SACCSIV – blog ortodox

SFANTUL STEFAN: “Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!”. Iar viitorul Apostol Pavel pazea hainele celor ce-l ucideau cu pietre …

Posted in Sfantul Stefan by saccsiv on decembrie 27, 2013

Faptele Apostolilor, Capitolul 6:

8. Iar Ştefan, plin de har şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor.

9. Şi s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor şi a cirenenilor şi a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia, sfădindu-se cu Ştefan.

10. Şi nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi a Duhului cu care el vorbea.

11. Atunci au pus pe nişte bărbaţi să zică: L-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu.

12. Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi, năvălind asupră-i, l-au răpit şi l-au dus în sinedriu.

13. Şi au pus martori mincinoşi, care ziceau: Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt şi a Legii.

14. Că l-au auzit zicând că Acest Iisus Nazarineanul va strica locul acesta şi va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.

15. Şi aţintindu-şi ochii asupra lui, toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui ca o faţă de înger.


Capitolul 7

1. Şi a zis arhiereul: Adevărate sunt acestea?

2. Iar el a zis: Bărbaţi fraţi şi părinţi, ascultaţi! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,

3. Şi a zis către el: Ieşi din pământul tău şi din rudenia ta şi vino în pământul pe care ţi-l voi arăta.

4. Atunci, ieşind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această ţară, în care locuiţi voi acum,

5. Şi nu i-a dat moştenire în ea nici o palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire şi urmaşilor lui după el, neavând el copil.

6. Şi Dumnezeu a vorbit astfel: “Urmaşii lui vor fi străini în pământ străin, şi acolo îi vor robi şi-i vor asupri patru sute de ani.

7. Şi pe poporul la care vor fi robi, Eu îl voi judeca – a zis Dumnezeu – iar după acestea vor ieşi şi-Mi vor sluji Mie în locul acesta”.

8. Şi i-a dat legământul tăierii împrejur; şi aşa a născut pe Isaac şi l-a tăiat împrejur a opta zi; şi Isaac a născut pe Iacov şi Iacov pe cei doisprezece patriarhi.

9. Şi patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt; dar Dumnezeu era cu el,

10. Şi l-a scos din toate necazurile lui şi i-a dat har şi înţelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt şi peste toată casa lui.

11. Şi a venit foamete peste tot Egiptul şi peste Canaan, şi strâmtorare mare, şi părinţii noştri nu mai găseau hrană.

12. Şi Iacov, auzind că este grâu în Egipt, a trimis pe părinţii noştri întâia oară.

13. Iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraţilor săi şi Faraon a aflat neamul lui Iosif.

14. Şi Iosif, trimiţând, a chemat pe Iacov, tatăl său, şi toată rudenia sa, cu şaptezeci şi cinci de suflete.

15. Şi Iacov s-a coborât în Egipt; şi a murit şi el şi părinţii noştri;

16. Şi au fost strămutaţi la Sichem şi au fost puşi în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preţ de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;

17. Dar cum se apropia vremea făgăduinţei pentru care s-a jurat Dumnezeu lui Avraam, a crescut poporul şi s-a înmulţit în Egipt,

18. Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege, care nu ştia de Iosif.

19. Acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a asuprit pe părinţii noştri să-şi lepede pruncii lor, ca să nu mai trăiască.

20. În vremea aceea s-a născut Moise şi era plăcut lui Dumnezeu. Şi trei luni a fost hrănit în casa tatălui său.

21. Şi fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon şi l-a crescut ca pe un fiu al ei.

22. Şi a fost învăţat Moise în toată înţelepciunea egiptenilor şi era puternic în cuvintele şi în faptele lui.

23. Iar când a împlinit patruzeci de ani, şi-a pus în gând să cerceteze pe fraţii săi, fiii lui Israel.

24. Şi văzând pe unul dintre ei că suferă strâmbătate, l-a apărat şi, omorând pe egiptean, a răzbunat pe cel asuprit.

25. Şi el credea că fraţii săi vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le dăruieşte izbăvire, dar ei n-au înţeles.

26. Şi a doua zi s-a arătat unora care se băteau şi i-a îndemnat la pace, zicând: Bărbaţilor, sunteţi fraţi. De ce vă faceţi rău unul altuia?

27. Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrâncit, zicând: Cine te-a pus pe tine domn şi judecător peste noi?

28. Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean?

29. La acest cuvânt, Moise a fugit şi a trăit ca străin în ţara Madian, unde a născut doi fii.

30. Şi după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug.

31. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el:

32. “Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi, Dumnezeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”. Şi Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească;

33. Iar Domnul i-a zis: “Dezleagă încălţămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt.

34. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt şi suspinul lor l-am auzit şi M-am pogorât ca să-i scot. Şi acum vino, să te trimit în Egipt”.

35. Pe Moise acesta de care s-au lepădat, zicând: Cine te-a pus pe tine domn şi judecător?, pe acesta l-a trimis Dumnezeu domn şi răscumpărător, prin mâna îngerului care i se arătase lui în rug.

36. Acesta i-a scos afară, făcând minuni şi semne în ţara Egiptului şi în Marea Roşie şi în pustie, timp de patruzeci de ani.

37. Acesta este Moise cel ce a zis fiilor lui Israel: “Prooroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din fraţii voştri; pe EL să-L ascultaţi”.

38. Acesta este cel ce a fost la adunarea în pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe Muntele Sinai şi cu părinţii noştri, primind cuvinte de viaţă ca să ni le dea nouă.

39. De acesta n-au voit să asculte părinţii noştri, ci l-au lepădat şi inimile lor s-au întors către Egipt,

40. Zicând lui Aaron: “Fă-ne dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci acestui Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce i s-a întâmplat”.

41. Şi au făcut, în zilele acelea, un viţel şi au adus idolului jertfă şi se veseleau de lucrurile mâinilor lor.

42. Şi S-a întors Dumnezeu şi i-a dat pe ei să slujească oştirii cerului, precum este scris în cartea proorocilor: “Adus-aţi voi Mie, casă a lui Israel, timp de patruzeci de ani, în pustie, junghieri şi jertfe?

43. Şi aţi purtat cortul lui Moloh şi steaua dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-aţi făcut, ca să vă închinaţi la ele! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon”.

44. Părinţii noştri aveau în pustie cortul mărturiei, precum orânduise Cel ce a vorbit cu Moise, ca să-l facă după chipul pe care îl văzuse;

45. Şi pe acesta primindu-l, părinţii noştri l-au adus cu Iosua în ţara stăpânită de neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgonit din faţa părinţilor noştri, până în zilele lui David,

46. Care a aflat har înaintea lui Dumnezeu şi a cerut să găsească un locaş pentru Dumnezeul lui Iacov.

47. Iar Solomon I-a zidit Lui casă,

48. Dar Cel Preaînalt nu locuieşte în temple făcute de mâini, precum zice proorocul:

49. “Cerul este tronul Meu şi pământul aşternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veţi zidi Mie? – zice Domnul – sau care este locul odihnei Mele?

50. Nu mâna Mea a făcut toate acestea?”

51. Voi cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la inimă şi la urechi, voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum Şi părinţii voştri, aşa şi voi!

52. Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinţii voştri? Şi au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători şi ucigaşi v-aţi făcut voi acum,

53. Voi, care aţi primit Legea întru rânduieli de îngeri şi n-aţi păzit-o!

54. Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor şi scrâşneau din dinţi împotriva lui.

55. Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

56. Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!

57. Iar ei, strigând cu glas mare, şi-au astupat urechile şi au năvălit asupra lui.

58. Şi scoţându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii şi-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.

59. Şi îl băteau cu pietre pe Ştefan, care se ruga şi zicea: Doamne, Iisuse, primeşte duhul meu!

60. Şi, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Şi zicând acestea, a murit.

 

25 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. cosminmatiu said, on decembrie 27, 2013 at 7:34 pm

  Apreciază

  • clement said, on decembrie 28, 2013 at 1:11 am

   Cu alte cuvinte, Parintele Arsenie Papacioc a vorbit despre ceea s-a straduit sa ne transmita acest domn.
   Un om simplu, care isi sfatuieste semenii sa nu mai puna pret pe aur si diamante si sa renunte a se imbogati scormonind pamantul, poate sa fie considerat ca prezentand inca” simptome post-traumatice”. Dupa experienta avuta, este in mod cert o persoana sensibila, dar are dreptate.
   Are dreptate si sotia acestuia cand ne sfatuieste sa uitam cuvatul ” noroc”. Francezii, spre pilda, cand ciocnesc un pahar cu vin isi ureaza „sanatate” si este mai firesc. La tara, cand unui om ii reuseste o lucrare se spune ca ” I-a ajutat bunul Dumnezeu” sau ca „I-a ajutat Dumnezeu, dragutul”. La oras, aceasta expresie se foloseste din ce in ce mai rar.

   Apreciază

 2. abc Marin said, on decembrie 27, 2013 at 11:33 pm

  Apreciază

  • Maria said, on decembrie 29, 2013 at 9:52 pm

   Infricosator , bietii copii , Doanme , pazeste pe crestinii de pretutindeni , de razbunarea paganilor stapaniti de satana !

   Apreciază

 3. Cosmin said, on decembrie 28, 2013 at 12:50 am

  Interesant versetul 43:

  „43. Şi aţi purtat cortul lui Moloh şi steaua dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-aţi făcut, ca să vă închinaţi la ele! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon”.

  Am cautat simplu cu Google numele Remphan si star of Remphan. Cautand dupa imagini totul devine clar.

  Mi se confirma ceea ce spunea un evreu pe un blog, anume ca: asa zisa stea a lui David, steaua cu 6 colturi de pe steagul statului Istrael, este defapt steaua lui Moloch sau Remphan, un alt nume al aceleiasi entitati ce poarta numele de Moloch, stea la care se inchina Solomon cand a cazut in idolatrie.

  Cine are minte, sa priceapa…

  Apreciază

  • pcmouse said, on decembrie 28, 2013 at 1:22 am

   acum de Craciun am fost la cineva in vizita care a primit cadou ceva cu o stea ca a jidanilor..cu 6 colturi..cum am vazut o in vitrina iam zis e cumva de la evrei???nuu!!cica e cadou de la cineva din nigeria!!???ce cauta simbolul evreiesc in nigeria???

   Apreciază

   • nimeni said, on decembrie 28, 2013 at 11:01 am

    Steaua cu 6 colturi, numita si steaua lui David, apare si pe pastilele de ecstasy si astea sunt peste tot 🙂
    Iarasi, daca te duci in Cartierul Evreiesc ( incepe de la Unirii si urca pe Corneliu Coposu, ai sa gasesti o gramada de case in stil vechi care au simbolul asta pe ele 🙂

    Apreciază

  • doktoru said, on decembrie 28, 2013 at 3:24 am

   Se pare se ca steaua evreilor de pe steag ne indica clar 666,care desi este doar un nr reprezinta apogeul imperiului israelian din vremea regelui Solomon,apogeu care se materializase prin taxa de 666 talanti aur de la popoarele din imprejur …pare destul de antihristic ,parca cineva de la evrei,un presedinte,prim ministru declarase ca poporul evreu este propriul lui mesia…iar pe la noi printre preoti unii ziceau ca antihrist s a nascut deja…nu cred ca se inselau prea mult,din 1947 s a nascut ideea unui stat antihristic,pina in 2017sunt exact 70 de ani iar pana atunci mai sunt 3 ani si ceva…cred ca Dumnezeu le a dat inapoi evreilor cei 70 de ani babilonieni ca sa nu poata comenta ceva …si apropos,daca evreii isi vor reconstrui templu lor cel mult visat de aproape 2000 de ani incoace,ce vor face cu el,de unde foc !???

   Apreciază

   • nimeni said, on decembrie 28, 2013 at 11:09 am

    Pai pe locul unde vor ei sa construiasca templul lor ‘sfant’, acolo se afla acum o mare moschee. Deci foc se gaseste…

    Apreciază

 4. pcmouse said, on decembrie 28, 2013 at 1:23 am

  cumva si nigerienii se inchinau la acelasi”zeu”???

  Apreciază

 5. deveghepatriei said, on decembrie 28, 2013 at 3:10 am

  Actualul Papa de la Roma, iezuitul Francisc, a avut o simpatie imensa pentru CORNELIU ZELEA CODREANU!

  http://deveghepatriei.wordpress.com/2013/12/28/bomba-pe-internet-papa-francisc-a-avut-legaturi-cu-miscarea-legionara-actualul-papa-a-avut-o-simpatie-imensa-pentru-corneliu-zelea-codreanu/

  Apreciază

  • adi said, on decembrie 28, 2013 at 3:19 pm

   @deveghepatriei
   aha,aste e din categoria stirilor ca sa lacrimam,ticalosul de iezuit a fost un apropiat al dictatorului videla- alt ticalos ,sa fim seriosi.Consider simpatia lui fata de Capitan una nelalocul ei uitindu-ma in trecutul lui.
   sursa
   http://searchnewsglobal.wordpress.com/2013/10/24/noul-papa-si-legaturile-cu-razboiul-murdar-din-argentina/

   Apreciază

   • deveghepatriei said, on decembrie 28, 2013 at 4:24 pm

    @adi

    Articolul este o manipulare din partea blogului „De Veghe Patriei”, avand in vedere ca suntem platiti de Rusia, SRI/SIE, Mossad, si mai nou de iezuitii de la Vatican.Tot internetul a aflat ca suntem si francmasoni.

    Nu ne asteptam sa intelegi prea si mult si ne-am injurat singuri inainte ca tu sa incepi cu istericalele.

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 28, 2013 at 5:55 pm

    deveghepatriei

    Va rog, nu va lasati amagiti.

    Antihristul se va stradui sa vorbeasca pe limba fiecaruia. E evident asadar ca si profetul sau mincinos va face intocmai. De aia declaratia cu ortodoxia.

    Cat despre CZC, daca-i real, oricum nu cred ca a inteles papa esenta mesajului sau. Ca daca-l intelegea, nu mai era acum papa si nu mai avertiza despre el parintele Elpidie.

    Apreciază

   • adi said, on decembrie 28, 2013 at 7:25 pm

    @deveghepatriei
    adevarul este ca din articolul citat de voi ca sursa nu reiese aceasta simpatie a ereticului francisc fata de Capitan.Ca dovada ce scrie in articol:
    „…homóloga rumana antisemita dirigida por el filonazi Corneliu Codreanu”
    sursa de pe site-ul vostru
    http://www.cnt.es/noticias/qui%C3%A9n-y-por-qu%C3%A9-de-jorge-mario-bergoglio

    In articol este laudata garda de fier din argentina ceea ce este cu totul altceva decit ce ati prezentat voi.Sint facute niste paralele cu Garda de Fier de la noi care in context este laudata pentru nationalism, autoritarism ,religie,ierarhie dar asta doar ca paranteza nu ca ereticul francisc ar avea sentimente reale de simpatie fata de Capitan.
    Asa arata „Sfintul Imperiu Ortodox” ?
    https://saccsiv.wordpress.com/2013/11/27/foto-vladimir-putin-si-papa-francisc-i-sarutand-icoana-sfintei-fecioare-din-vladimir/
    Genul asta de compilatie eretica intre Ortodoxie si catolicism va place? Daca gresiti aveti macar decenta sa recunoasteti ,nimeni nu va acuza de nimic,doar ca voi continuati cu smintelile pe site-ul vostru.Nu cred ca sinteti platiti nici de SRI/SIE ,Mossad cred pur si simplu ca aveti o naivitate caracteristica virstei.
    putin nu este de dreapta ,este un ticalos ca multi altii care vrea sa insele daca se poate pe cit mai multi ,asta este adevarul… si are in spate pe oligarhi.

    Traiasca Legiunea si Capitanul!

    Apreciază

 6. abc Marin said, on decembrie 28, 2013 at 10:33 am

  dar noi nu am abandonat crucea de pe mașina salvării , spitale ,farmacii ,etc , și am înlocuit-o cu steaua lui moloch ? și n-e mirăm de necazurile abătute peste poporul român .

  Apreciază

 7. […]    Iata comentariul fratelui Cosmin postat la articolul SFANTUL STEFAN: “Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!”. Iar viitorul Apostol Pavel pazea hai…: […]

  Apreciază

 8. […] SFANTUL STEFAN: “Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!”. Iar viitorul Apostol Pavel pazea hai… […]

  Apreciază

 9. […] Iata comentariul fratelui Cosmin postat la articolul SFANTUL STEFAN: “Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!”. Iar viitorul Apostol Pavel pazea hai…: […]

  Apreciază

 10. […] Iata comentariul fratelui Cosmin postat la articolul SFANTUL STEFAN: “Doamne, nu le socoti lor pacatul acesta!”. Iar viitorul Apostol Pavel pazea hai…: […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: