SACCSIV – blog ortodox

Parintele ARSENIE BOCA i-a turnat pe legionari la Securitate?

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 6, 2016

Foto: http://www.dcnews.ro/arsenie-boca-volumul-ii-din-dosarul-de-securitate-al-sfantului-ardealului-este-gata_452343.html

Circula pe internet textul pe care-l veti citi la jos.

Stim ca Florian Bichir, membru al colegiului CNSAS, a publicat cele 6 volume din dosarul de Securitate al parintelui Arsenie Boca, minutul 43:03:

Rog pe cei ce au acces la aceasta lucrare, sa confirme sau sa infirme daca acest text este real sau nu.

Arestatul BOCA ZIAN (ARSENIE), năs­cut la 25 sept. 1910, în com. Vata de Sus, ra­ionul Brad, fiul lui Iosif şi Cristina, cu ulti­mul domiciliu la mănăstirea Prislop, regiunea Hunedoara.

5 octombrie 1955

Oraşul Timişoara.

Interogatoriul a început la ora 17 şi 30 min.  s-a terminat la 12 şi 45 min.

Întrebare: Relataţi împrejurările în care aţi cunoscut pe DOMNIŢA ILEANA (viitoarea maica Alexandra) şi despre legăturile Dvs. cu ea?

Răspuns: În anul 1947 vara a venit la mă­năstirea „Sâmbăta de Sus” DOMNIŢA ILEA­NA pentru prima dată şi, cu această ocazie, am cunoscut-o personal. Ea venise cu scopul ca să cunoască mănăstirea, să mă cunoască pe mine şi să-mi asculte predicele mele.

După ce am făcut cunoştinţă personal cu ea, am condus-o la apartamentul mitropolitului şi îmi amintesc că i-a plăcut aranjamentul de la mănăstire şi peisagiul. In discuţiile purtate, ea şi-a exprimat dorinţa ca eu să merg în vizită la castelul Bran, unde avea locuinţa. I-am răspuns că nu pot să merg altfel, decât numai cu aprobarea mitropolitului BĂLAN.

Îmi amintesc că s-a angajat că are să vor­bească cu mitropolitul BĂLAN ca să-mi obţi­nă învoirea.

Acest angajament l-a şi îndeplinit, astfel că după cea. două săptămâni a venit din nou la mănăstire şi, cu aprobarea mitropolitului BĂ­LAN, am fost luat de către domniţa ILEANA şi m-a dus la castelul Bran, unde de prima da­tă am stat cam o săptămână.

Vreau să precizez că domniţa ILEANA a fost de mai multe ori la mănăstirea Sîmbăta de Sus, cum la fel am fost şi eu de mai multe ori la ea la castelul Bran, unde stăteam o săptămână, două săptămâni şi chiar mai puţin de o săptămână.

În tot timpul cât am stat la castelul Bran, preocupările mele au fost următoarele:

Ţineam predici cu caracter religios în faţa domniţei ILEANA şi a unor doamne care com­puneau anturajul domniţei, însă numele cărora nu le cunosc. La predicile ţinute de mine mai veneau surorile din spital, medici şi farma­cişti, dintre care îmi amintesc de MARIANA CIOLAN, originară din Oraşul Stalin, în pre­zent nu ştiu unde se găseşte. Ştiu că în 1952 a fost la mănăstirea Prislop, unde a stat cam un an şi jumătate, după care a plecat la mănăsti­rea „Tudor Vladimirescu”, unde iarăşi a stat câtva timp, apoi a plecat la o mănăstire din co­muna Cudalbi – Tecuci, de unde ştiu că a fost dusă la spitalul T.B.C. din oraşul Stalin. Alte amănunte despre ea nu cunosc.

Dr. PUŞCARIU, numele celălalt nu-l mai ştiu. El era medicul primar al spitalului de la castel, apoi s-a mutat la un spital din oraşul Stalin (Brasov). În prezent nu ştiu unde se găseşte.

Dr. BĂDILĂ, nu mai reţin numele celălalt, era student în ultimii ani la facultatea de me­dicină din Cluj. EI a întrerupt cursurile facultaţii şi, din acest lucru, eu am dedus că el aco­lo este fugar, pentru faptul că este urmărit de organele de Stat. Mi se pare că numele de BĂDILĂ l-a primit la castel, adică era un nume fals. Credinţa mea proprie era că el a fost le­gionar, dar cum am ajuns eu la această con­cluzie, nu pot să precizez, întrucât cu el nu am discutat niciodată despre situaţia lui şi nici cu alţii nu am discutat despre el. Ştiu că la castel învăţa limba germană. In prezent nu cunosc un­de se găseşte.

Farmacistul HERMAN, celălalt nume nu l-am cunoscut niciodată. Nu cunosc nici un fel de date despre el, însă era un om suspect, de­oarece majoritatea timpului stătea în interio­rul farmaciei. Din acest motiv, eu am ajuns la concluzia că este fugar. El nu a fost niciodată la predicile ţinute de mine. Am fost o singură dată la el la farmacie, însă nu am avut discuţii cu caracter politic. Am privit doar cum lu­crează el la aparatele din laborator.

îmi amintesc că din anturajul domniţei ILEANA mai făcea parte o profesoară pensionară de la arta dramatică din Bucureşti, care în acel timp ţinea conferinţe şi ea despre „Faust”. Numele ei nu-l reţin şi nici nu ştiu unde se găseşte.

Tot la castelul Bran a mai venit şi regina Elena, cred că era însoţită de doamnele de onoare. Am cunoscut[-o] şi pe regina Elena per­sonal, am avut discuţii personal cu ea, însă foarte puţin, discuţii care s-au rezumat la sta­rea sănătăţii ei. Alte discuţii nu am avut cu ea.

La castelul Bran au venit şi ofiţerii ame­ricani. Eu îmi amintesc că am cunoscut personal pe un ofiţer american bătrân, însă numele lui nu-l mai reţin. Cu el nu am avut nici o dis­cuţie. Ştiu că după ce a plecat acel ofiţer ame­rican, s-a discutat pe marginea unui articol dintr-o revistă cu titlul „Despre pacea sovietică analizată din punct de vedere american”. Fi­ind şi eu curios, mi-am exprimat dorinţa să ci­tesc şi eu acel articol şi îmi amintesc că acel articol a fost tradus în parte în româneşte, iar traducerea mi-a dat-o mie. In acest articol era combătută politica Uniunii Sovietice, mai bi­ne zis era o ponegrire a politicii de pace a U.R.S.S. Eu tălmăceam numite părţi din Scriptură şi răspundeam la di­ferite întrebări care mi se puneau în legătură cu credinţa.

Am făcut odată slujbă împreună cu preotul din Bran, LASCU, la aşezarea pietrei funda­mentale a capelei din curtea spitalului de la Bran.

În afară de preocupările duhovniceşti, [o] vizitam pe domniţa ILEANA, în apartamentul ei, unde am avut şi discuţii cu ea. Astfel îmi amintesc că am discutat despre moartea lui ZELEA CODREANU, spunându-mi că în ceea ce o priveşte, ea l-a simpatizat şi că regretă moartea lui, comisă de fratele ei, CAROL al II-lea, exprimând următoarele cuvinte: „Ro­mânia este singura ţară în care succesul nu are succes”. S-a referit la succesul pe care-l avea CODREANU, însă care nu a dus la nici un succes, făcându-l vinovat în acest sens pe CA­ROL al II-lea.

Ea prevedea schimbările care au să se facă în România şi îmi amintesc că se frământa cum să facă să rămână în ţară. Legat de aceste discuţii, pentru a se documenta, eu i-am dat să citească cartea „Protocoalele înţelepţilor Sionului”, precizându-i că, deşi este o carte interzisă, totuşi se pare că ce scrie cu privire la regi se va realiza.

Eu am însoţit-o pe domniţa ILEANA şi la Bucureşti de vreo trei ori şi am mers la casa ei din cartierul Băneasa.

Cu prilejul unei călătorii la Bucureşti, vă­zând fotografiile marilor dascăli ai marxismului, ea s-a exprimat cu cuvinte murdare la adresa întemeietorului P.C.U.S. Aceste expre­sii ale ei le-am susţinut numai din punct de ve­dere plastic al chipului – referindu-mă la buza inferioară, socotind-o disproporţionată.

La casa ei din cartierul Băneasa nu mi-a prezentat pe nimeni. Ştiu că avea vizite, însă acei vizitatori nu mi-au fost prezentaţi.

În timpul cât am însoţit-o în Bucureşti, îmi amintesc că am fost în vizită împreună cu ea la o bolnavă, absolventă de liceu, pe care nu ştiu cum o chema, locuia înspre Calea Rahovei şi care respira cu ajutorul unui aparat me­canic. Am stat cea. o jumătate de oră. In afară de noi, nu mai era nimeni decât mama bol­navei.

O altă vizită tot împreună cu domniţa ILEANA am făcut-o la domiciliul mamei lui ION ANTONESCU, care era bătrână, bolnavă, şi care era foarte tulburată de moartea fiului ei, ION ANTONESCU.

Acolo am cunoscut pe MĂRIA ANTONES­CU, soţia lui ION ANTONESCU.

în discuţiile care s-au creeat acolo, ştiu că MĂRIA se plângea că o duce greu, că este părăsită de toţi cunoscuţii ei şi nu are cu ce se întreţine, iar mama lui ION ANTONESCU spu­nea că nu se poate împăca în conştiinţa ei: „cum Dumnezeu a dat posibilităţi acestora (se referea la conducerea actuală a R.P.R.) să-i omoare fiul.

I-am recomandat să nu se răzvrătească îm­potriva lui D-zeu, pentru că el ştie ce face şi i-am indicat ca duhovnic pe preotul GALA GALACTION, despre care însă nu ştiu dacă a fost acolo sau nu.

Aci cred că am stat cam o oră.

În altă parte nu am mai fost cu domniţa ILEANA.

De prin luna noiembrie 1947, eu nu am mai fost în vizită la domniţa ILEANA şi nici ea nu a fost la mănăstirea „Sîmbăta de Sus”.

Când ea a plecat din România, mi-a lăsat o scrisoare în care îmi scria că îmi mulţumeşte, întrucât am fost o lumină în viaţa ei. Această scrisoare mi-a fost adusă de MĂRIA CIOLAC. Scrisoarea poate fi găsită la mănăstirea „Sâmbăta de Sus”, împreună cu mai multe cărţi care sunt ascunse sub streaşină casei de oaspeţi a mitropolitului, la locul indicat de mi­ne în schiţa pe care am făcut-o.

Alte legături nu am avut cu domniţa ILEANA şi nici cu personalul sau vizitatorii care au vizitat-o la castelul Bran, în afară de cele arătate.

După ce am recitit prezentul proces verbal de interogatoriu şi am constatat că cele con­semnate corespund cu cele declarate de mine, semnez şi susţin.

***

Declaraţie

Subsemnatul, ieromonah Arsenie Boca, năs­cut la data de 29 Sept. 1910, în comuna Vata de Sus, jud. Hunedoara, din părinţii Iosif Bo­ca, mort în 1920 şi Creştina Boca de profe­siune meseriaşi, actualmente domiciliat la Mă­năstirea Brâncoveanu – Sâmbăta – Făgăraş, de­clar în legătură cu legionarii, următoarele:

Le-am aflat de nume abia în cursul studi­ilor de Teologie (1929-1933). Absorbit total de preocupările cărţii şi respectând regula­mentul de claustru al Academiei Teologice din Sibiu, nu mi s’au părut interesanţi de urmă­rit, deşi au ţinut un congres studenţesc la Si­biu. N’am participat la congresul acela, pentru că, odată nu m’au atras, apoi pentru că Uniu­nea Studenţilor excludea dintr’însa pe teolo­gii de la Sibiu.

Profesorii noştri de la Sibiu, ne-au atras aminte asupra unor greşeli fundamentale ale le­gionarilor, cu ocazia asasinării mişeleşti pe care au săvârşit-o în spital asupra colegului lor Stelescu. Din câte îmi aduc aminte, între asasinii legionari erau şi doi studenţi teologi, unul din Bucureşti şi altul din Oradea. Nume­le lor nu l-am reţinut, cred că nici atunci proas­păt. N’am uitat însă de ce-s capabili.

La Bucureşti, studiind Academia de Arte Frumoase, între anii 1933-1938, iarăşi, prin caracterul şcoalei, nu tocmai „universitar”, am fost excluşi din Uniunea Studenţilor. In ce privea construcţia mea personală, nici nu prea tânjeam după amestecul cu studenţii şi cu pro­blemele studenţeşti. Treaba mea era cartea şi arta decorativă. Locuiam la Internatul Facul­tăţii de Teologie „Radu-Vodă”. Eram mulţi te­ologi; dintre ei, nu mi-a rămas în memorie, ca legionar, decât numele şi figura lui Radu Leonte. De-atunci nu l-am mai întâlnit niciodată.

Întervalul studiilor la Bucureşti ar fi fost vremea cea mai normală de-a mă înscrie în legiune, întrucât i-am văzut îndeaproape. Am văzut şi pe căpitanul Codreanu, pe Generalul Cantacuzino şi convoiul acela unic al înmormântării lui Moţa şi Marin. N’am vorbit cu niciunul din ei, nu mi-a propus nimeni nimic, nu m’am îmbiat cu serviciile, nu m’am înscris în legiune. Convoiul lui Moţa şi Marin l-am văzut de la poarta şcolii, care avea faţadă la Calea Griviţei, pe unde veneau de la Gara de Nord.

Nu m’a ispitit legiunea, întrucât scopul cu care studiam arta decorativă la Bucureşti, era bine determinat. Mitropolitul Bălan aflând des­pre mine că am de gând – în vremea teologiei – să mă călugăresc, şi aflând, tot atunci, des­pre talentul meu la desen, înalt Preasfinţia Sa este cel ce m’a trimis la Bellearte, cu îndru­marea de-a studia pictura bisericească (fresca) şi, după terminarea şcolii, să devin pictor de biserici. Aşa am şi urmat. Toată cheltuiala stu­diilor a susţinut-o Mitropolitul Bălan.

Îndată după terminarea studiilor, în 1938 mi-am făcut stagiul de ucenicie la zugrăvirea bisericii din Bixadul Oltului, jud. Ciuc.

Toamna mi-am făcut formalităţile unui pa­şaport pentru Sfântul Munte – Grecia, ca să mă documentez asupra picturii bizantine exis­tente acolo, precum şi asupra călugăriei pe ca­re o voiu primi-o la întoarcere.

Totuşi, pentru zugrăvirea icoanelor, îmi mai trebuia un meşteşug, pe care nu l-am găsit acolo, ci la întoarcere, în 1939, la Chişinău.

Aci, locuind în atelierele Mitropoliei, am deprins poleitul cu aur (cicanca, pe cum îi spuneau ruşii care m’au învăţat).

Pe când îmi vedeam de treabă la Chişinău, iată numai: efectul teribil de impresionant pen­tru mine, pedeapsa „pedepsei” legionare a asasinării lui Călinescu: o grămadă de morţi cu un afiş la cap.

Asasinarea lui Duca, asasinarea lui Căli­nescu. Asasinate, asasinate şi iarăşi asasinate.

Aşa se face că nu le-am citit nicio carte, din cele puţine câte le-au scris. Mi-a fost pur şi simplu groază de diformările la care aş fi putut ajunge, mai ales ştiind că un profesor de talia lui Grigore Cristescu de la Facultatea de Teologie de la Bucureşti, a fost în stare, în fa­za lui legionară, să justifice cu Vechiul Testa­ment, crima, „de legitimă apărare”.

Deşi nu le ştiu doctrina din izvoare ori­ginale sau din cuvântări, totuşi se ştia, în general, că legionarii vor să fie creştini.

Furaseră însă un drept, care nu le aparţinea lor: „pedepsirea răilor”. Pedepsirea asta, care, după cum s’a văzut, era chiar cu moartea, asta îi făcea să cadă din naţionalism în şovinism şi din creştinism în terorism. Pedeapsa, dreptul de-a pedepsi, nu-l are decât autoritatea consti­tuită, ori legionarii erau o formaţiune politică, încă neinvestiţi cu responsabilitatea publică, deci terorişti.

În anul 1940 am intrat în călugărie, stabilindu-mă la Sâmbăta, cu atribuţiile limitate la stilul călugăresc şi trebile Mănăstirii.

Se întâmpla venirea la conducerea Statului a unei formaţiuni [constituite] din Antonescu şi legionari, prin abdicarea fostului rege Carol al II-lea.

Ca oameni ai stăpânirii, a venit din Făgă­raş şi Prefectul legionar, av[ocatul] Mateiaş, cu un grup de legionari, condus de profesorul Gh. Malene. Mi-au dat peste nas că n’am ră­zuit de pe peretele Mănăstirii pe fostul rege Carol al II-lea; ba mi-au făcut şi raport la Si­biu, de unde iarăşi am luat peste nas. Aceasta e prima şi ultima dată când au venit legio­narii, oficial, la Mănăstire. Mai târziu am luat peste nas de la Antonescu că de ce i-am pri­mit. Ori atunci erau nedespărţiţi.

A venit rebeliunea. Alte isprăvi. Nu mai pomenesc – era să scap seria evenimentelor -de purtarea plină de toate abuzurile la care s’au pretat sub scutul autorităţii, pe care o deţineau de data aceasta, şi care le-a atras că­derea în gestul rebeliunii.

Când am aflat de modul îngrozitor în care au asasinat o serie de bărbaţi politici, dintre care nu reţin decât pe Iorga şi Madgearu, mi-am dat seama că-s o mişcare fără viitor şi că asupra lor atârnă păcate grele.

După câţiva ani de la călugăria mea şi intrarea în preoţie, mi s’a întâmplat un lucru pe care nu l-am urmărit: o mare influenţă în popor, o faimă de predicator şi de preot. Da­torită cunoştinţelor ce le adunasem în vremea studiilor, şi pe care le aplicam unde se putea face aceasta, poporul sărea marginile aprecie­rii juste şi mă credea excepţional de înzestrat. De nenumărate ori am încercat, şi mai încerc, a le mai stinge capriciile unei credinţe necon­trolate, cea de domeniul fanteziei – că aceasta nu mântuieşte – şi abia am isbutit să-i scad la o iubire care mi-o păstrează fără să mă mai întrebe.

M-am remarcat ca un preot-călugăr, care propovăduiesc trăirea creştinismului în toată adâncimea lui şi în toată sinceritatea noastră, ca singura concepţie suficientă despre lume şi viaţă.

Printre pelerinii pocăiţi, care vin la Mă­năstire să-şi mărturisească vinovăţiile şi să-şi pună conştiinţa în acord cu creştinismul, sunt şi mulţi legionari, de data aceasta, umiliţi şi dosădiţi.

Le ştiam greşelile lor publice, seria asasi­natelor, jafurile din vremea guvernării, absurditatea rebeliunii şi plata cu închisorile, dar acum eu eram preot şi părinte, dator a primi cu bunătate şi pe păcătosul ce se pocăieşte, fie el pravoslavnic, fie tâlhar, fie legionar.

N’aş putea da seama ce număr anume de legionari să fi trecut pe la Sâmbăta. Cifrele, extrem de aproximative, dintr’o declaraţie anterioară pot să fie mai mici, pot să fie mai mari; nu am întocmit niciodată o tabelă a le­gionarilor ce m’au cercetat ca preot şi duhov­nic, întrucât n’am avut niciodată vreun interes politic, comun cu ei, ca să le am o evidenţă.

Ştiam că s’au despărţit pe pricina recu­noaşterii şefilor şi a principiilor mai mult sau mai puţin extremiste.

La mine a venit Nicolae Pătraşcu, ca un simplu creştin, să-şi mărturisească greşelile, după datină şi datorie de conştiinţă.

L-am povăţuit să se lepede de păcatele le­giunii şi, întrucât e conducător al Regiunii Fă­găraşului, sau chiar al legiunii, să-şi sfătuias­că subalternii de-a renunţa la politică, de-a le­păda pistolul, de-a isprăvi cu răzbunarea, sau [cu] „pedepsirea” aceea a răilor, cu un cuvânt de a-şi purifica mişcarea de păcate şi de-a o opri de-a mai fi o mişcare politică, mereu ur­mărită de Stăpânire ca o mişcare subversivă.

I-am dat Biblia s’o citească, din scoarţă în scoarţă, ca să se convingă că neamurile au – chiar şi după expresia lui Gustave Le Bon, „gu­vernele pe care le merită” – o conducere pro­videnţială. De Sus se ocârmuiesc neamurile şi se orânduiesc oamenii care să împlinească fe­lul cutare sau cutare de guvernare. De Sus se orânduieşte „regimul” pe care trebuie să-l ai­bă neamurile. Când regimul şi-a îndeplinit mi­siunea, sau şi-a trădat-o, Providenţa îl schim­bă.

Aşa i-am motivat lui Pătraşcu supunerea pe care trebuie s’o dovedească, dimpreună cu subalternii, Stăpânirii constituite după 23 Au­gust. Cred că motivând, sau mai mult, condi­ţionând împăcarea cu Dumnezeu de împăcarea cu oamenii, în speţă cu Stăpânirea, să fiu unul dintre factorii care să fi prilejuit acea „împă­care” sau pact cu comuniştii.

În felul acesta [i-]am sfătuit şi pe ceilalţi legionari, mai mărunţi la răspundere, pe fieca­re după priceperea de care dispunea, ca preot al păcii între oameni.

N-am fost preot şi părinte numai al legio­narilor. Ei sunt un număr foarte mic în comparaţie cu numărul neobişnuit de mare al ce­lorlalţi credincioşi, care mi-au ascultat pove­ţele.

Am preţuit şi încurajat şi pocăinţa lor. Le-am făcut în limitele datoriei, şi o reeducare, ca să nu fie la infinit stigmatizaţii societăţii. Unii, după cum rezultă din declaraţiile ante­rioare, mi-au şi primejduit bunătatea cu care-s dator faţă de toţi oamenii; au abuzat de ea. Ce să fac, învăţ din ce păţesc şi iau măsuri pentru viitor.

Dragostea unora dintre ei de-a părăsi so­cietatea şi de-a intra în călugărie am preţuit-o, deşi cu rezerve şi cu deciziile pe care le mai aduce şi timpul.

Nu cred să am o aşa de mare influenţă în legiune, chiar şi numai în grupul lui Pătraşcu, încât, prin corecturile mele, să fiu socotit o „căpetenie” legionară, un dirijor spiritual, sau ceva asemănător. Ascultă să fie creştini buni şi cetăţeni paşnici numai fracţiunea dintre ei cu înclinaţii native spre creştinism. Ceilalţi tot ca ei rămân, sub roţile aceluiaşi destin.

Aceasta-mi este declaraţia pe care o susţin şi o semnez.

Ierom. Arsenie Boca

 

62 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Maresalul said, on noiembrie 6, 2016 at 10:24 am

  Acuma ori ii adevarat si un este o tradare .Ce a tradat?ORI II FACATURA CULEMA ACUM CAND TREBUIE CANONIZAT.

  Apreciază

  • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 7, 2016 at 2:22 pm

   Boca a fost mai indracit decat Rasputin. Rusul le sucea mintile numai la femei. Ardeleanul i-a zapacit de cap si pe barbati… Nu ma refer doar la astia din emisiunea postata mai sus.

   Apreciază

 2. Adrian Zglobiu said, on noiembrie 6, 2016 at 12:26 pm

  Toate dosarele de Securitate sunt discutabile pentru ca e un subiect foarte complex si foarte cenzurat. In primul rand sunt multe operatiuni de compromitere din anii 50 in care un dosar falsificat era lasat sa ajunga la o cartita CIA sau cum ar fi dosarele ,,pentru retragerea sprijinului acordat de CIA miscarilor de dreapta” si aici e aproape imposibil sa determini care dosar e real si care e falsificat chiar si cu teste grafologice. Faptul ca se ia de aiurea un dosar pentru denigrare si se arunca in media de fapt ascunde o operatiune (diversiune) a serviciilor secrete! Un falsificator bun chiar si astazi poate sa faca pe oricine ,,din inger in diavol si din diavol in inger” pentru ca pana se ajunge la un test grafologic valabil(atentie, multi sunt colaboratori prin natura meseriei cu servicii secrete) persoana vizata ramane compromisa in imaginea colectiva a multimii!

  Apreciază

 3. el said, on noiembrie 6, 2016 at 12:35 pm

  zian INFORMATORUL seCURitati si „sfantul” INSELATILOR , din motive de „buna purtare” fata de „autoritatile” statului comunist a fost ELIBERAT la SCURT timp din puscarie si lasat sa traiasca bine merci ca un nabab ferchezuit in buricul tragului !

  Apreciat de 1 persoană

 4. ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 6, 2016 at 2:45 pm

  Daca textul e real sau nu, Boca tot nu trebuie canonizat !

  Apreciat de 2 persoane

 5. Ionut said, on noiembrie 6, 2016 at 3:06 pm

  Dupa parerea mea, turnatorie inseamna a spune despre cineva „Cutare a afirmat ca este impotriva regimului” sau „Cutare partizan se ascunde in cutare loc”.
  Din cate pot sa-mi dau eu seama, Pr. Arsenie le-a servit numai lucruri pe care ei le stiau deja si care nu le mai erau de nici un folos la data respectiva (anul 1955), in rest exprimarea fiind evaziva.
  De fapt, securistii incercau doar sa stabileasca o legatura clara intre Pr. Arsenie si legionari, ca sa-l poata inchide.
  Constat ca in declaratie a strecurat si cateva lucruri de folos pentru anchetatori, astfel incat „Cine are urechi de auzit, sa auda”:

  „Legat de aceste discuţii, pentru a se documenta, eu i-am dat să citească cartea „Protocoalele înţelepţilor Sionului”, precizându-i că, deşi este o carte interzisă, totuşi se pare că ce scrie cu privire la regi se va realiza.”

  „M-am remarcat ca un preot-călugăr, care propovăduiesc trăirea creştinismului în toată adâncimea lui şi în toată sinceritatea noastră, ca singura concepţie suficientă despre lume şi viaţă.”

  „Printre pelerinii pocăiţi, care vin la Mănăstire să-şi mărturisească vinovăţiile şi să-şi pună conştiinţa în acord cu creştinismul, sunt şi mulţi legionari, de data aceasta, umiliţi şi dosădiţi.”

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 6, 2016 at 3:12 pm

   Ionut

   Iar ai un blocaj mintal. Ca habar n-ai de importanta unor astfel de declaratii e firesc, caci n-ai trecut prin ele si probabil nici n-ai citit despre ele. Dar chiar sa nu-ti folosesti mintea aia deloc …

   Apreciat de 1 persoană

 6. Ioana said, on noiembrie 6, 2016 at 3:24 pm

  informator, cu mutra de mare magnat, zeflemist cu labele-n buzunare si ochelari de agent 007

  RELATIA DINTRE ARSENIE BOCA SI SECURITATE

  ”Din dosar ‎nu rezulta ca i s-ar fi propus colaborarea (oricum nu ar fi acceptat) [după cum am văzut nu rezultă că i s-ar fi propus colaborarea, însă este evident că a fost un colaborator notoriu, după cum vedem mai jos, _________LUAT ȘI CA SFETNIC DE SECURITATE, ÎN PROBLEME DE PARANORMAL__________. Mai mult în scrierile sfinției sale face o apologie a socialismului și comunismului, dovedindu-și fidelitatea față de regim – n.n.] . In schimb, pana ‎după 1965, in mai multe reprize, anchetatorii il iscodesc cu tot felul de intrebari: ce ‎părere are despre socialism, despre situația politica din Panama, din Cipru, din ‎Vietnam? Ce părere are despre telepatie sau paranormal, despre Arhanghelii Mihail si Gavril? [fără să îl aresteze, elegant, ca la un colocviu. Părintele Arsenie Boca ca un părinte bun al lor, le spunea tot, fără opreliști. Dar cum am putea trage concluzia că securitatea se purta cu el grosolan și fără metodă? – n.n.] Grosolan si ‎fara metoda, Securitatea voia sa intre in intimitatea părintelui, sa-i cunoască resorturile ‎de gândire, sa-si explice cumva forța spirituala si darurile teribile pe care le avea.‎

  Pus de-a valma, cu felurite scrisuri si fara nici o ordine cronologica, dosarul lui Arsenie ‎Boca se poate rezuma doar la un cuvânt: o pândă continuă [cu adevărat, ca orice elev ce se instruiește, își pândește dascălul pentru a absorbi orice informație. Dar chiar dacă ar fi o pândă cu bănuieli, ca informatorul lor să nu joace cumva dublu, tot nu se poate compara cu adevărata prigoană prin care au trecut cei cu adevărat mărturisitori. Lucrurile trase de păr ce se spun despre o așa zisă prigonire a Părintelui Arsenie Boca, fără fapte reale, consistente, comparate cu realitățile sinistre și dureroase ale adevăraților prigoniți, par cu totul de râs, ca într-o poveste de adormit copiii – n.n.] . La toate ispitirile si ‎capcanele întinse, părintele a răspuns senin [am spune degajat, cu siguranța de sine, ca unul ce se știe ocrotit de regim și are numai de câștigat de pe urma lui – n.n.] , blând ca porumbelul si viclean ca șarpele. ‎[5]

  Cu adevărat… viclean ca șarpele, bine ar fi fost să fie doar înțelept ca el… ”

  https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/moartea-parintelui-arsenie-boca/

  Apreciat de 1 persoană

 7. octoviv said, on noiembrie 6, 2016 at 3:41 pm

  Declarația de mai sus o puteți citi și în cartea asta:

  carte pe care am citit-o pe vremea când îl credeam sfânt pe Arsenie Boca, acum însă mă lepăd public, încă odată, în fața tuturor celor care vor citi acest comentariu, de toată învățătura lui eretică pe care am citit-o până în acest moment al vieții mele și de toată cinstirea, ca unui sfânt, pe care i-am adus-o acestui biet înșelat.

  Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nu am cuvinte să Îți mulțumesc pentru că nu m-ai lăsat să zac în înșelare (și să nu mai am nici o nădejde de mântuire) și pentru că i-ai luminat pe cei ce au scos adevărul la iveală, iartă-mă și, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, ale Sfântului Părinte Ierarh Ignatie Briancianinov și ale tuturor Sfinților Tăi din Biserica Biruitoare, păzește-i pe cei care au scos adevărul la iveală și pe noi pe toți de toată înșelarea și erezia viclenilor draci și aici și în veșnicie.

  Apreciat de 2 persoane

 8. iRINA said, on noiembrie 6, 2016 at 4:06 pm

  CU PR.ARSENIE BOCA AU REUSIT SA RUPA DEFINITIV SI IREMEDIABIL TABARA ANTIECUMENISTA .DE ACUM SA NE FEREASCA DUMNEZEU DE RATACIREA CEA DIN URMA!

  Apreciază

  • el said, on noiembrie 6, 2016 at 4:57 pm

   iRINA

   nu te mai angoasa degaba.
   n-au reusit nimic.
   zian boca este un INSELAT si INSELATI sunt idolatri care-l cinstesc/admira. asta NU aia de ii acuzi tu au facut-o ci IDOLATRII insisi prin aderarea lor la INSELARE.

   nu poti sa slujesti si lui Hristos si diavolului, iar INSELATUL apartine diavolului macar prin INSELAREA sa, si de NU se va LEPADA de ea NU se mantuieste oricate virtuti ar dobabi, caci ii lipseste Dreapta Credinta STIRBITA de INSELARE, inselarea fiind si o HULA care DESPARTE de Dumnezeu si o PERVERTIRE a Dreptei Credinte.

   toti suntem pacatosi si toti ne straduim sincer cat ne sta in putinta sa ne inbunatatim ca cestini ortodocsi.
   dar cel in care se afla INSELARE sau EREZIE NU mai e ortodox curat si ORICARE i-ar fi virtutile personale DE NU SE LEAPADA de INSLEAREA si/sau EREZIA lui care sunt HULE la adresa Duhului Sfant si MOARTEA sufletului, NU POATE SA PETREACA vesnic cu Dumnezeu.

   asa ca NU e nici o „rupere de tabere”, asta e interpretarea ta FALSA.
   e „tabara” INSELATILOR lui boca si a celor care NU PRIMESC INSELAREA boca . simplu. nu are nimic de-a face cu altceva in afara de alegerea libera a fiecaruia.
   Dumnezeu e indelung randataor si ne asteapta sa ne LEPADAM de INSELARE/ EREZIE si sa ne pocaim de pacatele noastre personale.
   Dar daca se intampla sa MURIM FARA sa ne fi LEPADAT de INSELARE /EREZIE NU ne mantuim INDIFERENT de restul.

   Apreciat de 1 persoană

   • Adrian said, on noiembrie 6, 2016 at 7:25 pm

    el:

    „Dar daca se intampla sa MURIM FARA sa ne fi LEPADAT de INSELARE /EREZIE NU ne mantuim INDIFERENT de restul.”__________ frate, DREAPTĂ este mărturisirea ta; scurt și cuprinzător !

    Sentimentul meu este că, așa cum, cred că este apropape imposibil ca vreunul dintre episcopii din sinodul BOR să se îndrepteze și să se lepede de ereziile pe care le-au îmbrățișat, condamnându-le public, tot așa este și situația în care se află cei înșelați de acest nefericit de om.
    Pe aceștia nu-i mai poate întoarce, de la această ratăcire, decât mila lui Dumnezeu, dar numai dacă și ei vor asta, cu smerenie și cu drag de adevăr ! – un exemplu minunat este cel prezentat de către fratele octoviv în comentariul său __ octoviv said, on noiembrie 6, 2016 at 3:41 pm

    Doamne ajută !

    Apreciat de 1 persoană

 9. octoviv said, on noiembrie 6, 2016 at 4:16 pm

  Am căutat pe scribd după „Obiectivul Bratu”, nu am găsit nimic în schimb am dat de următoarea carte, care amintește de episodul cu principesa Ileana, începînd cu pagina 13:

  Gheorghe Enache, Adrian Nicolae Petcu, ‘Părintele’ Arsenie Boca în atenția poliției politice din România:
  https://scribd.com/document/110674405/Parintele-Arsenie-Boca-in-Atentia-Politiei-Politice-Din-Romania

  Apreciază

 10. ayeaye20 said, on noiembrie 6, 2016 at 5:21 pm

  (Fără titlu)

  ​ O paranteza la „profesor de talia lui Grigore Cristescu de la Facultatea de Teologie de la Bucureşti, a fost în stare, în fa­za lui legionară, să justifice cu Vechiul Testa­ment, crima, „de legitimă apărare”.”

  Sf Dimitrie al Rostovului Hronograf pag.131

  Căci îndoit se face războiul: unul care năvălește spre asuprire și cu nedreptate asuprește, iar altul care se apără pe sine și pe alții de asupreala vrajmașului celui nedrept. Pentru că războiul cel nedrept, păcat de moarte este, că și uciderea, vinovat este judecății aceluia ce după potop de Dumnezeu s-a hotărât: „ Cel ce varsă Sîngele omului, în locul aceluia se va vărsa Sîngele lui” (Fac. 9, 6). Iar războiul ce se face cu pricină cuvioasă, prin care cineva pe sine și pe alții îi apără, acela nu ca un păcat de moarte se judecă, ci mai ales uneori și în cea înaltă faptă bună a dragostei se socotește, de s-ar face cu bun gînd, ca adică nu atîta pe sine singur, cît pe toată patria să-și păzescă întreagă de vrăjmașii ce năvălesc și să se ferească nu numai trupeasca sănătate a celor de aproape ai săi, cît și sufleteasca mîntuire a acelora, care s-ar fi vătămat căzînd în mîinile celor de altă credință.

  Apreciază

  • el said, on noiembrie 6, 2016 at 6:44 pm

   ayeaye20

   si Sf Stefan cel Mare si imparatii bizantini treuiau dupa logica lui putza zian cracanatu´ sa se lase invadati de pagani, turci, persi sau latini si sa isi piarda si vietile si libertatea si mai ales CREDINTA ORTODOXA!
   la fel Sf Proroc David in oipnia lui labarici boca era vreun „criminal varsator de sange odios”.

   no comment!

   din „gandirea” PERVESA a unui INSELAT INDRACIT ajuns jucaria dracilor si un IEFTIN VANDUT LINGAU INFORMATOR al comunistilor si TRADATOR al fratilor lui.
   ( daca era cinstit CE II PASA lui ca sa raprteze la securitate ce face/crede unul sau altul? putea sa trancaneasca in dreptul lui/ STRICT despre sine.)

   Cu ADEVARAT a fost un TURNATOR si din cauza asta a fost lasat sa traiasca linistit in libertate.

   O ABJECTIE de om stricat si un INSELAT ERETIC INDRACIT !

   Apreciază

 11. Eons said, on noiembrie 6, 2016 at 5:49 pm

  Cam asta ar fi varianta de adevar pe care nu o inghit multi. http://voceinterior.blogspot.ro/2016/11/despre-parintele-arsenie-bocanil.html

  Apreciază

  • gheorghi said, on noiembrie 7, 2016 at 11:20 am

   Tocmai pe asta cu “crestinism esoteric” l-ai gasit “bun” de citare?
   Care isi incepe pagina cu „CINE EŞTI TU”? Interviu cu Papaji (1993)
   … ”- Papa, tu vorbesti despre libertate. Ce este Libertatea?…”
   Da citate pentru impresionarea necunoscatorilor si le alatura cu viclenie propriilor pareri.
   Pretinde ca aude pe Iisus ca „voce interioara”… “Vocea din interior este Christosul launtric”
   Hulitor, nedemn de ascultare iata ce sustine:
   Tatal nostru ”EU SUNT”
   RO:
   „Tatal nostru” Eu sunt.
   Tu spirit,
   esti in toate dimensiunile.
   care sunt in manifestare si efemere,
   atat imateriale cat si materiale
   Esti perfectiunea neclintita.
   Energiile in toate zilele existentei creatiei,
   cu recunostinta servite
   si care nu te schimba nici in uitare.
   Ne aduci aminte ca tu esti Eu sunt
   si suveran peste intreaga creatie,
   in eternitate. Si asa este!
   –––––––––––
   Propagandist al hinduismului mascat: “Cele 5 Legi Biologice ale Naturii – Noua Medicina Germana” prin care este negata invatatura sfintilor Parinti despre boala si sadeste increderea de sine in dauna nadejdii fata de Dumnezeu.
   Inchizitor al Parintelui Cleopa…
   ASTA E BUN DE ASCULTAT???

   Apreciază

   • Eons said, on noiembrie 7, 2016 at 12:14 pm

    Este bine ca mi-ai amintit ce sa mai sterg.Oricum nu te grabi sa etichetezi asa dupa ureche , cum va place la o gramada de canonisti care credeti ca D-zeu este dogma si canon.Mai bine citeste postarea si tot ce este aferent ei.Blogul nu incepe cu Papaji…sau o iei pe aratura.Sa inteleg ca la tine increderea in D-zeu exclude increderea in sine.Ar fi mai bine sa vezi acel documentar, sa vezi in ce bataie de joc este luat descoperitorul acelei medicini deloc noi intr-un fel.

    Apreciază

 12. Mary said, on noiembrie 6, 2016 at 6:27 pm

  A fost vrajitor. Sfantul Ciprian a tradat secretele vrajitorilor deaceea a fost martirizat. Boca nu i-a tradat ca daca ar fi facut-o ar fi fost martirizat, la fel de violent ca si Ciprian.
  Chiar, de ce nicio poza pe net cu dl. Boca batran? Dumnezeu sa-l ierte si sa dea peste mana celor ce vor acuma sa faca un joc orizontal, lumesc canonizandu-l. Si btw Francis de Assisi / Saguna, am eu asa o banuiala citind pe net ca a fost minor pana si la catolici, acuma mai nou e in trend. Macar el era auto-mutiland deci nebun si nu poate inspira decat mila. Dar Boca face o gluma in orice efort si nevointa si a preotilor de mir si a monahilor. Iubiti-l pe Boca si sa mergem mai departe.
  ‘Calea Imparatiei’ e si un pic plagiat in cheie libera dupa Filocalia. Aveti mila si de Boca si de Julieta, lasati-i oamenu buni!

  Apreciază

  • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 7, 2016 at 11:35 am

   Nicio poza cu el batran pentru ca muierustele creduliste sunt indragostite de tineretea lui, iar prostii asculta de femeile in cauza.

   Apreciază

 13. vmn said, on noiembrie 7, 2016 at 1:26 am

  Acu pricep de ce nu sunteti de acord cu părintele Arsenie, pentru că n-a fost legionar şi asta vă roade. Restul cu ereziile sunt praf in ochii credulilor…

  Apreciază

  • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 7, 2016 at 9:57 am

   Ai inteles total gresit. Eu am oarecare retineri in privinta miscarii legionare. Cu certitudine sunt si sfinti printre ei, dar au fost si unii care erau mai mult nationalisti decat drept credinciosi.

   Apreciază

  • Ioan said, on noiembrie 7, 2016 at 10:31 am

   Ce idiotenie ai scris si tu aici. Apartenenta la aceasta miscare garanteaza sfintenia? Sfant este cel care a devenit lacas al lui Dumnezeu si nu faptul ca a fost membru in Miscarea Legionara. A fi legionar nu este egal cu a fi crestin. Unii dintre legionari au fost crestini, altii nu.

   Scrierile lui Boca sunt eretice. Nu ma intereseaza daca a fost sau nu legionar.

   Pentru mine Miscarea Legionara nu are importanta in contextul actual. A avut importanta ei in perioada interbelica. Atunci unii din membrii ei au incercat sa schimbe ceva in tara aceasta. Au fost si greseli din partea unora dintre ei insa o mare parte dintre acestia au fost tineri curati care au luptat pentru un ideal frumos. Multi s-au sfintit in inchisori. Pe unii dintre legionari ii admir pentru crestinismul si pentru spiritul lor de jertfa; iar pe altii nu ii stimez si ma lepad de actiunile si de gandirea lor.

   Eu nu sunt legionar sau simpatizant adevarat al acestei Miscari. Chiar daca in trecut am simpatizat aceasta miscare, am citit destul de multe carti despre acest subiect si am intalnit oameni care au suferit in temnite pentru ca erau legionari in prezent nu am reusit sa imi fac o idee clara. Pentru mine aceasta miscare e ceva necunoscut deoarece aceasta a activat in perioada tineretii bunicului meu. Cinstesc doar pe acei legionari care au cinstit pe Hristos si au devenit martiri.

   Sunt unii dintre legionari care sarmanii cu toate ca au suferit in temnite nu reusesc sa inteleaga ca Ortodoxia este credinta adevarata si afirma ca si adunarea papistasilor e plina de har.

   Ce fac? Ma iau dupa acestia? Dreptarul meu este Hristos si scrierile Sfintilor Parinti si nu miscarea legionara.

   Apreciază

   • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 7, 2016 at 11:32 am

    Foarte bine punctat.

    Apreciază

  • Ionut said, on noiembrie 7, 2016 at 10:52 am

   Apartenenta sau neapartenenta la Miscarea Legionara nu este si nu trebuie sa fie o conditie eliminatorie in aprecierea sfinteniei cuiva. Pr. Iustin Parvu, Pr. Arsenie Papacioc, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide au avut legatura cu Miscarea, pe cand Pr. Cleopa, Pr. Sofian Boghiu precum si par. Nicolae Steinhardt nu au facut parte din Miscarea Legionara.

   Apreciază

  • el said, on noiembrie 7, 2016 at 1:02 pm

   vmn

   esti dus cu pluta amice.
   eu pana acum nici nu stiam ca labarici boca avea parerea asta despre ML, nici ca fusese TURNATOR la secu.

   ca a fost ERETIC si INSELAT INDRACIT este ESENTIAL, iar nu parereile lui despre curentele politice ale vremii sunt determinate in stabilirea statului lui de INDRACIT INSELAT. OK?

   e prima oara cand dezbatem aici despre parerea lui vis à vis de ML !!! si hop iesi si tu pizmas din cotlonul beznatic al mintii tale cu acuza !

   si ca era si un GUNOI de INFORMATOR este DOVEDIT din aceste declaratii ale sale in care tranacaneste ca proasta in trag despre ce cred/zic/fac ALTII, cand stia ft bine ca le-ar putea fi daunator.
   asta NU au facut-o oamenii cu caracter fie ei atei sau eretici.

   deci labarici idolul tau nu numai ca era un INSELAT INDRACIT si ERETIC, s.a dovedit si un om de NIMIC, o ZDREANTZA , o limba / TRADATOR / INFORMATOR al securitatii !

   iar tu si legiunile oarbe de idolatri bocolatri va inchinati unui asemenea GUNOI al diavolului !
   asa „valori” asa „duhovnicie” !

   Apreciază

  • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 7, 2016 at 4:46 pm

   Un calugar s-a rugat recent cu candela aprinsa la mormantul lui Arsenie Boca sa-i descopere Dumnezeu daca parintele este sfant sau nu. Deodata un vant a venit peste candela si a rasturnat-o, iar lumina a ridicat-o in vazduh si a dus-o incet, in racoarea serii, pana la pestera Sf. Ioan de la Prislop unde a luminat contopindu-se in cele din urma cu lumina zilei.

   Apreciat de 2 persoane

 14. Aly Aly said, on noiembrie 7, 2016 at 10:54 am

  Eu din cate observ era informator. Dadea pe gusa tot ce stia. Ca altfel de ce preciza : farmacistul ” era suspect” , parea ” fugar” ? A precizat si numele lui . Nu-si dadea seama in anii aia de prigoana incredibila ce insemnau aceste cuvinte. Cand aia ridicau tot ce misca . Un turnator ca el l-a infundat si pe Steinhardt

  Apreciază

 15. ilioara said, on noiembrie 7, 2016 at 11:19 am

  ma baiete, lupta a fost sub acoperire impotriva miscarii legionare, asta nu reuseste creierul unora sa priceapa, in Rusia a fost miscare legionara???, au distrus biserici si au ucis atatia preoti calugari si mireni deci nu mii, milioane din cauza miscarii legionare????????????? In Romania ca si in Rusia TOATE CRIMELE au fost facute IMPOTRIVA LUI HRISTOS, asta cu miscarea legionara a fost doar un paravan tot de ei amplificat, de care s-au folosit….”Dusmani ai poporuliui”, cica…dar ceea ce li se cerea si cand ii scoteau in careu , prima intrebare era :”cine mai crede in Hristos”, si cand le luau declaratiile li se cerea Lepadare de HRISTOS, ar fi fost simplu sa se lepede doar de miscarea legionara….nu ar mai fi murit atatia…..E limpede ca lumina zilei „mucenicia”, lui a b in teminitele comuniste la fel ca si dosarul lui de la securitate , soft, inofensiv, degajat, atent si munutios INGRIJIT tocmai acum pentru canonizare………

  Apreciază

 16. ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 7, 2016 at 2:41 pm

  Apreciază

  • Ionut said, on noiembrie 7, 2016 at 9:08 pm

   Si eu cred ca subiectul „Arsenie Boca” e in mod artificial exagerat in societatea romaneasca si nu aduce liniste, pace, limpezime, ci o inclestare si o generare a unor tensiuni negative. Dar, in cazul acesta, tot raul e spre bine, pentru ca (atentie!) daca il vor canoniza, vor trebui sa tina seama de cuvintele lui (cele scrise negru pe alb, nu povestite de unul si altul), si anume:

   „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Caderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxa, fie ei: arhierei, preoti de mir, calugari sau mireni, inapoi la Sfanta Traditie, la Dogmele si Canoanele Sfintilor Parinti ale celor sapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Fereasca Dumnezeu!”

   „Iată de ce suntem datori a vieţui potrivit acestei intenţii divine; adică să trăim deodată şi ca persoane văzute, şi ca persoane nevăzute. Omul are valoarea arătată de jertfa de pe cruce. Când omul trăieşte în adevărata lui valoare, e subiect de istorie, pe când dacă renunţă la dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, în rând cu oricare dintre obiecte; nu mai poartă un nume, ci poartă un număr.
   Deci, ce poate să însemneze coborârea omului la simpla valoare economică decât o degradare a lui în rândul vitelor, care se vor sălbătici întreolaltă şi-şi vor împinge conducătorii până la marginile nebuniei. Asta înseamnă treaba unuia care ar încovoia crinii în gunoi, preţuind mai mult gunoiul decât mirosul crinului. Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri.”

   Legat de aberatiile pe care le poate exprima cineva despre Hristos, merita sa dai un raspuns scurt de bun-simt si logic, dar nu poti lungi prea mult discutia (daca moderatorul permite postarea unor astfel de mesaje) pentru ca nu ajungi nicaieri. Ca sa poti discuta cu cineva, persoana respectiva trebuie sa aiba un minim de buna-credinta si de logica, dupa cum e scris „Nu aruncati margaritarele voastre inaintea porcilor.”

   Apreciază

   • saccsiv said, on noiembrie 7, 2016 at 10:22 pm

    Ionut

    Unde scrie asta?

    „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Caderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxa, fie ei: arhierei, preoti de mir, calugari sau mireni, inapoi la Sfanta Traditie, la Dogmele si Canoanele Sfintilor Parinti ale celor sapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Fereasca Dumnezeu!”

    Apreciază

   • el said, on noiembrie 7, 2016 at 11:04 pm

    saccsiv

    e din scrierile aranjate/”diortosite” ale falsificatorilor de meserie din beserca.srl puse in seama lui boca „canonizabilul” dupa ce apostatii si-au dat seama ca TREBUIE sa arate cumva „ortodoxia” VADIT STRAMBA a lui guru.

    au inventat deci un „citat” si i-au impanat „scrierile lui guru ca sa zapaceasca lumea.
    ca si cum un ANTIECUMENIST cum vor ei sa-l prezinte pe ERETICUL INDRACIT, ar fi atat de INCOERENT si s-ar contrazice pe sine: alba-neagra ( vezi HULELE si EREZIILE din mazgalelile de la Draganescu, … si „citatul” asta NEVERIFICABIL!)

    Apreciază

   • Ionut said, on noiembrie 7, 2016 at 11:41 pm

    Da, recunosc ca n-am verificat exact sursa. Citatul respectiv apare de atatea ori pe internet incat n-am cautat provenienta.
    Apare scris in cartea „Talantii imparatiei”, la pag. 221, dar spre sfarsit, intr-o anexa care contine cuvinte spuse de Pr. Arsenie in biserica de la Draganescu. Pe net am gasit o scanare a editiei din 2009 a respectivei carti.

    Apreciază

   • saccsiv said, on noiembrie 8, 2016 at 12:04 am

    Ionut

    DECI ESTE INTR-O CARTE IN CARE SPUN UNII CA AR FI SPUS EL.

    Apreciază

   • vily said, on noiembrie 7, 2016 at 11:53 pm

    „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Caderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxa, fie ei: arhierei, preoti de mir, calugari sau mireni, inapoi la Sfanta Traditie, la Dogmele si Canoanele Sfintilor Parinti ale celor sapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Fereasca Dumnezeu!”

    Cred ca Ionut se refera la cartea „Talantii imparatiei” . La pagina 221 . (continutul cartii este adunat de parintele Serafim Popescu contemportan si prieten cu parintele Arsenie) scrie chestia cu ecumenismul..

    https://www.scribd.com/document/156509137/Talantii-Imparatiei-Pr-Arsenie-Boca

    am o intrebare pt userul „el” adica falsificatorii de meserie din beserca.srl (care parca era ecumenista) falsifica un text in care este condamnat ecumenismul ? n-are sens ce spui. Ca sa ce?

    Apreciază

   • saccsiv said, on noiembrie 8, 2016 at 12:06 am

    vily

    Pentru ca trebuie acceptat si de ecumenisti si de anti ecumenisti.

    Apreciază

   • vily said, on noiembrie 8, 2016 at 12:29 am

    saccsiv
    Dar nu inteleg, parintele Arsenie acceptat de anti ecumenisti la pachet cu afirmatia impotriva ecumenismului ca sa ce? La fel nu inteleg, pe de o parte apar note informative cu pr Arsenie vorbind aiurea despre legionari, pe de alta parte legionari precum Mircea Puscasu spun despre el :

    „Am fost tinut la securitate sase saptamani. Cu parintele Arsenie discutam numai cand ne gaseam singuri. Restul timpului fie ca ascultam discutiile din camera, fie ca ma duceam cu gandul departe.

    Intr-o zi se intampla sa ramanem amandoi in camera. Parintele Arsenie atunci imi spune: „Daca ar fi trait Capitanul ce lucruri frumoase am fi facut noi…”. Altadata imi spune: „Sa stii ca Legiunea nu va invinge pana nu se va completa numarul de legionari in cer”. Asta ar insemna sa moara toate generatiile din 1927 pana in 2000. Ar trebui sa treaca 60-80 de ani. Ar insemna sa nu mai traiasca nici un legionar din zilele noastre.

    „Dumnezeu va avea grija sa ramana si samanta pe pamant[/i]”, imi raspunde parintele Arsenie. A fost ultima discutie cu parintele Arsenie. Pe mine m-au luat si m-au dus la Penitenciar. M-au bagat singur intr-o celula la etajul trei, complet izolat de ceilalti legionari.(Fragment din manuscrisul lui Mircea Puscasu, fost detinut politic, legionar)

    nu sunt arsenist si nici militant dar anumite chestii sunt in contradictie..

    Apreciază

   • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 8, 2016 at 3:27 pm

    Tocmai pentru ca sunt atatea contradictii si pareri diferite ale ortodocsilor, nu trebuie canonizat.
    La fel ca Rasputin de la rusi.

    Apreciază

 17. Luca de Dacia said, on noiembrie 7, 2016 at 6:08 pm

  😂😂😂 nu mai stiu ce sa fabrice despre SFINTIA SA BOCA…frate sunteti penibilii,parintele folosea teleportarea adica un fel de alergatura mai rapida despre care mariile creiere din securitate stiau.
  Ce incercati voi acuma???!!!,bhai copiilasi folositi ce aveti pe umeri altfel …😂😂😂vai si vai!

  Apreciază

 18. Pr. Evghenie said, on noiembrie 7, 2016 at 9:34 pm

  Vreau sa va redau o convorbire pe care am avut-o nu demult cu un preot care l-a cunoscut pe pr. Arsenie Boca, si anume pr. Ioan Vuță din Dumbraveni, jud. SB. L-a cunoscut pe pr. Arsenie in timpul pictarii bisericii de la Draganescu si i-a devenit ucenic. Nu exista predica in care sa nu-l pomeneasca pe pr. Arsenie.
  Eu l-am intrebat: Il pomeniti tot timpul pe pr. Arsenie, dar despre ecumenism ce parere avea pr. Arsenie?
  El mi-a raspuns: pr. Arsenie spunea ca ecumenismul este erezie.
  -Dar ati auzit acest lucru din gura lui, sau asa credeti ca ar fi gandit, sau poate ati auzit de la altii?
  -Asa mi-a spus mie.
  Marturisesc ca acest lucru m-a uimit, pentru ca nu ma asteptam la acest raspuns, dimpotriva, ma gandeam ca acum voi dovedi cine a fost pr. Arsenie. Atunci mi-a inmuiat inima cu privire la pr. Arsenie.
  Acest preot, Vuță, este model de preotie in toate privintele – un om al rugaciunii, al dreptatii, al dragostei. Ca daca mi-ar fi spus altcineva acest lucru despre pr. Arsenie poate nu-l credeam, dar pe el il cred.
  Mi-a mai povestit multe intamplari minunate cu pr. Arsenie, si nu am gasit chiar nimic ne la locul lui, in afara de pictura, de care pr. Vuță a zis ca pr. Arsenie asa i-a vazut (pe Francisc si pe Ulfila), lucru pe care tot nu l-am inteles ce inseamna? Adica i-a vazut in vre-o vedenie in rai sau ce? Cert este, si nu ma indoiesc de acest lucru, ca pr. Arsenie avea darul stravederii, adica stia despre oameni lucruri ascunse, intime, pe care nu avea de unde sa le stie, decat prin vre-o descoperire supranaturala. Problema care se pune este cine ii descoperea toate – Duhul Sfant sau cel viclean?
  L-am intrebat pe pr. Vuță de ce sunt atatea pareri contra pr. Arsenie? El a spus ca oamenii in loc sa-si vada pacatele lor, ii judeca pe altii, iar acest lucru este pacat.
  Nu intentionez sa-l apar pe pr. Arsenie, cert este ca cel putin pictura este indoielnica pt ca le da apa la moara ecumenistilor. Poate ar trebui sa ramanem la parerea pr. Iustin Parvu, ca Dumnezeu i-a iertat acest pacat pentru ca celelalte fapte ale lui au fost curate. Acum nu stiu ce sa cred, stiu ca nu stiu judecatile lui Dumnezeu, si mie, sincer, nu-mi face bine judecarea pr. Arsenie, ma simt ca un salbatic atunci cand ma gandesc la toate pacatele lui, daca ele sunt asa cum se zice. Astept o descoperire certa de la Dumnezeu, nu mie, ci oricui este vrednic.

  Apreciază

  • el said, on noiembrie 7, 2016 at 11:23 pm

   ERETICUL propagandist ECUMESIT evghenie

   „Nu exista predica in care sa nu-l pomeneasca pe pr. Arsenie.”____ SIMPTOM TIPIC al IDOLATRILOR !
   poemensc IDOLUL mai abitir decat pe Dumnezeu !!!

   „Mi-a mai povestit multe intamplari minunate cu pr. Arsenie, si nu am gasit chiar nimic ne la locul lui, in afara de pictura, de care pr. Vuță a zis ca pr. Arsenie asa i-a vazut (pe Francisc si pe Ulfila), lucru pe care tot nu l-am inteles ce inseamna? Adica i-a vazut in vre-o vedenie in rai sau ce? Cert este, si nu ma indoiesc de acest lucru, ca pr. Arsenie avea darul stravederii, adica stia despre oameni lucruri ascunse, intime, pe care nu avea de unde sa le stie, decat prin vre-o descoperire supranaturala. Problema care se pune este cine ii descoperea toate – Duhul Sfant sau cel viclean?”_____ DESIGUR ! stia „lucruri ascune” chiar si Duhlui Sfant care … NU ne.a invatat ca ERETICII stau cu Ortodocsii ! asta era chiar EXCLUSIV „darul” lui guru de „stravedere” DRACEASCA !

   „L-am intrebat pe pr. Vuță de ce sunt atatea pareri contra pr. Arsenie? El a spus ca oamenii in loc sa-si vada pacatele lor, ii judeca pe altii, iar acest lucru este pacat.”____ asa-i LABARICi, TREBUEI sa TACEM asupre EREZIEI si INSELARII… pe motiv ca nu suntem perfecti/ „infailibili” cum te invata pe tien DRACUL sa CARTESTI !
   asculta mai CAZATURA de evghenie: NIMENI in afara de Hristos NU ESTE FARA de pacat, dar TOTI TREBUIE a deosebim duhurile daca vrem sa ne mantuim, asta e PORUNCA !
   duhul MINCIUNII NU e tot una cu Duhul Adevarului cu insiunezi tu APOSTATULE POMENITOR DE ERETIC !

   „Poate ar trebui sa ramanem la parerea pr. Iustin Parvu, ca Dumnezeu i-a iertat acest pacat pentru ca celelalte fapte ale lui au fost curate.”____ DRACUL graieste din tine CAZATURA de INSELAT !
   Par Justin a fost AMAGIT/BLOCAT sa NU vada adevarul si de seCURistele de la Paltin si de „duhovnicul ” lui IDOLATRUL serafim badila sa zica LA UN MOMENT DAT asa ceva.
   Ascult t de Par Justin DOAR in cele ce el A GRESIT. DE CE NU asculti de ceilalti MULTI Parinti pe tema asta?

   Si CARE fapte ale lui LABARICI boca au fost „curate” :SCAMATORIILE pe care le facea in puscarie, LEPADAREA de monahism si preotie, CURVIA cu muiere, traiul LABARTZATsi indelstulat la loc larg in buricul tragului, TURNATORIA la seCURitate, FUDULIA, ghicitul in palme si practicarea yoghinismeleor, NEASCULTAREA de episcop cand i s-a poruncit CORECTAREA MAZGALELLOR si HULELOR ERETICE de la Draganescu, LIPSA de duhovnic si NEASCULTAREA de NIMENI, OBRAZNICIA cu care a raspuns Par Arsenie Papacioc care la- chemat inapoi la calugarie, sau Par Cleopa trimis de episcop acolo cand i-a zis ” ce bai moldovene ai venit tu sa ne inveti calugaria?”, UMBLATUL IN CHILOTI pe munte cu muiere ( si CATI barbati in vremea aceea umblau in chiloti pe munte ca LABARUL tau CURAVR?) …. etc.etc…etc..etc ..etc

   baaaai evghenie esti I IAD CAZATURA INDRACITA si INCAPATANATA !
   nu esti DOAR ECUMENIST ERETIC, POMENITOR de ERETIC esti si INDRACIT IDOLATRU bocoloatru !

   Apreciază

  • ortodox☦traditionalist said, on noiembrie 8, 2016 at 3:40 pm

   Deci mai credibil ar fi pr. Ioan Vuță decat parintele Arsenie Papacioc, parintele Cleopa, parintele Staniloae si parintele Iustin care la sfarsit si-a dat seama de ratacirea lui Boca.

   Parinte, nu-l mai pomeni pe Streza… si ai sa vezi ce frumos iti va descoperi Dumnezeu toate.

   Apreciază

 19. Emil Baciu said, on noiembrie 7, 2016 at 11:08 pm

  Cine vrea sa se documenteze, recomand a intra pe blogul domnului Victor Ardeleanu https://888adevarul8despre8arsenieboca8.wordpress.com/

  Un grup de oameni, au muncit ani de zile, pentru a arata noua romanilor inselarea in care am fost tarati. Sunt mii de pagini scrise, sunt documente si sunt lamurite in amanunt scrierile pr. Arsenie Boca in lumina Sfintilor Parinti , fiecare dintre noi putand constata ca acestea contin multime de erezii. Nici viata personala nu este a unui om care sa merite a fi trecut in calendar. Sminteala ar fi maxima, mai ales cu privire la Julieta. Toti marii duhovnici ne-au atras atentia in ce mare inselare suntem,insa asa cum nu luam in seama ecumenismul, desi informatii avem, tot asa nu acceptam a ne lepada de ratacirea arsenista in care am fost impinsi. Ambele sunt dirijate de aceleasi forte care ne vor nimiciti fizic si mai ales sufleteste. Suntem surzi si orbi, asemeni tuturor ereticilor, intrucat avem un idol la care ne raportam si uitam sau ignoram esentialul. Boca este un trend care produce bani si erezie, ori asta nu ne ofera noua nici cea mai mica sansa de mantuire, intrucat ne arunca afara din Biserica. Imaginea „sfantului” si cartile sale sau ale ucenicilor sufoca pangarele si nu numai, iar casele ortodocsilor sunt impodobite cu tablourile care il infatiseaza si catre care se roaga. Dar cui ii sunt adresate aceste rugaciuni, daca el nu a trait in duh ortodox ?

  Apreciază

  • Ionut said, on noiembrie 8, 2016 at 1:12 pm

   Si cam ce parere are domnul doctor Victor Ardeleanu despre sinodul din Creta? Sau despre referendumul pentru modificarea Constitutiei? Sau despre avort?

   Apreciază

  • octoviv said, on noiembrie 8, 2016 at 7:24 pm

   addytzu

   Asociat de google sau de tine și de google???

   Te rog să mă ierți, dar s-ar putea să fie această asociere doar în mintea dumitale.

   De ce ai mai adăugat matale și cuvântul misa după „victor ardeleanu”??? De unde această ‘inspirație’???

   De ce să nu căutăm așa: https://www.google.ro/?gws_rd=cr,ssl&ei=LNshWP3bH4WaU8L3puAN#q=%22victor+ardeleanu%22 ???

   Iartă-mă dar mi se pare mie sau cam viclenești un pic pe aici???

   Nu va locui lângă Tine cel ce viclenește. Nici vor petrece călcătorii de lege în preajma ochilor Tăi; urât-ai pre toți cei ce lucrează fărădelege. Pierde-vei pe toți cei ce grăiesc minciună. Pe bărbatul sângiurilor și vicleanul, urăște Domnul. (Psalmul 5, 4-6).

   Iartă-mă.

   Apreciază

   • Luca de Dacia said, on decembrie 1, 2016 at 12:38 am

    Bha Bichir,dupa ce l ai prostit pe Serghei Mizil un baiat cu suflet incerci sa l denigrezi pe Parintele Boca,bha imbecilule,sa tii minte ca nu toata lumea pune botul la vrajeala Ta Proasta . Am impresia ca te ai jmecherit cam repede fraiere dar este n regula am sa ti cobor eu „gradele” curind.

    Apreciază

   • octoviv said, on februarie 9, 2017 at 9:51 am

    Luca de Dacia

    Omule bun, dacă vrei să primești, nu sunt și nu am nicio legătură cu Florian Bichir (bănuiesc că despre dânsul este vorba) iar despre celălalt nume menționat în comentariul tău, sincer, habar nu am cine este.

    Toate cele bune și mântuire de la Domnul Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

    Apreciază

 20. addytzu said, on noiembrie 8, 2016 at 9:52 pm

  octoviv

  Ideea e ca numele Victor Ardeleanu apare pe yogaesoteric ca autor de articole :
  https://www.google.ro/?gws_rd=cr,ssl&ei=JT4BWLLyDYeasgGXq6DgBw#q=%22SENZA%C5%A2IONAL:+Gregorian+Bivolaru+a+dezv%C4%83luit+PUBLIC+semnalele+%C5%9Fi+ordinele+francmasonice+SECRETE+transmise+prin+pres%C4%83%22+ardeleanu

  A mai ridicat cineva problema asta intr-un grup pe facebook, nu vreau sa fac speculatii, dar sunt si yoghini infiltrati care se ocupa cu chestii de genul. Daca autorul acelui blog e o persoana de incredere, atunci totul e in regula, pe un subiect asa fierbinte anonimitatea e o forma de lasitate , ar trebui mai multa transparenta .

  Iertare daca am deranjat, nu e nici o viclenie te asigur, doar nelamurire..
  Doamne ajuta!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: