SACCSIV – blog ortodox

MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI – copiati, multiplicati si raspanditi in toate bisericile ce zic CALUGARII ROMANI DIN MUNTELE ATHOS

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 21, 2014

Am primit pe e-mail:

MĂRTURISIRE ÎMPOTRIVA EREZIEI

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Toți cei care am fost botezați în Biserica Ortodoxă suntem membri deplini ai Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, adică a Trupului lui Hristos. Prin Taina Sfântului Mir am primit Pecetea Darului Duhului Sfânt și prin Sfânta Împărtașanie cu Trupul și Sângele lui Hristos ne unim cu El, devenind mădulare ale Trupului lui Hristos.

În această calitate de mădulare ale Bisericii lui Hristos, care este numai Biserica Ortodoxă, singura în care ne unim cu Adevăratul Dumnezeu, singura în care omul se poate mântui, arătăm şi respingem în mod public ereziile ce au cuprins pe unii membri ai Bisericii. Erezia nu afectează doar pe cel care crede în ea, ci și pe membrii Bisericii, atâta timp cât cei ce gândesc eretic în Biserică propovăduiesc erezia și celorlalți membri prin cuvânt și prin fapte, răspândind astfel microbul ereziei în tot trupul Bisericii. Erezia predicată de episcop sau preot îi afectează și pe credincioși. Totodată, episcopul sau preotul trebuie să aibă grijă ca membrii turmei lui să nu învețe erezia.  Dacă păcatele morale îl despart pe om de Dumnezeu, cu atât mai mult erezia. Datoria episcopului este să învețe drept Cuvântul Adevărului, iar sfințenia este legată organic de Adevăr („Sfințește-i pe ei întru Adevărul Tău, iar Cuvântul Tău este Adevărul”– Ioan 17, 17). Hristos e Calea, Adevărul și Viața. Erezia este minciună și blasfemie la adresa Cuvântului Întrupat, Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Ea se naște ca înșelare duhovnicească, devenind o ideologie contrară Adevărului, tăind posibilitatea sfințeniei și a mântuirii.

La fel cum o boală nu afectează numai organul bolnav, ci întreg organismul, tot așa și erezia, otrăvind pe unii membri ai Bisericii, provoacă durere în întreg trupul ei, afectându-l. De aceea, de fiecare dată când a apărut o erezie ce amenința Trupul Bisericii, s-au întrunit Sinoade Ecumenice și Locale care au anatematizat erezia și pe ereticii ce o susțineau, adică au tăiat din Trupul Bisericii învățătura eretică și pe cei ce o promovau.

Sfântul Apostol Pavel la Romani 12, 4-6 spune: „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos, și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat.” iar în epistola I Cor 12, 21-22 spune : „Și nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuință de tine; sau, iarăși, capul să zică picioarelor: N-am trebuință de voi. Ci cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase. ”  arătând în continuare că „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.” (I Cor 12, 26-27).

Având în vedere că până în prezent nu s-au adunat Sinoade Locale care să condamne pe cei care încalcă de aproape 100 de ani atât Canoanele Apostolice cât și hotărârile Sinoadelor Ecumenice și Locale, noi, ca mădulare vii ale trupului lui Hristos respingem și ne disociem de toate practicile condamnate de Biserică:

– rugăciunile în comun cu ereticii și așa-numita „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, „Vecerniile pentru unitatea creștinilor” și alte asemenea acțiuni ținute în Bisericile Ortodoxe în „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor”,  în care sunt invitați eretici să predice din fața Sfântului și Înfricoșătorului Altar Ortodox, unde se jertfește Hristos Dumnezeu Omul;

– participarea la întâlniri sincretiste interreligioase și intercreștine la care se fac gesturi simbolice sincretiste și rugăciuni în comun cu ereticii, și  arătăm ca erezie şi respingem în mod public ecumenismul, cu toate manifestările sale:

 1. a) prezența Bisericii Ortodoxe Române și a celorlalte Biserici Ortodoxe Locale în «Consiliul Mondial al Bisericilor» pentru că platforma teologică a acestui consiliu are la bază o concepție ecleziologică relativistă de tip protestant după modelul celor enumerate mai jos.
 2. b) erezia conform căreia Ortodoxia ar fi (doar) o parte din Biserică.
 3. c) erezia conform căreia toate confesiunile creștine ar fi ramuri ale Bisericii celei Una.
 4. d) erezia conform căreia Biserica Ortodoxă ar fi o Biserică între multe alte «familii de Biserici» care împreună ar forma Biserica cea Una.
 5. e) erezia conform căreia unitatea Bisericii ar fi fost pierdută; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Una și Unică, deoarece Capul Ei este Unul Domn Iisus Hristos, iar unitatea Bisericii se exprimă prin unitatea de credință și prin supunerea credincioșilor față de ierarhia Ei, atâta timp cât ierarhia păstrează unitatea de credință.
 6. f) erezia conform căreia Biserica «ar fi divizată în confesiuni creștine» și că noi ar trebui «să refacem unitatea Ei» prin «minimalismul dogmatic», adică prin a accepta ca bază a unirii Ortodocșilor cu celelalte confesiuni (denominațiuni) credința minimală, adică credința în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Dumnezeu Întrupat și Mântuitor, trecând cu vederea toate celelale Dogme ale Bisericii, inclusiv preoția sacramentală, icoana, Harul Necreat, cinstirea sfinților, etc.
 7. g) erezia conform căreia ar exista o «unitate nevăzută» a Bisericii prin credința comună în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, urmând să se înfăptuiască și o «unitate văzută» prin unirea confesiunilor (unitate în diversitatea dogmelor și a tradițiilor) și erezia conform careia mai întai ne impartașim cu ereticii si apoi ajungem la o unitate de credință.
 8. h) erezia conform căreia ar fi suficient să crezi în Sfânta Treime și în Domnul Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor ca să faci parte din Biserică (Biserica fiind văzută ca o adunare a tuturor confesiunilor creștine).
 9. i) erezia conform căreia Biserica Ortodoxă și adunarea romano-catolică (papo-filioquistă) ar fi «Biserici Surori» sau «cei doi plămâni ai Bisericii».
 10. j) ideea conform căreia între Biserica Ortodoxă și romano-catolicism (papo-filioquism) nu ar exista nici o diferență dogmatică, afirmând că singura diferență ar fi modul de intelegere asupra Primatul Papal.
 11. k) acordurile neortodoxe semnate de  reprezentanții Bisericilor Ortodoxe în cadrul dialogului intercreștin, dialog cu care suntem de acord atâta timp cât este facut pe baze ortodoxe, pentru a-i aduce pe eretici în Biserica Ortodoxă prin Taina Botezului, a Mirungerii și a Sfintei Împărtășanii.
 12. l) acceptarea sinodală de către Biserica Ortodoxă Română a dialogului de la Chambesy, în care ereticii anticalcedonieni monofiziți (asa zișii miafiziți), urmași ai ereziei lui Sever de Antiohia ( Învăță că Hristos are, după întrupare, o singură fire, compusă, şi nu două firi neamestecate și neschimbate, neîmparțite și nedesparțite într-o Persoană, fiecare fire avand voința și energia ei.  Nu acceptă învățătura Sinoadelor IV, V, VI și VII Ecumenice, rămânând în rătăcire și afară din Biserică) sunt recunoscuți ca ortodocși și afirmarea că anatematizarea lor ar fi fost cauzată de o simplă neînțelegere terminologică, și că, prin urmare, nu ar exista nici o diferență dogmatică între Biserica Ortodoxă și grupările eretice monofizite (Copți, Armeni, Siro-iacobiți, Malabarieni, Etiopieni, Eritreeni, Tomiți).
 13. m) acordul de la Balamand, în care reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale au acceptat un nou tip de uniație și au recunoscut pseudo-tainele romano-catolicilor, acord ce a fost respins de către reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale la Baltimore, în anul 2000.
 14. n) erezia conform căreia Filioque (purcederea Duhului Sfânt «și de la Fiul») ar fi doar o simplă neînțelegere terminologică, iar nu o alterare a Dogmei Sfintei Treimi – Dogmă pe care Însuși Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos Întrupat ne-a descoperit-o (Ioan 15, 26).
 15. o) așa-zisa «ridicare a anatemelor» asupra romano-catolicilor (papo-filioquiștilor), dar și  asupra ereticilor monofiziți, monoteliți și monoenergiști, anateme date la Sinoadele Ecumenice; conform învățăturii ortodoxe, o anatemă dogmatică nu se poate ridica în mod magic, fără ca motivele anatematizării să fie înlăturate.
 16. p) erezia conform căreia ar exista Har Mântuitor în afara Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești și că ar exista botez valid și Har lucrător al preoției în afara Ei (simpla prezență istorică a unei succesiuni de la Apostoli și simpla rostire a formulei Sfintei Treimi nu validează «tainele» ereticilor).
 17. q) erezia conform căreia Sfinții Părinți nu mai pot fi azi în actualitate, erezie ce neagă prezența Duhului Sfânt în Părinții de la Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, însăşi continuitatea existenței Bisericii ca instituție divino-umană.
 18. r) erezia care afirmă că nu putem cunoaște care sunt granițele Bisericii și erezia conform căreia toată omenirea ar fi încorporată într-o «Biserica nevăzută»; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Biserica Istorică, vizibilă, cu succesiune apostolică, ce a păstrat Dreapta Credință (Dogmele formulate la Sinoadele Ecumenice și anatemele ce delimitează Adevărul Dogmatic de minciuna eretică) și o duce mai departe până la sfârșitul veacurilor, și anume Biserica Ortodoxă.
 19. s) erezia conform căreia și ereticii ar fi încorporați într-un anume fel în Biserică.
 20. t) ideea conform căreia numărul de credincioși ar fi criteriul Adevăratei Biserici; conform învățăturii ortodoxe criteriul Adevăratei Biserici este criteriul păstrării Adevărului Revelat în mod nealterat.
 21. u) transformarea pogorământului (iconomiei) în Dogmă sau regulă; conform învățăturii ortodoxe, pogorământul este o derogare de la regula credinței, pentru neputințe omenești, în circumstante excepționale, având ca scop aducerea oamenilor la Dreapta Credință în ciuda piedicilor obiective. Pogorământul se aplică doar în cazuri de forță majoră, pentru atingerea unui scop bun în circumstanțe adverse. Pogorământul, prost înțeles, nu urmează rânduiala în absența unor circumstanțe excepționale, constituind, astfel, nu adaptare înțeleaptă ci sfidare a așezămintelor sfinte, ducând la nesocotirea Dreptei Credințe.
 22. v) așa-numitele «căsătorii mixte» între ortodocși și neortodocși, pentru că nu se pot uni cele de neunit, condiția principală a Tainei Căsătoriei fiind ca cei doi soți să fie creștini ortodocși botezați. Taina Căsătoriei este Taina dragostei și a unirii în Dreapta Credință. Nu se poate acorda această Taină numai unui singur membru, celui ortodox. De aceea căsătoria mixtă este lovită de nulitate, dar este și rugăciune în comun cu eterodocșii.
 23. w) negarea egalității Persoanelor Sfintei Treimi; conform învățăturii ortodoxe, Tatăl nenăscut și nepurces, Fiul născut și Duhul Sfânt purces, arată modul de existentă al fiecărei Persoane, Ele fiind egale în slavă și cinste, posedând aceeași Ființă;
 24. x) erezia conform căreia Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol ar fi fără-de-egal pornind de la erezia care neagă egalitatea persoanelor Sfintei Treimi.

Biserica Ortodoxă este Ecumenică (universală), nu ecumenistă, și de aceea așteptăm de la membrii Ei să practice și să predice ortodoxia la toată făptura, aducând pe mulți în Corabia Mântuirii care este Biserica Ortodoxă, Biserica cea Una, Sfânta, Sobornicească (Catholică) și Apostolească, așa cum mărturisim în Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan. De aceea, ne disociem de poziția tuturor celor care învață sau practică ereziile numite mai sus, fie că sunt sinoade panortodoxe, sinoade locale, patriarhi, ierarhi, preoți, diaconi, ipodiaconi, citeți, monahi, monahii sau credincioși.

Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă la mustrarea spre îndreptare între fraţi şi arată obligația adunării de a întări mustrările: „De-ţi va greşi ţie fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai câştigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul” (Matei 18, 15-17). Canonul 75 apostolic nu deosebeşte între mireni şi clerici, ca martori ai abaterilor episcopului: «La mărturia cea împotriva episcopului eretic să nu se primească, dar nici credincios numai unul, că pe gura a doi sau a trei martori va sta tot graiul.» Sf. Ioan Gură de Aur accentuează caracterul de datorie a membrilor Bisericii de a mustra clerul care învaţă neortodox: „Trebuie a asculta de învăţători şi de preoţi, şi a nu-i judeca, chiar de ar avea o viaţă urâtă; dacă însă credinţa le e greşită, atunci nu trebuie doar să nu-i ascultăm, ci şi să fugim de ei, şi să-i judecăm” (Omilia a II-a la Ep. II Timotei).

De aceea, ne disociem de poziția lor şi îi mustrăm, cu durere şi cu nădejdea îndreptării lor (pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu):

 • pe reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale care fac compromisuri dogmatice și afirmă erezii eclesiologice la dialogul intercreștin și interreligios,
 • pe Patriarhul Ecumenic care s-a rugat împreună cu Papa Francisc I la Sfântul Mormânt călcând în picioare Canoanele Sfinților Apostoli (care interzic sub pedeapsa caterisirii rugăciunea în comun cu eterodocșii), pe ierarhii diferitelor sinoade locale, printre care și pe ierarhii ce au fost trimiși  ca reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ca să felicite pe Papa Francisc I la întronizarea sa ca șef al ereziei romano-catolice (papo-filioquiste), precum și pe Sinoadele care i-au trimis.
 • pe ierarhii, preoții, diaconii, ipodiaconii, citeții, monahii, monahiile și credincioșii Bisericii Ortodoxe ce au participat la întâlniri sincretiste interreligioase și intercreștine și care au făcut gesturi simbolice sincretiste și rugăciuni în comun cu ereticii sau s-au împărtășit cu ereticii.
 • pe cei care spun că în Biserica Ortodoxă Română nu mai este Harul Duhului Sfânt datorită faptului că unele mădulare ale Ei sunt căzute în rătăcirea ecumenistă, ca și cum Harul s-ar retrage în mod automat din Biserica lui Hristos; nu noi suntem salvatori ai Bisericii, ci Biserica ne salvează pe noi.

Ne disociem de acțiunea Patriarhiei Ecumenice de a chema la Fanar pe pseudo-episcopul Romei Benedict XVI (dar și pe pseudo-episcopul Romei Francisc I) și, de asemenea, de pomenirea la Te Deum a acestuia, de pseudo-binecuvântările papei date în Biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la Fanar și de rostirea Rugăciunii Domnești de către acesta. Ne disociem și de acțiunea Patriarhului Ecumenic de a-l invita la Ierusalim pe pseudo-episcopul Romei Francisc I pentru a sărbători împreună mincinoasa ridicare a anatemelor date la 1054, precum și de toate acțiunile de pseudo-unire cu papalitatea eretică.

Declarăm public faptul că așa-zișii reprezentanți care fac compromisuri dogmatice și gesturi liturgice condamnate de Canoanele Bisericii se reprezintă doar pe ei înșisi, nu ne reprezintă pe noi, credincioșii Bisericii Ortodoxe și nici Biserica în plinătatea (pleroma) Ei, şi că ne disociem de toate acțiunile lor ecumenist-sincretiste, așteptând să dea semne de pocăință publică, la fel cum manifestarea lor eterodoxă (eretică) a fost publică.

Într-o Biserică Vie, atunci când un episcop învață o învățătură străină Bisericii Ortodoxe, preoții acelei eparhii pot întrerupe pomenirea episcopului ce învață erezia în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol[1].  De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, episcopii, patriarhii și credincioșii ce învață erezia, cu dragoste, cu durere şi cu nădejdea îndreptării lor, pentru care ne rugăm Bunului Dumnezeu, precum şi pe cei care nu caută să-şi îndrepteze fraţii căzuți în înșelarea ecumenistă, adoptând o atitudine pasivă, pe care Sfântul Grigorie Palama o vede ca pe al treilea tip de ateism, după ateism și erezie. Avem conștiința propriilor noastre neputințe și păcate, dar și conștiința că  nu ne putem vindeca, mântui și îndumnezei decât prin ortodoxia credinței în Biserica Ortodoxă.

Așa să ne ajute Dumnezeu Cel în Treime Slăvit și Închinat!

Amin.

Trimiteți numele, prenumele, localitatea și funcția/profesia la adresa de email marturisire.impotriva.ereziei@gmail.com sau Oficiul Postal Constanta 2,ghiseul exterior 1,cp 469

Fiecare credincios ce o semnează și-o asumă ca mărturisire personală.

Semnatari:

Ieromonahul Iulian Prodromitul, Duhovnicul Schitului Românesc Prodromu, Sfântul Munte Athos

Gheron Sava Lavriotul, Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte Athos

Ieroschimonahul Paisie Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Ieromonahul Damaschin Popa, Iconomul Schitului Românesc Prodromu, Sfântul Munte Athos

Ieromonahul Damaschin Răuș Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Ieromonahul Ioil Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Ieromonahul Visarion Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Serafim Vaduva Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Efrem Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Nifon Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Macarie Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Varsanufie Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Marcu Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Tarasie Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Nazarie Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Isaak Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Nazarie Prodromitul, Sfântul Munte Athos

Monahul Flavian Pandelea, Xiropotamu, Sfântul Munte Athos

Monahul Vlasie Vigliotul, Pustia Viglei, Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte Athos

Monahul Gheorghe Vigliotul, Pustia Viglei, Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte Athos

Monahul Iosif Vigliotul, Pustia Viglei, Sfânta Mănăstire Marea Lavră, Sfântul Munte Athos

Parintele Profesor Emerit Theodoros Zisis, Facultatea de Teologie din Salonic

Frații din Schitul Românesc Prodromu, Sfântul Munte Athos:

Fratele Cristinel Prodromitul

Fratele Mihai Prodromitul

Fratele Nicolaie Prodromitul

Fratele Marian Prodromitul

Fratele Dumitru Prodromitul

Fratele Alexandru Prodromitul

Fratele Mircea Prodromitul

Fratele Flavian Prodromitul

Fratele Ioan Prodromitul

Fratele Cristian Prodromitul

Fratele  Octavian Ovidiu Prodromitul

Ieromonahul Antim, Mănăstirea Bistrița, Neamț

Monahul Lavrentie Cocoș, Mănăstirea Bistrița, Neamț

Monahul Lavrentie Șuteu, Mănăstirea Bistrița, Neamț

Ieromonahul Dorotei cu obștea, Sfânta Mănăstire Sfântul Apostol Filip, Adamclisi

Ieromonahul Filotei Dabu cu obștea, Schitul Brădet, Argeș

Preot Matei Vulcănescu, cleric în Mitropolia Veriei, Nausei si Campaniei, Grecia

Laura Vulcanescu, preoteasă, Veria, Grecia

Prof. Drd. Teolog Marian Maricaru, București

Dinu Tigoianu, Ramnicu Sarat, jud Buzau, Piata Halelor,  Bloc 7, ap5

   Comentariu saccsiv:

Cititi va rog si:

Să ne rugăm pentru Părintele Iulian Prodromitul!

[1] Canonul 15 Sinod I-II (861) Constantinopol (Pidalion 1992, pg. 85): Cele rânduite pentru preoți, episcopi și mitropoliți se potrivesc cu mult mai vârtos pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun preot, episcop sau mitropolit ar îndrăzni, să se îndepărteze de împărtășirea cu patriarhul său și nu ar pomeni numele lui, așa cum este hotărât și rânduit, la Dumnezeieștile Taine, mai înainte de înfățișarea Sinodului și condamnarea lui definitivă (a patriarhului ce ar greși în ceva – nota noastra) face schismă. Sfântul Sinod a hotărât ca acesta să fie străin de toata preoția, în caz că se va vădi de acest nelegiuit lucru. Acestea s-au pecetluit pentru cei care învinuiesc și se îndepărtează de întâistătătorii lor, fac schismă și rup unitatea Bisericii. În schimb, cei care se despart de împărtășirea cu întâistătătorul lor, pentru oarecare erezie condamnată de Sfintele Sinoade sau de Sfinții Părinți, aceia care predică eresul în public și cu capul descoperit îl învață în biserică, unii ca aceștia nu numai că nu sunt supuși certării canonice, îngrădindu-se pe sine de împărtășirea cu numitul episcop, înainte de cercetarea Sinodului, ci și de cinstea cuvenită Dreptmăritorilor se vor învrednici, că nu au osândit episcopi, ci episcopi mincinoși și învățători mincinoși (nu se referă la pierderea Harului, ci la faptul ca aceștia învață minciuna, deci sunt episcopi mincinoși – nota noastră) Și (cei care întrerup pomenirea lor – nota noastră) nu au rupt unitatea Bisericii, prin schismă, ci, s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și de dezbinări.

20 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. danielvla said, on noiembrie 21, 2014 at 12:44 pm

  Saccsiv,

  Extraordinara marturisire romanesca! Chiar e reala?! Adica, in cazul grecilor era sinaxa aceea care s-a intr-unit in jurul pr-lui Theodoros Zisis. In cazul asta, ai luat legatura altfel decat prin e-mail cu cei care au avut initiativa? Adica sa stim sigur, sa nu fie vreo scorneala a cuiva…
  Pot sa preiau si eu?

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 21, 2014 at 1:08 pm

   danielvla

   Nu doar sa preiei, ci sa faca toti si precum am rugat in titlu.

   Sper ca-i reala. N-am luat legatura cu ei, insa zic ca scrie bine ceea ce scrie acolo. Adica e real. Eventual n-au semnat toti cei insirati la final, ca sa zicem ca nu-i reala. Asta asa, ca o discutie teoretica.

   Apreciază

  • danielvla said, on noiembrie 21, 2014 at 1:12 pm

   Am vazut ca si pr Vulcanescu a pus. Si a pus si o fotocopie a semnaturilor. Deci e reala marturisirea. Tare ma bucur ca a aparut!

   Apreciază

 2. […] în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol[1].  De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, […]

  Apreciază

 3. Partizanu said, on noiembrie 21, 2014 at 1:25 pm

  Eu unul am binecuvintarea de acum o luna si ceva insa nu mai plec la asalt pina ce nu imi iau o CAMERA ASCUNS impotriva ERETICILOR. Ultima data (DE SF. dumitru) preotul paroh a sunat la 112 cerind sprijinul POLITIEI (care acum da note informative BOR). Sfatul meu plecati la ASALTUL CETATI cite DOI TREI MIRENI.

  Apreciază

 4. acelas said, on noiembrie 21, 2014 at 2:33 pm

  era bine sa pomenesti inca din titlu ca e vorba de parinti nu de oriunde, ci de la Sfantul Munte Athos. Si ai nostri. Ca sa incurajam pe ceilalti ai nostri de acasa. Macar monahi de acasa (ca doar sunt la fel, ca ei) si apoi multimea credinciosilor mireni de acasa.

  .

  Apreciază

 5. […] în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol[1].  De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, […]

  Apreciază

 6. ORTODOXIE said, on noiembrie 21, 2014 at 4:12 pm

  Reblogged this on CREDINŢĂ DREAPTĂ ORTODOXĂ!!!.

  Apreciază

 7. Maria888 said, on noiembrie 21, 2014 at 6:29 pm

  Da, uite asta foarte grav:
  „q) erezia conform căreia Sfinții Părinți nu mai pot fi azi în actualitate, erezie ce neagă prezența Duhului Sfânt în Părinții de la Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, însăşi continuitatea existenței Bisericii ca instituție divino-umană.”
  Am citit cam acum un an, un articol al unui cardinal de la Roma pe care eu il credeam traditionalist, dar m-am inselat, care povestea sfaturi despre dificultatea cresterii unui copil adolescent, cu (si aici erezia!) exemplificare pe cazul Sfanta Maria mama a lui Iisus si cu argumentarea ca este dificil sa cresti un adolescent, daca uite Maria nu stia – si dadea exemple de neascultare filiala ale lui Iisus Hristos in adolescenta (interpretare evident a textului biblic) ….

  Se pare nu doar ca Sfinti Parinti nu mai sunt considerati de actualitate dar si Dumnezeu este confundat cu un adolescent rebel.

  Trist….

  Si se zicea odata cum ca Biserica Catolica are o admiratie si dragoste deosebita inspre exagerata pentru Fecioara Maria. (unii – protestanti sau atei – zic cum ca iezuitii ar fi necromanceri – cer mortilor sa se razbune, un tip de vraja pagana – doar pentru ca o respectau pe Maria si se inchinau ei, ea nefiind Dumnezeu de ce ne-am inchina ei…argumentul).
  Pai cred ca si Ignacio de Loyola nu mai este de actualitate pentru actualul papa,un nene spaniol cu vederi anti-s…, politic incorecte, care promova citirea Bibliei drept scoala in loc de a studia alte materii considerate pagane si necredincioase. Nu este un sfant, si chiar in nesfintenia lui tot e prea invechit pentru acestia.

  Maine poimaine ne va tine Richard Dawkins slujbele cu o maimuta imblanzita si un om mort disecat pe post de altar.
  Domnule Bergolio, ce ar zice al vostru fondator de aceste erezii? Ca sa nu mergem pana la Dumnezeu, sa facem ecumenic, acum daca e sa ne unim, pana sa ajungi in rai vorbeste cu al tau Ignacio despre ideile pe care spui in lume.

  P.S. Cine este Patriarhul Ecumenic? Altul decat Patriarhul Constantinopolului?

  Apreciază

 8. Marturisire impotriva ereziei | Duhovnici.ro said, on noiembrie 21, 2014 at 8:05 pm

  […] în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol[1].  De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, […]

  Apreciază

 9. Dumitriu Radu said, on noiembrie 21, 2014 at 9:44 pm

  Mă doare și pe mine sufletul de român, când știu că de 100 de ani BOR, duce sufletele celor adormiți în iad, în afară de mirenii, călugării, preoții și pustnicii uciși de comuniști, prin temnițe, la munci silnice și drepții care au fugit din țară și nu au dat mâna cu ereticii, ajungând în rai. Cum credeți că preoți și stareți cu jeepuri vor renunța la traiul bun, căci vor fi scoși din funcții, deoarece cum arăta saccsiv, totul e în mâna masonilor (satanei) și are dreptate, deoarece în cei 25 ani de întunecare totală a poporului român, toate instituțiile din Romania au fost acaparate de ei, iar problemele și ereziile s-au înmulțit atât de tare, încât singura mântuire v-a fi individuală, fugind de masonii în haine ortodoxe. Nici părinții esfigmeniți nu au rezistat și au fost înlocuiți de Patriarhul Greciei cu poliția. Este prea puțin timp până la Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos și numai cei fugiți din bisericile noi și vechi, după revoluție e posibil să vadă raiul, de aceea cercetați foarte bine legile lui Dumnezeu si nu le schimbați, pentru a nu deveni dușmanii lui Dumnezeu, fără nici o șansă la Judecata de Apoi. Înșelarea e atât de mare în acești ultimi ani înaintea judecății încât doar cei ce de bună voie acceptă sărăcia, smerenia si milostenia se vor mântui. Să nu ai în chilia ta haină spânzurată netrebuincioasă, că moarte îţi este. Căci mulţi tremură, poate mai drepţi fiind decât tine. Şi tu păcătos fiind, pentru ce să ai de prisos.

  Apreciază

 10. mada said, on noiembrie 22, 2014 at 12:43 pm

  Numai o biserica trebuie sa fie adevarata, si simt , cred ca este cea ortodoxa.Resturile de religii sunt false,inchinari la idoli.Iisus a fost profet in tara lui si acolo a murit.Unii au spus ca nimeni nu-i profet in tara lui,dar Iisus a fost crucificat de evrei impreuna cu romanii.Deci nu se poate sa fii cu catolicii.Pe noi vestul nu ne-a ajutat cu nimic.Numai Dumnezeu si credint noastra data de sfantul Andrei.Doar Eminescu spunea,,Papa cu-a lui trei coroane puse una peste alta.” ”ce-au voit acel Apus”. Laurii.Si doar a fost geniu omorat.Doar el a scris opozie dedicata Fecioarei Maria.Papii s-au vandut .Cunosc pe cineva din localitatea mea. elev al mamei, care a ajuns la muntele Athos, poarta de lumina spre lumea asta neagra.Sa-i tina Domnul Iisus Hristos sa se roage pentru noi

  Apreciază

 11. Valentin said, on noiembrie 22, 2014 at 3:17 pm

  buna ziua, am adus o acuza la adresa celor de la manastirea bujoreni intr-un comentariu la un articol mai vechi. sau chiar mai multe comentarii.
  am greșit
  am afirmat că cei de la bujoreni ar fi fost cu secta turma lui ilie ceea ce nu mi-am pus problema să fi dovedit , iar acum am ajuns la concluzia că e o mare greșala a mea.

  îmi cer iertare. ei sunt în niște greșeli acolo la ei, ca nu combat erezia ecumenismului cum au cerut parinții cu viață sfânta – marii duhovnici recunoscuți, sau că fac nunți și nu au voie sa faca nunți la manstire și nu acceptă poziția părintelui Iustin Pârvu despre cip-uri – spun că el ar fi greșit, că era bătrân și i-ar fi judecat pe ierarhi ceea ce e o greșală a lor.
  dar nu am dovadă că ar fi o secta, iar acest lucru se combate cu mult mai elaborat dacă se află cu dovezi că e adevărat.

  e un comentariu în care am scris despre f. multe probleme din episcopia husilor, in special din barlad, dar nu am o dovada clara la unele afirmatii si nici macar eu nu sunt sigur de toate, unele pot fi zvonuri. iar acum îmi aduc aminte și îmi pare rău, nu știu dacă se poate șterge ce scrie acolo cu totul, această cale clar nu e calea cea dreaptă.

  despre parintele Calistrat la fel – este in unele greșeli cu privire la cip-uri și apelul părintelui Iustin dar nu e normal că l-am acuzat că ar fi cu Turma lui Ilie, sau Turma „Sf. Ilie”

  Vă rog să mă iertați.
  Doamne Ajută!

  Apreciază

 12. Mihail V said, on noiembrie 22, 2014 at 3:41 pm

  Papa Francisc ameninta diavolii din Mafie cu flacarile iadului. Ma intreb cum poti ameninta pe cineva care e deja in iad ca va ajunge acolo? Si in plus este locul in care se simt cel mai bine.

  Papa Francisc, catre Mafie: Ori va caiti, ori veti sfarsi in iad!

  http://www.ziare.com/international/papa/papa-francisc-catre-mafie-ori-va-caiti-ori-veti-sfarsi-in-iad-1289395

  Papa Francisc a atacat puternic mafia italiana, transmitand public sefilor mafioti ca vor sfarsi in iad daca nu se caiesc si nu renunta la stilul lor de viata bazat pe „bani manjiti cu sange si putere manjita cu sange”.

  Ca un ecou al apelului facut candva de Papa Ioan Paul al II-lea ca mafia sa renunte la „cultura bazata pe moarte”, Pontiful argentinian i-a indemnat pe mafioti sa se opreasca din „comiterea raului”, intr-o intalnire cu sute de rude ale victimelor mafiei organizata in Roma, scrie The Guardian.

  „Simt ca nu pot incheia intalnirea fara sa fac un apel catre protagonistii care lipsesc azi de aici – barbatiii si femeile din Mafie. Va rog, schimbati-va viata! Convertiti-va! Nu mai faceti rau!”, a spus Papa Francisc.

  „Viata pe care o duceti nu va va aduce fericire. Puterea si banii pe care ii aveti vin din afaceri murdare, din multe crime ale mafiei, sunt bani manjiti cu sange, este putere manjita de sange, nu o sa le puteti duce cu voi in viata viitoare”, a spus capul Bisericii Catolice.

  Intalnirea a avut loc intr-o biserica de langa Vatican, la o comemorare tinuta anual de o asociatie care lupta impotriva Mafiei. In timpul unei slujbe, au fost rostite numele a 842 de victime ale mafiei italiene.

  In discursul sau, Papa Francisc a facut referire la un atac armat de luni, inregistrat in sudul Italiei, la Taranto, in care trei persoane, doi adulti si un copil, au fost impuscati.

  Nu e prima oara cand Papa Francisc vorbeste de Mafie. In ianuarie, intr-un alt discurs, Inaltul Pontif a vorbit despre cazul unui copil de trei ani, ucis intr-un atac comis de Ndrangheta, puternica mafie calabreza. Si atunci Francisc a cerut mafiotilor „sa se caiasca si sa se indrepte spre Dumnezeu”.

  Mafia controleaza aproape toata viata economica din Calabria, Sicilia si parti din Campania si Apulia, avand o cifra de afaceri de 116 miliarde de auro anual, potrivit unei estimari a ONU.

  Apreciază

 13. Valentin said, on noiembrie 22, 2014 at 4:35 pm

  ieri, la o biserică Sf. Gheorghe din orașul Piatra-Neamț am auzit la predică vorbind un părinte tânăr – am înțeles că e părintele Andrei, poate fără o experiență prea mare, dar nu e o scuză.
  De sărbătoarea Intrarii Maicii Domnului în Biserică, a vorbit despre cum e cinstită Maica Domnului
  A pomenit despre „imaculata concepție” ca mod de cinstire în occident și a tras concluzia că e cinstită în lumea creștină de pretutindeni.

  Deci este ecumenist. un alt preot de la altă parohie din acel oraș mi-a zis că dacă a spus așa nu e de la noi – e de la catolici.

  Apreciază

 14. […] în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol[1].  De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, […]

  Apreciază

 15. […] în public până la judecata Sinodului, conform canonului 15 de la Sinodul I-II Constantinopol[1].  De aceea, noi, cler și popor, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe preoții, […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: