SACCSIV – blog ortodox

Pentru ce trebuie să sufere omul nevinovat?

Posted in Uncategorized by saccsiv on mai 6, 2017

Iata introducerea la Iov scrisa de Mitropolitul Bartolomeu Anania:

în părţile Răsăritului a trăit cândva bogatul, puternicul, neprihănitul şi dreptul Iov, un adevărat principe al ţinutului Uz, regiune situată la hotarul dintre Idumeea şi Arabia.

Binecuvântat de Dumnezeu cu pământuri, turme, cirezi, curţi şi palate, cu o familie numeroasă şi iubitoare, cu o viaţă tihnită şi cumpătată, cu preţuirea şi respectul cetăţenilor, cu recunoştinţa săracilor pe care-i ajută din belşug, Iov are toate motivele să se creadă şi să fie fericit. Fericirea însă I-o datorează lui Dumnezeu, pe care-L cinsteşte şi faţă de Care se străduieşte, zi şi noapte, să fie drept şi fără prihană, cunoscându-I şi împlinindu-I poruncile, aducându-I jertfe atât pentru el, cât şi pentru copiii săi care, din nebăgare de seamă, vor fi păcătuit cumva împotriva Domnului. Iov este omul cu conştiinţa curată şi împăcat cu Dumnezeul său.

Iată însă că, din senin, asupra lui Iov se năpustesc o seamă de nenorociri ce se rostogolesc una după alta, ca într’o cascadă ameţitoare: focul şi tâlharii îl lipsesc de turme, cirezi şi herghelii; cei zece copii ai săi, băieţi şi fete, mor de năprasnă sub dărâmăturile casei în care se ospătau. Izbit în tot ce are, Iov găseşte tăria de a nu se descumpăni; el nu numai că nu-L blesteamă pe Dumnezeu, aşa cum ar fi făcut oricare altul, ci, dimpotrivă, îl binecuvintează, ca pe Unul ce are puterea de a lua ceea ce a dat. Nenorocirile însă nu se opresc aici; Iov se pomeneşte lovit de o boală grea şi impură, cu trupul plin de bube dezgustătoare, ceea ce-l obligă să se izoleze de societate şi să-şi îndure suferinţa undeva în afara cetăţii, pe o grămadă de gunoi, aproape gol, răzându-şi puroaiele cu ajutorul unui ciob. Dar, cu toate că însăşi soţia sa îl îndeamnă să-L blesteme pe Dumnezeu, Iov se abţine şi de data aceasta.

După o vreme, trei dintre prietenii săi, auzind de cele întâmplate, vin de departe să-l vadă şi să-l mângâie: Elifaz din Teman, Bildad din Şuah şi Ţofar din Naamah. Adepţi ai înţelepciunii tradiţionale, potrivit căreia Dumnezeu îi dă fiecăruia după faptele sale, pe cel drept adică răsplătindu-l cu viaţă fericită şi moarte senină, iar nedreptului plătindu-i pe măsura nedreptăţii lui, cei trei sunt departe de a-l consola pe nefericitul lor prieten; în fapt, ei se străduiesc să-l convingă că starea lui de acum trebuie să fie consecinţa unui oarecare păcat pe care el nu-l mărturiseşte sau, eventual, nu-l ştie. La rândul său, Iov se apără cu îndârjire, susţinându-şi nevinovăţia; şi iată-ne astfel în plină dramă a conflictului dintre starea ideală şi cea reală: prezumţia că omul drept e răsplătit cu binele – şi viceversa – e contrazisă de evidenţa nenumăratelor cazuri în care dreptul e menit să sufere, în timp ce nelegiuitul, prin propria sa nelegiuire, se bucură de viaţă îmbelşugată şi moarte liniştită. Suferinţa omului drept, iată principala temă a procesului pe care Iov i-L deschide lui Dumnezeu. Suferinţa sa e nu numai fizică, ci şi morală; în ultimă instanţă, el nu se plânge de suferinţă, ci de faptul că nu o înţelege, că ea se consumă sub semnul absurdului în atotputernicia unui Dumnezeu Care nu poate fi decât raţional. Suprema lui întrebare: De ce? rămâne fără răspuns, un răspuns pe care nu i-l pot da nici înţelepţii prin logica lor sofisticată, dar nici Dumnezeu Care, deocamdată, Se mulţumeşte să tacă.

Pe neaşteptate, intervine un al patrulea prieten, Elihu; plecând de la unele afirmaţii oarecum hazardate ale lui Iov la adresa măreţiei şi dreptăţii lui Dumnezeu, el încearcă să-i inculce acestuia măcar o urmă de vinovăţie, însă nu izbuteşte; osânditul continuă să-şi susţină inocenţa, dar fără să rostească vreun cuvânt blasfemiator.

în cele din urmă, Dumnezeu rupe tăcerea şi-i vorbeşte lui Iov din mijlocul norului. Rostirea Sa e menită să-i aducă aminte omului de propria sa fragilitate şi nimicnicie în raport cu eternitatea şi puternicia Creatorului. Folosind imagini strivitoare, ce se succedă ca o cascadă de fulgere, recurgând deseori la un limbaj al ironiei divine şi al verdictului fără replică, Dumnezeu trece prin faţa ochilor lui Iov o seamă de minuni ale creaţiei, precum alcătuirea lumii, splendoarea zorilor, nemărginirea mării şi a pământului, tainele luminii, măreţia fenomenelor naturii, frumuseţea cerului şi a constelaţiilor, dar şi raţiunile ascunse ce zac în comportamentul unor animale ca antilopa (cerboaica), asinul sălbatic, struţul, calul dresat pentru război. Copleşit, lui Iov nu-i mai rămâne decât să-şi ducă degetul la buze, dar Atotputernicul îi mai pune în faţă două dintre făpturile Sale redutabile, Hipopotamul şi Leviatanul, înfăţişate cu o mare încrengătură de amănunte, menite să-i demonstreze omului că el, dacă nu are acces nici la cunoaşterea creaturii, cu atât mai puţin va avea acces la cunoaşterea Creatorului. Iov se resemnează; el recunoaşte atotputernicia discreţionară a Dumnezeului său, pe Care mai înainte doar îl auzise, dar pe Care acum L-a şi văzut. La rândul Său, Dumnezeu îi mustră pe cei trei interlocutori ai lui Iov pentru superficialitatea mărturiei lor şi-l laudă pe erou pentru cutezanţa de a-şi fi rostit adevărurile, chiar cu riscul, zicem noi, de a fi depăşit hotarul atât de subţire dintre revoltă şi blasfemie. Ca urmare, el va fi repus în drepturile sale depline, va redeveni sănătos, îşi va redobândi averile şi familia şi va trăi liniştit până la adânci bătrâneţe.

Iov însă va muri fără să ştie – nici el, nici prietenii săi – că episodul nenorocirilor sale, oricât ar părea de absurd, nu-şi are originea nici în vreun păcat pe care el l-ar fi săvârşit, nici în întâmplarea oarbă, nici în ceea ce anticii numeau destin, ci într’o anumită iconomie a lui Dumnezeu. Episodul începuse nu pe pământ, ci în cer, şi anume în cursul unei convorbiri dintre Dumnezeu şi Satan. Venind vorba de neprihănitul şi credinciosul Iov, cu care Domnul Se mândreşte, Satan pretinde că devotamentul acestuia nu e un act gratuit, ci interesat, că el durează doar atâta vreme cât Iov beneficiază în schimb de bogăţii imense şi familie numeroasă. Spre a-l convinge de contrariu, Dumnezeu îi permite Diavolului să se atingă mai întâi de bunurile şi copiii dreptului, apoi şi de sănătatea trupului său. Aşadar, nenorocirile lui Iov nu sunt opera directă a lui Dumnezeu, ci doar îngăduite de El, pentru ca prin ele să se demonstreze ceva, anume că devoţiunea omului faţă de Creatorul său, chiar subţiată până la limita de jos, poate fi expresia unei relaţii directe şi dezinteresate, independentă de orice factor contingent.

Aceasta este Cartea lui Iov, în 42 de capitole, capodopera poetică a Vechiului Testament şi una dintre cele mai tulburătoare ale literaturii universale. Poemul propriu-zis, în versuri, e cuprins între un Prolog (1, 1 – 2, 13) şi un Epilog (42, 7-17), ambele în proză. Ca arhitectură, el e structurat în trei mari secţiuni. Partea întâi (3, 1 – 31, 40) e alcătuită din amplul dialog dintre Iov şi cei trei prieteni; primul său cuvânt este urmat de două cicluri de cuvântări, fiecare interlocutor vorbind câte o dată şi primind câte un răspuns, şi de un al treilea ciclu, cu numai două cuvântări şi două răspunsuri. Partea a doua (32, 1 – 37, 24) cuprinde cuvântarea lui Elihu, iar cea de a treia (38, 1 – 42, 6) înfăţişează cuvântul lui Dumnezeu, întrerupt de o scurtă intervenţie a lui Iov (40, 3-5) şi urmat de finalul concluziv al acestuia.

Pe autor nu-l cunoaştem decât din opera însăşi. După toate probabilităţile, e vorba de un iudeu locuitor al Palestinei, a cărui bogată cultură va fi fost sporită prin călătorii în străinătate, mai cu seamă în Egipt. Cunoştea Legea lui Moise, la care însă se referă foarte rar şi doar aluziv, cu intenţia de a-i conferi propriei sale opere un caracter de universalitate. S’a emis şi ipoteza că opera ar avea doi autori: unul, al părţii în proză (Prologul şi Epilogul), în care un al doilea ar fi intercalat poemul în versuri. Argumentele, mai ales de ordin filologic şi stilistic, nu au consistenţă. Nu poate fi exclusă însă prezumţia că autorul a preluat din tradiţia orală istoria lui Iov, pe care a amplificat-o şi adâncit-o prin vastul său poem. Dacă Goethe a preluat din folclor tema lui Faust, iar din cartea lui Iov, textele din care şi-a construit „Prologul în cer“ al celebrei sale opere, nimeni nu se gândeşte să-i alăture un autor-asociat, aşa după cum lui Shakespeare nu i se contestă originalitatea prin aceea că preluase, transfigurând-o, legenda lui Hamlet.

Asupra timpului când a fost scrisă cartea, părerile sunt împărţite. În general, bibliştii protestanţi şi o parte din cei catolici se pronunţă pentru perioada post-exilică, adică după anul 538 î. H. Şcoala biblică românească însă optează pentru o perioadă pre-exilică, adică anterioară anului 587 î. H.

S’a pus şi întrebarea dacă eroul cărţii, Iov, e un personaj fictiv sau a avut o existenţă istorică. Puţini însă sunt cei ce cred în ficţiune. În ciuda faptului că numele său are şi o conotaţie simbolică (vezi nota de la 1, 1), existenţa sa istorică e atestată mai întâi de profetul Iezechiel (14, 14-20) care îl menţionează printre cei trei mari drepţi ai Vechiului Testament, alături de Noe şi Daniel; Isus fiul lui Sirah (Eccleziasticul) îl citează ca pe „cel ce a ţinut bine toate căile dreptăţii“ (49, 10), iar Sfântul Apostol Iacob, în Epistola sa (5, 11) îl dă drept exemplu de răbdare. Calendarul ortodox îl serbează la 6 mai; cel catolic, la 10 mai.

Pe lângă marea ei frumuseţe literară, Cartea lui Iov prezintă şi un deosebit interes teologic, mai ales prin textele inspirate care aruncă lumini timpurii asupra perspectivei eshatologice: credinţa în nemurirea sufletului şi putinţa acestuia de a-L vedea pe Dumnezeu; învierea trupului şi o înviere obştească; omul înviat este una şi aceeaşi persoană cu cel care a trăit pe pământ. De asemenea, mijeşte ideea unui Mântuitor, precum şi aceea a unui martor ceresc, identificat în teologia ortodoxă ca fiind Maica Domnului.

Desigur, întrebarea esenţială (şi, practic, unică) a cărţii: Pentru ce trebuie să sufere omul nevinovat? rămâne fără răspuns. Iahvé i Se descoperă eroului drept Dumnezeul Care copleşeşte prin putere şi măreţie, dar asupra urletului acestuia păstrează tăcere. Poate că, pentru vârsta de atunci a înţelegerii umane, ar fi fost şi destul de complicat, deoarece problema nu e deloc simplă. Relaţia faptă-răsplată era abordată juridic; aşa face Diavolul, aşa fac cei trei prieteni ai eroului. Singur cel de al patrulea, Elihu, avansează presupunerea că suferinţa va fi având şi o funcţie purificatoare. Vor trebui să treacă secole până ce întrebarea va fi pusă de ucenicii Domnului asupra orbului din naştere: „Cine a păcătuit, el sau părinţii lui, de s’a născut orb?“ „Nici el n’a păcătuit, nici părinţii lui – a fost răspunsul -, ci pentru ca’ntru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu“ (In 9, 2-3). Aşadar, în spatele oricărei suferinţe inexplicabile şi care, aparent, cade sub incidenţa absurdului, se află raţiunea ascunsă a lui Dumnezeu, Care întotdeauna ştie ce face. Şi tot atunci, prin Iisus, se va descoperi că, pe lângă suferinţa născută din păcat există şi o suferinţă născută din iubire, a cărei supremă expresie avea să fie jertfa de pe cruce.

Acestea însă au fost descoperiri târzii, pe care opera noastră le ignoră. Şi poate că tocmai de aceea Cartea lui Iov, prin extraordinarul ei autor, este şi rămâne un poem al excelenţei literare: marea poezie e făcută să pună întrebări, nu să dea răspunsuri.

 

Reclame

35 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. mihai said, on mai 6, 2017 at 3:27 pm

  arhiepiscopul demetrios a luat parte la ziua de ,,rugaciune” l casa alba in prezenta lui trump, si unde au fost prezenti tot soiul de rataciti, antimos de thesaloniki deja colaboreaza cu dusmanii ortodoxiei, sursa katanixis blogspot.gr

  Apreciat de 1 persoană

  • ManolescuBD said, on mai 7, 2017 at 9:47 am

   Off topic!

   „Amândouă taberele, NATO + Rusia, sunt controlate de globalişti; iar conflictul e bazat pe dialectica hegeliană a impunerii unui Guvern Mondial, după ce măcelul se va termina. DECI, cine e pentru război, indiferent că e de partea NATO-SUA sau de partea Rusiei, e doar un idiot util al Noii Ordini Mondiale… Noi trebuie să fim NEUTRII, să NU ne băgăm.” – http://www.facebook.com/ManolescuBD/posts/2004474293172216

   Apreciat de 1 persoană

 2. Iones said, on mai 6, 2017 at 3:42 pm

  ECUMENISM: Sprijin moral pentru creştinii din Egipt
  http://ziarullumina.ro/sprijin-moral-pentru-crestinii-din-egipt-122317.html

  Apreciat de 1 persoană

  • ovidiu said, on mai 6, 2017 at 9:09 pm

   Care crestini ,ca cei din Egipt sunt ratacici.

   Apreciat de 1 persoană

   • el said, on mai 7, 2017 at 10:59 am

    ovidiu

    sprijin moral pentru ERETICII MONOFIZITI mai exact…
    ar trebui sa ia aminte ERETICII de la trustul basilica.srl si luminaIADULUI la ce duce EREZIA, ca egiptenii AU SCUIPAT din ei Ortodoxia si s-au vandut musulmanilor pe care i-au SPRIJINIT sa stapaneasca in Egipt prin sec 8 , DOAR pentru ca URAU pe greci,care le adusesera/TINEAU Ortodoxia si II URASC si azi .. ( stiu ce vorbesc !)

    Apreciat de 1 persoană

   • el said, on mai 7, 2017 at 12:23 pm

    ovidiu

    …adica ne pare rau ca au murit/fost omorati FIZIC cu moartea TRUPEASCA ,… dar NU ne pare rau ca erau DEMULT MORTI cu MOARTEA duhovniceasca a EREZIEI! … No comment ! basilica.srl dixit !

    „logica” de materialisti si de antihristi, ale caror bunuri supreme sunt trupul si lumea !

    Apreciază

   • gheorghe said, on mai 8, 2017 at 9:00 am

    Nu sint „morti duhovniceste” si nici condamnati la moarte duhovniceasca – duhurile sint de mai multe feluri iar ei nu L-au descoperit inca…; atat timp cat traiesc se pot indrepta ceea ce denota ca NU ERAU DE MULT MORTI.
    Talharul a marurisit drept si s-a indreptat chiar pe cruce…
    De ce sa condamnam?
    Cine nu se boteaza ortodox, nu respecta Traditia, nu marturiseste drept…. nu se spovedeste…. sigur ca nu se afla pe calea cea „stramta” dar dreapta….
    De aici insa, pana a nu nadajdui ca fiecare sa se pocaiasca si sa pretindem ca nu ar avea vreo sansa…. e cale lunga si trufasa.

    Apreciază

   • el said, on mai 8, 2017 at 9:02 pm

    gheorghi

    nadajduiest, nadajduieste tu asa poet ca se intrepeaza aia mergand la popii lor MONOFIZITI !
    de la Sinodul Calcedon incoace NU SE INDREPTEAZA ci se INDRACESC sa isi tina EREZIA si sa consteadca de „sfinti” pe ANATEMATIZATII Sever si Dioscor ( ii pomenesc la „liturghia” lor SPURCATA!..

    dar tu nadajuieste, nadejdi DESARTE !

    Egiptul A URAT Ortodoxia si IMPOTRIVA grecilor si a Ortodoxiei( dupa Sinodul Calcedon) au SPIJINIT musulmanii si noii invadatori, de aia sunt UCISI azi de musilmani , PE DREPT ( Judacatile dumnezeiseti) si desi , iata au „Mucenicie” de ERETICI de atunci pana azi, NU SE FAC ORTODOCSI caci URASC Ortodoxia

    azi nici Ortodocsii NU mai tin Ortidoxia si ttu astepti minuni cu INDRACITII de SUTE de ani in EREZIE INCAPATANATA…mai ales acum cand le spun „HUOrtodocsii” ERETICI ECUMENISTI ca sunt si ei „ortodocsi” si din Biserici vechi orienlate sunt declarati HOCUS-POCUS de EREZIA ECUMENSITA Biserici „ortdodoxe”…

    daca NU s-au indreptat ei pana acum , de acum si mai slabe nadejile tale DESARTE … si MOR in EREZIA lor dupa cum ii vezi, „mucenici” ERETICI !

    tu cam visezi rozaliu… azi se DARAMA Ortdoxia acolo unde era ea TINUTA , iar tu astepti pe ERETICI sa se faca „ortodocsi” cand insasi „HUOrtodocsii” ECUMENISTI le spun ca sunt „frati” cu ei !

    gheorghi .. vorbesti din teorii sforaitoare !

    ai fost vreodata la vreo beserica cota sa vezi ce pomenesc la „liturgie” ?

    ERETICIII astia COPI sunt SUB ANATEMA de la Sinodul Calcedon incoace…si NIMIC nu au inteles pana azi…dar tu viseaza si nadejduieste mai departe nadejdile tale DESARTE !

    Apreciază

   • el said, on mai 8, 2017 at 9:07 pm

    gheorghi

    sunt ERETICI MONOFIZITI si ca TOTI ERETICII care sunt in EREZIE , MORTI cu MOARTEA EREZIEI

    de la Sinodul Calcedon incoace sunt MORTI duhovniceste ..si sunt MORTI SI sub ANATEMA Bisericii de atunci si pana azi…

    nu stiu ce parere ai tu despre STAREA de ERETICI, or fi sau NU MORTI DUHOVNICESTE ERETICII ? ce zici?

    gheorghi gheorghi …graieste umanismul din tine !

    una e sa presupui TEORETIC POSIBILITATEA sa indrepteze un eretic, si COMPLET alta e sa zici ca ERETICUL NU e MORT ! …asta de pe urma e o INSELARE !

    Apreciază

   • el said, on mai 8, 2017 at 9:25 pm

    gheorghi

    …si DACA cumva se indrepreaza vreunul din cei ERETICI, si atunci se spune despre el ca MORT a fost si a inviat !

    nu eluda realitatea si NU confunda termenii/REALITATILE ca si asa e prea multa CEATA in sufletele gloatei !

    un MORT se numeste/ESTE un CADAVRU, iar un ERETIC se numeste/ESTE MORT duhovniceste …

    Apreciază

  • Nicoleta said, on mai 8, 2017 at 9:52 am

   De-acu’, numa’ din-astea o sa vedem pe lumina.srl. Ca trebuie sa invatam cum e cu „fratii nostri”. Au bagat dusmanul in Casa Domnului nostru Iisus Hristos, acum trebuie sa il si hraneasca. Cu ce oare? Cu cat mai mult sange si suflete crestine.

   Apreciază

 3. Anda said, on mai 6, 2017 at 6:24 pm

  Paul 22
  (si toti cei care cunoscut aceasta familie citind blogul http://raromecatona.blogspot.it/2017/05/elena.html )

  Parintele Dumitru si preoteasa Ecaterina trec prin momente de grea incercare pentru fiica lor Elena:

  http://www.activenews.ro/stiri-social/Drama-in-familia-unui-preot-din-Craiova-fetita-de-5-ani-a-fost-diagnosticata-cu-nefroblastom-cu-metastaze-pulmonare-si-are-corpul-plin-de-tumori-canceroase.-Elena-are-nevoie-de-ajutor-URGENT-si-de-rugaciunile-noastre-143063

  E nevoie de rugaciunea si ajutorul nostru.

  Detalii pe blogul surorilor mai mari: Maria si Ecaterina:

  http://insemnarile-mariei.blogspot.it/
  http://o-fetita-mica-intr-o-lume-mare.blogspot.it/2017/05/o-nenorocire.html

  Apreciază

 4. geo said, on mai 6, 2017 at 9:43 pm

  http://www.globalresearch.ca/dangerous-crossroads-us-general-says-nato-is-ready-to-fight-russia-in-europe/5588604

  http://www.middleeasteye.net/news/us-base-libya-africom-1120684962

  http://news.antiwar.com/2017/05/05/saudi-arabia-us-in-talks-on-billions-in-arms-sales/

  http://oilprice.com/Geopolitics/Middle-East/Saudi-Power-Struggle-Could-Destabilize-The-Entire-Middle-East.html

  http://www.mintpressnews.com/collateral-damage-dehumanizing-the-civilian-casualties-of-the-war-on-terror/227061/

  http://www.mintpressnews.com/genocide-in-yemen-media-complicit-in-us-saudi-war-crimes/224106/

  https://vigilantcitizen.com/latestnews/facebook-working-smartphone-can-read-thoughts/

  https://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/the-order-of-the-illuminati/

  https://vigilantcitizen.com/latestnews/the-national-intelligence-council-predicts-a-very-transhuman-future-by-2030/

  http://www.breitbart.com/tech/2017/05/05/wikileaks-reveals-cia-archimedes-tool-reportedly-used-to-infect-local-networks/

  http://www.activistpost.com/2017/05/fbi-email-exposes-attorney-general-promise-protect-clinton-criminal-charges.html

  http://www.activistpost.com/2017/05/federal-suit-hits-soros-10-billion-political-meddlingmotivated-solely-malice.html

  http://www.defenseone.com/technology/2017/05/military-using-human-brain-waves-teach-robots-how-shoot/137622/

  http://www.naturalblaze.com/2017/05/how-society-kills-creativity-alike.html

  http://www.naturalblaze.com/2017/05/our-bodies-minds-finely-tuned-instruments-endless-infinite-dance.html

  http://journal-neo.org/2017/05/03/middle-east-the-obliteration-of-innocent-civilian-arabs-by-the-pentagon/

  http://tass.com/economy/944665

  http://www.acsh.org/news/2017/05/02/75-us-motorists-fear-self-driving-cars-11223

  https://sputniknews.com/world/201705031053232265-russia-us-nato-nuclear-weapons/

  https://sputniknews.com/middleeast/201705031053229210-un-syria-gouta-humanitarian-aid/

  https://www.rt.com/business/386987-iceland-krona-best-currency/

  http://www.geoengineeringwatch.org/climate-engineering-completely-manipulating-precipitation/

  http://www.zerohedge.com/news/2017-05-04/deep-history-us-britains-never-ending-cold-war-russia

  Apreciază

 5. Mihai said, on mai 7, 2017 at 9:37 am

  Am citit pe blogul lui Teodot și un comentariu al Pr Evghenie Televka, efectiv fara cuvinte, și ,,motivează” și pt ce și dece a revenit la pomenire, dar i-aș reproșa următoarele de va citi prezentul comentariu, : ,,părinte” în primul rând de pomenești pe ,,episcopcentristul” streza al Ardealului automat ești de acord cu ereziile in care acesta nu mai contenesc, daca nu mai poți de focul lui atunci roagate pt să-și vină in fire, căci ceea ce faci prin atitudinea ta nu faci decât săi dai un brânci sa cada și mai adînc în prăpastie prin pomenirea acestuia, în altă ordine de idei, am văzut tot în comentariul respectiv că ceea ce ai făcut ai făcut pt enoriași la care zici că ați pasa, pai dacă ați pasa de ei atunci fi dintr-o bucată și spunele exact realitatea care este și nu te roti la 180 de grade, nustiu după care ,,sf părinții” teai luat dar ia citestele matale pe SF Părinții adevărați și vezi ce zice, sau ai băut apă după aia care o țin una și bună cu iconomia?! Citestel pe SF Maxim Mărturisitorul și vezi ce zice, sau pt matale ,,sfinți părinți” sunt streza?! În concluzie vinoti/revinoti in fire daca tot atipasa de enoriași și fi cu coloana vertebrala și explicale trista și dureroasa realitate, căci provi dintr-o zonă ce pute de ecumenism și erezii

  Apreciază

 6. Mihai said, on mai 7, 2017 at 12:28 pm

  Chiar mă uitam pe cuvântul kakadox, făcuse 2 articole vizavii de kaka Francis, în primul il compătimești pe danutz că i sa forțat mîna că să fie de acord cu vizita lui Francisc, iar în celălalt din suveranul pontif și ,, sfântul” părinte nu il mai scot, dar și mai hilare comentariile mascaricilor care asi fac veacul pe mascarada aia de blog, pai cât de cretin și de dobitoc sa fi, (lor acolo) ca să ați dai seama că lui Dănuț &ci nu trebuie sa le forțeze nimeni mânuțele în ceea ce privesc ereziile, că unde sunt acestea mai dihai acolo de bag și ei?!

  Apreciază

 7. Mihai said, on mai 7, 2017 at 3:52 pm

  Aloo pr televka, ia privește pe cine pomenești, gândește că prin pomenirea acestora ești părtaș la ereziile lor, ba mai gândește că te joci cu mântuirea al atitor suflete din parohia ta și nunumai și inclusiv cu ata, nustiu ce presiuni și șantaje se fac asupra ta, dar gândește la consecințe, căci acești eretici notorii sunt trecători, ați voi da numai 2 exemple pe cine pomenești https://saccsiv.wordpress.com/categoria/laurentiu-streza/
  Ia privește. http://www.catacombeleortodoxiei.ro/index.php/știri/133-arhiva-revistei/cuprins/413-stiri-nr-35
  Ia privește aici http://m.adevarul.ro/locale/sibiu/video-foto-florin-cioaba-comemorat-an-moarte-mitropolitul-ardealului-laurentiu-streza-tinut-slujba-pomenire-1-53e601370d133766a8237501/index.html
  Gata de acum încolo minciunoepiscopii trebuie să-și pună nume de ,,pastori”, cardinali, monsegnori, căci ei nu mai au treabă cu ortodoxia decât de fațadă, iar pt cultura matale generala, află că ei sau rupt de biserica și au căzut în schisma

  Apreciază

  • guti flo said, on mai 7, 2017 at 7:34 pm

   Toata lumea gaseste cate un mod de a „justifica” pomenirea la slujbe a vrasmasilor lui Dumnezeu (ierarhii eretici) …dar niciunul nu spune adevaratul motiv….ca slujesc acestei lumi.. si nu lui Dumnezeu .
   Nu se poate ca un preot care pretinde ca face voia Domnului, sa nu inteleaga ca un eretic nu poate fi pomenit in fata lui Dumnezeu…este clar ca lumina zilei.
   Toata lumea stie ca intreruperea pomeniri inseamna prigoana…fara „salariu”…si ramai in voia lui Dumnezeu
   Asta este „of-ul” celor care nu intrerup pomenirea…le este frica ca raman in voia lui Dumnezeu si parasesc „regulile” lumesti..slujirea pantecelui!…de care ne spune clar sf Efrem Sirul : ” luati aminte fratii mei, covarsirea fiarei si mestesugirile ei de la pantece incepe”.
   Asta este adevaratul motiv pt care nu se intrerupe pomenirea …pantecele! sf parinti o spun..nu noi.
   In momentul cand te-ai facut slujitorul lui Dumnezeu, nu mai ai voie sa vi cu asemenea „explicatii”…..care pur si simplu tagaduieste puterea lui Dumnezeu …..din pricina unei slabiciunii omenesti.
   Acest lucru sa-l recunoasca toti pomenitorii de eretici…ca sunt slabi in credinta…ca exista frica..ca de dragul confortului fac compromisuri de credinta… si sa inteleaga ca pe Dumnezeu nu poti sa-L minti..
   Nu braveaza nimeni, cu toti avem slabiciuni, dar ca sa fi cat de cat mai indreptatit in fata lui Dumnezeu, e bine sa-ti recunosti neputinta..iar nu s-o justifici intr-un mod mincinos.
   In loc sa profite de ocazia la care toti sfintii au ravnit… sa-L marturiseasca pe Dumnezeu in fata slujitorilor lui antihrist si sa se invredniceasca de marirea care le-o pregateste Dumnezeu celor care Il marturisesc. .(marire care ne spun sfintii parinti, ca va fi mai mare decat sfintii primelor secole)..ei se scalda in justificari ! (pr Arsenie Papacioc)
   Este de ras diavolilor..si de plans ingerilor!
   Minciuna ne desparte de Dumnezeu… iar sinceritatea, (recunoasterea slabiciunilor) atrage mila Lui….si ne va da puterea de a birui minciuna!

   Apreciat de 1 persoană

 8. guti flo said, on mai 7, 2017 at 3:53 pm

  Frumos articolul!…

  Apreciază

 9. kosk said, on mai 7, 2017 at 4:19 pm

  off , apropo de alegerile din Franta..

  😎

  Apreciază

 10. NIMENI said, on mai 7, 2017 at 7:18 pm

  Apreciază

 11. tvarheolog said, on mai 7, 2017 at 7:25 pm

  https://www.facebook.com/600000pentruRezistenta/ Ca să vezi ce simbol și-au tras soroș-iștii : mano cornuto , unul din simbolurile anticristului. Oare sunt atât de proști sau pur și simplu și-au dat arama pe față ?

  Apreciază

 12. Fratele Mihail said, on mai 7, 2017 at 7:48 pm

  Știți cumva mai multe date despre așa-zisa fundație World Vision International și despre Jarrod McKenna, cică „conducător bisericesc” pe acolo, care, în ultima vreme dă târcoale prin turma ortodoxă de la noi ?

  http://basilica.ro/proiect-dedicat-non-violentei-la-caraiman/

  Apreciază

  • Mihai said, on mai 7, 2017 at 8:57 pm

   Mihail, asta fac de multa vreme, ci nu de ieri sau de azi, oricum tot o organizatie oculta sunt

   Apreciază

 13. Anda said, on mai 7, 2017 at 8:55 pm

  Nostalgie…Caderea Bizantiului;:

  Apreciază

 14. ines said, on mai 8, 2017 at 2:38 am

  Documentar Pericolul practicarii artelor martiale. Marturii ale unor fosti practicanti

  Apreciază

 15. paul said, on mai 8, 2017 at 2:45 am

  Documentar Alegeti modelul: Sfintii de la Aiud

  Emotion Philms Production a realizat un interviu foarte frumos cu Protosinghelul Gavriil Varvaruc, starețul Schitului Înălțarea Sfintei Cruci de la Aiud, despre martirii neamului românesc din regimul comunist.

  Apreciază

  • ines said, on mai 8, 2017 at 5:46 pm

   Bataie de joc pe piata bauturilor alcoolice. Un nou experiment facut pe noi, oamenii
   Un producator danez vrea sa faca bere din urina umana colectata de la un festival al berii

   Apreciază

  • el said, on mai 8, 2017 at 9:20 pm

   paul

   pe CINE pomeneste Gavriil Varvaruc azi?
   OARE s-a folosit el de acesti Sfinti??????… NU am auzit sa fie pe lista de nepomenitori…si DACA pomeneste ERETIC, DEGEABA vorbeste despre Sfinti… cinstirea Sfintilor se face DOAR PAZIND Dreapta Credinta , restul e gargara de ipocriti si farisei.

   si Sfintii INSISI SE SCARBESC de „cinstea” celor eretici/inselati ! asa cum se scarbeste si Dumezeu si NU PRIMESTE nici „cinstea”, nici „rugaciunile” lor de ERETICI / INSELATI !

   acum asteptam lamuriri de la tine,

   ca de palvre frumoase suntem satui, sa vorbeasca despre Sfinti, sfintenie, virtuti, morala, rugaciune DOAR cei care TIN Ortdoxia Sfintilor Parinti, restul sunt doar FURI si TALHARI si palavragii IEFTINI !

   Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: