SACCSIV – blog ortodox

New Age îl transformă pe ortodox într-un dumnezeu-om care pretinde stabilirea de către el însuşi a criteriilor de mântuire

Posted in Uncategorized by saccsiv on aprilie 3, 2017

Maine e Sinaxa din Grecia, sa ne rugam bunului Dumnezeu sa marturiseasca Dreapta Credinta toti cei ce vor fi adunati acolo.

In acest context preiau integral editorialul Mântuirea omului, între revelaţie divină şi ficţiune de pe OrtodoxInfo:

Scop al existenţei omeneşti, mântuirea este o problemă de maximă însemnătate de care orice creştin ar trebui să fie preocupat la modul major. “Ce-i va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său şi-l va pierde?”, întreba retoric Fiul lui Dumnezeu (Mt. 16, 26), pentru a ne atenţiona asupra importanţei sufletului.

Ce este mântuirea? Cei mai mulţi dintre creştini, probabil, ştiu să răspundă. Însă, la întrebarea cum ne mântuim, câţi dintre ortodocşi mai ştiu răspunsul?

Acum un veac şi jumătate, Sf. Ignatie Briancianinov constata cu durere un adevăr cu atât mai valabil astăzi: “Creştinilor, voi vorbiţi despre mântuire, dar habar n-aveţi ce este mântuirea, de ce au nevoie oamenii de mântuire şi, în sfârşit, nu-L cunoaşteti pe Hristos, singurul mijloc al mântuirii noastre! Iată adevarata învăţătură despre acest obiect: învăţătura Sfintei, Universalei Biserici”[1]..

Dar oare mai interesează ce învaţă Biserica lui Hristos despre cum putem să ne salvăm sufletele? Rar, căci suntem moderni, raţionali, intelectuali, iar relaţia noastră cu Dumnezeu a devenit una de tip protestant, în care credem că El ni se revelează fără “intermediari” precum învăţătura Sfinţilor Părinţi, fără legi şi reguli, doar în iubire.

Sub dominaţia curentelor religioase sincretiste  ̶  ce urmăresc unitatea religioasă a omenirii în vederea instaurării conducerii mondiale antihristice –, învăţătura ortodoxă despre mântuire a fost infiltrată sau chiar înlocuită de idei total străine ei. Prin desconsiderarea teologiei Sfinţilor Părinţi şi a canoanelor, ecumenismul i-a transformat pe mulţi dintre cei pretinşi ortodocşi în “papi”, care îşi făuresc legi proprii despre modul de câştigare a mântuirii.  Învăţătura revelată nu mai preocupă, impresiile şi părerile personale iau locul dogmelor, iar “simţirea” creştinului devine călăuza lui duhovnicească. La fel, sincretismul New Age îl transformă pe ortodox într-un dumnezeu-om care pretinde stabilirea de către el însuşi a criteriilor de mântuire, Fiul lui Dumnezeu nemaiavând, în concepţia multora, rolul de Mântuitor al lumii şi de Persoană de care depinde intrarea în Împărăţia cerească. Mai înseamnă ceva cuvintele lui Hristos: “Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine” şi “Nimic necurat nu va intra în Împărăţia lui Dumnezeu”?

Astfel, se generalizează ideea mântuirii omului indiferent de respectarea de către el a legii lui Dumnezeu, indiferent de credinţa lui, într-un fel de apocatastază modernă în care fiecare va fi găsit demn de rai. Chiar şi sinuciderea, unul dintre cele mai grave păcate, este convertită în gest eliberator, ajungându-se uneori la atitudinea iraţională de a li se cânta celor căzuţi în această cumplită greşeală “Cu sfinţii odihneşte…” şi la  propovăduirea înşelării pierzătoare că sufletele lor şi-au găsit liniştea după moarte.

Putem constata că omul modern a devenit dumnezeu, iar de la înălţimea cugetării despre sine însuşi îşi îngăduie să “corecteze” Scriptura şi revelaţia – pe care, asemenea papilor, le consideră desuete şi le evaluează după filtrul gândirii personale[2]. Promovarea şi preţuirea afirmării propriei personalităţi, dezideratul de a fi original şi aparte, se mai pot pune în acord cu cerinţa evanghelică a lepădării de sine a celui care vrea să îi urmeze lui Hristos?

Condiţiile mântuirii sunt reevaluate şi rescrise după normele omului. Cu toate că în casa proprie decidem pe cine acceptăm sau nu, lui Dumnezeu nu-I dăm acest “drept”, ci, fără să ne preocupe învăţătura descoperită nouă despre cum putem intra în Împărăţia Lui sau desconsiderând această învăţătură, avem pretenţia să stabilim noi înşine criteriile şi regulile.

Astfel, deşi întreaga revelaţie divină, transmisă nouă prin Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, canoanele Bisericii sau Sfinţii Părinţi, ne avertizează că dreapta credinţă este o condiţie esenţială pentru mântuirea sufletului şi că orice modificare a credinţei trebuie respinsă drept o cale a pierzări, persistăm în ideea că mântuirea omului se face oarecum automat, pentru că Dumnezeu ne iubeşte. Mai plini de dragoste decât însuşi Hristos, decretăm accesul în Împărăţia cerurilor a păgânilor, a ereticilor şi a părtaşilor la erezie, criticăm drept extremistă şi fanatică învăţătura condiţionării harului divin de dreapta credinţă şi, contrar cuvintelor lui Hristos (Mt. 7, 13-14), hotărâm că largă este poarta şi lată este calea care duce la viaţă şi mulţi sunt cei care o află.

Chiar şi unii dintre ortodocşii cu pretenţii duhovniceşti sunt cuceriţi de ideea  mântuirii de masă, facile  ̶  după ideea că a se pierde mulţimi de oameni ar fi contrar milei şi iubirii lui Dumnezeu  ̶ , ceea ce face ca susţinerea învăţăturii că doar dreapta credinţă mântuieşte să fie considerată semn de bigotism, nebunie, trufie sau lipsă de dragoste.

În acest context, sinodul din Creta duce ideea de mântuire colectivă pe noi culmi, generând noi iluzii. Deşi un ortodox care are un minim de cunoştinţe dogmatice şi de preocupare faţă de starea Bisericii ştie că documentele acceptate de toţi ierarhii BOR reprezintă o legiferare a unor erezii şi a unor practici ce încalcă grav canoanele Bisericii, raportarea faţă de sinod împarte pliroma în două.

O minoritate fragilă consideră că acceptarea apostaziei din Creta duce la pierderea mântuirii şi, respectând învăţătura Bisericii de a fugi de erezie şi de a nu avea nici o părtăşie cu ea, se îngrădeşte canonic prin nepomenirea ierarhilor eretici. Pe de altă parte, majoritatea covârşitoare participă la compromis: “face ascultare”, “se linişteşte”, nu se preocupă, aşteaptă să rezolve alţii sau Dumnezeu toate problemele. Păstorii, năimiţi, tac într-o laşitate sau nepăsare cumplită, ignorând avertismentele Sfinţilor Părinţi că pomenirea ierarhului eretic înseamnă comuniune cu credinţa lui şi că e un drum către iad, pentru că îi face pe credincioşi părtaşi la erezie[3]. Pe de altă parte, laicatul bezmeticit acceptă urmarea în cădere a clerului, iar cei care sesizează nereguli, deşi de frământă, rămân în “turma mare”. De ce?

Pentru că intervine noua “dogmă” a mântuirii unei largi colectivităţi. Potrivit acestei credinţe moderne, întrucât “nepomenitori” sunt doar câţiva preoţi şi nişte mireni, nu se poate ca doar “nepomenitorii” să aibă acces la mântuire, iar ceilalţi să se piardă pentru “simplul fapt” al pomenirii episcopului eretic[4].  Dacă ierarhii au semnat erezii, iar preoţii rămân în comuniune de credinţă cu ei, ce vină avem noi? Cum să ne pierdem noi mântuirea pentru vina lor? Concluzia, în flagrantă contradicţie cu învăţătura Sfinţilor Părinţi[5],  este că mântuirea e posibilă prin părtăşia la erezie şi că Dumnezeu va îngădui şi această cădere, “prin iconomie”, ca până acum.

Îl supunem pe Hristos “valorilor democraţiei” şi-I dictăm noua lege, cea a umanităţii moderne: El e unul, oamenii sunt mulţi şi majoritatea se impune asupra minorităţii, deci părerea şi vrerea majorităţii decide. Iar dacă legile pe care Dumnezeu ni le-a dat în vederea mântuirii nu ne plac, considerăm că e democratic şi pertinent să le schimbăm. Cum adică să nu ai relaţii sexuale înainte de căsătorie, în ce secol trăieşti? Cum să te mântuiască doar o credinţă, când toţi oamenii sunt fiii lui Dumnezeu şi toţi avem acelaşi Dumnezeu? Cum să ajungă în iad mulţimile de ortodocşi care participă la slujbele preoţilor trădători, cum să fie acesta un drum al pierzării?

Din nou, Hristos e adus la Pilat. Un Pilat nou, omenirea creştină modernă, care-L judecă pe Fiul Omului pentru Legea neadecvată şi imposibil de aplicat pe care ne-a dat-o şi pe care ar vrea-o valabilă şi după două milenii.

Smerit, Dumnezeu Cuvântul tace iar. Ne-a zis cândva, demult:

Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia”. (Mt. 12, 32)

“Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o află” (Mt. 7, 13-14)

Oare Hristos îşi va adapta Legea, după pretenţiile şi aşteptările noastre?

Şi avva Pamvo (sec. V)  ne avertiza profetic că “vor veni zile când vor strica creştinii cărţile Sfintelor Evanghelii şi ale Sfinţilor Apostoli şi ale dumnezeieştilor Prooroci, ştergând Sfintele Scripturi şi scriind tropare şi cuvinte elineşti. Şi se va revărsa mintea la acestea, iar de la acelea se va depărta. (…) În astfel de vremuri se va răci dragostea multora şi va fi necaz mult. Năpădirile păgânilor şi pornirile noroadelor, neastâmpărul împăraţilor, desfătarea preoţilor, lenevirea călugărilor. Vor fi egumeni nebăgând seama de mântuirea lor şi a turmei, osârdnici toţi şi silitori la mese şi gâlcevitori, leneşi la rugăciuni şi la clevetiri grabnici, gata spre a osândi vieţile bătrânilor şi cuvintele lor, nici auzindu-le, nici urmându-le, ci mai vârtos ocărându-le şi zicând: «De-am fi fost şi noi în zilele lor ne-am fi nevoit şi noi». Iar episcopii în zilele acelea se vor sfii de feţele celor puternici, judecând judecăţi cu daruri… Fiule, în acele zile, cel ce-şi mântuieşte sufletul, mare se va chema în Împărăţia cerurilor”!

Istoria ne arată că au existat momente când Biserica lui Hristos s-a restrâns la câţiva binecredincioşi sau chiar la unul singur. Când tot răsăritul căzuse în erezia monotelită, Sf. Maxim Mărturisitorul era singurul care i se opunea, iar la Sinodul unionist de la Ferrara- Florenţa (1438-1439), Sf. Marcu Eugenicul a rămas unicul episcop ortodox.  “- Maxime, s-a pus toată Biserica împotriva ta! Tu nu observi că ai rămas singur? Tu nu observi că tot sinodul și toți episcopii și toată Biserica iți sunt împotrivă? – Mai am unul singur care nu este împotriva mea și Acela este Hristos!”

Puţine voci mai strigă:

Sf. Iustin Popovici: “Biserica noastră sârbă să se reţină să participe la pregătirile pentru «sinodul ecumenic» si, de bună seamă, să se abţină să participe la sinod.  Dumnezeu să nu îngaduiască ca acest sinod să vină şi să treacă, ca să se aştepte de la el un singur rezultat: schisme, erezii si pierderea multor suflete[6].

Părintele Justin Pârvu: “Am cedat Basarabia, am cedat Bucovina, Dobrogea, Cadrilaterul… acum vor sa ne cedăm sufletele… Este vorba de împingerea unei naţiuni de 20 de milioane de ortodocşi in iad, este vorba de pierzarea spirituală. De aceea trebuie sa fiţi foarte atenţi: dacă nu vi se spune în biserică, sunt plătiţi, să ştiţi, la ora aceasta sunt plătiţi oameni ca sa tacă! … Vor veni vremuri de război când veţi fi vânduţi de ciobani, de păstorii voştri. Vor vedea păstorii cum vă sfâşie în ocol fiara salbatică şi nu vor veni să vă apere. Să ştiţi că sunt vremurile acestea, apocaliptice, pe care le trăim, şi vor fi grele… Dumneavoastră să vă păstraţi sufletele!…”[7]

Şi Părintele Adrian Făgeţeanu afirma, pentru vremurile actuale: “Francezii, când au văzut că nici Linia Maginot si nici alte pregătiri militare nu i-au ajutat să îi oprească pe germani, care pătrundeau peste tot, au spus: «Sauve qui peut!» Scapă cine poate! Cred că şi acum salvarea va fi cam la fel; nu zic individuală, dar religia se va putea face (doar) in familie. Tatăl, mama sau cei puţini… Deci nu va mai fi religie de masă, de mari proporţii”.

Cine îi mai aude? Mai avem urechi pentru Hristos? Fiul Omului, când va veni, va mai găsi credinţă pe pământ?

 

[1]  Din scrisoarea adresată de Sf. Ignatie Briancianinov unei femei care considera că faptele bune ale păgânilor şi ale ereticilor îi vor mântui.  Opinăm că orice creştin ar trebui să cunoască această sursă de mare importanţă pentru înţelegerea învăţăturii Bisericii despre mântuire.  http://eresulcatolic.50webs.com/mnecredinciosi.html

[2] Despre incredibilele pretenţii ale papilor, devenite dogme la Conciliul I Vatican (1870), vezi https://www.scribd.com/doc/28047635/Conciliul-I-vatican-hotarari-eretice

O consecinţă a ridicării autorităţii papei deasupra autorităţii Sfintei Scripturi sunt declaraţiile anticreştine, mai vechi sau mai noi, ale papilor: „Copiii nu au nevoie de botez pentru a se mântui”, „Musulmanii se închină şi ei dumnezeului cel adevărat”, „Ereticii fac şi ei misiune apostolică”, „Toţi oamenii se vor mântui”, „În hinduism, oamenii ajung la Dumnezeu prin iubire şi prin încredere”, „Budiştii pot, prin ajutor de sus, să ajungă la cel mai înalt grad de iluminare”, „Teoria evoluţionistă este mai mult decât o ipoteză”, „Toţi cei care au răposat stau înaintea lui Dumnezeu ca sfinţi”, „Ca şi fabula despre Adam şi Eva, iadul nu este decât un mecanism literar”, „Toate religiile sunt adevărate”, „Biserica noastră e destul de mare pentru heterosexuali şi homosexuali”, „vom începe să hirotonim femei cardinali, episcopi şi preoţi” etc.

În faţa unor astfel de probe, cum să nu stupefieze pomenirea papei ca arhiereu ortodox de către patriarhul ecumenic? Cum ar putea să accepte un ortodox hotărârea sinodului din Creta de a recunoaşte catolicismul drept Biserică?

[3]  Sf. Ciprian al Cartaginei “Dacă episcopul care este pomenit in Biserica este eretic, dar oamenii nu-l consideră astfel, atunci o astfel de rugăciune Îl insultă pe Hristos Domnul, care nu poate fi parte din minciună. Oricine se împărtășește intr-o biserică unde este pomenit un episcop eretic, chiar dacă preotul acelei biserici învață ortodox, o astfel de împărtășire nu rămâne fără urmări. Acel om va avea parte la Judecata de Apoi cu episcopul eretic, in fundul iadului”.

Sf. Grigorie de Nissa: ”Când credincioşii şi preoţii pomenesc un episcop eretic, ei nu se adresează Tatălui ceresc, ci lui satan însuşi”.

Sf. Ignatie Teoforul: ”Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar dacă credincioșii continuă să-l considere pe el episcop ortodox, dacă continuă să vină la slujbele din bisericile ce îl pomenesc pe el, să primească «darurile» sau «binecuvântările» lui, atunci vor cădea cu toții în afara Bisericii”.

[4]  Despre semnificaţia majoră a pomenirii ierarhului, vezi:  http://lumea-ortodoxa.ro/celor-ce-spun-ca-pomenirea-ecumenistilor-se-poate-face-din-iconomie-marturia-parintilor-aghioriti-din-sec-xiii/

[5] Sf. Vasile cel Mare: „De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti”.

Sfantul Teodor Studitul: “Hrisostom ii expune cu glas tare nu numai pe eretici, ci si pe cei care sunt in comuniune cu ei ca vrăjmaşi ai lui Dumnezeu.”  „Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş”. Despre părtăşia cu ereticii, Sfântul Theodor Studitul spune: „În legătură cu cele rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo părtăşie cu ei nu am primit, ci ‹‹Vai!›› se rosteşte asupra celor care au părtăşie cu ei, fie şi doar la mâncare sau băutură sau simplă relaţie”.

Sf. Ap. Iacov: ”Cel ce se arată că este prieten al lor (al ereticilor), vrăjmaș al lui Dumnezeu este”(Iacov IV,4).

[6] https://invataturilesfintilorparinti.wordpress.com/2017/01/27/sf-iustin-popovici-un-asemenea-sinod-ecumenic-neo-papist-va-ridica-probleme-noi-si-nenorociri-noi/comment-page-1/

[7] https://www.youtube.com/watch?v=Ax0wW25Kfe0

 

59 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

  • Mirela said, on aprilie 4, 2017 at 11:52 am

   Relatarea româncei este cu atât mai tragică cu cât include lepădarea de Hristos: “Apoi, cu o voce fermă, încep și recit un verset din Coran, vestitul verset care se spune la convertire”.
   Versetul pomenit este, în traducere: “Nu exista alt Dumnezeu in afara de Allah, iar Mahomed este trimisul lui Allah.”. Se numeşte şahada (shahada, mărturisiea de credinţă) şi este unul dintre cei 5 stâlpi ai islamului, cel prin care cineva se converteşte la islam. Rostirea acestui crez dogmatic este singurul lucru care se cere pentru ca un om să devină musulman.
   Au lăsat-o în pace pentru că, prin rostirea acestui crez, era sau a devenit musulmană. Creştinii primelor veacuri care de frică au adus jertfe idolilor, ba chiar şi cei care au adus certificate că ar fi jertfit idolilor (deşi nu făcuseră asta), au fost consideraţi apostaţi de către Biserică. Iar dacă facem o comparaţie între situaţia din vechime şi cea de acum, cea cu rostirea şahadei consider că e mai gravă.
   Şi-a scăpat trupul, dar ce a făcut cu sufletul? E conştientă? Nu cred.
   Să luăm aminte, căci lepădarea de Hristos prin acceptarea semnului antihristic va fi mult mai puţin evidentă, părând NU o chestiune de credinţă, ci una ce ţine strict de ordinea statală. Aşa cum şi acum sunt destui care consideră că un dispozitiv electronic nu poate avea nici cea mai mică legătură cu credinţa sau cu viaţa duhovnicească, fără să înţeleagă că acceptarea pecetei lui antihrist Îl scoate definitiv şi total pe Hristos din viaţa acelui om.

   Apreciat de 2 persoane

 1. maxim said, on aprilie 3, 2017 at 1:38 pm

  Rar mi-a fost dat sa citesc un asemenea text. Vasile, sa ajungi mantuit pentru articolul asta!

  Apreciat de 2 persoane

  • saccsiv said, on aprilie 3, 2017 at 4:41 pm

   maxim

   E al unei sore.

   Apreciat de 2 persoane

   • 4 aprilie said, on aprilie 4, 2017 at 1:28 am

    @saccsiv
    Astazi e 4 aprilie, ziua cand 3000 de femei si copii refugiati romani au fost ucisi in bombardamentele americane din Bucuresti

    Apreciază

   • Adrian said, on aprilie 4, 2017 at 8:02 pm

    Frate Vasile, te rog să-mi răspunzi cu da sau nu, fără a posta acest comentariu (nu vreau să fiu greşit înţeles, nu-i nimic viclean în această rugăminte a mea, ci vreau doar să am o confirmare !), dacă acest text-articol, este scris de d-na … care a comentat la … Mirela said, on Aprilie 4, 2017 at 11:52 am !

    Mulţumesc mult !

    Apreciază

   • saccsiv said, on aprilie 4, 2017 at 8:51 pm

    Adrian

    Niciodata, dar absolut niciodata nu m-am ocupat cu din astea. Cand am avut ceva de scris nu am pus alt nick. Asadar, daca scrie Mirela, se cheama ca nu eu l-am scris.

    Apreciază

  • el said, on aprilie 3, 2017 at 10:41 pm

   maxim

   daca saccsiv l-a publcat e ca si cum ar fi si PAREREA lui, asa isi ca MERITA laudele , la fel sora care l-a scris efectiv !
   ft bun text ADEVARAT !…

   Apreciat de 1 persoană

 2. Ioana said, on aprilie 3, 2017 at 3:18 pm

  Slujba de înmormântare a lui George Michael, pe jumatate grec si botezat ortodox…
  http://ortodoxinfo.ro/2017/04/02/slujba-de-inmormantare-lui-george-michael-fost-oficiata-de-un-preot/

  Apreciază

 3. Jackson said, on aprilie 3, 2017 at 3:31 pm

  Titlul este extraordinar. Mai bine de.atat nici că se putea spune!

  Apreciază

 4. Coprie said, on aprilie 3, 2017 at 4:36 pm

  Broșură anti-„sinodul” din Creta:
  MAREA LEPADARE de Ortodoxie sau „Sinodul” din Creta
  40 de argumente că adunarea cretană nu a fost în duhul Sfinților Părinți
  Varianta îndreptată cu acordul Păr. Claudiu Buză(pag. 31) în versiune A5, dar și o versiune imprimabilă pe coli A4, pentru printare broșuri întocmai ca originalul.
  http://tiny.cc/brosura1

  Apreciază

  • Ionut said, on aprilie 4, 2017 at 10:58 am

   Cum isi da nenea asta cu stangu-n dreptul. Dupa ce spune una buna, mai zice vreo zece proaste, ca s-o „repare” pe-aia buna.
   Chestiunea cu parteneriatele civile e o cacealma. Se spune ca se vrea introdusa pentru cei ce traiesc in concubinaj. Daca respectivii au ales aceasta cale si n-au vrut sa-si oficializeze relatia, ce te intereseaza pe tine, ca stat? Sau de ce crezi ca si-ar oficializa-o numai pentru ca ii spune altfel decat „casatorie”?
   Nu i-am votat pe imbecilii astia de la PSD, dar dupa alegeri am avut o bruma de speranta ca au un pic de demnitate si curaj. De unde…
   Niste slugi. Cred ca daca s-ar desfiinta UE, a doua zi si-ar gasi un alt stapan in fata caruia sa se faca pres.

   Apreciază

 5. Raluca said, on aprilie 3, 2017 at 8:03 pm

  Avem nevoie de astfel de cuvinte de îmbărbătare în aceste vremuri în care te simți tot mai singur.
  Au reușit în Creta printre altele să desființeze și Crezul.
  E foarte greu pentru marea masă a ortodocșilor să se mențină în dreapta credință singuri, fără sprijin. De ce? Pentru că dreapta credință se învața până acum în familie, la biserică și la școală prin ora de religie. Ori de când preoții și profesorii de religie sunt ”aliniați” ”învățăturii” ecumeniste, de unde să mai cunoască oamenii Adevărul? Nu sunt preoții datori să învețe, iar ierarhii datori să apere dreapta credință? Acum când oamenii au fost abandonați de către păstori, ceea ce pot face este să se ferească de părtășia cu ereticii, să citească Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți și, cine are șansa de a avea părinți sau bunici credincioși, să primească o educație creștină adevărată în familie. Iar pentru slujbele bisericii, pentru spovedanie și Sf. Împărtășanie, să meargă fiecare atunci când poate și unde poate la un preot ce nu se face părtaș cu erezia. Mulțumim sorei (cu nume muzical cred), care a scris aceste rânduri.

  Apreciază

 6. Mihai said, on aprilie 3, 2017 at 8:15 pm

  Acum danutz sărbătorea cu frățiorii de lojă, caci academia română nu este altceva decât o lojă masonică, la Cluj la fel andrecutz ,,sărbătorește” la fel, ba mai mult decât atît de lasă și cu spectacol cuinterpreti de muzică populară și concert simfonic sursa Basilica și ziarul ilumina, în Germania ,,slujba” în beserica lutherana sau catolică cu ,, binecuvântarea” taichii joanta, ce sa mai, ei sau afundat în rătăciți și erezii nu pina in gat, ci cu 7m deasupra capului

  Apreciază

 7. Ioana said, on aprilie 3, 2017 at 9:35 pm

  Chambésy-Geneva – În mijloc, mitropolitul Onufrie al Ucrainei, (al cinciilea din stânga) – Comunicatul oficial al Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe. Rezumatul stirilor aparute pe tema lucrarilor de la Chambésy

  http://corortodox.blogspot.ro/2016/01/comunicatul-oficial-al-sinaxei.html

  Apreciază

 8. mircea.v said, on aprilie 3, 2017 at 11:10 pm

  Cred ca se preteaza ca o mica completare un comentariu mai vechi:

  ///////////////////////////////////////////

  Legat de paralela facuta intre ce a stat la baza caderii lui Adam si ultima mare inselare a omului, ce spune Parintele Serafim Rose, la finalul cartii „cartea Facerii, Crearea lumii, si omul inceputurilor”, in cap „Filosofia lui Antihrist”

  Dar mai intai cateva precizari din carte legate de teoriile prorocilor mincinosi si antemergatori ai antihristului.

  Teoreticienii „crestini” si evolutionisti ai noii religii au spus in a 2-a jumatate a sec 20 ca se va trece de faza „evolutionism biologic” la un evolutionism spiritual. Se va ajunge la o „supra-umanitate” care evolueaza impreuna cu Hristos….Omul insusi poate ajunge ca Hristos.
  „A coopera cu evolutia cosmica totala este singurul act deliberat care poate exprima in mod adecvat devotiunea noastra fata de un Hristos evolutiv si universal”. Se vorbeste de un Dumnezeu care nu mai e Dumnezeu asa cum il stim noi. Lumea este oarecum trupul lui Dumnezeu, iar omul doreste sa fie un zeu. La final omul si lumea se vor face Dumnezeu. Omul modern incearca sa uneasca latura spirituala cu stiinta si cu o Noua Ordine care va fi una politica.

  Ce sa mai, niste rataciri de te doare capul.

  ––––––––––––––––––––––––––––––
  Din carte:

  „Avem aici un exemplu clar de creştinism denaturat de care am vorbit mai devreme. Hristos e văzut ca un concept vag de Bine absolut, credinţa în El ca fiind Fiul lui Dumnezeu cel unul-născut e respinsă ca o noţiune monstruoasă, avansându-se ideea că noi înşine putem fi întocmai ca El. Acesta e un element
  crucial în „religia viitorului”, fiindcă prin el Antihrist va fi încredinţat că este alt Fiu al lui Dumnezeu care s-a întrupat.
  în chip exterior, imitatorul lui Hristos va apărea ca un fel de mântuitor,
  rezolvând problemele economice şi politice ale omului şi oferindu-se să-i satisfacă
  aspiraţiile spirituale, prin ceea ce Părintele Serafim numea „cazanul
  amestecării” ştiinţei cu religiile lumii. însă, la un nivel mai profund, adevăratul
  mântuitor va fi văzut ca fiind evoluţia însăşi, mergând înainte într-o
  dezvoltare naturală a lumii acesteia până la împărăţia lui Dumnezeu. Ultimul
  mare înşelător, care până la urmă va pretinde a fi Hristos, va fi socotit doar ca
  un alt produs magnific al evoluţiei.”

  Iar acum despre paralela:

  „Ideea că omul poate deveni Dumnezeu, indiferent de deghizarea modernă sofisticată pe care ar lua-o (fie ea „ultra-hominizarea”, ca la Teilhard, ori „reamintirea”, ca la Wilber), este expresia primordialei ispitiri a lui satan faţă de omenire: „ori în ce zi veţi mânca dintr-însul, se vor deschide ochii voştri, şi veţi fi ca nişte dumnezei” (Fac. 3, 5). Şi este aceeaşi ispită prin care satana, ce dorea să fie egalul lui Dumnezeu, a căzut din cer. Iată deci primul motiv pentru care Părintele Serafim numea evoluţionismul cheia filosofiei ultimei mari înşelări. In forma ei „spiritualizată”, ea este temeiul pentru ca omul să se facă Supraom şi să îşi realizeze natura dumnezeiască. Este manifestarea filosofică a primei oferte făcute omului de către diavol.”

  –––––––––––––––––––––––––––––––––-

  De fapt sant trei situatii similare: caderea lui Lucifer, caderea lui Adam si ultima mare inselare. Numitorul comun: “vrem sa fim ca Dumnezeu”.

  Ce nu se mai spune, este cum se face asta. Era prea devreme in anii ’60 – ’70 ai secolului trecut.
  Lumea va fi asa de saracita spiritual si tehnicizata, si demonizata, incat nu se va mai pune problema unei cresteri spirituale normale, sau crestere spirituala prin credinta, sau prin iluminare dumnezeiasca, ci va fi o asa zisa evolutie spirituala realizata prin stiinta omului, adica microelectronica, cipuri in creier, transumanism…
  Asta e „frumos”, intr-o lume decazuta total dpdv spiritual, se vorbeste de un maxim de evolutie spirituala.

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 4, 2017 at 12:01 pm

   Altă minciună oficială a bor-ului apostat: „catedrala mântuirii neamului”, prin care ni se induce constant ideea că mântuirea poate veni prin călcarea canoanelor, prin părtăşia la erezie sau prin colaborarea liturgică cu ereticii. Sau, poate, mai credeţi că va fi o biserică ortodoxă? Creţi că la inaugurare nu vor fi invitaţi „fraţii” eretici, în timp ce împotriva celor care se îngrădesc de erezie prin nepomenire s-au pus tunurile „ortodoxiei”?

   Apreciază

   • ovidiu said, on aprilie 5, 2017 at 1:13 am

    E bine spus inaugurare, si nu poate fi vorba despre o sfantire la apostata bor!

    Apreciază

 9. mihay2016 said, on aprilie 4, 2017 at 1:09 am

  Din cea am vazut pe youtube si stiri cica sar putea sa fie o invazie in interitoriul siriei de catre americanI! Cica sau adus o cantitate enorma de echipament militar in beirut om vedea si daca ar fi asa sa ne fereasca dumnezeu. Pregatitiva deacuma rucsacu, findca acu cateva luni am vazut o inregistrare de catre Presedintele siriei, si a zis cu subiect si predicat,daca americanii vor intra peste ei va fi inceputul si sfarsitului omenirii,adica va fi ca un domino!Sper sa gasesc inregistrarea si nu uitati ce a spus sfintii parinti ca din siria va porni! Cei care stiu engleza mai bine ca mine sa traduca!Alta e ca in curand americanii vor sa intre peste nordcoreeni si sia mai departe! Doamne ajuta!https://www.youtube.com/watch?v=7pjEdHH0Jys . Tare mie ca va fi anu acesta razboiu fratilor! Doamne ajuta

  Apreciat de 1 persoană

 10. mihay2016 said, on aprilie 4, 2017 at 1:32 am

  https://www.youtube.com/watch?v=vJpYL9UUjcY ! Linku cu presedintele siriei care spune ca va fi un domino daca va invada siria!

  Apreciază

 11. ban said, on aprilie 4, 2017 at 7:38 am

  Pe ”basilica.ro”, in 03.04, e un articol ce anunta o conferinta despre ”Teologia picturii pr. Arsenie Boca”, in Germania. Sa speram ca nu vor da drept exemplu pozitiv pictarea ereticilor ca sfinti. Doamne-fereste!

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 4, 2017 at 11:49 am

   ”Teologia picturii pr. Arsenie Boca” e din acelaşi registru cu „Sfântul şi marele sinod”, titulatură prin care s-a încercat legiferarea apostaziei încă dinaintea întrunirii cretane. Titlul exprimă în formă succintă un conţinut, iar dacă din capul locului i se zice „teologia picturii”, nu „ereziile din pictura”, cred că e clar ce urmează. Dealtfel, „teologia picturii lui AB” nu e în concordanţă cu teologia cretană? Promovând-o în forţă pe ultima, credeţi că bor cel iubitor de apostazie o va respinge pe prima?
   Greu de crezut! Poate doar ca păcăleală suplimentară, pentru a crea impresia că bor păstrează dreapta credinţă şi pentru a adormi conştiinţele celor care deja ştiu sau au suspiciuni că pictura lui AB e una eretică.

   Apreciază

   • ban said, on aprilie 4, 2017 at 5:32 pm

    Cam asa e. Adica nu ar trebui sa fie ortodoxa pictura lui A. Boca? Si atunci de ce se mai discuta despre teologia ei? Inseamna ca vor veni cu niste idei noi, probabil.

    Apreciază

   • Mirela said, on aprilie 5, 2017 at 7:18 pm

    În şedinţa de lucru din 28 şi 29 octombrie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a declarat anul 2017 drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.
    În acest context, Parohia ortodoxă românească Nașterea Domnului din München și Protopopiatul Ortodox Român al Bavariei organizează conferința cu titlul Teologia picturii Părintelui Arsenie Boca.
    Invitatul evenimentului este Pr. prof. dr. Simion Todoran, ucenic al Părintelui Arsenie. Părintele Todoran, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, este un bun cunoscător al teologiei Părintelui Arsenie Boca și membru în Comisia de canonizare.

    http://basilica.ro/conferinta-la-munchen-despre-pictura-parintelui-arsenie-boca/

    Pornim de la premisele: 1. anul iconarilor 2 „teologia picturii” 3. invitatul e ucenic al lui AB şi membru al comisiei de canonizare 4. München, unde e ereticul Serafim, 5. tot în Germania, într-o biserică ortodoxă, e pictat între sfinţi ereticul Francisc.
    Mai putem să avem vreun dubiu despre ce urmează să se hotărască acolo despre pictura lui AB?
    Să ne amintim întrebarea biblică: „Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.”

    Apreciază

  • guti flo said, on aprilie 4, 2017 at 3:19 pm

   ban
   Eu cred ca tocmai asta vor face!

   Apreciat de 1 persoană

 12. geo said, on aprilie 4, 2017 at 8:42 am

  http://www.hotnews.ro/stiri-international-21697479-explozia-metroul-din-sankt-petersburg-atacatorul-este-din-asia-centrala-trei-zile-doliu-national.htm

  Religia pacii face din nou victime printre crestini…

  Dumnezeu sa ii aiba in paza!

  Apreciază

 13. tvarheolog said, on aprilie 4, 2017 at 9:15 am

  Duminică am fost martor la o scenă șocantă, la biserica noastră : un întârziat, ajuns pe la jumătatea slujbei, când a trecut să se închine la icoane, s-a oprit în dreptul jilțului din dreapta rezervat celor cu rang înalt, s-a aplecat de șale și a sărutat portretul lui Teofan, portet pus pe șezutul scaunului. Menționez că este pomenit Teofan, dar nu am auzit deloc numele patriarhului Teoctist în rândul patriarhilor trecuți la Domnul !

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 4, 2017 at 12:37 pm

   tvarheolog

   De ce ţi s-a părut şocant gestul acelui om de a săruta portretul lui Teofan? Oare realizezi că, prin participarea la slujbele unde este pomenit Teofan drept episcop care „drept învaţă cuvântul Adevărului”, faci ceva similar?
   Adică, îl recunoşti de episcop, îţi asumi credinţa lui şi-l cinsteşti?
   Acel om a făcut ceea ce faceţi TOŢI cei care mergeţi la slujbele unde sunt pomeniţi ierahi eretici şi poate că gestul lui a fost un semn prin care Dumnezeu a vrut să vă atragă atenţia asupra propriei lepădări.
   Iar cei care consideră că de trădare vor fi judecaţi doar episcopii şi preoţii, să se întrebe dacă ei înşişi (mirenii şi monahii) au făcut ceea ce PUTEAU şi erau DATORI să facă pentru oprirea vinderii lui Hristos: să întrerupă comuniunea cu apostaţii, prin neparticipare la slujbele lor.
   Dacă „ortodocşii” ar fi GOLIT bisericile, ar mai fi rămas preoţii şi ierarhii în erezie? Ar mai exista prigoana asupra nepomenitorilor? Istoria Bisericii ne spune că NU.
   Oare de ce numai la alţii vedem bârna sau paiul?

   Apreciat de 1 persoană

 14. Alexandru said, on aprilie 4, 2017 at 9:53 am

  Bai nene, cine e cristian marc de pe astradrom? Vedeti ca a scos un nou articol in care esti mentionat si tu, Vasile. O tot tin sus si tare ca extremistii „tai si ai lui M.S. Chirila” sustin „teoria” Pr. Sava cum ca in BOR nu exista har. Eu nu imi aduc aminte de asa ceva. I-am tot rugat sa mentioneze conferinta/minutul/contextul in care ei sustin ca a avut loc aceasta afirmatie si nu raspund. Voi aveti idee de asa cava?

  Apreciază

 15. Ionut said, on aprilie 4, 2017 at 11:12 am

  Am citit de curand un articol despre secta „raelitilor”, care a facut victime si in Romania. Cei ce se convertesc (ma bine zis pervertesc) musai trebuie sa dea o declaratie de renuntare (lepadare) de botezul crestin si mai trebuie sa mearga la notar sa faca un document prin care cer sa fie incinerati si sa nu li se faca slujba de inmormantare cu preot.
  Aceasta noua religie a „iubirii” e foarte intoleranta cu credinta crestina. Ce sa fie oare?

  Apreciază

 16. Ionut said, on aprilie 4, 2017 at 11:24 am

  Fratilor, am citit undeva urmatoarele cuvinte:
  „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit sa vesteasca oamenilor Invierea si Infierea, Invierea, adica viata vesnica, si Infierea, adica dobandirea calitatii de fiu al lui Dumnezeu. Nu va lasati inselati de tot felul de „zei” si „prooroci” care va promit iluminarea, prosperitatea, faima, chiar si sanatatea, pentru ca nici unul dintre ei nu va poate oferi ceea ce Insusi Fiul lui Dumnezeu ne-a oferit deja. Nu intoarceti spatele Fiului lui Dumnezeu pentru a urma unor ucigasi de suflete.
  Acestia le promit oamenilor „eliberarea”, lasandu-i si incurajandu-i sa fie robi propriilor patimi nevindecate. Sufletul nostru are nevoie de Darul lui Dumnezeu, asa cum trupul nostru are nevoie de aer pentru a trai”

  Apreciat de 2 persoane

 17. luigilucretiu said, on aprilie 4, 2017 at 2:11 pm

  Controale sistematice la frontierele României din 7 aprilie. Se verifică actele TUTUROR celor care intră şi ies din ţară. Timpii de aşteptare vor creşte
  http://www.mediafax.ro/social/controale-sistematice-la-frontierele-romaniei-din-7-aprilie-se-verifica-actele-tuturor-celor-care-intra-si-ies-din-tara-timpii-de-asteptare-vor-creste-16217610

  Apreciază

 18. mihay2016 said, on aprilie 4, 2017 at 2:32 pm

  Cea ajuns tineretu in ziua de astazi https://www.youtube.com/watch?v=_-qFGqNi1Rw

  Apreciază

 19. acelas said, on aprilie 4, 2017 at 2:48 pm

  se intampla si la noi ..

  http://www.evz.ro/au-renuntat-la-crestinism-pentru-ambasada-elohimilor-extraterest.html

  .

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 4, 2017 at 4:28 pm

   Văzându-i pe aceşti dezaxaţi „raelieni”, îţi dai seama cât de corectă e ideea că sunt mai mulţi nebuni în libertate şi mai bolnavi decât cei din ospicii.
   Doamne fereşte de aşa întunecare a minţii!

   Apreciază

 20. Liviu said, on aprilie 4, 2017 at 5:54 pm

  Saccsiv link LIVE SINAXA GRECIA

  Apreciază

 21. minionita said, on aprilie 4, 2017 at 6:21 pm

  Off topic
  http://actualitateasm.ro/stiri/75520-exercitiul-national-de-instiintare-avertizare-si-alarmare-in-situatii-de-protectie-civila-prociv-2017/
  Se desfasoara la nivel national, inclusiv in Bucuresti si ceea ce nu scrie e faptul ca alarma la dezastre se refera, de data asta, la pericol iminent de cadere de obiecte din atmosfera.

  Apreciază

 22. remus said, on aprilie 4, 2017 at 9:07 pm

  Un inginer chinez s-a căsătorit cu o femeie-robot creată de el
  https://playtech.ro/2017/un-inginer-chinez-s-casatorit-cu-un-robot-creat-de-el/

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 4, 2017 at 10:37 pm

   Nimic nou sub soare, am putea zice, citându-l pe înţeleptul Solomon.
   Inginerul chinez e Pygmalionul modern, îndrăgostit ca şi cel din vechime de propria creaţie, însă cu nebunia dusă la extrem. Probabil că urmează ca un Narcis modern, „ecou” peste timp al celui din mitologia greacă, să se căsătorească cu oglinda care-i oferă bucuria adorării propriului chip.
   Cât de jos a ajuns omenirea menită dobândirii asemănării cu Dumnezeu!

   Apreciază

 23. Metatron said, on aprilie 4, 2017 at 9:30 pm

  Si cum ma rog sau increstinat oamenii daca nu au relationat unii cu altii? Si apostoli ce au facut atunci, sau facut vrajmasii ai lui Dumnezeu?
  Vasile, nu incerca sa te crezi doar tu ramura cea vie a ortodoxiei, ca nu cumva ca mandria sa te prinda mai mult decat esti acum, Bisericile toate ortodoxe nu au cazut din har inca, sunt valide tainele sale, chiar daca au facut unele greseli, vezi ca extremismul e specific celui rau, pe cei sensibili i face mai sensibili si pe cei nesimtiti i face mai nesimtiti, asa lucreaza dracul.

  Apreciază

 24. Adrian said, on aprilie 4, 2017 at 11:34 pm

  Frate Vasile,

  Îmi cer iertare dacă te-am făcut să crezi că te suspectez cumva că postezi articole / comentarii sub diverse nume, nick-uri, ID-uri, ş.a.m.d. – departe de mine acest gând – crede-mă !

  Deoarece acest text-articol, remarcabil, nu este semnat, am vrut doar să am o confirmare dacă l-a scris dna. Mirela, poate greşesc, dar mi se pare că se aseamănă cu felul dânsei de a gândi şi mărturisi !
  În fine, nu are mare importanţă cine l-a scris !

  Încă odată îmi cer iertare dacă v-am supărat atât pe tine cât şi pe d-na Mirela, nu asta a fost intenţia mea !
  Voi încerca pe viitor să fiu mai precis în exprimare !

  Iertare de îndrăzneală !
  Doamne ajută !

  Apreciază

  • Mirela said, on aprilie 5, 2017 at 9:33 am

   Adrian,

   Frate drag, mie nu ai nici cel mai mic motiv să-mi ceri iertare. Aşa cum zici, nici eu nu cred că are importanţă cine scrie, ci contează ce scrie şi, mai ales, dacă ceea ce scrie foloseşte cuiva. La nivelul nostru, oricum nu avem greutatea Sfinţilor Părinţi, încât numele să adauge credibilitate textului. Contează doar să scriem spre folos, iar nu spre propria osândă. Însă avantajul blogului este că, în caz de eroare, se găsesc unii fraţi luminaţi care să le corecteze.
   Aşadar, te rog să nu te mâhneşti, nu cred că ai supărat pe nimeni.
   Doamne-ajută!

   Apreciază

 25. David said, on aprilie 6, 2017 at 7:21 pm

  Foarte bun articolul și mai ales comentariile dnei Mirela!

  Cât despre teologia picturii lui Boca…o mare caricatură, ca și învățăturile năpârcilor de astăzi, ecumeniștii. Nu m-ar mira deloc să se susțină reciproc!

  Apreciază

 26. […] […]

  Apreciază

 27. […] Iata, vedem cum omul modern isi stabileste singur criteriile pentru mantuire, iar a-ti da viata pent… […]

  Apreciază

 28. […] Iata, vedem cum omul modern isi stabileste singur criteriile pentru mantuire, iar a-ti da viata pent… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: