SACCSIV – blog ortodox

NICOLAE PAULESCU sau cum un mare savant poate fi si crestin. De ce nu a primit premiul Nobel?

Posted in Uncategorized by saccsiv on noiembrie 7, 2014

paulescu

   Iata ce putem citi la Nicolae Paulescu: „Fără Dumnezeu, viaţa nu poate fi explicată“:

Din pleiada de medici pe care România i-a avut la începutul secolului al XX-lea, doar despre unul s-a spus că a atins genialitatea. Este vorba de marele fiziolog Nicolae Paulescu, cel care a descoperit insulina. Născut în Bucureşti, la 30 octombrie 1869, fiul comerciantului Costache Paulescu urmează la Paris Facultatea de Medicină, pe care o termină în 1891. Rămas în capitala Franţei încă nouă ani, timp în care devine doctor în medicină şi în ştiinţe naturale, obţine mai multe specializări în chimie biologică şi fiziologie generală. Alături de Étienne Lancereaux, cel mai cunoscut fiziolog din lume în acea vreme, îi apar mai multe lucrări de medicină, care vor constitui unele dintre tratatele de specialitate editate atunci.

Deşi i s-a oferit posibilitatea rămânerii în străinătate, Paulescu s-a întors în ţară, unde a continuat munca de cercetare începută în Occident. Astfel, în 1921, ilustrul cercetător trimite patru comunicări către societatea de Biologie din Paris cu privire la descoperirea pancreinei, prima formă de insulină. La o distanţă de opt luni, doi tineri şi obscuri cercetători canadieni îşi fac publice rezultatele lor în aceeaşi direcţie şi primesc premiul Nobel pentru Medicină. Protestele făcute către forurile internaţionale rămân fără răspuns. Doctorul Paulescu va muri în 1931 cu amărăciunea nerecunoaşterii muncii sale de o viaţă.

O străduinţă continuă pentru alinarea durerii

Cu toate acestea, au existat mulţi care au apreciat valoarea distinsului medic. Unul dintre foştii săi studenţi, Aurel Abramovici, vorbea cu admiraţie despre ţinuta strălucitului savant român: „Ca profesor, Paulescu era o figură covârşitoare. Lecţiile lui de fiziologie erau extrem de impresionante. Care dintre noi nu a fost cuprins de emoţie atunci când, în faţa unei studenţimi atente şi iubite, evoca existenţa dumnezeirii, a acelei forţe supreme în care el credea cu o convingere neclintită? Viaţa lui, pe care o petrecea mare parte în laborator a fost o perseverentă şi dezinteresată cercetare a adevărului şi o străduinţă continuă şi neobosită pentru alinarea durerilor omenirii. În aceasta punea el tot sufletul, pentru că o considera suprema ţintă a vieţii lui.“

La unul dintre cursurile ţinute la facultatea de medicină despre rolul spitalului, ca aşezământ de tămăduire a suferinţelor, şi despre medic, ca slujitor al oamenilor, profesorul Paulescu, pornind de la pasajul Evangheliei după Matei, capitolul XXV, 36-40: „Bolnav am fost şi M-aţi cercetat… Întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, mai mici, Mie Mi-aţi făcut,“ se adresa studenţilor săi: „Dumnezeu vrea ca iubirea pe care i-o datorează oamenii să se reverse asupra bolnavilor săraci. Toţi oamenii, buni sau răi, virtuoşi sau vicioşi, conaţionali sau nu, primesc în spital aceleaşi îngrijiri, fără să se ţină seama de meritele sau nemernicia lor…“.

„Îngrijiţi pe bolnav nu ca pe un frate, ci ca pe Însuşi Dumnezeu!“

„Când veţi intra în vreun spital – spunea el discipolilor săi -, dezbrăcaţi-vă de patimile de cupiditate şi de orgoliu, lepădaţi-vă şi de trândăvie şi daţi-vă cu totul bolnavilor, cărora să le fiţi recunoscători dacă, îngrijindu-i, vă vor permite să vă instruiţi. (…) Urmând preceptele carităţii, îngrijiţi pe bolnavul mizerabil, nu ca pe un om, nu ca pe un frate care suferă, ci ca pe Însuşi Dumnezeu…“.

Nicolae Paulescu a fost un medic cu tact şi deosebit de atent cu pacienţii lui. Într-o zi, pe când i-a fost adus la consult un bolnav sărac, plin de păduchi, laborantul doctorului, văzând mizeria pe care suferindul o lăsase pe pardoseala cabinetului, a exclamat nemulţumit, în barbă: „Şi acesta fu cu păduchi!“ Profesorul a prescris bolnavului reţeta în care a înfăşurat şi o sumă de bani, a condus pacientul până la uşă, după care i-a replicat tăios ajutorului său: „Ia mai taci din gură! Şi nu te apuca ca un năuc să spui cuiva… să nu-l umileşti. Cine ştie de unde i-a luat?… Bietul om… Parcă a vrut el să-i ia?!“

Conferinţele susţinute de fiziologul Paulescu în deschiderea lecţiilor de medicină predate în cadrul aşezământului spitalicesc „Betleem“, din Bucureşti erau urmărite cu mare atenţie de publicul divers, nu doar de cadrele din spital.

„Medicul trebuie să fie un apostol al moralei“

Vorbind despre demnitatea profesiei medicale, Paulescu descria portretul ideal al celui chemat să aline suferinţele oamenilor: „Medicul trebuie să fie, în acelaşi timp, un savant care iubeşte din tot sufletul ştiinţa medicală, adică ştiinţa omului; să fie o fiinţă care se jertfeşte pentru alţii, până la moarte; în sfârşit, să fie un apostol al omenirii, sau mai bine zis un apostol al moralei… Prin profesia sa, medicul devine prietenul şi confidentul celor ce suferă, fie ei bogaţi sau săraci, tineri sau bătrâni, care-l ascultă şi se supun prescripţiilor lui. Or, cum un medic instruit cunoaşte instinctele – şi prin urmare şi patimile – îi este uşor ca, prin grai şi prin exemplu, să lumineze omenirea şi să-i îndrume educaţia socială care combate aceste patimi.“

Scopul vieţii nu este căutarea plăcerii

În natură, instinctele sădite de Dumnezeu la toate palierele de existenţă sunt cele care guvernează viaţa. Însă, dintre vieţuitoarele de pe pământ, doar omul are capacitatea de a transforma instinctele în acte voluntare. De aici, spune Paulescu, „rezultă că în timp ce animalul, încătuşat de instincte, nu se abate niciodată de la legile proprii de subzistenţă, omul liber poate să încalce ceea ce a stabilit Dumnezeu“. Iar pentru ignoranţi sau neînţelepţi, această prerogativă de a-şi alege singur modul în care vrea să trăiască poate deveni ceva mortal. Un astfel de om nu remarcă şi nu reţine din viaţă decât senzaţiile plăcute care însoţesc îndeplinirea unui anumit act. Iar aceasta este patima, căutarea exclusivă a plăcerii. Când nu se mai urmăreşte scopul, finalitatea instinctului, atunci raţiunea pentru care sunt săvârşite unele fapte dispare, şi persoana se afundă în bezna oarbă a lipsei de sens, a morţii.

De aceea, Paulescu spune că doar morala creştină deţine remediul patimilor care bântuie sufletele oamenilor.

Medicul care făcuse carieră în Franţa afirma în lucrarea „Instincte sociale. Patimi şi conflicte. Remedii morale“ că dezordinea şi lupta dintre oameni în societate sunt efectele a două patimi care distrug armonia şi pacea în lume: lăcomia şi dorinţa de a domina. Neliniştea şi grija pe care omul o manifestă în faţa viitorului, ca şi plăcerea pe care o generează adunarea fără măsură a bogăţiilor sunt biruite de voinţa omului sprijinită pe porunca lui Hristos: „Nu vă adunaţi comori pe pământ unde moliile le mănâncă şi unde furii le sapă şi le fură… Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca… Căutaţi mai întâi împărăţia cerurilor…“.

Pilda unei vieţi de apostol

În 1921, Cincinat Pavelescu îi scria de la Paris lui Paulescu: „Tu eşti un sfânt şi ai o minte largă, întărită de o voinţă neînduplecată şi de o putere de renunţare excepţională. După tine va rămâne o operă întreagă şi pilda unei vieţi de apostol.“ Acest portret succint schiţează în câteva tuşe figura marelui om de ştiinţă, descoperitor al insulinei: un profil moral creştin fără pată, dublat de o putere de cercetare ştiinţifică, ce l-a făcut egalul vestiţilor medici fiziologi din Occident: Étienne Lancereaux, cel mai mare anatomo-patolog şi clinician din epocă, cu care va alcătui Tratatul de medicină, „Julien Huber“ sau „Ernest Scott“.

Apelativul „maestru“, adresat de savanţii întregii lumi medicale, ne îndreptăţesc să credem că Paulescu era un nume de referinţă în medicina mondială de la începutul secolului al XX-lea. Fiziologia, ca disciplină care se ocupă cu studiul fenomenelor vitale, adică cercetează mutaţiile de energie şi materie care se petrec la fiinţele vieţuitoare, i-a dat posibilitatea să deducă existenţa sufletului şi a lui Dumnezeu, ca autor al naturii.

Paulescu infirmă teoriile eronate ale ateismului biologic

Deşi în epocă adepţii lui Darwin şi ai lui Haeckel păreau a fi imbatabili, totuşi, Nicolae Paulescu a combătut cu succes erorile ateismului biologic şi a conchis că finalitatea funcţiilor fiziologice ale organismului uman pretinde în mod logic existenţa lui Dumnezeu. Ipoteza generaţiei spontanee, care stă la baza teoriei darwiniste, presupune două elemente: 1) cauza apariţiei vieţii a fost la origine combinarea anumitor elemente chimice şi 2) formarea substanţei vii (viaţa) a avut loc spontaneu, adică fără nici o altă intervenţie decât a energiei deţinută de materia elementelor care intră în combinaţie. Experienţa a demonstrat că nici o fiinţă vieţuitoare nu se naşte din materia brută în mod spontan. Profesorul Paulescu citează în sprijinul său o mulţime de experimente realizate de Spallanzani, Schultze, Schwann sau Louis Pasteur, care resping ipoteza generaţiei spontanee ca antiştiinţifică. „Energia fizico-chimică este incapabilă să efectueze transformarea substanţei neînsufleţite în substanţă vie“, afirmă cu tărie fiziologul român. „Trebuie să admitem aici intervenţia unor puteri, altele decât această energie. Aşadar, creaţia nu este efectul hazardului, adică al unor serii de circumstanţe întâmplătoare, ci al unei voinţe, care concepe scopul şi dispune mijloacele în vederea realizării acestui scop. Finalitatea vitală are drept cauză un agent, sufletul, care nu este perceptibil de simţurile noastre şi diferă prin natura sa de energia fizică. Cauza primară a existenţei sufletului este Dumnezeu“. În concluzie, Paulescu, la finalul cursului de fiziologie, sublinia: „Viaţa este efectul a două cauze imateriale: una, cauza secundară sau sufletul, unică pentru fiecare fiinţă vieţuitoare; alta, cauza primară sau Dumnezeu, unică pentru totalitatea fiinţelor vieţuitoare. A demonstra existenţa unei cauze prime a vieţii, imateriale, unice şi infinit înţelepte – iată limita sublimă la care ajunge fiziologia. Această primă cauză este Dumnezeu. Omul de ştiinţă nu se poate mulţumi deci să zică: „Credo in Deum“ (Cred în Dumnezeu). El trebuie să afirme: „Scio Deum esse“ (Ştiu că Dumnezeu există).“

   Comentariu saccsiv:

Articolul a aparut in Lumina in 2008.

Dar savantul roman Nicolae Constantin Paulescu (n. 8 noiembrie, București; d. 19 iulie 1931, București) a mai scris si altele, ca de exemplu:

NICOLAE PAULESCU: Camata, frauda si juramantul fals in TALMUD

De ce n-a primit premiul Nobel? Doua cauze:

   ZICEA DE EVREI

In 1913 aparea:

Dr. Nicolae Paulescu: „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA”

   Iata si ce putem citi la De ce nu a primit profesorul Nicolae Paulescu premiul Nobel:
Decizia din 2003 a autorităţilor pariziene de-a inaugura bustul profesorului în faţa spitalului Hôtel Dieu a fost întâmpinată cu proteste din partea organizaţiilor evreieşti. Din scrisoarea trimisă de Centrul „Simon Wiesenthal“ ministrului francez al sănătăţii şi ambasadorului României la Paris: „Dacă în 1923, Comitetul Nobel a judecat întreaga persoană a laureatului (n.r.: în original „persona“, care este şi un termen din psihologia lui Jung), atunci la fel trebuie să procedeze şi Hôtel Dieu în 2003 şi să concluzioneze că brutala inumanitate a lui Paulescu îi anulează orice merit ştiinţific.“
Iar la Nicolae Constantin Paulescu:

[…] savantul Paulescu a fost martorul principal al apararii, in procesul acestuia [Corneliu Zelea Codreanu], din ziua de 23 martie 1924.

In anul 1922, impreuna cu profesorul Alexandru C. Cuza (1857-1947), savantul Paulescu infiinteaza partidul „Uniunea Nationala Crestina”. Peste numai un an, cei doi pun bazele „Ligii Apararii Nationale Crestine”.

In data de 22 noiembrie 1925, cu ocazia unei sedinte a Ligii Apararii Nationale Crestine, savantul Paulescu spunea: „Romania Mare e ca un fruct splendid de o frumusete uimitoare, dar ea poarta in sanul ei un parazit de curand pripasit care-i suge toata vlaga; acest vierme neadormit e jidanul, care ii otraveste fiii in carciumi nenumarate, care ii rapeste fecioarele si le face sa devina sterpe, care prin tot felul de speculatii fura painea de la gura bietilor romani si care, in sfarsit, prin Francmasonerie, prin Socialism si prin Bolsevism, incearca sa aduca pe acesti jefuiti in starea urgisita de robi ai lui Iuda.”

   Iata si ce  putem citi la http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Paulescu:

Ca mentor[35][36] al lui Corneliu Zelea Codreanu, Paulescu a fost martorul principal al apărării în procesul acestuia din 23 martie 1924. Cu această ocazie declara:

„Cauza ajunsă înaintea domniilor-voastre este conspirația Forțelor Oculte mondiale de a ni se lua dreptul la suveranitate și de a fonda aici în spatiul carpato-ponto-dunărean Israelul european. Israelul european: stat bi-național cu evreii clasa conducatoare și exploatatoare în calitate de națiune învingătoare și cu noi, românii, clasa subordonată și exploatată în calitate de națiune învinsă. ”

— citat de Șerban Milcoveanu în „Pentru ce a fost asasinat Corneliu Zelea Codreanu”, 2007 [37].

   ERA CRESTIN

   Si nu e voie sa fie promovat un mare savant crestin, caci odata cu aceasta ii sunt promovate si ideile crestine, ori linia directoare e cu totul alta si e foarte clara: om de stiinta = evolutionism anti crestin. Crestini trebuie musai sa fie doar babele primitive si analfabetii de grota.

Tagged with: ,

19 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Alex said, on noiembrie 7, 2014 at 2:29 pm

  NU VOTAŢI !

  Ce reprezinta Votul ?

  Prin semnatura si stampila “votat”, fie chiar si un vot nul, semnam inconstient urmatorul pact nescris: “Eu, prin aceasta semnatura si stampila, renunt la liberul meu arbitru, la libera mea cugetare si la toate celelalte drepturi, inmanand puterea de reprezentare si decizie, in favoarea elitelor conducatoare, imi dau acordul si ma angajez sa respect si sa ma supun regulilor impuse de catre acestea, chiar daca nu imi reprezinta interesul meu, al semenilor si al tarii. Orice manifestare de nemultumire ulterioara a mea si a semenilor ce am participat la scrutin, e total neavenita, iar reprimarea in orice forma de catre elita conducatoare e perfect legitima”.
  Prin prezenta la vot, se acorda legitimitate clasei conducatoare tradatoare si suntem partasi la tot ceea ce se intampla cu credinta noastra, cu noi si cu tara.
  La ultimele scrutinuri, prezenta la vot abia ca a ajuns la 50% din populatia cu drept de vot. Vazand aceasta, elita conducatoare, a creat cadrul legislativ avantajos pentru a contracara non prezenta la vot.
  Experienta ultimilor 22 de ani sta dovada de neclintit ca fortele care au guvernat Romania de dupa `89 au fost ostile interesului national. Partide ale caror nume si blazoane s-au schimbat continuu, oamenii din spatele lor ramanand aceeasi.
  Migratia de la un partid de la putere la altul ce se intrezarea sa aiba succes, prealabila perioadelor electorale, e un alt factor ce dovedeste mentinerea la guvernarea Romaniei a acelorasi forte oculte.
  O tara se conduce asemenea unei companii, adica in interes propriu. Nu iti vinzi factorii de productie strainilor, printre care cel mai important: pamantul.
  O conducere sanatoasa pentru Romania trebuie sa fie cu Hristos deasupra.
  Ce se petrece cu Romania de 22 de ani, trebuie sa inceteze, altfel riscam sa disparem ca entitate nationala in aceasta parte a lumii.
  In razboiul mediatic indreptat impotriva noastra, ei s-au folosit de urmatoarele utopii:

  UTOPII

  U1. E dreptul tau sa votezi, e un drept democratic pe care trebuie sa ti-l exerciti, e o responsabilitate cetateaneasca

  Aceasta prima utopie e probabil cea mai ordinara din multe altele pe care le vom enumera. A vota nu e un drept. Drepturile si liberatile se acorda sclavilor, nu oamenilor liberi. Noi suntem un popor de oameni liberi. Nu suntem proprietatea nimanui, nici macar a conducatorilor fie ei buni sau rai. A vota sau a nu vota, este o alegere. Este alegerea noastra sa avem sau nu incredere in sistemul de vot si in cei ce il organizeaza. Prin analogie, este alegerea noastra sa avem sau nu incredere in candidatii participanti.

  U2. Alegerea e a ta, votul tau conteaza

  O alta utopie ordinara, care pacaleste omul simplu si de buna credinta. Insasi termenul de “alegere” e din start compromis deoarece nu alegi tu pe cine vrei, ci alegi ceea ce ti se vara-n bot, adica dintr-un numar de n candidati, pusi sa candideze de catre oricine altcineva inafara de tine si conationalii tai.
  Nu votul tau conteaza, ci prezenta ta acolo la scrutin, sa semnezi si sa stampilezi, sa te dezici de toate drepturile tale, sa oferi puterea ta unor slugoi ai iudeomasoneriei. Mediteaza profund la urmatorul aspect: esti mituit cu maruntis, mici, bere, sarmale, fanfara, circ, pixuri, tricouri, baloane, brichete etc, doar sa intri acolo si sa pui stampila, nu conteaza unde, fie si un vot nul. Au ei grija dupa aceea cu numaratoarea.

  U3. Alegerile sunt corecte si democratice

  Acest lucru e imposibil de realizat, deoarece nu poate fi controlat cu exactitate sistemul de numerotare, de depozitare si de transport al sacilor cu voturi. Este cel mai simplu de a inlocui sacii cu voturi. E un lucru imposibil sa detii controlul pe intreg traseul sacilor cu voturi. Oricine va contesta un scrutin, ii va fi imposibil sa demonstreze ca Popescu a votat cu X sau Y, deoarece buletinele de vot nu sunt nominale. Ce nu poate fi falsificat insa, sunt semnaturile alegatorilor in registrele sectiilor de votare. Din acest motiv, esti indemnat sa mergi la vot, nu conteaza cu cine votezi sau daca acorzi un vot nul.

  U4. Ma voi razbuna si voi acorda un vot nul

  Multi dintre noi, ne lasam convinsi de utopiile 1,2 si 3, si mergem la sectia de votare plini de frustrari cu gandul sa pedepsim clasa politica, pe buna dreptate vinovata de mediul social creat de catre aceasta, in vederea acordarii unui vot nul. Din moment ce sacii cu voturi sunt inlocuiti nu mai conteaza numarul voturilor nule, chiar daca ar fi in proportie de 100%. La ultimele alegeri prezidentiale cuantumul voturilor nule, a fost de aproape 14%, oficial raportandu-se nici 3%. Diferenta a mers in contul cui trebuie sa iasa.

  U5. Daca nu voi merge la vot, vor vota altii pentru mine

  Daca te prezinti la urne nu faci altceva decat sa-i ajuti pe cei ce fraudeaza alegerile, deoarece semnezi in registrul sectiei de votare, lucru de care ei au nevoie, pentru a demonstra ca alegerile au fost corecte. In alta ordine de idei, acorzi legitimitate pentru tot ceea ce urmeaza sa se intample, in concluzie esti partas la dezastrul national.

  U6. Daca nu ma prezint la vot, vor fi consecinte nefaste pentru tara

  Fals! Actuala clasa politica, vazand ca la ultimele scrutinuri prezenta populatiei a fost de nici 50%, au creat un cadru legislativ de asa natura incat alegerile sa poata fi validate. Disperarea clasei politice este atat de mare, incat au in plan sa introduca prezenta la vot obligatorie. Atata timp cat noi nu suntem proprietatea lor, nesemnand vreun angajament sa respectam vreo lege data de aceasta hidra veninoasa numita clasa politica, nu ne pot obliga la nimic! Din contra, o clasa politica ce nu se poate dezlipi de ciolan, daca nu este sustinuta prin prezenta la vot, cu atat mai mult ea devine nelegitima si orice lege data de catre ei devine de asemenea lipsita de legitimitate. Prin lipsa tradatorilor din scaunul puterii, tara doar mai bine poate sa o duca.

  U7. Daca nu ma prezint la vot, Romania nu va avea conducere si ne paste dezastrul

  Cu siguranta va fi cel putin radical mai bine, condusi fie si de scolari de clasa a V-a, cu conditia ca acestia sa aiba credinta in Dumnezeu si dragoste de tara si popor!
  Dar nu ducem lipsa de oameni de valoare, doar trebuie lasati sa isi afirme valoarea.

  U8. Un scrutin implica cheltuieli insemnate pentru bugetul tarii, de aceea trebuie sa ne prezentam in numar cat mai mare la vot, pentru ca alegerile sa se poata valida si sa nu fie necesara repetarea scrutinului

  E adevarat ca un scrutin presupune alocarea unor resurse financiare si umane considerabile. Cu atat mai mult, clasa politica nu trebuie sa isi bata joc de popor si sa terfeleasca prin furt acest efort suportat tot de catre popor. Dar dupa cum bine stim, acest lucru nu-i intereseaza pe cei ale caror principii de conducere sunt de inspiratie talmudica.

  U9. O prezenta slaba la vot ar avantaja minoritatile nationale ca reprezentare in conducerea tarii

  In perversitatea ei, actuala clasa politica, apeleaza la sloganuri patriotice, populiste, pentru a-si mentine si asigura continuitatea si legitimitatea conducerii tarii, dar renunta la aceste sloganuri si principii in momentul cand trebuie sa apere interesul national. De aceea se strecoara prin intermediul mass-mediei vandute cluburilor iudeomasonice, in subconstientul populatiei idei de genul: trebuie sa mergem in numar cat mai mare la vot ca sa nu ne conduca ungurii sau alte minoritati conlocuitoare. Sa privim in ansamblu oamenii simplii, alegatorii: toti oamenii muncitori din aceasta tara lucreaza pentru 250 de euro pe luna, indiferent de etnia din care fac parte, la un cost de trai comparabil cu al englezului, germanului, francezului sau italianului cu salarii de cel putin 4-5 ori mai mari. Nu exista per ansamblu in randurile populatiei, un grup etnic care sa o duca mai bine decat altii, in schimb clasa politica, e formata dintr-un grup care nu isi recunoaste sau isi ascunde etnia pentru a putea accede in structurile de conducere, grup etnic ce nu are nimic in comun cu credinta acestui popor, cu aceasta tara si cu oamenii de rand ce formeaza acest popor. Se seamana o vrajba intre populatia majoritar romaneasca si celelalte etnii conlocuitoare pentru a genera dezbinare. O masa de aleagatori dezbinata e usor de manipulat. In realitate, populatia majoritar romaneasca traieste in armonie cu majoritatea etniilor conlocuitoare, eventualele divergente sunt cazuri izolate si de cele mai multe ori sunt provocate de clasa politica. Sa nu uitam unul din sloganurile dupa care clasa politica, membra in cluburile luciferice, conduc aceasta tara: “dezbina si condu”. Asa ca nici un partid politic aflat in conducerea tarii, fie la putere fie in opozitie, nu doreste binele acestui popor si al acestei tari si cu atat mai mult, nici macar partidele sau uniunile create pe baze etnice nu vor apara cu adevarat interesele minoritatilor pe care le reprezinta. Ele au rolul de a crea disensiuni in randul populatiei si de a mentine o vrajba constanta intre oamenii de rand.

  http://nuvotati.wordpress.com/2012/05/03/ce-reprezinta-votul/

  Apreciază

 2. Iani said, on noiembrie 7, 2014 at 3:12 pm

  Ce diferenta ca de la cer la pamant intre Paulescu si medicii sau profesorii de azi….

  Apreciază

 3. Nimbus said, on noiembrie 7, 2014 at 4:11 pm

  Intrebarea e retorica. Daca totusi nu stiti de ce nu a primit un Nobel descarcati cartea de mai jos sa va lamuriti:

  Dă clic pentru a accesa Paulescu%2C%20Dr.%20N.C.%20-%20Spitalul%2CCoranul%2CTalmudul%2CCahalul%2CFrancmasoneria.pdf

  Apreciază

 4. Mălin said, on noiembrie 7, 2014 at 5:12 pm

  Apreciază

 5. Mălin said, on noiembrie 7, 2014 at 5:15 pm

  Apreciază

 6. geo said, on noiembrie 7, 2014 at 10:01 pm

  Buna seara,

  Today, near the church of St. Vladimir in Donetsk a memorial service for the children killed in the shelling was held. This happen as the were outside next to the Donetsk school number 63, located in the Kuibyshev region, the boys played football. Four of the children suffered severe shrapnel wounds and two of them were killed by shelling og the Ukrainian army. The names of the dead boys – Daniel Kuznetsov and Andrei Eliseev. Doctors could save the lives of 4 wounded boys and now, in their opinion, their lives out of danger. By the funeral ceremony more than a hundred people were attended. Among them mayor of the city of Donetsk, Igor Martynov, and representatives of the militia

  http://www.1tv.ru/news/world/271315

  Ukrainian TV: It was right for school children to be killed because they did not hold a pro-Ukraine position

  http://varjag-2007.livejournal.com/7091405.html

  Americans must be willing to die for Ukraine – ex-Foreign Minister Volodymyr Ohryzko

  In the talk show Shuster Live on November 6 – “Americans should be willing to die for Ukraine, because this former Soviet republic, which is fighting with Russia now, defends the values of the Western world”, – said former Foreign Minister Volodymyr Ogryzko. „If they’re ready to die in Iraq or Afghanistan? If they are really talking about their values, they must be willing to die in Ukraine. Today we protect their valuables. These are also our values. We protect them with our lives and our blood, „- said Ogryzko. He also expressed hope that the results of the elections in the US will bring Ukraine more support.

  http://www.politnavigator.net/ogryzko-amerikancy-dolzhny-byt-gotovy-umirat-za-ukrainu.html

  He basically admits usa was responsible for regime change in Ukraine and should now help them out.

  An internal Pentagon audit revealed that the US army in Afghanistan has failed to account for a vast amount of military equipment, including vehicles, advanced weapons systems and even encryption technology.

  The investigation discovered that last year 156,000 pieces of military equipment worth almost half-a-billion dollars has been lost, but did not conclude whether the missing supplies could have fallen into enemy hands.

  http://rt.com/usa/202707-afghanistan-us-military-equipment/

  How long does it take the US government to release documentation about atrocities in which US military forces killed unarmed civilians, women and children? In the case of Vietnam, it’s taken almost 40 years. The 1968 My Lai massacre became public in 1969, but officials at the time said My Lai was an „isolated incident”–the same thing we hear about atrocities today in Iraq and elsewhere. After that, GIs described dozens of other My Lai-style atrocities in which they said they had taken part. Those GIs were called liars and traitors, and no one was ever punished for any of the events they described.

  http://www.thenation.com/blog/beyond-my-lai-new-revelations-vietnam-atrocities

  The United States is putting Hungary under great pressure due to its objections to the Russian-backed South Stream pipeline and the expansion of the Paks nuclear power station, Prime Minister Viktor Orban said in Munich on Thursday evening, after an address delivered at the Hanns Seidel Foundation.

  At a question and answer session, Orban said the pipeline and expansion project were primarily economic issues, but they had become entangled in “geopolitical, military-policy and security-policy issues” due to the Ukraine-Russia conflict.

  Washington interprets both issues as “getting closer to Russia”, whereas “we don’t want to get any closer to anyone; neither do we wish to distance ourselves from anyone.”

  “We are not pursuing a Russia-friendly policy but a Hungary-friendly policy,” he added.

  http://www.politics.hu/20141106/orban-hungary-under-us-pressure-due-to-south-stream-paks/

  Des sources militaires et médicales ont indiqué mercredi que plus de 30 personnes ont été tuées en trois jours dans des combats violents entre les forces pro-gouvernementales et des groupes islamistes à Benghazi, dans l’est de la Libye.

  http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20141106102852/#.VFtOZ8oEC9Q.twitter

  Information war in the enclave of imbecility in the territory left without the Crimea and Donbass – Ukraine – escalated to the second phase.

  The loss of two big regions had painfully hit the pride of those, who thought that everything is in their power already and the zonked out by the 23-year-long propaganda of Western values in the version “for the aborigines” inhabitants of the Crimea and Donbass will again, like in 2004 swallow all the hullabaloo from the brainless puppets.

  The first three compositions of the parliament can be characterized like this: former party nomenclature, nationalists, thieves and villains; the next two compositions – as thieves, villains and nationalists; the next two – as thieves, villains, experts, and nationalists.

  The new, eighth composition of the Verkhovna Rada can be easily described as thieves and degenerates.

  The lie, outpouring from the pages and screens of Ukrainian media, would have made the editor of “Völkischer Beobachter” enraptured. Even the propaganda machine of the Third Reich had not produced such an amount of raving, brandishing of cardboard swords, mind-numbing number of stupid fakes and open distortion of facts.

  http://novorossia.today/editor-s-choice/vladislav-breeg-a-new-order-in-ukraine.html

  Ft. Lauderdale police have a good many troublemakers on their hands, and chief among them is Arnold Abbott, a 90-year-old rebel who refuses to quit giving food to the homeless. Abbott runs a nonprofit called Love Thy Neighbor and was charged with violating the city’s ordinance against feeding the homeless again on Wednesday night, for the second time this week.

  A new ordinance in the city imposes strict and hard-to-obey rules on where, exactly, kindhearted people can provide sustenance the area’s 10,000 homeless residents.

  http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/11/90-year-old-charged-again-for-feeding-homeless.html

  The Syrian regime of President Bashar al-Assad feared the rise of Republicans in the U.S. Congress and began preparing for a potential radical shift in U.S. foreign policy towards Syria, statements by the country’s foreign minister revealed on Thursday.

  Damascus was afraid that the rise of Republicans could mount pressure on President Barack Obama to launch military strikes against the regime army’s installations in Syria and has asked Russia to speed up the delivery of a powerful air defense system, Foreign Minister Walid Muallem said in an interview with Lebanon’s al-Akhbar newspaper.

  http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/11/06/Assad-feared-rise-of-Republicans-in-U-S-Congress.html

  KIEV/MOSCOW, Nov 7 (Reuters) – Ukraine’s military accused Russia on Friday of sending a column of 32 tanks and truckloads of troops into the country’s east to support pro-Russian separatists fighting government forces.

  Thursday’s cross-border incursion, if confirmed, is a significant escalation of a conflict that has killed more than 4,000 people since the separatists rose up in mid-April and would call into question Russia’s commitment to a two-month-old ceasefire deal.

  The truce has looked particularly fragile this week, with each side accusing the other of violations after separatist elections last Sunday condemned as illegitimate by the West.

  „Supplies of military equipment and enemy fighters from the Russian Federation are continuing,” military spokesman Andriy Lysenko told a briefing in Kiev, describing a column that included 16 big artillery guns and 30 trucks carrying troops and ammunition as well as 32 tanks.

  http://www.huffingtonpost.com/2014/11/07/ukraine-russia-conflict_n_6120124.html?ir=World&utm_campaign=110714&utm_medium=email&utm_source=Alert-world&utm_content=Title

  http://news.sky.com/story/1368812/russia-sends-dozens-of-tanks-into-ukraine

  MOSCOW, November 7 (RIA Novosti) – Russia’s official stance on the recent elections in the self-proclaimed Donetsk and Luhansk people’s republics (DRP, LPR) in eastern Ukraine expressed by the country’s Foreign Ministry as „respecting” them does not mean Moscow „recognizes” them, Russian presidential aide Yury Ushakov said Friday.

  „Russia’s official position on the results of the elections is expressed compactly, but liberally. The word „respect” was used,” Ushakov said.

  http://en.ria.ru/politics/20141107/195255564/Russias-Respecting-Elections-in-Donetsk-Luhansk-Does-Not-Mean.html

  Last week, the Swedish armed forces were looking for some kind of foreign submarine for 8 days, with an approximate cost of 20 environ 20 million SEK, ($2.8m). The hunt was finally called off on the 24th of October, so the origin & nationality of the „underwater foreign activity” remains undiscovered.

  In a frenzied hunt reminiscent of the „Cold War days”, the Swedes deployed a number of warships, patrol boats, minehunters, helicopters & planes, and around 200 personnel to locate the intruder, but it seems to no avail. Two locations, (as indicated in a press briefing), were searched, one within the Stockholm archipelago and another off the coast in the Baltic Sea.

  http://lepontduhadu.blogspot.fr/2014/10/blog-mad-stockholm-submarine-story-or.html

  The sky is blue, the air is clean, the traffic flows. And all because China is hosting the likes of Barack Obama and Vladimir Putin at a summit of the Asia-Pacific Economic Cooperation, Asia’s premier trade forum.

  http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2014/1106/Under-blue-skies-Beijing-rolls-out-a-red-carpet-for-Obama-and-Putin-video

  The exchange equalization fund is the most powerful financial entity in the world, but has been kept out of the public eye. The Fed is its public mask.

  http://www.larsschall.com/2013/09/28/the-organized-crime-banking-at-its-finest-show-4/

  Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine

  http://blogs.timesofisrael.com/leaked-report-israel-acknowledges-jews-in-fact-khazars-secret-plan-for-reverse-migration-to-ukraine/

  The NSA Scandal: Economic Espionage against Germany? Is Germany’s BND a Subsidiary of US Intelligence?
  Interview with William Binney, former Technical Director for Intelligence at the U.S. National Security Agency (NSA)

  http://www.globalresearch.ca/the-nsa-scandal-economic-espionage-against-germany-is-germanys-bnd-a-subsidiary-of-us-intelligence/5412279

  http://orientalreview.org/2014/11/07/german-politicians-are-us-puppets/

  Apreciază

 7. Emanuel said, on noiembrie 8, 2014 at 12:29 am

  Am citit intr-o proorocie ca numarul ingerilor cazuti, deci si al oamenilor ce se vor mantui este de 33 de miliarde si cateva sute de milioane. Am facut niste calcule si mi-a dat numarul oamenilor de la Adam pana in 7500 ca ar fi tot cam 33 miliarde si vreo 400 de milioane. Asta ar insemna ca un barbat si o femeie au nascut in medie 2,2322 copii. Si daca tinem cont ca lumea nu are cum sa mai tina mai mult de 500 de ani adica vreo 10 generatii maxim, adica vreo 5 pana la 20 de miliarde de oameni sa se mai nasca pe pamant, asta inseamna ca oricum mai mult de jumatate din oamenii ce vor fi la judecata de apoi se vor mantui. Nu se vor mantui cel mult 20 de miliarde. Oricum nu se vor mantui cei pecetluiti din generatia lui antihrist, care e posibil sa fie de 500 de milioane pana la 20 de miliarde de oameni.
  Deci majoritatea celor care au trait pe pamant se vor mantui, dar cum ? Caci aproape toti dupa moarte au mers in iad. Au mers in iad si au stat acolo pana s-au curatit de toate pacatele, unul o luna, altul un an, altul 7 ani, altul 30 de ani, altul 100 de ani … insa o zi in iad este grea ca un veac de suferinta de pe pamant.

  Apreciază

  • Mirela said, on noiembrie 14, 2014 at 5:47 pm

   Astea sunt speculaţii şi calcule total aiuristice, inspirate de duhurile rele. Dacă nu s-au ocupat Sfinţii Părinţi de atare socoteli, crezi că e cazul să ne ocupăm noi?
   Uiţi că Iisus Hristos spune clar:

   13 Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
   Luc 13.24;
   14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.

   Citeşte şi ce spune Sf. Ignatie Briancianinov despre mântuire:
   http://eresulcatolic.50webs.com/mnecredinciosi.html

   Apreciază

 8. Mălin said, on noiembrie 8, 2014 at 5:45 pm

  Ia uitaţi ce spune acest ţigan:

  Apreciază

 9. lastunnegru said, on noiembrie 8, 2014 at 9:32 pm

  Nicolae Paulescu ar trebui sa fie un exemplu pentru tot personalul medical care lucreaza in spitale si policlinici.

  Apreciază

 10. lastunnegru said, on noiembrie 8, 2014 at 9:45 pm

  off topic

  Tratament inovator spurcat prezentat intr-un studiu de doctori de la Spitalul General Massachusetts din Boston trateaza diareea severa cu pastile cu cacat inghetat de la donatori sanatosi echilibrand nivelul bacterilor in intestine.

  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2792108/are-pills-containing-frozen-faeces-key-beating-hospital-superbug-stool-samples-healthy-donors-restores-balance-gut-bacteria.html

  ( traducere google translator )

  http://translate.google.ro/translate?hl=ro&sl=en&u=http://www.dailymail.co.uk/health/article-2792108/are-pills-containing-frozen-faeces-key-beating-hospital-superbug-stool-samples-healthy-donors-restores-balance-gut-bacteria.html&prev=search

  Apreciază

 11. Ionut said, on noiembrie 9, 2014 at 3:28 pm

  Am citit putin pe wikipedia despre Nicolae Paulescu. Neacordarea premilui Nobel poate fi inteleasa prin prisma unor factori obiectivi (Paulescu nu a reusit sa purifice insulina suficient din cauza lipsei mijloacelor materiale) si si subiectivi (lipsa unui lobby suficient de puternic). Problema e alta: Paulescu nu e amintit nici macar o data intr-o lucrare de 1000 de pagini despre pancreas, in timp ce alti medici, care au colaborat cu nazistii, sunt mentionati.
  De asemenea, justificarea centrului „Simon Wiesenthal” e absolut stupida si fara legatura cu realitatea.
  Concluzia e una singura: avem oameni de valoare si cineva se teme foarte tare ca nu cumva acesti oameni sa devina modele.

  Apreciază

 12. […] NICOLAE PAULESCU sau cum un mare savant poate fi si crestin. De ce nu a primit premiul Nobel? […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: