SACCSIV – blog ortodox

Ce spun Sfintii Parinti despre Episcopii eretici

Posted in Uncategorized by saccsiv on martie 7, 2017
vekosaforism-2

Foto din Sfantul Munte Athos. Trupuri dezgopate de calugari ce au slujit cu ereticii in secolul XIII

Sfantul Teofan Zăvorâtul:

„Fie se pronunţă, fie nu se pronunţă asupra învăţăturii şi numelui tău anatema, tu deja eşti căzut sub ea atunci când cugeţi cele potrivnice Bisericii şi stărui în această cugetare.”

Sfantul Maxim Mărturisitorul:

”Biserica Sobornicească nu este o anume Biserică sau adunarea Bisericilor locale, care s-au îndepărtat de Adevăr, ci este cea care păstrează ”mărturisirea dreaptă și mântuitoare a credinței în Hristos.”

„Dacă, de dragul iconomiei, împreună cu credinţa cea rea este suprimată şi credinţa mântuitoare, atunci o astfel de formă de pretinsă iconomie este de fapt o separare totală desăvârşită de Dumnezeu şi nu o unire”.

„Vă rog să fiţi aspri şi neînduraţi faţă de orice ar putea să ajute la dăinuirea credinţei lor nebuneşti, căci socotesc ură faţă de oameni şi despărţire de Dumnezeiasca dragoste ajutorul dat rătăcirii ereticeşti spre mai mare pierzanie a celor ce se ţin de această rătăcire”

Cat priveste lucrarea celor ce singuri s-au blestemat prin partasia cu erezia, Sfantul Maxim Marturisitorul se intreba retoric:

“Aceia ce fel de taină săvîrşesc? Apoi ce duh vine asupra acelora care se hirotonisesc de unii ca aceia?”

Sfantul Vasile cel Mare:

„De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti”

”Trebuie să evităm orice părtășie cu ei (cu ereticii) și să le respingem cuvintele ca unele ce sunt otravă pentru suflete.”

Sfantul Teodor Studitul:

“Hrisostom ii expune cu glas tare nu numai pe eretici, ci si pe cei care sint in comuniune cu ei ca vrajmasi ai lui Dumnezeu.”

„Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş”

“Avem poruncã de la însusi Apostolul Pavel cã, atunci cînd cineva învatã ori ne sileste sã facem orice alt lucru decat am primit si decat este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice si locale, acela urmeazã a fi osîndit, ca nefãcînd parte din clerul sfintit. Nici un sfant nu a încãlcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfant, dacã ar fi cãlcat-o.”

„În legătură cu cele rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo părtăşie cu ei nu am primit, ci ‹‹Vai!›› se rosteşte asupra celor care au părtăşie cu ei, fie şi doar la mâncare sau băutură sau simplă relaţie.”

„Unii au suferit un naufragiu desăvârşit în materie de credinţă, iar alţii, dacă totuşi nu s-au înecat prin gânduri rătăcite, totuşi mor din cauza comuniunii cu erezia”

“Așadar, dacă monahi sunt unii în vremurile de acum, să arate prin fapte. Iar fapta monahului este ca nici din întâmplare să nu sufere înnoirea Evangheliei, ca nu cumva, punând înaintea mirenilor pilda sa, să le dea motiv pentru erezie și pentru împărtășirea cu ereticii, spre a lor pierzanie.“

”Niciun sinod al ierarhilor ortodocși nu este canonic, dacă nu păzește cu totul, Sfintele Canoane instituite.”

”Cei care nu acceptă toate rânduielile canonice ale Sfintelor Sinoade, nu sunt pe deplin ortodocși, chiar dacă cred drept în toate dogmele ortodoxe.”

Sfantul Apostol Iacov:

”Cel ce se arată că este prieten al lor (al ereticilor), vrăjmaș al lui Dumnezeu este” (Iacov IV,4).

Sfantul Efrem Sirul:

„Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieştile Scripturi! Vai de cei care murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii!”

Sfantul Marcu al Efesului:

„Toţi Dascălii Bisericii, toate Soboarele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit şi să oprim comuniunea cu aceştia”

„Se învinovăţeşte acela care îl pomeneşte ca arhiereu ortodox pe acest papa şi pe cei ce-l vor urma în eres, şi latino-cugetătorul trebuie privit ca un trădător al credinţei. Prin urmare, fugiţi de aceşti lupi, fraţilor, ca şi de împărtăşirea cu ei, pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni”.

”Fugiţi, fraţilor! Fugiţi de părtăşia cu cele de neîmpărtăşit, şi de pomenirea celor de nepomenit! Iată eu, Marcu păcătosul, vă spun că oricine pomeneşte pe papa ca pe un ierarh ortodox este vinovat. Iar cel ce cugetă dogmele latinilor (papistaşilor), cu latinii se va judeca şi se va socoti vânzător al Credinţei.”

Sfantul Grigorie de Nissa:

”Cand credinciosii si preotii pomenesc un episcop eretic, ei nu se adreseaza Tatalui ceresc, ci lui satan insusi”.

Sfantul Ioan Gură de Aur:

„De aceea v-am amintit adesea despre ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească”.

„Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi ca de la foc şi ca de la un şarpe”

”Dacă cineva contraface o mică parte a chipului regelui pe moneda regală, în felul acesta o falsifică; la fel și în credința cea adevărată, acel care va schimba chiar cât de puțin în ea, o vatămă pe toată. Căci dacă pe de o parte, dogma este răstălmăcită, și înger de-ar fi, să nu-l credeți. Nimic nu folosește viață virtuoasă, dacă credința nu este sănătoasă.”

”Și eu, iarăși, vă voi spune cele asemănătoare: Vedeți să nu vă înșele careva, nici din cei dinăuntru (bisericii), nici din cei dinafară, nici episcopi, nici preot, nici diacon, nici citeț, sau oricare ar grăi cele strâmbe. Ei vor veni la voi în haine de oi, dar pe dinlăuntru vor fi lupi răpitori. Au înfățișarea dreptei credințe, dar tăgăduiesc puterea ei.”

Sfantul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvântul Apostolului Pavel: ”Dacă cineva va binevesti vouă, altceva decât ați primit, să fie anathema.”, observă că apostolul ”Nu a zis că, dacă propovăduiesc împotrivă, sau leapădă totul, ci chiar și ceva foarte mic dacă v-ar binevesti în afara celor primite, chiar dacă din întâmplare vor fi mișcați, anathema să fie.”

Sfantul Atanasie cel Mare:

„Fugiţi de cei care, prefăcându-se că nu sunt de acord cu Arie, de fapt slujesc împreună cu cei care îl urmează”

Sfantul Ipatie de Rufinian:

„Cum am aflat că [Patriarhul Nestorie] spune erezii despre Dumnezeu, am încetat orice comuniune cu el şi nu-i mai pomenesc numele; pentru că nu este episcop”.

Sfantul Apostol Pavel:

“De omul eretic, după prima şi a doua mustrare depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit”

Sfântul Ciprian al Cartaginei:

“Dacă episcopul care este pomenit in Biserica este eretic, dar oamenii nu-l consideră astfel, atunci o astfel de rugăciune Îl insultă pe Hristos Domnul, care nu poate fi parte din minciună. Oricine se împărtășește intr-o biserică unde este pomenit un episcop eretic, chiar dacă preotul acelei biserici învață ortodox, o astfel de împărtășire nu rămâne fără urmări. Acel om va avea parte la Judecata de Apoi cu episcopul eretic, in fundul iadului.”

Sfântul Ignatie Teoforul:

„Dacă episcopul tău ar învăţa orice în afara orânduielii date, chiar de trăieşte în curăţie, sau de săvârşeşte semne, sau de prooroceşte, să îţi fie ţie ca un lup în blană de oaie, căci lucrează nimicirea sufletelor”

”De aceștia (de eretici) trebuie să fugiți ca de fiare (…). Trebuie să vă feriți de ei, fiindcă mușcăturile lor sunt greu de vindecat.”

”Tot cel ce se pronunță împotriva celor hotărâte, chiar dacă ar fi vrednic de crezare, chiar dacă ar posti, chiar dacă ar trăi în feciorie, chiar dacă ar face minuni, să-ți fie lup în piele de oaie, care lucrează stricarea oilor.”

”Un episcop care a devenit eretic nu mai este episcop, dar dacă credincioșii continuă să-l considere pe el episcop ortodox, dacă continuă să vină la slujbele din bisericile ce îl pomenesc pe el, să primească “darurile” sau „binecuvântările” lui, atunci vor cădea cu toții în afara Bisericii.”

Sfantul Nichifor Mărturisitorul:

”Vă sfătuim, că în bisericile luate în stăpânire de eretici să se intre ca într-o simplă casă și să se cânte numai din nevoie, așezându-se cruce la mijloc, iar în altar nici să nu se intre, nici să se tămâieze, nici să se săvârșească rugăciune, nici să se aprindă candele și lumânare.”

Canonul 45 al Sfinților Apostoli precizează:
„Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit acestora să săvârșească ceva ca și clerici (să săvârșescă cele sfinte) să se caterisească.”

Cuviosul Ghenadie Scholarul:

”Să nu facem nici măcar tovărășie cu cei care au schimbat cugetul Dreptei Credințe.”

Sfantul Valsamon arată că de eretici:

”trebuie să ne scârbim ca și de niște întinăciuni și să nu avem legături cu ei.”

Sfantul Chiril, Patriarhul Ierusalimului:

”Fugi, dar, de necucernicie și nici măcar să nu-l saluți pe unul ca acesta ca să nu fi părtaș la faptele cele neroditoare ale întunericului (Efeseni V, 11); și nici să nu te amesteci (cu ereticii), nici să nu voiești să intri în discuție cu ei.”

”Mai înainte ereticii își mărturiseau rătăcirea lor pe față; acum însă este plină Biserica de eretici ascunși. Oamenii s-au lepădat de Adevăr, și neadevărul le încântă urechile. Se grăiește ceva care desfată urechile? Toți oamenii ascultă cu plăcere. Se grăiește ceva folositor sufletului? Toți se îndepărtează. Cei mai mulți oameni s-au lepădat de învățăturile cele drepte; este ales răul mai mult decât binele. Aceasta este deci “lepădarea de credință”

Sfantul Gherman cel Nou al Constantinopolului, într-o scrisoare de a sa, din 1229, îi îndemna pe ortodocșii din Cipru:

“Fugiți cu grăbire, depărtându-vă de preoții care s-au plecat stăpânirii latine. Să nu vă adunați cu ei în biserică, nici să nu primiți din mâinile lor vreo binecuvântare. Fiindcă este mai bine să vă rugați lui Dumnezeu, singuri în casele voastre, decât să vă adunați în biserică, dimpreună cu slugarnicii latino-cugetatori.”

Sfântul Nicodim Aghioritul:

”Se cuvine să ne îngrădim pe noi înșine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greșeală, privitor la cele ce țin de Credință și de Adevăr, așadar se vădesc a fi eretici sau nedrepți.”

Sfantul Chiril al Alexandriei:

”Dacă cineva schimbă ceva în sfintele și dumnezeieștile dogme patristice, acest lucru nu trebuie sa-l luăm drep clarviziune, ci drept crimă și abatere de la dogmă și păcătuire împotriva lui Dumnezeu.”

 

Tagged with: ,

33 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Ioan said, on martie 7, 2017 at 2:54 pm

  Mulțumim frumos pentru acest articol .Doamne Ajuta

  Apreciat de 1 persoană

  • nimeni said, on martie 7, 2017 at 9:11 pm

   Parintele Macarie Banu despre greseala nepomenirii si ca se produce schisma prin acest lucru:

   Min 20


   Noi avem pe Theodoros Zisis si altii care sunt lucizi si fermi in ce priveste Sinodul Talharesc.

   Parintele Amfilohie Branza despre Sinodul din Creta recunoaste ca nu e de acord cu cele facute acolo dar… este un dar acolo care nu-l lasa sa mearga mai departe sa vada adevarul complet si sa aibe o pozitie ferma vizavi de Sinodul Talharesc si mai zice ca noi vedem sinodul acela doar din punct de vedere canonic si eu nu vad cum putem sa-l privim din alt punct de vedere:

   Macar recunoaste toate greselile facute la Sinod si ca s-au facut compromisuri mari de catre arhiereii nostri:

   Apreciază

   • Matiu Cosmin said, on martie 7, 2017 at 9:49 pm

    “Dacă episcopul care este pomenit in Biserica este eretic, dar oamenii nu-l consideră astfel, atunci o astfel de rugăciune Îl insultă pe Hristos Domnul, care nu poate fi parte din minciună. Oricine se împărtășește intr-o biserică unde este pomenit un episcop eretic, chiar dacă preotul acelei biserici învață ortodox, o astfel de împărtășire nu rămâne fără urmări. Acel om va avea parte la Judecata de Apoi cu episcopul eretic, in fundul iadului.” (Sfântul Ciprian al Cartaginei)

    Apreciat de 1 persoană

   • Matiu Cosmin said, on martie 7, 2017 at 9:58 pm

    Vorba aceea, de ce sa renunte episcopii la semnatura tradatoare, cand Hristos lasa de la El si din iconomie le da Har si taine valide?

    „Nu suportă limba cea zidită de Hristos să
    spună ceva împotriva ziditorului ei. Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu se
    lasă batjocorit! După gura noastră ne va judeca, după cuvintele
    noastre ne va îndreptăţi şi după cuvintele noastre ne va osândi”.

    Dar sa mergem in bisericile unde pomenirea episcopului inseamna ca avem aceeasi credinta cu el ….

    Apreciază

 2. Iones said, on martie 7, 2017 at 3:17 pm

  ASCOR Cluj la „40 de zile pentru viață”
  http://ziarullumina.ro/ascor-cluj-la-40-de-zile-pentru-viata-120479.html

  Apreciază

 3. mircea.v said, on martie 7, 2017 at 3:26 pm

  Si, Sf Apostol Pavel,

  17. Şi vă îndemn, fraţilor, să vă păziţi de cei ce fac dezbinări şi sminteli împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei.
  18. Căci unii ca aceştia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor, şi prin cuvinte bune si prin cuvantare de bine inseala inimile celor prosti”

  Romani 16
  Biblia 1914

  Apreciat de 1 persoană

 4. ioana L. said, on martie 7, 2017 at 4:45 pm

  Iata ce spune parintele (un parinte simplu) Dionisie orbul, de la Colciu:
  intrebare; ” dar cum il mai putem socoti pe episcopul acela care ne zice sa slujim cu catolicii?”
  -nu poti sa-l socotesti in vreun fel, pentru ca chestiunile astea sunt titanice, sunt Biserica intreaga. Acuma tu nu poti sa te iei la tranta cu Biserica intreaga, dar stai sa vedem sfarsitul. C-acum ei au inceput, dar stai sa vedem sfarsitul…..

  Quo vadis, Domine?

  Apreciază

 5. Pop Lucian said, on martie 7, 2017 at 5:44 pm

  Asta ca asta. Dar ce zici, ioana L., ca pr. Matei Vulcanescu nu a rostit anatemele impotriva masonilor si sionistilor? Interesant, nu?

  Apreciază

  • baltag66 said, on martie 8, 2017 at 11:26 am

   Cine nu-i împotriva lor, poate fi de acord cu ei. Ce motive a avut de n-a dat anatemele și masonilor și sioniștilor? Amănuntele acestea uneori spun multe despre o persoană. Sperăm să ne înșelăm, altfel nu-i va fi bine. Nu-i va fi bine pentru că nu-i judecă pe toți la fel. Pe toți cei aflați în erezie sau susținători ai acesteia.

   Apreciază

 6. ban said, on martie 7, 2017 at 7:27 pm

  Fratilor, da’ ce-au patit Daniel si Teofan de arata asa bine in poza?

  Apreciază

  • David said, on martie 7, 2017 at 11:31 pm

   Teofan (stanga) mai nevricos cum il știm, a ieşit chiar bine in cadru, diferențiindu-se prin parul sur si ochii ieșiți din orbite, pe când Daniel (dreapta) s-a remarcat iarăși prin albul pur albul sigur ce-l caracterizează mai tot timpul. O apariție de senzație, care lasă mereu publicul fără cuvinte!

   Apreciază

 7. Gilbert said, on martie 7, 2017 at 7:45 pm

  Offtopic: au inceput sa apara scene gay si in desenele animate produse de Disney:
  https://www.lifesitenews.com/news/disney-shows-same-sex-kissing-in-a-childrens-animated-series-for-the-first

  Apreciază

 8. Pąʍvo said, on martie 8, 2017 at 9:03 am

  8 martie – Ziua Mamei
  Și a femeilor care vor să devină mame.
  Astăzi desființată și înlocuită josnic cu – ziua femeilor.
  Conceptul de mamă, familie este unul depășit în societatea de astăzi – știința laboratorului înlocuind prin surogate artificiale valorile creștine tradiționale.
  Nu mai este important și ideal ca femeile să fie iubitoare, familiste ascultătoare și născătoare de prunci – toată aprecierea lor bazându-se pe frumusețea exterioară, răsfăț și libertinaj.

  Apreciază

  • Raluca said, on martie 8, 2017 at 7:46 pm

   8 martie nu este nici ziua mamei și nici ziua femeii. Este pur și simplu o sărbătoare păgână inventată de comuniști. Cu ce scop? În orice caz nu cu dorința de a face bine femeii. Din contră.
   Conceptul de familie este depășit în ziua de astăzi, deși eu am cunoscut de-a lungul timpului multe femei care au vrut să se căsătorească, chiar au luptat mult pentru asta, bărbații nefiind interesați să se însoare. E mai ușoară viața în concubinaj. Ai mai puține responsabilități.
   E foarte important ca femeile să fie iubitoare, și în general sunt, și să fie familiste, dacă și pe partenerii lor îi interesează asta, și să fie ascultătoare de niște bărbați care să asculte și ei la rândul lor de Dumnezeu, și, bineînțeles, născătoare de prunci, de care să se ocupe în egală măsură și tații acestora. Nu sunt însă puține cazurile în care femeile sunt apreciate mai ales pentru frumusețea lor exterioară, și atunci, dacă ele văd că asta se cere în primul rând, asta oferă. E de mirare?

   Apreciază

   • Pąʍvo said, on martie 12, 2017 at 11:27 am

    O zi dedicata mamei – familiei, in contextul evenimentelor actuale, nu ar fi idolatrie.
    Ideal ar fi la un praznic al Maicii Domnului, dar si pe 8 martie ar fi bine asa cum inca serbeaza rusii, bulgarii, sarbii si giorgienii.

    Apreciază

 9. baltag66 said, on martie 8, 2017 at 9:19 am

  Părintele Ieromonah Macarie Banu pune „iubirea” pentru credincioși mai presus decât mărturisirea adevărului despre Sinodul din Creta în mod direct credincioșilor pentru care manifestă această iubire. Ia să le spună credincioșilor care-i adevărul, să vedem atunci, mai rămâne vreun credincios în acea biserică? Și atunci canoanele Ortodoxiei stabilite de Sfinții Părinți, referitoare la nepomenirea ierarhilor care s-au abătut de la dreapta credință, pentru cine au mai fost stabilite(scrise)? Sau de ce? Părinte Macarie Banu, cred în mod sincer că ați alunecat foarte subtil către ecumenismul despre care singur spuneți că nu sunteți de acord cu el. Câtă vreme vă trebuie ca să vă rupeți total de ecumeniști? Adică-i pomeniți pe cei cu care nu sunteți de acord, pe motiv de părtășie la erezie, și ne spuneți că trebuie să vă urmăm învățătura ca și cum nu s-a întâmplat nimic, căci mai trebuie vreme de analizat și stabilit? Cred că prin cuvântarea destul de „grijulie” încercați(cu știință sau nu) să oferiți continuitate nu dreptei credințe, trădării care s-a produs în Creta. Intențiile par a fi bune, chiar am fost încântat și eu la o primă ascultare a o parte din predică, dar până la faptă mai este mult, iar boala lungă-i moarte sigură. Îmi pare rău pentru dv., nu sunt de acord cu punctul dv. de vedere pentru că nu corespunde cu linia Sfinților Părinți. Este ceva nou care, cred eu, este inspirată într-un mod destul de subtil tot din ecumenism. Vedeți că și prof. Zisis – cel care ne învăța despre erezie și care nu întrerupsese pomenirea ereziarhilor până mai duminica ce tocmai a trecut, a făcut pasul către nemaipomenirea celor ce s-au abătut de la Ortodoxie. Poate totuși vă răzgândiți. Doamne ajută !

  Apreciat de 1 persoană

 10. emanuel1979 said, on martie 8, 2017 at 10:15 am

  Vreau să răspund aici afirmatiilor de ore acest site :
  http://www.deinteres.org/news/sfantul_si_marele_sinod_din_creta_aparat_de_sfintele_canoane/2016-09-15-1848?sie A

  Hai sa o luam de la inceput :
  În primul rând, faptul că sinodul din creta afirma ca ortodoxia recunoaste denumirea istorică de biserici si pentru celelalte confesiuni ne-ortodoxe, este o erezie. De ce ? Pentru ca termenul de” denumire istorică de biserica ” este mult prea general, si cuprinde în sine toate înțelesurile pe care cuvântul biserica creștină le-a luat în istorie. Faptul ca anumiti ierarhi sau sfinti ortodocși au denumit unele erezii drept biserici eretice ( deci eretice, nu doar biserici ), este una, asta fiind un inteles ortodox, dar faptul ca catolicii s-au protestanții se considera pe ei înșiși adevarata biserica este cu totul altceva, fiind o erezie. In istorie s-au folosit diferite înțelesuri de biserica catolică, de exemplu. Eu daca trec pe lângă o biserica catolică si spun, aici este biserica catolică, nu ortodoxă, nu gresesc cu nimic. Dar daca un catolic trece pe lângă biserica catolică si spune, aici este biserica catolică, adevarata biserica a lui Hristos, face o afirmatie eretica, evident. Deci termenul de biserica conferit confesiunilor crestine, afara de cea ortodoxă, poate avea un inteles eretic, sau ortodox ( daca se intelege ” biserica eretica „, fără taine valide, în ultimul caz ).
  Dar, in sinodul din creta, nu s-a folosit expresia ” ortodoxia recunoaste denumirea de biserica eretica, pentru celelalte confesiuni crestine „, care ar fi fost ortodox, ci s-a folosit expresia ” recunoaste denumirea istorică de biserica „, termen general care cuprinde în sine TOATE înțelesurile pe care termenul de ” biserica ne-ortodoxă ” le-a luat în istorie. Ori, asta inseamna ca, chipurile, ortodoxia, recunoaste inclusiv interesul pe care catolicii si protestanții il dau termenului de ” biserica ne-ortodoxă „, nu doar pe cel ortodox, căci si catolicii si protestanții fac parte din istorie, nu doar ortodocșii, și înțelesul pe care ei il dau termenului este si el istoric. Normal nu ?
  Atunci cum sa recunoasca ortodoxia denumirea istorică de biserica pentru erezii ? Asta inseamna ca recunoastem toate credințele crestine din istorie, ca fiind adevarate. Este evidenta erezia.
  Un sinod ortodox cu adevarat, nu poate folosi astfel de termeni ambigui, prin care sa se inteleaga erezii. Un sinod ortodox trebuie sa foloseasca termeni care sa aiba o limpezime vădit ortodoxă, care sa nu lase loc de interpretări eretice. Pe cand recunoasterea istorică a termenului de ” biserica ne-ortodoxă „, este vădit eretica, căci cuprinde prin generalitatea sa, toate înțelesurile istorice.
  De aici plecând, sinodul din creta devine un sinod eretic. Mai departe.
  Cum se explica faptul ca la acest asa zis sinod, episcopii nu au fost lăsați să voteze, în afara de patriarhi, ei fiind toti egali în drepturi ? Adica au putut veni la sinod, dar nu au putut vota … In ce sinod ortodox din istorie a mai fost interzis votul unor episcopi ? In nici unul. Deci practica asta este cu totul ne-ortodoxă, ca si cum patriarhii ar avea un rang mai mare decat ceilalti episcopi, ca si cum ei ar fi superiori celorlalți, ca în papism, ca si cum ar avea un primat de drept nu de onoare. Dreptul episcopilor de a vota este inalienabil, în ortodoxie, datorita faptului ca ei sunt toti egali cu patriarhii. A dezbraca un episcop de dreptul său de vot este o ieroselie. Cum adica, episcopii au avut dreptul să își expună părerea, să vorbească o ora de exemplu, dar nu a avut dreptul sa puna o ștampilă, să voteze ? Asta arată un singur lucru clar : ei au fost in mod intentionat dezbrăcati de dreptul de a vota, fapt care i-a pus în inferioritate de rang fața de patriarhi, ca si cum ar fi obligati sa asculte, fapt care a fost enuntat si în finalul sinodului, cand s-a afirmat că toti cei care se opun hotărârilor sinodului vor fi pedepsiti. Asta, din nou este o practica eretica.
  Si cum adica, la sinod s-a interzis participarea oricui episcop ortodox, care ar fi vrut pe banii lui sa participe. Ce e aia sinod ortodox la care intrarea unor episcopi ortodocși este interzisă ? Din nou, erezie.
  In final : canonul 15. Toti cei care recunosc, prin sinodul din creta, denumirea istorică de biserica pentru toate confesiunile crestine, sunt eretici, căci prin asta considera ca adevarate toate credințele confesiunilor crestine, recunoscându-le si tainele ( acelor confesiuni care afirma ca au taine ). Deci, cei care prin sinodul din creta recunosc aceste erezii ca fiind biserici, în interesul istoric, adică inclusiv în înțelesul pe care aceste erezii il dau termenului de biserica ( fiecare erezie se considera pe sine ca fiind biserica lui Hristos ), sunt eretici si cad sub anatemele pronunțate de sfintii părinți împotriva acestor erezii, fiind deja judecati si anatemizati de sinoade ortodoxe. Ce nevoie mai este atunci de un nou sinod care sa osandeasca pe episcopii susținători ai sinodului din creta, atata timp, cat ei deja sunt osanditi de Sinoadele care i-au anatemizat pe eretici ? Mai este nevoie de un sinod care sa osandeasca un episcop care considera pe iconomahi ( osanditi deja de un sinod ortodox ) drept credincioși ? Printr-o astfel de afirmatie ați anulat de tot canonul 15 . Mai cititi-l odată, si vedeti ca acolo se spune clar : preotul care întrerupe pomenirea episcopului căzut, mai înainte de judecata sinodului, nu greșește deloc, deoarece, erezia în care a căzut episcopul este DEJA osandita de un sinod ortodox.
  Mai este nevoie de altceva, pentru a da anatemii sinodul din creta si pe toti susținătorii lui, la un viitor sinod ortodox ?

  Apreciază

 11. David said, on martie 8, 2017 at 10:23 am

  ”Cand credinciosii si preotii pomenesc un episcop eretic, ei nu se adreseaza Tatalui ceresc, ci lui satan insusi”.

  Apreciază

  • Ștefan said, on martie 9, 2017 at 1:54 pm

   E o blasfemie acest video, întâi de toate pentru că ia în batjocură o cântare a Bisericii, o rugăciune înălțată lui Hristos, apoi imaginea de la min 3:12 este o blasfemie la adresa Sfintei Cuvioase Parascheva. O mizerie.

   Apreciază

 12. […] Ce spun Sfintii Parinti despre Episcopii eretici […]

  Apreciază

 13. […] Ce spun Sfintii Parinti despre Episcopii eretici: […]

  Apreciază

 14. […] Citiți mai multe la Ce spun Sfintii Parinti despre Episcopii eretici […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

<span>%d</span> blogeri au apreciat: