SACCSIV – blog ortodox

Propunerile CNSU cu noile restrictii

Posted in Coronavirus, Romania, STIRI by Vali on octombrie 22, 2021

Sursa: https://www.replicaonline.ro/iata-noile-masuri-pe-care-sunteti-obligati-sa-le-respectati-494324/

CNSU a aprobat vineri, 22 octombrie, lista cu măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2

Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 22,00-05,00, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, cu următoarele excepții:

a) deplasarea persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

d) deplasări ale persoanelor în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie sau în format electronic, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau prezentat în limba română.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Art.2 – (1) Se propune interzicerea desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile, pentru o perioadă de 30 zile, în intervalul orar 21,00-05,00. Între orele 21,00-05,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) se aplică și activităților sau evenimentelor morganizate și desfășurate de persoanele fizice, operatorii economici, instituțiile publice în următoarele domenii:

a) instituții muzeale, biblioteci, librării, cinematografe, studiouri de producție de film și audiovizuală, instituții de spectacole și/sau concerte, școli populare de artă și meserii, organizate și desfășurate în spații închise sau deschise;

b) săli de sport și/sau fitness;

c) jocuri de noroc;

d) piscine interioare;

e) locuri de joacă pentru copii;

f) săli de jocuri;

g) târguri, bâlciuri, talciocuri.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor, cafenelelor, etc., în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, prevăzuți la alin. (1), cu excepția celor prevăzuți la alin. (3), se desfășoară până la capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00.

(5) Organizarea și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2) este permisă, în intervalul orar 05,00-21,00, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (2), (3) și (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art.3 – (1) Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci.

(2) Se propune interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a organizării și desfășurării evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cursurilor de instruire, workshop-urilor și conferințelor, precum și a concertelor și spectacolelor organizate în alte spații deschise sau închise cu excepția celor special destinate care aparțin instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

(3) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, competițiile sportive să poată fi organizate și desfășurate pe teritoriul României fără participarea spectatorilor.

(4) Se propune ca, pentru o perioadă de 30 zile, mitingurile și demonstrațiile să poată fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Se propune ca activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, să se desfășoare în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de protecție.

(6) Se propune ca activitățile recreative și sportive să poată fi desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună și doar dacă toți participanții sunt persoane vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

În centrele comerciale sau alte unități unde se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, doar cu vaccin

Art.4 – (1) Se propune ca accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care se propun măsurile din prezenta hotărâre, precum și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, să fie permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală și care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(2) De la obligația prevăzută la alin. (1) referitoare la accesul controlat sunt exceptate activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile.

(3) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru participarea la activitățile și evenimentele prevăzute la art. 3 sau pentru acces în incinta centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Instituțiile de stat, obligate să asigure programul de lucru în regim telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50 % din angajați

Art.5 – (1) Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile şi instituțiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanțare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale şi societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se propune ca în situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta să se organizeze și desfășoare în schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecție sanitară.

(3) În cazul în care angajatorii nu pot organiza activitatea în condițiile alin.

(1) sau (2) se propune intensificarea verificărilor privind respectarea măsurilor de prevenire și combatere a virusului SARS-CoV-2.

CERTIFICATUL VERDE, OBLIGATORIU în instituțiile publice

Art.6 – (1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația de a verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor străini și a patrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală sau rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, prezentat în limba țării respective și în limba engleză sau în limba română.

(2) Se propune ca prevederile alin. (1) să se aplice și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan.

(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, prin organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.

(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu capital public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.

(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru permiterea accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu se aplică copiilor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți de un adult vaccinat sau trecut prin boală.

Art.7 – (1) Se abilitează Ministerul Educației în vederea emiterii ordinului de

ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentr învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021, precum și pentru stabilirea ulterioară, dar nu mai târziu de data de 05.11.2021 a modificărilor privind structura anului școlar.

(2) Se propune emiterea de către Ministerul Educației a unei instrucțiuni prin care să se recomande instituțiilor de învățământ superior din sistemul național de învățământ trecerea în online a tuturor activităților în perioada 25.10.2021- 05.11.2021.

Art.8 – (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.

Art.9 – (1) Se propune instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.

(2) Se exceptează de la măsura prevăzută la alin. (1), următoarele categorii de persoane:

a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;

b) persoanele care sunt singure în birou;

c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3

metri între persoane;

d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;

e) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.

Art.10 – Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

UPDATE:

CNSU a emis o ERATĂ la hotărârea privind noile restricții: CREȘELE vor rămâne DESCHISE

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis o erată la Hotărârea nr. 91/2021, referitoare la noile restricții propune pentru următoarele 30 de zile. Creșele vor rămâne deschise, a precizat secretarul de stat Raed Arafat. Inițial, în hotărârea CNSU a fost o eroare, fiind trecute și creșele la unitățile de învățământ închise.

În varianta inițială se menționa, la articolul 8, că se suspendă activitatea creșelor. În noua variantă a hotărârii, creșele nu mai sunt incluse pe lista unităților cu activitatea suspendată, scrie stiripesurse.ro.

Noua formă a articolului 8:

„Art.8 – (1) Se suspendă activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în toate unitățile de învățământ privat, inclusiv în cele cuprinse în Registrul special al organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional din altă țară, pentru perioada 25.10.2021-05.11.2021.

(2) Se propune suspendarea activităților cu prezența fizică la nivelul tuturor unităților sau operatorilor economici care desfășoară activități tip after-school, în perioada 25.10.2021-05.11.2021.”

M.P., A.F.

Primele imagini cu Alec Baldwin după ce a împușcat mortal o femeie, director de imagine, pe platourile de filmare

Posted in ACCIDENTE, Uncategorized by Vali on octombrie 22, 2021

Sursa: https://www.digi24.ro/magazin/timp-liber/film/primele-imagini-cu-alec-baldwin-dupa-ce-a-impuscat-mortal-o-femeie-pe-platourile-de-filmare-1709507

Alec Baldwin FOTO: Getty Images

Alec Baldwin a fost fotografiat la scurt timp după ce a împușcat mortal cu o armă de recuzită o femeie pe platourile de filmare și după ce le-ar fi dat anchetatorilor primele declarații despre incident.

Două imagini au fost postate pe Twitter de către jurnalistul CBS Rick Folbaum. În una din fotografii, actorul vorbește la telefon, iar pe chip i se poate citi groaza.

În a doua imagine, Alec Baldwin stă aplecat cu mâinile sprijinite de genunchi, într-un gest care arată, de asemenea, că este tulburat.

Alec Baldwin a împușcat mortal o femeie pe platourile de filmare, cu o armă de recuzită

Actorul Alec Baldwin a ucis-o joi cu un foc de armă, accidental, pe directoarea de imagine şi l-a rănit pe regizorul unui western care este filmat în această perioadă în statul american New Mexico, a anunţat Poliţia locală.

Directoarea de imagine Halyna Hutchins şi regizorul Joel Souza „au fost răniţi prin împuşcare atunci când Alec Baldwin a descărcat o armă de foc utilizată la filmările” pentru lungmetrajul „Rust”, a precizat biroul şerifului din comitatul Santa Fe într-un comunicat.
Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, a fost evacuată cu un elicopter la un spital din apropiere, unde decesul ei a fost declarat de medici.

Regizorul filmului „Rust”, Joel Souza, în vârstă de 48 de ani, a fost internat la terapie intensivă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al şerifului din Santa Fe, citat de publicaţia The Hollywood Reporter, regizorul acestui western se află „în stare critică”. Conform aceleiaşi publicaţii, care îl citează pe un purtător de cuvânt al echipei de producţie, este vorba despre un „accident” în care a fost implicat un pistol de recuzită, care ar fi trebuit să fie încărcat cu gloanţe oarbe.

Ancheta a continuat joi seară cu audierea martorilor de către poliţişti, dar nicio punere sub acuzare nu a fost iniţiată în acest stadiu, precizează acelaşi comunicat.

„Alec Baldwin a fost chestionat de poliţişti”, a precizat Juan Rios, purtător de cuvânt al şerifului din Santa Fe. „El a dat declaraţii şi a răspuns unor întrebări. S-a prezentat voluntar şi a părăsit clădirea la finalul întrebărilor. Nicio punere sub acuzare şi nicio arestare nu au fost operate”, a adăugat el.

Puţin mai devreme, biroul şerifului local a anunţat că incidentul părea să fie asociat unei arme de foc utilizate ca recuzită pe platoul de filmare şi că „anchetatorii încearcă să afle tipul de proiectil care a fost tras” şi circumstanţele în care s-a produs acest accident.

Editor : D.C.

O privire șocantă în viața de după Marea Resetare – Planurile sinistre ale Forumului Economic Mondial

Posted in MAREA CRIZA, Uncategorized by Vali on octombrie 22, 2021

Sursa: https://mucenicul.wordpress.com/2021/10/22/o-privire-socanta-in-viata-de-dupa-marea-resetare-planurile-sinistre-ale-forumului-economic-mondial-video/

Elitele vor să vă dicteze fiecare aspect al vieții voastre, de la ce mâncați, unde mergeți, până la de câte ori pe săptămână aveți voie să faceți duș și să vă spălați lenjeria intimă.

Forumul Economic Mondial (WEF) a publicat videoclipuri de propagandă alarmante care evidențiază cum va fi viața după Marea Resetare, planul radical al globaliștilor de a reface economia globală în lumea post-pandemică.

Publicarea videoclipurilor are loc după un summit discret al WEF și al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite desfășurat în Elveția pe tema „sustenabilității”. Pe lângă problema de lungă durată a „climei”, aceștia au discutat, de asemenea, despre transformarea sistemului fiscal global și despre crearea de noi rute de migrație „legale”.

Obiectivul central al summitului lor radical a fost reorganizarea lumii la toate nivelurile până când oamenii vor rămâne fără bunuri, umpluți cu pastile, mâncându-și carnea creată în laborator în „orașe inteligente” hipertehnice, conectate în rețea digitală și în haine.

Case „prietenoase cu clima

În țările în curs de dezvoltare, unde „orașul inteligent” este poate încă puțin îndepărtat, se începe cu case „prietenoase cu clima” realizate cu ajutorul imprimantei 3D. Cine va beneficia de această idee de afaceri? Un mic sfat: probabil că nu fermierii din Africa.

Este amuzant faptul că proprietarii de avioane private și cei care zboară frecvent, precum Klaus Schwab și prietenii săi de la WEF, sunt și ei preocupați de mediu. Cu toate acestea, se observă că măsurile încep întotdeauna în primul rând cu cetățeanul, iar cei care înaintează toate aceste sugestii și cereri nu dau exemplu.

 

Recomandarea Papei Marii Resetări și acum papă al rufelor, Klaus Schwab, este simplă: nu trebuie să spălați blugii mai mult de o dată pe lună, puloverele o dată la două săptămâni, iar pijamalele o dată pe săptămână. Singurele excepții la care cetățenii ar trebui să aibă voie sunt lenjeria intimă, care, cu binecuvântarea lui Schwab, poate fi spălată după fiecare utilizare, relatează Wochenblick.

(more…)

Novak Djokovic a răbufnit în fața reporterilor care-l întrebau despre vaccin: „Presa răspândește groază și panică”

Posted in Coronavirus, vaccin, vaccinare in masa by Vali on octombrie 22, 2021

Sursa: https://www.gsp.ro/sporturi/tenis/novak-djokovic-vaccin-644735.html

Novak Djokovic (34 de ani, 1 ATP) e în continuare în dubiu în ceea ce privește participarea la Australian Open. La Melbourne vor fi primiți doar jucătorii vaccinați, iar Nole refuză să dezvăluie dacă s-a imunizat sau nu.

Între timp, subiectul vaccinării nu face decât să-l irite pe liderul mondial din ATP. Chestionat în cadrul unui interviu pe această temă, sârbul a avut o răbufnire la adresa jurnalistului care i-a adresat întrebarea despre imunizare.

Novak Djokovic a răbufnit în fața reporterilor care-l întrebau despre vaccin: „Presa răspândește groază și panică”

„Sunt multe speculații, inclusiv din partea presei, care mă deranjează. Nu am vorbit foarte mult despre vaccin. Nici nu avea sens, pentru că toată lumea deja face presupuneri din cauza declarației pe care am dat-o anul trecut. Nu doar în sport, ci în general, s-a creat o diferență între cei vaccinați și cei nevaccinați. Sunt dezamăgit. E oribil dacă discriminăm o persoană doar pentru că ia o decizie personală. E treaba fiecărui om dacă vrea sau nu să se vaccineze.

Presa a devenit…nici nu am cuvinte să o descriu! Răspândește panică și frică printre cetățeni, nu vreau să iau parte la asta.

Prea mulți oameni își iau această libertatea, de a întreba dacă te-ai vaccinat. Apoi te judecă! Orice ai spune – am făcut-o, nu am făcut-o, poate, nu știu, mă mai gândesc- vor folosi împotriva ta”, a spus Novak Djokovic, potrivit publicației sârbe Blic.

9 titluri are Djokovic la Australian Open, record absolut

Novak Djokovic refuză să dezvăluie dacă s-a vaccinat împotriva Covid-19: „E o chestie personală! Oamenii te judecă oricum” » Prezența sa la Australian Open, în pericol: „Prea multe restricții”
Novak Djokovic refuză să dezvăluie dacă s-a vaccinat împotriva Covid-19: „E o chestie personală! Oamenii te judecă oricum” » Prezența sa la Australian Open, în pericol: „Prea multe restricții”

Vaccin obligatoriu la Australian Open

Alex Hawke, ministrul pentru imigrație al Australiei, a anunțat ieri că pentru a participa în 2022 la Australian Open jucătorii trebuie să aibă o schemă completă de vaccinare.

„E o regulă valabilă pentru toată lumea, oricine vrea să intre pe teritoriul nostru trebuie să îndeplinească această cerință”, a spus oficialul. „Nu contează dacă ești numărul unu sau nu, nu facem excepții”, a întărit și Greg Hunt, ministrul sănătății.

Într-un interviu pentru cotidianul Blic, Novak Djokovic nu a vrut să dezvăluie dacă s-a vaccinat sau nu și a spus că se gândește să nu ia parte la primul turneu de Mare Șlem al anului pe care l-a câștigat de 9 ori, dacă este obligatorie vaccinarea.

Mulți jucători și jucătoare și-au exprimat dubiul în ceea ce privește imunizarea prin această metodă și au refuzat să dezvăluie statusul lor, în timp ce alții, printre care și Simona Halep, au îndemnat și au făcut public momentul în care s-au vaccinat. Turneul de la Antipozi e programat să se desfășoare între 17 și 30 ianuarie

Articol de GSP

Chirurgii din SUA au transplantat un rinichi de porc unui om, în premieră mondială

Posted in New York, STIRI, TRANSPLANT DE ORGAN by Vali on octombrie 22, 2021

Sursa: https://www.antena3.ro/international-news/chirurgi-sua-transplant-rinichi-porc-la-om-premiera-mondiala-617431.html

Sursa foto: Twitter/ CNN International

Premieră mondială în medicină: rinichiul unui porc a fost transplantat cu succes la un om.

Procedura a avut loc la NYU Langone Health, în New York. Animalul de la care a fost transplantat organul a fost modificat genetic, astfel încât țesuturile lui să nu mai conțină o moleculă cunoscută ca fiind aproape imediat resprinsă de organismul uman.

Chirurgii au transmis că, potrivit primelor date, rinichiul a funcționat perfect. Beneficiarul transplantului a fost un pacient aflat în moarte cerebrală, care avea disfuncție renală. Familia acestuia a fost de acord cu experimentul, înainte de a-l deconecta de la aparate.

Rinichiul a fost atașat la vasele de sânge din partea superioară a piciorului și a fost menținut în afara abdomenului. Acesta a început să funcționeze normal, producând urină și creatinină „aproape imediat”,  a spus dr. Robert Montgomery, directorul Institutului de Transplant Langone din New York, cel care a efectuat procedura.

Medicii au monitorizat comportamentul organului transplantat pentru o perioadă de trei zile. În acest timp, funcțiile rinichiului transplantat „păreau destul de normale”.

Acesta a produs „cantitatea de urină care ar fi așteptată” de la un rinichi uman transplantat, a spus medicul, și nu au existat dovezi ale respingerii puternice și precoce, lucruri care se întâmplă atunci când rinichii nemodificați de porc sunt transplantați la primate. Nivelul anormal al creatininei destinatarului, un indicator al funcției renale slabe, a revenit la normal după transplant, a adăugat Montgomery.

Experimentul s-a derulat în luna septembrie, dar rezultatele au fost publicate abia acum. Cu toate acestea, consecințele pe termen lung ale unei asemenea intervenții sunt nelămuriri care nu și-au găsit răspunsul, încă.

de Cerasela Stafie

Video: La Palma – rauri de lava

Posted in ERUPTII VULCANICE, VIDEO, vulcani by saccsiv on octombrie 22, 2021
Tagged with: , ,

PROTEST – Duminică 24 octombrie 2021, ora 15:00 Piața Universității – București

Tagged with:

In fiecare an avem alt vaccin gripal, pentru ca in fiecare an virusul gripal se modifica. De ce vaccinul Covid este mereu acelasi, indiferent de a cata doza vorbim (s-a ajuns la a treia) si indiferent de a cata varianta de Covid vorbim (s-a trecut de Delta)

Posted in Coronavirus, gripa sezoniera, vaccin, vaccinare, vaccinare in masa by saccsiv on octombrie 22, 2021

Jonathan Van-Tam, ministrul adjunct al Sănătății din Marea Britanie, ianuarie 2021:

“Modificările virusului vor face necesare vaccinări periodice, ca la gripă”

„Nu cred că vom reuși să eliminăm vreodată acest virus din omenire.”

Acum cel mai des se vorbeste despre varianta Delta, detectată pentru prima dată în India în octombrie 2020. Pana la ea au fost:

Alpha, detectata pentru prima dată în Marea Britanie în septembrie 2020

Beta, detectată pentru prima dată în Africa de Sud în mai 2020

Gamma, detectată pentru prima dată în Brazilia în noiembrie 2020

Dar dupa Delta au mai aparut:

Eta, detectată pentru prima dată în mai multe țări în decembrie 2020

Iota, detectat pentru prima dată în SUA în noiembrie 2020

Kappa, detectat pentru prima dată în India în octombrie 2020

Lambda, detectată pentru prima dată în Peru în decembrie 2020

Mu, detectat pentru prima dată în Columbia în ianuarie 2021

Si poate ca mai sunt si altele, dar le-am uitat. Ultima pare insa a fi:

MUTATIA VARIANTEI: O nouă mutație a variantei Delta ar fi dus la creșterea alarmantă a bilanțului COVID-19 în UK

Iar pentru toate avem mereu acelasi vaccin. In multe tari, inclusiv Romania, s-a ajuns la a treia doza:

Franţa a lansat campania de vaccinare împotriva COVID cu a treia doză

În Israel, cei care nu-și fac a treia doză de vaccin sunt avertizați că isi vor pierde privilegiile ‘permisului verde’ COVID

România autorizează a treia doză de vaccin

Si se pregateste a patra:

Salman Zarka, ţarul Covid din Israel, cere pregătirea pentru DOZA A PATRA: „Așa va fi viața noastră de acum încolo, în valuri”

Asadar, ni se spune ca o vom tot duce asa, ca in cazul gripei. Doar ca la gripa vaccinul este anual … altul. Iata ce putem citi la https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/gripa-intrebari-frecvente-despre-vaccinul-gripal

Gripa este o afectiune grava, care poate duce la spitalizare si, uneori, chiar deces. Fiecare sezon de gripa este diferit, iar gripa poate afecta diferit persoanele. Statisticile arata ca in timpul sezoanelor de gripa din ultimii ani din SUA, intre 80% si 90% din decesele legate de gripa au avut loc la persoanele cu varste peste 65 de ani.

[…]

De ce am nevoie de vaccin gripal in fiecare an?

Virusurile gripale sunt in continua schimbare, iar continutul vaccinului gripal este revizuit in fiecare an si, uneori, este actualizat pentru a tine pasul cu modificarile virusurilor gripale. Nu este o situatie neobisnuita ca virusurile gripale care circula sa se schimbe si sa apara tipuri noi de virusuri (variatie antigenica), de aceea vaccinarea se face in functie de tipul de virus care circula in anul respectiv.

 

Tagged with: , , ,

Primăria oraşului New York va retrage din instituţie o statuie a lui Thomas Jefferson

Posted in Black Lives Matter by saccsiv on octombrie 22, 2021

G4Media: Primăria oraşului New York va retrage din instituţie o statuie a lui Thomas Jefferson din cauza trecutului sclavagist / A avut şase copii cu una dintre sclavele pe care le avea pe o plantație în Virginia

Municipalitatea din New York a aprobat luni retragerea a statuii lui Thomas Jefferson, unul dintre părinţii fondatori ai Statelor Unite, care de mai mult de un secol s-a aflat în sala Consiliului său, din cauza trecutului sclavagist, anunță News.ro.

O comisie a Consiliului municipal a adoptat în unanimitate retragerea statuii lui Jefferson, care a fost şi unul dintre autorii Declaraţiei de Independenţă a SUA. El avea pe plantaţia sa din Virginia mai mult de 600 de sclavi. A avut şase copii cu una dintre sclave. Retragerea a fost cerută de mai mulţi ani de consilierii municipali de origine latină şi de culoare, iar statuia va fi mutată într-o sală a societăţii istorice a oraşului New York.

Al treilea preşedinte american, „Jefferson reprezintă cu siguranţă cele mai ruşinoase pagini din lunga şi nuanţata noastră istorie”, a explicat Adrienne Adams, consilieră de origine afro-americană.

Dezbaterea privind prezenţa acestei statui în sala Consiliului Primăriei din New York a fost relansată odată cu mişcarea Black Lives Matter, născută după decesul afro-americanului George Floyd, asfixiat sub genunchiul unui poliţist alb în mai 2020 la Minneapolis.

După mai mulţi ani de tensiuni axate pe trecutul scalvagist al SUA, cel mai important monument criticat drept un simbol rasist în ţară a fost demolat pe 8 septembrie, în Virginia. Statuia uriaşă a generalului Lee, fost comandant al sudiştilor, a fost dată jos de pe piedestal după mai mult de 130 de ani în Richmond.

În timp ce numeroase monumente confederate din patru colţuri ale ţării au fost demontate – uneori în plină noapte – în contextul mişcării Black Lives Matter, guvernatorul democrat al statului Virginia, Ralph Northam, a dorit să dea un exemplu.

Sursa foto: Pixabay.com

 

Comentariu saccsiv:

Citate Thomas Jefferson:

„Dacă o lege este nedreaptă, nu suntem doar îndreptățiți să nu-i dăm ascultare – suntem obligați să facem asta!”

„Cand un guvern se teme de cetăţeni, e democraţie. Cand cetăţenii se tem de guvern, e dictatură”

 

Tagged with: ,
%d blogeri au apreciat: