.

 

_________________________________

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal

fax: (021)414 10 72; telefon: (021)414 10 70

 Către,

Biroul Permanent al Senatului,

În temeiul art. 88 din Regulamentul Senatului şi al art. 74 alin. 4 din Constituţia României, republicată, vă înaintez, în vederea dezbaterii şi adoptării, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, însoţită de expunerea de motive.

Initiatori:

Crin Antonescu, senator PNL, Andrei Gerea, deputat PNL, George Scutaru, deputat PNL

EXPUNERE DE MOTIVE

1.      Descrierea situatiei actuale

În anul 2002, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infraţiuni contra păcii şi omenirii.

Aşa cum se menţiona la acel moment în Nota de fundamentare a ordonanţei, “împiedicarea proliferării manifestărilor extremiste de tip fascist, rasist sau xenofob a constituit şi constituie o preocupare constantă a comunităţii internaţionale, atât la nivelul organismelor europene şi internaţionale, cât şi la nivelul legislaţiilor naţionale. Prevenirea şi combaterea incitării la ură naţională, rasială sau religioasă corespund cerinţelor Uniunii Europene în domeniu, constituind, în acelaşi timp, un semnal pozitiv dat de statul român pentru combaterea rasismului, antisemitismului şi xenofobiei

Ordonanţa de ugenţă nr.31/2002 a fost aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006.

Tot în anul 2006 articolele 8-11 din ordonanţă au fost abrogate prin Legea nr.278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului Penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi.

Din experienţa de până acum privind utilizarea acestui act normativ, cazurile sau manifestările menţionate prin adrese, solicitări sau reclamaţii (plângeri) depuse la Parchet de către diverse entităţi, inclusiv Institutul “Elie Wiesel”, pasibile de a intra sub incidenţa acestui act normativ, au fost finalizate cu închiderea dosarului încă din faza de cercetare. Argumentele de respingere ale Ministrului Public au fost, în majoritatea cazurilor, bazate pe interpretări ale articolelor din lege în care se face referire la Holocaust. în aceste condiţii se impune o clară definire a “Holocaustului pe teritoriul României”.

Neajunsul textului în vigoare este că, deşi din punct de vedere istoric lucrurile sunt clare, negaţioniştii de astăzi găsesc scăpări prin faptul că teritoriile actuale ale României nu mai corespund cu cele administrate în acea perioadă de guvernele istorice. Prin urmare, considerăm că introducerea unei noi definiţii este de natură să înlăture atât neajunsurile juridice, cât şi să îndrepte un adevăr istoric constând în aceea că doar guvernele de la acea dată se fac vinovate de paticiparea la holocaust în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944 şi nu trebuie aruncat stigmatul peste timp, nici asupra statului roman şi nici asupra generaţiilor ce au urmat perioadei în cauză.

în România, fascismul a luat denumirea de Mişcarea legionară sau titulaturi ale unor partide sub care aceasta a funcţionat până în ianuarie 1941 (Legiunea Arhanghelului Mihail, Garda de Fier, Totul pentru Ţară).

După decembrie 1989, mişcări, asociaţii sau partide politice şi-au revendicat ideologia legionară şi desfăşoară în spaţiul public acţiuni de promovare a ideilor legionare. Practica juridică a demonstrat că neincluderea termenului legionar într-o reglementare care se referă la riscurile ce le poate produce extrema dreaptă identificată numai ca fascism, facilitează promovarea imaginii Mişcării legionare ca mişcare naţionalistă diferită de fascism. Astfel, mişcarea legionară nu ar intra sub incidenţa unor reglementări limitative pentru extremismul de dreapta.

în România, două reglementări statuează specificul legionarismului ca parte din familia mişcărilor fasciste:

1.  Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României, menţionează la art 3 lit h), acţiuni de inspiraţie legionară printre ameninţări la adresa siguranţei naţionale:

“h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept. “

2.  Decizia nr. 1.709 din 09 martie 2012, adoptată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia I Civilă, în care se afirmă că “mişcarea legionară a fost în esenţă, organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit. ”

Tot din practică a rezultat necesitatea incriminării unor fapte săvârşite de persoane juridice în concordanţă cu cele stabilite de Codul penal în vigoare.

2.  Schimbări preconizate

Prin proiectul de act normativ se propune:

-completarea titlului ordonanţei de urgenţă în sensul că aceasta se referă şi la “combaterea infracţiunilor”, nu doar la interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ca până în prezent;

-interzicerea şi a faptelor, şi nu doar a organizaţiilor, simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob;

–     includerea între faptele, simbolurile şi organizaţiile interzise şi a celor cu caracter legionar;

–     introducerea definiţiei dată “ Holocaustului pe teritoriul României” astfel încât aceasta să includă “persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului Român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944”

–   circumstanţierea faptelor care nu constituie infracţiune în sensul prevăzut la art. 4. alin.(l) sau (2) dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei numai dacă acest interes este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de a nu fi repetată săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

–   Reformularea art. 5 din lege astfel încât să intre sub incidenţa legii atât fapta persoanei de a promova în public, cultul persoanelor vinovate de crime de război sau crime contra umanităţii, cât şi fapta de a promova în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

–   introducerea unui nou articol art. 71 referitor la incriminarea unor fapte săvârşite de o persoană juridică, şi anume:

a)   răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori

xenofobe precum şi deţinerea, în vederea răspândirii a unor astfel de simboluri

b)  utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.

c)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor

infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe

d)  negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia

Aceste fapte nu constituie infracţiuni dacă sunt săvârşite în interesul artei sau ştiinţei cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi a valorilor fundamentale ocrotite, precum şi în respectul adevărului istoric general recunoscut, cu scopul de nu fi repetate săvârşirea de alte infracţiuni contra păcii şi omenirii, crime de război sau crime contra umanităţii.

în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.

De asemenea se propune introducerea unei dispoziţii finale potrivit căreia “dispoziţiile prezentei legi se completează după caz cu dispoziţiile Codului Penal şi Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003 cu modificările si completările ulterioare”.

în acest context trebuie să menţionăm faptul că Europa cunoaşte, în aceste zile, o recrudescenţă a mişcărilor neofasciste antidemocratice, periclitând, nu de puţine ori, liniştea socială. Totodată, zilele acestea, România comemorează Ziua Holocaustului, moment care ne îndeamnă, încă odată, la o reflecţie asupra tragediei şi atrocităţilor prin care a trecut poporul evreu, şi la găsirea acelor metode sau mecanisme legislative pentru a preveni relansarea ideilor rasismului, ale cultului urii şi dispreţului faţă de fiinţa umană.

Menţionăm faptul că, pentru elaborarea acestei propuneri legislative, am beneficiat de sprijinul specializat al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

Faţă de cele prezentate vă supunem spre dezbatere şi adoptare această iniţiativă legislativă care – suntem convinşi – va beneficia de sprijinul instituţiilor statului cu atribuţii în domeniu, iar clasa politică, indiferent de apartenenţa doctrinară se va alătura acestui demers.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR   – SENATUL

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii

Parlamentul adoptă prezenta lege.

ART. I – Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.    Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Ordonanţă de urgenţă privind combaterea infracţiunilor şi interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

2.    Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art.l – Pentru prevenirea şi combaterea incitării la ura naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

3.    La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare.

rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. în această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;

b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a)”

4.   La articolul 2, după lit. d) de se introduce o nouă literă, litera d1), care va avea următorul cuprins:

” d1) prin Holocaust pe teritoriul României se înţelege persecuţia sistematică şi anihilarea evreilor sprijinită de autorităţile şi instituţiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940 – 1944.”

5.   La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

” (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.

(2)       Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter”.

6.   La articolul 4, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.”

“(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.”

” (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin.(l) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei şi interesul este exprimat în sensul protecţiei drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale ale omului şi al prevenirii şi combaterii incitării la ură naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii. “

” Art. 5 – Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii , crime de război sau crime contra umanităţii, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în sensul dat de art. 2 lit. a) din prezenta ordonanţă de urgenţă, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi”.

8.    Articolul 6 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului, aşa cum este definit în prezenta lege, ori a efectelor acestuia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2)  Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a genocidului, a crimelor contra umanităţii şi a crimelor de război, astfel cum sunt definite în dreptul internaţional, în Statutul Curţii Penale Internaţionale şi în Carta Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Curţii Penale Internaţionale, a Tribunalului Militar Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 8 august 1945, a Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, a Tribunalului Penal Internaţional pentru Ruanda sau a oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale relevante şi a căror competenţă este recunoscută de statul român, ori a efectelor acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

(3)  Săvârşirea faptelor prevăzute la alin (1) Şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune Şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

9.    După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71 – (1) Constituie infracţiuni şi se sancţionează conform art. 531 şi 532 Codul Penal coroborate cu dispoziţiile prevăzute de Capitolul IV1 (art. 711 – 71[1][1][1] Codul Penal) următoarele fapte săvârşite de o persoană juridică:

a)    utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

b)   promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau desfăşurarea în public a unei activităţi, temporare sau permanente, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe;

(2) în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana juridică, urmărirea penală se efectuează, in mod obligatoriu, de către procuror.”

10.Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: ” Art. 12 – Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor contra păcii şi omenirii.”

11.    După capitolul IV- se introduce un nou capitol, Capitolul IV1 – Dispoziţii finale şi tranzitorii, cu următorul cuprins:

” Capitolul IV1 – Dispoziţii finale şi tranzitorii – Dispoziţiile articolului 71, după intrarea în vigoare a Legii 286/2009 privind Codul Penal, se aplică în conformitate cu articolele 136 şi 138 din Codul Penal şi se completează, după caz, cu dispoziţiile Codului de Procedură Penală, cu Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.”

ART. II – Legea nr. 107/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 3 mai 2006, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare. Orice dispoziţii contrare se abrogă.

   Comentariu saccsiv:

   Am experienta citirii unor legi, dar nu pot raspunde la intrebarile din titlu deoarece  textul propunerii de mai sus nu explica. Si daca nu explica inseamna ca se vor petrece cele despre care avertizeaza articolul:

PRIGOANA BATE LA USA: Crin Antonescu vrea INCHISOAREA pentru fapte, simboluri si organizatii cu caracter LEGIONAR. Si o vrea in procedura de urgenta in Parlament

Ceea ce va pot spune insa este ca daca ramane in forma asta, sigur nu vom mai avea dreptul sa vorbim sau sa scriem apreciativ despre Miscarea Legionara, despre Corneliu Zelea Codreanu sau despre oricare dintre detinutii politici legionari. Si nu doar ca nu va fi canonizat oficial vreun Sfant al Inchisorilor, dar nici nu vom mai avea dreptul s-o cerem. Evident, nici pomeneala de vreun titlu de cetatean de onoare al vreunui oras.

Dar asta nu e tot, caci in marea categorie „idei, conceptii sau doctrine legionare” si „nationalism extremist” vor intra multe. Foarte multe … Cititi va rog articolul indicat mai sus.

Cititi va rog si:

ARTICOLE BLOGURI ORTODOXE (09 10.2013): MOMENTUL ADEVARULUI – ortodox nationalist sau inchisoare. PROTOCOALELE INTELEPTILOR SIONULUI. Sa ne gandim si la mantuirea altora

STIRILE ZILEI (10.10.2013): Detalii – Crin Antonescu INTERZICE SI IDEI. Aurul Germaniei mai e in cladirea Federal Reserve? Aurul de la Rosia Montana la schimb cu aderarea la NATO?

53 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. George said, on octombrie 11, 2013 at 5:04 pm

  intrebari incomode pentru PONTA , ministrul Romaniei
  si noi nu stim
  http://ohanesian.wordpress.com/2013/09/07/te-ustura-victoras/

  Apreciază

  • Maria said, on octombrie 11, 2013 at 11:42 pm

   Iata , clanul Ponta la conducerea Romaniei , ceea ce nu a fost inainte de aceasta guvernare , deci nu se poate compara raul acesta cu niciunul de pana acum .
   Iar , dupa cate are Ponta la activ , cred ca va ajunge el in locul lui Lucifer , ca ierarhie in iad .
   E chiar dracul in carne si oase .

   Apreciază

 2. mishuleu said, on octombrie 11, 2013 at 6:33 pm

  Posibil asta sa fie pretul cerut pt ca acest personaj sa ajunga presedinte si anume sugrumarea din fasa a renasterii tineretului nationalist crestin si a inaltarii dintre ei a unui Zelea Codreanu.

  Apreciază

 3. mircea.v said, on octombrie 11, 2013 at 6:50 pm

  Da cum demonstreaza astia ca legionarii au fost fascisti, ca asta e premisa de la care se pleaca?
  Daca in statutul organizatiei nu se scrie nimic care sa-i incrimineze, atunci faptele, care or fi fost ,ar trebui judecate in particular. Nu?

  Se poate incrimina un partid, o organizatie doar pt fapta unuia, sau unora?
  Sau, in baza a ce se declara o organizatie/partid ca fiind fascist, ca doar nu pe vorbe. Zic si eu.

  Daca e cineva jurist pe aici, poate lamureste un pic problema.

  Ce le mai tremura chilotii la patriarh si toti ierarhii pe tema asta si a actelor biometrice…
  Ia sa fi avut cativa Sfinti legionari, alta era treaba.

  Apreciază

 4. ingaduiecatrebuie said, on octombrie 11, 2013 at 7:21 pm

  EU CRED CA NE PUTEM OPUNE !!!!!!!!! la fel cum au iesit in strada pentru Rosia Montana si pentru alte probleme, la fel se poate iesi in strada pentru a combate aceasta lege penibila !!! petitii, semnaturi, scrisori catre parlament!!! nu trebuie sa stam si sa fim arestati daca purtam un tricou cu Corneliu Z Codreanu ! mi se pare o aberatie fara margini ! trebuie cautate dovezi si aratate Romaniei intregi cum ca faptele scrise nu sunt tot una cu ce s-a intamplat in trecut!! nu aplecam capul, trebuie sa ne opunem !! SE POATE DOAR SA SE VREA ! PUNCT !

  Apreciază

  • crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:36 pm

   DA …
   UNITI in SFANTA CRUCE a acestui Neam caci ne batjocoresc SFINTII
   batjocoresc pe HRISTOS iarasi ca acum 200de ani
   sa nu credeti ca-s timpurile de apoi si … sa acceptam resemnati
   Nu Stam in APARARE a Tot Ce Inseamna NEAM , ORTODOXIE si Aceasta Tara
   si vom avea AJUTOR Nedoborat de la MAICA SFANTA , MAICA DOMNULUI
   amin.

   Apreciază

   • crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:38 pm

    batjocoresc pe HRISTOS iarasi ca acum 2000 de ani
    insa HRISTOS A INVIAT

    Apreciază

   • crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:40 pm

    sa nu credeti ca-s timpurile de apoi si …
    sa acceptam resemnati ?
    Nu…
    Stam in APARARE a Tot Ce Inseamna NEAM , ORTODOXIE si Aceasta Tara
    caci SFINTII pentru acestea s-au Jertfit

    Apreciază

 5. o oarecare said, on octombrie 11, 2013 at 7:25 pm

  Va vine sa credeti? Daca e adevarat, foarte grav:
  http://epochtimes-romania.com/news/trupe-rusesti-in-sua-in-caz-de-urgenta–203454

  Apreciază

  • Maria said, on octombrie 11, 2013 at 11:46 pm

   Nu-i de crezut asa ceva si imaginea arata un camion american cu tot cu soldat . Unde-s rusii ? Minciuni
   demne de mincinosii care le arunca pe piata mass-mediei .

   Apreciază

   • marian said, on octombrie 18, 2013 at 11:17 pm

    Rusii si chinezii sunt deja la post in state pentru a TRAGE in populatia rebela, cand revolta va incepe. Va fi greu pentru soldatul american sa isi masacreze fratele, oricat de degenerat ar fi, usor, nu e sa iti ucizi pe cei apropiati.

    Apreciază

 6. mircea.v said, on octombrie 11, 2013 at 7:52 pm

  Marcel Petrisor „Cumplite incercari, Doamne”

  fragmente ce descriu situatii din timpul incercarii de reeducare de la Aiud, sub comanda colonelului Craciun, in care se incercau si metode „blande” de reeducare, dar combinate si cu cele „forte”.

  „Staniloae era figura cea mai reprezentativa a ortodoxiei romanesti si a preotului legionar, dar nu facea caz de aceasta.
  – Parinte – zicea Craciun ca i s-ar fi adresat generalul Cumpanasu -, am venit sa va scot de aici cu orice pret; asa ca…
  – Asa ca ce? – il intreba parintele. N-am de gand sa platesc orice pret.
  – Trebuie doar o declaratie ca n-ati avut nimic cu Legiunea.
  – Dar a avut si ea cu mine, si eu cu ea; crestinismul si nationalismul sant indisolubil legate.
  […]
  – Ce stiti, parinte? Ce stiu si legionarii?!
  – Da. Ca fara sacrificiu de sine, fara ispasirea pacatelor noastre, nu se poate nimic.
  – Si santeti gata pentru asa ceva?
  – N-am stofa de martir, domnule, dar de marturisitor, da. Si ispasesc, iar ceea ce v-am spus, voi marturisi in veac. Pentru asta am venit in lume.
  – Si pentru legionari?
  – Daca au avut si au nevoie de mine, da. Pentru cine nu ma vrea insa, nu. Iata ce am eu de spus.!”

  „In definitiv, si Miscarea isi avusese vremea si explicatiile ei; timpul insa trecuse; se schimbasera oamenii, conjunctura, istoria si actualitatea trebuia inteleasa. Miscarea nu mai era de actualitate si, in consecinta, la ce sa ne mai lege cineva de ceva perimat? De ce sa mai sufere pentru ceva ce nu isi mai avea rostul?… Cam asa gandeau cei inclinati sa spuna sau sa scrie ca nu mai e cazul sa creada in ce au crezut si ca le pare rau pentru cele facute in numele crezului lor, recunoscand, astfel, legitimitatea pedepsei suferite, indiferent de felul in care fusese astfel aplicata. Or, tocmai asta si urmareau cei din MAI: recunoasterea ca ceea ce patisera toti detinutii, si in special legionarii, patisera de drept, vinovati fiind ei si doar ei de cele facute, intentionat sau nu.”

  Despre asta e vorba.
  A recunoaste acum Miscarea Legionara ca fiind fascista e echivalent cu a fi de acord cu regimul comunist, cu decizia de a-i incarcera, cu sentintele date. E incredibil.
  E echivalent cu faptul de a recunoaste ca un parinte Calciu, Papacioc, Justin, Staniloae, un Tutea, un printul Ghyka, si cati si mai cati, au fost toata viata lor fascisiti si au murit fascisti, deoarece ei nu s-au dezis de Miscare, iar cei care s-au dezis au facut-o in urma unor torturi psihice si fizice de neimaginat pt noi (vezi Radu Gyr), deci nu se pune. Adica, ca au fost niste nemernici toata viata si au murit nemernici.

  Acesti oameni nu au recunoscut aceste fapte niciodata, dar le recunoastem noi.
  EI nu au cedat, ii tradam noi.
  Ce nu au reusit atunci comunistii, reuseste actualul regim. Tare de tot.

  cateva definiti din dex pt „fascism”

  FASCÍSM s. n. Ideologie apărută în Europa după primul război mondial, care a stat la baza unor partide de extremă dreaptă, caracterizându-se prin naționalism extremist, misticism, violență, demagogie socială etc.; regim politic instaurat pe baza acestui curent. – Din it. fascismo, fr. fascisme.
  Sursa: DEX ’98 (1998) |

  FASCÍSM n. Curent politic și formă totalitară de guvernare, caracterizată prin naționalism, teroare și spirit agresiv. /<it. fascismo
  Sursa: NODEX (2002) |

  FASCÍSM s.n. Ideologie politică și mișcare socială de extremă dreaptă. ♦ Regim politic bazat pe o asemenea ideologie. [< it. fascismo].
  Sursa: DN (1986)

  FASCÍSM s. n. ideologie ultrareacționară și mișcare politică totalitară de extremă dreaptă, impusă de regimul instaurat de Mussolini în Italia și, ulterior, de Hitler, în Germania. (< it. fascismo, fr. fascisme)
  Sursa: MDN (2000) |

  Apreciază

 7. mirce said, on octombrie 11, 2013 at 8:08 pm

  Buna ziua! Sper ca acest mesaj sa fie observat in spam.
  La noi in parohia la care merg s-a făcut cunoscută inițiativa „One of Us” la nivelul țărilor din Uniunea Europeana, căreia s-a alăturat și Patriarhia Română, prin care fiecare din noi putem sa ne manifestam dorinta de a proteja fătul nenăscut de la avort si asigurarea integrității embrionilor umani. Petiția trebuie să strângă minim 1.5 milioane si să atingă pragul necesar în șapte țări pentru a fi luată în seamă în parlamentul european. Am înțeles că s-au strâns deja 1 mil. iar 6 țări au atins pragul necesar. Până la 1 noiembrie puteți semna pe format hârtie ( http://www.oneofus.eu/ro/paper-forms-download/ ) sau online ( http://www.oneofus.eu/ro/ ).
  Strângerea semnăturilor se încheie pe 1 noiembrie. Noi românii mai putem contribui doar la atingerea pragului de 1.5 mil, deja facem parte din cele 6 țări (din 7 necesare) care au atins pragul minim
  https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/map.do . Propun să semnăm cât de mulți și să încercăm să convingem și alți cetățeni UE, dar cum?

  Apreciază

 8. dante said, on octombrie 11, 2013 at 8:47 pm

  „… (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter…”

  Istoria se repeta, ca o ironie a sortii, intr-un regim „democratic” sa fii inchis 15 ani pentru o idee, aidoma ca acum 60 ani. Pai stimati tovarasi, care e diferenta dintre regimul comunist si cel actual? Ar fi de ris, daca n-ar fi de plins, cu asta se incearca bagarea pumnului in gura celor care inca mai cred ca tara asta este crestina.
  Ne vor o turma de vite, gata de sacrificat pentru te miri ce concepte moderniste, bune de munca si de plata.
  Vestitul motto comunist ” noi muncim, noi nu gindim” se reactualizeaza.
  Cum sa fie Miscarea Legionara fascista, cind ea a fost profund crestina, fascismul fiind prin definitie ateu.
  Dar tot ei se contrazic pe parcursul memorabilului proiect de lege si anume:
  „…“h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, legionară sau de orice altă natură…” adicatelea aici recunosc ca legionarii nu sint totuna cu fascistii, altfel nu ii enumerau separat, de fapt ei nu stiu ce e de capul lor, au primit o lege facuta gata de jidani, a caror ura impotriva crestinilor este cunoscuta.
  Parintele Justin avea dreptate, in 2014 este sfirsitul libertatii noastre, norii negri se intrevad de pe acum, iar aceasta va certifica si mai mult latura Sfinta a acestui parinte.
  Nu va temeti, Biserica Lui Hristos nu va biruita nici de portile iadului.
  Traiasca Legiunea!

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

  • Maria said, on octombrie 11, 2013 at 11:53 pm

   „Pai stimati tovarasi , care e diferenta intre regimul comunist si cel actual ?”
   Diferenta este enorma !!! Regimul actual este de o mie de ori mai comunist decat cel care a fost .
   Cel mai abject regim , care mi-a fost dat sa vad la viata mea .

   Apreciază

   • crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:42 am

    si oare
    DE CE ?

    Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on octombrie 12, 2013 at 7:41 pm

   Apreciez mult cele spuse de dumneavoastră. Aţi pus punctul pe i şi aveţi desigur perfectă dreptate. Astfel de sublinieri doream să fac şi eu. Nu sunt legionar (nu aparţin vreunei organizaţii sau vreunui partid) dar am realizat cu ajutorul bunului Dumnezeu o antologie despre ea (,,Jertfa tineretului naţionalist din perioda interbelică”), ca un simplu istoric autodidact şi un modest cercetător al sistemului comunist. Sunt legionar aşadar în spirit, ferm convins că naţionalismul este în esenţă iubirea curată faţă de ţară şi faţă de neamul de care aparţii prin naştere. Cum să confundăm Mişcarea Legionară cu naţionalismul extremist?
   NAŢIONALISMUL ADEVĂRAT NU ESTE NICIDECUM EXTREMIST! Este o invenţie şi o capcană în acelaşi timp. Globalismul actual este cel ce pune la zid naţionalismul, promovând opusul acestuia, şi anume internaţionalismul (fie de tip comunist, fie de tip capitalist).
   Părintele Stăniloae, marele teolog român a subliniat tocmai faptul că ,,naţionalismul şi creştinismul sunt indisolubil legate”. Oare poate să spună vreun creştin român că părintele (şi mulţi alţii de asemenea) că nu avea dreptate? A greşit şi atunci când a spus că ,,ecumenismul este produsul masoneriei”?
   În mod sigur, evreii sionişti sunt cei care prin Institutul Naţional pentru studierea Holocaustului din România Ellie Wiesel şi cu sprijinul direct al liberalilor conduşi de Crin Antonescu, vor să termine odată cu naţionaliştii români, şi în mod indirect şi cu creştinii ortodocşi autentici. Masonii se grăbesc să ne aducă sfârşitul lumii (împărăţia Antihristului) cât mai repede. Au şi ei termene pentru fiecare plan adoptat pe o perioadă de 50 de ani. Amintiţi-vă şi de planurile cincinale din perioada comunismului şi nu uitaţi că mulţi comunişti de frunte au fost masoni şi nu atei. Masonii sunt de fapt slugile fidele ale diavolului…

   Apreciază

 9. placintavlad said, on octombrie 11, 2013 at 8:50 pm

  Buna seara! Tin sa va deranjez pentru cateva momente venind cu rugamintea la d-voastra de a ne promova magazinul online deschis in scop caritabil, singurul de acest gen din Romania cu produse pentru copii http://www.salveazaoinima.ro/. Sa facem un schimb de logo/link, iar noi la randul nostru va punem logo pe magazin pe pagina sustinatori a magazinului!Va multumim anticipat!
  Va rugam sa ne lasati un raspuns pe adresa de e-mail: salveazaoinima@gmail.com

  Apreciază

 10. Cosmin said, on octombrie 11, 2013 at 9:33 pm

  Frica, este sentimentul ce incearca aceasta clasa politica disperata de a ramane cu orice pret la guvernare.

  Bolsevicii din tot spectrul politic, isi dau acum cu arama pe fata. Urmasii celor ce au adus comunismul, sunt cei ce zbiara acum: Democratie si Toleranta !!!

  Ei sunt constienti de faptul ca lumea nu va mai merge la vot, motiv pentru care au coborat pragul electoral la 30%. Ii sperie faptul ca populatia a gasit modalitatea pasnica de a-i demite: nonprezenta la vot !!!

  Mai mult de atat, revigorarea curentului Legionar ii sperie dea binelea. Rezultatele deja se observa.

  Sa nu ne speriem de frica lor!!!

  Avem in spate atatia sfinti, in frunte cu Mantuitorul si Domnul nostru Iisus Hristos si Maica Domnului.

  Iustin Parvu, Arsenie Boca, Gafencu si alti zeci si sute de mii de sfinti.

  De ce ne-ar fi frica ???

  Dumnezeu sa ne-ntareasca!

  Apreciază

  • crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:48 am

   frica este de la necuratu
   Trebuie doar sa fim UNITI
   si SFANTA CRUCE A Neamului Romanesc Vom BIRUI
   Miscarea Legionara a fost de la DUMNEZEU pentru ca nascut SFINTI in Ceruri si pe acest pamint
   mmh ..
   vor vrea a se pune cu Aparatorii Nevazuti ai acestui pamint de la Nistru pin’la Tisa de blestemul acestui pamint sa aiba parte
   ca de data NU MAI MERGE ca acu juma de veac
   amin.

   Apreciază

   • crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:50 am

    Trebuie doar sa fim UNITI
    In SFANTA CRUCE A Neamului Romanesc
    Si Vom BIRUI
    Bucura-te Cinstita CRUCE de Lemn Lavra Pecerska , pazitoare crestinilor ortodocsi
    amin.

    Apreciază

 11. Dan said, on octombrie 11, 2013 at 9:57 pm

  Deci,treaba sta cam asa: Jidovii vor holocaust (cu h mic)in romania.
  Da’, daca vine cineva si cere sa se dea o lege care sa reglementeze clar ca evreiii l-au omorit pe Domnul nostru Isus Hristos?
  Sau o lege despre Holocaustul romanilor din Basarabia,sau cum au jefuit Moldova,aducind-o la sapa de lemn?
  Oare despre asta ce-or gindi jidovii de la institutul ion iliescu(cu i mic,ca nu merita nici macar sa-i scrii corect minele),pardon, institutul Weisel,parca asa se numeste,nu?
  Daca citesti cu atenti ce zice Crin Antonescu,vezi ca legea e indreptata direct spre interzicerea sfintilor in Romania.
  Ma rog la Dumnezeu sa-l ierte ca-si vinde sufletul.

  Apreciază

  • mercurie said, on octombrie 12, 2013 at 12:04 pm

   pai este din neamul lor , nu din al nostru ! Nu-l mai votam !

   Apreciază

 12. Alexandru(Fulger) said, on octombrie 11, 2013 at 10:35 pm

  15 ani de inchisoare ?! Trebuie sa facem ceva , asa sunt rasplatiti cei care au murit pentru tara noastra , atata ura poate fi in om ?

  Apreciază

 13. crestinul ortodox said, on octombrie 12, 2013 at 1:52 am

  DE VOM TACEA
  PIETRELE VOR STRIGA
  si piatra peste piatra
  nu va raminea
  amin.

  Apreciază

 14. Realist said, on octombrie 12, 2013 at 7:12 am

  Va vind un pont : Evitati semnele fasciste in totalitate !
  Confectionati Steaua lu David in mii de bucati shi mergeti cu ele la non violente demonstratii. .
  Cereti libertate de exprimare . Puteti striga : Jos Nazistii Actuali !Ace de cojoace sunt dar trebuie pusa mintea
  la contributie…

  Apreciază

 15. abc Marin said, on octombrie 12, 2013 at 7:53 am

  se adeverește profeția Printelui Arsenie Boca , când va veni steaua în șase colțuri va fi prigoana cea de pe urmă , ce vedem azi pe umerii caderelor de poliție , pe salvări pe spitale , pe mașinile SMURD ? steaua în șase colțuri , dovadă cine n-e conduce , deci legea lui Crin a fost scrisă pe genunchii rabinului . Să fim tari ! Doamne Ajută !

  Apreciază

 16. Prahovean said, on octombrie 12, 2013 at 10:41 am

  Fraților, am o idee. Este clar că această lege SE VA VOTA, este, practic, CERT. Eu propun, după ce se votează, să ne ducem în bloc să ne predăm la poliție ca legionari, să ne închidă. Vor închide zeci și sute? Hai să vedem!

  Apreciază

 17. Flavian said, on octombrie 12, 2013 at 10:49 am

  „Cabala a învins necesităţile publice, care sunt osândite să le mai rabde.(…)
  Iluzia că legile mai pot ascunde inconsecvenţa lor, îi sileşte să le mai sprijine cu spatele lor încovoite, crezând că mai sunt aleşii poporului românesc.” Filosoful Vasile Conta

  Apreciază

 18. […] PANA LA 15 ANI INCHISOARE … Iata proiectul legii Elie Wiesel – Crin Antonescu depus de urgenta l… […]

  Apreciază

 19. […] tot mai multi comentatori ma indeamna sa fac din nou ceva in acest sens. Dar nu-mi mai venea. Insa ultima ticalosie a SISTEMULUI ma determina sa reconsider ca fiind foarte buna ideea si de dorit ascultarea. Voi ce […]

  Apreciază

 20. oroles said, on octombrie 12, 2013 at 9:09 pm

  Eu cred ca prigoana reincepe doar in mod oficial, pentru ca prigoana impotriva crestinilor dureaza neincetat, cu perioade mai linistite sau mai tumultoase de peste 2000 de ani. La noi in tara, aceasta prigoana impotriva crestinismului este inevitabil legata de prigonirea legionarilor. Acest lucru este normal avand in vedere faptul ca Legiunea a dus o lupta de re-crestinare a tineretului roman intr-o perioada in care politica oficiala ducea o lupta de pervertire a tineretului acestei tari. Ca si in ziua de astazi as putea spune, cand mass-media poarta acest razboi pe viata si pe moarte cu Ortodoxia.

  Totodata, a fi crestin, inevitabil inseamna a avea evlavie si la Sfintii Inchisorilor. A avea evlavie la acesti sfinti (care nu numai ca au fost legionari, dar au ramas legionari si nu s-au dezis de legiune pana la moarte) insemna cel putin a pune sub semnul intrebarii teoriile mincinoase pe care „istoria” le prezinta drept oficiale cu privire la Miscare Legionara. A pune sub semnul intrebarii acesta varianta oficiala, aduce riscul (pentru dusmanii Ortodoxiei) de a deveni curios chiar interesat de a afla si reversul medaliei, respectiv istoria adevarata,pe care ei vor sa o ascunda.

  Asadar, Miscarea Legionara este in mod inevitabil legata de Ortodoxie. Nu exista apropiere de Legiune fara a exista o apropiere de Biserica si invers, o apropiere adevarata de Biserica duce inevitabil la o apropiere de Legiune. A fi Legionar insemna a fi bun roman, iar a fi bun roman este sinonim cu a fi bun crestin. Prigoana impotriva legionarilor inseamna prigoana impotriva crestinilor.

  Bucurati-va fratilor, si va rugati sa ne dea Domnul putere sa mergem cu capul sus pe urmele inaintasilor nostri!

  Traiasca Legiunea si Capitanul!

  Apreciază

 21. Iacoboaie Radu said, on octombrie 12, 2013 at 11:35 pm

  Aţi auzit probabil de ,,rebeliunea legionară” din ianuarie 1941. Dar, ce fel de rebeliune putea exista din moment ce legionarii erau chiar la guvernare alături de Ion Antonescu? Au fost într-adevăr excese ale legionarilor? Nu, fraţilor ortodocşi. Aşa zisa rebeliune a fost de fapt lovitura de stat a lui Ion Antonescu împotriva partenerilor de guvernare. Ştiţi că, numai cu două săptămâni înainte de aceasta, legionarii au făcut percheziţii la unele loje masonice, de unde au confiscat arhive? Ştiţi că Horia Sima, liderul legionarilor anunţase faptul că va deconspira mari personalităţi din politică şi armată, trădători ai neamului, ceea ce l-a întărâtat şi mai mult pe Antonescu?… Sunt aspecte deosebit de relevante pentru istoria noastră.
  Ştiţi că agenţi instruiţi de sovietici infiltraţi în Legiune (precum Traian Boeru) i-au ucis pe Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu? De ce oare? Nu pentru a-i discredita pe legionari, autentici creştini (care se rugau şi îl cinsteau pe Arhanghelul Mihail, cel care l-a izgonit pe Lucifer din rai)? Ştiţi că unii români simpli de pe stradă au primit bani şi au fost îmbrăcaţi în cămăşile verzi devastând unele prăvălii ale evreilor, pentru a alimenta teoria falsă antisemitismului legionarilor? Pentru că evreul obişnuit nu-i totuna cu evreul sionist, cel cantonat în vechea teorie a poporului ales şi adversar continuu al creştinismului şi al Mântuitorului Iisus Hristos precum vechii farisei şi cărturari…

  Apreciază

 22. Iacoboaie Radu said, on octombrie 13, 2013 at 12:42 am

  Această prigoană care se întrevede deja împotriva legionarilor şi simpatizanţilor Mişcării legionare se subscrie prigoanei împotriva ortodoxiei. Observaţi cum mass media a pregătit din timp terenul acestei legi discriminatorii şi profund nedrepte, cerute de fapt de către cercuri oculte străine, care văd un mare pericol în aceşti oameni, adică un obstacol serios în atingerea obiectivelor lor extrem de măreţe. Masonii cred probabil, că astăzi nu mai există precum în perioada interbelică, un mare spirit de sacrificiu şi o voinţă neclintită pentru apărarea adevărului şi credinţei noastre milenare. Ei cred că există extrem de puţini opozanţi şi creştini adevăraţi, însă le este teamă că adevărul s-ar putea extinde în rândul maselor.
  Mizând astfel pe neştiinţa şi nepăsarea românilor, pe lipsa de reacţie sau lipsa simţului lor civic, continuă ca şi unii evrei de atunci (jurnalişti în special, de la Adevărul ş.a.) precum şi comuniştii de mai târziu, să-i asimileze pe legionari cu fasciştii. Dar pe ce temei? Fasciştii erau şi atei şi extremişti. Comuniştii şi naziştii la fel. Dar legionarii, care s-au opus cu toată fiinţa lor invaziei comunismului bolşevic dinspre răsărit (întârziind cu două decenii şi mai bine ajungerea la putere a comuniştilor), să fie puşi astăzi pe aceeaşi treaptă cu toţi aceştia? Nu sesizaţi o mare diversiune în confuzia aceasta teribilă de asimilare a legionarismului cu fascismul?
  Desigur, nu mai este la modă să critici comunismul. Pe cine oare mai interesează un astfel de subiect? În schimb, creştinii ortodocşi adevăraţi (dintre care unii sunt legionari sau simpatizanţi ai lor) devin ţintele preferate ale atacurilor mass mediei centrale şi politicienilor de stânga (nu degeaba PNL s-a aliat cu PSD, urmaşul defunctului PCR). Vedeţi numai atacurile la adresa părintelui Iustin Pârvu şi memoriei acestuia pentru legăturile sale cu Mişcarea legionară.
  Există şi presiuni mari din exteriorul României, mai ales că la noi mulţi români nu cred încă şi pe bună dreptate, în holocaustul evreilor în România, subiect de altfel nou şi comandat expres de evreii sionişti ce conduc francmasoneria mondială.

  Apreciază

 23. ozana said, on noiembrie 5, 2013 at 10:14 am

  Odata cu renasterea Noului Imperiu Roman s-a reactivat si deviza ,,Dezbina si stapineste.Cind un grup etnic este omogen toti sint un cuget si-o simtire. Cind ai ,,plantat” artificial in mijlocul lor entitati de alta ,,culoare”,cu alte interese,cu alte obiceiuri si orientari,gata haosul si destabilizarea. Realitatea pe care o traim a devenit o oroare.Este greu de imaginat ca putem suporta asemenea atrocitati.Tot nu-mi vine a crede ce vad si aud,ce ni se impune prin forta.Nu pot participa nici cu gindul la o asemenea alienare. Toata normalitatea este supusa batjocurii uriase a mintilor perverse si bolnave.Acesti slugoi nemernici,tradatori de tara si de neam care cred ca doar aici isi traiesc viata adevarata se vor chinui amarnic si vor plati macar in ceruri pentru chinul pe care-l induram.Au facut din viata noastra o hazna cu miros pestilential.Ma mir ca acest blog inca exista si nu ne-a spart nimeni usa sa ne impuste pentru credinta si convingerile noastre,pentru dorinta noastra de a ramine normali si cu bun simt. Nu s-a inventat inca cuvintul care sa poata ilustra exact starea mea de furie,scirba , oroare fata de tot ce inseamna acesti avortoni , scelerati si perversi.Si din nou repet,aceasta lupta nu pare a fi una omeneasca pentru simplul fapt ca nu este vorba de o singura batalie pe care trebuie sa o ducem,sint mult mai multe si pe mai multe planuri si asta ,,ne ocupa tot timpul”- cum ar spune M.Badea pe care nu-l mai agreez deloc. Acest sistem a indobitocit,alienat,pervertit,deformat in 24 de ani mai mult de cit ar fi reusit altcineva intr-o mie de ani.Este ingrozitor.Fara repere reale si valoroase,fara moralitate,genertia tinara este deja pierduta.Am observat acest lucru la toti cei tineri.Pentru ei conteaza doar banii cistigati cit mai usor,confortul si distractia.

  Apreciază

  • aurelanghel said, on noiembrie 1, 2014 at 12:59 pm

   ozana. ei lucreaza cu diavolul insasi. de aceea primesc directive rapide de la capii masoneriei.
   Cunosc cu precizie matematica cand sa faca una si alta.
   Aceia sunt vrajitori. VRAJITORI! Lumea aceasta este condusa de vrajitori si de slugile lor perfide si viclene.
   Democratia nu este ceea ce pare. Sa inceput cu nectarul dulceag al placeriilor. Pentru ce?
   Pentru a ne indeparta de Dumnezeu. Pentru a cadea din Har. Iar apoi din mila lui Dumnezeu. Iar apoi in apostazie. Poate credeti ca nu am cazut in apostazie. Dar ecumenismul asta este. Nu degeaba strigau intr-un suflet Sfinti Parinti: Nu va uniti cu ei, nu va uniti cu ei.
   Sa crezut ca democratia este pentru oameni pentru ca – cumva se inrudeste cu demografie.
   Dar acum NU MAI ESTE Democratie. Nu va mai fi multa vreme libertatea opiniei publice.

   Este DEMONOCRATIE fratilor! Lupta noastra nu este doar impotriva fortelor oculte, nu, sa nu credeti!
   Este lupta din-totdeauna impotriva diavolului pe fata si in ascuns. Doar ca acum a luat proporti mondiale.

   Dracul are scoala. Atatia milioane de oamenii cu care s-au luptat. Noi suntem un fleac. Am cazut ca un nimic inaintea lui. Am primit dulceata pacatului, ne-am lepadat de CRUCE. Am patit ceea ce sa intamplat cu Samson din istorie fratilor.

   Fara de Mine nu puteti face nimic spune Mantuitorul nostru si Dumnezeu.
   Daca nu ne vom intoarce la Dumnezeu vom pieri!

   Apreciază

   • aurelanghel said, on noiembrie 1, 2014 at 1:23 pm

    Ce este de facut ar putea intrba multi dintre noi. Si aceste doua sunt de facut:
    Cine se crede in stare ca poate rezista chinurilor sa marturiseasca, iar cine se stie neputincios sa fuga in vagaunile muntilor asa cum ne-a proorocit noua Sfantul Arsenie Boca -Sfantul Ardealului.
    Dar nu o fuga din aceasta de unul singur. Pentru ca si aici trebuie pregatire.
    Iesiti din mijlocul lor spune Domnul si de ce este rau sa nu va atingeti! Asta trebuie facut. Trebuie sa ne retragem in grup, sa lasam lumea asta care se duce spre iad in ritm ametitor si sa reluam traditia crestiilor celor dintai. Fara masini, fara bani fara inlesnire lumeasca, fara nici o indulcire din lumea aceasta
    Rugaciunea lui Iisus si Crucea Lui Hristos -Arma impotriva diavolului Crucea Ta ai dat-o noua, acestea sa fie imboldul nostru. Si: Arsenie, fugi, taci, linisteste-te caci acestea sunt radacinile nepacatuirii!

    Pentru ca si aceasta este o pregatire. Pentru marturisire trebuie pregatire, Fara de pregatire suntem ca si fara Hristos. Nu putem face nimic. Marturisire= Impartasire!

    Apreciază

 24. […] PANA LA 15 ANI INCHISOARE … […]

  Apreciază

 25. […] PANA LA 15 ANI INCHISOARE … Iata proiectul legii Elie Wiesel – Crin Antonescu depus de urgenta l… […]

  Apreciază

 26. aurelanghel said, on octombrie 31, 2014 at 7:33 pm

  Masuri strategice de o viclenie covarsitoare impotriva unui popor care NU VREA sa isi tradeze credinta.

  Aceasta o numiti voi Legionarism? Crine Antonescu. Oare esti tu evreu? In venele tale nu curge oare tot sange de roman? Sangele mosilor si ai stramosilor nostrii care si-au dat viata pentru Credinta, Neam si Tara?

  Pesemne ca multi din conducerea Romaniei sunteti evrei, altfel nu imi imaginez ura asta sadica impotriva romanismului, nationalismului si credintei Ortodoxe!

  Si da, strategia asta ne era asteptata noua! Pentru ca Vremea Marturisirii va trebui sa vina.
  Sminteala trebuie sa vina. Insa vai de cel prin care va veni sminteala!

  Va era teama de noi ca vom riposta impotriva Sodomiei si Gomoriei voastre homosexuale? Voi, care mai dinainte v-ati vandut sufletul demonilor care stapanesc mintile celor din UE Si USA si ISRAEL!
  Primind directive direct din lojele Masoneriei Jidovesti uratoare de Hristos si de crestini si de viata insasi si de dreptate, uratori ai adevarului si scornitori ai minciunii precum insusi Lucifer tatal lor!

  Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât! (Sf. Ev. Ioan 15,18)

  V-ati tradat tara aceasta precum Iuda lepadatul pe Hristos Lumina lumii!
  Dar nu va veti bucura mult de viclesugurile voastre…

  Pui de naparci, cine v-a invatat sa fugiti de mania care va sa vina?

  Pentru ca mania lui Dumnezeu va veni atunci cand nici nu va asteptati!
  Iar Judecatorul Hristos va fi NEMILOSTIV precum voi nemilostivi sunteti fata de fii acestei tari
  care isi apara credinta strabuna!

  Apreciază

 27. […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… […]

  Apreciază

 28. […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… […]

  Apreciază

 29. […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… […]

  Apreciază

 30. Papagei-Vampire Diktatur | Lupul Dacic said, on august 3, 2015 at 6:00 pm

  […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… […]

  Apreciază

 31. […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… […]

  Apreciază

 32. Papagei-Vampire Diktatur said, on august 5, 2015 at 12:29 pm

  […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… [2]http://www.ziaristionline.ro/2015/07/26/analiza-legea-elie-wiesel-vrea-sa-rada-istoria-anticomunista-a-romaniei-dementa-legislativa-eroii-rezistentei-din-munti-interzisi-din-cartile-de-istorie-publicatii-si-de-pe-internet/ [3] http://www.art-emis.ro/editoriale/2245-actiuni-coroborate-impotriva-romanilor.html […]

  Apreciază

 33. […] [1]https://saccsiv.wordpress.com/2013/10/11/pana-la-15-ani-inchisoare-iata-proiectul-legii-elie-wiesel-… […]

  Apreciază

 34. Achtung Juden said, on februarie 17, 2016 at 1:44 pm

  Singurii vinovaţi de rasism sau xenofobie şi pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ca până în prezent , sunt JIDANII

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: