SACCSIV – blog ortodox

1896: CATOLICII sunt ERETICI si TREBUIE BOTEZATI daca vin in Biserica Ortodoxa / Tiparit cu autoritatea și binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române

Posted in BOTEZ, catolici, ERETICI, EREZIE by saccsiv on mai 21, 2021

Documentele care demonstrează

că papismul este erezie
de Panaghiotis Raptis
Am citit în ὈρθὀδοξοςΤύπος (1834/4-6-2010) cu mare atenţie articolul Părintelui Anastasios Gotsopoulos,

paroh al Bisericii Sfântul Nicolae din Patra, şi referitor la aceeaşi tema, Papismul ca erezie, aş dori să completez că papismul a fost şi este condamnat de-a lungul istoriei de canoanele Sinoadelor Ecumenice pe care papismul trebuia să le ia serios în seamă înainte de a proclama oficial dogma „Filioque”.
La Sinodului II Ecumenic din 381 d.Hr., Sfinţii Părinţi au adăugat în Simbolul de Credinţă un articol referitor la dumnezeirea Duhului Sfânt: „Şi întru Duhul Sfânt care din Tatăl purcede …”, după cuvintele lui Hristos care a spus: „Care de la Tatăl purcede” (Ioan 15, 26), fără ca Hristos să adauge vreun cuvânt despre Sine Însuşi.
În 1014, Papa Benedict al VIII-lea după Sinodul de la Toledo 547-585 a introdus oficial adaosul „Filioque”, adică Duhul Sfânt purcede „şi de la Fiul”. Neţinând seama de îndrumările şi moştenirile  Sfinţilor Părinţi, precum Vasilie cel Mare, care a trăit între 330 şi 379 d.Hr. şi care în mod profetic a spus: „Cel ce introduce două principii, propovăduieşte doi Dumnezei”. La rândul său, Marele Fotie, Patriarhul Constantinopolului, îl acuză pe papă că introduce dualismul în Biserică şi perverteşte dogma Sfintei Treimi. Sfântul Sava cel Sfinţit care a trăit în secolul al V-lea d.Hr. a spus: „Şi deci noi nu iubim în afara hotarelor (gr. ὅροι) Sfinţilor Părinţi, nici nu adăugăm, nici nu scoatem ceva, căci mai bine este pentru noi să ni se verse sângele decât să schimbăm o iotă”. Şi Patriarhul Chiril I al Alexandriei 412-444 d.Hr. a afirmat: „În nici un chip să nu ne împingă cineva să acceptăm altă credinţă, adică alt Simbol de credinţă decât cel al Sfinţilor noştri Părinţi care s-au adunat la Niceea oarecând.
Nici să nu le permitem unora sau altora să schimbe vreun cuvânt al textelor acelora sau să altereze vreo silabă, noi cei ce avem în minte spusa «Nu muta hotarul străvechi pe care l-au însemnat părinţii tăi» (Proverbe 22, 28), «Fiindcă nu ei sunt cei ce vorbesc, ci Duhul Dumnezeului şi Tatălui» (Mt. 10, 20).”
Dar şi Papa Leon al III-lea (795-816) pentru a împiedica extinderea acceptării lui „Filioque” a poruncit şi s-a transcris originalul grecesc al Simbolului de Credinţă fără „Filioque” pe două plăci metalice care aveau forma unor scuturi şi le-a aşezat pe coloanele bisericii mitropolitane ca să fie la vedere şi să fie citite.
Orice modificare, alterare, adăugare sau scoatere va avea drept consecinţă excomunicarea pentru laici şi caterisirea pentru clerici.
Cu toate acestea nimic nu i-a oprit de la grozăvia lor lipsită de conţinut!…

Ar fi trebuit să îi oprească sfintele canoane ale Sinoadelor Ecumenice, precum:
a) Ale Sinodului III Ecumenic din 431 d.Hr., canonul 7 care spune: „Nu este îngăduit nimănui să înveţe altă credinţă, să scrie în Simbolul de credinţă sau să alcătuiască altele în afară de credinţa care a fost stabilită de Sfinţii Părinţi adunaţi în Niceea (este vorba de Sinoadele I şi II Ecumenice) în Duhul Sfânt”.
b) Hotărârea Sinodului V Ecumenic din 680-681 d.Hr. care îndeamnă: „Întru nimic nu se pot înnoi hotărârile credinţei, dogmele care înlătură (învăţăturile) lumeşti ale necredinţei, sau Simbolul pe care îl propovăduiesc cei 318 Părinţi (…), iar cei care primesc cu bucurie orice fel de erezie stricătoare de suflet, fie că este vorba de episcopi, fie de clerici, străină le este episcopilor episcopia şi preoţilor preoţia, monahi sau laici, SĂ FIE ANATEMA. Următori deci sfinţilor şi aleşilor părinţi şi în acord cu ei, CONSIDERĂM CĂ NICI O ALTĂ CREDINŢĂ NU ESTE ÎNGĂDUITĂ, nici nu este permis a fi propovăduită sau scrisă sau alcătuită sau purtată sau învăţată altfel de către cei ce încearcă să alcătuiască o altă credinţă … sau să introducă vreo inovaţie, adică născocire de cuvinte, spre distrugerea celor rupţi de noi (de Biserică) … STRĂINĂ LE ESTE EPISCOPILOR EPISCOPIA (pierd episcopia şi se caterisesc) şi preoţilor preoţia, şi dacă sunt monahi sau laici, SĂ FIE ANATEMA.”
c) Sinodul V-VI Ecumenic din 691-692 d.Hr., canonul întâi: „„Orânduim cu dumnezeiescul har ca acea credinţă care ne-a fost predanisită nouă de către martorii văzători şi de către slujitorii Cuvântului (Luca 1, 2), adică de către de Dumnezeu aleşii apostoli şi de Sinoadele I, II, III, IV, V, V Ecumenice […] să se ţină tare şi să rămână neclintită până la sfârşitul veacului, precum şi scrierile şi învăţăturile (dogmele) predanisite lor de Dumnezeu, lepădând şi noi şi dând anatemei pe cei pe care ei (Sfinţii Părinţi) i-au lepădat şi i-au dat anatemei, ca pe nişte vrăjmaşi ai adevărului şi ca pe cei care s-au întărâtat în deşert împotriva lui Dumnezeu şi care s-au străduit să ridice nedreptatea întru înălţime. Iar dacă cineva dintre toţi nu ţine şi nu ar primi (îmbrăţişa) învăţăturile (dogmele) pomenite mai înainte ale dreptei credinţe, şi nu va gândi (crede) şi propovădui astfel, ci ar încerca să se ridice împotriva acestora, să fie anatema – după orânduirea (hotărârea) acum aşezată de către sfinţii şi fericiţii părinţi arătaţi mai înainte, şi să fie scos şi să cadă din starea (ceata) creştinească (din catalogul creştinesc) ca un străin (vrăjmaş). Iar noi, după cele mai înainte orânduite (hotărâte), am priceput desăvârşit că nici nu este a se adăuga ceva, nici a se scoate (din ele) ceva, care lucru pentru nici un motiv nu l-am putut face.”[1]”.
d) Al Sinodului VII Ecumenic din 787 d.Hr., canonul întâi: „cu bucurie primim în inimile noastre sfintele canoane şi întărim întreaga şi nestrămutata orânduire a lor, a celor ce sunt aşezate de către sfintele trâmbiţe ale Duhului, ale preaslăviţilor apostoli, ale celor şase sfinte sinoade ecumenice şi ale celor ce s-au întrunit local pentru aşezarea unor astfel de rânduieli şi ale sfinţilor noştri părinţi. Căci ei toţi sunt luminaţi de unul şi acelaşi Duh, au rânduit cele de folos. Şi pe cei pe care ei îi supun anatemei, şi noi îi dăm anatemei, şi pe cei pe care ei îi supun caterisirii şi noi îi caterisim, şi pe cei pe care îi supun afurisirii, şi noi îi afurisim, iar pe cei pe care îi dau certării şi noi aşişderea îi supunem”.[2]
e) Fragment din Sinodul VII Ecumenic din 783, al şedinţei a şaptea şi a opta în care se afirmă: „Noi, pe cei care adaugă sau scot ceva din Biserica Universală (Ortodoxă), îi ANATEMIZĂM… toţi ereticii, anatema … toată înşelarea ereticilor va eşua şi tot MĂDULARUL STRICAT, ca fiind bolnav incurabil, se va tăia …
Noi, deci, toate dogmele şi lucrurile acestor părinţi purtători de Dumnezeu le propovăduim cu o gură şi cu o inimă, nimic adăugând şi nimic scoţând din cele predate nouă”.
f) Al Sinodului VIII Ecumenic din 879-880 d.Hr. – canonul întâi: „Noi îi anatemizăm pe cei care adaugă sau scot ceva din Biserica Universală”.
Şi acest sinod are toate caracteristicile unui sinod ecumenic şi foarte mulţi teologi oficiali îl acceptă drept al VIII-lea Sinod Ecumenic. Dar poate nu sunt suficiente hotărârile sus-menţionate care condamnă papismul în cadrul sinoadelor III, V, V-VI şi VII Ecumenice?  De altfel, Sinodul VIII reia pur şi simplu cele hotărâte la Sinodul VII Ecumenic. Cum deci admit unii că Papa nu a fost condamnat ca eretic? „Filioque” nu este contrar învăţăturii lui Hristos şi evangheliei Lui şi nu propovăduieşte evanghelia altcuiva? Această deosebire nu există în învăţătura şi dogma Bisericii? Cum deci unii afirmă că papa nu este eretic, ci doar schismatic? Prin diferenţa introdusă nu este anatema potrivit Sfântului Apostol Pavel (Gal. 1, 8-9)?
Cum poate deci Papa să aibă continuitate apostolică şi taine valide? Prin această inovaţie a sa nu se împotriveşte doar Sfinţilor Părinţi, ci Însuşi Duhului Sfânt, pentru că „nu ei sunt cei ce vorbesc, ci Duhul Dumnezeului şi Tatălui”.
Această inovaţie constituie o blasfemie uriaşă împotriva Duhului Sfânt şi un păcat de neiertat, potrivit învăţăturii aceluiaşi Iisus Hristos (Marcu 3, 29; Luca 12, 10).
Această inovaţie, prin completarea cuvintelor lui Iisus Hristos, constituie o violare, o încălcare, anulare şi nerespectare a cuvintelor Sale.
Căci Hristos a spus: „Cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele are judecător ca să-l judece: cuvântul pe care l-am spus, acela îl va judeca în ziua cea de apoi.” (Ioan 12, 48) şi „Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine” (Luca 19, 16).
Şi în cadrul multor altor Sinoade răsăritenii au condamnat pe occidentali atât pentru fiecare inovaţie în parte, cât şi pentru întregul învăţăturii lor, aşa cum scrie şi preacinstitul preot din Patra, Anastasios Gotsopoulos.
Dacă acceptăm că nu au existat Sinoade care să îl condamne pe Papă înseamnă că nu este eretic? Oare pentru iehovişti există asemenea sinoade? sau pentru masonii care cred în Marele Arhitect al Universului şi în Bathomet?
Oare Mahomed şi Mahomedanismul nu au fost deja condamnate de Sinodul I Ecumenic din 325 d.Hr. pentru motivul că neagă asemenea lui Arie dumnezeirea lui Hristos, asemenea masoneriei?
Canoanele Sinoadelor Ecumenice care condamnă (ereziile) nu au valabilitate veşnică?
Ὀρθόδοξος Τύπος, 10.09.2010, pp. 3-4.
Treaducere Tatiana Petrache ( G.O.)

 

Comentariu saccsiv:

Materialul de mai sus a fost preluat din articolul Documentul în limba română care demonstrează că romano-catolici și greco-catolicii sunt eretici și trebuie să fie botezați dacă vin în Biserica Ortodoxă de pe Graiul Ortodox, unul dintre cele mai valoroase site-uri ortodoxe de limba romana, care din pacate intre timp a fost inchis, ceea ce consideram ca reprezinta o mare pierdere, caci astfel au disparut o multime de texte de aur. Au ramas pe internet doar cele ce au apucat sa fie preluate de catre celelalte bloguri. In cazul de fata:

https://ortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com/2016/08/10/documentul-in-limba-romana-care-demonstreaza-ca-romano-catolici-si-greco-catolicii-sunt-eretici-si-trebuie-sa-fie-botezati-daca-vin-in-biserica-ortodoxa/

 

Omul care este descris drept „cel mai mare scriitor englez în viață” a trecut la ortodoxie. A fost botezat de un preot român, la o Mănăstire Românească

Posted in ORTODOXIE, Romania by Vali on februarie 11, 2021

Sursa: https://r3media.ro/omul-care-este-descris-drept-cel-mai-mare-scriitor-englez-in-viata-a-trecut-la-ortodoxie-a-fost-botezat-de-un-preot-roman-la-o-manastire-romaneasca/?fbclid=IwAR05-NIW8Z1w5FgnJfkeqKnJuUJoQdXZyIHp36kAgcv0hWAmxFNd0hbEeXU#.YCOsw83xEyw.facebook

Sursa foto: YouTube

În timp ce în România unii fac petiții împotriva botezului ortodox, în Occident, lumea bună nu se sfiește să se apropie de această Taină a Bisericii.

Ultimul nume mare de pe această listă este scriitorul englez Paul Kingsnorth (49 de ani), R3Media anunță în exclusivitate.

Botezul lui Kingsnorth a avut loc chiar de Boboteaza din acest an, la Mănăstirea Românească „Izvorul Tămăduirii” din Irlanda.

Scriitorul a fost botezat de către un preot român.

Romancier, poet și activist de mediu, Kingsnorth a fost descris de către jurnalistul britanic Aris Roussinos de la Washington Examiner drept „cel mai mare scriitor englez în viață”.

Talentul său a fost comparat cu cel al clasicului britanic Robert Graves.

Născut ateu, Kingsnorth a devenit un activist  ecologist fervent, lansând proiectul „Dark Mountain” în 2009. În această calitate, devenise un favorit al mediilor progresiste, inclusiv al celebrei rețele Open Society.

Ceva s-a schimbat, însă, în viața scriitorului englez și acesta a început să caute informații despre creștinism. În 2017 a părăsit proiectul „Dark Mountain”, iar în 2020 căutările sale s-au încheiat: a decis să se boteze creștin-ortodox.

Paul Kingsnorth scrie pentru Financial Times, Daily Mail sau New York Times. Scriitorul trăiește în Irlanda, la o fermă, alături de familia sa.

Reforma botezului. IPS Calinic: „Se va analiza practica scufundării pruncilor”

Posted in ORTODOXIE, Romania by Vali on februarie 7, 2021

Sursa: https://adevarul.ro/locale/pitesti/prima-voce-biserica-ortodoxa-romana-vorbeste-despre-reforma-botezului-ips-calinic-se-analiza-practicascufundarii-pruncilor-1_601c02825163ec42719f3814/index.html

ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului FOTO: Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului

Înalt Preasfinţitul Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul”, după decesul unui bebeluş la botez, că va fi luată „hotărârea cea mai potrivită pentru evitarea nedoritelor accidente”

ÎPS Calinic, care este arhiepiscop din septembrie 2009, a oficiat recent, pe 23 ianuarie, un botez important, cel al fetiţei lui Nicolae al României.
La acel botez, ÎPS Calinic a băgat bebeluşul doar cu picioruşele în apă şi l-a udat puţin pe cap.
În interviul acordat pentru „Adevărul”, ÎPS Calinic a vorbit şi despre modul în care se practica botezul atunci când era preot la ţară în Transilvania.
După cum precizează arhiepiscopul Calinic, „se ştie că în viaţa ortodoxă se săvârşesc mai multe „feluri” de botezuri, ca rânduiala, din diferite motive obiective”.
Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului a detaliat astfel diferitele tipuri de botezuri: botezul prin afundare, de trei ori, în numele Sfintei Treimi, pentru adulţi nefiind nicio primejdie; botezul prin stropire, adică adultul sau pruncul se scufundă în cristelniţă, apă curgătoare, până la gât sau un spaţiu destinat special, un fel de aghiasmatar , „iar preotul botezător, cu palmele făcute căuş sau cu un vas din lemn, ceramică sau metal, toarnă, în numele Sfintei Treimi, apă sfinţită peste creştetul celui ce se botează”.
Înaltul ierarh ortodox mai spune că există, de asemenea, şi alte tipuri de botez: botezul în caz de primejdie sau de urgenţă, pe care îl pot face şi părinţii copilului, cu apă, ţărână, etc., ceea ce au la îndemână cu rapiditate, dacă pruncul este în primejdie de moarte, preotul urmând să continuie slujba după rânduială; botezul dorinţei, atunci când doreşti să te botezi, dar nu ai mai apucat ziua aceea hotărâtă; botezul sângelui, al celor care cred în Dumnezeu, dar, fiind martirizaţi pentru mărturisirea lor, li se consideră ca botez al sângelui martiric.
„Ca preot la ţară, am găsit obiceiul de a se stropi pruncul pe cap”
„În Transilvania, când eram preot la ţară, am găsit obiceiul de a se stropi pruncul pe cap, după ce a fost introdus în cristelniţă. Se foloseau palmele făcute căuş, apă sfinţită pentru botez fiind slobozită cu îndestulare peste creştetul pruncului”, spune ÎPS Calinic, care adaugă că după o vreme, din teamă de a nu se produce vreun accident din diferite motive fizice sau emoţionale, s-a gândit că este mai potrivit să se afunde pruncul până la gât în apa cristelniţei, după care să se toarne din belşug apă sfinţită, peste creştetul pruncului.
Întrebat de ce nu există o practică unitară privind taina botezului, Arhiepiscopul Calinic a răspuns:
„De obicei, Botezul se face, în general, unitar, cu deosebire, că pe alocurea se impun de către credincioşi, unele «obiceaiuri», pe care le-am găsit statornicite: bordeiul şi obiceiul! Trebuie lămuriţi cei care nu ştiu rânduiala statornicită!”, consideră ÎPS Calinic.
Luna trecută, arhiepiscopul Calinic a botezat-o pe fetiţa principelui Nicolae al României fără să o scufunde
FOTO: David Niviere
Controversele legate de scufundarea copilului la botez în religia ortodoxă sunt cu atât mai mari cu cât Iisus Hristos nu a fost scufundat când a fost botezat.
Arhiepiscopul Calinic spune ferm că în unele icoane cu botezului Domnului Iisus Hristos, săvârşit în cursul Iordanului, se foloseşte rânduiala turnării apei peste Creştetul lui Iisus, cu ajutorul palmelor făcute căuş sau folosindu-se cupele de lemn, ceramică sau metal preţios.
„În alte icoane, Iisus stă în apă până spre gât, iar cu Capul aplecat, primeşte botezul prin turnarea apei peste creştetul Capului”, mai precizează arhiepiscopul Calinic. L-am întrebat pe ÎPS Calinic şi de ce pentru unii preoţi credinţa este direct proporţională cu nivelul scufundării bebeluşului la botez.
Acesta a răspuns că se consideră că afundarea integrală în apa botezului, fără să rămână niciun milimetru pe afară, este botezul întreg.
„Vorbiţi de «nivelul scufundării»?
Dar atunci când se face «botezul de urgenţă» şi este stropit cu apă, mai este vorba de scufundare?
Şi botezul este valid, săvârşit de un mirean, bărbat sau femeie, şi chiar de părinţi! Câtă înţelegere şi deplinătate este în gândirea şi practicile Bisericii Ortodoxe!”, adaugă înaltul prelat. Întrebat dacă ar trebui interzisă scufundarea bebeluşilor la botez, ÎPS Calinic ne-a declarat:
„Cred că în viitor se va analiza practica scufundării pruncilor la botez şi se va lua hotărârea cea mai potrivită întru respectarea rânduielii şi evitarea cu grijă a nedoritelor accidente”.
Am dorit să aflăm de la arhiepiscopul Calinic şi dacă are nevoie Biserica Ortodoxă Română de mai multă empatie şi de mai puţin bigotism. Iar răspunsul său a fost unul diplomat:
„Vorbiţi de «empatie» din belşug şi mai puţin «bigotism» sau chiar de niciun fel! Toate sunt vindecabile în viaţă! Important este să ne întrebăm, de fiecare dată şi în orice situaţie am fi:
«Ce ar face Iisus Hristos, în situaţia apărută, în viaţă noastră de toate zilele?»”

de Denis Grigorescu

 

Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Cu 11 ani in urma, IPS Calinic ne indemna sa luam pasaportul biometric. Acum ne indeamna sa ne vaccinam

Un om al SISTEMULUI, IPS CALINIC, va prezinta istoricul PASAPORTULUI BIOMETRIC. Si concluzioneaza: “Democraţia presupune automat şi educaţie!”

 

Bebelusii nu se ineaca, parinte Savatie Baștovoi! Ei isi tin respiratia si chiar pot inota sub apa. Asa i-a facut bunul Dumnezeu!

Posted in BOTEZ, Savatie Bastovoi, VIDEO by saccsiv on februarie 3, 2021

Parintele Savatie Baștovoi, pe facebook:

Părerea mea despre botezul la 6 săptămîni este cunoscută în cercuri restrînse. Acum o voi face publică.

În toată frumusețea Bisericii, în liniștea ei înălțătoare, în bunămireasma ei de rai, în dulceața cîntărilor nu am înțeles niciodată spectacolul grotesc cînd un prunc căruia nu i s-a uscat bine buricul este trîntit sub apă în timp ce țipă ca din gură de șarpe.

Să-mi lămurească cineva cum e argumentată această urgență a botezului, încît să nu mai poată aștepta ca acel copil să se înzdrăvenească? Paralela cu tăierea împrejur vechi testamentară nu e deloc potrivită, pentru că botezul e altceva. Iar celalalt argument, „ca să nu moară nebotezat”, e de-a dreptul aberant. Uite că poate muri botezat.

Cîteva gînduri elementare despre prunci și apă:

  1. Pruncul nu știe că sub apă nu se respiră și nu își poate ține respirața în mod rațional cum o face un adult.
  2. Pruncul plînge pentru că se simte în pericol în mîini care miros altfel decît mama sa. Cînd e trîntit în apă resimte un pericol de moarte, de aceea țipă ca la tăiere, nu pentru că nu e de acord cu botezul.
  3. Cînd pruncul plînge, el deschide larg gura pentru a inspira aer. Dacă în acel moment îl trîntești sub apă, el va trage, în loc de aer, apă în piept. Pruncul nu știe că sub apă nu se respiră. Nu este adevărat că îl puteți scufunda pe segmentul cînd a inspirat și urmează expirarea – deoarece are spasme de plîns, ritmul respirației poate fi încălcat și poate inspira apă.
  4. Îndemînarea preotului de a acoperi nasul și gura nu aș recomanda-o tururor, mi se pare ceva ce ține de abilități de lecari nu de preoție. E destul ca cineva să nu fie atît de îndemînatec ca să se producă o tragedie. Una la zece milioane e destul.
  5. Botezul nu este și nu poate fi o practică riscantă. Nu există nici o virgulă în procentul de risc în botez. Discuțiile despre afundare sau stropire nu își au rostul. Întrebarea care se impune nu este dacă mai botezăm prin afundare, ci pe cine, cum și cînd afundăm.

În sfîrșit, atunci cînd e de apărat, ne apărăm, dar de ce ne mirăm cînd sîntem huliți pentru că a fost adus copilul viu la botez și a fost scos mort?

La țăranii moldoveni există chiar și pînă azi rînduiala ca bărbatul să nu ia prunc în brațe pînă la un an. Cred că acest obicei s-a impus și el din cauza că bărbații pur și simplu nu știu să apuce un prunc sugar, nu au simțul natural necesar și îi pot dăuna.

Hristos a zis: „Lăsați copiii să vină la Mine!” Nu a zis: „Aduceți copiii la Mine”. Eu cred că un copil ar trebui botezat la vîrsta cînd îl recunoaște pe părintele și întinde bucuros mîinile să îl apuce de barbă.

Dacă judecată mea vă pare greșită, iertați-mă.

 

Comentariu saccsiv:

Greseste fundamental parintele Savatie Baștovoi cand spune ca:

Pruncul nu știe că sub apă nu se respiră și nu își poate ține respirața în mod rațional cum o face un adult.

Tocmai ce am vazut zilele trecute pe DaVinci (canal tv ce absolut sigur nu are simpatii ortodoxe) un foarte interesant documentar despre bebelusi, in cadrul caruia, o buna parte a fost rezervata unui fabulos fenomen: acestia nu se ineaca sub apa, ba mai si inoata.

Nu era ceva nou pentru mine, mai scrisesem despre acest subiect in urma cu zece ani, insa de fiecare data cand privesc la astfel de imagini, nu incetez sa ma minunez:

Iata si ce putem citi la http://www.bebelusi.eu/w/Reflexe_bebelu%C5%9Fi despre reflexul inotului:

Se declanseaza atunci cand copilul ajunge in apa. Incepe sa isi miste bratele si picoarele ca pentru a inota, iar daca ajunge cu capul sub apa isi tine automat respiratia. De aceea exista piscine speciale pentru nou-nascuti unde ei pot sa-si exerseze abilitatea de a inota. Din motive de siguranta, reflexul inotului nu trebuie testat acasa ci doar intr-un centru specializat, in prezenta unor specialisti.

Ba mai mult, exista si nastere in apa. La spital:

Sau acasa:

 

SCANDALOS Primul județ care INTERZICE slujbele în biserici, inclusiv înmormântarea și botezul

Posted in ORTODOXIE, Romania, STIRI, virus by Vali on martie 12, 2020

Sursa: https://www.stiripesurse.ro/scandalos-primul-judet-care-interzice-slujbele-in-biserici-inclusiv-inmormantarea-si-botezul-docum_1439434.html

Decizie scandaloasă și ilegală luată de prefectul unui județ din nordul țării!

În Maramureș, prefectul Nicolae Ungur, cu de la sine putere, a decis ca să interzică toate slujbele din biserici, indiferent de cult.

”Se suspendă efectuarea serviciului religios pentru toate cultele religioase, până la data de 31 martie a.c., în zilele de sâmbătă și duminică. Lăcașele de cult vor rămâne deschise, dar nu vor fi oficiate slujbe religioase.”, se arată la articolul 3 al unei hotărâri luate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș.

Decizia prefectului nu are nicio bază legală, iar membrii cultelor nu au motive să o respecte. Guvernul a decis ca toate activitățile publice care depășesc 100 de participanți, inclusiv slujbele religioase, să nu se poată desfășura. Adică, dacă, de exemplu, la o slujbă vin prea mulți credincioși, în lăcașul de cult să fie permisă intrarea doar a 100 dintre ei, dar serviciul religios se va efectua.

Însă, decizia revoltătoare a reprezentantului guvernului liberal în Maramureș nu are niciun fundament legal.

În plus, ea ridică foarte multe semne de întrebare. Cum s-a ajuns la data de 31 martie și de ce nu o perioadă mai mare sau mai mică? Ce înseamnă serviciu religios? Se încadrează, în accepțiunea celor care au emis această decizie scandaloasă, și înmormântarea sau botezul? Dacă lăcașele de cult vor fi deschise, pot intra în ele peste 100 de persoane, câtă vreme nu se face nicio referire la numărul de credincioși care pot fi acceptați?

 

content-image


 

230 de africani, multi dintre ei fosti musulmani, au fost botezati in Tanzania

Posted in BOTEZ by saccsiv on ianuarie 29, 2020
Tagged with: , ,

Foto: Botez in Uganda

Posted in BOTEZ, ORTODOXIE, Uganda by saccsiv on decembrie 8, 2019
Tagged with: , ,

IRLANDA: Botezul pruncilor violează drepturile omului (ale copilașilor)

Posted in Uncategorized by saccsiv on iunie 28, 2018

Traducere OrtodoxInfo:

Activistă pro-avort pretinde că botezul pruncilor violează drepturile omului ale copilașilor

Fosta președintă irlandeză, Mary McAleese, a criticat săptămâna aceasta botezul pruncilor și Biserica Catolică, susținând în același timp abuzul mortal asupra copiilor nenăscuți, prin avort.

Vorbind cu Irish Times, McAleese a afirmat că botezul pruncilor impune ”obligații pentru persoanele care au doar două săptămâni”.

Activistă radicală pro-avort, liderul politic a atacat în mod repetat atât Biserica Catolică. cât și pe alții care cred că copiii nenăscuți ar trebui să aibă drept la viață. În mod ironic, ea și-a exprimat oroarea față de acțiunea inofensivă de a boteza copilul cu apă în timp ce glorifica avortul – distrugerea violentă a pruncilor în pântece.

Breitbart ne prezintă mai multe:

Copiindu-l pe ateistul profesionist Richard Dawkins, care a susținut că etichetarea copiilor ca posesori ai credințelor religioase este ”întotdeauna o formă de abuz asupra copiilor”, McAleese a spus că pruncii botezați în Biserica Catolică sunt ”recruțații de copii, care sunt constrânși la obligațiile de a asculta pe tot timpul vieții”.

Botezul timpuriu încalcă drepturile fundamentale ale omului, a afirmat ea, adăugând că nu se pot impune obligații copiilor mici și apoi ”să li se spună la 7 sau 8 sau 14 sau 19 ani că `aici este ceea ce ați contractat, aici este ceea ce ați semnat`, deoarece adevărul este că nu au făcut-o”.

McAleese a spus că actualul model al botezului ”a funcționat mai multe secole, deoarece oamenii nu înțelegeau că au dreptul să spună nu, dreptul de a pleca”.

 

Săptămâna trecută, McAleese l-a mitraliat și pe episcopul catolic Kevin Doran de la Elphin, care a cerut catolicilor să meargă la spovedanie dacă au votat pentru abrogarea celui de-al 8-lea Amendament pro-viață din constituția țării.

The Irish Independent raportează că McAleese a înfruntat îndemnul episcopului și și-a exprimat deschis votul pentru a permite legalizarea uciderii copiilor nenăscuți în Irlanda. Ea a făcut declarațiile în weekend, la o conferință organizată de grupul de laici catolici We Are Church Ireland, din Dublin.

Committed Catholics au fost unul dintre cei mai puternici avocați pentru copiii nenăscuți în Irlanda și în întreaga lume. Ei continuă să lupte neobosit pentru a salva copiii de violența și distrugerea avortului.

Timp de zeci de ani, al optulea amendament a protejat copiii nenăscuți și mamele în mod egal în Irlanda, recunoscând că ambele sunt ființe umane valoroase care merită dreptul la viață. Peste 100.000 de copii nenăscuți și mame irlandeze au fost cruțați de durerea și de moartea avortului.

Irlanda a fost, de asemenea, unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru mamele însărcinate și copiii lor, cu una dintre cele mai scăzute rate de mortalitate maternă din lume.

Acum, teama este că legea avortului din Irlanda va fi oglindită la fel ca în Marea Britanie, unde în fiecare an, una din cinci sarcini se termină cu avort. În Marea Britanie, avortul este permis până în săptămâna 24 de sarcină.

NOTĂ OrtodoxINFO:

Mary McAleese este si o activista pro homosexualitate.

Sigur, catolicii sunt eretici, deci vorbim de fapt despre “botez”, intre ghilimele:

1896: CATOLICII sunt ERETICI si TREBUIE BOTEZATI daca vin in Biserica Ortodoxa / Tiparit cu autoritatea si binecuvantarea Sfantului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Romane

Doar ca nu asta ii mana in lupta pe activistii atei, pro avort si pro homosexualitate. Aceleasi vorbe le vor spune cand va veni vremea (si nu e departe) si in Romania si in alte tari ortodoxe referitor la botez …

 

CA SA NE IUBIM, Papa zice asa: Sunteti ortodocsi dar nu aveti preot ortodox pe langa voi ca sa botezati copilul? Il botezati la catolici si apoi, cand puteti, duceti certificatul de botez la parohia ortodoxa si … gata

Posted in Uncategorized by saccsiv on septembrie 18, 2016
Tagged with: ,

Masonii nu pot fi nasi de Botez

Posted in Uncategorized by saccsiv on iulie 29, 2016
%d blogeri au apreciat: