SACCSIV – blog ortodox

NU MAI TRIMITETI mirenii la preotii pomenitori de ecumenisti

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 19, 2016

   Iata ce putem citi la Celor ce spun că pomenirea ecumeniştilor se poate face din iconomie: mărturia Părinţilor Aghioriţi din sec. XIII de pe Lumea Ortodoxa:

Fragment din Epistola Părinţilor Aghioriţi către împăratul Mihail Paleologul cu mărturisirea de credinţă împotriva uniaţiei de la Lyon (1272-74)

[…] Dar ce este în comun între comuniune şi pomenirea numelui? Foarte multe, după cum vom arăta […]

Sfinte stăpâne, ascultă mărturia cuvintelor Atotsfântului Duh, din care nici un corn de literă nu poate să cadă (Lc. 16:17). Marele apostol al Domnului şi evanghelist Ioan Teologul spune: Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit! Căci cel ce-i zice: Bun venit! se face părtaş la faptele lui cele rele (II In. 10-11). Dar dacă ni se interzice măcar să-l salutăm în cale, dacă se interzice să-l aducem într-o casă obişnuită, atunci cum să-l primim nu în casă, ci în biserica lui Dumnezeu, în însuşi altarul, la tainica şi înfricoşata cină a Fiului lui Dumnezeu, care Se aduce în jertfă nesângeroasă? Întâi ca Dumnezeu, apoi ca miel neprihănit, pentru a ne împăca cu Tatăl şi cu Sine şi a curăţi păcatele noastre cu sângele Său, ca unul fără de păcat.

Ce om întunecat va zbiera pomenirea celui pe care l-a vărsat pe bună dreptate Duhul Sfânt, ca pe unul ce s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu şi a sfinţilor, şi prin asta se va face [acel om] vrăjmaş al lui Dumnezeu? Căci dacă numai cuvântul de „Bun venit!” te face părtaş la faptele cele viclene, atunci cu atât mai mult înseamnă pomenirea sa răsunătoare, când stau înainte înfricoşatele taine dumnezeieşti. Iar dacă Cel ce stă înainte este Însuşi Adevărul, atunci cum să primeşti ca adevăr această mare minciună – să-l socoţi ca patriarh ortodox? [1] Săvârşind înfricoşatele Taine vei glumi ca pe o scenă? Cum să rabde acestea sufletul ortodox, cum să nu se depărteze îndată de cei ce pomenesc, cum să nu-i socoată drept vânzători de cele sfinte? Căci dintru început Biserica Ortodoxă a lui Dumnezeu socotea pomenirea numelui arhiereului în timpul sfintelor slujbe drept comuniune desăvârşită. Căci este scris în Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii (a sf. Gherman): „cel ce slujeşte cele sfinte rosteşte numele arhiereului, arătând şi supunerea sa faţă de cel de mai sus, şi comuniunea cu el, şi succesiunea credinţei acestuia şi a celor sfinte”. Şi marele părinte al nostru şi mărturisitor Teodor Studitul aşa spune într-o scumpă scrisoarea a sa: „Mi-ai spus că te-ai temut să-i faci observaţie presbiterului tău să nu pomenească numele ereziarhului, iar eu nu găsesc ce să-ţi spun acum despre asta altceva decât că comuniunea prin singură pomenirea lui întinează, chiar dacă cel ce pomeneşte ar fi ortodox”. Aşa spune acest părinte. Dar mai înaintea lui şi Dumnezeu a indicat asta, spunând: Preoţii lui calcă legea Mea şi pângăresc lucrurile sfinte ale Mele. Cum? Nu osebesc ce este sfânt de ce nu este sfânt(Iez. 22:26), ci totul era la ei fără deosebire. Ce este mai limpede şi mai adevărat decât asta?

Dar să îngăduim asta ca o iconomie cumpătată? Cum să îngădui o iconomie care pângăreşte sfânta slujbă, după cum s-a spus, şi alungă Duhul Sfânt de acolo şi de aceea îi face pe credincioşi să nu fie părtaşi la iertarea păcatelor şi la înfiere? Şi ce ar putea fi mai vătămător decât o asemenea iconomie? Acea comuniune chiar şi într-un singur punct este o pierdere vădită şi o stricare a toată dreptatea. Căci cel ce-l primeşte pe eretic se supune aceleaşi osândiri ca şi acela; şi cel ce intră în comuniune cu cel afurisit să fie afurisit, ca unul ce încalcă canonul bisericesc.

Şi aşa încât aceşti binecunoscuţi, nerespectând rânduielile bisericeşti, intră în comuniune şi cu iudeii, şi cu armenii, şi cu iacobiţii, şi cu nestorienii, şi cu monoteliţii, şi, mai pe scurt, cu toţi ereticii, atunci măcar pentru asta, dacă nu pentru altceva, fără îndoială că nu merită iertare şi comuniune, ci se fac vinovaţi de toate ereziile potrivnice lui Dumnezeu ale acelora. Şi se pare că din cauza aceasta, adică din nedeosebirea ereticilor după rânduiala Bisericii şi după legea de sus a lui Dumnezeu, ei au început să se umple de tot felul de erezii – nu din altă cauză.

Iar să-i dai întâietatea asupra întregii Biserici ortodoxe a lui Hristos unui om eretic este drept? Aceasta e o desăvârşită trădare, iar nu iconomie. El acum nu e vrednic nici de locul cel din urmă. Căci marele nostru părinte, Grigorie Teologul, vorbind despre cei ce se pocăiesc, spune în cuvântul său sfânt: „dacă pe cei ce se pocăiesc (nu-i primea Novat), nici eu nu-i primesc pe cei ce fie sunt neclintiţi, fie nu se îmblânzesc destul şi nu răsplătesc lucrul rău cu îndreptare. Iar dacă îi voi primi, le voi indica un loc după cuviinţă”. Unde este îndreptarea la el şi la cei dimpreună cu el? Unde este răsplata pentru fapta rea? Desigur că nu sunt vrednici nici de locul cel din urmă, dar cum să aibă întâietate? Şi dacă vor avea putere asupra uneia din dumnezeieştile biserici, vai! Oare cei călăuziţi de cârmuitori orbi nu vor cădea în cursele iadului, după cum ne previne nemincinoasa gură (Lc. 6:39)? Şi dacă lumina este întuneric, atunci e limpede ce urmează (Mt. 6:23; Lc. 11:34-36). Şi iarăşi după marele teolog Grigorie, fiecare supus se aseamănă celui ce-l stăpâneşte.

Şi după care rânduieli bisericeşti va judeca el însuşi şi mai marii săi? Lepădând cu totul dumnezeieştile canoane ale sfintelor soboare, neavând nici urmă sau pomină de viaţă duhovnicească, ci fiind eretici în multe lucruri, ei vor umple cu adevărat Biserica de tulburare şi sminteli. Căci cele de neunit nu pot fi unite, nici cele de nelegat nu pot avea legătură. Căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, după dumnezeiescul cuvânt (II Cor. 6:14), sau ortodocşii cu ereticii, de care, dimpotrivă, ni s-a poruncit să ne despărţim cu totul.

Şi mai presus de toate Dumnezeu ne-a poruncit, spunând: Scoateţi afară dintre voi pe cel rău (Deut. 13:5, I Cor. 5:18). Şi în multe alte locuri, precum acesta din Noul Testament: „de te sminteşte ochiul tău, scoate-l” (Mc. 9:47) şi altele despre mădularele ce smintesc la cine se referă, dacă nu la aceştia? Şi marele Pavel, prin Însuşi Domnul ce grăia întru dânsul (II Cor. 13:3), spune limpede unele ca acestea: de omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit (Tit 3:10-11). Şi iarăşi îndeamnă să ne ferim de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi (II Tes. 3:6). Şi în alte locuri ne porunceşte cu unii ca aceştia nici măcar să nu şedem la masă (I Cor. 5:11, II Tes. 3:14). Asemenea şi marele părinte al nostru de Dumnezeu purtător Ignatie, ferindu-ne de dobitoacele cele cu chip de om – ereticii, ne porunceşte nu numai să nu îi primim, ci după putinţă nici să nu ne întâlnim cu ei. Iar pe cei cu care nu ni se îngăduie nici să şedem la masă, nici să îi salutăm nu ni se îngăduie din cauza necomuniunii desăvârşite şi cu care, după putinţă, trebuie să evităm chiar a ne întâlni, cum să îi recunoaştem pe unii ca aceştia drept întâistătători şi judecători ai bisericilor ortodoxe şi cum să pronunţăm pomenirea lor ca ortodocşi în biserică şi la însăşi cina cea de taină, aşa încât să o lăsăm pe ea să ne sfinţească neprihănit?

[1] E vorba de patriarhul uniat Ioan XI Vekkos (1275-1282)

sursa: ortho-hetero.ru

 

Reclame

39 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. ultimate2050 said, on noiembrie 19, 2016 at 10:17 am

  Arhim. Gheorghe Kapsanis:
  Ortodoxia în faţa vechilor şi noilor umanisme

  Legături:

  MINUNEA ARĂTĂRII RECENTE A SFÂNTULUI COSMA, PROTOSUL ATHOSULUI. ACESTA CERE ROMÂNILOR SĂ SE LUPTE ÎMPOTRIVA UNIRII CU CATOLICII!
  * * *

  Cuvânt rostit de către Prea Cuviosul Arhimandrit Gheorghe Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, în prea sfânta Biserică a Protatului din Sfântul Munte, în Duminica Ortodoxiei (1981), la porunca Sfintei Kinotite, cu prilejul aflării sfintelor moaşte a nou-arătatului Sfinţit Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte, care a fost spânzurat de latinocugetători.

  Harul Sfântului Duh ne-a adunat astăzi din Sfintele Mănăstiri, din Schituri şi din sihăstriile Sfântului Munte, ca să mulţumim şi să slavoslovim pe Atotsfânta şi de viaţă începătoare Treime, pentru aflarea în aceste vremuri de pe urmă a sfintelor moaşte ale Sfinţitului Mucenic Cosma, Protosul Sfântului Munte.
  Ne-a adunat şi pentru a prăznui biruinţa Sfintei noastre Credinţe Ortodoxe împotriva tuturor iconomahilor şi a tuturor prigonitorilor ei de peste veacuri, cu mare mulţumire faţă de Domnul pentru preţioasa comoară pe care o avem în această viaţă, credinţa noastră ortodoxă, în care ne-am născut, în care ne-am botezat, în care trăim şi în care nădăjduim cu harul lui Dumnezeu să şi murim.
  Început al bunei noastre credinţe predanisite nouă de către Părinţi este Dumnezeul Cel în trei Sori. El este Cauza şi Sfârşitul a toate. Alfa şi Omega. Deoarece însă prin Dumnezeul – Om Iisus Hrisos „avem proaducerea la Tatăl” şi prin El „cele cereşti s-au unit cu cele pământeşti” şi „o singură turmă s-a făcut, a îngerilor şi a oamenilor”, L-am cunoscut şi Îl cunoaştem pe Domnul Iisus Hristos, Începătorul mântuirii noastre, Centrul, Calea, Viaţa şi Capul Bisericii.
  Acesta este Centrul şi al acestei prea sfinte a Lui Biserici a Protatului şi pe El Îl arată în toată sfântă podoaba ei şi prin cele săvârşite în ea.
  Acesta este Marele Arhiereu şi veşnicul liturghisitor al anaforalei şi al proaducerii tuturor la Dumnezeu.
  Acesta îi cheamă pe toţi oamenii la unirea cu Dumnezeu.
  Acesta ne-a chemat şi pe noi în Sfânta Sa Biserică şi în această binecuvântată Grădină a Maicii Domnului, care constituie icoana Bisericii Lui.
  Acesta l-a chemat în pericopa evanghelică de astăzi şi pe Filip, ca să-l facă Apostol al Său.
  Şi noi putem, cu harul Său, împreună cu Apostolul Filip şi cu fiecare credincios creştin ortodox să repetăm fiecărui Natanail căutător contemporan: „Am aflat pe Cel despre Care a scris Moise în Lege şi au scris şi proorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif, cel din Nazaret”.
  Prejudecăţile raţiunii umane, care nu vrea să se ofere lui Dumnezeu Cuvântul, se vor împotrivi şi ne vor spune, poate într-un mod diferit, acelaşi cuvânt pe care l-a spus Natanail: „Din Nazaret poate fi ceva bun?”.
  Răspunsul nu poate fi altul decât: „Vino şi vezi!”.
  Trebuie să vină cineva ca să-L vadă pe Iisus.
  Vino şi-L vezi pe Iisus. Cine va intra fără vreo prejudecată şi întru simplitatea inimii în această prea sfântă a Lui biserică, ce este o icoană a întregii Biserici, şi din cele văzute nu se va înălţa la atotluminoasa Persoană a Domnului Iisus Hristos şi la adevărul Evangheliei şi Bisericii Lui?
  Cine iarăşi intrând în sfânta Biserică Ortodoxă Universală nu va întâlni în afara Mirelui şi a prietenilor Lui pe oamenii îndumnezeiţi, cu căpetenia cetei Doamna Născătoare de Dumnezeu? „Aceasta este slava Bisericii. Aceasta este bogăţia Împărăţiei”.
  Sfânta noastră Biserică Ortodoxă poate să se adreseze oamenilor şi să le spună: „Vino şi vezi!”, pentru că prin harul lui Dumnezeu, în ciuda imperfecţiunilor şi neputinţelor omeneşti, a păzit neschimbată Persoana şi învăţătura Dumnezeului – Om.
  „Mult sânge s-a vărsat, multe lupte şi jertfe s-au făcut pentru a se păzi Adevărul de falsificările diferiţilor Lui vrăjmaşi.
  Minciuna apare de obicei ca ceva legal, progresiv, justificat filozofic şi logic, cu chip de adevăr.
  Aduce confuzie în pleroma Bisericii şi îi atrage pe mulţi. Atunci Duhul Adevărului care supraveghează în Biserică arată mărturisitorii, teologii şi adevăraţii martiri ai Domnului Iisus Hristos.
  Acest Duh i-a luminat pe Sfinţii Părinţi şi mărturisitori să se lupte împotriva iconomahilor care strâmbau credinţa. Iconomahia nu este o luptă împotriva tipolatriei, după cum o prezintă occidentalii şi istoricii şi intelectualii greci occidentalizanţi. Este o luptă împotriva Persoanei lui Iisus Hristos şi de aceea împotriva persoanei omului. Iconomahii neagă în esenţă plinătatea naturii umane a Cuvântului şi, deci, putinţa îndumnezeirii omului. Cum ar fi putut aşadar să reprezinte firea omenească a Cuvântului şi persoanele îndumnezeite ale Născătoarei de Dumnezeu şi Sfinţilor?
  Prăznuind astăzi, în Duminica Ortodoxiei, biruinţa ortodocşilor în timpul Restabilirii Sfintelor Icoane, prăznuim biruinţa unicului şi veşnicului Adevăr al Bisericii, prin toate sinoadele, părinţii, mărturisitorii. Şi este acest adevăr: „Dumnezeu se face om, ca să-l facă pe Adam dumnezeu.”.
  Cu dreptate deci astăzi, Biserica îmbrăcată cu podoaba ei, cu sfintele şi cinstitele icoane şi purtând veşmântul cel ţesut din teologia cea de sus străluceşte, se cinsteşte şi tainic dănţuieşte şi se bucură. „Aşa străfulgeră şi străluceşte Biserica lui Hristos, împodobindu-se acum cu reînălţarea sfintelor icoane celor închipuite şi luminate”.
  Cum ar fi putut astăzi mireasa Biserică să Îl arate pe Mirele ei şi să zică „Vino şi vezi!” dacă iconomahii ar fi golit-o de Soarele Care o luminează şi o străluceşte, de Persoana teandrică a Domnului ei?
  Cum ar fi putut şi această prea sfântă biserică, cea dintâi a Muntelui, şi întreaga Republică cu sfânt nume să se lipsească de mângâierea sfintelor icoane făcătoare de minuni a Doamnei Născătoare de Dumnezeu, „Axion estin”, Portăriţa, Grabnic-ascultătoarea, Cucuzeliţa, Antifonitria, Triherusa, Glicofilusa, Gherondissa, Odighitria, a Acatistului, a Înfricoşătoarei Mijlocitoare, a Alăptătoarei?
  De aceea participăm toţi astăzi la fericirile pe care cu dreptate le adresează Biserica credincioşilor ei copii care s-au luptat, au fost chinuiţi şi s-au jertfit să nu se piardă buna ei cuviinţă. „Celor care au mărturisit cu cuvântul, cu gura, cu inima şi mintea, în scris şi în icoane, venirea în trup a lui Dumnezeu Cuvântul, veşnică pomenire!”.
  Participăm însă nu fără durere în suflet şi la înfricoşătoarele anateme împotriva acelor oameni nepocăiţi şi trufaşi care, închipuindu-se întocmai cu Dumnezeu au vrut să strice veşnica ei feciorie.
  Cel ce seamănă zâzaniile în ogorul Bisericii a ridicat noi războaie împotriva adevărului. De data aceasta prin catolicii papistaşi.
  Iarăşi persoana Domnului Iisus Hristos şi îndumnezeirea oamenilor sunt atacate. Este atacată chiar şi învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime. Nu este vorba despre o diferenţă de obiceiuri sau despre o interpretare occidentală juridică a Evangheliei. Este vorba despre răstălmăcirea Evangheliei, de Filioque şi eclesiologia papocentrică, care falsifică taina Sfintei Treimi şi eclesiologia treimică cu consecinţa ca Hristos să fie îndepărtat din centrul Bisericii, Sfântul Duh subestimat, harul să se propovăduiască a fi creat, mântuirea să fie mărginită la o justificare juridică, iar asceza morală a omului să fie scoasă în afara perspectivei îndumnezeirii.
  Acestea au fost înţelese de către de Dumnezeu purtătorii noştri Părinţi: Sfântul Fotie, Sfântul aghiorit Grigorie Palama, Dumnezeiescul Marcu al Efesului Evgenikos şi ceilalţi, care s-au împotrivit cu vitejie pretenţiilor şi rătăcirilor papale.
  Iarăşi se ridică un mare război împotriva ortodocşilor şi a Ortodoxiei. Mulţi cedează, devin latino-cugetători. Cei care stăruie să rămână ortodocşi trebuie să se lupte cu latinii şi cu latino-cugetătorii. Latinocugetătorilor au aparţinut împăraţi, patriarhi, arhierei, conducători politici cu autoritate şi putere lumească. Credincioşii ortodocşi se împotrivesc pretutindeni şi aici în Sfântul Munte. Vine, desigur, timpul în care latinocugetătorii îi silesc pe părinţii aghioriţi să se închine papei. Majoritatea preferă însă moartea, care este viaţă şi nu viaţa, care este moarte. Se săvârşesc muceniceşte mulţi aghioriţi în Sfintele Mănăstiri Iviron, Vatopedi, Zografu, dar şi aici în Kareea, după Sfântul Nicodim „aflăm şi cuvioşi mucenici, pe protosul Sfântului Munte şi pe cei ce locuiau în jur la chilii; pentru că au mustrat pe latinocugetători, adică pe împăratul Mihail şi pe patriarhul Vekkos, protosul a fost spânzurat, iar celorlalţi li s-a tăiat capul”.
  Aici se săvârşeşte muceniceşte Mărturisitorul Protos al Sfântului Munte, Sfinţitul Mucenic Cosma, ale cărui cinstite, înmiresmate, de har izvorâtoare şi muceniceşti moaşte s-au descoperit prin grija Respectabilei Sfinte Kinotite, în nartika prea sfintei ei biserici.
  A primit moarte mucenicească fericitul din dragoste faţă de Hristos. Martiriul este tot ce are omul mai înalt a-I oferi lui Dumnezeu.
  Fericite şi cinstite Protos al Sfântului Munte, Sfinţite Mucenice al lui Hristos Cosma, întâiul (protos) ai fost şi în sfânta ascultare de Protos al Sfintei Kinotite, întâiul (protos) şi în mucenicia şi mărturisirea lui Hristos.
  Întâiul în scaunul Protatului, întâiul şi în spânzurătoare, în moarte şi în mormânt.
  Trupul tău cel mult nevoitor şi mucenicesc ca pe o comoară de mult preţ l-a ascuns şi l-a păzit acest sfânt pământ.
  Acum, cu dumnezeiasca suflare, ca o stea de dimineaţă răsari iarăşi în acest munte cu nume sfânt şi în Biserica lui Dumnezeu de pretutindeni ca să luminezi şi să povăţuieşti sufletele noastre la neclintita mărturisire a Dumnezeului – Om Hristos.
  Pecetluiască-se astăzi gurile celor care au vrut să pună la îndoială mărturisirea aghioriţilor şi mucenicescul lor sfârşit primit din partea latinocugetătorilor.
  Mulţumită jertfei tale, Biserica Ortododoxă şi Sfântul Munte pot să zică omului contemporan: „Vino şi vezi!” pe adevăratul Hristos, Capul şi Trupul Lui. Glasul tău ca un glas de ape multe se aude astăzi.
  Din mormântul tău, un izvor tainic izvorăşte, ale cărui valuri veselesc Cetatea lui Dumnezeu, Sfânta Biserică Ortodoxă Universală, a toată lumea.
  Binecuvântată fie nevoinţa ta!
  Binecuvântată fie mărturisirea ta!
  Binecuvântată fie moartea ta mucenicească!
  Binecuvântată fie însămânţarea ta în pământul aghiorit timp de 700 de ani!
  Binecuvântată fie şi arătarea ta în vremurile noastre grele pentru lume şi Biserică!
  Sfântul Munte în persoana ta şi în persoanele celorlalţi sfinţi aghioriţi cuvioşi şi mărturisitori care au mustrat pe latinocugetători nu s-a compromis, nici se compromite.
  Spânzurarea ta ne obligă şi pe noi să reînnoim astăzi mărturisirea ta şi a celorlalţi cuvioşi mucenici, fiind succesori ai voştri şi continuatori ai Predaniei voastre.
  Mărturisim, aşadar, precum au scris aghioriţii către împăratul latinocugetător Mihail al VIII-lea Paleologul, la sfârşitul veacului al XIII-lea: „Toată turma lui Hristos şi Dumnezeului nostru este un singur trup condus de un singur Cap care este Hristos Iisus”.
  Mărturisim şi că latinii (romano-catolicii), nelăsând „neschimbate” şi „neprihănite” cele mai de seamă ale Credinţei, „se taie de la trupul lui Hristos cel pretutindeni la fel de frumos şi cu bun chip”.
  Aşadar Unica, Sfânta, Universala şi Apostolica Biserică a Simbolului de Credinţă este, după noi, Ortodoxia, pentru că doar ea păstrează neschimbată credinţa Apostolilor.
  Prăznuind anul trecut 1600 de ani de la convocarea celui de-al doilea Sinod Ecumenic, la iniţiativa întâiului tron şi Bisericii-mame a Constantinopolului, nu trebuie să uităm a sublinia faptul că acel Sfânt Sinod a pus bazele nu numai pnevmatologiei ortodoxe, ci şi eclesiologiei ortodoxe. Iar baza eclesiologiei ortodoxe este credinţa că Biserica este Una, cea care posedă Adevărul. Doar ea are adevăratul Botez, adevăratele Taine, plinătatea harului şi succesiunea apostolică.
  Teoria ramurilor, direct sau indirect formulată şi de către ortodocşi, nu îşi are suport în articolele Simbolului Credinţei şi în Ortodoxia Bisericii primită de la Părinţi şi constituie un sincretism eclesiologic.
  Latinocugetătorii căutau şi în timpul Sfântului Cosma o unire după principiul iconomiei (pogorământ) cu latinii căzuţi de la credinţa ortodoxă. Dar Sfântul Cosma si cuvioşii mucenici împreună cu el nevoitori nu au primit această poziţie, deoarece ştiau că ar trăda credinţa. Credeau neclintit că doar Ortodoxia constituie adevărata Biserică a lui Hristos, adevăratul trup al lui Hristos şi că nu se poate face o unire între adevăr şi minciună.
  Desigur că astăzi Roma şi-a schimbat tactica. Nu mai foloseşte sabia, ci diplomaţia. Fără să ne îndoim de bunele intenţii ale unor occidentali, suntem datori să nu ascundem faptul că politicoasele gesturi ale Romei nu ne conving, pentru că sunt însoţite de acte vrăjmăşeşti faţă de Ortodoxie (angajarea în relaţii diplomatice cu statul grec, păstrarea uniaţiei, participarea uniţilor la dialog şi, recent, hirotonia solemnă de către Papă a unui episcop unit român).
  Ne doare din pricina dezbinării. Ne rugăm pentru unirea tuturor în Hristos. Dorim unirea. Unire nu „ambalată” după cum se exprimă Sfântul Ghenadie Scholarios, ci autentică şi adevărată în Unica Credinţă a Bisericii.
  Descoperirea sfintelor moaşte ale Sfântului Cosma are loc într-o epocă în care nu lipsesc nici constrângerile latinilor pentru unire, fără un acord dogmatic deplin, nici graba unora dintre noi pentru unirea pregătită de latini.
  Acum, aici, de câţiva ani încoace, în ţara noastră, de când a început, continuă încercarea de a fi împărţit Dumnezeul-Om Hristos, iar Biserica să fie marginalizată .
  În ambele cazuri umanismul, religios şi politic, declară război împotriva theantropocentrismului ortodox.
  Încercarea de a înstrăina poporul nostru de tradiţia lui bisericească, elin-ortodoxă, theantropocentrică, şi de a o occidentaliza a început mult mai devreme, de la 1821 până acum, cu binecuvântările şi constrângerile „prietenilor” şi „apărătorilor” noştri străini.
  Oamenii noştri culţi şi politici, ca de obicei, nu s-au aplecat cu smerenie să studieze şi să dea expresie tradiţiei şi sufletului poporului nostru în numele căruia lucrau. Din contră, prin ridicarea omului educat, au voit să impună în poporul nostru teoriile lor despre lume de inspiraţie occidentală şi străine de morala lui. Teoriile despre lume de toate nuanţele, în esenţă, se întâlnesc în occidentalismul lor, în hăul care le desparte de sufletul elin-ortodox.
  Chiar şi în viaţa şi în învăţământul religios şi-a făcut loc umanismul occidental, pietismul, având ca urmare măsluirea vinului tare şi autentic al Ortodoxiei.
  În poporul nostru ortodox Ortodoxia este ignorată, marginalizată, războită, răstălmăcită, măsluită.
  Suntem datori cu toţii să recăutăm cu mai multă smerenie deasupra norilor patimilor noastre şi a teoriilor noastre despre lume pe Soarele care ne-a luminat şi ne-a încălzit neamul în ceasurile lui de încercare.
  Sfintele icoane ortodoxe a căror reînălţare o prăznuim astăzi ne luminează de asemenea cu aceeaşi lumină care străluceşte lăuntric pe feţele sfinţilor. Cu această lumină ne luminează şi ne incălzesc toate Sfintele Dogme, Taine şi Predanii ale Bisericii noastre.
  Iconomahii vremii de atunci şi cei de astăzi pierd vederea Luminii Necreate. Se leapădă de nuntă, de unirea divinului şi umanului, a creatului cu Necreatul. Astfel, toate cele omeneşti şi create, despărţite de Dumnezeu, rămân întunecate, neluminate, fără nădejde.
  Ne minunăm în această preasfântă biserică de viguroasa artă a lui Panselinos. Exprimă viguroasa antropologie ortodoxă care îl face pe om dumnezeu.
  Nu este păcat să redevenim iconomahi, latinocugetători, umanişti, şi să rămânem în afara bucuriei acestei nunţi a veşnicului divino-uman al Ortodoxiei ?
  Nu este păcat acum când multe suflete obosite de impasul civilizaţiei occidentale manifestă nostalgie şi se întorc la Ortodoxie, noi să o pierdem?
  Corect s-a observat că toate „-ism-urile au murit deja.
  Nici capitalismul, nici socialismul, cum le-am trăit, nu constituie visele îmbietoare pentru noua generaţie” (A. Papandreu).
  Pentru înlocuirea lor se propune un nou umanism îndreptat. Credem că acest nou umanism, oricât ar creşte cele două sisteme existente la fel de falite, în realitate nu îl scot pe om din impasul egocentrismului. Nu îl înalţă la o viaţă nouă. Soluţia şi depăşirea umanismului este Ortodoxia, pe care astăzi o respingem fără a o cunoaşte substanţial. Ortodoxia nu este un sistem de valori pe care îl presupune omul. Este moartea tuturor valorilor, ca să poată omul să trăiască, nu „valorile”, ci plinătatea vieţii care izvorăşte din comuniunea personală în libertate a omului cu Dumnezeu.
  Dumnezeul Evangheliei şi al Ortodoxiei nu este dumnezeul filozofilor, ci Treimicul Dumnezeu. Trei Persoane, o fiinţă, un Dumnezeu. În această taină antinomică Dumnezeul nostru depăşeşte orice obiectualizare si filosofare. Nu este un Dumnezeu autarhic, închis în Sine, nici paznicul unei morale şi a unor valori ale unei societăţi civile, ci „Tatăl nostru, Care este în ceruri”, Care, cu o mişcare a infinitei iubiri, continuu iese din Sine, pentru a-Şi întâlni şi a îndumnezei făptura.
  În afara acestei relaţii de iubire dintre Dumnezeu şi om nu există Ortodoxie.
  Ortodoxia nu este ceva pe care trebuie noi, cu imaginaţia noastră, să îl plăsmuim. Ea este experiată în poporul nostru în sinteză cu elenismul nostru arhaic şi medieval.
  Predania elin-ortodoxă este adevărata Predanie a poporului nostru. Aceasta a salvat poporul nostru în timpul turcocraţiei.
  Aceasta l-a înviat. Aceasta i-a creat pe noii mucenici, pe luptătorii de la 1821, pe dascălii neamului.
  În subconştientul fiecărui elin, chiar şi în al aceluia care-şi neagă credinţa, se află Ortodoxia. Pentru elin să nu fi ortodox este ceva împotriva firii. Corect observa un cercetător contemporan: „Dat fiind însă că spiritualitatea ortodoxă presupune puterea capitală de creaţie a sufletului neo-elen şi nu o oarecare ideologie.
  Pe de o parte înlăturată, iar pe de alta lovită, de unde avem o criză de identitate într-o formă gravă şi o separare spirituală internă cu fireasca urmare – marasmul neamului”.
  O schimbare reală ce trebuie să aibă loc în ţara noastră este descoperirea din nou a sinelui nostru pierdut: viaţa elen-ortodoxă. Orice altă schimbare va avea valoare, dacă se va orienta spre această schimbare.
  Sfântul Munte ne ajută să simţim că profunda cerere umană de schimbare se împlineşte în Ortodoxie. Din acest punct de vedere se arată o dată în plus cât de revoluţionară este Ortodoxia şi cât de regresive sunt toate umanismele contemporane.
  Toţi trebuie să ucenicim la şcoala Sfinţilor Părinţilor noştri şi la chipuri luminoase ca cel al Sfântului Cosma Etolianul, al Sfântului Nicodim Aghioritul, al lui Makryghiani, al lui Papadhiamandi, al lui Kondoglu, care au trăit şi au mărturisit Predania noastră cu viaţa, cu sângele, cu propovăduirea lor. Există încă multe suflete simple care întrupează şi în zilele noastre Ortodoxia. Chestiunea dăinuirii adevăratei Predanii a Ortodoxiei nu-i vizează numai pe cei care, direct sau indirect, se opun credinţei, ci şi pe noi, cei care slujim Biserica. Cu pocăinţă trebuie să mărturisim că şi din partea noastră se dă uneori prilejul de a nu fi mărturisită corect Ortodoxia în teologie, în pastoraţie, în legăturile noastre intra-bisericeşti, în faptele de fiecare zi, cu consecinţa de a arunca în confuzie pe cei ce nu cunosc adâncul Credinţei Ortodoxe.
  Va trebui însă ca şi cei care astăzi, uitând datoriile neamului faţă de Ortodoxie, dar şi cei care uitând şi istoria şi tradiţia acestui loc, se opun Bisericii pe faţă sau pe ascuns, nu cu bună dispoziţie, ci cu rea dispoziţie, să ştie că joacă rolul ienicerilor şi mitraliorilor. Încearcă în numele unui aşa-zis modernism să dărâme propria casă părintească pentru a se trezi fără stare şi dezrădăcinaţi pe drumurile şi în pieţele din est şi vest.
  Venit-a vremea să conştientizăm toţi nu numai nevoia dăinuirii Ortodoxiei, ci şi nevoia luptei pentru păzirea ei de către cei ce luptă împotriva ei astăzi, metodic şi sistematic, cu directive şi cu protecţie din exterior. Instituţii ca familia, şcoala şi limba spre aceasta se îndreaptă, iar în câţiva ani se va ajunge la părăsirea Predaniei elin-ortodoxe.
  Când spunem tradiţie elen-ortodoxă nu ne gândim la vreun sistem de creştinism mic-burghez, ci la adevărul Ortodoxiei care izvorăşte din sufletul poporului luminat.
  Biserica ne cheamă pe toţi în aceste vremuri grele să ne nevoim, să ne înnoim lăuntric neîncetat prin pocăinţă, asceză, rugăciune şi viaţă liturgică.
  De asemenea, suntem chemaţi să înştiinţăm organele competente şi poporul asupra importanţei Ortodoxiei în schimbarea reală a neamului nostru, schimbare pe care toţi o dorim.
  Ortodoxia nu înseamnă negare. Nu respinge. Angajează şi transfigurează lumea.
  Biserica noastră Ortodoxă, Chivotul Neamului nostru, strigă vrând să ajute din nou poporul nostru să păzească obiceiurile sale elin-ortodoxe, familia în Hristos, limba sa, tradiţia sa. Să se reverse în poporul nostru dragostea, dreptatea, adevăratul duh comunitar ortodox. Civilizaţia care se întemeiază pe iubirea de sine se autocondamnă la eşec.
  Nu ne sperie atacul prin surprindere împotriva Bisericii. Cârmaciul Corabiei Bisericii este întotdeauna Domnul Iisus Hristos. Să se înăsprească iarna! Corabia nu se va scufunda! Se mântuieşte pe sine şi mântuieşte pe mulţi!
  Această credinţă am primit-o de la dreptslăvitorii noştri părinţi şi strămoşi, de la învăţătorii şi părinţii noştri duhovniceşti, de la Sfântul Cosma, pe care astăzi îl cinstim în mod deosebit.
  Această credinţă o mărturisim cu umilinţă şi astăzi împreună cu Sfinţii noştri Părinţi:

  „După cum Proorocii au văzut, Apostolii au învăţat, Biserica a primit, Dascălii au dogmatizat, lumea împreună a judecat, Harul a strălucit, Adevărul a adeverit, minciuna s-a nimicit, înţelepciunea a îndrăznit, Hristos a întărit, noi aşa grăim, aşa propovăduim: pe Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, şi pe Sfinţii Lui, cinstindu-i în cuvinte, în scrieri, în înţelesuri, în jertfe, în Biserici, în Icoane; pe de o parte, ca lui Dumnezeu şi Stăpânului închinându-ne şi cinstindu-L, iar, pe de altă parte, pe învederaţii slujitori ai Stăpânului de obşte cinstindu-i şi închinare relativă acordându-le.
  Aceasta este Credinţa Apostolilor, aceasta este Credinţa Părinţilor, aceasta este Credinţa ortodocşilor, această Credinţă a întărit lumea!”

  Apreciază

 2. Sluga netrebnica said, on noiembrie 19, 2016 at 12:34 pm

  monahulteodot
  17 noiembrie 2016 la 11:34

  „Parerea sf. sale este complet gresita in situatia de fata: la ora actuala, cand trebuie sa-i judece spre indreptare pe ierarhii tradatori ai Ortodoxiei, el afirma ca si papa francisc despre gay: „Cine sunt eu ca sa-i judec ???”

  Iata ce mi-a scris o profesoara credincioasa pe mail :

  „Cat despre discernerea Adevarului de minciuna, nu trebuie decat sa asculti cu atentie la vorbele acestor tradatori , ca sa-ti dai seama ca mint cu nerusinare. Teofan este disperat sa se reabiliteze in ochii poporului si se foloseste de tot ce prinde. Fata si glasul lui sunt oglinda ipocriziei . Rafail Noica este patetic cum se balbaie vorbind intruna despre dogme, discursul lui este confuz si plictisitor, cuvinte goale, ferindu-se sa vorbeasca clar despre sinod . Si uite asa, i-a tradat si pe Sofronie si pe Mantuitor .

  Grecul Ierotheos are un tupeu grozav, sa justifice sinodul din Creta dind citate din Sf. Ioan Gura de Aur , dar total iesite din context , iar citatul care spune : „daca episcopul sau clericul este viclean in chestiunile credintei , atunci fugi si leapada-te de el” a uitat sa -l spuna . Sau „daca dogma este rastalmacita, se vatama credinta …” Totul a fost o cacealma , inca o spalare pe creier a poporului si va continua.

  Ce bine ar fi daca poporul nostru si-ar deschide bine ochii si urechile cand asculta predicile preotilor si mai ales ale arhiereilor , caci tuturor ne-a dat Dumnezeu minte sa intelegem . Dar , dupa cum spun Sfintii, vor fi multi surzi si orbi , in vremurile de pe urma.
  Conducerea BOR a pus la cale o diversiune calculata si diabolica de inducere in eroare a poporului ortodox pentru atragerea lui intr-o directie opusa ortodoxiei , ceva de genul loviturii de stat din 1989.
  Si pentru asta , folosesc orice siretlic , se folosesc chiar de sfintii nostri cei mari , care erau total impotriva ecumenismului si le rastalmacesc cuvintele ca poporul confuz sa cedeze .

  Cand grecul Ierotheos spune poporului ca Sf Ioan Gura de Aur a luptat pentru unitatea bisericii si impotriva schismei si sa-i sprijinim pe Teofan si pe patriarh , caci si ei vor acelasi lucru, poporul a cazut in capcana ecumenista . Pentru ca grecul a uitat sa adauge, ca este vorba doar de unitatea in biserica ortodoxa , cu dogmele lasate noua neschimbate de la Sfintii Parinti . Dar din nefericire , poporul nu se uita la detalii, si la omisiuni , el a inteles doar ca Teofan si Daniel si restul conducerii BOR , vor unitatea bisericii ( in general) si lupta impotriva schismei, exact ca Sf Ioan Gura de Aur.
  Prin analogie , dumneavoastra cei cativa preoti , care luptati Impotriva ecumenismului , deveniti cei schismatici in ochii poporului , iar conducerea BOR , prin analogie cu Sf Ioan Gura de Aur , devin cei buni si cei drepti.
  Diavolul se afla in detalii … Detalii pe care poporul deocamdata nu vrea sa le vada Si nimeni nu este mai orb decat cei care nu vor sa vada.

  Suntem condusi incet, dar sigur , impotriva vointei noastre spre o religie unica care sa permita un guvern unic si implantarea tuturor oamenilor cu cip . Daca poporul ar fi vigilent si ar tine cu dintii de ortodoxie, implantarea cu cip nu ar fi asa de aproape . Ortodoxia este ultimul si cel mai important bastion de cucerit pentru ecumenistii satanei . Suntem supusi continuu unui atac viclean din partea conducerii BOR , care ne indeamna sa dormim linistiti in continuare , caci ei vor avea grija sa ne duca in numele iubirii universale , direct in Iad .

  Deci, cum ar zice Parintele Adrian Fageteanu: sa nu-i credem orice ar zice, ca sunt vicleni, vicleni, vicleni.”

  Sursa: https://monahulteodot.wordpress.com/2016/11/04/raspuns-parintelui-dragos-bahrim-privind-talcuirea-canonului-15-de-la-sinodul-i-ii-861/comment-page-3/#comment-5335

  Apreciat de 1 persoană

 3. el said, on noiembrie 19, 2016 at 2:22 pm

  SA IA AMINTE POEMITORII DE ERETICI:

  ” Căci este scris în Tâlcuirea Dumnezeieştii Liturghii (a sf. Gherman): „cel ce slujeşte cele sfinte rosteşte numele arhiereului, arătând şi supunerea sa faţă de cel de mai sus, şi comuniunea cu el, şi succesiunea credinţei acestuia şi a celor sfinte”. Şi marele părinte al nostru şi mărturisitor Teodor Studitul aşa spune într-o scumpă scrisoarea a sa: „Mi-ai spus că te-ai temut să-i faci observaţie presbiterului tău să nu pomenească numele ereziarhului, iar eu nu găsesc ce să-ţi spun acum despre asta altceva decât că comuniunea prin singură pomenirea lui întinează, chiar dacă cel ce pomeneşte ar fi ortodox”. Aşa spune acest părinte. Dar mai înaintea lui şi Dumnezeu a indicat asta, spunând: Preoţii lui calcă legea Mea şi pângăresc lucrurile sfinte ale Mele. Cum? Nu osebesc ce este sfânt de ce nu este sfânt(Iez. 22:26), ci totul era la ei fără deosebire. Ce este mai limpede şi mai adevărat decât asta?

  Dar să îngăduim asta ca o iconomie cumpătată? Cum să îngădui o iconomie care pângăreşte sfânta slujbă, după cum s-a spus, şi alungă Duhul Sfânt de acolo şi de aceea îi face pe credincioşi să nu fie părtaşi la iertarea păcatelor şi la înfiere? Şi ce ar putea fi mai vătămător decât o asemenea iconomie? Acea comuniune chiar şi într-un singur punct este o pierdere vădită şi o stricare a toată dreptatea. Căci cel ce-l primeşte pe eretic se supune aceleaşi osândiri ca şi acela; şi cel ce intră în comuniune cu cel afurisit să fie afurisit, ca unul ce încalcă canonul bisericesc.”

  CITITI si bagati in urcehile inimii toti cei FARA viclesug si PARASITI besercile POMENITORILOR de ERETICI daca NU VRETI sa fiti PRTASI EREZIEI si OSANDITI IADULUI cu ereticii cua cae suneti in comuniune spre HULA Lui Hristos !

  Apreciat de 2 persoane

  • maxim said, on noiembrie 19, 2016 at 8:51 pm

   http://sinodultalharesc.tk/preot-claudiu-buza-din-urziceni-este-prigonit-de-ereziarhul-vincentiu-grifoni/#more-1359

   Catre preotii care nu vor erezia ecumenismului si nicio alta erezie din istoria Crestinismului:

   STATUL ITI DA VOIE SA TE ROGI IN CASA CU UCENICII TAI, CU MEMBRII GRUPULUI/GRUPARII DE CREDINCIOSI

   Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
   Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2007
   Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   Art. 6
   (1) Gruparea religioasa este forma de asociere fara personalitate juridica a unor persoane fizice care, fara nicio procedura prealabila si in mod liber, adopta, impartasesc si practica o credinta religioasa.

   http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_libertate_religioasa_regimul_cultelor.php

   Apreciază

  • maxim said, on noiembrie 19, 2016 at 9:04 pm

   ”…Acesta a fost momentul în care am înţeles că nu mai e nimic de făcut şi că trebuie întreruptă pomenirea ierarhului, ceea am şi făcut imediat, începând cu următoarea zi, duminică 30 octombrie.”
   (Preot Claudiu BUZA)

   ASADAR, PREAIUBITE PARINTE, NICI PRIGOANA NU ESTE ACEASTA… PRIGOANA ESTE DACA SFINTIA VOASTRA VRETI SA RAMANETI SI CU CARTEA DE MUNCA LA EPISCOPUL APOSTAT, SI CU ANTIECUMENISMUL.

   IESITI SI VA OSEBITI DIN MIJLOCUL LUPILOR, FACETI SLUJBA IN CASA UNUI ORTODOX AUTENTIC, IN CASA UNEI BABUTE, SI TRANSFORMATI-I CASA ACELEIA IN CATEDRALA CONSTANTINOPOLITANA…

   Apreciază

 4. Pąʍvo said, on noiembrie 19, 2016 at 2:37 pm

  „Daca episcopul nu s-a aflat in sinodul adulter, si IL NUMESTE ADUNATURA MINCINOASA, dar il pomeneste pe mitropolitul sau care s-a aflat in acel sinod, daca, deci, trebuie sa ne impartasim de la un preot al acelui episcop ortodox, am raspuns si in alte dati ca: Pentru iconomie, trebuie sa ne impartasim, numai el sa nu liturghiseasca impreuna cu ereticii. Caci nu e nici o problema, de vreme ce il pomeneste pe episcopul ortodox, chiar daca acela, din frica, il pomeneste pe mitropolitul sau eretic.
  Biserica lui trebuie acceptata si trebuie ingaduit ca el sa vina, sa savarseasca Sfanta Liturghie in ea, si este iertat si nimic nu il opreste de la Sfanta Liturghie.”

  Sf. Teodor Studitul in Scrisoarea catre Navcratie

  In cazul arhiereului Varsanufie Gogescu si a celorlalti episcopi care nu au numit sinodul din Creta 2016 ca fiind O ADUNATURA MINCINOASA (dimpotriva faptele sus-numitului dovedind contrariul) pomenirea unora ca acestia la slujbe nu ar trebui sa se faca.

  Sf. Marcu Evghenicul este mult mai clar:

  „In problemele de credinta nu incape pogoramantul si iconomia.
  Nimeni sa nu ne stapaneasca in credinta noastra: nici un imparat, nici un arhiereu, nici un sinod mincinos, nimeni, fara numai Unul Dumnezeu, ce ne-a daruit-o prin El si prin ucenicii Sai”.

  Apreciază

 5. Pąʍvo said, on noiembrie 19, 2016 at 3:12 pm

  Se aude ca monahii marturisitori de la Lacul Frumos vor sa treaca la stilisti. Rog pe parinti sa ne dea de stire care este adevarul.

  Maica Domnului sa ne ocroteasca !

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 19, 2016 at 4:12 pm

   Pąʍvo

   Astea cu „se aude ca” nu sunt bune. Eu nu le primesc.

   Apreciat de 1 persoană

  • adrian t. said, on noiembrie 19, 2016 at 6:09 pm

   Asta e total fals. Monahii duc o viata de surghiu in Manastirea lor, cu ‘bagajele la usa’. Dumnezeu sa ne ajute!

   Apreciat de 2 persoane

  • el said, on noiembrie 19, 2016 at 7:50 pm

   Pamvo

   sa speram ca nu li se intuneca mintea intr-atat acelor parinti.
   Sa luam aminte, MARE ATENTIE sa aibe toti cei ce tin Adevarul Ortodoxiei ca de vor da diavolului un cat de mic DREPT asupra lor( vreo INSELARE, VICLENIE) ca spicele vor cadea !… si MARE va fi caderea „casei” aceleia !

   E vreme de RAZBOI DUHOVNICESC CRANCEN !

   Apreciat de 2 persoane

   • adrian t. said, on noiembrie 19, 2016 at 8:47 pm

    Prin faptele monahilor, Iisus Hristos ne arata ca este cu ei. Ar trebui sa avem mai multa credinta, sa nu dam ascultare la orice zvon, mai ales impotriva putinilor Sai marturisitori. Ce au facut nu e lucru mic si Dumnezeu are grija mare de ei. Ce ar insemna sa cada acum in asa mare ratacire, dupa ce s-au lasat la voia Sa?!?! Ce Dumnezeu ia scos de la noua erezie ca sa ii duca la alta veche si cunoscuta?! ganditi-va putin, ca prin ei lucreaza Mantuitorul. Numai sunt doar de capul lor, acum pasii lor sunt indrumati de Insusi Hristos. Pai daca ei se ratacesc, care au facut o asa mare marturise in vremurile din urma si ne-au facut un asa mare bine, ce sperante mai avem de la altii?!?! Raspunsul lor, sint faptele lor, roadele lor, cu ei este Dumnezeu, sa ii urmam.

    Apreciază

   • el said, on noiembrie 20, 2016 at 6:58 pm

    adrian t.

    nu dau crezare nici unui zvon nici o grija si MA BUCUR DIN SUFLET ca este asa cum spui tu !
    ceea ce am spus eu e de luat aminte de catre NOI TOTI !

    Apreciat de 1 persoană

  • Gabriel said, on noiembrie 19, 2016 at 8:18 pm

   Nu este adevarat!

   Apreciat de 2 persoane

   • calin said, on noiembrie 20, 2016 at 7:44 pm

    Parintii despre care se face vorbire si noi, in afara de a intrerupe comuniunea cu ereticii ecumenisti, serghianisti, etc., ar trebui sa urmam si Calendarul liturgic Patristic (asa-zisul calendar vechi), pentru a urma invataturii ortodoxe a Sfintilor Parinti si a rupe batjocura masonica pusa asupra noastra din 1924 incoace!

    Cat despre slatioristi, nici noi nu-i vrem, dar se pare ca nici ei nu ne vor, altfel se comportau mai bine cu Danion, o persoana publica cu oarecare influenta, care trambita atata despre ei. Si nu cred ca au nicio nevoie sa intre intre ei niste ”nesupusi” care sa le contrazica episcopii care au duh papist si badaran, vorbindu-le numai despre invataturile Sfintilor Parinti pe care aceia nici nu le inteleg si nici nu le aplica, ba le mai tulbura si linistea pricinuita de damigenele carciumaresti fara numar si de constructiile lui faraon fara sfarsit.

    Apreciat de 1 persoană

  • Cristiana said, on noiembrie 20, 2016 at 11:02 am

   Doamne ajuta!

   Pentru cei care lanseaza zvonuri neadevarate sa citeasca articolul „Spre luare aminte” din 16.11.2016 document integral original de pe „Prietenii Sfantului Efrem cel Nou”. Printre cei care semneaza este si ieromonahul Grigorie Sanda de la Lacul Frumos. Aveti mare grija, nu mai scrieti pana nu va documentati. Parintele este marturisitor adevarat, nu-l mai discreditati.

   Apreciază

 6. luigilucretiu said, on noiembrie 19, 2016 at 3:39 pm

  O stire deosebit de grava, care insa – daca e reala! e ascunsa opiniei publice:

  Doua nave de razboi americane din apele din apropierea Siriei au fost atacate de nave rusesti, una fiind scufundata, alta grav avariata! Sunt peste 200 de marinari morti si alti 700 taniti sau dati disparuti! Au existat schimburi de focuri si cu nave britanice! Obama face apel la calm!

  NEWS WW3 TWO USA SHIPS DAMAGED ONE SUNK THIS NEWS IS RESTRICTED I NEW TV VN

  Apreciază

 7. […] Deci, atenție! […]

  Apreciază

 8. carmen said, on noiembrie 19, 2016 at 4:11 pm

  Am o rugaminte: poate cunoasteti in Bucuresti o biserica, in care nu se pomenesc ecumenistii…Nu mai avem unde sa mergem la Sf. Maslu ,Sf .Liturghie,spovedit,impartasit…

  Apreciază

  • Mihai said, on noiembrie 19, 2016 at 6:12 pm

   Dar dece nu te duci la cuvântul kakadox să te îndrume?!, iar dacă nu ești tu Carmen aceea care mai intra pe cuvântul kakadox, atunci să-mi fie cu iertare

   Apreciat de 1 persoană

 9. Sluga netrebnica said, on noiembrie 19, 2016 at 5:39 pm

  @ luigilucretiu

  Eu am cautat pe internet stirea despre asa zisul atac al rusilor impotriva celor doua nave americane si nu am gasit nimic, cu exceptia acelui videoclip care pare a fi de la BBC.
  Cred ca este imposibil sa nu mai fi preluat cineva stirea, avand in vedere ca BBC-ul este receptionat in toata lumea.
  Sa nu fie vre-o intoxicare!

  BBC-ul este unul din pilonii de baza ai mediei mainstream si ar fi in stare de orice. In cazul in care este reala stirea, ar fi fost imposibil sa nu rasufle si pe alte canale, sa nu auzim de intruniri de urgenta, situatii de criza, stari de alerta …

  Ar fi bine daca ar putea cineva sa traduca exact ceea ce se spune in acea stire si mai ales, in ce zi si la ce ora s-ar fi intamplat acest conflict armat..

  Apreciază

 10. Sluga netrebnica said, on noiembrie 19, 2016 at 6:44 pm

  […]
  „Pentru această îndrăzneală de a întrerupe pomenirea şi de a spune lucrurilor pe nume, mi-a spus că sunt schismatic şi că nu mai am comuniune cu el, oprindu-mă de la slujire şi pregătindu-mi consistoriul bisericesc (Organ bisericesc care te constrânge să mărturiseşti adevărul!). Mi-a spus că am comuniune cu Părintele Macarie de la Schitul Oituz, cu care am vorbit şi alături de care am semnat, ceea ce pentru mine este o mare cinste!

  Acum, mai nou, am aflat că nu mai am voie să intru în biserică şi să vorbesc oamenilor! Mâine însă voi fi acolo şi voi vorbi credincioşilor, liniştindu-i, mângâindu-i şi încurajându-i pentru ceea ce va urma: comuniunea în Adevăr şi bucuria în Hristos!

  Preot Claudiu Buză
  Urziceni
  19 noiembrie 2016”

  Integral la sursa: https://ortodoxiamarturisitoare.wordpress.com/2016/11/19/comuniunea-in-adevar-si-bucuria-in-hristos/

  Apreciat de 1 persoană

 11. Mihai said, on noiembrie 19, 2016 at 7:21 pm

  Am intrat si pe cuvântul kakadox să văd în ce ape se mai scaldă, iar în ultimele 2articole ale lor vizavii devizitele lui Vlachos în Jud Neamț, Iași și Bacău era mai ceva ca in ziarul scânteia, ce mai ridicați la rangul de sfinti, dar ce te faci ca la uni comentaci erau teofan cu Vlachos sfinti de pus la rana

  Apreciat de 1 persoană

  • cosminmatiu said, on noiembrie 19, 2016 at 8:33 pm

   Teologie de la arhiconi. E vremea lui scapa cine poate. lucrurile au ajuns asa de departe incat putini mai scapa. Dumnezeu sa ne intareasca sa rezistam pana la sfarsit.

   Apreciat de 1 persoană

 12. Mihai said, on noiembrie 19, 2016 at 8:15 pm

  Am intrat si pe blogul celor 3purceluși si iată ce scria unul dintre ei ce se semnează suslik1973, citez: Si cred că modul în care crede, gândește și acționează acest prea înalt ierarh este cel corect ortodox. Calea de mijloc! Bine că ciudații din diverse grupuri schismatici au luat-o rapid cu nepomenirea, înainte să aibe răbdarea să astepte, problema lor. Deoarece în Biserică autocefalia Romana e inca har si deci Taine sunt încă valide,ideea ca B.O.R ar fi căzut erezie e stupida, pur si simplu. Ideea că o autocefalie căzută în ierezie, sau al cărei ierarhii promovează ierezii ar avea har, e o contradicție cât galaxia, o desfintare violenta si nesimțită a logici. Dacă sunt eretici, tainele sunt valide.
  Clar! Deci, vom merge la biserici și ne vom impartasi, care nu suntem sub canon. Nu e nevoie să mergem pe coclauri, ba în Bulgaria, ba în Georgia, Ba în Moldova
  În concluzie cititi si voi comentariile unui astfel de specimen cu fațetă de ,,sluga credincioasă” si aservită, ba mai mult a recurs si la o blasfemie în care dumnealor și-au numit haznaua cică ,,theologie patristica” dar care nu au nimic în comun cu teologia

  Apreciază

 13. maxim said, on noiembrie 19, 2016 at 8:48 pm

  http://sinodultalharesc.tk/preot-claudiu-buza-din-urziceni-este-prigonit-de-ereziarhul-vincentiu-grifoni/#more-1359

  Catre preotii care nu vor erezia ecumenismului si nicio alta erezie din istoria Crestinismului:

  STATUL ITI DA VOIE SA TE ROGI IN CASA CU UCENICII TAI, CU MEMBRII GRUPULUI/GRUPARII DE CREDINCIOSI

  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2007
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
  Art. 6
  (1) Gruparea religioasa este forma de asociere fara personalitate juridica a unor persoane fizice care, fara nicio procedura prealabila si in mod liber, adopta, impartasesc si practica o credinta religioasa.

  http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_libertate_religioasa_regimul_cultelor.php

  Apreciază

  • carmen said, on noiembrie 21, 2016 at 8:30 am

   Slava Domnului ca mai sunt slujitori adevarati! Dumnezeu sa lumineze gandurile oamenilor si sa i calauzeasca spre adevarata credinta !

   Apreciază

 14. Mihai said, on noiembrie 19, 2016 at 9:08 pm

  O veste bună vine si din Jud. Ialomița loc Urziceni, încă un Părinte care a întrerupt pomenirea ierarhului locului, bineînțeles că prigoana din partea arhiepiscopiei ialomitei si călărașilor nu a întârziat să apară, preotul se numește Claudiu Buză

  Apreciază

 15. Spaceman said, on noiembrie 19, 2016 at 10:14 pm

  Păi ia să vedeți ce ni se coace:

  Bannon: nu sunt un alb naționalist, sunt naționalist.

  Bannon: obscurantismul este bun, livrându-l vom guverna 50 de ani.
  Opinie CNN: Trump va ruina zeci de ani de progres.

  Progresiști americani demonstrând anti Trump, (anti fanatism, anti naționalism etc):

  Așadar ceea ce ni se pregătește ca fiind… dușmanul cel mare al… progresului, al drepturilor și libertăților cetățenești, ale minorităților, ale femeilor (câștigate cu greu, în zeci de ani), a democrației și globalizării (bla bla bla), nu va fi doar… naționalismul… ci FANATISMUL!
  Fanatism care va trebui combătut sub orice formă s-ar manifesta: fanatismul naționalist, fanatismul religios, fanatismul anti LGBT… etc.
  Ăștia cu bisericile, vor spune despre ecumenism și sinodul ăla baban din Creta, că sunt: PENTRU A SE ÎNGRĂDI BISERICA DE FANATISM!
  Dar ei n-au făcut altceva prin ecumenism și sinodul din Creta decât: să se îngrădească de ADEVĂR!
  Vor fi sancționați, amendați, condamnați, eliminați: toți cei bănuiți sau acuzați de vreo formă de fanatism sau… activism fanatic. Dreptcredincioșii nu vor mai fi numiți schismatici, ci… FANATICI.

  Apreciază

  • Cristinel said, on noiembrie 19, 2016 at 11:50 pm

   Deja au fost numiti de serafim joanta fundamentalisti ceea ce nu e departe de fanatici

   Apreciază

 16. Aurora said, on noiembrie 20, 2016 at 6:07 pm

  Carmen, te rog sa ceri de la Saccsiv adresa mea de e-mail si o sa-ti dau cateva repere.

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: