SACCSIV – blog ortodox

Să le fim alături: Mărturisirea maicilor de la VĂRATEC care RESPING adunarea eretică din Creta

Posted in Sinodul din Creta, Uncategorized by saccsiv on decembrie 8, 2016

Iată ce putem citi la Marturisirea maicilor de la Varatec care resping adunarea eretica din Creta:

Mărturisirea maicilor de la Văratec
care resping adunarea eretică din Creta

Subsemnatele, vieţuitoare ale obştii Mănăstirii Văratec, din Judeţul Neamţ, aducem la cunoştinţă conducerii Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, conducerii Mănăstirii Văratec şi tuturor creştinilor ortodocşi din această ţară că am întrerupt participarea la slujbele unde sunt pomeniţi ierarhii participanţi la sinodul din Creta, preferând să participăm la slujbele unde aceştia nu sunt pomeniţi, deoarece considerăm sinodul din Creta eretic, iar pe cei ce l-au aprobat, părtaşi la erezia/panerezia ecumenismului, propovăduită de sinodul din Creta şi de către cei ce au participat la acesta şi l-au aprobat, prin luare de act, în cadrul sesiunii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Măsura neparticipării la slujbele unde sunt pomeniţi ierarhi părtaşi la erezie este permisă de către canonul 31 Apostolic şi de către canonul 15 I-II Constantinopol, care permit preotului să se îngrădească de erezia propovăduită pe faţă de către episcop, înainte ca acesta să fie cercetat de către un sinod. Cum preotul are dreptul de a se îngrădi de erezia episcopului, rezultă clar că şi credincioşii au dreptul de a-l urma pe acel preot care se îngrădeşte de erezie.

Motivele pentru care considerăm că sinodul din Creta este eretic sunt:

 1. Nu a statornicit hotar între Ortodoxie şi erezie, dimpotrivă, a şters hotarul statornicit de către sinoadele mai vechi ale Bisericii. Pentru acest motiv, conform canonului 8 de la Sinodul al III-lea Ecumenic, deciziile sale sunt nule, deoarece a luat decizii contrare sinoadelor anterioare.
 2. Nu a condamnat nicio erezie, nicio cugetare omenească contrară învăţăturii lui Hristos, dimpotrivă, acceptându-le pe toate ca partenere de “dialog” ecumenic.
 3. Deşi apărătorii săi pretind că “nu a elaborat dogme şi canoane”, prin faptul că a atacat şi modificat dogme şi canoane vechi se poate spune că a creat dogme şi canoane noi, eretice.
 4. S-a desfăşurat după principii care nu ţin seama de egalitatea în har a episcopilor, prin faptul că mulţi episcopi nu au avut niciun drept de vot; sistemul de luare a deciziilor a fost conceput în aşa fel încât să existe siguranţa că orice încercare de apărare a Ortodoxiei nu va anula deciziile care urmau a se lua.
 5. A anulat dreptul Bisericilor Locale de a aproba sau respinge acest sinod, acestea putând, potrivit art. 13 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Sfântului şi Marelui Sinod, să aducă la cunoştinţă credincioşilor deciziile luate, care au autoritate panortodoxă, fără a exista prevederi referitoare la vreo dezbatere, revizuire sau anulare a acestora de către sinoadele locale.
 6. A legiferat participarea Bisericii Ortodoxe la panerezia eclesiologică propovăduită de către Mişcarea Ecumenică, ratificând ecumenismul ca doctrină oficială a Bisericii. După generaţii întregi de participare la mişcarea ecumenică şi de cedări pe tărâmul doctrinei ortodoxe, conducerea Bisericilor Ortodoxe a legiferat toate aceste trădări prin documentul Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, care este un angajament de participare legitimă la ecumenism, ce nu poate fi “explicitat, nuanţat şi dezvoltat”, cum spune comunicatul Sfântului Sinod, din 29 octombrie, ci trebuie anulat de la un capăt la altul. Este evident că scopul acestui sinod a fost ratificarea unora dintre documentele semnate în ascuns, pentru ca delegaţiile ortodoxe să poată fi considerate, de către ceilalţi membri CMB, parteneri legitimi ai “dialogului teologic” ecumenist.
 7. A ratificat Constituţia CMB şi Declaraţia de la Toronto ca izvoare de drept bisericesc ortodox, în ciuda faptului că aceste documente au un conţinut eretic.
 8. A anulat mărturisirea că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Apostolească şi Sobornicească, cu care se laudă comunicatul Sfântului Sinod al BOR, prin faptul că a ratificat premisa din Declaraţia de la Toronto, care spune că “din includerea în Consiliu, nu rezultă că fiecare biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” (Declaraţia de la Toronto, premisa IV.2), ceea ce înseamnă, pe cale de raţionament logic, că sinodul din Creta a fost de acord şi a ratificat faptul că partenerii de dialog protestanţi şi catolici din CMB nu sunt obligaţi, la rândul lor, să vadă Biserica Ortodoxă nici măcar ca fiind Biserică în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului, darămite să recunoască faptul că “Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Încercând să justifice acceptarea “denumirii istorice de biserici” acordate ereticilor şi schismaticilor, sinodalii au utilizat acest principiu din Declaraţia de la Toronto, prin care au dorit să arate că recunoaşterea denumirii de “biserici” nu îi obligă, conform documentelor CMB, să considere acele “biserici” ca fiind în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului (idee eretică în sine, deoarece nu există biserică în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului şi biserică în neadevăratul şi nedeplinul sens al cuvântului, ci doar Biserică adevărată şi secte, erezii şi schisme). În realitate, au reuşit ca, prin ratificarea acestui principiu ecumenist, să recunoască dreptul celorlalte participante la dialogul CMB de a trata Biserica Ortodoxă ca pe una oarecare din CMB, de a nu o recunoaşte nici măcar ca Biserică în adevăratul sens al cuvântului. Acordul la această relativizare a eclesiologiei ortodoxe este erezie.
 9. Prin acceptarea premisei IV.2 din Declaraţia de la Toronto, sinodul a invalidat orice şansă a Bisericii Ortodoxe de a-şi face simţit mesajul mântuitor în rândul ereticilor şi schismaticilor, principiu misionar pe care îl proclamă cu atâta emfază în deschiderea Documentului 6, ca argumentare a participării la CMB. Dacă celelalte membre ale CMB nu sunt obligate să vadă Biserica Ortodoxă nici măcar ca Biserică în adevăratul sens al cuvântului, oare cum vor fi convinşi credincioşii acelor comunităţi că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească?
 10. Prin acceptarea principiului conform căruia “nicio membră CMB nu este obligată să-şi modifice eclesiologia”, sinodul din Creta a invalidat toată activitatea sa presupus misionară în cadrul CMB, deoarece, dacă nicio comunitate eretică din CMB nu este obligată să-şi modifice eclesiologia, atunci afirmarea eclesiologiei ortodoxe este inutilă în cadrul CMB, de vreme ce aceasta nu obligă la nimic pe partenerii de dialog ecumenic. Mai mult, devine greu de înţeles de ce şi-a schimbat Biserica Ortodoxă eclesiologia, de vreme ce principiul ecumenist spune că nu era obligată să o facă?
 11. Prin ratificarea premisei III.2 din Declaraţia de la Toronto, sinodul cretan a admis că Biserica Ortodoxă participă într-o organizaţie al cărei scop este un contact viu între biserici, să promoveze studiul şi dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii (art. 19 al Documentului 6). Oare despre ce Biserică este vorba în această premisă? Să fie vorba despre Biserica Ortodoxă? Să înţelegem că CMB lucrează pentru realizarea unităţii Bisericii Ortodoxe? Oare Biserica Ortodoxă nu este deja unitară şi are nevoie de CMB ca să-i asigure unitatea? Sau este vorba de fapt despre “adevărata Biserică” (din premisa IV.5 a Declaraţiei de la Toronto), “Biserica Universală”, descrisă de premisa IV.3 a Declaraţiei de la Toronto ca “mai cuprinzătoare decât apartenenţa la propriul trunchi eclesial”, sau “Sfânta Biserică Catolică pe care o mărturisesc Crezurile”, despre care se vorbeşte în prima teză a premisei IV.2 a Declaraţiei de la Toronto, cea pe care sinodul a ratificat-o, adică despre “Biserica” pe care ecumenismul doreşte să o realizeze prin intermediul “contactului viu între biserici?
 12. Contrar părerii apărătorilor sinodului din Creta, art. 19 al Documentului 6 ratifică toate premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto, care are o eclesiologie eretică. Dovada cea mai grăitoare a acestui fapt este forma presinodală a documentului, în care se spunea: Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă că premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto (1950)…1 (s.n.), adică “premisele” la plural, în timp mai jos era citată doar premisa III.2. Premisa IV.2 a fost adăugată în timpul sinodului. De ce ar fi fost folosit pluralul, dacă sinodul ratifica doar premisa citată în text, aşa cum afirmă apărătorii sinodului din Creta? Este evident că în text este vorba despre toate premisele eclesiologice ale Declaraţiei de la Toronto.
 13. În aceste condiţii, aprobând toate premisele acelui document ecumenist, Biserica Ortodoxă a fost de acord cu eclesiologia eretică a acestuia, despre care “are convingerea profundă că sunt de o importanţă capitală pentru prezenţa Bisericii Ortodoxe în CMB”. Prin urmare, sinodul din Creta a fost de acord cu faptul că “apartenenţa la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenenţa la propriul trunchi eclesial” (premisa IV.3), că “toate Bisericile creştine, inclusiv Biserica Romei, afirmă că nu există identitate completă între apartenenţa la Biserica Universală şi apartenenţa la propria Biserică” (ibidem) cu alte cuvinte sinodul este de acord că Biserica lui Hristos nu este Biserica Ortodoxă, ci o Biserică în care Biserica Ortodoxă este inclusă ca parte a aceleia, ceea ce este erezie. Mai mult, în acceaşi premisă se afirmă că membrele CMB, deci şi Biserica Ortodoxă, “recunosc că există membri ai Bisericii extra muros (în afara zidurilor Bisericii), că aceia aparţin aliquo modo (în mod egal) Bisericii, şi chiar că există ecclesia extra ecclesiam (Biserică în afara Bisericii)”. Toate aceste afirmaţii sunt eretice, iar sinodul din Creta le ratifică şi şi le însuşeşte şi le impune în cugetarea ortodoxă. În aceste condiţii, ne întrebăm cum se mai poate spune că “Sfântul şi Marele Sinod a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Sobornicească”, cum ia act în mod eronat comunicatul Sfântului Sinod al BOR, când de fapt acea “mărturisire” a fost făcută doar pentru liniştirea spiritelor ortodoxe, în timp ce prin acceptarea premiselor Declaraţiei de la Toronto s-a acceptat tocmai contrariul?
 14. Acceptând premisele Declaraţiei, sinodul este de acord că în alte “biserici” există “elemente ale Bisericii adevărate”, care, evident, nu este Biserica Ortodoxă, ci “Biserica nevăzută” a eclesiologiei protestante. Această idee este eretică, deoarece în afara Bisericii lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, nu există decât grupări eretice şi schismatice.
 15. Acceptarea “denumirii istorice de biserici şi confesiuni eterodoxe” este în consens cu spiritul Declaraţiei de la Toronto, în care membrele CMB se recunosc ca având diferite niveluri de bisericitate, idee cu totul străină cugetării ortodoxe. Afirmaţiilor de genul şi părintele Stăniloaie le numeşte biserici în scrierile sale” sau “termenul este folosit ca terminus technicus” sunt infirmate de Sfântul Chiril al Ierusalimului, în Cateheza XVIII, în care spune: “Cuvântul «biserică» are multe sensuri… Cineva ar putea afirma că, propriu vorbind şi adevărat, şi adunarea celor răi, a ereticilor… este tot biserică; împotriva acestei afirmaţii Simbolul credinţei te-a întărit şi ţi-a predat acest articol de credinţă: Într-una sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică, ca să fugi de adunările lor spurcate şi să rămâi pururea în sfânta, sobornicească Biserică în care ai fost renăscut. Când te duci într-un oraş, nu întreba numai: «Unde este casa Domnului?», pentru că şi celelalte erezii ale necredincioşilor îndrăznesc să numească vizuinele lor case ale Domnului, nici nu întreba numai: «Unde este biserica?», ci: «Unde este biserica cea sobornicească?»”2 (s.n.). Din acest text vedem că termenul “biserică” nu poate fi folosit pentru a numi ereziile, chiar şi atunci când îl folosim “propriu vorbind şi adevărat”, adică în sensul său literal (din limba greacă) de “adunare” sau, în limbajul unor membri ai Sinodului Bisericii Greciei, ca terminus technicus. Faptul că trebuie să întrebăm de “biserica sobornicească” (ortodoxă) înseamnă că termenul nu poate fi folosit nici măcar din eroare pentru erezii, pentru a nu induce în eroare pe cei nefamiliarizaţi cu doctrina creştină.
 16. Ratificarea Constituţiei CMB statuează principiul minimalismului dogmatic în relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ereticii şi schismaticii, ceea ce este inadmisibil. Spre deosebire de citarea pe care o oferă sinodul din documentul CMB, în Constituţia CMB nu se spune că pot fi membri ai CMB cei ce mărturisesc Sfânta Treime în conformitate cu Simbolul Niceo-Constantinopolitan”, ceea ce înseamnă că pot fi membri ai CMB şi parteneri de dialog teologic ai Bisericii Ortodoxe toţi cei ce au o concepţie oarecare despre Sfânta Treime, asta în condiţiile în care diferenţele de viziune despre Sfânta Treime au provocat ruperea Răsăritului de Apus şi căderea din ortodoxie a papistăşismului şi, în consecinţă, condamnarea sa la două sinoade ecumenice, cel organizat în 869-870 de către patriarhul Fotie şi cel din 1341, organizat de Sfântul Grigore Palama. După acest principiu al minimalismului dogmatic, până şi demonii din ţinutul gherghesenilor (Mt. 8,29; Mc. 5,7; Lc. 8, 28) ar putea fi membri ai CMB. Minimalismul dogmatic este principiul care stă la baza întregii construcţii ecumeniste, care vizează o unitate exterioară a lumii creştine, fără a pune accent pe adevărul de credinţă, viziune care este eretică.
 17. Art. 22 vorbeşte despre “condamnarea oricărei tentative de dezbinare a unităţii Bisericii din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice”. Această prevedere pare a fi făcută special pentru a pedepsi pe cei ce se opun, din interiorul Bisericii, ecumenismului. În plus, ea exclude de la procesul receptării hotărârilor sinodului pliroma Bisericii, singura în măsură să spună dacă un sinod este sau nu este ortodox, prin faptul că cei ce s-ar opune deciziilor acestui sinod sunt catalogaţi apriori ca duşmani ai unităţii Bisericii şi schismatici.
 18. În documentul referitor la relaţia Bisericii Ortodoxe cu restul lumii se face elogiul ecologiei, care este o armă ideologică a New-Age-ului. Documentul prezintă Sfânta Biserică Ortodoxă ca pe o instituţie omenească oarecare, angajată în procesul de realizare a paradisului terestru globalist.
 19. Documentul legat de „Sfânta Taină a Căsătoriei şi impedimentele la aceasta”, prevederea de la II.5.ii deschide calea acceptării prin iconomie a căsătoriei mixte, între ortodocşi şi heterodocşi, şi, prin urmare, legiferează ecumenismul la nivelul familiei. Patriarhia Georgiei a considerat această prevedere o încălcare directă a canonului 72 a Sinodului Quinisext, enumerându-o între motivele principale ale neparticipării sale la sinodul din Creta. Lăsarea la latitudinea Bisericilor locale a aplicării iconomiei referitoare la căsătoriile mixte afectează unitatea de practică canonică a Bisericilor Ortodoxe în această problemă, creând premisele unor grave dezordini cauzate de această decizie controversată. În plus, prevederea potrivit căreia pentru Biserică impedimentele la căsătorie ale legii civile sunt la fel de importante ca şi cele ale Bisericii deschide calea (auto)obligării Bisericii de a oficia căsătorii” homosexuale sau măcar de a le accepta existenţa unor astfel de “căsătorii” la nivel civil.
 20. Documentul referitor la importanţa postului lasă la latitudinea Bisericilor locale aplicarea iconomiei referitoare la ţinerea postului (art. 7-8), ceea ce afectează practica unitară a Bisericii în acest domeniu şi relativizează importanţa şi severitatea sfintelor posturi.

Pentru toate aceste motive şi pentru multe altele, pe care teologi de specialitate, le pot reliefa mai cu precizie, considerăm sinodul din Creta o adunare eretică, iar acceptarea sa părtăşie la erezie. Din această cauză, am decis să ne îngrădim de erezie prin neparticipare la slujbele unde sunt pomeniţi ierarhii care s-au făcut părtaşi deciziilor sinodului din Creta.

Tâlcuirea canonului 31 Apostolic de către cei mai mari canonişti ai lumii ortodoxe spune: “Iar câţi se despart de episcopul lor mai înainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală sau eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după canonul 15 al celui 1 şi 2 sobor3. Iar ultimele două teze ale canonului 15 I-II prevăd: “Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi şi minciuno-învăţători. Şi nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme şi împărţiri4.

Din acest motiv, considerăm că este o datorie de conştiinţă să ne îngrădim şi noi de erezie alături de preoţii nepomenitori, rămânând astfel în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, nefăcând niciun pas în afara acesteia, nesusţinând niciun fel de schismă în Biserică, nemanifestând niciun fel de atitudine necuviincioasă faţă de conducerea acesteia. Pentru manifestarea acestei atitudini, permise de canoanele Sfintei Biserici, considerăm că nu se cuvine să fim supuse niciunei cercetări disciplinare sau represiuni.

02. 12. 2016 Semnături

Monahia Grigoria Nicolau

Monahia Evpraxia Talabă

Monahia Salomeea Lucanu

Monahia Iuliana Butnaru

Monahia Calinica Formagiu

Monahia Xenia Velicu

Monahia Teodula Filip

Monahia Teodosia Curmei

Monahia Fanuria Buliga

Monahia Leontia Chirilă

Monahia Ecaterina Popa

Monahia Filoteia Filiţă

Rasofoare Iunia Burlacu

2 Sfântul Chiril al Ierusalimului, Cateheze, EIBMBOR, Bucureşti, 2003, p. 335.

3 Pidalion, Editura Credinţa Strămăşească, 2007, p. 70.

4 Ibidem, p. 362.

29 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. augustin said, on decembrie 8, 2016 at 9:42 am

  Cinste lor! AXIOS!

  Apreciat de 1 persoană

 2. Nicu said, on decembrie 8, 2016 at 9:48 am

  Slava Tie Doamne,Slava Tie!

  Apreciat de 1 persoană

 3. stefan said, on decembrie 8, 2016 at 10:51 am

  Dumnezeu sa le ajute

  Apreciază

 4. Theodor L. said, on decembrie 8, 2016 at 10:51 am

  Maicute dragi,

  marturisirea voastra pentru Hristos ne da putere sa rezistam in mijlocul acestui uragan al ereziilor care s-a abatut asupra Romaniei! De acum stiu ca vom trece cu bine de aceasta incercare spre rusinarea apostatilor si a celor lasi. Biserica este poporul credincios al lui Hristos iar nu tagma minciuno-episcopilor!
  Ce nume frumoase Grigoria, Evpraxia, Salomeea, Iuliana, Calinica, Xenia, Teodula, Teodosia, Fanuria, Leontia, Ecaterina, Filoteia si Iunia! Sa va pomeneasca Domnul Dumnezeu intru Imparatia Sa acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
  Acestea sunt, fratilor, nume de pomenit intru Imparatia Domnului nostru Iisus Hristos, nu ale iudelor ce l-au vandut pe Hristos ca sa ne traga dupa ele in gheena!

  Apreciat de 3 persoane

 5. Sită Deasă said, on decembrie 8, 2016 at 10:55 am

  Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile tale şi nici un cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor Tale!”

  Apreciat de 1 persoană

  • Parascheva said, on decembrie 8, 2016 at 1:26 pm

   Vom fi alaturi si de parintele Ciprian! Doamne ajuta !

   Apreciat de 3 persoane

  • Marius Sebastian said, on decembrie 8, 2016 at 2:47 pm

   Tocmai de asta ma temeam. Ca fi redus la tacere, trimis intr- un sat izolat, cu cativa romani si majoritatea batrani. Pr Ciprian e cel mai bine pregatit din toti preotii Episcopiei. Si drept rasplata ce primeste de la Episcopul Andrei, care asa de smerit si bland pare, dar pisica blanda zgarie rau. Credinciosii anti ecumenisti din Vrancea, Bacau si nu aveti unde sa mergeti la biserica, mergeti la Ghelinta. Umpleti biserica ! Sprijiniti- l ! Cei care doriti si puteti sa scrieti o scrisoare de indignare ptr decizia nedreapta, si sustinerea Pr Ciprian va rog sa trimiteti scrisoarea la Episcopia Cv si Hr, sau protopiatul Sf Gheorghe. Dumnezeu sa l dea har inzecit pentru curaj, si marturisirea impotriva Ecumenismului !

   Apreciat de 2 persoane

   • el said, on decembrie 8, 2016 at 9:01 pm

    Marius Sebastian

    NU te ingrjora frate!
    iti GARANTEZ eu cel mai din urma pacatos ca asupra Par Ciprian Ioan NU li s-a dat putere apostatilor.
    pot sa-l sacaie, sa-l bazaie ca musca proasta, etc … dar NU POT EFECTIV sa-l atace/VATEME duhovniceste, sunt prea CAZUTI si NU li s-a dat putere de Sus impotriva lui, cate vreme el NU va gresi Lui Hristos !

    asa ca : CURAJ! SUS sa avem inimile !

    Par. Ciprian Ioan SE INCUNUNEAZA ACUM si noi, DACA IL VOM SUSTINE IN TOATE ( inclusiv MATERIAL !!!) ne vom incunua cu rasplata DARULUI dat lui !

    Slava Tie Doamne , Slava Tie ca nu ai uitat pe saracii Tai pana in sfarsit si le-ai darit lot PREOTI la care sa mearga ca sa se mantuiasca !

    Parinte Ciprian Ioan Dumnezeu ESTE cu SFINTIA VOASTRA !
    si in honolulu daca v.ar trimite NU va vor birui ! si poporul BUN al Lui Hristos va fi cu dv !

    „36. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel; Însuşi va da putere şi întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu”.

    si INCA ODATA :

    „29. „Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întăreşte Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă.
    30. Pentru locaşul Tău, din Ierusalim, Îţi vor aduce împăraţii daruri.
    31. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoarelor, ca să nu fie depărtaţi cei care au fost încercaţi ca argintul.
    32. Risipeşte neamurile cele ce voiesc războaie”. Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, zicând:
    33. „Împărăţiile pământului cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi Domnului.
    34. Cântaţi Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului, spre răsărit; iată va da glasul Său, glas de putere.
    35. Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste Israel măreţia Lui şi puterea Lui în nori.
    36. Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel; Însuşi va da putere şi întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu”. ” Ps 67

    Apreciat de 1 persoană

 6. David said, on decembrie 8, 2016 at 11:47 am

  Domnul să le ajute și să le intărească in lupta mărturisirii! Suntem alături de soborul mănăstirii Văratec, și le avem pe măicuțe in suflet și in rugăciuni!

  Apreciat de 1 persoană

 7. ilioara said, on decembrie 8, 2016 at 11:58 am

  Bunul Dumnezeu sa le stranga la pieptul Lui ca pe niste prunci si cu aripile lui sa le acopere, pe ele si pe toti cei care s-au ridicat in picioare! Amintesc din nou epistola Parintilor Aghiorati catre imp Mihail Paleologul pe vremea uniatiei de la Lyon, epistola mult citata pe aici, si care este un dar de mare pret ramas noua de la ei. Sa nu uitam ca acesti Parintii au fost Sfintii care mai tarziu au marturisit cu pretul vietilor lor in Athos. Prin aceasta epistola ei si-au justificat intreruperea pomenirii, pentru ca da, au intrerup pomenirea lui vekkos, deci s-au ridicat in picioare. Este ridicol sa spunem ca ne aflam intr-o mare greseala dar sa mergem mai departe in erezie. Din pacate acum se asteapta marea prigoana in deplina comuniune si supunere…si se mai cred si sfinti…vor marturisi atunci….Desi se instaleaza o stare de dezamagire totusi mareu apar crestini care se ridica impotriva. Pentru rugaciunile acestor sfinti parinti si ale tuturor sfintilor, si ale Preacuratei nostre Stapane, Dumnezeu sa-i mantuiasca pe toti !!!

  Apreciat de 1 persoană

 8. […] Sursă: Să le fim alături: Mărturisirea maicilor de la VĂRATEC care RESPING adunarea eretică din Creta […]

  Apreciază

 9. cristigologan said, on decembrie 8, 2016 at 12:47 pm

  A republicat asta pe TRATAMENTE CANCER EFICIENTE, NON – toxice.

  Apreciază

 10. Corneliu said, on decembrie 8, 2016 at 1:24 pm

  BINECUVANTATELOR!!!
  Mi-e sufletul cernit de multe luni, din cauza tradarii ierarhilor, de altfel nu prea surprinzatoare dar, dureroasa cu atat mai mult cu cat nici macar unul nu vrea sa isi asume purtarea crucii marturisirii. Sunt atat de mici! Sarmanii de ei. Cu toate astea iata ca Bunul Dumnezeu mai randuieste cate o raza de lumina sufletelor noastre, trimitand Duhul Sfant spre cercetarea inimilor celor ce cauta, si iata gasesc, Adevarul. O sa ma odihnesc in rugaciune pomenindu-va numele atat voua cucernicelor si marturisitoarelor maicute dar, si tuturor celorlalti cu adevarat descoperitori ai caii celei inguste! Pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si cu ale tuturor Sfintilor Tai, Doamne Iisuse Hristoase Fiul luiDumnezeu, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi! Post binecuvantat, voua tuturor!

  Apreciat de 2 persoane

 11. Pąʍvo said, on decembrie 8, 2016 at 2:22 pm

  Procesul asta de ”debilizare” in masa s-a efectuat in zeci de ani, iar acum cand majoritatea oamenilor asa zis credinciosi – formalisti prin excelenta care confunda credinta cu superstitia – au fost spalati efectiv pe creier prin patimi, tehnologie si comoditate; s-a hotarat in cateva zile, grabnic si indiscutabil legalizarea tolerantei ca forma sfintitoare de pacat, acceptarea misticismului cu influenta demonica si nimicirea diplomatica a credintei bazate pe traire profunda, neschimbata si marturisitoare.
  Nu numai la distrugerea Ortodoxiei se lucreaza, ci si la orice concept bazat pe valoare morala cum ar fi familia, traditia si nationalismul.
  Sunt sceptic in privinta unei schimbari in bine si cred ca numai un razboi mondial va mai trezi, cu voia Lui Dumnezeu, sufletele adormite.

  Se doreste uniune mondiala, toti sa fie una – dar nici mai marii bisericii nu mai indraznesc sa sustina ca numai prin pocainta acest lucru este realizabil.
  Turnul Babel este resuscitat astazi, dar mania si dreptatea Lui Dumnezeu il va nimici in curand…

  ”Amin. Vino Doamne Iisuse !” (Apocalipsa 22, 20)

  Apreciat de 4 persoane

 12. Ella said, on decembrie 8, 2016 at 4:03 pm

  Domnul sa le ajute, sa le intareasca, sa le pomenim in rugaciunile noastre pe aceste maicute marturisitoare.

  Apreciat de 1 persoană

 13. Anca Maria said, on decembrie 8, 2016 at 4:26 pm

  Hristos A Inviat !

  Eram un popor de necredinciosi. Am facut nenumarate pacate, noi, romanii. Dar, vanzatori de Dumnezeu si de Sfintii Parinti NU vom accepta sa fim. Indiferent de ce ne pot face cei care ne-au devenit tradatori. JOS ECUMENISMUL, EREZIA EREZIILOR !

  Apreciat de 1 persoană

 14. monahulteodot said, on decembrie 8, 2016 at 5:26 pm

  Cinste lor. Doamne ajuta.

  Apreciat de 2 persoane

 15. el said, on decembrie 8, 2016 at 9:05 pm

  Pe aceste Maici SFINTE NU le vor birui apostatii, nici anticristii !
  GREA este calea lor si MINUNATE sunt CUNUNILE lor !! ..dar Dumnezeu este cu ele si Mirele lor le va PAZI !

  Sa ne rugam sa ne pomeneasca aceste femei sfinte in rugaciunile lor , macar asa la GRAMADA, ca oricum NU suntem vrednici de mai mult !

  Apreciat de 2 persoane

 16. Apa trece, pietrele raman said, on decembrie 8, 2016 at 9:52 pm

  Doamne, miluieste-i si-i intareste pe cei care lupta pentru puritatea credintei ortodoxe. Ei sunt cei placuti lui Dumnezeu, nu noi care stam pe margine si facem pe noi de frica. Parintele Justin a spus ca ne asteapta mucenicia. Asta se intampla acum. Dumnezeu sa le primeasca jertfa celor care sufera pentru Hristos, iar noua sa ne dea curajul marturisirii. Acum li se impletesc cununile de mucenici. Nu e putin lucru sa devina mucenici. Dumnezeu sa-i ajute sa marturiseasca pana la capăt.

  Apreciat de 1 persoană

 17. ovidiu said, on decembrie 9, 2016 at 1:52 am

  Cum am putea semna si noi mirenii o petitie, pentru sustinerea maicilor marturisitoare de la Varatec ,precum si a parintilor marturisitori ai ORTODOXIEI ?ovidiu

  Apreciază

 18. Turbatu Apollo said, on decembrie 9, 2016 at 4:45 am

  Din pacate cred ca aceste maici vor fi date afara din manastiri pentru curajul de a marturisi adevarul. O sa fie dati afara toti preotii si toate maicutele care se vor opune sinodului din Creta. Acest sinod din Creta imi aduce aminte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana unde tot asa s-a negociat in genunchi si conducatorii Romaniei au acceptat toate conditiile. Trebuie sa recunoastem ca avem niste conducatori slugi la conducerea Romaniei cat si a Bisericii Ortodoxe Romane. Nu va mai agatati atata cum ca B.O.R. ar fi sfanta si marturisitoare a adevarului, ea va fi golita de preotii adevarati, si odata cu acesti preoti si maicute pleaca si harul de la aceasta biserica. Ea este doar o institutie vasala intereselor ecumeniste si a le statului.

  Apreciază

 19. Gavriluta Iulian said, on decembrie 9, 2016 at 8:07 am

  te rog distribuie…. NOAPTEA MINTII – Subjugare totala – preotii sunt chemati pe rand la toate Arhiepiscopiile pentru a se dezice de dizidentii care nu accepta Sinodul din Creta. IPS Ciprinel Crasnel pluseaza: ii pune pe preoti sa ii jure credinta! (FOTO)

  | | | | | |

  |

  | | | | NOAPTEA MINTII – Subjugare totala – preotii sunt chemati pe rand la toate A… By Iulian Gavriluță IPS Ciprian, Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, sms, reinnoire juraminte, Sinodul talharesc Creta, BOR, preoti | |

  |

  |

   Oricine pentru altii, Acelasi pentru cei care ma stiu, Iulian Gavriluta http://www.newsbuzau.ro – O ALTFEL DE PRESA! http://www.tv.newsbuzau.ro – CANALUL TAU DE STIRI ONLINE! http://www.gavrilutaiulian.blogspot.com

  Apreciat de 1 persoană

 20. paul said, on decembrie 10, 2016 at 4:09 am

  Dezbatere pe tema dosarului electronic de sanatate organizata de medicii de fam duminica 11 decembrie ora 10
  https://danielvla.wordpress.com/2016/12/10/dezbatere-pe-tema-dosarului-electronic-de-sanatate-organizata-de-medicii-de-familie-duminica-11-decembrie-ora-1000/

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: