SACCSIV – blog ortodox

RASPUNSUL Parintelui Pamvo la avertismentul Mitropoliei Moldovei: NEPOMEMIREA VA CONTINUA

Posted in Uncategorized by saccsiv on ianuarie 6, 2017

Dupa cum stiti:

MITROPOLIA MOLDOVEI il instiinteaza pe PARINTELE PAMVO ca urmeaza a fi CATERISIT

Iata ce putem citi la Părintele Pamvo: avertismentul scris nu are niciun fundament canonic, nepomenirea va continua de pe Aparam Ortodoxia:

Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit,

Am primit adresa nr. 16648 din 22.12.2016, prin care sectorul Exarhat al Centrului Eparhial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei îmi aduce la cunoştinţă că am fost sancţionat cu avertisment scris pentru “săvârşirea abaterii de schismă”, ca urmare a întreruperii pomenirii ierarhului la sfintele slujbe.

Faţă de această decizie regretabilă, doresc să exprim câteva considerente.

 1. 11, alin. 1 din Regulamentul Autorităţilor Canonice Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române defineşte schisma ca “o interpretare publică deosebită a unor norme de disciplină, morală şi cult din învăţătura şi Tradiţia Bisericii”. Neavând niciun fel de interpretare publică deosebită a unor norme de disciplină, morală şi cult, nu se poate vorbi, în cazul meu, de abaterea de schismă, de care sunt acuzat. Întreruperea pomenirii ierarhului pentru părtăşia acestuia la erezie, în speţă, la erezia ecumenistă adoptată de către Sinodul din Creta, nu poate fi considerată o interpretare publică deosebită a unor norme de disciplină, morală sau cult, deoarece este permisă de către canoanele 31 apostolic şi 15 I-II Constantinopol, care afirmă că preotul care se îngrădeşte prin nepomenirea ierarhului de erezia la care se face părtaş acesta nu face schismă, ci apără Biserica de schismă şi dezbinare, neputând fi supus pentru aceasta sancţiunilor disciplinare.
 2. Conform art. 15 al Regulamentului de procedură al instanţelor de judecată BOR, neascultarea de autoritatea bisericească înseamnă că un cleric “refuză executarea ordinelor primite sau refuză supunerea şi ascultarea faţă de autorităţile bisericeşti superioare, sau, prin cuvinte şi scrieri, sau în alt mod ar batjocori pe Chiriarh sau actele de autoritate şi cele îndeplinite de autorităţile bisericeşti”. În toată activitatea mea am fost ascultător în toate autorităţilor bisericeşti, în corespondenţa cu Înaltpreasfinţia Voastră am avut întotdeauna o atitudine cuviincioasă, iar încetarea pomenirii ierarhului pentru părtăşia acestuia la erezie nu poate fi considerată un act de neascultare faţă de arhiereu, deoarece, aşa cum se ştie, în învăţătura şi tradiţia Bisericii, ascultarea se face până la păcat, în speţă, până la erezie. În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: “Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi, ca de foc şi ca de şarpe”. Sfântul Nicodim Aghioritul spune: “Se cuvine să ne îngrădim pe noi înşine și să ne separăm de episcopii care în chip vădit, stăruie în greşeală, privitor la cele ce ţin de Credinţă şi de Adevăr, aşadar se vădesc a fi eretici sau nedrepţi”. Sfântul Marcu al Efesului: “Toţi Dascălii Bisericii, toate Soboarele şi toate Dumnezeieştile Scripturi ne îndeamnă să fugim de cei ce cugetă diferit şi să oprim comuniunea cu aceştia”.
 3. Toate temeiurile canonice invocate în avertismentul pe care mi l-aţi trimis se referă la abateri ale clerului pentru orice alte motive decât părtăşia la erezie a episcopului. Canonul 31 apostolic, invocat de Exarhat, cere caterisirea preotului care s-a despărţit prin nepomenire de episcopul său, “nicio vină ştiind asupra episcopului întru buna credinţă şi întru dreptate”, adică dacă întrerupe pomenirea pentru alt motiv decât părtăşia la erezie sau nedreptatea episcopului. Tâlcuirea canonului spune: “Iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de sinodiceasca cercetare pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală sau vreun eres, unii ca aceştia nu numai că certării celor mai de sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după Canonul 15 al celui 1 şi 2 Sobor”[1]. Profesorul de Drept canonic arhid. prof. dr. Ioan N. Floca tâlcuieşte canonul 31 apostolic astfel: “Se apreciază că şi complicii clericilor schismatici cad sub aceeaşi pedeapsă, bineînţeles dacă aceştia nu se despart de episcopul lor din motive întemeiate, cum ar fi abaterea episcopului de la dreapta credinţă şi de la comportarea după dreptate. Din textul canonului rezultă că, în asemenea cazuri, clericii sunt liberi să se despartă de episcopul lor, adică să iasă de sub ascultarea lui. În alte texte canonice se prevede că dacă un cleric constată că episcopul său profesează vreo erezie, este liber să se despartă de acesta fără nicio formalitate (can. 15 I-II), pentru că nu se desparte de un episcop, ci de o erezie[2]. Din interpretarea corectă a acestui canon se degajă ideea că măsura luată de Exarhat în cazul meu nu are niciun fundament canonic. La rândul său, canonul 39 apostolic nu are nicio legătură cu motivul pentru care eu am întrerupt pomenirea ierarhului, pentru că tâlcuirea sa arată ce fel de fapte nu poate săvârşi preotul fără încuviinţarea episcopului locului (a nu spovedi, nici ierta pe cei ce se pocăiesc…, a afierosi lui Dumnezeu pe fecioare…, a nu hirotonisi anagnost, sau monahi şi altele asemenea)[3]. Canonul 31 apostolic nu prevede o joncţiune cu prevederea canonului 39, în sensul că preotul ar trebui să ceară permisiunea episcopului său pentru… a nu-l mai pomeni. Canonul 6 al sinodului al II-lea ecumenic prevede ca atunci când asupra episcopului se aduce o “bisericească pâră”, să se caute la faţa pârâtorului, iar dacă acesta nu este eretic, sau schismatic, sau oprit de la cele sfinte pentru vreo pricină, atunci pâra să se judece de instanţele de judecată, iar dacă pârâşul îl nedreptăţeşte pe pârât, adică pe episcop, să primească pedeapsa pe care o cerea pentru episcopul respectiv. Tâlcuirea ne vorbeşte despre natura plângerilor la care se referă canonul: “furarea celor sfinte, sfinţita lucrare în afara hotarelor şi altele”[4], de unde rezultă că nici una nu are legătură cu părtăşia la erezie a episcopului respectiv. Canonul 13 I-II are o prevedere foarte clară, anume despărţirea de episcop “pentru oarecare vinovăţii”. Expresia “pentru oarecare vinovăţii” este explicată în tâlcuirea canonului 15 I-II, unde se spune: “pentru oarecare vinovăţii, curvii să zicem sau ierosilii (furare de cele sfinte) şi altele ca acestea[5]. Spre deosebire de aceste învinuiri pentru fapte ordinare, partea a doua a canonului 15 I-II introduce o excepţie, “excepţia de erezie”, pe care tâlcuirea din Pidalion a canonului o exprimă astfel: “Iar dacă întâi şezătorii cei numiţi ar fi eretici şi eresul lor s-ar propovădui întru arătare, şi supuşii lor pentru aceasta se despart de ei mai înainte de sinodiceasca judecată pentru eresul acela, unii ca aceştia despărţindu-se de unii ca aceia nu numai nu se osândesc, ci şi de cinstea cea cuvenită ca nişte dreptslăvitori sunt vrednici. Că nu au pricinuit schismă Bisericii cu osândirea aceasta, ci mai ales o au slobozit de schismă şi eresul minciuno-episcopilor acelora[6]. Din această argumentare a Pidalionului rezultă că acuzaţia de schismă pe care mi-o aduceţi nu are niciun fel de temei canonic. De aceeaşi opinie este şi profesorul Ioan N. Floca, în cartea sa despre canoanele Bisericii Ortodoxe, în care canonul 15 I-II este prezentat în maniera următoare: “Canonul 15 (Osânda schismei). Schisma faţă de patriarh. Care despărţire nu este schismă?” (s.n.). Vorbind despre partea a doua a canonului, cunoscutul profesor de Drept afirmă: “În cazul în care superiorul propovăduieşte în public în biserică vreo învăţătură eretică, atunci respectivii [clericii – n.n.] au dreptul şi datoria de a se despărţi imediat de acel superior. În acest caz, nu numai că nu vor fi sancţionaţi, dar vor fi şi lăudaţi, pentru că au osândit legal pe cel vinovat şi nu s-au răsculat împotriva acestuia” (s.n.)[7]. Potrivit profesorului Floca, în momentul în care am constatat că Înaltpreasfinţia Voastră v-aţi făcut părtaş ereziei ecumenismului, adoptată oficial de către sinodul din Creta, aveam dreptul şi datoria de a mă despărţi imediat prin nepomenire de erezia la care V-aţi făcut părtaş. Dacă aveam datoria, cel puţin morală, dacă nu şi canonică, de a mă despărţi imediat de erezie, iar prin acest lucru nu m-am răsculat contra Înaltpreasfinţiei Voastre, ci am procedat legal, pentru ce motiv mi se acordă un avertisment scris şi sunt ameninţat şi cu caterisirea?
 4. 11, alin. 1 din Regulamentul invocat, mai consideră ca motive de schismă a preotului: legarea cu jurământ a preoţilor pentru a conspira contra episcopului (canonul 18 al sinodului al IV-lea ecumenic; can. 34 trulan); adunările organizate în afara Bisericii şi slujbele în afara Bisericii (can. 6 al sinodului din Gangra); defăimarea episcopului pentru motivele indicate de canonul 31 apostolic, altele decât erezia (can. 5 al sinodului din Antiohia); răzvrătirea preotului care a fost nedreptăţit de episcop (can. 10, 11 ale sinodului Cartagina), cu precizarea extrem de importantă a tâlcuirii canonului 11 că “trebuie să se facă cu amănuntul cercetare, nu cumva pentru drepte prihăniri şi vinovăţii ale Episcopului fuge prezbiterul de împărtăşirea lui (şi atunci rămâne nevinovat)” (s.n.)[8]; modul de judecare şi reprimire în Biserică a schismaticilor sau ereticilor (can. 1 al sfântului Vasile cel Mare). Din toate aceste canoane rezultă că între motivele de schismă pentru care se pot aplica pedepsele prevăzute de art. 11, alin. 1, al Regulamentului nu se află situaţia în care clericul se desparte de episcopul care se face părtăş la erezie, o astfel de situaţie nefiind reglementată în niciun fel de către Regulament, deoarece ea nu reprezintă o abatere de la comportamentul discipliniar, moral şi cultic al Bisericii Ortodoxe, ci o măsură legitimă de apărare contra ereziei.
 5. Întregul document arată că această sancţiune disciplinară porneşte de la premisa că ierarhul locului nu s-ar fi făcut părtaş la nicio erezie şi că sinodul din Creta ar fi fost complet ortodox. Caracterul eretic al deciziilor sinodului din Creta a fost demonstrat în nenumărate ori în aceste luni, de teologi, de către episcopii care nu au semnat documentele, de către Biserici locale care nu au recunoscut sinodul, l-am demonstrat şi noi, în corespondenţa cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, şi a fost recunoscut indirect şi de către Înaltpreasfinţia Voastră şi de către membrii Sfântului Sinod, când au admis, discret, că este posibilă “explicitarea, nuanţarea şi dezvoltarea” deciziilor din Creta, iar în traducerea greacă a textului au afirmat chiar că este posibilă “explicitarea, corectarea şi înlocuirea” deciziilor din Creta. De asemenea, ecumenismul pe care sinodul din Creta l-a acceptat ca mod oficial de gândire eclesiologică şi acţiune misionară, sau, în formularea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca “atitudine spirituală de dialog şi cooperare între creştini”[9], a fost condamnat atât de către Sfinţii Părinţi ai secolului XX (Sfântul Iustin Popovici, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Paisie Aghioritul, Sfântul Serafim Sobolev, Sfântul Ioan Iacov Hozevitul, Sfântul Ioan Maximovici şi alţii), cât şi avant la lettre de către Sfintele Sinoade Ecumenice (care interzic colaborarea teologică cu ereticii şi condamnă şi ereziile confesiunilor protestante şi ale romano-catolicismului, partenerii de ecumenism ai Bisericii Ortodoxe), împlinindu-se astfel condiţia expusă în canonul 15 I-II, care prevede ca preotul să se îngrădească prin nepomenire de ierarh, dacă îl va auzi propovăduind “un eres condamnat de Sfintele Sinoade Ecumenice sau de Sfinţii Părinţi”. La toate argumentele aduse, pe care nu le vom repeta acum, Vă rog să admiteţi un argument oferit de către “fraţii creştini” parteneri de “ecumenism lucid” ai Patriarhiei Române, cu ocazia anunţării săptămânii de “rugăciune comună pentru unitatea creştinilor” din 2017. Reprezentantul în România al romano-catolicismului a vorbit despre faptul că anul acesta stă sub semnul reconcilierii dintre romano-catolici şi protestanţii luterani, la împlinirea a cinci secole de la reforma protestantă. Mai mult, el a reamintit că Hristos vrea biserica Sa “una, sfântă, catolică şi apostolică”, conform Crezului de la Niceea. Oare a vrut să spună că Hristos doreşte ca Biserica Sa să redevină ortodoxă, în lumina documentelor sinodului din Creta, despre care se spune că “au mărturisit că Biserica ortodoxă este una, sfântă, sobornicească şi apostolească”, sau că refacerea unităţii creştine se face în jurul “Scaunului lui Petru”? Vorbind despre istoria zbuciumată a creştinismului în mileniul al II-lea, reprezentantul evanghelicilor luterani din România a explicat că în 1054 şi 1530 “au avut loc dezbinări mari în creştinătate, care au dus la despărţirea de «una, sfânta, soborniceasca biserică» şi la înfiinţarea bisericilor, astăzi numite istorice”[10]. Nu se pare că reprezentantul luteran ar fi recepţionat mesajul sinodului din Creta, că Biserica Ortodoxă este Biserica “una, sfântă, sobornicească şi apostolică”, pentru că, dacă ar fi fost aşa,  discuţiile de reconciliere şi unire ar fi avut loc cu Biserica Ortodoxă, nu cu Roma. Despre sinodul din Creta reprezentantul luteran spune: “Conciliul panortodox din Creta  cu întâistătătorii a zece biserici ortodoxe din iunie şi întâlnirea cu slujba ecumenică lutherană-romano-catolică, cu întâistătătorii celor două biserici din 31 octombrie la Lund/Suedia, sunt numai două exemple pe scară largă care arată necesitatea şi importanţa adunării rândurilor între creştini, care trebuie completate cu iertare si reconciliere din partea bisericilor si fraţilor şi surorilor întru credinţa creştină şi la nivel naţional, regional şi local”[11] (s.n.). Având în vedere că slujba ecumenică din Lund a avut ca scop pregătirea revenirii luteranilor în comuniune cu romano-catolicismul, oare ce va fi avut în vedere când a pus-o pe acelaşi loc cu “conciliul panortodox din Creta”? În ce fel crede oare reprezentantul luteran că a contribuit “conciliul de la Creta” la  „adunarea rândurilor între creştini”? Iată cum înţelege partenerul luteran al Bisericii Ortodoxe Române realizarea reconcilierii dintre creştini: “În România Biserica evanghelică de Confesiune Augustană cheamă celelalte biserici şi creştini să lăsăm în urmă «lucrurile vechi» omeneşti care ne separă, să fim evanghelici, deci fideli Evangheliei lui Hristos, să ne reformăm, deci să ne reînnoim credinţa în unul Mântuitor Hristos, să ne ortodoxim, deci să fim creştini cu credinţa şi fapta dreaptă, să ne catolicizăm, deci să conştientizăm, credinţa este universală şi o împărţim cu mulţi alţii şi să fim protestanţi, unde adevărul este călcat în picioare” (s.n.). Aceasta este o aplicare a teoriei unităţii în diversitate dogmatică, propovăduite de către Consiliul Mondial al Bisericilor, însuşită şi de către Bisericile Ortodoxe prin aprobarea Declaraţiei de la Toronto în cadrul sinodului din Creta, şi aplicată la nivel naţional de către ecumeniştii români de diferite confesiuni. Despre modul în care vede cultul greco-catolic din România realizarea „unităţii creştinilor” vorbeşte reprezentantul acestuia în acest dialog ecumenist: “În acest sens, noi, creştinii greco-catolici, credem cu tărie că unitatea este posibilă. Prin jertfa şi dăruirea lor, făuritorii Unirii de la 1700, revenind la deplina comuniune de credinţă cu Scaunul lui Petru, nu au făcut decât să revină la casa părintească[12] (s.n.). Nu pare aceasta o invitaţie discretă adresată celorlalţi, inclusiv Bisericii Ortodoxe, de a se reîntoarce la “casa părintească” a “Scaunului lui Petru”? În locul unui protest oficial faţă de această interpretare a unei istorii bisericeşti comune, care a cauzat suferinţe uriaşe ortodocşilor din Ardeal, Patriarhia Română adresează binecuvântări partenerilor săi de “rugăciune comună”. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei poate argumenta, desigur, că în Moldova nu se mai petrec astfel de rugăciuni comune, dar ele se petrec la Patriarhia Română, din care Mitropolia Moldovei face parte, iar Înaltpreasfinţia Voastră nu aţi protestat oficial faţă de asemenea practici, aflate sub osânda canoanelor 45 şi 46 apostolice, care impun caterisirea clericilor participanţi la slujbe cu ereticii. Aceste rugăciuni comune cu ereticii sunt o aplicare practică a deciziilor din Creta, pe care Înaltpreasfinţia Voastră le apăraţi şi le susţineţi cu fiecare ocazie, inclusiv prin acest avertisment pe care mi-l daţi mie, pregătindu-Vă să mă caterisiţi pentru că refuz să încalc canoanele 45 şi 46 apostolice şi alte canoane ale Sfintelor Sinoade şi Sfinţilor Părinţi, sau să particip la elogierea “Unirii de la 1700”, sau să dau curs invitaţiei de a mă “reforma, catoliciza, ortodoxiza sau protestantiza” după model ecumenist.

 

Pentru toate motivele indicate mai sus, respectuos Vă aduc la cunoştinţă că, din punctul meu de vedere, avertismentul scris pe care mi l-aţi adresat este total lipsit de fundament canonic şi că voi continua nepomenirea Înaltpreasfinţiei Voastre la toate slujbele, până când Vă veţi dezice de hotărârile sinodului din Creta sau un alt sinod va anula toate deciziile ecumeniste ale acestuia.

 

6.01.2017                                                                             Cu deosebit respect,

Ieromonah Pamvo Jugănaru

 

Înaltpreasfinţiei Sale Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Download (DOCX, 30KB)

 

[1]Pidalion, Cârma Bisericii Ortodoxe, Editura “Credinţa Strămoşească”, 2007, p. 70.

[2] Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note şi comentarii, f.e., Sibiu, 2005, p. 26.

[3] Pidalion, ed. cit., pp. 79-80.

[4] Pidalion, ed. cit., p. 180.

[5] Pidalion, ed. cit., p. 362.

[6] Ibidem.

[7] Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, op. cit., p. 347.

[8] Pidalion, ed. cit., p. 475.

[9]http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-nu-in-dezbinare/.

[10] http://www.aidrom.ro/proiecte/saptamana-de-rugaciune-ecumenica/,

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

 

Reclame

15 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Alexandru TM said, on ianuarie 6, 2017 at 1:07 pm

  @el

  MULTUMESC pentru informatia legata de Marea Lavra, in special făcând referire la Bătrânul Partenie. Foarte mult ma ajutat .

  Nu puteam sa inteleg cum de la atâta nevointa rugăciune, si viată duhovniceasca ( ma refer la primirea de străini calduroasa, ne-au primit neanutati si fără sa întrebe nimic, pe când altii ne-au alungat) sa nu existe cineva care sa-i îndrume pe monahi.?!

  Dar sub presiune unii aleg sa facă ascultare fata de erezie.

  Inca o data Multumesc de informatia generala, a adus multa lămurire.

  Sa ne rugam sa-l întărească pe Bătrânul Partenie, si pe cei ce gândesc drept.

  Mantuire

  Apreciază

 2. Mihai said, on ianuarie 6, 2017 at 2:11 pm

  M-am uitat și pe haznaua aservită ,,lumina” în care în o serie de articole se face propagandă asiduă pt vaccinare, inca o dovada in care aceștia au ajuns niste unelte ,,folositoare” păpușarilor

  Apreciat de 1 persoană

 3. David said, on ianuarie 6, 2017 at 2:20 pm

  „…egumenul Man. Marea Lavra (de care apartine Schitul Prodromu), a spus ca Sinaxa Schitului e desființată și de acum el conduce schitul…” ASTA E PAPISM TOATĂ ZIUA!
  Este atât de evident că biserica ecumenistă se află sub tutela Papei, incât trebuie să fii naiv să nu vezi asta. Popii care fac pe proștii că nu înțeleg diferența între ecumenism și ecumenicitate sunt fie vicleni, fie habar n-au teologie, și cine știe cum au ajuns acolo. Dar o fac numai spre osânda lor și a celor care le urmează învățăturile. Și să nu mai întrebe nimeni că dacă e vreo băbuță dezinformată care nu știe nimic de creta, că ce se va intâmplă cu ea? Dacă respectiva e binecredincioasă Dumnezeu o va lumina și va rândui ca la cunoștința adevărului să vie. Altfel, sufletul ei se va cere din mâna străjerului.
  Dar să vă povestesc o discuție pe care a avut-o o binecredincioasă cu un popică dintr-un oraș de provincie, ras, ferchezuit… fără nici un stres. Ea l-a întrebat dacă este ecumenist, el ii răspunde că nu, că nu le are cu de-astea. Ea ii explică cu se se mănâncă ecumenismul, el i-a răspuns că se roagă… Da, bun, dar prin actul respectiv se legiferează apostazia. Adică? Adică se creează o babilonie de credințe. Aha… (nedumerire). Chiar așa să fie? Păi nu e grav !!! Păi cum așa, părinte? întreaba fata. Păi trebuie să existe MULTĂ DRAGOSTE. DUMNEZEU ESTE IUBIRE!
  Asta a fost răspunsul lui, plus alte ”sfaturi” pe care mi-e rușine să le înșirui aici.
  Deci, fraților, nu mai așteptați ca popii să lupte, pentru că ei sunt popi idolești care se închină direct diavolului. Dacă între aceștia mai este vreun preot curat cu inima și cu frica lui Dumnezeu, acesta va ieși din Babilon și se va lepăda de erezie.

  Ia uitați ce spune Părintele Arsenie Papacioc in interviul de mai jos: ”Pace, dar in Adevăr!”

  Apreciază

  • el said, on ianuarie 7, 2017 at 7:28 pm

   David

   NU AU CE LE FACE la Parintii romani NEPOMENITORI din Prodromu.

   Vor face ce vor, dar nu vor putea sa-i convinga sa pomeneasca pe ereticul bartolomeu si parintii stiu si se asteapta la represiuni, i-au amenintat ca ii vor alunga din Prodromu deocamdata !

   NU mai dati bani si pomelnice aiurea la man. din Athos , cautati DOAR pe parintii NEPOMENITORI si EXCLUSIV pe ei sprijiniti-ii , mergeti PERSONAL acolo, unii au conturile western uinion(moneigram blocate !

   Apreciază

 4. guti flo said, on ianuarie 6, 2017 at 3:13 pm

  Dumnezeu sa va intareasca parinte Pamvo!

  Apreciază

 5. geta said, on ianuarie 6, 2017 at 3:38 pm

  il ia cu jandarmii pana la urma… obraznic preot

  Apreciază

  • saccsiv said, on ianuarie 6, 2017 at 6:29 pm

   geta

   Care preot e obraznic?

   Apreciază

   • geta said, on ianuarie 6, 2017 at 8:46 pm

    acum am vazut ca acest forum este anti-BOR, lucrati cumva la propria biserica? pr Pamvo si cei asemeni lui ar trebui sa fie inchisi. cei ce creaza zanzanie in unica Biserica cea Ortodoxa trebuie „rasplatiti” poate altii nu vor mai incerca. de aia suntem dezbinati ca neam din cauza preotilor mandri si oile pierdute de turma ca isi gasesc refugiu in extremisme. prin dialog, pace si voia Lui Dumnezeu se pot rezolva lucruri nu actionand pe cont propriu ca acest preot. foarte dezamagita!

    Apreciază

   • el said, on ianuarie 7, 2017 at 7:31 pm

    geta „apologeta”

    …esti mai ales FOARTE PROASTA si FOARTE REA !

    Apreciază

  • Ioan said, on ianuarie 6, 2017 at 10:33 pm

   Geta tu ce credinta ai? Ortodoxa nu esti in nici un caz. Nu iti cunosti nici macar propria credinta si nu ai citit nimic din Sfintii Parinti. Daca ii citeai nu mai scriai prostiile pe care le scrii aici. Ai citit vreo carte a Sfantului Ioan Damaschin de pilda?

   Apreciază

  • ultimate2050 said, on ianuarie 7, 2017 at 4:24 pm

   geta-cu frateasca dragoste- crestin ortodoxa- citeste cu atentie aceste randuri,scrise pentru cei de un gand cu tine.Ascultarea de mai marii bisericii,se face pana la apostazie,pana la erezie !!! Ex.: O intamplare din pateric:
   Un pusnic a auzit de un parinte imbunatatit ce statea in pustie, si voind sa vada daca e mandru s-a dus la el si i-a spune:
   Am auzit ca esti curvar! Parintele ii raspunde: Da sunt!
   Am auzit ca esti ucigas de oameni! Parintele Da sunt!
   Am auzit ca esti hot, mincinos si mandru! Parintele ii raspnde:
   Da sunt!
   AM MAI AUZIT CA ESTI ERETIC! PARINTELE DE DATA ACEASTA II RASPUNDE: NU ERETIC NU SUNT!
   Atunci pusnicul ii bate metanie lui Avva si ii spune: Iarta-ma parinte, am vrut sa iti incerc mandria!
   DAR SPUNE-MI DE CE LA TOATE INTREBARILE CA AI FI CURVAR, UCIGAS, HOT, MINCINOS SI MANDRU AI RASPUNS CA DA, IAR CAND TI-AM SPUS CA ESTI ERETIC MI-AI RASPUNS CA NU??
   RASPUNS-A AVVA: ORICE PACAT ESTE UN MOTIV CA SA MA POCAIESC SI SA IL PLANG SI ASTFEL MA APROPIE DE DUMNEZEU, SINGURUL CARE MA DEPARTEAZA DE DUMNEZEU ESTE EREZIA, CACI PE ERETIC DUMNEZEU L-A PARASIT, ERETICUL HULIND PE DUHUL SFANT PENTRU CA ERETICUL STRAMBA INVATATURA DATA DE DUHUL SFANT. SI MANTUITORUL SPUNE: ORICE PACAT SE VA IERTA OMULUI, DAR HULA IMPOTRIVA DUHULUI SFANT NU SE VA IERTA NICI IN VEACUL E ACUM NICI IN CEL VIITOR!
   MANTUITORUL A STAT CU VAMESII SI CU PACATOSII, DAR PE FARISEII CARE SCHIMBAU LEGEA DUPA BUNUL LOR PLAC LE-A SPUS: VAI VOUA!
   HRISTOS LE SPUNE UCENICILOR: AVETI GRIJA, CACI VOR INTRA IN TURMA LUPI RAPITORI, VOR VENI PROOROCI MINCINOSI SI HRISTOSI MINCINOSI!
   IN SFANTA EVANGHELIE STA SCRIS:
   DE OMUL ERETIC DUPA PRIMA SI A DOUA MUSTRARE, SA TE INDEPARTEZI DE EL, SA NU STAI NICI LA MASA (SF LITURGHIE) CU EL! SA ITI FIE TIE CA UN PAGAN SI CA UN VAMES! Nadajduiesc ca toti cei care gandesc la fel ca tine, sa ii lumineze Bunul Dumnezeu cu atata intelepciune si discernamant duhovnicesc, incat sa vada–ADEVARUL– .Care Adevar, primindu-l in inima va va face liberi ( FERICITI CEI CURATI CU INIMA CA ACEIA VOR VEDEA PE DUMNEZEU ) .

   Apreciază

 6. Ioan said, on ianuarie 6, 2017 at 11:31 pm

  Geta,mai fato,se pare ca e prima data ca intri pe internet,si ai nimerit chiar pe acest site,ca nu se poate altfel,sa nu stii nimic din ce se intampla in Ortodoxie,si sa nu stii ca lupii in piele de oaie,stau in fruntea turmei,sa o conduca usurel,pana-n iad. Mai informeaza-te si dupa aia judeca !!!

  Apreciază

 7. Rozalia said, on ianuarie 7, 2017 at 12:05 am

  @geta

  Vai de voi, TURISTI ai bisericilor! Cu de-alde geta, mancam traditional la praznice prin manastiri si nu mai stim sa ne inchinam.
  – nu stii ce faci, Dumnezeu sa te ierte si sa te lumineze!

  Apreciază

 8. marinela said, on ianuarie 7, 2017 at 4:10 am

  geta
  Dar ce credeai ratacito,ca-i un blog aservit vindutilor la care ai aderat tu cu draga inima?Ce zizanie poate crea un preot care vrea sa se ingradeasca de erezie impreuna cu cei care-l urmeaza in povata si fapta,mai mult decit niste cazaturi eretice cu nume sforaitoare de arhierei,care mai de care cocotati pe tronurile lor de care nu-i mai poti desprinde,nici cu „ordinul procuraturii”?!De ce condamni un om care are curajul marturisirii adevarului,iar pe cei condamnabili de erezie ii consideri corecti si demni de urmat;ti se pare normala o asemenea situatie?Trezeste-te femeie ,tu si restul gloatei ametite de susurul dulce si amagitor al sirenei ecumeniste,c-o sa va prabusiti in haul pierzaniei definitive impreuna cu cei pe care ii indreptatesti acum.Desteptarea!!!

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: