SACCSIV – blog ortodox

Un text de NICOLAE STEINHARDT – util in timpul actualei invazii sataniste dar si in viitor in temnita

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 6, 2015

Parintele Nicolae Steinhardt:

“Plecăciunea” (închinarea, cedarea, capitularea imediată) iscă – de data aceasta fără greş – alt rezultat: măreşte pretenţiile adversarului, îi dă acestuia un surplus de energie, de neruşinare, de tupeu. Totodată ea semnifică pasul dintâi pe calea unei înrobiri din ce în ce mai perfecte. O lege inexorabilă se aplică în toate cazurile de cedare: neluptătorului i se va cere mereu altceva, va fi exploatat cu predilecţie, departe de a-şi fi asigurat liniştea va ajunge, ca şi consumatorul de stupefiante, la o stare de totală dependenţă şi-şi va sfârşi mizerabila viaţă ca sclav al unui gangster obraznic şi nesăţios, la consolidarea puterii căruia va fi contribuit şi el, victima.

Reclame
Tagged with:

22 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. mircea.v said, on noiembrie 6, 2015 at 10:17 am

  Mai multe nu ar mai fi de spus:

  IPS Averchie, mentorul Parintelui Serafim Rose, despre MAREA APOSTAZIE
  (Cuvinte spuse in 1967)

  “Vremurile noastre se aseamănă cu vremurile din urmă – ‘sarea ne cuprinde’[1]. Păstorii Bisericii au rămas cu o înţelegere a creştinismului slabă, întunecată, confuză. O falsă înţelegere după buchie, distrugând viaţa duhovnicească în societatea creştină, distrugând creştinismul, care este faptă, nu buchie. Trist este să vezi, cui i-au fost încredinţate şi pe ce mâini au căzut oile lui Hristos, cui i-a fost încredinţată păstorirea şi mântuirea lor! Apar ‘lupii îmbrăcaţi în blană de oaie’, recunoscuţi după faptele şi roadele lor. Toate acestea, însă, se petrec cu îngăduinţa Domnului. ‘Cei ce vor fi în Iudeea, să fugă la munte!’ “. Cu un secol în urmă prin aceste cuvinte a caracterizat viaţa Bisericii timpului său marele luminător şi scriitor duhovnicesc – îndrumătorul vieţii creştin-ortodoxe, Sfântul Ierarh Ignatie (Brianceaninov), a cărui prăznuire o cinstim în acest an 1967 (+30 aprilie, 1867).
  Oare nu suntem noi în zilele noastre mai în drept ca oricând să repetăm aceste aspre prevestitoare cuvinte? Or, anume în această privinţă – a totalei decăderi moral – duhovniceşti, ajunsă, se pare, până la limita extremă în acest din urmă veac, mai ales de la prăbuşirea catastrofală a Patriei noastre, Rusia, cu adevărat am ajuns departe. E un “progres” întristător, vădind clar apropierea sfârşitului potrivit cuvintelor pline de dumnezeiască înţelepciune ale Episcopului Ignatie.
  Încotro s-o apucăm, dacă cei cărora le sunt încredinţate sufletele oamenilor, le călăuzesc nu spre mântuire, ci spre pierzanie veşnică?
  Pentru noi este important că Sfântul Ierarh Ignatie, care din tinereţe năzuia din tot sufletul după o înaltă vieţuire moral-duhovnicească, fiind el însuşi un model al unei asemenea vieţuiri, ne istoriseşte aceasta nu din teorie, ci trecând el singur prin aceste încercări, după cum ne este cunoscut din descrierea vieţii sale.
  Învăţămintele pe care le-a tras în urma dezamăgirilor şi necazurilor îndurate de el personal, au fost descrise în “Experienţe ascetice”, “Predici ascetice”, “Scrisori către mireni”, “Prinos monahismului contemporan”, “Patericon” şi alte lucrări, ajunse până la noi. Ele alcătuiesc o bibliotecă extrem de valoroasă pentru oricine se interesează de problemele vieţii moral-duhovniceşti şi, îndeosebi pentru cel ce doreşte nu numai “să filozofeze” (ceea ce se întâmplă adesea cu totul zadarnic şi fără de nici un folos!), ci şi să ducă o viaţă duhovnicească, aşa cum a trăit cu adevărat Episcopul Ignatie. Scrierile Sfântului Ierarh Ignatie apar ca deosebit de preţioase pentru noi, deoarece sunt scrise din proprie experienţă duhovnicească.
  Pentru noi este important să ştim că Sfântul Ierarh Ignatie, după cum subliniază el însuşi, caută răspuns şi îndrumare la Sfinţii Părinţi din vechime, vorbind puţin de la sine.
  Iată, de pildă, cum descrie el epoca contemporană lui în încheierea la “Patericonul” său:
  “De la tabloul înfăţişat nouă de antichitate să ne întoarcem la viaţa contemporană. Ce putem zice despre noi înşine? Cum să trăim, cum să acţionăm? Răspunsul la aceste întrebări îl găsim la monahii din vechime: ei au prevestit starea actuală; ei au conturat şi modul de acţiune în această situaţie. “În vremurile din urmă, glăsuia unul dintre ei, cei ce vor lucra cu adevărat pentru Dumnezeu, se vor ascunde cu înţelepciune de oameni şi nu vor face semne şi minuni printre ei, ca în vremea de faţă. Ei vor păşi pe calea faptelor, dizolvate în smerenie şi în împărăţia Cerurilor, se vor dovedi mai mari decât Părinţii, care s-au proslăvit prin semne“ (al 4-lea răspuns al Cuviosului Nifon)”.
  Câtă temeinică călăuzire, câtă mângâiere pentru noi găsim în aceste cuvinte profetice ale înduhovnicitului părinte! Această mărturie este extraordinar de importantă! Din cele spuse reiese clar: acolo unde este multă gălăgie, autoreclamă, căutarea popularităţii cu orice preţ, adică – acolo unde lipseşte în mod evident smerenia şi se observă dorinţa de slavă sau de preamărire a sinelui în faţa altora prin intermediul unor fapte şi merite reale sau exagerate şi închipuite – acolo nu este o veritabilă slujire a lui Dumnezeu. Şi ce este acolo? Acolo este numai făţărnicie, spune Sfântul Ierarh Ignatie, citându-l pe Sfântul Tihon Zadonski.
  “Teme-te de această făţărnicie“, ne învaţă mai departe Episcopul Ignatie: “teme-te de făţărnicie, în primul rând în tine însuţi, apoi în ceilalţi; teme-te de aceea, că este în spiritul timpului, fiind în stare să molipsească pe oricine, la cea mai mică înclinare spre purtare uşuratică… Urmăreşte făţărnicia în tine însuţi, izgoneşte-o dinăuntrul tău; fereşte-te de gloatele molipsite de ea, care acţionează voit sau inconştient în această direcţie, mascând slujirea lumească prin slujirea lui Dumnezeu, căutarea bunurilor trecătoare prin căutarea bunurilor veşnice, ascunzând sub masca sfinţeniei un trai şi un suflet vicios, supus în întregime pasiunilor“.
  Iată o trăsătură extrem de caracteristică, proprie mai ales vremurilor noastre, dezvăluită nouă de către Sfântul Ierarh Ignatie pentru a ne preveni, ca un cunoscător experimentat al vieţii duhovniceşti.
  A doua trăsătură, subliniată nu o dată de Sfântul Ierarh Ignatie în scrierile sale, este secătuirea binecuvântaţilor păstori ai adevăratei vieţi moral-duhovniceşti, şi în legătură cu aceasta, ceea ce este deosebit de important în vremurile noastre, a şti şi a cunoaşte fiecare sârguitor pentru a-şi salva sufletul – înmulţirea falşilor învăţători, înşelaţi de ispitirile demonice şi târând întreaga omenire în această minciună. E necesară o prudenţă deosebită, cum nu o dată ne prevenea Sfântul Ierarh Ignatie, ca “să nu confundăm lupul cu păstorul” şi să nu ne încredem cu uşurinţă în acela care poate să-ţi ducă sufletul la pierzanie, călăuzindu-l pe un drum fals. Potrivit cuvintelor Sfântului Ierarh Ignatie, vremurile noastre sunt vremurile excesivei sărăciri de îndrumători înduhovniciţi, de aceea este cu neputinţă de a mai găsi “stareţi” adevăraţi, cum au fost cei din vechime; e cu mult mai sigur să ne conducem după Sfânta Scriptură şi scrierile Sfinţilor Părinţi.
  În legătură cu aceasta însuşi Sfântul Ierarh Ignatie îşi aminteşte cât de mult a suferit de pe urma deselor întâlniri cu aşa-zişii “îndrumători” duhovniceşti, bolnavi ei înşişi de orbire şi amăgire de sine, şi câte zguduiri amare şi grele a îndurat din această pricină.
  A treia trăsătură caracteristică vremurilor noastre este neobişnuita înmulţire a ispitelor de tot felul, din cele mai diverse, toate îndepărtându-l pe om de la slujirea sinceră şi neprefăcută lui Dumnezeu.
  “Vai lumii din pricina smintelilor! Că smintelile trebuie să vină” – a prevestit Domnul. Năvălirea smintelilor va fi îngăduită de Domnul, tot aşa după cum şi suferinţa sufletească din pricina smintelilor va fi cu îngăduinţa Domnului. Către sfârşitul lumii ispitele se vor înmulţi într-atât, încât “din pricina înmulţirii fărădelegilor iubirea multora se va răci” (Mt. 24,12), iar “Fiul Omului, când va veni, va găsi oare credinţă pe pământ?” (Luca 18,8). “Poporul lui Israel” – Biserica- “va cădea de sabie” – zice Domnul Dumnezeu, “mânia Mea se va aprinde pe faţa Mea” (Iez. 38, 18). Vieţuirea după Dumnezeu va deveni din cale-afară de anevoioasă.
  Aceasta se va întâmpla din cauză că celui ce trăieşte în mijlocul ispitelor, îi este imposibil să nu cedeze ispitelor. Aşa cum gheaţa se topeşte şi se preface în apă sub acţiunea căldurii, aşa şi inima preaplină de samavolnicie, fiind supusă influenţei ispitelor, mai cu seamă celor permanente, se moleşeşte şi se perverteşte.
  “O, vremi nenorocite! O, stare nenorocită!” – exclamă Sfântul Ierarh Ignatie, contemplând această deprimantă privelişte a ispitelor. “O, dezastru spiritual, nevăzut oamenilor pătimaşi, neasemuit mai mare decât toate calamităţile naturale! O, nenorocire, începută în timp şi nesfârşindu-se în timp, ci trecând în veşnicie! O, nenorocirea nenorocirilor, înţeleasă numai de drepţii creştini şi de adevăraţii monahi, ascunsă celor pe care-i învăluie şi-i pierde!”
  Cuvinte de aur ale Sfântului Ierarh Ignatie! Ne aflăm, de pe acum chiar în faţa acestor nenumărate ispite, care îngreuiază atât de mult “vieţuirea după Dumnezeu” a oamenilor de azi. Dar câţi oare îşi dau seama în zilele noastre de caracterul dăunător al acestor ispite? Sub ochii noştri în lume au loc evenimente cutremurătoare, bunăoară, sângeroasa catastrofă abătută asupra Patriei noastre Rusia, crearea unor state ateiste, luptătoare împotriva lui Dumnezeu şi a Bisericii, cultul făţiş al satanei.
  Însă majoritatea, aidoma unor orbi, parcă n-ar vedea nimic din toate acestea, chiar se supără, când li se arată adevărul: “Ce tot vorbiţi? Nu se întâmplă nimic deosebit. Aşa a fost dintotdeauna!” ş.a.m.d.
  Această orbire spirituală a majorităţii contemporanilor, ce se numesc creştini (e îngrozitor, dar trebuie s-o spunem – printre ei aflându-se nu puţini clerici!), cât şi celelalte sminteli, înmulţindu-se cu fiece zi, împiedică tot mai mult “vieţuirea după Dumnezeu”. Conform cuvintelor Episcopului Ignatie, acesta este semnul evident al Apostaziei, care a început deja şi progresează cu repeziciune în zilele noastre şi despre care a proorocit Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Tesaloniceni (II Tesal. 2,3).
  “Vieţuirea după Dumnezeu – spune Episcopul Ignatie – va deveni foarte anevoioasă, din pricina Apostaziei generale. Mulţimea apostaţilor, intitulându-se şi prezentându-se în aparenţă drept creştini (!), îi vor prigoni cu atât mai lesne pe veritabilii creştini. Apostaţii, înmulţindu-se, vor împresura pe adevăraţii creştini cu nenumărate intrigi, vor pune nenumărate piedici în calea bunelor intenţii de mântuire şi slujire a Domnului, după cum arată Sfântul Tihon Zadonski. Ei vor lupta împotriva robilor lui Dumnezeu, recurgând la forţa autorităţilor de stat, prin represalii şi denunţuri, prin diverse uneltiri, amăgiri şi prigoană feroce…”
  În vremurile din urmă adevăratul monah (desigur, acest lucru e valabil pentru orice creştin adevărat!) abia dacă va găsi vreun adăpost îndepărtat şi ascuns pentru a sluji acolo cu oarecare libertate lui Dumnezeu, şi pentru a nu se lăsa antrenat de către Apostazie şi apostaţi în slujire satanei. Cine, văzând ce se petrece acum în lume, inclusiv slujirea satanei în mod făţiş, poate spune că aceste vremuri n-au venit încă?
  Fără îndoială că ele au şi venit, dacă Sfântul Ierarh Ignatie scria cu peste o sută de ani în urmă despre aceste vremuri:
  “În viitor vremurile vor fi tot mai grele. Creştinismul, ca duh, se îndepărtează din mediul uman fără ca gloata agitată şi aservită lumii deşertăciunii, să observe, lăsându-l propriei decăderi!“
  Este foarte important să semnalăm prin aceste cuvinte că, acei oameni care fac parte din gloata agitată şi aservită “lumii deşertăciunii“, cei care într-atât s-au afundat ei înşişi în deşertăciune, predându-se slujirii lumii acesteia, care zace sub puterea celui rău, după cuvântul Apostolului (I Ioan 5,19), încât şi-au pierdut vederea duhovnicească.
  De aceea tot ce se petrece acum în lume, li se pare absolut normal, firesc, ceva cu care trebuie să ne împăcăm. Ei se supără grozav pe acei ce încearcă să le deschidă ochii, din cauza că aceştia nu-i lasă să trăiască tihnit, cu plăcerile lor.
  În continuare Episcopul Ignatie scrie: “Se împlinesc proorocirile Scripturii despre Apostazia de la creştinism a popoarelor trecute de la păgânism la creştinism. Apostazia a fost prevestita de către Sfânta Scriptură cu toată claritatea şi este o mărturie a faptului cât de adevărat este tot ce s-a spus în Scriptură“.
  Iată de ce adevăratul creştin nu trebuie să intre în panică, observând acest sumbru tablou al Apostaziei, spre deosebire de unii, care cu naivitate şi necugetat se sperie, preferând să nu vadă Apostazia şi să tacă.
  Dreptcredinciosul creştin cunoaşte din cuvintele lui Hristos Mântuitorul însuşi că toate acestea “trebuie să fie“ (Marc 13,7; Luca 21,9), însă el nu trebuie să închidă ochii asupra lor, ci este dator să fie pe deplin conştient faţă de cele ce se întâmplă, şi să aprecieze corect toate evenimentele, în care se manifestă Apostazia, ca să ştie cum să se comporte spre a nu fi târât de puhoiul Apostaziei.
  Spre a ne călăuzi, Episcopul Ignatie spune: “Apostazia are loc cu îngăduinţa Domnului, nu încerca s-o opreşti cu slabele tale puteri…“
  Ce înseamnă aceasta? Înseamnă oare să ne împăcăm cu Apostazia şi să “ne integrăm” în ea? Nu, desigur! Iată însă cum trebuie să acţionăm: “Îndepărtează-te, păzeşte-te tu însuţi de ea: aceasta este de ajuns. Cunoaşte duhul vremii, cercetează-l, ca să poţi evita pe cât posibil influenţa lui!“
  De aceea tăcerea asupra Apostaziei este criminală. N-avem voie să păstrăm tăcere asupra Apostaziei, să ne liniştim pe noi înşine şi pe alţii, că totul ar fi în ordine, că n-avem de ce să ne tulburăm. Cu toate că nu ne stă în puteri “să oprim Apostazia cu slabele noastre puteri“, datoria iubirii noastre creştineşti ne porunceşte nu numai să ne ferim, şi să ne păzim noi înşine, ci să-i păzim, să-i avertizăm şi pe semenii noştri, care nu văd şi nu observă nimic. Aici se cuvine să ne amintim minunata cugetare a unuia din cei mai mari stâlpi ai Bisericii noastre, Sfântul Grigorie Teologul: “Prin tăcere îl trădăm pe Dumnezeu“. Nu se cade a tăcea despre ceea ce este de primă necesitate – salvarea sufletelor omeneşti!
  Să ne adresam în continuare cugetărilor Episcopului Ignatie, care ne deschid ochii asupra celor ce se întâmplă în prezent în lume: “Apostazia a început de la un timp să înainteze rapid, liber şi făţiş. Urmările vor fi din cele mai triste. Facă-se voia Domnului!“
  Oare noi nu observăm toate acestea? Încă de curând părea de neconceput acea totală neruşinare din viaţa moral-religioasă a oamenilor, care se petrece în prezent sub ochii noştri, inclusiv până la lepădarea completă de Hristos, respingerea oricăror principii moral-religioase şi slujirea făţişă satanei.
  Ar fi de prisos să trasăm o paralelă între persecuţiile actuale ale dreptei credinţe în Hristos, sub toate formele ei, şi cele ce s-au petrecut în zorii creştinismului. Atunci creştinii erau prigoniţi de păgânii, care nu-L cunoşteau pe adevăratul Dumnezeu, nu ştiau de El. Iar acum prigonesc credinţa creştină, aprig şi nemilos, cei care îl cunosc prea bine pe Hristos şi sublima învăţătură propovăduită de El, şi adesea – renegaţii conştienţi, care şi-au vândut sufletul satanei pentru bunăstarea materială.
  În continuare citim cu înfricoşare prevestirile Episcopului Ignatie, împlinindu-se sub ochii noştri: “Dumnezeu Cel milostiv să ocrotească rămăşiţa credincioşilor. Dar această rămăşiţă este mică şi devine tot mai săracă şi mai săracă… Lucrarea credinţei pravoslavnice poate fi recunoscută ca apropiindu-se de deznodământul hotărâtor… Numai milostivirea deosebită a lui Dumnezeu poate opri atotnimicitoarea epidemie morală, o poate opri pentru un timp, pentru că trebuie să se împlinească ceea ce a fost prezis în Scripturi.“
  “Judecând după spiritul timpului şi după frământarea minţilor, suntem îndreptăţiţi să credem că edificiul Bisericii, care se clatină demult, se va cutremura straşnic şi repede. Nu are cine să-l susţină şi cine să se împotrivească. Măsurile întreprinse pentru susţinerea lui au fost împrumutate din stihiile lumii, vrăjmaşe Bisericii, şi mai curând vor accelera căderea ei, decât s-o oprească.”
  Aceste cuvinte sunt parcă copiate din realitatea zilelor noastre! Chiar acum noi suntem martorii acestei “cutremurări straşnice şi rapide.” Iar măsurile luate, într-adevăr, nu sunt nicidecum împrumutate de acolo de unde ar fi trebuit împrumutate – adică de pe tărâmul duhovnicesc, ci tot din aceleaşi “stihii ale lumii, vrăjmaşe Bisericii“, adică din sfera pasiunilor umane, care nu jinduiesc la cele dumnezeieşti, ci la cele omeneşti. Bineînţeles, astfel de măsuri nu numai că nu vor opri căderea Bisericii, ci mai degrabă o vor accelera.
  Unii vor zice: “Ascultaţi, ce tot vorbiţi, despre ce prăbuşire a Bisericii este vorba, când noi avem legământul hotărât al lui Hristos care spune: “Voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16,18). Foarte adevărat, cuvintele lui Hristos sunt fără îndoială de netăgăduit, însă nu se ştie de ce, uităm că prin aceste cuvinte Hristos nu arată hotarele Bisericii, pe care “porţile iadului nu o vor birui.” Nu se spune care anume Biserică va fi aceea: a Constantinopolelui, Rusă, Sârbă, Bulgară, Biserica Rusă din diasporă, sau oricare alta. Se spune simplu – “Biserica”, adică, până la sfârşitul veacului şi cea de A Doua Venire a lui Hristos, adevărata Biserică nu va disparea de pe faţa pământului, ci va subzista. Biserica va rămâne Biserică cu toate înaltele ei legăminte, împuterniciri şi drepturi binecuvântate ce-i aparţin, chiar şi în cazul, când în ea va rămâne un singur episcop şi minimum de credincioşi. Iar restul se va clătina şi va cădea, va fi “biruit de porţile iadului”, chiar dacă va continua să se numească “biserică”. Iată ce trebuie de avut în vedere pentru a evalua corect evenimentele care au loc în zilele noastre!
  “Nu avem de unde aştepta restabilirea creştinismului” – scrie mai departe Episcopul Ignatie: “Vasele Sfântului Duh au secat definitiv pretutindeni, chiar şi în mănăstiri, aceste tezaure de evlavie şi daruri harice, or, substanţa Duhului dumnezeiesc poate fi suplinită şi restabilită numai prin uneltele Sale. Îndelungata şi milostiva răbdare a Domnului îngăduie să se prelungească şi să fie amânat deznodământul final pentru cei rămaşi, care se vor mântui, între timp, cei ce putrezesc sau au putrezit, vor atinge deplina putreziciune. Cei ce vor să se mântuiască, trebuie să înţeleagă bine acest lucru şi să folosească timpul dat spre mântuire, ‘căci timpul scurt este’, iar trecerea în veşnicie este aproape pentru fiecare din noi. Se cuvine să fim mai împăciuitori faţă de starea Bisericii şi totodată înţelegători. Această stare jalnică este îngăduită de Sus. Stareţul Isaia spunea: ‘Înţelege vremea! Nu aştepta buna orânduire în structura bisericească îndeobşte. Fii mulţumit că există posibilitatea mântuirii individuale a celor care vor să se mântuiască‘ “.
  Sfaturi care parcă ne sunt îndreptate direct nouă, pentru a nu ne descuraja, a nu cădea în deznădejde, văzând ce se petrece. Cel mai greu este, desigur, în aceste vremuri, după cum remarca Sfântul Ierarh Ignatie, de a suporta singurătatea spirituală.
  “Mântuieşte-te singur! Fii fericit, dacă vei afla măcar un colaborator adevărat în lucrarea de mântuire: acesta e cel mai mare şi mai de preţ dar al Domnului, în zilele noastre. Păzeşte-te, vrând să-ţi salvezi aproapele, să nu te tragă el în prăpastia pierzaniei. Acest din urmă lucru se întâmplă la tot pasul.” Iată ce vremuri grele vor veni pentru mântuire, şi aceste vremuri au şi venit!
  Potrivit Episcopului Ignatie, Apostazia, spre care se îndreaptă tot mai rapid epoca modernă, este premergătoare apariţiei în lume a potrivnicului lui Hristos – Antihristul. Ea va pregăti venirea şi urcarea pe tron a Antihristului, fiind “încununată” de acest eveniment, după care va începe perioada înfricoşătoare a ultimei bătălii decisive a diavolului cu Dumnezeu şi cu Hristosul Său. Întemeindu-se pe profeţiile unor Părinţi ai Bisericii, Episcopul Ignatie ne istoriseşte pe larg despre aceasta în remarcabila sa lucrare: “Despre minuni şi semne”.
  Antihristul va apărea ca o urmare firească a sărăcirii în oameni a “înţelepciunii şi cugetării duhovniceşti“, “a lipsei dreptei cunoştinţe a lui Dumnezeu“, care vor confunda lucrarea diavolului cu lucrarea lui Dumnezeu, înainte de venirea Antihristului întreaga ambianţă a lumii va fi de aşa natură, încât Antihristul va apărea ca o consecinţă inevitabilă a acestei ambianţe realmente antihristice, a acestei stări de spirit antihristice a omenirii.
  Iată de ce încă Sfântul Apostol Ioan Teologul vorbea despre mai “mulţi antihrişti” (I Ioan 2,18). Iată de ce putem vorbi despre manifestarea în lume a “duhului antihristic” cu mult înainte de venirea la putere a Antihristului în persoană.
  A vorbi despre aceasta nu înseamnă deloc a lua asupra noastră îndrăzneala de “a prezice” timpul venirii Antihristului care, potrivit învăţăturii Sfintei Scripturi, nu-i este cunoscut nimănui cu precizie, deşi multe semne se arată!
  Trebuie să vorbim despre aceasta, pentru a nu fi înşelaţi de Antihristul, care va fi un amăgitor şi un seducător extrem de iscusit, capabil chiar să facă semne şi minuni false.
  Iată cum povesteşte Sfântul Ierarh Ignatie despre această ispitire primejdioasă şi păgubitoare pentru suflet, întemeindu-se pe învăţătura Sfintei Scripturi şi a Sfinţilor Părinţi: “Înainte de a doua venire a lui Hristos, când creştinismul, cunoştinţa şi cugetarea duhovnicească vor sărăci în ultimul grad printre oameni, “se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni ca să amăgească de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi” (Mt. 24, 24).
  Antihristul însuşi va face minuni multe, ca să uimească şi să satisfacă ignoranţa şi mintea profană, le va da “semnul din Cer” căutat şi cerut de ei. “Venirea aceluia – spune Sfântul Apostol Pavel, se va face “prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase şi de amăgiri nelegiuite pentru fiii pierzării, fiindcă n-au primit iubirea adevărului, ca să se mântuiască” (II Tesal. 2, 9-10).
  Neştiinţa şi cugetarea lumească, văzând aceste minuni, nu se vor opri câtuşi de puţin să chibzuiască, ci le vor primi neîntârziat în duhul lor, înrudit cu duhul aceluia; în orbirea lor se vor închina lui şi vor primi lucrarea satanei ca pe o supremă manifestare a puterii dumnezeieşti, – şi Antihristul va fi primit în grabă, pe negândite (Sfântul Efrem Sirul).
  “Atunci va plânge tot pământul, va plânge marea şi văzduhul, împreună cu dobitoacele sălbatice şi cu păsările cerului; vor plânge munţii şi dealurile şi tulpinile câmpului; vor plânge şi luminătorii cerului împreună cu stelele pentru neamul omenesc, căci de bună voie s-au încredinţat tiranului” (Sfântul Efrem Sirul).
  “Oamenii nu vor pricepe că minunile lui nu au nici un scop binevoitor, înţelept, nici o semnificaţie aparte; că acestea sunt departe de adevăr şi pline de înşelăciune, sunt o comedie monstruoasă, răutăcioasă şi fără noimă, menită să zăpăcească şi să contrarieze, să înşele, să smintească şi să captiveze prin magia nălucirilor pompoase, deşarte şi inutile.
  Nu-i de mirare că minunile Antihristului vor fi acceptate necondiţionat şi cu admiraţie de către apostaţii de la creştinism, duşmanii adevărului, potrivnicii lui Dumnezeu: ei sunt deja pregătiţi pentru primirea făţişă, activă a trimisului şi uneltei satanei, a doctrinei sale, a tuturor activităţilor sale, fiind din timp în comunicare spirituală cu satana.
  Faptul că minunile şi semnele Antihristului îi vor pune în încurcătură şi pe “aleşii lui Dumnezeu” merită atenţie deosebită şi adâncă compasiune”.
  Aceste din urmă cuvinte prevenitoare sunt importante mai ales pentru cei ce privesc cu superficialitate actuala pregătire a omenirii pentru venirea Antihristului, rămânând orbi, în pofida realităţii, şi nevrând să vadă semnele evidente ale acestei febrile pregătiri a întronării Antihristului de către partizanii săi, care şi-au vândut deja sufletul satanei în schimbul satisfacerii libere şi fără oprelişti a “poftei trupeşti“, a “poftei ochilor” şi “trufiei vieţii“, adică: a senzualităţii, a cupidităţii şi a iubirii de slavă (I Ioan 2,16).
  Trebuie să ştim şi să nu uităm, cât de mare va fi viclenia Antihristului şi cât de perfid va acţiona el, dacă şi “aleşii lui Dumnezeu“, adică drepţii creştini, vor fi în încurcătură, nefiind în stare să se dumirească de îndată şi să-l demaşte pe Antihrist, nu vor putea să-l identifice de la început.
  Potrivit cuvintelor Sfântului Ierarh Ignatie, motivul acestei confuzii şi a puternicei influenţe a Antihristului asupra oamenilor stă în viclenia şi ipocrizia infernală a acestuia, mascând o cumplită răutate, cât şi în obrăznicia lui neînfrânată şi nemăsurată, în sprijinul masiv acordat lui din partea spiritelor damnate şi, în sfârşit, în capacitatea de a produce miracole, deşi false, dar totuşi extraordinare.
  Viclenia şi făţărnicia – iată trăsăturile specifice cu precădere epocii noastre. Inocularea lor în spiritul oamenilor pregăteşte omenirea pentru primirea facilă şi fără complicaţii a Antihristului. “Închipuirea omenească – scrie mai departe Sfântul Ierarh Ignatie – este neputincioasă de a-şi reprezenta pe sceleratul care va fi Antihristul; e nefiresc pentru inima omenească, chiar pervertită, a crede că răul poate să ajungă la gradul atins în zilele Antihristului“.
  “El va trâmbiţa despre sine însuşi, intitulându-se propovăduitor şi restaurator al autenticei cunoştinţe despre Dumnezeu. Cei ce nu înţeleg creştinismul vor vedea în el reprezentantul şi apărătorul adevăratei religii şi se vor alipi lui. Va predica despre sine că este adevăratul Mesia cel făgăduit. Slugile sale, adepte ale cugetării lumeşti, vor aclama venirea lui; văzând slava, atotputernicia şi aptitudinile sale geniale, amploarea manevrării stihiilor telurice, vor crede în el şi-l vor preamări ca pe un dumnezeu, devenind părtaşii lui” (Sfântul Efrem Sirul).
  “La început se va arăta blând, milostiv şi drept, iubitor, seducător, frumos şi plin de tot felul de virtuţi. Cei care vor accepta adevărul lumii decăzute ca fiind drept, îl vor primi şi i se vor închina din cauza înaltelor sale virtuţi, nelepădându-se de el pentru adevărul Evangheliei” (Prea Cuviosul Macarie cel Mare).
  “Antihristul va propune omenirii organizarea bunăstării şi prosperităţii depline pe pământ, va promite onoruri, bogăţii, tot confortul şi plăcerile trupeşti. Iubitorii de cele lumeşti îl vor venera pe Antihrist şi-l vor numi stăpânul lor.”
  Iată tabloul viu a ceea ce observăm în prezent, cu toate că Antihristul ca persoană concretă nici nu există încă. Dar “precursorii” lui activează deja în lume, în acelaşi mod cum va acţiona el însuşi. Din acest punct de vedere devin clare toate aceste mişcări contemporane din viaţa religioasă bisericească, în genul ecumenismului, toate aceste chemări înflăcărate la unirea reciprocă “în numele iubirii creştineşti”, această înflorire a culturii şi civilizaţiei pur pământene, satisfăcând pasiunile şi poftele omeneşti, tot acest entuziasm dubios al “binefacerilor filantropice”. De câtă vigilenţă şi spirit prevăzător avem nevoie pentru a discerne adevărul de amăgeală, sinceritatea de viclenie şi prefăcătorie, pe veritabilul binefăcător de slujitorul ce-şi întinde cursele, a Antihristului ce vine! Cât de periculos este pentru adevăratul creştin în zilele noastre de a intra în relaţii cu “binefăcătorii” şi de a se folosi de “binefacerile lor!”
  Şi aceasta încă nu e totul! “Antihristul va desfăşura în faţa oamenilor o panoramă a feluritor miracole deşănţate, inexplicabile şi nemaipomenite; va înfricoşa lumea prin grandoarea minunilor sale, va satisface curiozitatea nechibzuită, ignoranţa profană şi superstiţiile de tot felul; ştiinţa umană va fi luată în râs; prin mijloace oculte va fi creată o nouă ştiinţă diavolească. Toţi oamenii conduşi de lumina naturii lor decăzute, înstrăinaţi de călăuzirea dumnezeieştii lumini, vor fi atraşi în cursa seducătorului.” Observăm şi acum începutul tuturor acestor evenimente, deci putem să ne închipuim cu claritate ce va fi, când va apărea Antihristul în persoană.
  “Semnele Antihristului Se vor manifesta cu precădere în văzduh” (Sfântul Efrem Sirul). “În văzduhuri acţionează puterea stăpânitorului, puterea satanei” (Efes 2-2; 6-12). Minunile vor acţiona cel mai mult asupra ochilor, fermecându-i şi înşelându-i (Sfântul Simeon Noul Teolog). Sfântul Ioan Teologul, contemplând în Apocalipsă evenimentele lumii în preajma sfârşitului, spune că, Antihristul “va face semne mari, încât şi foc face să pogoare din Cer, pe pământ, înaintea oamenilor” (Apoc. 13-13). Acest semn este arătat în Scripturi, ca fiind cel mai mare semn, iar locul acestui semn este văzduhul: va fi o privelişte impunătoare şi înfricoşătoare.
  Aceste fenomene se observă de pe acum, întrezărindu-se sub forma diverselor invenţii neobişnuite, nemaivăzute, desfăşurându-şi activitatea chiar “în văzduh”. “Minunile Antihristului se vor adăuga la manifestările comportamentului său sofisticat, în intenţia de a-i face pe oameni complicii săi. Cei ce se vor împotrivi Antihristului vor fi consideraţi instigatori, adversari ai bunăstării şi ordinii publice, vor fi supuşi persecuţiilor ascunse şi făţişe, vor fi osândiţi la chinuri şi cazne.”
  Aceste lucruri ne sunt deja cunoscute! Nu numai Antihristul, ci şi precursorii şi slugile lui au declanşat în epoca noastră prigoana camuflată ori deschisă a dreptcredincioşilor creştini, iar pe alocuri, ca, de pildă, în Patria noastră, Rusia, s-a ajuns şi la vărsare de sânge, tortură şi execuţii. Toate acestea fiind comise sub cele mai “plauzibile” pretexte: creştinii au fost declaraţi “duşmani ai poporului”, “duşmani ai ordinii publice“, acuzaţi ca “răzvrătiţi”, iar în biserică – “schismatici”.
  “Spiritele viclene, răspândite în univers, vor inspira oamenilor o excelentă opinie generală despre Antihrist, un entuziasm nemaipomenit, o atracţie de neînvins faţă de el” (Sfântul Efrem Sirul).
  Ceva asemănător s-a observat deja în atitudinea faţă de acei predecesori ai Antihristului, ca, de pildă, Lenin şi Stalin. Acestea au fost doar “repetiţii” a ceea ce se va petrece în proporţii şi mai grandioase în zilele Antihristului. Sfânta Scriptură a descris prin multe trăsături grozăvia ultimei prigoane asupra creştinismului şi cruzimea prigonitorului. Ca trăsătură decisivă şi deosebită va sluji denumirea dată de Scriptură acestei creaturi cumplite: el este denumit “fiară” (Apoc. 13, 1), în timp ce arhanghelul căzut este numit “şarpe” (Facerea 3-1). Ambele denumiri redau cu fidelitate caracterul ambilor adversari ai Domnului. Unul acţionează în taină, altul – făţiş; însă fiarei, ce se aseamănă cu toate fiarele (Apoc. 13-2), reunind în sine cruzimea tuturor, “i-a dat ei balaurul puterea lui şi stăpânire mare” (Apoc. 13-2). Va fi o încercare îngrozitoare pentru sfinţii lui Dumnezeu: viclenia, ipocrizia, minunile asupritorului se vor înmulţi ca să-i înşele şi să-i seducă; autoritatea neîngrădită a torţionarului, persecuţiile şi strâmtorările născocite şi camuflate cu ingeniozitate, îi vor pune pe creştini în cea mai grea situaţie; numărul lor mic va părea infim pe lângă întreaga omenire, iar învăţăturile lor vor fi minimalizate; dispreţul general, ura, prigoana, clevetirile, moartea violentă vor fi destinul lor. Numai sub călăuza şi cu ajutorul deosebit al harului dumnezeiesc, aleşii lui Dumnezeu se vor putea împotrivi vrăjmaşului şi vor fi în stare să mărturisească înaintea lui şi înaintea oamenilor pe Domnul Iisus Hristos.
  Dar cum şi de ce oamenii îl vor respinge pe Hristos şi îl vor primi pe Antihrist? Şi la această întrebare Sfântul Ierarh Ignatie dă răspuns minunat: “Tot aşa cum L-au respins pe Hristos cu 19 secole şi ceva în urmă şi L-au răstignit pe cruce.“
  “Creştinismul ne-a fost propovăduit cu atâta certitudine, încât nu există justificare pentru acei ce nu-l cunosc. Motivul neştiinţei este unul: bunul plac, samavolnicia. Cum soarele luminează pe cer, aşa luminează creştinismul. Cel care închide ochii de bună voie, să-şi atribuie nevederea şi necunoaşterea sieşi, nu lipsei de lumină. Motivul respingerii lui Dumnezeu – Omul de către oameni se află în oameni, după cum tot în ei se află şi motivul acceptării Antihristului.”
  “Eu am venit în numele Tatălui Meu – a mărturisit Domnul iudeilor, – şi voi nu mă primiţi: dacă va veni un altul în numele său, pe acela îl veţi primi” (Ioan 5,43). Ei sunt numiţi împreună, cei ce-L resping pe Hristos şi cei ce-l primesc pe Antihrist, deşi Antihristul e amintit ca unul ce va să vină. Neprimindu-L pe Hristos conform dispoziţiei lor sufleteşti, ei s-au alăturat celor ce-l vor primi pe Antihrist, cu toate că şi-au încheiat călătoria pământească cu multe secole înainte de venirea lui. Ei au comis fapta lui cea mai nelegiuită: uciderea lui Dumnezeu. Pentru timpul venirii lui, pentru el însuşi n-a fost lăsată o astfel de fărădelege. Precum duhul lor se află în stare de vrăjmăşie faţă de Hristos, tot aşa ei se află în comunicare cu Antihristul, depărtaţi de el în spaţiu şi timp.
  “Orice duh – spune Sfântul Ioan Teologul – care nu mărturiseşte pe Iisus Hristos venit în trup, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume“, în spirit (I Ioan, 4,3).
  Cei ce sunt conduşi de duhul Antihristului în spiritul lor, intrând în legătură cu el, supunându-i-se şi închinându-i-se lui în duh, îl vor proclama dumnezeul lor. “Şi de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă în minciuni, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea” (II Tesal. 2,11-12).
  În îngăduinţa Sa, Dumnezeu este un judecător drept, îngăduinţa Domnului va fi în acelaşi timp satisfacţie şi acuzaţie, cât şi judecată a spiritului uman.
  Antihristul va veni în vremurile menite lui. Venirea lui va fi anticipată de Apostazia generală a majorităţii oamenilor de la credinţa creştină. Prin lepădarea de Hristos, omenirea se va pregăti pentru înscăunarea Antihristului, primindu-l în duhul său. În însăşi starea de spirit umană va apărea cererea, chemarea Antihristului, atracţia faţă de el, tot aşa cum într-o stare de grea suferinţă apare setea unei băuturi ucigătoare. Este lansată iniţiativa, chemarea societăţii umane, exprimându-se necesitatea imperioasă a geniului dintre genii, care ar impulsiona dezvoltarea şi prosperitatea materială la cele mai înalte cote, ar instala pe pământ acea bunăstare, faţă de care Raiul şi Cerul devin pentru om de prisos. Antihristul va fi o consecinţă logică, justă şi firească a orientării generale, spirituale şi morale, urmată de omenire.
  De altminteri, tot ce observăm acum în lume – în viaţa social – politică şi bisericească a omenirii – corespunde întru totul prezicerilor expuse mai sus ale Episcopului Ignatie. Iar dacă ne gândim în mod serios la tot ceea ce se petrece, devine clar că încă niciodată, în întreaga sa istorie, lumea n-a fost atât de aproape de Antihrist, ca în zilele noastre. Data apariţiei lui e doar o chestiune de timp, ce nu ne este încă dezvăluită.
  Noi am fost avertizaţi despre cele ce se vor întâmpla şi vom fi pedepsiţi, dacă vom închide ochii cu uşurinţă asupra tuturor acestor evenimente, încredinţându-ne pe noi înşine şi pe alţii, că nu se întâmplă nimic deosebit, că totul e în ordine, că ar fi mai bine să fim concilianţi, şi “ne vom lăsa duşi de valurile vieţii”, ca şi ceilalţi, ori “vom merge în pas cu vremea” ce ne atrage cu repeziciune spre Antihrist.
  Câtă recunoştinţă îi datorăm noi, fiii şi fiicele Bisericii Ortodoxe, Sfântului Ierarh Ignatie pentru că, încă cu o sută de ani în urmă, a zugrăvit atât de viu în închipuirea noastră tabloul a tot ceea ce se întâmplă acum şi a ceea ce va mai fi poate, în viitorul apropiat!
  “Sarea ne cuprinde” – Biserica încetează de a mai fi Biserică. Ea devine “pseudobiserică”, gata de a-l primi pe Antihrist ca “Mesia”, în afară de “mica rămăşiţă” a dreptcredincioşilor care, conform cuvintelor Episcopului Ignatie devine “tot mai săracă şi mai săracă“. Toată cultura modernă şi întreaga viaţă umană, orientată exclusiv spre satisfacerea bunăstării aparente, pur materiale a oamenilor, pregăteşte stăruitor şi cu febrilitate omenirea pentru înscăunarea Antihristului.
  Prin urmare, a sosit timpul limită pentru fiecare din noi să hotărâm – unde suntem şi cu cine: în această “mică rămăşiţă” a dreptcredincioşilor, în această “turmă mică a lui Hristos“, după cuvintele lui Hristos Mântuitorul însuşi (Luca 12,32) – cu Hristos sau cu vrăjmaşul Său – Antihristul?
  Aceasta ne învaţă scrierile inspirate de înţelepciunea dumnezeiască ale Sfântului Ierarh Ignatie!”

  Apreciază

  • Calator said, on noiembrie 6, 2015 at 12:23 pm

   Nu vad nici o referire directa si pozitiva la Dumnezeu, in lista asta. Recunoasterea rolului primordial al lui Dumnezeu in insanatosirea lumii noastre e esential. Daca ei isi imagineaza ca vor gasi vreodata solutii pentru scoaterea lumii din mizeria in care se afla, folosindu-si doar mintea lor de oameni, se inseala amarnic. Propunerile lor „suna” foarte bine in urechile celor care simt doar frustrare si ura, nu si nevoia de a intelege Adevarul. Acum cativa ani si eu as fi cautat solutii exclusiv omenesti, dar 40 de ani de ratacire sunt destui pentru mine. Eu nu mai cad in capcana asta.

   Apreciază

   • cosminmatiu said, on noiembrie 6, 2015 at 1:18 pm

    Tocmai asta am vrut sa arat ca nu au habar ce vor. Daca nu este Dumnezeu pe primul loc degeaba

    Apreciază

 2. 0xana25 said, on noiembrie 6, 2015 at 10:24 am

  Cutremurator exemplu de credinta si statornicie in credinta, ne-a dat Nicolae Steinhardt! De-am avea macar un graunte din credinta lui si tot ar mai fi o nadejde ca neamul nostru va fi binecuvantat!

  Apreciază

 3. Arhanghelul said, on noiembrie 6, 2015 at 10:42 am

  „”
  Numele: Dan Ilie Ciobotea;
  Data naşterii: 22 iulie 1951;
  Locul naşterii: satul Dobreşti, comuna Bara (Timiş);
  Studii:
  Institutul Teologic Universitar din Sibiu (‘74),
  doctorat la lnstitutul Teologic Universitar din Bucureşti (‘76),
  Facultatea de Teologie Protestantă din Strasbourg (‘78),
  Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Freiburg im Breisgau (‘80),
  doctorat la Strasbourg (‘79).

  Aceasta ar fi cartea de vizită academică succintă a Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, considerat unul dintre cei mai cultivaţi capi ai Bisericii Române din istorie.””

  http://www.comisarul.ro/politic/exclusiv/patriarhul-daniel–a-hotar%C3%82t-sa-se-retrag_612023.html

  Ne mai miram de ce masonul este pro-ecumenism … ce treaba avem noi ortodocsii … cu dezbinatii de papistasi si sectari …

  Nu te poti inchina la doi stapani …

  Apreciază

  • RomeoB said, on noiembrie 6, 2015 at 12:23 pm

   E o exagerare grosolana sa spui ca e mason.

   Sf despre PF Justinian s-a spus in anii 50, ca e „patriarhul rosu”. Azi e vazut ca salvator al Bisericii…
   Examenul final in 1989 90% romani botezati sub 50% rusi, bulgari, 20 % cehi mai credeau in Dumnezeu….

   Apreciază

  • el said, on noiembrie 6, 2015 at 1:09 pm

   Arhanghelul

   ar trebui sa va rusinati sa-l criticati pe patriarh pentru o decizie BUNA !( aceea de a nu lasa preotii sa mearga la locul acela blestemat plin de toata uraciunea si de inchinarea la diavol )

   Apreciază

 4. Arhanghelul said, on noiembrie 6, 2015 at 10:59 am

  Apreciază

 5. ORTODOXIE said, on noiembrie 6, 2015 at 11:12 am

  Reblogged this on CREDINŢĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!.

  Apreciază

 6. Arhanghelul said, on noiembrie 6, 2015 at 11:22 am

  Apreciază

 7. Arhanghelul said, on noiembrie 6, 2015 at 11:43 am

  „”La Vatican, muzica rock nu este satanistă
  Papa Francisc lansează pe 27 noiembrie 2015 albumul cu muzică rock „Wake Up!”””

  http://www.cotidianul.ro/papa-francisc-lanseaza-pe-27-noiembrie-2015-albumul-cu-muzica-rock-wake-up-270754/

  Apreciază

 8. Gabriel said, on noiembrie 6, 2015 at 11:54 am

  Apreciază

 9. cosminmatiu said, on noiembrie 6, 2015 at 12:00 pm

  DE CE PRIMESC CULTELE BANI DE LA BUGET
  Ce înseamnă să fii judecător nedrept?
  Nu cunoşti, nici nu te interesează să cunoşti, dar condamni, hotărăşti etc. Nu te interesează să asculţi mărturii, dovezi, documente. Pentru că tu ai hotărât dinainte.
  Dar dacă vrem să fim drepţi, trebuie să studiem înainte de a hotărî.
  În loc de a aplica principiul Inchiziţie „crede şi nu cerceta”, să respectăm principiul ortodox „cercetaţi toate, păstraţi ce este bun”.
  Deci, de ce se dau bani de la buget pentru culte?
  Din motive istorice şi politice.
  De unde vin aceşti bani?
  Banii de la buget provin, teoretic, din două surse: A) taxe şi impozite luate de la cetăţeni, firme etc. şi B) venituri ale statului (din proprietăţi, bănci de state, întreprinderi de stat, fonduri de investiţii etc.).
  Încercaţi să ţineţi minte aceste două surse!
  Sunt foarte importante, iar politicienii le folosesc masiv pentru a se îmbogăţi ei, dar şi pentru felurite tipuri de propagandă, folosindu-se de neştiinţa cetăţenilor.
  Să ne întoarcem însă la problema cultelor, şi să vedem pentru ce motiv sunt ele finanţate de la buget. Şi vom începe cu Biserica Ortodoxă Română.
  I. Bazele istorice ale finanţării BOR de la stat.
  În vremea lui Cuza au fost confiscate aproape toate proprietăţile BOR. Spitale şi şcoli, construite de ierarhi, preoţi, monahi şi mireni de-a lungul secolelor, aşezăminte (sociale, le-am spune astăzi), terenuri arabile, iazuri, mori, stupine, livezi, vii, păşuni, turme etc., etc.
  Toate acestea erau deţinute de parohii, mânăstiri şi alte părţi ale Bisericii exclusiv legal. Erau primite de la tot felul de donatori, de-a lungul istoriei, de la domnitori ca Neagoe Basarab, Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu până la răzeşi moldoveni, moşteni munteni, breslaşi etc. Şi erau folosite de comunităţile ortodoxe. Ceea ce, de altfel, împiedica stăpânirea să pună şeaua pe români.
  Merită amintit aici că în vremea în care Muntenia şi Moldova încă erau ţări conduse de români şi ortodoxe, pe la 1715, tot românul ştia să scrie şi să citească („Descriptio Moldaviae”, Dimitrie Cantemir). Pentru ca la 1900, după minunatele reforme ale lui Cuza, Brătianu şi altor masoni, 80% din populaţie era analfabetă.
  Sau merită amintit faptul că în timpul „fundamentalismului ortodox” bolniţele bisericeşti (aka spitale) erau deschise gratuit oricărui om care avea nevoie, şcoala era ţinută de preot gratuit şi nu exista sat în care bătrânii să moară de foame. Pentru ca după minunatele reforme ale lui Cuza, Brătianu şi alţi masoni şcoala să coste – direct şi indirect -, spitalizarea să coste, iar bătrânii să ajungă la limita supravieţuirii.
  Confiscările făcute de Cuza nu au fost, de fapt, primele.
  Epoca fanariotă a cunoscut un jaf masiv asupra întregii ţări – fie că se numea Moldova sau Muntenia – dar, pentru că legal nimeni nu avea dreptul să confişte aiurea o proprietate, iar cele ale Bisericii erau obţinute legal, s-a folosit altă metodă: administrarea.
  Teoretic, proprietatea aparţinea parohiei X, mânăstirii Y, episcopiei Z. Practic, fanarioţii numeau ca administratori rudele lor, sau partenerii lor de afaceri, jefuind total. Sau „închinau” proprietatea unor mânăstiri sau biserici greceşti, aflate la sute şi mii de km, sub frumosul pretext al „sprijinirii locurilor sfinte” aflate sub turci. Şi administratorul era numit prin înţelegeri între respectivele mânăstiri sau biserici îndepărtate şi domnitori, după care, evident, urma jaful.
  Oprirea acestei ticăloşii s-a făcut cu greu, prin bătălii duse diplomatic şi uneori cu armele în perioada 1821-1850. Pentru ca apoi să vină, nici măcar o generaţie mai târziu, reformele masonice.
  Pentru a vedea deosebirea între viaţa românilor dinainte de aceste confiscări („secularizarea averilor mânăstireşti”) făcute în timpul lui Cuza şi Carol I şi viaţa de după acestea, putem să citim articolele pe temă scrise de Mihai Eminescu, sau alte asemenea surse istorice. Doar că acestea nu se studiază în şcoli. Nici măcar în facultăţi, decât extrem de rar.
  Deosebirea între starea frumoasă a ţăranului român în timpul ultimului domnitor într-adevăr român şi într-adevăr ortodox, Constantin Brâncoveanu, şi cea a ţăranului român la 1900 este cutremurătoare. În timpul lui Constanti Brâncoveanu Muntenia producea la fel de mult săpun ca Franţa – care avea o populaţie de cel puţin 10 ori mai mare – dar exporta puţin, fiind folosit mai ales pentru uz personal (în vreme ce în Franţa săpunul se folosea în industria textilă ori se exporta). Tipărirea şi copierea de cărţi aduceau mult câştig, pentru că erau căutate în popor multe cărţi, de la cele religioase la „Alixăndria” („Viaţa lui Alexandru Macedon”) şi altele asemenea. Adică românul avea timp şi chef să citească, pe lângă horele pe care le făcea, pe lângă veselia de la clăci şi alte forme de cultură în care bucuria de a trăi era exprimată din plin. La 1900 viaţa ţăranului român poate definită, simplu, ca o sclavie vag îmbunătăţită.
  Dar acestea sunt aspecte colaterale subiectului principal.
  Pentru că „finanţarea de la stat” îşi are rădăcinile în confiscările lui Cuza. Cum?
  Din proprietăţile confiscate, şi care însemnau un fond gigantic, s-a ales o parte – mică, mică, mică – din care s-a înfiinţat „Fondul Bisericesc”. Acesta era administrat de stat, proprietatea statului, dar DIN veniturile sale urma să se asigure şi un fel de aşa-zisă salarizare a personalului bisericesc (fie el clerical şi neclerical), repararea bisericilor şi alte necesităţi. Spun aşa-zisă pentru că de la început s-a prevăzut faptul că Biserica trebuie să completeze sumele venite de la „Fondul Bisericesc” din veniturile sale, dar să plătească impozit la stat PE TOŢI BANII folosiţi pentru salarizare, investiţii, etc. Încă o hoţie la scenă deschisă, pentru că impozitele trebuie cu totul altfel stabilite, dar despre asta nu vom discuta acum.
  Căci apare o întrebare FUNDAMENTALĂ:
  Dacă s-a înfiinţat „Fondul Bisericesc”, de ce se alocă astăzi banii pentru BOR de la buget şi nu din „Fondul Bisericesc”?
  Răspunsul este simplu şi în doi paşi, dar poate fi simplificat şi mai mult sub expresia „Statul (politicienii) ne fură” (pe toţi):
  1. „Fondul Bisericesc” a fost inclus în buget, ca parte a surselor de venit de categorie B (proprietăţi, bănci de stat, fonduri de investiţii etc.).
  2. „Fondul Bisericesc” a fost devalizat.
  Ca să înţelegem mai bine situaţia, să luăm ca exemplu „Fondul de Pensii”.
  „Fondul de Pensii” a apărut în secolulul al XIX-lea.
  S-a hotărât atunci, atenţie!, ca toţi muncitorii, funcţionarii etc. – nu detaliem etapele – să plătească o taxă din salariu pentru „Fondul de Pensii”. Acesta investea banii în proprietăţi, acţiuni etc, înmulţindu-i. Şi din ceea ce rezulta, atunci când omul îşi înceta lucrul, primea o sumă lunară care „să-i sprijine bătrâneţile”.
  AŢI FOST ATENŢI?
  Dacă da, SIGUR vă puneţi o întrebare fundamentală:
  dacă „Fondul de Pensii” a fost creat prin banii daţi de salariaţi pentru pensiile lor viitoare, cum de astăzi pensiile se plătesc din impozitele salariaţilor activi? Cum de astăzi pensionarii primesc pensiile din banii veniţi de la angajaţi, în loc să le primească din impozitele plătite de ei?
  Răspunsul este simpl şi în doi paşi, dar poate fi simplificat şi mai mult sub expresia „Statul (politicienii) ne fură” (pe toţi):
  1. „Fondul de Pensii” a fost inclus în buget, ca parte a surselor de venit de categorie B amintite mai sus.
  2. „Fondul de Pensii” a fost devalizat.
  Şi, pentru că banii daţi de oameni pentru pensia proprie au fost furaţi, s-a ajuns la situaţia aberantă şi hoţească să fie plătită pensia din banii noilor angajaţi!
  Revenind la BOR, avem aceeaşi situaţie.
  Proprietăţile ortodoxe confiscate în timpul lui Cuza au fost „completate” de cele confiscate în timpul lui Carol I şi după, spre a veni apoi o altă confiscare masivă, în timpul comunismului.
  BOR a declarat oficial faptul că este gata să renunţe la orice venit de la stat dacă i se restituie proprietăţile confiscate abuziv.
  ATENŢIE!
  BOR a declarat oficial faptul că este gata să renunţe la orice venit de la stat dacă i se restituie proprietăţile confiscate abuziv!!
  În acelaşi timp, statul zis românesc a restituit şi restituie altor culte – Biserica Catolică, Biserica Evanghelică etc. – nu doar proprietăţile confiscate abuziv, dar şi altele, în plus. Inclusiv proprietăţi ortodoxe confiscate abuziv de statul austriac sau austro-ungar şi date ÎN FOLOSINŢĂ acestor culte. Şi pe care, repetăm, statul zis român NU le dă înapoi ortodocşilor, NU le păstrează, ci le dă ÎN PROPRIETATE cultelor respective.
  Deci, statul a devalizat „Fondul Bisericesc” şi „Fondul de Pensii” şi fură bani de la oameni ca să îşi plătească datoriile.
  Statul restituie proprietăţile altor culte, dar numai excepţional – şi când sunt mici – pe cele ale BOR.
  Dar tot statul „restituie” proprietăţi uriaşe unor pretendenţi străini – unguri, austrieci etc. – sau zis români, chiar dacă aceştia nu le-au avut, de fapt, niciodată.
  BOR este gata să renunţe la veniturile „Fondului Bisericesc”, devalizat sau nu, dacă, aşa cum este LEGAL şi MORAL, îşi reprimeşte proprietăţile confiscate abuziv. Sau măcar o parte semnificativă…
  Aceasta este situaţia istorică pentru care BOR primeşte, la un salariu de 1.000 de lei pe lună, o parte din impozit ce totalizează cca. 6 lei pe an (da, 6 lei pe an).
  Este de observat totodată, că din proprietăţile ortodoxe confiscate abuziv statul realizează venituri care pot fi estimate la cca. 20% din PIB (dată fiind economia neagră, subterană, a statului zis românesc, dată fiind capacitatea uriaşă de manevră, disimulare şi furt a statului, estimările sunt greu de făcut exact). BOR primeşte maximum 0,1% din buget…
  II. De ce sunt finanţate de la stat alte culte?
  Că aşa a hotărât statul!
  Pe motiv de „egalitate”.
  Este adevărat că majoritatea banilor care merg spre alte culte, dar şi spre ong-urile atee, fundaţii masonice etc. sunt din impozitele ortodocşilor.
  Este adevărat că statul nu a confiscat proprietăţi semnificative de la alte culte, iar după 1989 a restituit şi ce confiscase.
  Dar statul aşa a hotărât.
  III. De ce sprijină statul român campania împotriva BOR?
  Este evident faptul că politica anti-discriminare se aplică în România pentru oricine în afară de ortodocşi.
  Este evident faptul că numeroasele campanii anti-ortodoxe sunt sprijinite de stat, care nu are nici o reacţie chiar în cazul unor abuzuri flagrante.
  Şi este evident că una din ţintele principale sunt proprietăţile BOR.
  De ce?
  Un răspuns pripit ar fi „pentru că majoritatea politicienilor cu putere de decizie sunt ne-ortodocşi”. Afirmaţia este adevărată, dar nu este răspunsul adevărat, n lămureşte lucrurile. Pentru că sunt ţări în care ne-ortodocşii nu au asemenea politici de agresiune şi jaf împotriva ortodocşilor (ex.: Finlanda).
  De fapt este vorba despre altceva:
  1. Statul vrea să mai fure. Dacă se foloseşte de manipularea oamenilor pentru a pune mâna pe ceva, o va face. Indiferent că este vorba despre averile bisericeşti, firme particulare, grădinile oamenilor etc. Să nu uităm că aceşti jefuitori care ne conduc au ajuns până la demenţa de a pune taxe pe apa de ploaie şi pe fructele din copacul aflat în curtea casei omului.
  2. BOR este singura structură românească ce mai rezistă astăzi.
  Armata a fost făcută praf, Învăţământul a fost făcut praf, Cultura este făcută praf, structurile de stat sunt în mâna străinilor, Energia este sub controlul străinilor, Transporturile nu mai sunt româneşti etc., etc. etc.
  Trebuie distrusă şi ultima redută.
  Aşa români vor putea fi expulzaţi din ţară. Toţi, afară de câţiva, care vor fi păstraţi în rezervaţii, ca pieile roşii din SUA.
  Mihai-Andrei Aldea
  P.S. Vă rog să nu postaţi comentarii fără rost. Nu este locul aici pentru afirmaţii ca „aşa este” , „nu este aşa” etc. Articolul acesta este unul care necesită multă gândire. Citiţi, gândiţi-vă, verificaţi sursele istorice. Luaţi scrierile politice ale lui Mihai Eminescu, căutaţi legislaţia din timpul lui Cuza referitoare la „secularizare” şi aşa mai departe. Articolul acesta este o sursă de informaţii, nu o invitaţie la dispută. Căutaţi şi alte surse de informare şi aprofundaţi subiectul. Indiferent că veţi ajunge la aceeaşi părere sau la alta, vom avea toţi de câştigat, vom fi mai informaţi, mai preveniţi, mai pregătiţi. Vă mulţumesc!

  Apreciază

 10. Cristian said, on noiembrie 6, 2015 at 12:02 pm

  Nu pot sa cred ca patriarhul Daniel ia in calcul retragerea.
  Nu poate lasa poporul roman de izbeliste din cauza unor tineri naivi si manipulati.
  Sau din cauza televiziunilor si ONG-urilor jidanite.
  Avem prea multi dusmani cruzi si puternici.
  Lupta-i crunta.

  Apreciază

 11. geo said, on noiembrie 6, 2015 at 12:24 pm

  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2015/11/05/consternare-la-washington-un-submarin-chinez-a-mers-in-coada-portavionului-nuclear-american-uss-reagan-cu-doar-cateva-zile-inainte-ca-distrugatorul-american-uss-lassen-sa-intre-in-patrulare/

  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2015/11/05/caricaturistul-de-top-francez-zeon-arestat-pentru-ca-a-indraznit-sa-publice-caricaturi-care-criticau-ceea-ce-face-israelul-palestinienilor/

  http://sputniknews.com/military/20151104/1029588894/us-aircraft-carriers-become-obsolete.html#ixzz3qdC5QhTp

  https://www.rt.com/op-edge/320747-soros-european-values-orban/

  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2015/11/05/din-surse-oficiale-epidemiile-de-pojar-se-datoreaza-vaccinatilor/

  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2015/11/04/descoperiri-arheologice-care-au-bulversat-oamenii-de-stiinta/

  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2015/11/04/descopera-teorie-incredibila-olmecii-urmasii-atlantilor/

  https://lupuldacicblogg.wordpress.com/2015/11/04/mistere-incredibile-care-pun-in-incurcatura-oamenii-de-stiinta/

  http://www.dzr.org.ro/arme-psihotronice-utilizate-impotriva-oamenilor-in-zona-protestelor-din-bucuresti/

  Parca si la protestele din Fergusson am vazut ceva similar pe strazi:

  http://article.wn.com/view/2015/05/20/LRAD_Corporation_Schedules_Fiscal_Second_Quarter_2015_Financ/

  http://www.dzr.org.ro/protest-total-impotriva-tuturor-politicienilor-din-romaniei-presei-ong-urilor-lui-george-soros-dar-si-impotriva-globalistilor-sua-ue-nato-fmi-si-banca-mondiala-care-aproape-au-distrus-romania/

  http://www.dzr.org.ro/presa-din-romania-aflata-sub-controlul-sua-ue-si-influenta-negativa-pe-care-o-are-asupra-oamenilor-minciuni-manipulari-si-dezinformari/

  http://www.thinkagain.ro/doctrina-intermarium/

  Apreciază

 12. Mario said, on noiembrie 6, 2015 at 2:20 pm

  Iertare, dar nu inteleg. Vrei sa spui ca sa nu plecam capul cand ne vor scuipa? In privinta mea daca sunt singur Dumnezeu sa imi dea intarire ca sa nu lovesc pe nimeni ca pacatos sunt. Dar daca se leaga de alti frati si surori in mod diavolesc atunci cu ajutorul lui Dumnezeu voi riposta.

  Apreciază

  • mircea.v said, on noiembrie 6, 2015 at 3:30 pm

   Zice sa nu faci compromis, sa nu cedezi la santaj, ca apoi va urma compromis dupa compromis, cadere dupa cadere…

   Apreciază

 13. […] Un text de NICOLAE STEINHARDT – util in timpul actualei invazii sataniste dar si in viitor in tem… […]

  Apreciază

 14. […] Un text de NICOLAE STEINHARDT – util in timpul actualei invazii sataniste dar si in viitor in tem… […]

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: