SACCSIV – blog ortodox

ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Avertizeaza ca nu-l vor mai pomeni pe Patriarhul Constantinopolului

Posted in Uncategorized by saccsiv on mai 12, 2016

SCRISOARE DESCHISĂ A PĂRINȚILOR SFÎNTULUI MUNTE

CĂTRE PATRIARHIA ECUMENICĂ,

CĂTRE CELELALTE BISERICI ORTODOXE AUTOCEFALE,

CĂTRE SFÎNTA CHINOTITĂ A SFÎNTULUI MUNTE,

CĂTRE TOȚI CREDINCIOȘII BISERICII CEI PURTĂTORI AI NUMELUI LUI HRISTOS

”Supărările dau năvală… de la prieteni necredincioșii;

ale Bisericii umblă fără păstor.

Cele bune pier, cele rele se dau pe față.

Plutim în noapte, făclie nicăieri.

Hristos cade la somn; ce avem a pătimi?…”

(Sfîntul Grigorie Teologul, din Epistola 80)

Cunoaștem foarte bine din istoria bisericească faptul că întrunirea unui sinod are în vedere întîi de toate legiuirea și întărirea dogmelor Bisericii și delimitarea acesteia de erezie. Adică, Biserica socotește ca o datorie a ei sine qua non combaterea oricărei erezii și dreapta-învățare a cuvîntului adevărului. Marele dascăl și Părinte al Bisericii, Sfîntul Nicodim Aghioritul, punctează limpede că trebuie ”ca toate dogmele și canoanele formulate de sinoade să fie ortodoxe, bine-cinstitoare și în conglăsuire cu dumnezeieștile Scripturi și cu Sinoadele Ecumenice de mai înainte”, și că ”acestea sînt hotarele veșnice pe care le-au pus părinții noștri și legile care există în veac… pe care prin Sfîntul Duh le-au legiuit Sinoade Ecumenice și locale” (Pidalionul, ed. Rigopoulos, Tessalonic, 1991, p. 16) Contribuind, așadar, și noi, ca monahi athoniți și ca mădulare vii ale Bisericii, la lucrarea de trezire duhovnicească și de întărire a felului ortodox de a cugeta al poporului credincios, dorim să înfățișăm înaintea tuturor mărturia noastră.

Așa zisul «Sfînt și Mare Sinod», care, cum se știe, urmează să se țină în Iunie ce vine în Creta (19-6-2016, după calendarul vechi 6-6-2016), constituie o etapă a programului ecumenismului inter-creștin și inter-religios sau al mondializării religioase a Noii Ordini Mondiale, care, după cum este cunoscut, urmărește să supună întreaga omenire prin trei proiecte pregătite sistematic:

 1. a) printr-un guvern mondial,
 2. b) printr-o economie mondială și
 3. c) printr-o religie mondială.

Procesul realizării unei religii mondiale a fost inaugurat întîi în lumea protestantă prin așa-numita ”Mișcare ecumenică”, iar în lumea ortodoxă prin cuvîntul de întronizare al Patriarhului Meletie Metaxakis al Constantinopolei (1923) și intens promovat de Patriarhul Atenagora Spyros al Constantinopolei (1948-1972). În loc să condamne sectele existente care acționează zi de zi pentru înșelarea credincioșilor, așa zisul «Sfînt și Mare Sinod» urmărește întîi de toate să recunoască panerezia ecumenismului sincretist inter-creștin și inter-religiii – cum îl numește Sfîntul Iustin Popovici – după cum au făcut catolicii la Conciliul II Vatican (1962-1965). Faptul că așa zisul «Sfînt și Mare Sinod» urmărește să recunoască ecumenismul sincretist inter-creștin și inter-religii este dovedit prin următoarele:

1) Textul presinodal al Sinaxei Întîistătătorilor trimis spre a fi adoptat de Bisericile Ortodoxe Autocefale la așa zisul «Sfînt și Mare Sinod», prin aceea că spune, în articolul intitulat «Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine», că «Biserica Ortodoxă recunoaște existența istorică a altor Biserici și Confesiuni creștine care nu se află în comuniune cu ea», nu-i mai recunoaște pe catolici și pe protestanți ca fiind eretici, ci îi încadrează în Biserica cea Una, Sfîntă, Sobornicească și Apostolească a Simbolului de credință Niceo-Constantinopolitan, punînd accentul pe istoricitatea acestor biserici și trecînd cu vederea în chip scandalos erezia în care ele se află și neținînd seamă de învățătura dogmatică a Bisericii recunoscută chiar de reprezentanții Papei Apusului la cel de-al VIII-lea Sinod Ecumenic, de sub Sfîntul Patriarh Fotie cel Mare (879-880), cînd au votat laolaltă cu Răsăritenii condamnarea adaosului eretic filioque (purcederea Sfîntului Duh și de la Fiul). Este atacată în felul acesta învățătura eclesiologică a Bisericii și se dă naștere unei erezii eclesiologice, avînd în vedere că dogmele credinței sînt hotarele Bisericii, iar Biserica se identifică cu credincioșii ei adevărați, care alcătuiesc Trupul lui Hristos, avînd Cap pe însuși Mîntuitorul, prin credința ortodoxă ținută cu scumpătate și prin viața duhovnicească dreaptă și nefalsificată, și prin părtășia întru pocăință cu Tainele Sfintei noastre Biserici.

2) Același text presinodal recunoaște Consiliul Mondial al Bisericilor (al sectelor, mai precis), care a fost înființat în 1948 de Noua Ordine Mondială spre a servi scopurilor mondializării religioase, adică a instaurării religiei universale a Antihristului. C. M. B. a avut inițial ca scop promovarea ecumenismului sincretist inter-creștin, iar în continuare, în ultimele decenii, și-a lărgit țintele promovînd și ecumenismului sincretist inter-religii. Recunoaște diferitele texte emise de C. M. B. ca fiind obligatorii pentru «Marele Sinod» și pentru Biserica Ortodoxă. Textele acestea ”nu se sprijină pe nimic. Se îngrijeau de alcătuirea lor niște reprezentanți care își spuneau opiniile și semnau, firește, textele în numele Bisericilor locale; doar că ierarhii acestor Biserici nici habar nu aveau ce decizii luau reprezentanții lor” (prof. Dimitrios Tselenghidis de la Facltatea de Teologie din Tesalonic). Aceasta înseamnă că textul presinodal în discuție atacă și dogma soteriologică a Bisericii, potrivit căreia credinciosul adevărat, prin mila sfîntului și Dumnezeiescului Har și prin lucrările nezidite ale Dumnezeului Treimic, ajunge la mîntuire și, mai concret, dobîndește vederea Feței Theantropice a lui Hristos și fericirea și cunoașterea fără de sfîrșit a lui Dumnezeu care vine din această vedere doar înăuntrul adevăratei Biserici Ortodoxe, în înțelesul ei înfățișat mai sus. Căci, recunoscînd C.M.B.-ul, același text presinodal acceptă prin aceasta teoria că toate ”bisericile”, sau, mai precis, sectele și toate felurile de religii (potrivit recentei extinderi a acestei teorii), ”mîntuiesc” sau, după cum gîndesc ei, conduc, nebulos și sofistic, la aceeași Realitate Transcendentă (Ultimate Reality), care cuprinde în ea toți pseudo-dumnezeii și pseudo-închinările create de ei prin născocire omenească indusă de satana.

3) Recunoașterea de către textul presinodal în discuție a catolicilor ca fiind, chipurile, ”biserică” duce inevitabil la următorul stadiu al proiectului luciferic al ecumenismului sincretist inter-creștin și inter-religii, care este ”unirea” sincretistă a Bisericilor Ortodoxe Autocefale cu catolicii prin ”potirul comun” care va urma și prin supunerea acestora sub primatul stăpînitor și sub infailibilitatea căpeteniei eretice care este Papa, adică la transformarea Bisericilor Ortodoxe Autocefale în Biserici unite cu Roma. Aceasta înseamnă supunerea din punct de vedere dogmatic și administrativ a Bisericilor Ortodoxe Autocefale față de Papa după modelul Bisericilor Uniate, pe baza planurilor Vaticanului și a Codicelui canonic al Bisericilor Catolice Orientale (Uniate) care a fost emis de Papa Ioan-Paul al II-lea în 1990. După cum este cunoscut, Codicele acesta prevede următoarele patru feluri de Biserici Uniate de drept special (sui generis), în care vor fi încadrate Bisericile Ortodoxe: 1) Biserici Patriarhale de drept special (în care se vor încadra Bisericile Ortodoxe care sînt Patriarhii), 2) Biserici Arhiepiscopale de drept special (în care se vor încadra Bisericile Autocefale care nu sînt Patriarhii), 3) Biserici Mitropolitane de drept special și 4) alte Biserici de drept special (canoanele 55, 511 și 155 ale aceluiași Codice).

4) Patriarhia Constantinopolei, care a prezidat Sinaxa întîistătătorilor, a respins samavolnic și nu a înaintat spre discutare în așa-zisul «Sfînt și Mare Sinod» propunerea Bisericii Ortodoxe Sîrbe, din anul 2015, de recunoaștere răspicată a Sinodului de sub Sfîntul Patriarh Fotie cel Mare ca al VIII-lea Ecumenic – Sinod care a condamnat filioque și primatul papal de stăpînire – și a Sinodului din 1351, din vremea Sfîntului Grigorie Palama – Sinod care a condamnat învățătura eretică latino-catolică care spune că Dumnezeiescul Har este zidit – ca al IX-lea Ecumenic. Teologia Sfîntului athonit Grigorie Palama are o însemnătate capitală pentru teologia ortodoxă și de aceea catolicii o urăsc de moarte. Această respingere samavolnică este indiciul clar al orientării așa-zisului «Sfînt și Mare Sinod» nu spre ortodoxie, ci spre panerezia ecumenismului care destructurează teologia ortodoxă prin legalizarea tuturor ereziilor.

5) Pe cînd în tradiția Bisericii Sfintele și Marile Sinoade, sau Sinoadele Ecumenice, erau alcătuite din reprezentanțe ale Bisericilor Autocefale și în cadrul lor votau toți arhiereii participanți la Sinod în virtutea egalității hirotoniei lor în treapta episcopală, la așa-zisul «Sfînt și Mare Sinod», potrivit regulamentului acestuia adoptat de Sinaxă prin întîistătătorii care au luat parte la ea, nu votează toți arhiereii din Sinod, ci doar Bisericile Autocefale prin întîistătătorii lor. Adică, în vreme ce membri ai Sinoadelor sînt toți arhiereii eparhioți, la așa-zisul «Sfînt și Mare Sinod» sînt membri doar Bisericile Autocefale, fapt care se împotrivește întru totul eclesiologiei ortodoxe și Dreptului canonic ortodox.

6) Deși, potrivit eclesiologiei ortodoxe și Dreptului canonic ortodox, hotărîrile Sfintelor și Marilor Sinoade, sau ale Sinoadelor Ecumenice, care privesc chestiuni de credință trebuie supuse judecății și trebuie aprobate ori respinse atît de arhiereii eparhioți, cît și de clerul, monahii și poporul ortodox, o reglementare a așa-zisului «Sfînt și Mare Sinod», contrar eclesiologiei ortodoxe, face obligatorii și impune hotărîrile Sinodului în discuție tuturor membrilor Bisericii Ortodoxe. Mai mult, avertizează că va pedepsi toate grupurile de credincioși creștini care nu vor primi hotărîrile lui. În felul acesta el desființează cu totul sinodicitatea Bisericii Ortodoxe și îndepărtează de la ea harisma Duhului Sfînt a ”deosebirii duhurilor”, care se dăruiește oricărui credincios adevărat care a trecut prin treptele curățirii de patimi, a iluminării și s-a învrednicit să primească îndumnezeirea cea după har, harismă care să dă tuturor mădularelor Bisericii și nu doar episcopilor. Pentru aceasta Sinodul Panortodox era dator să cheme ca membri participanți și persoane învrednicite întru Duhul Sfînt din rîndul preoților, al monahilor și dintre membrii credincioși laici ai Bisericii, așa cum se proceda totdeauna la toate Sinoadele. Însă adeverirea ortodoxiei unui Sinod depinde întîi de toate de corectitudinea și de ortodoxia dogmelor lui: ”canonul cel bine-cinstitor al Bisericii pe acelea le vedea ca sinoade sfinte și bune de primit, cele cărora le-a adeverit corectitudinea dogmelor.” (Sfîntul Maxim Mărturisitorul, PG 90, 148A). În cele din urmă, pentru ca un Sinod Ecumenic să fie considerat cu adevărat ortodox, trebuie ca hotărîrile lui să fie primite nu numai de ierarhi, ci și de toți credincioșii ortodocși, după cum foarte nimerit a legiuit în istorie însăși Patriarhia Ecumenică zicînd: ”…apărător al credinței este însuși trupul Bisericii, adică poporul însuși, care vrea ca credința lui să fie veșnic neschimbată și aceeași cu a Părinților lui” (Enciclica din 6 Mai 1848).

7) Una din temele Sinodului ar trebui să fie problema calendarului care a dezbinat pînă astăzi Biserica Ortodoxă în privința sărbătorilor și constituie cea dintîi lovitură dată de ecumenism Ortodoxiei.

În urma celor de mai sus este de datoria noastră să aducem la cunoștința Patriarhiei Constantinopolei, a celorlalte Biserici Autocefale, a Sfintei Chinotite a Sfîntului Munte, precum și tuturor credincioșilor Bisericii Ortodoxe că noi, părinții athoniți, luptîndu-ne să păstrăm, prin ținerea cu acrivie a credinței ortodoxe, legătura organică cu Capul Bisericii, Dumnezeu-Omul Domnul nostru Iisus Hristos, și următori făcîndu-ne Sfinților Părinți, nu vom accepta și vom respinge așa-zisul «Sfînt și Mare Sinod» după încheierea lui dacă:

1 Sinodul acesta nu respinge deplin textul presinodal intitulat ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”.

2) Nu condamnă panerezia, potrivit Sfîntului Iustin Popovici, lucifericului ecumenism sincretist inter-creștin și inter-religii.

3) Nu recunoaște Sinoadele de sub Sfîntul Patriarh Fotie cel Mare și din vremea Sfîntului Grigorie Palama ca al VIII-lea și, respectiv, al IX-lea Ecumenic, Sinoade deja recunoscute ca atare în conștiința credincioșilor creștini.

4) Nu votează hotărîrile așa-zisului «Sfînt și Mare Sinod» nu Bisericile Ortodoxe Autocefale prin întîistătătorii lor, după cum prevede regulamentul Sinodului, ci toți arhiereii participanți la el, după cum prevede eclesiologia ortodoxă și Dreptul ortodox.

5) Nu retrag prevederea despre obligativitatea acceptării ulterioare a hotărîrilor luate de către toate treptele de credincioși creștini, prevedere care aduce atingere dreptului de neînlăturat al tuturor mădularelor Bisericii de a judeca din punct de vedere dogmatic și eclesiologic chestiunile puse înainte.

6) Nu retrag temele privitoare la post și la a doua nuntă a clericilor, teme care, prin simplul fapt că au fost puse în dezbatere, constituie încă o dovadă că Sinodul acesta are ca scop desființarea treptată a postului, imitîndu-i în aceasta pe catolici. Fiindcă o Biserică în care nu există nevoință și viață răstignită nu duce niciodată la Înviere, ci la moarte duhovnicească, gonind pe Sfîntul Duh și ducînd la deplina secularizare.

În urma tuturor acestora care constituie pentru noi chestiuni ce țin de mîntuire vă rugăm foarte pe voi, sfințiți arhierei, ca la acest Sinod Panortodox să învățați ”cuvîntul adevărului” și să nu îngăduiți să trecem iarăși printr-un sinod de tipul Ferrara-Florența. Dacă veți face așa, sfințiți arhierei, atunci cerul și pămîntul se vor veseli, îngerii și oamenii vor prăznui duhovnicește, numele voastre se vor scrie în cartea vieții și veți fi cu adevărat atunci ”și părtași obiceiurilor și următori scaunelor” Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți. Vă rugăm să rămîneți neclintiți, să fiți demni continuatori ai istoriei Bisericii și ai arhieriei voastre cu care Biserica v-a cinstit. Dacă, dimpotrivă, nu veți învăța cuvîntul adevărului, atunci să știți că:

 1. a) Ați sfîșiat cămașa nețesută a Domnului, ați necinstit Mireasa cea fără pată și neprihănită a lui Hristos – Biserica Ortodoxă. Dacă lucrurile vor evolua într-adevăr în această direcție, atunci voi veți fi cei care veți crea schismă în Biserică și veți lua asupra voastră întreaga răspundere istorică pentru urmările și roadele ei. Să știți atunci că, pe temeiul eclesiologiei ortodoxe și a Dreptului canonic ortodox, în conștiința credincioșilor ortodocși v-ați caterisit și afurisit pe voi înșivă și ați căzut din treapta arhierească ”punîndu-vă în fapt pe voi înșivă în afara Bisericii” (Mărturisire de credință împotriva ecumenismului, Sinaxă a clericilor și monahilor, 2009). După cum bine știți, Domnul ne poruncește să nu-i urmăm pe păstorii străini: ”Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este fur şi tîlhar. Iar cel ce intră pe uşă este păstorul oilor. Acestuia portarul îi deschide şi oile ascultă de glasul lui, şi oile sale le cheamă pe nume şi le mînă afară, merge înaintea lor, şi oile merg după el, căci cunosc glasul lui. Iar după un străin ele nu vor merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.” (Ioan 10, 1-5).

b). Rezultă din acestea că și noi sîntem obligați să aplicăm Sfintele canoane ale Bisericii noastre, cunoscutul canon 15 al Sinodului Cinci-șase Ecumenic, portivit căruia avem datoria de a opri pomenirea tuturor ereticilor ecumeniști de cugetare catolică și filo-uniați. Prin urmare vom fi nevoiți să oprim pomenirea la sfîntul disc al Proscomidiei, care simbolizează Biserica Ortodoxă, a numelui tuturor acelor episcopi, preoți și laici care vor semna hotărîrile acestui sinod eretic, precum și a tuturor celor care sînt de acord cu ei și vor urma conștient erezia aceasta. Cu toți aceștia, care pentru Biserică vor fi pe mai departe eretici, nu putem avea comuniune bisericească pînă ce nu se vor pocăi public și vor renega erezia ecumenismului după cum va rîndui Biserica Ortodoxă prin Sinod.

Sfintele canoane ale Bisericii au pentru toată lumea tărie și valabilitate istorică și veșnică și niciun Sinod, Patriarh sau episcop nu le poate anula. Potrivit lor:

Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casăîmpreună cu cel afurisit (scos din părtășie), acela să se afurisească” (Canonul 10 al Sfinților Apostoli). De asemenea,

”Episcopul sau presviterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit acestora să săvîrşească ceva ca clerici (să săvîrşească cele sfinte), să se caterisească” (Canonul 45 al Sfinților Apostoli).

Doar din aceste două canoane pe care le consemnăm să socotească fiecare episcop, preot, monah sau creștin ortodox cu cîtă scumpătate sîntem cu toții datori să aplicăm Sfintele canoane. Sfintele canoane sînt ”supapele de siguranță” ale Bisericii și, datorită caracterului lor permanent, nu trebuie ca, ori de cîte ori sînt încălcate, să se facă un nou Sinod pentru a fi ele aplicate de către credincioși.

 

OPRIREA POMENIRII

Cinstită Sfîntă Chinotită și sfințiți egumeni,

Cei o sută de ani de iconomie dusă la culme și de îngăduință față de episcopii ecumeniști, de cugetare catolică și filo-uniați sînt prea de ajuns. Paguba și schimbarea pe care această impropriu numită ”iconomie” a adus-o felului ortodox de a judeca al clerului și poporului a luat deja dimensiuni uriașe. Avem, însă, la Sfîntul Munte – ca moștenire sfîntă de la cuvioșii părinți și stareți athoniți, moștenire din care învățăm – tradiția istorică și de Duhul Sfînt insuflată ca, ori de cîte ori apare o erezie în Biserică, să purcedem de nevoie la oprirea pomenirii tuturor acelora care propovăduiesc erezia sau a acelora care din frică și lașitate urmează episcopilor eretici și nu opresc pomenirea acestora la Sfintele Taine.

Amintim că Sfîntul Munte a oprit, din 1924 pînă în 1974, pomenirea Patriarhului, întîi pentru introducerea inovației schimbării calendarului și, în al doilea rînd, din pricina ridicării anatemelor sub Patriarhul Atenagora.

Voi sînteți, sfințiți egumeni, cei care, venind, majoritatea, împreună cu obștile voastre din lumea din afară pentru a locui Sfintele Mînăstiri ce rămăseseră fără monahi, ați readus pomenirea Patriarhului, deși nici fostul Patriarh Dimitrios, nici actualul Patriarh Vartolomeu, n-au schimbat ceva înspre mai bine. Cînd Patriarhul Dimitrios a urcat pe tron, vechii athoniți au avut la început bune nădejdi că credința adevărată va fi ”drept învățată” iarăși. Însă cînd a declarat oficial că va urma neschimbat linia marelui său înaintaș Atenagora, au repetat atunci aproape toți că vor continua oprirea pomenirii. Respectînd acest fel ortodox și athonit de cugetare, Sfînta Chinotită, într-o Sinaxă Dublă Extraordinară, a hotărît privitor la această chestiune:

”Pomenirea numelui Patriarhului Ecumenic ține de conștiința fiecărei Mînăstiri” (Ședința nr. 52 a Sinaxei Duble Extraordinare din 13 Noiembrie 1971).

Așadar, în afară de Sfintele canoane, dreptul de a opri pomenirea ni-l dă însăși Sfînta Chinotită, urmînd tradiția sfîntă a Sfîntului nostru Munte. Este, însă, vreodată cu putință să existe Sfîntă Mînăstire sau monah care să nu aibă sensibilitate și conștiință ortodoxă? Oprirea pomenirii se face în semn de protest, cu scopul ultim al osîndirii ereziei și al caterisirii episcopilor eretici, în cazul în care nu se pocăiesc.

Într-un răspuns către Sfînta Chinotită, Sfînta Mînăstire Karakalu scria următoarele: ”Sfînta noastră Mînăstire, la punctul 14 al Sinaxei de astăzi, 21.9.1972, a examinat iarăși chestiunea disputată a pomenirii și, cu tot respectul și în ciuda cuvintelor frumoase ale sfințitului ei cap din enciclica pusă înainte, cuvinte pe care le-am cercetat cu luare aminte… a ajuns la hotărîrea de a face cunoscut în scris preasfinției voastre cele de mai jos în legătură cu această gravă chestiune bisericească:

Dorim să repetăm cu deplină încredere hotărîrea noastră nestrămutată privitoare la continuarea opririi pomenirii Patriarhului în semn de protest pentru că noul Patriarh ecumenic Dimitrios I va continua pe linia trasată de Atenagora și păstrată de Sfîntul Sinod” (vezi Presa Ortodoxă, nr. 213, 1-7-1974).

Mînăstirea Sfîntul Pavel, sub egumenia starețului Andrei, a răspuns în același fel:

”…hotărîrea noastră este aceea că nu putem porni la discuție decît numai dacă Întru-tot-sfinția sa va declara prin presă că nu va urma calea înaintașului lui.”

Același părinte egumen Andrei răspundea Sfintei Chinotite:

”Pricini de conștiință bisericească nu-mi îngăduie să reiau pomenirea, fiindcă Patriarhul ecumenic este modernist, calcă pe urmele ecumenistului Atenagora, ale cărui opinii și cugetări eretice nu le-a osîndit” ” (vezi Presa Ortodoxă, nr. 213, 1-7-1974).

Acesta era, sfințiți egumeni, vechiul Sfînt Munte pe care unii dintre voi l-ați apucat și voi înșivă ați liturghisit de multe ori fără să pomeniți numele Patriarhului, precum făceau aproape toți părinții mînăstirilor athonite și cei de la chilii, dintre care pe mulți îi cinstim astăzi ca duhovnici, stareți și sfinți deosebit de virtuoși. De ce oare nu-i imităm și în această chestiune a opririi pomenirii episcopilor ecumeniști, cum a făcut și sfîntul stareț Paisie? Credeți cumva că Tainele nu sînt valide atunci cînd nu pomenim numele Patriarhului? Atîția ani și atîtea mii de Dumnezeiești Liturghii ce s-au săvîrșit au fost oare fără validitate? Doamne ferește de așa hulă!

 

Cinstită Sfîntă Sinaxă și sfințiți egumeni, după toate acestea dorim să vă informăm și să vă facem răspunzători de faptul că, dacă Sinodul Panortodox ce se pregătește nu osîndește panerezia ecumenismului sincretist inter-creștin și inter-religii, noi vă aducem la cunoștință că vom urma tradiția Sfîntului Munte și a cuvioșilor Părinți athoniți din vechime, care din epoca Patriarhului uniat de cugetare catolică Vecos (1272) și, din nou, între 1924 și 1974 au oprit pomenirea.

Ca părinți athoniți și ca mădulare ale Bisericii, noi declarăm că nu avem nicio legătură cu vreo grupare zelotistă, sau cu extremismul, sau cu fanatismul, ci, urmînd Sfinților Părinți și aliniindu-ne tradiției athonite de veacuri, celei pecetluite cu sîngele atîtor sfinți cuvioși mucenici, dorim, cu tot respectul ce vă datorăm, să vă pregătim și să vă atragem atenția în legătură cu această chestiune. Socotim aceasta drept îndeplinirea îndatoririi ce-o avem față de Sfinții cuvioși mucenici și față de Sfînta Tradiție. Vom înceta, deci, și noi oficial pomenirea Patriarhului ecumenic.

Nu dorim să urmăm vreodată o ”biserică” secularizată. Fiindcă un astfel de ”Sinod Panortodox” care va acorda caracter de Biserică sectanților și va face ereziile legale, desființează Simbolul de Credință și dărîmă întreaga eclesiologie ortodoxă și introduce în locul lor o ”biserică” secularizată. Însă, precum știm, o ”biserică” secularizată nu poate dărui mîntuire celor ce-o vor urma. Nu sînt oare ”biserici” secularizate Vaticanul și papalitatea, și toate celelalte soiuri de protestanți?

Biserica lui Hristos nici nu se rupe, nici nu se împarte, după cum crede Patriarhul cu teoria lui eretică despre ”Biserica divizată”, și nici nu are Biserica nevoie de ecumeniști ca s-o unească. Biserica nu se desparte niciodată fiindcă însuși Hristos este Cap al ei, Cap care este totdeauna unit cu Trupul Lui. Ereticii se taie ei înșiși de la Biserica-viță. ”Dacă cineva nu rămîne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă; şi le adună şi le aruncă în foc şi ard” (Ioan 15, 6).

Astfel făcînd, un Sinod ca acesta care va recunoaște pe eretici ca ”biserici” încetează a mai fi Sinod și ajunge sinod tîlhăresc, eretic și fals-sinod. Cei ce vor semna și cei ce vor primi hotărîrile lui se vor osîndi ca eretici ai vremurilor de pe urmă, mai răi decît toți cei dinainte. În acea zi grozavă a Judecății căderea lor va fi mai grozavă și decît căderea lui Iuda, a lui Arie și a Papei, fiindcă aceștia nu cunoșteau bine pe Cine tăgăduiesc, ”dacă ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei” (I Corinteni 2, 8). Ecumeniștii de astăzi, și întîistătătorii lor îndeosebi, cunosc foarte bine pe Cine răstignesc prin panerezia ecumenismului, pe Domnul slavei cel înviat.

Cum este cu putință, sfințiți părinți, ca, pe de o parte, să sărbătorim cu priveghere strălucită în sfînta biserică Protaton pomenirea Sfîntului cuvios mucenic Cosma Protosul, care a fost spînzurat, ca și a celorlalți Cuvioși mucenici care au fost uciși mucenicește de latino-cugetătorii acelor vremuri, și, pe de alta, să primim cu onoruri și slavoslovii, în aceeași sfîntă biserică Protaton, atîția și atîția arhierei ecumeniști, filo-uniați de cugetare catolică din zilele noastre? Ne stă mintea în loc; conștiința noastră nu mai suportă. Marele prooroc Ilie, de-foc-purtătorul și rîvnitorul Domnului, i-a spus regelui Ahav și poporului lui Israil care se abătuseră: ”Pînă cînd șchiopătați de amîndouă picioarele? Dacă Domn este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Vaal, mergeți după el.” Dacă Papa este Biserică, o, sărmani ecumeniști, mergeți deci după el; mergeți la Papa să vă facă cardinali, cum s-a întîmplat cu acel nenorocit Visarion, fost episcop el Nicomidiei, și lăsați-ne în pace să slujim ortodoxiei noastre celei înjosite și înroșite de sîngele mucenicilor. Pînă cînd, sfințiți părinți, vom suporta această schizofrenie duhovnicească și bisericească a ecumeniștilor?

Doamne, nu îngădui niciodată să se săvîrșească această trădare a Ortodoxiei. Astăzi, însă, situația bisericească este mai critică decît oricînd. Orice este posibil și trebuie să fim cu toții gata pentru orice. Poate că vom trece încă o dată printr-un sinod după chipul celui de la Ferrara-Florența, cu toate nenorocirile duhovnicești și naționale ce vor urma din pricina trădării credinței. Dorim ca noi toți să ne ținem tari în aceste împrejurări și, cu harul lui Hristos și al Preasfintei Sale Maici, să ne mărturisim credința ortodoxă pînă la sînge de va trebui.

Ne rugăm ca Harul lui Dumnezeu Celui în Treime Sfînt, pentru solirile Apărătoarei Sfîntului Munte, a Preasfintei Stăpînei noastre de-Dumnezeu-Născătoarei, să lumineze pe sfințiții arhierei și să ne păzească pe noi și pe credincioșii creștini de înșelarea cea din vremurile de pe urmă a lui satana, înșelare care este panerezia ecumenismului luciferic inter-creștin și inter-religii, Amin.

 

Părinții athoniți din Comisia de redactare

Gheron Gavriil, Chilia Sfîntului Hristodul, Sf. M-re Cutlumuș

Gheron Sava Lavriotul, Sf. M-re a Marii Lavre

Gheron Ilarion, Chilia Sfîntului Maxim Mărturisitorul, Sf. M-re Cutlumuș

Gheron Dositei, Chilia Sfîntului Maxim Mărturisitorul, Sf. M-re Cutlumuș

Gheron Chiril, Sihăstria Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu, Sf. M-re a Marii Lavre

Gheron Hariton ieromonahul, Chilia Înălțării Domnului, Sf. M-re Vatoped

Gheron Heruvim, Chilia Sfinților Arhangheli, Sf. M-re a Marii Lavre

Urmează semnături ale părinților athoniți iar strîngerea acestora continuă.

(Tălmăcire din neogreacă îngrijită de părinții Schitului românesc Prodromu

de la Sfîntul Munte Athos)

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Patriarhul GEORGIEI Ilia II RESPINGE documentul despre ECUMENISM pregatit pentru MARELE SINOD

P.S. LONGHIN impotriva MARELUI SINOD: „Nu recunoaștem acest sobor al fărădelegii, care va aduce dezbinare în Biserică”

RASPANDITI. Sfantul Sinod al BISERICII ORTODOXE BULGARE: “In afara de Sfanta Biserica Ortodoxa nu exista alte Biserici, ci doar eretici” / Patriarhule Daniel, TREZESTE-TE

Ce s-a discutat la Simpozionul din Pireu pe tema MARELUI SINOD. Episcopul Longhin: FRAȚILOR NU-S MAI MULTE BISERICI

Mitropolitul SERAFIM DE PIREU despre MARELE SINOD: De ce nu sunt invitati toti Episcopii? / De ce in proiect nu se vorbeste despre erezii si inselari? / De ce sunt invitati catolici, monofiziti și protestanti in calitate de observatori si nu in calitate de impricinati?

Daca MARELE SINOD 2016 va hotara SFINTELE PASTI LA DATA FIXA si comuna cu ereticii atunci sa ne pregatim de o SCHISMA care va avea intemeiere canonica

Parintele Mihai Valica: SINODUL din 2016 va fi MARE si SFANT doar daca Ierarhii adunati vor avea „RANILE PERSECUTIEI MONDIALISMULUI ACTUAL”. Va fi insa doar o ADUNATURA MASONICA …

 

60 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. mircea.v said, on mai 12, 2016 at 9:33 pm

  Ca o f mica observatie, destul de interesanta data 6-6-2016…

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 12, 2016 at 9:36 pm

   mircea.v

   Simboluri …

   Apreciază

  • isihastu said, on mai 13, 2016 at 12:58 pm

   Noi, cei mai multi, din Sf. Munte suntem impotriva noului sinod talharesc la care se va discuta si despre adaptarea (dezmembrarea) avatonului, decizie care va facilita accesul femeilor din 2017 pentru inceput la manastirile de la malul marii.

   Apreciază

  • melania said, on mai 25, 2016 at 1:12 pm

   data are cei trei de sase

   Apreciază

 2. Gabriel said, on mai 12, 2016 at 9:38 pm

  frate Saccsiv, ce e cu: ””Supărările dau năvală… de la prieteni necredincioșii;

  ale Bisericii umblă fără păstor.

  Cele bune pier, cele rele se dau pe față.

  Plutim în noapte, făclie nicăieri.

  Hristos cade la somn; ce avem a pătimi?…”

  (Sfîntul Grigorie Teologul, din Epistola 80)”

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 12, 2016 at 10:31 pm

   Gabriel

   Nu stiu, asa l-am primit.

   Apreciază

   • Popsy said, on mai 13, 2016 at 6:59 am

    Hristos a Inviat!

    Frate Vasile, ai cumva si sursa acestei scrisori? Originalul grecesc, undeva pe net?

    Doamne-ajuta!

    Apreciază

   • saccsiv said, on mai 13, 2016 at 7:06 am

    Popsy

    ADEVARAT A INVIAT!

    L-am primit pe e-mail.

    Apreciază

 3. kazimir said, on mai 12, 2016 at 9:52 pm

  E foarte important ca preotii care vor vrea sa marturiseasca adevarata credinta sa stie cand si cum sa intrerupa comuniunea. Te rog reposteaza aceste doua articole.
  Ortodoxos Typos: Întreruperea POMENIRII Patriarhului Moscovei spune Gheron Sava Lavriotul https://graiulortodox.wordpress.com/2016/03/29/ortodoxos-typos-intreruperea-pomenirii-patriarhului-moscovei-spune-gheron-sava-lavriotul/
  DIMITRIOS TSELENGHIDIS: ”Poate un Sinod al Ortodocșilor să acorde caracter eclesial eterodocșilor și să definească diferit indentitatea de până acum a Bisericii?”
  Link: https://graiulortodox.wordpress.com/2016/04/08/11794/

  Apreciază

 4. cosminmatiu said, on mai 12, 2016 at 9:59 pm

  Facem dupa sinod o scrisoare de afurisenie si o semnam toti, daca iudele cred ca odata ajunse in functii prin simonie si alte mijloace fac ce vor atunci sa ii ajutam si noi. Inainte a fost un Iuda la 11 apostoli, acum e invers.

  Apreciat de 2 persoane

 5. Marian said, on mai 12, 2016 at 10:18 pm

  Totusi, ce insemnatate are mentionarea datei dupa calendarul vechi?

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 12, 2016 at 10:35 pm

   Marian

   Ce-mi plac astea cu „totusi” …

   Ala-i calendarul normal.

   Apreciat de 4 persoane

  • el said, on mai 12, 2016 at 10:46 pm

   Marian

   buna dimineatza soare!
   intrebare de baraj, de gaga… 🙂

   o Scrisoare scrisa de Parinti Athoniti care se calauzesc dupa Calendaul vechi (CEL BUN!!!!) e datata in toate in mod firesc cu datele Calendarului lor( si al lumii in mod corect indiferent ce balarii de socoteli de calendar a adoptat ea !) !
   e logic,Nu?… sau la tine nu?

   Apreciază

   • nikodim said, on mai 13, 2016 at 6:26 pm

    el,
    Pai cica nu e bun calendarul vechi, ca nu e „corectat”… si cica timpul „deviaza” incet dar sigur la astia cu calendarul vechi, deci implicit se considera ca si ei sunt deviati ca si timpul lor. „Saracii” Sfinti Parinti, in ce ratacire stiintifica erau si habar nu aveau… Noroc cu „parintii” si credinciosii astia noi ai lor, cu totii emancipati, cu doctorate si masterate in teologie si alte stiinte superioare…
    Probabil de aia se si intruneste „marele sinod pan-ortodox drept si corect”, ca sa-i „indrepte” de tot pe Sfintii Parinti si Mostenirea lor. „Solutia finala” reloaded, ce mai!!!

    Apreciază

 6. ortodoxend said, on mai 12, 2016 at 10:46 pm

  Asa, ca o mica previziune pentru acest sinod panortodox, daca va introduce asa zise inovatii, va provoca mare dezbinare, de aceea nu cred ca se vor lua hotarari atat de bruste, de mare amploare. Crestinii ortodocsi sunt destul de treji pentru a nu accepta inselarea pe fata prin schimbari de reguli imediate. Mai degraba, rezultatul acestui sinod il vad in hotarari mici, neutre, de nebagat in seama, dar inselatoare si care reprezinta un pas mic pentru viitoarele schimbari ce vor urma in Biserica. Stiti ca aceste duhuri rele lucreaza prin viclenie si impun lucruri prin pasi marunti si inofensivi. Asa au impus si emanciparea femeii, si sexualitatea, si homosexualitatea, si ateismul prin stiinta, si multe altele. Pregatiti-va sa vedeti ceva mic, normal. Altfel… mare dezbinare intre biserici, vor ramane oile fara pastori.

  Apreciat de 2 persoane

  • mihai said, on mai 13, 2016 at 12:22 am

   Frate din pacate lucrurile se vor misca ft rapid, intrucat marea majoritate habar nu au ce se petrec sub privirile lor si inainte de acest sinod va avea loc si o reuniune bilderberg si care te ingrozesti cand citesti agenda lor de lucru, si apropo de bilderberg, un membru al acestuia contele de avignon a fost poftit si pe la patriarhie de catre daniel, si ce or fi pus la cale numai Dumnezeu stie, articolul era acum cativa ani pe diverse bloguri

   Apreciază

  • cadariblog said, on mai 13, 2016 at 12:40 am

   Acum este începutul durerilor vin vremuri grele cînd oameni vor fugi de învăâătura sfintei Scripturi și vor înebuni cînd vor auzi de EA +++
   Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și să reverse peste frățile voastre Harul șiDarul Duhului Sfînt făcînduvă vase alese și plăcute Lui amin amin amin Domnul Dumnezeu să se milostivească de noi sărmani și nevrednici care am luat calea pribegiei și să ne ajute să nu ne perdem credința și nădejde în El Domnul milei și al Îndurărilor care a primit jertfa cruci pentru mîntuirea noastră a tuturor amin amin amin
   Slavă întru cei de sus Lui Dumnezeu și pe pămînt între oameni bună voire amin amin amin

   Apreciază

 7. Romanasul said, on mai 12, 2016 at 11:41 pm

  Vasile, dormi?

  http://m.euronews.com/en/332530/

  http://www.agerpres.ro/externe/2016/05/12/papa-francisc-de-acord-cu-studierea-posibilitatii-ca-femeile-sa-poata-deveni-diaconi-in-biserica-catolica-21-00-20

  Intai diaconia, apoi preotia la catolici (overton window, reia subiectul sa inteleaga lumea)–apoi se va face trecerea la ortodoxie prin intermediul ecumenismului. Iata ca se implineste si profetia asta. Inca o dovada daca mai era nevoie ca traim vremurile de pe urma…

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 13, 2016 at 5:30 am

   Romanasul

   Dupa mintea ta eu sunt superman?

   Apreciază

  • el said, on mai 13, 2016 at 10:24 am

   Romanasul

   tztztz, TRAAAZULE ….. ai „detectat” o „problema” …

   asta e o FALSA PROBLEMA, ce conteaza inca o indracire in plus in sinagoga satanei ?

   MAI MARE probelma decat aceasta este ecumensimul cu teoriile lui DEJA ACCEPTAE de INDRACITII episocpi si patrirahi din Biserica Ortodoxa si care INCA sunt pomeniti DEGEABA la Sf Altare!

   ASTA e problema Bisericii Ortidoxe NU spucrarile curente si si viitoare din sinagoga satanei si CURVA romei !

   „Marele prooroc Ilie, de-foc-purtătorul și rîvnitorul Domnului, i-a spus regelui Ahav și poporului lui Israil care se abătuseră: ”Pînă cînd șchiopătați de amîndouă picioarele? Dacă Domn este Dumnezeu, mergeți după El; iar dacă este Vaal, mergeți după el.” Dacă Papa este Biserică, o, sărmani ecumeniști, mergeți deci după el;”

   popii si episcopii drepti NU TREBUIE sa mai pomeneasca ecumenistii , SA INCETEZE acesta FATARNICA „iconomie” cu care este HULIT Hristos de atatea zeci de ani !
   ASTA E PROBLEMA noastra a ortodocsilor si ea e VECHE, !

   NU SPUCARILE actuale si viitoare ale SPURCATEI SPURCATELOR si CURVEI CURVELOR de la roma cu care Biserica Lui Hristos NICIODATA NU a fost si NU VA FI in vreo comuniune !

   Apreciat de 2 persoane

  • el said, on mai 13, 2016 at 11:39 am

   Romansul

   ….”vigilent „…

   ecumenistii nu au in plan doar unirea cu KAKATolicii , ci si cu sectele protestante , care si ei sunt numiti „frati” de ERETICII nostri ierarh si popologi. iar „fretii” lor protestanti au DEMULT si pidosnici si femei in „clerul” lor.

   asadar ai detectat o FALSA problema, NU ASTA e problema ortodocsilor ce scarnavii se mai petrec/introduc pe la ERETICI , ci ECUENISMUL asumat al clerului CAZUT ortodox care condce bine merci Biserica Ortidoxa.

   lasa.ti KAKATolicii si alti KAKATI in pace ca nu stricaciunea lor va afecta Biserica Ortodoxa , ci EREZIA si SCRTICACIUNEA ortidocsilor, si aceasta merge in progresie exponentiala !
   nu va mai ocupati de cacatul din curtea altuia, vedeti-l pe cel din babatura proprie ca ajuns sa va ingroape !

   Apreciază

 8. Iones said, on mai 12, 2016 at 11:47 pm

  Off-Topic
  Ereticul „papa” Francisc se gandeste ca si femeile sa poata sluji ca DIACONI in „biserica’ catolica
  http://www.publika.md/papa-francis-a-uimit-biserica-catolica-anuntul-facut-de-suveranul-pontif_2622091.html

  Apreciază

  • mihai said, on mai 13, 2016 at 5:36 am

   Kaka francisc nu papa francisc si vedem ca sarabanda acestuia cu tot felul de tampenii continua

   Apreciază

 9. octoviv said, on mai 13, 2016 at 12:34 am

  Hristos a Înviat!

  Oare acesta să fie și un alt motiv al vizitei lui Kirill și a lui Putin în Sfântul Munte Athos la sfârșitul lunii mai???:

  http://napocanews.ro/2016/05/patriarhul-rus-si-presedintele-putin-merg-impreuna-pe-muntele-athos-la-sfarsitul-lunii-mai.html

  http://lonews.ro/turism-pelerinaje/22586-patriarhul-rus-si-presedintele-putin-merg-pe-muntele-athos.html (opriți sunetul la boxe, când intrați pe acest site, că pornește cu sunet când accesați adresa)

  http://tass.ru/obschestvo/3258303 tradus cu google translate aici: https://translate.google.ro/translate?sl=ru&tl=ro&js=y&prev=_t&hl=ro&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Ftass.ru%2Fobschestvo%2F3258303&edit-text=

  Patriarhul rus și Presedintele Putin merg pe Muntele Athos. Patriarhul Moscovei intenționează să viziteze Muntele Athos, în luna mai, într-un pelerinaj privat.

  Pornind de la manifestarea acestei intenții, reprezentanții Muntelui Athos s-au arătat gata să “accepte cu dragoste” vizita Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii, Kirill, și a Președintelui rus, Vladimir Putin, dacă acesta va hotărâ, de asemenea, să fie prezent. Vizita vizează celebrarea celor 1000 de ani de monahism rusesc pe Sfântul Munte (vezi ARHIIVA Lăcașuri Ortodoxe).

  Anunțul a fost făcut prin intermediul unui interviu realizat în ultimele ore de agenția Tass.

  Conform aceleiași surse, liderul Bisericii Ortodoxe Ruse ar urma să sosească pe Sfântul Munte, în seara zilei de 27 mai 2016.

  Apreciază

 10. marian said, on mai 13, 2016 at 9:26 am

  La Catedrala din Voluntari judetul Ilfov va fi expus de azi pana pe 15, Braul Maicii Domnului.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

 11. robert252 said, on mai 13, 2016 at 9:53 am

  Daca asta e agenda „sinodului” atunci va fi Dezastru.

  In scrisoare scrie ca vor vota doar Patriarhii. Asta e sedinta, nu sinod ecumenic.

  Ingrozitor, ramai fara cuvinte. Se pare ca vor urma schisme importante nationale.

  Apreciază

 12. Olivia said, on mai 13, 2016 at 10:17 am

  Hristos a Inviat! Off-topic: astazi vor sa ne monteze contoare noi (digitale, cred) de gaz in bloc. S-a mai opus cineva? Cum ati procedat, in caz ca da? Multumesc. Doamne, ajuta!

  Apreciază

  • Olivia said, on mai 13, 2016 at 5:15 pm

   Din fericire, contoarele sunt tot clasice,l-am pus pe domnul de la E-on sa mi-l arate. Mai avea putin si se jura ca nu-i digital.

   Apreciază

 13. Ionut said, on mai 13, 2016 at 11:28 am

  Si daca au si ceilalti, totusi, dreptatea lor? Poate ca noi nu vedem lucrurile cum trebuie, nu?

  Pai, sa luam cateva exemple:

  – Cultele care sustin botezul la maturitate (exclusiv):

  „[..] Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.” (Marcu 10,14)
  „Şi luând un copil, l-a pus în mijlocul lor şi, luându-l în braţe, le-a zis:
  Oricine va primi, în numele Meu, pe unul din aceşti copii pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă primeşte, nu pe Mine Mă primeşte, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.” (Marcu 9,36-37)
  „Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare.” (Marcu 9,42)

  – Sa mai vorbim de luteranii care sunt de parere ca ar putea sa casatoreasca si homosexuali?

  „Dar de la începutul făpturii, bărbat şi femeie i-a făcut Dumnezeu.
  De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa.
  Şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi, ci un trup.” (Marcu 10, 6-8)

  – Sa vorbim de „Martorii lui Iehova” care-L considera pe Iisus Hristos un simplu om?

  Daca ne vor alaturi de ei, sa se dea ei dupa noi, caci ei s-au departat de la Adevar.

  Decat sa mergi pe ceata si pe intuneric, mai bine te opresti, altfel s-ar putea sa cazi in vreo groapa si sa-ti farami toate oasele.

  Apreciază

 14. acelas said, on mai 13, 2016 at 3:32 pm

  mai, mai, ce data, ce cifre au gasit. Ar trebui ingrosate cifrele in titlu.

  .

  Apreciază

 15. Alexandru - Daniel Marinescu said, on mai 14, 2016 at 10:07 am

  Saccsiv. Te rog frumos sa ma DEZABONEZI de la site- ul tau. Am încercat singur, dar nu am reușit. Pe viitor NU DORESC SA MAI PRIMESC NICIUN MESAJ. Multumesc anticipat.

  Savonarola 14 mai 2016_ 10.07

  Apreciază

  • saccsiv said, on mai 14, 2016 at 10:32 am

   Alexandru – Daniel Marinescu

   In primul rand nu te-am abonat eu. In al doilea rand habar n-am cum.

   Apreciază

 16. un crestin said, on mai 14, 2016 at 1:58 pm

  Hristos a Înviat!

  Va rugăm răspândiți!

  Va scriu cu indemnul de a semna o petiție.

  Știu că doar semnând o petiție nu facem mare lucru. Am însă sentimentul că e important să luăm atitudine. Sau măcar să susținem pe cei care se vor ridica din rândul bisericii sa apere aceasta cauză.

  PETIȚIE ÎMPOTRIVA SINODULUI PANORTODOX DIN IUNIE 2016
  https://petitieonline.net/petitie/petitie_impotriva_sinodului_panortodox_din_iunie_2016-p06164149.html

  Îi îndemnăm pe toți frații noștrii întru Hristos să citească materialele lămuritoare despre Sinodul Panortodox ce va avea loc în iunie 2016, de la adresa: http://psaltirea.ro/de-importanta-actuala

  Apreciază

 17. am said, on mai 14, 2016 at 7:59 pm

  Asta ce mai este?
  http://www.patriarchateroman-orthodox.org/#!our-mission/v7bki

  Apreciază

  • el said, on mai 14, 2016 at 9:55 pm

   am

   ce sa fie EREZIA ECUMENISMULUI si URACIUNEA PUSTIIRII !
   deja KAKATolicii se declara „ortodocsi” si pun excrementul romei langa excrementul constantinopolului ..

   ANATEMA !
   BLESTEMATI SA FIE !

   Apreciază

 18. Spaceman said, on mai 14, 2016 at 10:14 pm

  Ce credeți că va fi al optulea sinod, o ședință cu părinții!? Vor proclama ecumenismul, biserica universală a luminii universale, adaptată nevoilor și patimilor universale, întemeiată de tătuca lor mesia curcubeu, hristosul zodiac. Trebuie să ai numele scris în Cartea vieții Mielului celui înjunghiat, altfel totul este în zadar și indiferent ce ai face sfârșești în râul de foc, în iezerul cel de foc.

  Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
  Capitolul 13 : 1 – 8
  Capitolul 20 : 12 – 15
  Capitolul 21 : 27

  http://www.bibliaortodoxa.ro/

  Din câte știu eu, majoritatea clericilor ortodocși spun că n-au cum să greșească, pentru că la al optulea sinod va fi prezent și harul Duhului Sfânt, așa că indiferent ce hotărâri s-ar lua în cadrul acestui sinod, va fi cu voia Duhului Sfânt!
  Dar dușmanii Bisericii Ortodoxe Mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, știu că ecumenismul este capcana Antihristului ce va lipsi de harul Duhului Sfânt, de Taina Preoției, pe clericii ortodocși căzuți. Iar Împărtășania fără de harul Duhului Sfânt este: pângărirea permanentă a sfințeniei. Când clericilor căzuți li se va împuți agheasma, vor spune că s-a împuțit din cauza păcatelor oamenilor, mai ales din cauza ortodocșilor care au respins ecumenismul. Vor mai spune că de Paști nici nu mai este nevoie să se coboare Lumina Sfântă la Ierusalim, pentru că cel ce este lumina se află printre oameni. Crăciunul va mai fi sărbătorit doar ca sărbătoare a luminii universale, iar de Paști va fi sărbătorit iepurașul zeiței primăverii Eostre, aducătorul de daruri și ouă colorate. Iar ortodocșii curcubeu își vor da conștiința cea bună și justificările cele mai comode sub stăpânirea fiarei celei dintâi și ca sclavi ai antihristului dintr-un singur motiv: numele lor nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat.

  https://goo.gl/AEgQjH

  Captură cu Iustina Radu, director al CNDR, din emisiunea „Oameni ca noi” difuzată de TVR1 vineri 11 Martie 2016 și redifuzata vineri 13 Mai 2016

  Apreciază

 19. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază

 20. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază

 21. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază

 22. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază

 23. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază

 24. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază

 25. […] ROG RASPANDITI: Parinti din Sfantul Munte Athos despre „Sfantul” MARELE SINOD din 06.06.2016. Av… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: