SACCSIV – blog ortodox

Sf. Nicolae Velimirovici – Cuvânt la Ajunul Crăciunului şi Utrenia Zilei de Crăciun

Posted in Nasterea Domnului by saccsiv on decembrie 24, 2012

Matei 1:18-25 Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis, grăind: Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus căci El va mântui poporul Său de păcatele lor. Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice: “Iată, Fecioara va avea în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte: Cu noi este Dumnezeu.” Şi deşteptându-se din somn, Iosif a făcut aşa precum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat la el pe logodnica sa. Şi fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Unul-Născut, Căruia I-a pus numele Iisus.

Cel care, în ascultare şi smerenie, se apropie de Domnul Iisus Hristos nu va mai dori niciodată să se despartă de El.

Prima încercare pentru un ostaş din oastea lui Hristos este lucrarea în ascultare şi smerenie.

Lumea cea nouă, zidirea cea nouă, omul cel nou: toate au început cu ascultare şi smerenie. Lumea cea veche a călcat peste ascultarea faţă de Dumnezeu, şi peste smerenia faţă de El şi prin aceasta a stricat podul care lega pământul de cer. Materialele  duhovniceşti pentru reconstruirea acestui pod sunt, înainte de toate, ascultarea şi smerenia.

Cât timp Adam era bogat în ascultare şi smerenie, nu era cu putinţă să faci deosebirea între duhul său şi Duhul lui Dumnezeu, între voia şi gândurile sale şi cele ale lui Dumnezeu. El simţea, dorea şi gândea nimic altceva decât întru Dumnezeu şi spre Dumnezeu. Aşa cum îngerii lui Dumnezeu se aflau pururea  înaintea lui Dumnezeu, tot aşa era şi Adam (într-o apropiere directă) şi din această apropiere se vedea Izvorul luminii, al înţelepciunii şi al iubirii. El nu avea nevoie să aprindă o lumânare, vieţuind chiar în Soarele Însuşi. Lumânarea sa nici nu ar fi ars, nici nu ar fi dat lumină în lumina acelui Soare.

Dar atunci când Adam a nesocotit ascultarea şi a pierdut smerenia – şi acestea două se câştigă sau se pierd întotdeauna împreună – atunci comunicarea sa directă cu Dumnezeu s-a rupt, podul s-a prăbuşit şi el a căzut într-o întunecime înfricoşătoare, nemişcată, în care el singur a trebuit să se lumineze, cu propria sa lumânare – lumânarea pe care i-o dăduse Dumnezeu atunci când dreptatea Lui  l-a scos din Rai. Atunci el a început să facă o deosebire între el şi Dumnezeu, între voia lui şi voia lui Dumnezeu, simţămintele lui şi cele ale lui Dumnezeu – el nu numai că a început să facă şi să vadă o deosebire, dar nu a mai fost în stare (decât numai uneori, în clipele de iluminare) să-şi dea seama de asemănarea sa cu Dumnezeu.

Doamne, în ce stare, nenorocită şi necuprinsă, se află din pricina neascultării şi a mândriei, cel care a fost făcut la început după chipul şi asemănarea Sfintei Treimi! (Spune Filaret al Moscovei în Omilia sa la Intrarea Maicii Domnului în Biserică: “În omul care se afla în starea fără de păcat ‘chipul lui Dumnezeu’ era izvorul binecuvântării; în omul căzut, era [numai] nădejdea binecuvântării.”) Doamne, suntem cu toţii urmaşii lui Adam, toate mlădiţe mici din tulpina cedrului căzut care se ridicase odinioară măreţ deasupra făpturilor lui Dumnezeu din Rai; mlădiţe mici zdrobite de buruieni mari ale naturii nemiloase, sălbatice, care crescuse ca un zid între el şi Izvorul iubirii fără de moarte.

Vedeţi numai cum, într-o singură clipă, neascultarea şi mândria strămoşului omului schimbă pe dată întreaga zidire din jurul său şi el se înconjoară de o oştire de neascultători şi mândri!

Pe când Adam era ascultător şi smerit înaintea Ziditorului său, totul în jurul său respira ascultare şi smerenie. Dar ce schimbare a venit cât ai clipi din ochi! În momentul căderii lui Adam, el a fost înconjurat de neascultare. Lângă el se afla neascultătoarea Eva. Se afla mai-marele care răspândea neascultarea şi mândria, duhul neascultării – Satan. Se afla întreaga natură – neascultătoare, răzvrătită şi plină de mânie. Fructul, care se topise până atunci cu dulceaţă în gura omului, a început să-i surâdă cu amărăciune. Iarba, care se înfăşurase în jurul picioarelor lui ca mătasea, a începuit să-l înţepe ca acele. Florile, care se bucuraseră dăruindu-i mireasma lui să o respire pentru Domnul, au început să se sufoce cu buruienile, ca să-l îndepărteze pe om de ele. Fiarele sălbatice, care s-au gudurat mai înainte în jurul lui ca mieluşeii, au început să sară la el cu dinţii ascuţiţi şi cu ochii aprinşi de furie. Totul s-a sălbăticit şi s-a împotrivit lui Adam. Şi cea mai bogată dintre toate făpturile s-a simţit ca fiind cea mai săracă. Înveşmântat mai întîi în slavă îngerească, s-a simţit acum umilit, însingurat şi gol: atât de gol, că a fost silit să ia din natură învelitori ca să-şi acopere goliciunea, atât cea trupească, cât şi cea sufletească. A început să ia piei de la animale şi frunze de copaci ca să-şi acopere trupul; şi pentru sufletul său a început să ia de la toate făpturile – de la făpturi! – cunoştinţe şi îndemânări. Cel care la început băuse din Izvorul îmbelşugat al vieţii era acum silit să umble cu animalele, să se plece în noroi ca să bea din adâncitură pentru a-şi potoli setea trupească şi sufletească.

Priviţi acum la Domnul Hristos. Este ascultare şi smerenie desăvârşită. Arhanghelul Gavriil, cel ce este ascultarea şi smerenia îngerească; Fecioara Maria – ascultare şi smerenie; Iosif – ascultare şi smerenie; păstorii – ascultare şi smerenie; craii de la răsărit – ascultare şi smerenie. Furtuni ascultătoare, vânturi ascultătoare, soarele şi luna ascultătoare, oameni ascultători, fiare ascultătoare, mormântul însuşi ascultător. Totul este ascultare pentru Soarele lui Dumnezeu, Noul Adam şi totul este smerit înaintea Lui, căci şi El este ascultător faţă de Tatăl Său, în chip desăvărşit, şi este smerit înaintea Lui.

Se ştie că, laolaltă cu tot ceea ce omul seamănă şi cultivă în pământ, răsar îndată şi alte plante şi ierburi, care nu au fost niciodată semănate, nici cultivate. Tot la fel este şi cu faptele cele bune: poţi semăna şi cultiva ascultarea şi smerenia cu mare grijă în sufletul tău şi vei vedea că un întreg buchet de alte fapte bune vor răsări îndată lângă ele. Printre primele vor fi simplitatea, atât în lăuntru, cât şi în afară. Ascultătoarea şi smerita Fecioara Maria era împodobită în acelaşi timp şi cu simplitate ca de copil. Acest lucru este la fel de adevărat şi pentru dreptul Iosif, şi pentru Apostoli şi Evanghelişti. Priviţi doar la simplitatea fără de asemănare cu care povestesc Evangheliştii marile întâmplări din istoria mântuirii omului, din istoria lumii! Vă puteţi închipui cu ce amănunte şi cu ce înfumurare ar fi scris un scriitor din lume, de exemplu, despre învierea din morţi a lui Lazăr, dacă ar fi fost de faţă la acel întâmplare? Sau ce fel de dramă prozaică şi înfumurată ar fi scris despre tot ceea ce urma să se petreacă în sufletul lui Iosif cel ascultător, smerit şi simplu, în clipa în care a descoperit că fecioara care se afla sub ocrotirea logodnei cu el, era însărcinată? Aceasta se relatează în câteva propoziţii simple de către evanghelist în Evanghelia de astăzi: Iar naşterea lui Iisus aşa a fost: Maria, mama Lui, fiind logodită cu Iosif, fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Înainte de aceasta, evanghelistul dăduse genealogia Domnului Iisus, sau mai precis, aceea a dreptului Iosif, de la tribul lui Iuda şi casa lui David. În această genealogie, evanghelistul a înşirat oameni, născuţi din bărbaţi în chip firesc, aşa cum se nasc pe pământ toţi oamenii muritori. Apoi el începe îndată să vorbească despre naşterea Domnului şi zice: Iar naşterea lui Iisus Hristos aşa a fost…, ca şi cum, cu acest “iar”, el vrea să arate chipul neobişnuit şi minunat al naşterii Lui, cu totul fără de asemănare cu chipul naşterii tuturor strămoşilor mărturisiţi ai lui Iosif. Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif. În ochii lumii, această logodnă era văzută ca o introducere în viaţa unui cuplu căsătorit; dar în ochii Mariei şi ai lui Iosif nu era acelaşi lucru. Cerută cu lacrimi de la Dumnezeu, Fecioara Maria a fost făgăduită lui Dumnezeu prin jurământul părinţilor săi. Cât despre ea, aceasta a primit cu voia ei jurământul făcut de către părinţii ei, după cum se vede în anii cei mulţi de slujire în Templul din Ierusalim. Dacă şi-ar fi urmat chemarea, fără îndoială că şi-ar fi petrecut tot restul zilelor vieţii ei în templu, întocmai ca Ana, fiica lui Fanuel (Luca 2: 36-37), dar legea a hotărât altceva şi aşa a trebuit să fie. Ea a fost logodită cu Iosif nu ca să vieţuiască în căsătorie cu el, ci pentru a scăpa de căsătorie. Toate amănuntele acestei logodne şi înţelesul ei se află în Predania Bisericii. Şi dacă oamenii ar aprecia tradiţia cu privire la Maica Domnului, la dreptul Iosif şi la toţi oamenii împreună lucrători cu aceştia, şi care sunt pomeniţi în Evanghelie, atât de mult cât apreciază ei tradiţiile – unele dintre ele dintre cele mai crunte – despre căpeteniile, conducătorii şi înţelepţii acestei lumi, sensul logodnei Preasfintei Fecioare Maria cu Iosif ar fi desluşit tuturor.

(Sfântul Ignatie spune că Fecioara ar fi fost logodită “ca naşterea Lui să fie tăinuită în faţa diavolului; ca diavolul să creadă că El S-a născut dintr-o femeie căsătorită şi nu dintr-o fecioară.” Şi aceasta se află în Comentariu la Matei al lui Ieronim şi în A doua omilie la Bunavestire al Sfântului Grigorie al Neocezareei).

Fără să fi fost ei înainte împreună…Aceste cuvinte nu înseamnă că după aceea cei doi au fost împreună ca bărbat şi femeie, ori că aceasta a fost în mintea Evanghelistului. În acest caz, Evanghelistul este interesat doar de naşterea Domnului Iisus şi nimic altceva şi el scrie cuvintele de mai sus pentru a arăta că naşterea Lui a avut loc fără să fi fost ei împreună ca bărbat şi femeie. De aceea înţelegeţi cuvintele înţelepte ale Evanghelistului ca şi cum el ar fi scris: “şi fără să fi fost ei înainte împreună s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt”. Numai de la Duhul Sfânt putea fi zămislit Cel care, în mijlocul împărăţiei întunericului şi răului, urma să afle Împărăţia Duhului luminii şi dragostei. Cum ar fi fost cu putinţă să-Şi îndeplinească menirea Dumnezeiască pe pământ, dacă El ar fi venit pe pământ prin toate căile pământeşti obişnuite, împiedicat de păcat ca ei, şi simţind duhoarea urâcioasă a stricăciunii care aduce moartea, aşa cum se întâmplă cu toţi? În cazul acesta, vinul nou ar fi avut mirosul burdufurilor vechi de vin şi Cel care venise să mântuiască lumea ar fi avut nevoie de mântuire. Lumea s-ar putea mântui numai printr-o minune a lui Dumnezeu; aceasta era credinţa tuturor oamenilor de pe pământ. Şi atunci când se lucrează minunea lui Dumnezeu, ea nu trebuie pusă la îndoială, ci primită, şi trebuie căutat în ea leac şi mântuire.

Cum a răspuns Iosif când a aflat despre sarcina Fecioarei Maria? Iosif, logodnicul ei, drept fiind şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Vedem că el a fost în ascultare de legea lui Dumnezeu. El a împlinit voia lui Dumnezeu căci până atunci aceasta fusese revelată iudeilor. Şi el a fost smerit înaintea lui Dumnezeu. “Nu te face drept”, atenţionează înţeleptul Solomon (Sirah 7:5). Cu alte cuvinte: nu sili la prea multă dreptate pe cei care păcătuiesc. Ci caută să simţi slăbiciunea ta şi propriile tale păcate şi sârguieşte-te cu milostivire să uşurezi judecarea păcătoşilor. Insuflat cu acest duh, Iosif nu a vrut să o vădească pe Fecioara Maria spre judecată pentru presupusul păcat: şi nevrând s-o vădească, a voit s-o lase în ascuns. Acest plan al său ne arată ce fel de om era Iosif, chip de dreptate şi milostivire desăvârşită, cum putea să ne arate vechea Lege. La el totul era simplu şi lămurit, aşa cum putea fi în sufletul unui om cu frică de Dumnezeu.

Dreptul Iosif aflase doar o cale potrivită când a venit cerul în planul său cu o poruncă neaşteptată:

Şi cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind: “Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.” Îngerul Domnului, care mai înainte vestise Preacuratei Fecioare  venirea în lume a Dumnezeului-Om, vine acum să lumineze calea înaintea Lui şi să o bătătorească sub picioarele Lui. Îndoiala lui Iosif era o piedică în calea Lui – o piedică foarte grea şi primejdioasă care trebuia îndepărtată. Pentru a arăta cât de lesne le este puterilor cereşti să facă lucruri care sunt cu neputinţă pentru oameni, îngerul nu i-a apărut lui Iosif într-o viziune, ci într-un vis. Cu aceste cuvinte către Iosif fiul lui David, îngerul a vrut să-l răsplătească şi să-l atenţioneze în acelaşi timp. Ca urmaş al Împăratului David, tu trebuie să te veseleşti de această taină sfântă şi să o înţelegi mai bine decât  alţii.

Dar cum este aceasta că îngerul se referă la Fecioară ca logodnica lui: “Nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta”? La fel a spus Domnul de pe Cruce mamei Sale: “Femeie, iată fiul tău!” şi către ucenicul Său: “Iată mama ta!” (Ioan 19:26-27). Cu adevărat, cerul se lipseşte de cuvinte şi nu spune nimic de prisos. Dacă nu ar fi fost necesar să se spună aceasta, de ce a spus-o îngerul? Dacă numind-o pe Maria logodnica lui Iosif este pentru unii necredincioşi un motiv de poticneală, aceasta este tocmai ocrotirea curăţiei împotriva puterilor necurate. Întrucât cuvintele lui Dumnezeu nu sunt ascultate numai de către oameni, ci de către toate lumile, atât bune, cât şi rele. Cel care doreşte să pătrundă în inima tuturor tainelor lui Dumnezeu, trebuie de asemenea să primească planurile lui Dumnezeu pentru toate lucrurile cele văzute şi nevăzute.

“Că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.” Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi nu a omului. Nu te uita la firea, nici să nu te înfricoşeze legea. Aceasta este lucrarea Celui care este mai mare decât firea şi mai puternic decât legea, fără de care firea ar fi lipsită de viaţă şi nici nu ar avea tăria legii.

Din ceea ce i-a spus îngerul lui Iosif, se vede lămurit faptul că Fecioara Maria nu-i spusese nimic despre întâlnirea ei de mai înainte cu  marele arhanghel, cum este la fel de lămurit faptul că acum, când Iosif avea de gând să o izgonească, ea nu s-a apărat în nici un chip. Vestea îngerului, la fel cu toate tainele cereşti care i-au fost dezvăluite treptat, ea le păstra punându-le…în inima sa (Luca 2:19; cf. 2:51). În credinţa şi ascultarea faţă de Dumnezeu, ea nu s-a dat înapoi de la nici o umilire faţă de oameni. “Dacă îndurările mele sunt plăcute lui Dumnezeu, de ce nu le-aş îndura?” au spus mai târziu mucenicii creştini. Vieţuind în rugăciune necurmată şi cugetând la Dumnezeu, Precurata putea spune şi ea: “Dacă umilirea mea este bine-plăcută lui Dumnezeu, de ce nu aş îndura-o? numai să fiu dreaptă înaintea lui Dumnezeu, cine cunoaşte inima şi lumea poate face ce vrea cu mine.” Ea ştia bine că oamenii nu-i puteau face nimic dacă Dumnezeu nu îngăduia. Ce smerenie aleasă este aceasta înaintea Dumnezeului celui viu şi ce dragoste minunată faţă de voia Lui! Şi mai mult – ce duh viteaz se vede în această fecioară aleasă: “Cine este omul cel ce se teme de Domnul” (Psalm 24/25:13). Pe când cei păcătoşi din zilele noastre ca şi în toate vremurile aduc mărturisitori mincinoşi ca să mărturisească pentru ei, Fecioara Maria, care nu a avut bărbat care să mărturisească pentru ea, ci numai pe Dumnezeu Cel Atotputernic, ea nu s-a apărat; nu s-a tulburat, ci a rămas liniştită – şi a aşteptat ca Dumnezeu, la vremea Lui cea bună să o lămurească. Şi Dumnezeu S-a grăbit să lămurească alegerea Lui. Acelaşi înger care îi descoperise marea taină a zămislirii ei s-a grăbit să vorbească acum în locul Fecioarei celei tăcute. Apoi i-a tălmăcit lui Iosif ceea ce deja  se întâmplase şi îngerul a mers mai departe şi i-a spus ceea ce urma să fie:

“Ea va naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.”  Hrisostom spune: “El nu spune: ‘ea îţi va naşte fiu’, ci pur şi simplu ‘va naşte’, pentru că ea nu naşte numai pentru el, ci pentru lumea întreagă”. Îngerul i-a spus lui Iosif să se poarte cu Noul-Născut ca şi cum ar fi tatăl Lui adevărat şi de aceea el spune: “şi vei chema numele Lui”. “Iisus” înseamnă “Mântuitor” şi de aceea următoarea vorbire începe cu “căci”, însemnând: Îl vei numi “Mântuitor”, “căci El va mântui poporul Său de păcatele lor.”

Arhanghelul este vestitorul curat al lui Dumnezeu. El vorbeşte ceea ce află de la Dumnezeu; el vede adevărul în Dumnezeu. Pentru el, firea, cu toate legile ei, este ca şi cum nu ar exista. El cunoaşte numai atotputernicia  Dumnezeului Celui viu, aşa cum şi Adam o cunoştea odinioară. Spunând: “El va mântui poporul Său de păcatele lor”, Arhanghelul a prevestit cele mai mari lucrări ale lui Hristos. Hristos urma să vină şi să mântuie oamenii, nu de vreun rău din afară, ci de cel mai mare rău, de păcat, care este pricina tuturor relelor din lume. El trebuie să mântuiască pomul omenirii nu de o mulţime de omizi care tăbărăsc asupra lui într-un an, ci de viermele de la rădăcină, de la care se ofileşte copacul întreg. El nu vine ca să mântuiască omul de oameni, ori de popoare, ci ca să mântuiască toţi oamenii şi toate popoarele de Satan, semănătorul şi stăpânul păcatului. El nu vine ca fraţii Macabei, ori Baraba, ori Bar-Kohba, pentru a stârni răzvrătire împotriva romanilor, care năvăliseră ca o mulţime de omizi asupra poporului iudeu ca să-l pustiască, ci ca un doctor fără de moarte, şi al lumii întregi, înaintea venirii căruia israelitenii şi romanii, grecii şi egiptenii şi toate popoarele de pe pământ, bolnavi şi mai mult decât bolnavi, se slăbănogeau datorită unuia şi aceluiaşi microb – păcatul. Hristos urma mai târziu să împlinească desâvârşit prevestirea Arhanghelului. “Iertate îţi sunt păcatele” a fost rostirea biruitoare peste întreaga Sa preoţime pământească din rândul oamenilor. Aceste cuvinte cuprindeau atât numirea bolii, cât şi leacul izbăvitor. Păcat: numirea bolii; iertarea păcatelor: leacul izbăvitor. Iosif a fost cel dintâi muritor din Noua Zidire, care a fost vrednic să cunoască scopul adevărat al venirii Răscumpărătorului şi esenţa adevărată a preoţiei Lui.

Ceea ce i-a spus Arhanghelul lui Iosif până acum este îndeajuns pentru acesta, care asculta de această poruncă nouă şi directă de la Dumnezeu, pentru a pune capăt gândurilor şi planului său de a o alunga pe Maria. Cerul porunceşte – Iosif ascultă. Dar nu este calea obişnuită a cerului de a porunci oamenilor fără chemarea de a înţelege şi a răspunde liber. Voia lui Dumnezeu a fost dintru început ca omul să fie liber în lucrările sale. În libertate, în alegerea liberă a omului, se sălăşluieşte toată frumuseţea fiinţei omeneşti. Fără libertate, omul ar fi doar un lucru nefiresc, înrobit al zidirii lui Dumnezeu, stăpânit şi pus în mişcare doar de către voia şi puterea Lui. În natură se află multe lucruri de acest fel făcute de Dumnezeu, dar El a sortit omului un loc aparte, dându-i libertatea de a hotărî pentru Dumnezeu sau împotriva Lui, pentru viaţă ori pentru moarte. O sălăşluire plină de cinste şi în acelaşi timp de primejdie. De aceea porunca pe care Dumnezeu o dă lui Adam nu este deloc simplă: “Din toţi pomii din rai poţi să mănânci, iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci”, şi Dumnezeu adaugă îndată: “căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit” (Facerea 2:16-17). În această ultimă parte a poruncii, Dumnezeu dă omului mintea pentru a înţelege şi o pricină pentru voia lui, ca să nu mănânce din pomul oprit – “căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit”. Îngerul face acum la fel ca şi Iosif. Primind porunca de a o lua pe Maria şi de a nu o alunga şi aflând el că rodul pântecelui ei feciorelnic era  de la Duhul Sfânt, Arhanghelul îi aminteşte lui Iosif de proorocirea desluşită a marelui prooroc: “Iată, fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel” (Isaia 7:14) şi Matei adaugă această lămurire mai limpede: “care se tâlcuieşte: ‘Cu noi este Dumnezeu’”.

Ceea ce s-a spus deja: “şi vei chema numele lui Iisus” nu se împotriveşte cu ceea ce se spune aici: “şi vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuieşte ‘Cu noi este Dumnezeu‘ “. În primul caz. lui Iosif i se spune să dea numele Lui Iisus (Mântuitor) şi în cel de-al doilea caz se lămureşte faptul că pruncul se va numi de către popoare şi neamuri Emanuel (cu noi este Dumnezeu). Atât un nume cât şi celălalt, fiecare în felul său, vădeşte scopului pentru care Hristos vine în lume şi rostului Său în această venire. El va veni ca să ierte păcatele, să-i miluiască pe oameni şi să-i mântuiască de păcat şi astfel se va numi Mântuitor – Iisus. “Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu?” (Marcu 2:7). Nimeni în lume; nimeni în cer, nici pe pământ nu are dreptul să ierte păcatele şi să mântuiască de păcat decât numai Dumnezeu Însuşi, deoarece păcatul este viermele din inima bolii acestei lumi. Nimeni nu cunoaşte grozăvia nemărginită a păcatului mai mult ca Dumnezeu, care este fără de păcat; şi nimeni nu poate scoate afară viermele păcatului decât numai Dumnezeu. Astfel, aşa a iertat Iisus păcatul şi astfel i-a făcut pe oameni întregi. El este Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Dacă cineva ar rândui numele în ordine firească, numele “Emauel” ar veni înaintea numelui “Iisus”. Pentru ca Noul-născut să poată împlini lucrarea de mântuire, El trebuie să fie Emanuel – să vină ca Dumnezeu în mijlocul nostru. Dar, oricum ar fi, aceste nume au acelaşi sens: Emanuel este Mântuitorul şi Mântuitorul este Emanuel. În orice caz, un lucru este mai lămurit decât toate celalate din lume şi anume că nu există nici un fel de mântuire în lumea aceasta dacă Dumnezeu nu vine în această lume şi că nu există nici vindecare, nici mântuire pentru noi oamenii dacă Dumnezeu nu este cu noi, nu ca o idee oarecare sau ca un vis frumos, ci cu noi aşa cum suntem noi – cu un suflet aşa cum avem noi, un trup aşa cum avem noi, în sărăcie şi suferinţă ca noi şi, în cele din urmă, în aceea că suntem noi cei mai deosebiţi de Dumnezeu – în moarte aşa ca noi. De aceea, fiecare credinţă care arată că Dumnezeu nu a venit în trup şi că El nu poate să vină în trup este neadevărată, întrucât o asemenea credinţă Îl prezintă ca o mamă vitregă şi nu ca o mamă. Îl prezintă ca fiind slab, deoarece Îl ţine întotdeauna în spatele celei mai mari lupte – lupta cu Satan, păcatul şi moartea. Satan trebuie să fie legat; prima creştere a păcatului trebuie smulsă din sufletul omului; limba şarpelui morţii trebuie să fie zdrobită – trebuie să se facă o lucrare mai mare şi mai grea decât aceea a lui Atlas purtând lumea pe umerii săi. Dumnezeul nostru a purtat această luptă şi a dus-o biruitor. Oamenilor de alte credinţe le este teamă, chiar şi în gândurile lor, să permită zeilor lor o asemenea luptă, în care împotrivitorii lor ar putea ieşi biruitori. Ce fel de mamă ar fi aceea care nu s-ar îndrepta spre pământ din iubire pentru copilul ei, să-l mângâie, să-l legene şi să-i murmure încet un cântec? Şi cu atât mai mult dacă pruncul ar fi în primejdie de foc sau de fiare sălbatice? O Doamne, iartă-ne nouă întrebările acestea! Cum ai putea să fii Tu Ziditorul milostiv al lumii şi să nu Te cobori peste noi în milostivirea Ta? Cum ai putea Tu, numai de la o depărtate înnegurată şi neîndurerată, să fi privit către ticăloşia noastră şi să nu ne fi răcorit pe noi în focul nostru şi nici să ne fi aşezat în adăpostul în care suntem atacaţi de fiare sălbatice? Cu adevărat, Tu ai coborât printre noi, şi Te-ai smerit chiar mai jos decât o cere oricare fel de dragoste pământească. Tu Te-ai născut în trup, pentru a trăi şi a mântui pe cei care se află în trup; Tu ai băut din paharul suferinţei tuturor făpturilor Tale, neîmpărtăşind cu nimeni acest pahar al părtăşiei amare, ci numai Tu singur ai golit-o. De aceea Tu eşti Mântuitorul nostru, pentru că Tu ai venit Dumnezeu printre noi; Tu ai venit Dumnezeu printre noi pentru că Ţie Ţi-a stat în putinţă să fii Mântuitorul nostru. Slavă Ţie, O Iisuse Emanuel al nostru!

* * * * * * *

Să ne întoarcem la Iosif: cu frică şi cu cutremur el a văzut tot mai desluşit că se ţesea în jurul lui o ţesătură mai pătrunzătoare decât lumina soarelui şi mai atotcuprinzătoare decât aerul; o ţesătură a cărei pânză este Atotputernicul şi îngerii şi întreaga zidire sunt firele de mătase. Au căzut sorţii omului ca să slujească drept unealtă a lui Dumnezeu în mijlocul acestei ţesături a Noii Zidiri. În acelaşi timp omul nu este conştient că Dumnezeu lucrează prin el, omul este slab şi neputincios, şovăielnic şi cu băgare de seamă. Dar atunci când un om simte că Dumnezeu l-a luat în mâinile Sale, aşa cum fierarul ia fierul ca să facă o potcoavă, el se simte în acelaşi timp şi puternic şi smerit, hotărât în lucrările sale şi sprijinit de către Dumnezeul lui.

Când Iosif s-a trezit din somn, el a făcut precum i-a poruncit lui îngerul şi a luat-o pe Fecioara Maria din nou la el şi nu a cunoscut-o pe ea până ce ea născuse pe Fiul ei cel unul-născut şi a chemat numele Lui Iisus.  Atunci când citim Evangheliile, trebuie să intrăm în mintea evaghelistului şi să nu aşezăm mintea noastră în Evanghelie. Evanghelistul însuşi se minunează când vorbeşte despre minunea naşterii Mântuitorului. Întâia lui lucrare este de a arăta că această naştere s-a săvârşit în chip minunat. Ceea ce întăreşte Evanghelistul Matei în Evanghelia de astăzi este deja cea de-a patra dovadă. Mai întâi el spune că Fecioara Maria era numai logodită cu Iosif; în al doilea rând, că ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt; în al treilea, că îngerul, într-un vis, a arătat că rodul pântecelui ei era minunat şi nepătruns şi în al patrulea rând, vedem aici că îngerul repetă acum acelaşi gând şi spune că Iosif nu a cunoscut-o pe ea până ce ea născuse pe Fiul ei cel Unul-născut. De aceea, este limpede ca lumina zilei faptul că evanghelistul nu se gândeşte să spună că, după această naştere, Iosif a avut relaţii trupeşti cu Maria. Ceea ce nu s-a petrecut până a dat naştere Fiului ei, nu s-a întâmplat nici după aceea, când ea Îl născuse pe El. Dacă spunem despre cineva că, în timpul slujirii Liturghiei în biserică, acesta nu a fost deloc atent la cuvintele preotului, nu vrem să spunem că, îndată ce slujba s-a terminat, omul a fost atent la cuvintele preotului. Sau, când spunem că un păstor cântă în timp ce oile pasc, noi nu credem că el se opreşte din cântat când oile se opresc din păscut. Teofilact spune: “După cum s-a spus la vremea Potopului că nu s-a întors corbul pe corabie până ce a secat apa pe pământ, acesta în mod firesc nu s-a întors nici după aceea, sau cum a spus Hristos: ‘Eu întotdeauna sunt cu voi, chiar până la sfârşitul lumii’, nu înseamnă că El nu va fi după aceea!”. De aceea cuvântul “întâiul-născut” se foloseşte numai pentru Domnul Iisus (Psalm 88/89:28; cf. II Samuel 7:12-16; Evrei 1:5-6; Romani 8:29), care este primul dintre toţi regii şi întâi născut între mulţi fraţi Romani 8:29), care înseamnă: între toţi bărbaţii mântuiţi şi primiţi ca fii ai Săi. Dacă cuvântul “întâi născut” ar fi scris cu litere mari, ca un titlu special, nu ar mai fi nici o îndoială asupra sensului său. Sau, dacă s-ar pune o virgulă înainte de cuvântul !întâiul născut”, nu ar fi nici o îndoială sau neînţelegere. Iată cum trebuie să se citească: ca şi cum “Întâiul născut” ar fi un titlu, cu o virgulă înaintea lui: şi a dat naştere Fiului ei, întâiul născut. Domnul Iisus este Întâiul născut ca un Ziditor al Noii Împărăţii, ca Noul Adam.

Se spune despre Sfântul Amon (a cărui sărbătoare este la 4 octombrie) că a petrecut optsprezece ani căsătorit fără să fi avut legături trupeşti cu femeia lui. Sfânta Mare Muceniţă Anastasia (22 decembrie) a petrecut şi ea un număr de ani căsătorită cu Pubius, senator roman, fără să-şi împlinească căsătoria. Dăm aici doar două exemple dintre altele mii. Prin cea mai curată feciorie a ei, înainte, în timpul şi după naştere, Fecioara Maria a îndreptat mii de fecioare şi tineri spre o viaţă a fecioriei de-a lungul istoriei Bisericii. Gândindu-se la fecioria ei, multe femei căsătorite şi-au desfăcut căsătoria dăruindu-se curăţiei fecioreşti. Privind la ea, mulţi care au dus o viaţă cu totul desfrânată, s-au lepădat de desfrânare, curăţindu-şi sufletele murdare cu lacrimi şi rugăciune. Cum, atunci, s-ar putea închipui că Preacurata Fecioară, stâlpul şi insuflarea curăţiei şi fecioriei Creştine de-a lungul veacurilor, se afla pe o treaptă a fecioriei mai joasă decât aceea a fecioarelor Anastasia, Tecla, Varvara, Parascheva şi toate celelalte fără de număr? Sau, cum ne-am putea închipui că, cea care L-a născut în trup pe Domnul ei cel fără de patimă, ar fi putut cunoaşte vreodată umbra patimii trupeşti? Cea care L-a purtat şi a dat naştere lui Dumnezeu a fost fecioară nu numai în trup, ci şi în duh, aşa cum spune Sfântul Ambrozie. Şi Hrisostom compară Duhul Sfânt cu o albină zicând: “aşa cum o albină nu va intra într-un vas urât mirositor, tot la fel nici Duhul Sfânt nu va intra într-un suflet necurat.”

Să nu mai vorbim despre aceasta, despre care ar trebui să vorbim mai puţin şi să ne minunăm mai mult. Acolo unde se sălăşluieşte ascultarea şi smerenia faţă de Dumnezeu, acolo este curăţie. Domnul vindecă slujitorii Săi ascultători şi smeriţi de toată patima pământească şi de poftă. Să ne curăţim conştiinţele, sufletele, inimile şi minţile, ca să ne învrednicim de puterea binecuvîntată a Sfântului Duh; ca pământul să nu-şi mai semene sămânţa în adâncul nostru, pentru ca Sfântul Duh să înceapă în noi o viaţă nouă şi un om nou, ca cea a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  Slavă şi laudă să-I înălţăm Lui, împreună cu tatăl şi cu Sfântul Duh – Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

55 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. Lastun said, on decembrie 24, 2012 at 5:20 pm

  Grupul Evloghia-concert de colinde la Mioveni

  Apreciază

 2. Lastun said, on decembrie 24, 2012 at 5:44 pm

  Pasii pelerinului – Biserica si Pestera Nasterii Domnului din Betleem (Palestina)

  Apreciază

 3. Lastun said, on decembrie 24, 2012 at 6:19 pm

  Cei care treceti pe la fratele Vasile va rog sa ii urati Craciun fericit si numai bine lui si la familiei sale.

  Apreciază

 4. Lastun said, on decembrie 24, 2012 at 6:30 pm

  … si va mai rog ceva frati crestini ortodocsi rugati-va pentru fratele Vasile si familia sa la Domnul Nostru Iisus Hristos si la Maica Domului sa le dea sanatate, tarie, sa ii pazeasca si sa indrume mereu pe calea mantuiri si daca se poate sa il mai treceti pe fratele Vasile la: Sfanta Liturghie, Sfantul Maslu, la acatiste sau la pomelnice cand treceti pe la Sfanta Biserica.
  Va multumesc. Craciun fericit la toata lumea.

  Apreciază

 5. costea said, on decembrie 24, 2012 at 6:54 pm

  Craciun fericit si Dumnezeu sa va dea sanatate la toti si fratelui Vasile la fel. Doamne ajuta!

  Apreciază

 6. dante said, on decembrie 24, 2012 at 7:13 pm

  Craciun Fericit si multi ani tuturor!
  Celor care cred cu adevarat ortodox, Dumnezeu sa-i intareasca, iar pe cei mai putin intariti in credinta, Dumnezeu sa-i scoata la liman. Sanatate multa si fratelui Vasile si il asteptam teafar inapoi.
  Daca am suparat cu ceva pe cineva il rog sa ma ierte, sint si eu om si supus pacatului.

  Doamne ajuta!!

  Apreciază

 7. pongogonzo said, on decembrie 24, 2012 at 7:34 pm

  Reblogged this on pongogonzo.

  Apreciază

 8. gerica64 said, on decembrie 24, 2012 at 7:34 pm

  Pentru toti crestini ortodocsi multa sanatate in trup si suflet ,spor in cele placute lui Dumnezeu si un Craciun fericit alaturi de cei dragi.

  Apreciază

 9. ORTODOX said, on decembrie 24, 2012 at 7:54 pm

  Apreciază

 10. F said, on decembrie 24, 2012 at 8:33 pm

  Apreciază

 11. F said, on decembrie 24, 2012 at 8:35 pm

  Apreciază

 12. F said, on decembrie 24, 2012 at 8:37 pm

  Apreciază

 13. F said, on decembrie 24, 2012 at 8:39 pm

  Apreciază

 14. F said, on decembrie 24, 2012 at 9:00 pm

  Staretul Tadei :
  1.”Boala este o avertizare a omului ca nu este pe drumul cel bun.
  2. Omul trebuie sa isi gaseasca pacea interioara,trebuie sa se linisteasca.Daca se linisteste fizic si psihic, iata (aceasta este) mamtuirea lui.Cand omul este linistit,sistemul nervos se relaxeaza si atunci totul ii este usor.
  3. Omul e legat de lumea intreaga. Viata este una singura. Noi suntem legati prin energie Dumnezeiasca Unul este izvorul vietii,Care este pretutindeni si le tine pe toate.
  4. Omul trebuie sa se supuna Voii lui Dumnezeu dupa cum ii este lui randuit. Sa fie multumit,sa dea slava lui Dumnezeu pentru toate.
  5.Dumnezeu este pretutindeni prezent.Cand firea omeneasca isi vine in sine si se linisteste cu adevarat,omare energie dumnezeiasca poate sa fie lucratoare prin firea omeneasca.Dumnezeu este viata si energie,si el da viata si energie fiecarui lucru. Noi,neamul omenesc, suntem foarte tare legati intre noi printr-o energie de nedespartit. In lumea de astazi sunt multi depresivi ,oameni care isi pierd credinta.Slava lui Dumnezeu ca este pretutindeni prezent si ajuta pe fiecare,pe cel slab si pe cel tare.Toti au nevoie de ajutor.
  6. Mandria este un mare pacat omenesc;cum il recunoastem in om ? Dupa jignirile pe care ni le aduc ceilalti si reactia noastra la acestea. De fiecare data cind ne simtim ofensati,cind cineva a spus sau a facut ceva care nu ne place,indiferent daca acest om are dreptate sau nu,suntem stapiniti de mandrie.6. Noi,fiecare suntem cei care ne cream armonia si dizarmonia noastra,si in cercul familiei, si in comunitate.Si la nivel de stat,este la fel. Depinde mult de dispozitia noastra mentala.
  Parinte Tadei, putem sa avem o legatura sau sa intram in contact cu cei dragi noua,adormiti (intru Domnul) ? “Totdeauna cind ne gandim la ei,suntem in legatura cu ei.Cind ne rugam pentru sufletele lor,suntem in legatura cu ei. Oamenii cu suflet nobil,linistit,pasnic,pot adesea sa vorbeasca in visele lor cu sufletele de care le e dor. Tot ceea ce doresti obtii. Nu suntem legati numai de lumea materiala,ci si duhovniceste,de lumea spirituala. Mai mult suntem legati de lumea spirituala,decat de materie.Atunci cind ne dorim cu putere ceva,se pune in lucrare o energie rationala de legatura.Aceasta energie de legatura este mult mai precisa decat legaturile telefonice”.
  Parintele Tadei: ‘Tot ceea ce am considerat in viata ca a fost mare rau si necaz pentru mine,vad abia acum ca nu a fost decat o mare binecuvantare care a facut sa se intoarca totul in bine. Aducerea aminte a unui pacat savarsit nu inseamna ca pacatul nu a fost iertat. Aceasta aducere aminte este numai o punere in garda,din vreme in vreme,pentru ca omul sa nu se mandreasca iarasi.De fapt omul este cel care nu se iarta pe sine,si nu Dumnezeu,si aceasta tot din cauza mandriei.Altminteri,semnul sigur ca pacatul a fost iertat este ca el nu se mai repeta si ca omul este cu sufletul linistit.
  Chiar si necrestinii care au trait o viata cinstita si evlavioasa (conforma legiilor firii) vor fi primiti de Dumnezeu dupa moarte.
  Chiar daca vrea sau nu,omul trebuie sa se roage pentru dusmani,pentru cei care nu ne iubesc. Nu poti sa fi bun daca, gandurile tale sunt rele. Din tine iradiaza neincetat o energie a raului. De aceea trebuie sa fim pasnici,linistiti,plini de dragoste si de bunatate.
  http://cooltext.com/

  Apreciază

 15. mirela said, on decembrie 24, 2012 at 9:19 pm

  Craciun fericit tuturor crestinilor ortodocsi , multa sanatate, intelepciune si credinta ca grauntele de mustar. Multa fericire si vedetelor antisistem , aparatorilor acestui blog (sectanti, eretici si paranoici). Craciun fericit si domnilor securisti care ne tin bine informati si captivi pe acest blog . Multumim pentru iluziile pe care ni le creati in virtual …intr-o viata reala cruda de care cei mai multi dintre comentatori fug cu lasitate gasindu-si aici mangaierea si carapacea fermecata.
  Craciun fericit saccsiv2 si Adevarul pe care incerci sa-l astupi si cenzurezi, sa fie cu tine si sa te mantuiasca.
  Craciun fericit, multa sanatate si multa multa pocainta fratelui Vasile, Hristos sa-l intoarca pe calea cea buna si sa revina printre noi insanatosit complet de boli ( de adevaratele boli care i-au pricinuit necaz).
  Craciun fericit si multa sanatate si danutzei, acest suflet minunat, nobil si saritor cand este vorba de un frate crestin aflat in mare necaz. Speram ca macar in acest sfint Craciun, de nasterea Mintuitorului , banutii strinsi cu multa sudoare in contul danutzei (ptr. fratele Vasile), banuti facuti cu sudoarea si suferinta celor care i-au donat cu generozitate, sa ajunga in sfirsit acolo unde le este adevarata destinatie : la copiii si sarmanii care sufera de foame, de boli si de frig in aceste sarbatori. Caci fratelui Vasile ii prisoseste atita milostenie si oricum, s-ar bucura tare mult si el daca ar sti ca din banii destinati lui, mare parte ajung la nevoiasi si de o mica parte ramasa sa se foloseasca si el. Sa-l bucuram pe fratele Vasile si sa-l ajutam sa faca o adevarata milostenie pe care el nu o poate face acum. O milostenie care ii va face mult mult bine sufletesc. Sa o incurajam pe sora danutza in acest demers maret si mult folositor. Sa o intelegem fratilor, ea este singura si nu le poate face pe toate, chiar daca-si doreste mult sa intreprinda aceasta actiune. Nu este usor sa imparti atitia bani multimilor de nevoiasi si suferinzi.
  Ps: daca dupa impartirea banilor strinsi pentru milostivul nostru frate Vasile la nevoiasi si copii suferinzi, tot mai ramin bani, fratele Vasile ar dori ca acesti bani ramasi sa fie donati unei manastiri sau unui spital pentru copii. Aceasta fapta i-ar aduce multa alinare, iertare si bucurie sufleteasca fratelui Vasile . Si l-ar bucura si pe Dumnezeu. Si pe nevoiasi. Asa sa ne ajute Dumnezeu. Amin.

  Apreciază

  • STOP RFID 666 said, on decembrie 25, 2012 at 12:33 am

   Tovarasa mirela nu ma faci si pe mine securist? Ce ne-am face noi fara astia de dupa blocuri. Daca nu ati fi penibili ati fi hazlii. Era unu inainte octogon x care ma amuza teribil, dar vad ca el s-a multiplicat acum. Promit in mod solemn sa ma ocup in noul an de lepadatii de pe saccsiv pe bloc si de gloabele de la razboi contra cuvantului.

   Doamne ajuta si mantuire va urez, odata cu Nasterea Domnului!!!

   Apreciază

   • mihaela said, on decembrie 25, 2012 at 12:57 am

    Hahaha
    @Draga VIP 666
    Asa sa faci in noul an, sa te ti de promisiunea solemna facuta. De ce aceasta propozitie „daca nu ati fi penibili ati fi hazlii” este identica cu cea a domnului colonel Ionut Ignat ? Dansul spune exact la fel. Postezi cu mai multe nickuri sau din lipsa de idei si opinii proprii (cum ti-am zis ieri seara) ai ajuns sa copiezi propozitiile altor comentatori ? am inteles, nu esti in stare decat sa postezi linkuri si copy-paste dar chiar asa, sa copiezi cuvint cu cuvint propozitiile altora ?
    Nu, tu nu esti securist. Daca-mi amintesc bine ce ti-a zis odata cititorul mihai, citez din memorie : „tu nu esti rau, esti doar prost cu usturoi (sau cam asa ceva :))). Da stop, tu nu esti securist, esti doar miss VIP antisistem 666. Tu esti modelul omului de tip nou creat de acest blog, un veritabil zombie-circar creat de Frankenstein-ul acestui blog.

    Apreciază

   • marcel said, on decembrie 25, 2012 at 2:03 pm

    @michaela deci tu ce vrei ? stop e rau io s rau toti e rai si tu esti bune deci ce vrei sa ti dam ? sa ti dam ceva ca sa fi si tu calma / ce vrei ca noi santem milostivi si ti dam ,deci CE VREI?

    Apreciază

  • danutza said, on decembrie 25, 2012 at 10:23 pm

   nu te poti abtine nici in ziua de Craciun? termina cu rautatile! nu ti-e frica de bunul Dumnezeu?

   Apreciază

  • Maria said, on decembrie 27, 2012 at 1:51 am

   mirela,
   Prea mult sarcasm ! Ura ,rautatea ,invidia ,clevetirea ,daca cineva spune ca acestea nu duc in iad ,minte ,minte si iar minte !

   Apreciază

 16. abc Marin said, on decembrie 24, 2012 at 9:22 pm

  Crăciun fericit tuturor !!

  Apreciază

 17. Lastun said, on decembrie 24, 2012 at 9:48 pm

  INTREBARE ?

  Ce legatura are Parintele Aresenie Boca cu Giovanni Papini (catolic ).

  F in legatura cu linkul pus de tine http://vlad-mihai.blogspot.ro/2012/12/ganduri-calugaresti-de-craciun-ale.html

  Apreciază

  • F said, on decembrie 24, 2012 at 10:38 pm

   Nici eu nu stiu, frate…dar stiu ca unii preoti mai citeaza din G. Papini.
   Ptr. mine, nu asta conteaza…si nu ma intereseaza scrierile catolice, protestante, caci cele ortodoxe sunt multe si imi sunt de ajuns, iar pr. Arsenie Boca este un mare sfant. Atat.
   DOAMNE AJUTA TUTUROR SI SARBATOARE FERICITA ALATURI DE CEI DRAGI ! LA MULTI ANI CU SANATATE !

   Apreciază

 18. Lastun said, on decembrie 24, 2012 at 9:49 pm

  Ganduri calugaresti de Craciun ale Parintelui ARSENIE BOCA
  I. Citire din viaţa lui Iisus a lui G. Papini. Cap.I

  Giovanni Papini era catolic http://ro.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Papini

  Apreciază

 19. gerica64 said, on decembrie 24, 2012 at 10:07 pm

  Vasile a facut mult mai mult bine cu acest blog decat rau.Si talharul de pe cruce sa mantuit.Eu cred ca Saccsiv a fost sincer si chiar sa schimbat odata cu dezvoltarea blogului.Asta e parerea mea.Toti gresim si cadem folosind prost libertatea data de Dumnezeu.Trebuie sa credem in oameni chiar daca de multe ori ne dezamagesc.Iisus Hristos are rabdare cu fiecare dintre noi desi iar si iar il dezamagim. O sa-l vedem pe Vasile peste 3 4 ani dupa ce isi va ispasi pedeapsa.In unele probleme poate a exagerat sau a fost prea dur insa in ansamblu a moderat foarte bine comentariile si articolele au fost inspirate.Din ce spunea si gandea {pentru ca l-am urmarit} avea o traire interioara sincera se simtea omul care regreta trecutul si faptul ca a mahnit pe Dumnezeu.

  Apreciază

  • Maria said, on decembrie 27, 2012 at 1:45 am

   Intr-adevar ,fratele Vasile era si este un bun cunoscator al Ortodoxiei ,un bun moderator al comentariilor
   (stia ce comentarii sunt demne de a fi publicate si care nu ),mergea pe linia decentei ,atentiona printr-o
   mica interventie ,comentatorii care se exprimau indecent sau pe sectari ii pescuia de pe blog si-i punea la spam ,recunoscandu-i dintr-o „privire „.
   Ii doresc sanatate si sa iasa cat mai repede din aceasta „sechestrare ” si pt ca se apropie ziua numelui ,
   ii urez „La multi ani ” si Sf Vasile cel Mare ,sa-l ocrotesca de toate primejdiile si necazurile ,pe acest om care a facut numai bine din punct de vedere Ortodox si crestinesc .
   Eu de mult nu mai cred in veridicitatea condamnarilor care se fac in Romania ,cand adevaratii infractori care au devalizat tara ,sunt liberi si au functii mari ,fura in continuare ,iar oamenii cu mici greseli stau in inchisori .
   Ii doresc sanatate si sa fie vizitat de prieteni si sa primim vesti bune .

   Apreciază

 20. gerica64 said, on decembrie 24, 2012 at 10:23 pm

  Nu stiu ce legatura este dar stiu ca Arsenie Boca este sfantul Ardealului si sunt marturile oamenilor despre zecile de minuni adevarate pe care le face si acum.Asa ca daca te gandesti ca ar fi simpatizat cu ereteci ideea nu are fundament.

  Apreciază

 21. Aurora said, on decembrie 24, 2012 at 11:24 pm

  Sarbatoarea Nasterii Domnului sa va aduca tuturor pace si bucurie in suflet, iar fratelui Vasile eliberarea din temnita. Indiferent ce a greseli a facut, pentru mine ramane un om MARE. Sunt destui care l-au parasit, poate pentru ca nu le face cinste sa scrie pe blogul unui puscarias, dar acestia sunt simandicosii care uita ca si sfantul Petru a fost in temnita, e adevarat pentru ”vina” de a-l fi propovaduit pe Hristos. Noi nu ne comparam cu sfintii, dar incercam pe cat posibil sa-i luam ca modele. Pentru mine Vasile nu este o deceptie, ci o durere ca nu pot sa-l scot de acolo. Dumnezeu sa-l miluiasca si pe Saccsiv 2, cel care i-a preluat munca !

  Apreciază

  • andrei said, on decembrie 25, 2012 at 12:23 am

   @aurora
   Dumneata chiar esti dusa cu capul. Pe bune. Te compatimesc si imi este mila de tine. Sa fi fericita in acest sfint Craciun si poate necazurile te mai slabesc putin. Necazuri care vin asupra-ti tot din cauza dumitale.
   Este intradevar un om mare fratele Vasile (se zice ca are peste 1,90m).
   Cornel ti-a facut un bine cand te-a atentionat ca esti dusa cu capul. Poate pe viitor vei inceta sa mai blestemi slujitori ai bisericii. Odata spuneai ca fratele saccsiv vasile este mare ca sfintul Ioan Botezatorul . Iti mai amintesti :
   ” Ce nu va este clar ? fratele Vasile face lucrarea unui sfant si are rolul sf.Ioan Botezatorul” (Doamne iarta-ma pt.citat).
   Altadata spuneai ca esti gata sa mori pentru credinta ta. Chiar esti gata sora aurora ? nu mai ai nici un pacat, esti complet resetata ? Dumnezeu sa te ierte sora aurora si sa-ti mai slabeasca din apasarea necazurilor.
   Ps: nu ma dusmani si pe mine, cei care iti rad si te complimenteaza nu iti vor totdeauna binele si cei care te atentioneaza nu iti vor totdeauna raul. Sanatate multa la cap.

   Apreciază

   • mihaela said, on decembrie 25, 2012 at 1:06 am

    @andrei
    ” Ce nu va este clar ? fratele Vasile face lucrarea unui sfant si are rolul sf.Ioan Botezatorul” (Doamne iarta-ma pt.citat).
    Si in smerenia sa, ce-i mai placeau astfel de complimente fratelui vasile ! iata de ce, la vremea aceea, sora Aurora era vedeta acestui blog :)). Mai tarziu avea sa apara micutul stop perfid care promitea sa devina pupariciul nr.1 pregatit cu rucsacul sa fuga in pestera dotata cu internet si apa calda.

    Apreciază

 22. Vasilica said, on decembrie 25, 2012 at 12:07 am

  Astazi s-a născut Hristos,
  Mesia, chip luminos
  Laudati şi cantati
  Şi vă bucurati…

  SĂRBATORI FERICITE!

  Doamne ajuta

  Apreciază

 23. Lastun said, on decembrie 25, 2012 at 12:02 pm

  De ce este bine sa iei orice om cu bunatate, usurel cu vorba su nu dur si aspru ( ba pacatosule,ba… ) altfel desi tu ii supu lucruri bune el nu intelege cea ce ii spui si va fugi de tine poate chiar te va ura pe tine si ortodoxia pe care cu ravna si duritate doresti sa o aperi.

  Dumnezeu nu vorbeste niciunui om de sus, ori te ia in brate si iti vorbeste, ori se coboara langa tine sa vorbeasca cu tine. (scuze nu mai stiu exact acest citat, dar cam asa era.) asa ca sa nu vorbim la nimeni de sus ci sa fim langa sufletul oricarui om.

  ŞI EU AM FOST ÎN IADUL DEZINTOXICĂRII… ( scurt fragment autobiografic)

  http://oameni-si-demoni.blogspot.ro/2012/11/si-eu-am-fost-in-iadul-dezintoxicarii.html

  Apreciază

 24. daniel said, on decembrie 25, 2012 at 1:40 pm

  Craciun fericit si la multi ani tuturor! Si ortodocsilor de buna credinta si ironicilor, si rauvoitorilor si defaimatorilor si instigatorilor si celor cu un limbaj urat si invidiosilor si celor care se gandesc la banii altora si celor cunoscatori intru ortodoxie si celor simpli: la multi ani fratilor! Craciun fericit si la multi ani Vasile, caci daca n-ai fi fost tu nu ne-am fi adunat pe aici sa ne dam cu parerea, mai urat sau mai frumos!

  Apreciază

 25. Lastun said, on decembrie 25, 2012 at 1:42 pm

  Milioane de români îşi introduc zilnic uraniu şi poloniu în corp

  http://www.descopera.ro/dnews/10408921-milioane-de-romani-isi-introduc-zilnic-uraniu-si-poloniu-in-corp

  Ma intreb dupa ce un fumator va citi acest articol daca se va lasa de fumat sau o sa continuie cu acest viciu ucigator de trup si de suflet.

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 25, 2012 at 2:05 pm

   @Lastun pui intrebarea dar sti si raspunsul : nu nu nu se va lasa de fumat !! eu iti mai dau un exemplu cunoscut cu ochii mei :in Etiopia la un bordel era o negresa bolnava de SIDA si la intrare ne spunea clar ca aia are SIDA dar asta bolnava de SIDA avea niste picioare lungi si perfecte si unde crezi ca se duceau toti clientii?

   Apreciază

 26. Verde Verde said, on decembrie 25, 2012 at 3:38 pm

  Ar trebui s-o vada si Basescu

  Apreciază

  • Verde Verde said, on decembrie 25, 2012 at 3:40 pm

   Lupta impotriva discriminarii tiganilor… mai ales in Romania =))
   Da ii discriminam pe tigani, sunt singurii pe care ii lasam sa ne jefuiasca, sa mearga pe gratis cu trenul si cu autobuzul.

   Apreciază

  • marcel said, on decembrie 25, 2012 at 5:28 pm

   Apreciază

 27. STOP RFID 666 said, on decembrie 25, 2012 at 6:23 pm

  Apreciază

 28. STOP RFID 666 said, on decembrie 25, 2012 at 10:04 pm

  CELE ZECE PORNCI ALE CONSUMATORULUI

  1. Tu, fiule, nu vei mai fi un cetăţean lucid , ci un pasionat consumator.

  2. Îţi vei dori cu aviditate tot ce vezi în vitrine, pe panourile publicitare şi în casa aproapelui tău.

  3. Pentru a intra în posesia a tot ce vezi vei munci cu disperare şi vei avea ca principal ţel să câştigi cât mai mulţi bani.

  4. Nu vei fi fericit decât atunci când vei consuma mai mult decât aproapele tău şi când cei din jur vor vedea cât de mult consumi.

  5. Modelul tău de viaţă va fi dictat de ceea ce vei vedea la televizor.

  6. Eroii tăi vor fi vedetele la modă , cu ei te vei identifica şi ca ei vei dori să fii.

  7. Dar mai mult decât orice, modelul tău va fi societatea de consum americană. Ca un american, îţi vei dori să consumi de patru ori mai multă energie decât ceilalţi oameni de pe planetă, şi vei arunca zilnic două kilograme şi jumătate de deşeuri la gunoi, adică de cinci ori mai mult decât ceilalţi oameni de pe planetă.

  8. Fascinat cum vei fi de societatea americană, nu vei gândi niciodată cu creierul tău şi nu te vei gândi în nici un caz la viitor.

  9. Nu vei avea alt Dumnezeu decât bucuria de a fi recunoscut ca un mare producător de gunoaie, de gaze poluante şi de deşeuri toxice.

  10. Iar când planeta pe care ai trăit îşi va da duhul stoarsă de vlagă şi devenită o pubelă cosmică, vei muri cu zâmbetul pe buze, împăcat cu tine însuţi, ca un consumator care şi-a făcut datoria.

  Apreciază

 29. agerstress said, on decembrie 25, 2012 at 11:10 pm

  Va urez tuturor sarbatori fericite cu pace, lumina si belsug duhovnicesc macar, daca cel material nu se mai asorteaza cu vremurile…
  Cu scuze pentru intarzierea cu care va fac aceasta urare.
  Acum, ca un colindator intarziat mai pot adauga doar:
  „Astazi s-a nascut Hristos Mesia chip luminos Laudati si cantati, Si va bucurati! …”
  Sa va dea Dumnezeu tot ce este mai bun!

  Apreciază

 30. F said, on decembrie 25, 2012 at 11:26 pm

  Apreciază

 31. Lastun said, on decembrie 25, 2012 at 11:33 pm

  Cum să ne purtăm când oamenii ne vorbesc de rău

  http://luminaortodoxiei.com/ro/articole/articole/item/1188-cum-s%C4%83-ne-purt%C4%83m-c%C3%A2nd-oamenii-ne-vorbesc-de-r%C4%83u

  Apreciază

 32. Lastun said, on decembrie 25, 2012 at 11:55 pm

  Moon Landing Hoax – Conspiracy Theory

  Apreciază

 33. Lastun said, on decembrie 25, 2012 at 11:57 pm

  Apollo Moon Landing; Hoax of the Century

  Apreciază

 34. F said, on decembrie 26, 2012 at 12:03 am

  Iata ce povesteste Cuviosul Paisie Aghioritul referitor la stilul vechi si stilul nou:

  Un grec ortodox traia in America impreuna cu familia sa de mai multi ani. Avea insa o problema serioasa. El era stilist, iar femeia si copiii lui tineau noul calendar.

  ‘Nu putem sa facem Inici macar o singura sarbatoare impreuna, spunea el. Ei praznuiau Craciunul, eu praznuiam pe Sfantul Spiridon. Cand eu aveam Craciunul, ei praznuiau pe Sfantul Ioan. Si aceasta nu-i nimic. Lucrul cel mai rau era sa stii ca noii calendaristi sunt, asa cum ne invatau, eretici si se vor duce in iad. Oare este putin lucru sa auzi mereu ca femeia si copiii tai si-au tradat credinta, s-au dus cu Papa, ca Tainele lor nu au har si altele? Ore intregi discutam cu sotia mea, dar nu ajungeam la o intelegere. Ca sa spun adevarul, nu-mi placea nici la stilisti. Mai ales atunci cand veneau niste episcopi si ne vorbeau. Nu o faceau cu dragoste si durere pentru inselatii (asa cum ii considerau) neo-calendaristi, ci dimpotriva aveau o ura fata de ei si se bucurau atunci cand spuneau ca se vor duce in iad. Erau foarte fanatici. Cand se termina omilia lor, simteam o tulburare inaluntrul meu, dar nici nu ma hotaram sa plec de la ei. Imi venea sa plesnesc. Cu siguranta ca as fi patit ceva din pricina supararii, daca nu l-as fi intalnit pe Parintele Paisie.

  Intr-una din calatoriile mele in grecia i-am spus problema mea varului meu, Ioan. Acela mi-a vorbit despre un oarecare staret Paisie. Si astfel am hotarat sa mergem in Sfantul Munte sa-l intalnesc.

  Am ajuns la ‘Panaguda’. Staretul ne-a tratat cu o fata zambitoare si ne-a pus sa stam langa el. Ma pierdusem. Se purta cu noi de parca ma cunoastea de multa vreme, de parca ar sti totul despre mine.

  – Cum te descurci cu masinile acelea in America? Au fost primele lui cuvinte.

  Eu ma zapacisem cu totul. Am uitat sa spun ca serviciul meu era la o parcare si, fireste, numai cu masinile ma ocupam.

  – Ma descurc bine, au fost singurele cuvinte pe care le-am putut sopti, privindu-l ca un pierdut.

  – Cate biserici sunt acolo unde locuiesti?

  – Patru, am raspuns si un al doilea val de surpriza m-a cuprins.

  – Pe calendarul vechi sau pe cel nou>, a fost al treilea traznet care, in loc sa-mi mareasca buimaceala, mai degraba m-a familiarizat cu harisma Staretului, m-a facut sa ‘aterizez’, ca sa zic asa.

  – Doua pe vechi si doua pe nou, i-am raspuns.

  – Tu unde mergi?

  – Eu la cea pe vechi, iar femeia mea la cea noua.

  – Asculta. Sa mergi si tu acolo unde merge si femeia ta.

  Si se pregatea sa-mi dea explicatii. Dar pentru mine subiectul se incheiase. Nu mai era nevoie de explicatii si argumente. Ceva inexplicabil, ceva dumnezeiesc s-a intamplat inauntrul meu. Mi s-a ridicat o greutate de pe suflet. Toate argumentele, toate amenintarile si afurisirile adresate celor ce tineau calendarul nou, pe care ani de zile le auzisem, s-au risipit. Am simtit harul lui Dumnezeu care, prin Sfantul Sau actiona asupra mea si ma inunda cu o pace pe care o cautam de ani de zile. Iar starea pe care o traiam mi se intiparise pe fata.

  Ceea ce imi aduc aminte este ca acest lucru l-a facut pe Staret sa se opreasca pentru putin. Dupa aceea insa a continuat cu explicatii. Poate pentru a le spune altora sau poate sa le folosesc eu in vreme de ispita dupa ce va trece acea stare cereasca in care ma aflam.

  – Noi, aici, in Sfantul Munte, tot pe calendarul vechi tinem, dar este alt caz. Suntem uniti cu Biserica, cu toate patriarhiile, si cu cele care il tin pe cel nou. Recunoastem Tainele lor, iar ei pe ale noastre. Preotii lor impreuna-liturghisesc cu preotii nostri. In timp ce aceia ( gen Slatioara – B.O.S.V.R. ), sarmanii, s-au rupt. Cei mai multi dintre ei au si evlavie si acrivie si nevointa si ravna pentru Dumnezeu. Numai ca aceasta ravna a lor este fara discernamant, ‘nu intru cunostinta’. Unii s-au abatut din simplitate, altii din nestiinta, iar altii din egoism. Au considerat cele treisprezece zile o chestiune dogmatica si pe noi inselati si au plecat din Biserica. Nu au comuniune nici cu Bisericile care tin calendarul nou, dar nici cu patriarhiile si Bisericile care tin calendarul vechi, pentru ca chipurile s-au spurcat din pricina comuniunii cu cei ce tin calendarul nou. Si nu numai aceasta. Putinii care au ramas, nu stiu in cate parti, s-au impartit si se impart mereu, anatematizandu-se, afurisindu-se si caterisindu-se intre ele. Nu stii cat m-a durut si cat m-am rugat pentru acest subiect. Trebuie sa-i iubim si sa-i compatimim, iar nu sa-i judecam. Si cel mai mult sa ne rugam pentru ei ca sa-i lumineze Dumnezeu. Iar daca se va intampla vreodata sa ne ceara cineva ajutor cu buna intentie, sa-l ajutam cu vreun cuvant.
  http://prosistemhaha.wordpress.com/

  Apreciază

  • marcel said, on decembrie 26, 2012 at 8:09 am

   @ F ,pune aici acatistul Sf Paisie Aghioritul sa l copiem si noi ,multzumesc anticipat !

   Apreciază

 35. Lastun said, on decembrie 26, 2012 at 12:12 am

  Apollo Moon Hoax new evidence HD

  Apreciază


Vă rog să comentați decent, în duhul Ortodoxiei! Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat asta: