SACCSIV – blog ortodox

IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS

Posted in CIPURI, manastirea Petru Voda, STARETUL HARITON NEGREA by saccsiv on februarie 12, 2014

Luni de zile am asteptat un asemenea mesaj din partea staretului Manastirii Petru Voda.

pr-hariton

   Iata ce putem citi in articolul Părintele Hariton Negrea: Despre actele electronice de pe site-ul manastirii:

 

Nu vă închipuiţi cu chipul lumii acesteia! zice Domnul. Care este chipul lumii, decât cugetul trupesc, pofta ochilor, trufia vieţii? Cugetul trupesc este activitate a minţii ale cărei înţelegeri sunt lipite şi sunt unite cu lumea materiei. Acest cuget trupesc este întrucâtva măsurabil, şi fiindcă este atât de observabil. Prin identitatea numerică (cu microcip sau fără), creştinul e înşelat să se identifice cu cugetul trupesc, lepădat la Botez, şi să se lepede de cugetul duhovnicesc, primit la Botez şi simbolizat de numele creştin.

Precum ştim, prin Taina Botezului omul se leapădă de satana, adică de orice duh care tăgăduieşte venirea lui Hristos în trup, prin Botez omul se leapădă de toate lucrurile satanei, adică de orice înfăţişare a răului, toate fiind azi legiferate şi devenite normă, prin Botez omul se leapădă de toţi slujitorii satanei, adică de duhurile răutăţii care lucrează şi nevăzut, dar şi văzut, prin oameni care din voia lor se fac slugi ale lui, precum declară despre ei înşişi cei ce deţin puterea lumească azi. E de la sine înţeles că dacă omul se re-identifică cu acestea trei, lepădate la Botez, atunci se leapădă de Botez şi se re-dăruieşte satanei. Nu e nevoie să mai spună cu cuvintele că se leapădă de Hristos, din moment ce semnătura sa, oferită satanei, dovedeşte acea afirmaţie, o dovedeşte cu fapta, care vorbeşte mai mult decât vorba. Păi, un asemenea gest, care este expresia voinţei libere a omului, nu poate fi considerat fără importanţă, fără a se considera la fel de fără importanţă şi Botezul. Dumnezeu respectă voia liberă a omului: dacă omul voieşte şi se leapădă de satana, Dumnezeu îl primeşte, îl sfinţeşte şi-l face al Său. Dacă omul voieşte şi se leapădă de numele creştin şi semnează că toată identitatea şi activitatea sa o dăruieşte satanei, lucrurilor satanei şi slujitorilor satanei, atunci omul se leapădă de Botez, iar Dumnezeu respectă acest gest, şi Se retrage, retrage harul Botezului din omul acela. Fără harul Botezului, omul acela fără nici o îndoială că nu mai poate fi spovedit, împărtăşit, preoţit, călugărit, înmormântat, sau pomenit la Liturghie, fiindcă a devenit întocmai ca un nebotezat, faţă de care se aplică acele canoane, abundent explicitate de Sfinţi şi de Sinoade mai ales în secolele I-IV, despre cel ce s-a lepădat de Botez. Fireşte, un asemenea om nu mai poate fi numit slujitor al lui Dumnezeu (arhiereu, preot sau călugăr), fiindcă nu poţi sluji la doi domni, şi lui Dumnezeu şi mamonei. Nu poţi să te lepezi de Botez şi să te mai numeşti preot, sau să ai preoţie lucrătoare. Ce epicleză faci, dacă nu eşti conştient de lepădarea de Duhul Sfânt pe care o faci identificându-te satanei? În prigoana comunistă cei care s-au lepădat de Dumnezeu au fost răsplătiţi cu funcţii şi bani, dar au devenit fiare, iar cei care au mărturisit pe Dumnezeu au fost hăituiţi, defăimaţi, înfometaţi, închişi, torturaţi, ucişi, dar au devenit sfinţi. La fel, dar mai greu, va fi şi acum. Oare a minţit vreodată Dumnezeu? Dacă El Însuşi a făgăduit că va ocroti pe cei ce nu se vor lepăda, oare nu va împlini făgăduinţa Sa?

Porunca Noului Testament este ca creştinul să dea, cu supunere şi bună rânduială, ascultare puterii stăpânirii lumeşti prin respectarea legilor, dacă ele nu sunt potrivnice lui Dumnezeu, plata birului, dacă nu este asuprit. Celui căruia eşti dator cu cinstea, dă-i cinstire, zice apostolul, şi cu adevărat li se cuvine cinstire celor care ne-au condus bine, sufletele şi trupurile. Celui cu vama, dă-i vama, zice iarăşi apostolul – dar dacă nu eşti la vamă, de ce să plăteşti vamă? Dacă nu vreisă treci vama în spaţiul Schengen, de ce să plăteşti vamă Schengen? Plus că, după cuvîntul Domnului, vama sufletului e mai importantă, de aceea să ne temem, şi pentru aceea să agonisim s-o trecem cu bine.

Da, sufletul şi trupul creştinului aparţin lui Dumnezeu şi nu pot fi date nici măcar omului însuşi, darămite altora, sau slujitorilor satanei. Sufletul şi trupul nu sunt de dat nimănui, ele sunt Biserica lui Dumnezeu, sfinţită, şi afierosită Lui, cumpărată cu preţul Sângelui Fiului lui Dumnezeu. Dacă cineva, fie arhiereu, fie cleric, fie credincios mirean, cutează a spune că creştinul trebuie să-şi dea sufletul şi trupul bir cezarului, sau că trebuie supunere faţă de cezar chiar dacă asta înseamnă pierderea vieţii veşnice, pierderea harului, un asemenea om care predică nemântuirea şi sclavia, e vrednic de anathema, el şi învăţătura sa mincinoasă, satanică, potrivnică Scripturii şi Sfinţilor Părinţi. Asemenea oameni sunt precum iudeii de odinioară care ziceau: Nu avem alt împărat decât pe Cezarul.

Cum să dăm lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu, dacă nu suntem conştienţi de ce înseamnă chipul şi asemănarea Lui în noi? Darurile Duhului Sfînt primite la Botez curăţă chipul dumnezeiesc din om şi-l pregătesc pentru unirea cu el după asemănare, care vine prin faptă împlinită prin strădania şi voia omului, cu ajutorul Domnului.

Asemănarea vine prin fapta lăuntrică, fapta dinafară, care se face prin împreună-lucrarea dintre voia liberă şi har. Fără strădania aceasta chipul dumnezeiesc sădit natural în om se întunecă. Noua orînduire ideologică a lumii interzice asemănarea omului cu Dumnezeu.

La fel cum orice formă de păcat, de la cel mai fin gând, la cea mai grosolană faptă, sunt numite cu numele generic de păcat, tot astfel orice formă de act de identificare cu antihrist este numit lepădare de credinţă. Lepădarea mai mică e păcatul, lepădarea mai mare e patima, lepădarea propriu-zisă este tăgăduirea identităţii creştine (vezi lepădarea lui Petru, care n-a zis că se leapădă de Hristos, ci: nu sunt eu ucenicul Lui), şi lepădarea totală este apostazia apocaliptică, prin implant.

Nu contează cum suntem numiţi de satana, ci cum suntem numiţi de Dumnezeu, de aceea dacă prin identitatea numerică suntem ocărâţi de satana nu contează atât cât faptul că noi înşine acceptând-o din voia noastră, ocărâm numele lui Dumnezeu pe care-l purtăm. Azi identificarea nu o face Cezarul, iar omul să fie pasiv, şi deci nevinovat, aşa cum au făcut odinioară Nero şi ceilalţi tirani prigonitori ai creştinismului. Acum Cezarul cere ca omul însuşi, din voia sa, cu conştiinţa sa, să se numească pe sine slugă a lui antihrist, şi obiect într-o maşinărie drăcească. Cezarul cere tocmai acest gest liber, pentru ca nu el să poarte vinovăţia tiraniei, ci omul însuşi să fie responsabil pentru propria sa lepădare. De aceea, la nivel teologic, nu contează în prim-plan obiectul sau modul prin care se face lepădarea, atâta vreme cât ea asociază voinţa liberă a creştinului cu simbolul numărului numelui fiarei, contează conştiinţa cu care s-a făcut acea consimţire, gradul de consimţire. Păcatul se raportează la două puteri sufleteşti: puterea libertăţii voinţei şi puterea înţelegătoare sau cuvântătoare, sau de cunoaştere, prin urmare păcatul fără voie şi fără ştiinţă e tot păcat, chiar dacă e canonisit mai uşor, şi lesne de iertat la Dumnezeu. Diferenţa dintre actele respective este doar gradul de consimţire a omului cu satana.

De pildă, un grad mai mic este a intra pe internet, a scrie: www. care într-o anume numerologie înseamnă 666, şi a face acest compromis pentru a cunoaşte un lucru sau altul, sau pentru înlesnirea comunicării. Gestul pare insignifiant, dar el e făcut de toţi oamenii care intră pe internet. Nu este oare un gest potrivnic sfintei cruci, pe care credinciosul o face înaintea oricărui lucru bun, sau înainte de intrarea în sfânta biserică? A intra pe internet cere acest mic obol satanei, a scrie numărul numelui fiarei, spre a intra în capiştea virtuală a ei. Acest compromis pus ca obligaţie socială este o sfidare a sfinţeniei sufletului creştin, şi totuşi, având credinţa că harul lui Dumnezeu îl va feri de înţepătura scorpiei şi de veninul aspidei, creştinul nu consideră că săvârşeşte o impietate tipărind numărul de intrare pe internet, şi nici nu i se socoteşte lepădare, de ce? – pentru că nu se identifică pe sine cu acel număr. La fel, când a primit buletin cu CNP. E asociat cu un număr de către stat, lucru prin care statul afirmă o mentalitate materialistă, lipsită de respect faţă de fiinţa umană, şi potrivnică tainei creştinătăţii. Asocierea aceasta pe care creştinul a fost forţat s-o primească în plin moment comunist, iată că, din lipsă de păstori şi de mărturisitori, creştinul a acceptat să fie asociat cu un număr, ca şi când ar fi deţinut. A trecut cu vederea, a răbdat, mai bine zis. Iar după Revoluţia din 89 s-a demonstrat limpede că românii chiar sunt deţinuţi într-un Lagăr mai mare, unde pot alege între soiuri de produse de cumpărat, dar în realitate sunt lipsiţi de orice libertate de decizie. Acuma Lagărul nu mai vrea să recunoască nici numele creştin, nici numele părinţilor. De ce? pentru că, din perspectiva mentalităţii Cezarului de azi, persoana a devenit, prin CNP, individ, din individ devine element (prin actele electronice), din element devine variabilă (prin microcip), iar din variabilă devine particulă (prin virtualizare totală), iar particula este insignifiantă în sine, ea n-are valoare decât într-un agregat, o formaţiune dată ei de o instanţă de dincolo de această lume, numită Putere Dumnezeiască. Nu sună cunoscut? N-a fost şi pe vremea lui Nabucodonosor la fel? N-am citit cu toţii în Vechiul Testament? Iată, azi Cezarul vrea să se numească pe sine dumnezeu, iar tot omul să i se închine. Duhul Sfânt ne arată nouă, creştinilor, acestea, toţi le vedem limpede, de la copilaş la moşneag. Că nu de la şcoală înveţi să te mântuieşti, ci din rugăciune, din Sfânta Biblie, şi dacă trăieşti viaţa Bisericii. Nu ne trebuie să despicăm firul, avem credinţă în duhovnicii neamului creştin, şi ŞTIM că actele astea nu-s de la Dumnezeu, nu-s bune, nu te mântuieşti dacă le primeşti.

Duhul Sfânt, iată, lipseşte din cei ce apără identitatea antihristică. Că aceia atât de tare se tem să creadă cugetul Bisericii care grăieşte: NU!, şi atât de mult dispreţ au faţă de cuvioşi, de mucenici, de bătrâni, încât fac orice să demonstreze că au ei mai mult rafinament teologic şi mai mult discernământ duhovnicesc decât toţi aceia. Se cred mai deştepţi, mai cumpătaţi şi mai sfinţi decât Biserica. Şi Arie făcea aşa, şi toţi ca el, şi nu cred că-i e bine acolo unde e acum.

Ce să zică duhovnicul, la spovedanie, celui necredincios în cuvântul Sfinţilor, care primeşte identitatea potrivnică lui Hristos ca şi cum ar fi o datorie civică, sau ca şi cum nu ar fi el acela care te identifici cu ea? „Te iert şi te dezleg pe tine, robul satanei nr. 746?” Cum să îl împărtăşească? „Se împărtăşeşte robul satanei, nr. 3465?” Cum să se îngroape? „Aici odihneşte robul satanei, nr. 087?” Nu vă amăgiţi! Nu este mântuire pentru cel ce leapădă Botezul.

Iată pun înaintea ta viaţa şi moartea, zice Domnul Dumnezeu. Alege viaţa. Viaţa veşnică. Alege, şi tu creştine, şi tu, necreştine, pe Unicul Stăpân şi Împărat, Hristos.

197 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 2. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 3. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 4. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 5. Marius Barbu said, on februarie 23, 2014 at 9:15 pm

  uite ce scrie acum acolo pe sit
  http://manastirea.petru-voda.ro/2014/02/11/parintele-hariton-negrea-despre-actele-electronice/

  In urma reacțiilor negative avute la adresa mea, ca stareț al Mănăstirii Petru Vodă, am considerat să retrag acest articol, care nu era un comunicat de presă, ci o învăţătură de credinţă ortodoxă ce se adresa în mod exclusiv credincioşilor din Biserică. Rămîn, totuşi, în continuare foarte îngrijorat de evoluția tuturor actelor electronice (nu doar pașapoarte, cum s-a insinuat, ci toate tipurile de acte electronice, în primul rînd cărți de identitate, apoi carduri de sănătate, carduri bancare, paşapoarte, etc) impuse în România şi în lume în ultimii ani.

  Protosinghel Hariton Negrea
  Stareţ al Mănăstirii Petru Vodă

  Apreciază

  • Iacoboaie Radu said, on februarie 24, 2014 at 9:31 pm

   Nu pot să cred că pot fi retractate cele afirmate de părintele stareț. Cred că se fac presiuni mari asupra sa sau dezinformări. Cine ar avea de câștigat cel mai mult din aceasta? Masoneria.

   Apreciază

 6. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 7. Anonim said, on iunie 5, 2014 at 9:25 am

  Va rog din toata fiinta mea nu va faceti documnetele cu cip, eu deja mi-am plans zilele ca din proasta socotina, neindrumare si intunecimea mintii din cauza pacatelor, mintea mea nu era suficient de inteleapta la momentul respectiv cand mi-am facut pasaportul biometric. Acum stau si plang ca nu mi-a mai ramas nimic decat durere. Nu-l lasati pe Dumnezeu pentru niste acte amarate, nu va ucideti sufletul. Dumnezeu o sa va ocroteasca si intareasca daca nu le acceptati. Imi pare rau ca nu prea am cum, dar v-as scrie si prezicerile staretilor din Rusia (traducerea din lb. rusa) unde sunt explicate toate etapele care sunt si se intampla, daca as fi fost mai rasarita la minte si mai bine informata nu ajungeam aici.

  Nu actelor biometrice, aveti grija de voi.

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 5, 2014 at 9:30 am

   Anonim

   De ce nu prea ai cum?

   Apreciază

   • Anonim said, on iunie 6, 2014 at 9:57 am

    Este un video lung de youtube si nu stiu cum as putea sa stau sa pun o traducere completa.
    Sunt 49 de parti, mai jos este link-ul: (fiecare parte are 15 minute)

    Daca aveti sugestii sunt bine venite.
    Au inceput sa scoata o parte din ele, poate peste ceva timp nu o sa mai poata fi accesat.

    Apreciază

   • saccsiv said, on iunie 6, 2014 at 10:09 am

    Anonim

    Tu ai de fapt un transcript in romana la fiecare din cele 49 de parti? Daca da, pui link video 1 si transcriptul 1 in primul comentariu. Apoi link video 2 si transcriptul 2 in al doilea comentariu. Si tot asa.

    Sau lasam link-ul cu lista de redare si postezi aici tot transcriptul.

    Apreciază

 8. Anonim said, on iunie 6, 2014 at 10:42 am

  Am gasit o varianta si in limba engleza, nu am reusit sa o ascult, momentan sunt la lucru. Dar pana una alta sper sa va fie de folos:

  In limba rusa este mult mai detaliat, inclusiv explica cum o sa fie oamenii cipati cu forta si ce masuri sa isi ia fiecare crestin pentru vremurile respective, ce provizii sa isi faca (cuie, material simplu, spirt, unele medicamente).

  Cum o sa treaca dolarul la euro (euro o sa devina moneda unica), ce cataclisme o sa fie prin ce parti, razboaie. Parintele Iustin Parvu avea dreptate, prin cip se urmareste controlul total asupra omului, o sa fie inclusiv asupra gandurilor.

  O sa mai fie si un alt document care se v-a emite in toata lumea (gri) in care o sa fie introduse toate datele omului, se v-a comasa in el si cardul bancar si cel de sanatate… In acel moment cand omul isi face documentul se pune pecetea prin laser (pe mana sau frunte) in functie de situatie. Ea nu o sa fie vizibila numai dupa explozie solara si atuncii oamenii o sa se trezeasca peste noapte cu 666 pe mana sau pe frunte.

  Posibil sa fie vorba si despre pasapoartele biometrice si buletinele cu cip.

  Ar fi multe de scris si de tradus dupa cum am mentionat in mesajul de mai sus. Daca o sa aveti nevoie de detalii mai multe o sa incerc eventual sa fac un rezumat si sa ma mai uit inca odata la toate partile, nu as vrea sa va dau ceva informatii sau traduceri eronate.

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 6, 2014 at 10:49 am

   Anonim

   Parca zicei altceva initial, dar nu conteaza.

   Fa macar un rezumat.

   Apreciază

 9. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 10. Anonim said, on iulie 7, 2014 at 2:33 pm

  Imi cer scuze ca am revin mai tarziu dar a durat putin.
  Mai jos linkul cu un rezumat la video plus traducerea:

  Vyacheslav Krasheninnikov (Slava) ( 1982 – 1993 )
  Acest video este comasat din filmul original: “Русский ангел” – Inger rus, care cuprinde 2 parti.
  Fiecare parte contine alte 4 parti, in total in jur de 10 ore.

  Explicatiile oferite de mama lui Slava, traducerea prezentarii video dupa cum urmeaza:
  “ La sfarsitul vremurilor, cand o sa vina vremuri foarte grele, pe pamant o sa se intample evenimente deosebite care nu au fost descrise nicaieri de nici un proroc. Oamenii aceste prorociri nu le stiu. Si de aceea chiar si cei alesi o sa se gandeasca , cum trebuie inteles.
  Slava a spus ca vremurile o sa fie foarte grele, pentru ca peste tot o sa se faca interceptarea convorbirilor. Toti o sa stie si o sa auda tot, iar crestinii o sa fie prigoniti, ei va trebui singuri sa plece si sa ia ceva masuri. Vremurile in curand o sa fie mai rele decat pe vremea lui Stalin. In primul rand oamenii de stiinta, aceste cipuri nu au pregatit doar pentru oameni dar si pentru animale. Luati ca exemplu corbul, el traieste mult, de ce acest corb sa nu zboare si sa nu colecteze informatia dupa cum vor, cipurile astea o sa fie probabil pe fiecare stalp. Toate acestea o sa lucreze impotriva omului, in special impotriva ortodoxilor. Oamenii o sa discute in soapta pe strada si tot degeaba, totul o sa se inregistreze. Control total asupra corpului si sufletului.
  Peste tot pe pamant, sub ape, totul o sa fie auzit si inregistrat. Nu mai spun de telefoanele mobile. Slava spunea ca oamenii trebuie sa plece pe pamant (se refera la gospodarii), pentru ca ploaie nu o sa fie, apa nu o sa fie, dar oamenii care nu l-au tradat pe Dumnezeu, Dumnezeu o sa le permita ca macar cateva legume sa poata sa cultive in gradina. O sa indure o vreme greutati si lipsuri dar dupa aceea Dumnezeu o sa inceapa sa le ajute.
  Totul o sa fie ocupat, toate orasele mari, drumurile principale, toate o sa fie ocupate de aceste trupe special. Iar crestinii care nu l-au tradat pe Dumnezeu, singuri va trebui sa plece de la o astfel de societate, sa se ascunda pe undeva. Iar sa se ascunda o sa le ajute Dumnezeu. Si ei o sa il astepte, iar cine nu o sa-L tradeze pe Dumnezeu, nici unul nu va murii. Slava a spus: pe ai lui, Dumnezeu o sa ii pazeasca. Ei o sa traiasca in asezari nu foarte mari. La inceput o sa suporte o vreme greutati si lipsuri iar dupa o sa traiasca liber, pentru ca pe ei Dumnezeu o sa ii acopere si o sa fie nevazuti fortelor acestea. Fortele necurate nu o sa le vada, pentru ca politia cipata nu o sa vada nici casa, nici omul, nici locul unde s-a ascuns.
  Slava zicea ca oamenii care au primit pecetea, fara sa se gandeasca la ceva, ei o sa traiasca sarbatorind si veselindu-se, nu o sa aiba treaba cu crestinii, nu o sa aiba nevoie de ei. Dar dupa aceea, ei singuri o sa mearga sa ii caute, asa rautate o sa se iveasca in ei, pentru ca o sa simta cum se apropie Dumnezeu. Slava a spus ca pecetea, cei care nu s-au ascuns cu siguranta o s-o primeasca.

  Cand Slava mi-a spus ca toti in curand o sa ajunga sa se tampeasca (prosteasca), eu desigur m-am indoit. L-am intrebat, cum asa?
  El a explicat, ca toti o sa inceapa sa se prosteasca si ca ei, oamenii, macar cumva sa reziste de acest rau trebuie neaparat, neaparat, doar biserica poate sa ajute, spovedirea pacatelor, neaparat Impartasania ca sa nu prosteasca omul asa repede. Trebuie multa rugaciune acasa, iar postul trebuie tinut cu dreapta socoteala. Si zicea ca alta varianta nu exista. Omul pur si simplu nu se va salva.

  Rusia se va destrama in regiuni, si fiecare regiune o sa supravietuiasca de una singura. O sa inceapa sa se mute populatie dintr-un loc in altul. In Caucaz o sa fie razboi, o sa moara multa lume. Dar si fara razboi o sa moara mai multa lume decat in timpul razboiului. Slava zicea ca in tara nu o sa fie metal, panza. Zicea: cand nu o sa fie metal, toate cimitirele o sa fie jefuite, toate gardurile din metal, cruci, totul o sa adune si o sa topeasca. Nici macar un cutit mic de metal nu o sa poata gasii nicaieri, nici cuie nici cutit. De acea Slava zicea oamenilor care veneau la el: “sa va aprovizionati cu lopeti, cuie cu tot aceea ce in timpuri grele o sa ajute omul sa supravietuiasca. Zicea ca o sa trebuiasca foarte multa panza simpla. Eu am intrebat : de ce? Iar el a raspuns: mama, o bucatica de panza nimeni nu o sa gaseasca, panza de fel nu o sa fie. Iar toate bolile o sa se intoarca. Toate bolile care exista o sa revina, zicea ca trebuie sa facem provizii si cu medicamente, trebuie facute provizii de spirt, ca sa curate ranile. Dupa prezicerile lui vremuri grele.

  Slava a spus: “cei drepti sa faca dreptate, iar cei nedrepti sa faca nedreptate”, pe mine foarte mult m-au mirat aceste cuvinte, un copil nu poate sa spuna asa ceva. Nimic nu se poate schimba sau oprii, in cer totul s-a decis, in curand pe pamant o sa fie Dumnezeu.

  Slava zicea ca primul document neomenesc, de la satana, o sa fie voucher-ul, dupa acea orice alt document o sa fie numai de la el, ele nu sunt de la om. El a explicat, ca atunci cand o sa vina astfel de timpuri, cand oamenii o sa inceapa sa accepte astfel de documente, inainte de acest ultim document mondial {pasaport-buletin? – In limba rusa “паспорт”poate sa insemne si pasaport si buletin (la pasaport I se mai spune si “ загранпаспорт”) } o sa fie o microschema (biocip), Slava a numit-o microschema si el a spus, ca aceasta microschema deja de multa vreme, pe ascuns fata de parinti in unele maternitati din Moscova se pune sub piele la copii. Iar parintii nici macar nu inteleg de ce li s-a nascut asa copil inteligent. Asta se practica in ascuns si demult. Iar cand o sa puna la toti oamenii, dupa cum am inteles pe Slava, oamenii o sa inceteze sa fie oameni. O sa ramana ca dupa acest biocip sa puna pecetea.
  Slava a spus cum se v-a pune pecetea. Ei o sa inventeze document mondial (pasaport-buletin?), sub forma unui card de plastic mic, gri si foarte dragut, o sa il dea tuturor, iar oamenii cand o sa intinda mana dupa acest document (bulletin-pasaport?) mondial, de regula mana dreapta, aparatura (echipamentul) o sa fie gandit in felul urmator: ca omul ori mana dreapta o sa intinda dupa acest document ori inainteaza fruntea (inclinandu-se), depinde unde cum o sa fie amplasata aparatura, o sa il elibereze in toata tara, in toata lumea. El a spus ca deobicei pe mana dreapta la nivelul incheieturii sau pe frunte prin aceasta aparatura o sa puna trei de sase cu fascicule izotopice (изотопами лучами – nu stiu o traducere mai exacta, cred ca se refera la un fel de laser). Si Slava a spus ca cei care vor primi pecetea, exact aceasta, Dumnezeu nu o sa ierte pe nimeni. Si Slava a spus, ca dupa o sa treaca ceva timp, si oamenii o sa inceapa cu palma sa-si acopere fruntile, o sa inceapa sa poarte maneci lungi, pentru ca se vor trezi intr-o zi si aceste trei cifre o sa lumineze pe frunte cu o lumina verde, ca si la ceasul electronic. Dupa vede, unul poarta deschis aceasta pecete ( fara sa o ascunda), al doilea si nu o sa se mai rusineze, la inceput o sa mai aiba rusine, o sa le fie jena, dar dupa o sa inceteze sa se mai rusineze si o sa inceapa sa poarte pecetea antihristului la vedere.
  Acum se elaboreaza astfel de tehnologii, auzim la televizor. Iar Slava zicea ca o sa construiasca magazine mari , acolo o sa fie marfa de calitate foarte buna, produse foarte bune. Totul o sa fie pentru astfel de oameni. Iar pentru oamenii care nu o sa fie deacord cu acest sistem, pentru o vreme o sa mai fie magazine, dar totul o sa devina tot mai scump, calitatea produselor tot mai proasta.
  Oamenii care vor avea pecetea, a spus ca inca pentru o perioada nu o sa fie atat de rai, ei treptat o sa devina foarte rai. Dar inainte de asta o sa incerce inca sa dea din produsele (mancarea) lor oamenilor nevoiasi, familiilor lor care n-au primit pecetea. Insa oamenii care nu au primit pecetea , nu o sa poata inghitii nici macar o bucatica, pentru ca Slava a spus: ori o sa dea afara, ori pur si simplu nu o sa poata inghitii. Adica mancarea obisnuita pentru acesti oameni nu o sa mai fie buna. Oamenii nu o mai pot manca. Despre mancarea care o s-o manance oamenii cu pecete, el zicea ca pe fiecare prajiturica, pe fiecare bomboana separat o sa stea trei de sase, trei cifre mici.
  Acum am vazut asta la televizor, deja aceasta mancare exista, au aratat porcii cum le-au crescut mari si albe, porci cipati, iar pe margini (contur) lumineaza cu o lumina verde, eu cand am vazut nu imi venea sa cred, asta este tot despre ce a vorbit Slava. Dar el spunea de om, ca omul o sa straluceasca cu lumina verzuie si ca va putea manca doar astfel de alimente. Iar oamenii normali, fara cip nu o sa poata, nici sa inghita. Si de aceea el zicea ca oamenii care o sa rabde, nu o sa primeasca pecetea, o sa fie ispititi, el a spus un exemplu: Omul se convinge singur pe el, ca eu doar intru in acest magazine, si o sa ma uit, cu ce ii hranesc, ce au acolo. Zice: intra omul in magazine si de foame incepe din neputinta omeneasca sa ia, si cand trece prin casa, prin casa primeste trei de sase, inca asa o sa fie.
  Slava spunea ca oamenii care au primit pecetea, treptat o sa devina foarte rai, dupa o sa inceapa asa tare sa ii invidieze si sa se supere pe cei care nu au primit pecetea, pentru ca o sa inteleaga, ca ei au fost prinsi in capcana celui rau. Si acesti oameni o sa fie nevoiti sa se ascunda de ai lor. La inceput de buna voie o sa primeasca pecetea, chiar sa ceara, dupa cu forta la toti in masa o sa inceapa sa se puna pecetea, si dupa pur si simplu o sa ii fugareasca pe cei ce nu au pecetea. Pentru ca , dupa cate am inteles, o sa mearga semnal de la aceasta microschema si trebuie sa vina raspuns, daca merge omul pe drum si de la el trebuie sa vina semnal dar de la omul respectiv semnalul nu vine, inseamna ca pe acel om o sa-l prinda, chiar o sa-l fugareasca. Politia statului (o sa fie si armata si politia, o sa fie o singura fata) ei o sa prinda astfel de oameni (fara cip) si cu forta o sa le puna pecetea.
  Asa vorbeste o sa alegi crucea sau painea, poti sa intelegi asta in mai multe feluri painea si crucea. Slava zicea ca si cu forta o sa puna cipul. O sa stea o dubita, o sa se uite, merge o masina, cati oameni, toti sau nu cu cip? Daca este careva fara cip, opresc masina (aceste brigade) implanteaza cipul si mergi mai departe. De aceea crestinii pe drumuri sa nu mearga nici sa se plimbe, de acea cat mai departe de drumurile principale crestinul trebuie sa plece.

  Crestinii va trebui sa se ascunda, chiar si de oameni. Aceea care o sa inteleaga ca au cazut in capcana, singuri o sa ii urmareasca pe ceilalti. Slava zicea, cand antihrist o sa fie pe pamant toti dracii o sa iasa pe pamant si o sa intre in oameni. Iar in iad o sa fie mai liniste decat pe pamant pentru ca nu toti dracii ramasi in iad o sa isi indeplineasca indatoririle cu sarguinta. Zicea ca acest conducator mondial o sa le permita toate oprelistile, si o sa spuna ca biserica a invatat gresit, ca totul a fost creat de Dumnezeu pentru ca omul sa se desfateze de toate acestea.

  Asa tragedie mare ne asteapta, si a venit sa ne avertizeze, ca acestea sunt ultimele vremuri, ca acestea sunt numerele si aceasta este pecetea si ca Dumnezeu nu o sa ierte pe nimeni, nici sa nu spere. Multi dau din maine, de cate ori a venit sfarsitul lumii, dar nu au fost pana acum cipuri, nu a fost nici o pecete, tot ce se intampla acum nu a mai fost niciodata, nici nu a venit in astfel de timpuri baietel mic sa avertizeze ca acestea sunt vremurile si sa spuna: “dreptii sa faca dreptate iar nedreptii sa faca nedreptate”, nu se mai poate schimba nimic, in cer totul s-a stabilit, in curand o sa vina Dumnezeu, si nu o sa ierte pe nimeni care a primit pecetea. “

  Apreciază

 11. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază

 12. […] IN SFARSIT … Staretul Hariton Negrea: CINE PRIMESTE ACTELE ELECTRONICE SE LEAPADA DE HRISTOS […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: