SACCSIV – blog ortodox

MIC INDRUMAR BIBLIC ORTODOX (ce putem raspunde neoprotestantilor)

Posted in ORTODOXIE, SECTE by saccsiv on august 19, 2011

Iata comentariul fratelui Ioan C. postat la articolul SINUCIDEREA, un subiect tot mai prezent în filmele americane:

MIC ÎNDRUMAR BIBLIC ORTODOX

Doamne Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!

Dedicat părintelui Iustin Pârvu!

 

 

Cuprins

 

 

1. SFÂNTA TREIME- DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE (pentru Martorii lui Iehova)
2. CINE ESTE IISUS
3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI
4. FAPTELE BUNE (pentru protestanţi, care susţin că mântuirea e numai prin credinţă)
5. BOTEZUL COPIILOR
6. SFÂNTA TRADIŢIE
7. IMAGINILE (ICOANELE) IN BISERICĂ
8. ÎNCHINAREA LA ÎNGERI ŞI SFINŢI
9. ÎMPOTRIVA SUPREMAŢIEI PAPALE
10. GHICITUL (şi deschiderea Cărţii)
11. POCĂINŢA
12. CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PÂNĂ ASTĂZI
13. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
14. VEŞNICIA CHINURILOR IADULUI (împotriva Martorilor lui Iehova)
15. SUNTEM MÂNTUIŢI PRIN HAR, CREDINŢĂ, FAPTE BUNE
16. ÎMPOTRIVA PREDESTINĂRII
17. VORBIREA ÎN LIMBI
18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI (cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanţii)
19. CINE SUNT PREOŢII SI EPISCOPII
20. DE CE ŢINEM DUMINICA, NU SABATUL CA ADVENTIŞTII
21. POSTUL (necesitatea lui)
22. PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT NUMAI DE LA TATĂL (nu şi de la Fiul, cum zic catolicii)
23. CĂLUGĂRII
24. SIGURANŢA MÂNTUIRII (odata mântuit, mereu mântuit, cum nepotrivit spun neoprotestanţii)
1. SFANTA TREIME- DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE (pentru Martorii lui Iehova)

„Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul şi S-a coborât DUHUL SFÂNT peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut GLAS DIN CER: Tu eşti FIUL MEU cel iubit, întru Tine am binevoit.” (Luca 3:21-22)
Domnul Iisus a zis: „Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” (Ioan 10:30)

„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.” (I Ioan 5:7)
„Căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: „Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. Şi de îngeri zice: „Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”; Iar către Fiul: „Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.” (Evrei 1:5-8)

„Harul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS şi dragostea lui DUMNEZEU şi împărtăşirea SFÂNTULUI DUH să fie cu voi cu toţi!” (II Corinteni 13:13)
„Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele TATĂLUI şi al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH.” (Matei 28:19)
„DOMNUL S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată TREI Oameni stăteau înaintea lui; şi cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: DOAMNE, de am aflat har înaintea TA, nu ocoli pe robul TĂU! Se va aduce apă să VĂ spălaţi picioarele şi să VĂ odihniţi sub acest copac. Şi voi aduce pâine şi VEŢI mânca, apoi VĂ veţi duce în drumul VOSTRU, întrucât treceţi pe la robul VOSTRU!” Zis-au ACEIA: „Fă precum ai zis!” (Facerea/Geneza 18:1-5)

„Eu sunt DUMNEZEUL lui Avraam şi DUMNEZEUL lui Isaac şi DUMNEZEUL lui Iacov.” (Matei 22:32)

„Serafimi stăteau înaintea Lui, fiecare având câte şase aripi: cu două îşi acopereau feţele, cu două picioarele, iar cu două zburau şi strigau unul către altul, zicând: „SFÂNT, SFÂNT, SFÂNT este Domnul Savaot, plin este tot pământul de slava Lui!” (Isaia 6:2-3)

 

2. CINE ESTE IISUS

„Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. ” (Ioan 20:31)
„Iisus este Domnul.” (Romani 10:9)
„Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi.” (Romani 10: 9)

„Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” (I Timotei 1:15)
„Mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.” (I Ioan 4:14)

„Iisus Hristos a venit în trup.” (I Ioan 4:2)
„Hristos Iisus, Domnul meu.” (Filipeni 3:8)
„Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (Ioan 20:28)
„Dumnezeu, Mântuitorul meu.” (Luca 1:47)
„Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” (Fapte 8:37)
„Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.” (Tit 1:4)
„Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” (Apocalipsa 19:16)
„Am primit că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; în urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; după aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.” (I Corinteni 15:3-7)
„Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.” (Ioan 11: 25- 27)
Iisus ne mantuieste: „Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.” (Faptele Apostolilor 16:31)

„El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.” (I Ioan 2:2)
„Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui.” (Efeseni 1:7)

3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI

PURUREA-FECIORIA MARIEI
„Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului, spre răsărit, şi aceasta era închisă. Şi mi-a zis Domnul: „Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă.”
(Iezechiel 44:1-2)
„Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, FECIOARA va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” (Isaia 7:14)
Dacă Maica Domnului a mai avut copii, de ce la răstignire Domnul Iisus a lăsat-o in grija apostolului Ioan? „Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” (Ioan 19:26-27)

TEXTE DIN SCRIPTURĂ CARE DOVEDESC CINSTEA CE O DATORĂM FECIOAREI

 

„În a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.” (Luca 1:26-28)
„Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine MAICA DOMNULUI meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.” (Luca 1:41-49)
„S-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui, iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea. Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte. Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt. Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui. Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa. Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură. Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.” (Apocalipsa 12:1-17)

A FOST PROFEŢITĂ IN PRIMA CARTE A BIBLIEI
„Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.” (Facerea 3:15)

 

4. FAPTELE BUNE (pentru protestanţi, care susţin că mântuirea e numai prin credinţă)

„Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii săi; ŞI ATUNCI VA RĂSPLĂTI FIECĂRUIA DUPĂ FAPTELE SALE.” (Matei 16:27)
„Pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun?” (Luca 6:46)
„El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.” (Luca 11:28)

„Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc. Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.” (Luca 16:13-15)

„De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” (Ioan 14:15)
„Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea.” (Ioan 15:10)
„Ci, în orice neam, cel ce se teme de El şi face dreptate este primit de El.” (Fapte 10:35)
„ (…) Dumnezeu, Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie. Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul.” (Romani 2:5-9)
„Întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui. Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află.” (I Ioan 2:3-4)
„Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.” (I Ioan 3:10)
„Dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele.” (I Ioan 5:3)
„(…) Nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu.” (III Ioan 1:11)
„Marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale.” (Apocalipsa 20:13)
„Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” (Matei 19:16- 19)
„Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.” (Matei 7:21-23)
„Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.” (Matei 25:31- 46)
„Cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră.” (Filipeni 2:12)
„Precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este.” (Iacov 2:26)
„Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii.” (Ioan 5:28- 29)
MILOSTENIA

 

„Facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu.” (Evrei 13:16)
„Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.” (Faptele Apostolilor 20:35)

„Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. 34. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.” (Luca 12:33- 34)

 

5. BOTEZUL COPIILOR

Noi, creştinii ortodocşi, botezăm copii pentru că:
„Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască? Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3- 5)
„El, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.” (Fapte 16:33)
„Am botezat şi casa lui Ştefana.” (I Corinteni 1:16)
„Toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.” (I Corinteni 10:2)
„O femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. 15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem.” (Fapte 16:14- 15)

Dovada că mărturia naşilor la botez e valabilă:
„Văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!” (Marcu 2:5)
Botezul înlocuieşte circumcizia (care se făcea la 8 zile de la naştere):
„Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” (Galateni 5:2)
Persoanele adulte nebotezate (cum sunt în India) trebuie catehizate înainte de botez. Copii pot depune mărturie despre credinţa lor:
„Văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat, şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?” (Matei 21:15- 16)
Botezul e obligatoriu pentru mantuire:

„În zilele lui Noe, (…) în care puţine suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă. Iar această mântuire prin apă închipuia BOTEZUL, CARE VĂ MÂNTUIEŞTE astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos.” (I Petru 3:20- 21)

„S-a botezat TOT poporul.” (Luca 3:21)

Deci, botezul e o sfântă taină necesara mântuirii, nu doar un simbol.

6. SFÂNTA TRADIŢIE

1. De unde ştia Pavel numele vrăjitorilor lui faraon, care l-au infruntat pe Moise (ne referim la Iannes si Iambres din II Timotei 3:8), ca in Vechiul Testament nu apare numele lor? Raspunsul: Din Traditie!

2. Dar apostolul Iuda de unde ştia ce a spus patriarhul Enoh, (vezi Iuda 1:14), că în VT nu apare nici un citat din Enoh? Raspunsul: Din Traditie!
3. De unde ştia apostolul Iuda ce i-a spus arhanghelul Mihail Satanei atunci când a murit Moise (vezi Iuda 1:9), că în VT nu scrie? Raspunsul: Din Traditie!
4. De unde îl citează Pavel pe Domnul Iisus (vezi Fapte 20:35), că în Evanghelii nu apar aceste Cuvinte? Raspunsul: Din Traditie!

5. De unde avem termenul ”Sfânta Treime”, că nu există in Sfânta Scriptură? Raspunsul: Din Traditie!
6. De ce creştinii se inchină duminica? Că nu e o poruncă expresă in Biblie, ci Tradiţia ne-o spune asta.

7. De unde ştim care e forma crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus (ca Martorii spun că Hristos a fost răstignit pe un stâlp si sunt si alte feluri de cruci, precum crucea Apostolului Andrei) ? Din Tradiţie.
VT = Vechiul Testament.

„Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the TRADITIONS just as I delivered them to you.” (I Corinthians 11:2)
„Therefore, brethren, stand fast and hold the TRADITIONS which you were taught, whether by word or our epistle.” (II Thesalonians 2:15);
„But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the TRADITION which he received from us.” (II Thesalonians 3:6)
NOTĂ! Am citat din Biblia englezească, versiunea New King James.

 

7. IMAGINILE (ICOANELE) ÎN BISERICĂ

„O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului, – pe voi, în ochii cărora A FOST ZUGRĂVIT IISUS HRISTOS RĂSTIGNIT?” (Galateni 3:1)
„Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în ţesătura lor să faci CHIPURI DE HERUVIMI alese cu iscusinţă.” (Ieşirea 26:1)
„Să faci o perdea de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie, răsucită, iar în ţesătura ei să aibă CHIPURI DE HERUVIMI alese cu iscusinţă.” (Ieşirea 26:31)

„A făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi de lemn de măslin, înalţi de zece coţi. O aripă a heruvimului era de cinci coţi şi cealaltă aripă a heruvimului era tot de cinci coţi. Zece coţi erau de la un vârf al aripilor lui până la vârful celeilalte aripi. Tot de zece coţi era şi celălalt heruvim; amândoi heruvimii aveau aceeaşi măsură şi aceeaşi înfăţişare. Înălţimea unui heruvim era de zece coţi; la fel şi celălalt heruvim. Şi a aşezat el heruvimii la mijloc în partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau însă întinse; şi atingea aripa unuia un perete şi aripa celuilalt heruvim atingea pe celălalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau în mijlocul templului aripă de aripă. Şi a îmbrăcat el heruvimii cu aur. Pe toţi pereţii templului de jur împrejur, pe dinăuntru şi pe dinafară, a făcut chipuri săpate de heruvimi, de copaci, de finici şi de flori îmbobocite.”
(III Regi 6:23-29, dar în Biblia Cornilescu I Imparati/Regi 6:23- 29)
„Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului; Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului. Şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor.” (Ieşirea/Exodul 25:18- 20; despre capacul chivotului Legii)

 

8. ÎNCHINAREA LA ÎNGERI ŞI SFINŢI

„Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide: Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” (Apocalipsa 3:7- 9)
„Iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” (Apocalipsa 3:9)

„Aflându-se însă Iosua aproape de Ierihon, a căutat cu ochii săi şi iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală. Şi apropiindu-se Iosua de dânsul, i-a zis: „De-ai noştri eşti sau eşti dintre duşmanii noştri?” Iar acela a răspuns: “Eu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit acum!” Atunci Iosua a căzut cu fala la pământ, s-a închinat şi a zis către acela: “Stăpâne, ce porunceşti slugii tale?” Zis-a către Iosua căpetenia oştirii Domnului: “Scoate-ţi încălţămintea din picioare, că locul pe care stai tu acum este sfânt!” Şi a făcut Iosua aşa.” (Iosua 5:13- 15)
Apostolul Ioan s-a închinat la îngeri: „Eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea.” (Apocalipsa 22:8), dar îngerul l-a refuzat, ca să dea o pildă de smerenie.

9. ÎMPOTRIVA SUPREMAŢIEI PAPALE

„Hristos este CAP BISERICII, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este.” (Efeseni 5:23)
„Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.” (Matei 23:8- 9)

Papă = tată.

 

10. GHICITUL (şi deschiderea Cărţii)

„Să nu mâncaţi cu sânge; să nu vrăjiţi, nici să ghiciţi.” (Levitic 19:26)
„Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător.” (Deuteronom 18:10)
„Popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău.” (Deuteronom 18:14)
„Pentru că aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri şi de ghicitorii voştri care sunt în mijlocul vostru, şi să nu ascultaţi visele voastre, pe care le veţi visa.” (Ieremia 29:8)
„Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8)
„Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!” (Apocalipsa 22:15)

 

11. POCĂINŢA

1. Pocăinţa presupune rugăciune către Dumnezeu ca să ne ierte: ”Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.” (rugăciunea vameşului, din Luca 18:13)
2. Pocăinţa presupune părerea de rău pentru păcatele făcute („faptele moarte” din Evrei 6:1) şi dorinţa de schimbare: ”Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.” (Luca 15:21)
3. Pocăinţa presupune şi iertarea aproapelui: „Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre.” (Pilda celui ce datora zece mii de talanţi, din Matei 18:35)
4. Pocăinţa presupune mărturisirea păcatelor preotului: „Erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.” (Matei 3:6); Mărturisiţi-vă deci UNUL ALTUIA păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.” (Iacov 5:16), vezi şi I Ioan 1:9
Pocăinţa presupune mărturisirea păcatelor preotului deoarece Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor: „Zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20:22-23)
5. Adevărata pocăinţă înseamnă şi facerea de fapte bune, nu doar să nu faci cele rele: „Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.” (Luca 3:8- 9)

A te pocăi înseamnă deci să te căieşti de păcate, să îţi pară rău că le-ai făcut şi să te străduieşti cu toată seriozitatea să nu le mai faci.

12. CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PÂNĂ ASTĂZI

„Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei 16:18)
„Iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20)

 

13. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA

Că Domnul Iisus a avertizat fariseii: „Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” (Matei 22:29) vorbind despre înviere.
„Alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.” (Faptele Apostolilor 8:30- 31)

„Îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire, precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel după înţelepciunea dată lui, cum vorbeşte despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare. ” (II Petru 3:15- 16)

„Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia; pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.” (II Petru 1:20- 21)
„Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători?” (I Corinteni 12:29)

 

14. VEŞNICIA CHINURILOR IADULUI (Împotriva Martorilor)

„De te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins, unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.” (Marcu 9:43-48)

„Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit.
Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu, căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.” (Luca 16:19- 31)

Sufletul este nemuritor: „Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci toţi trăiesc în El.” (Luca 20:38)

15. SUNTEM MÂNTUIŢI PRIN HAR, CREDINŢĂ, FAPTE BUNE

„În HAR sunteţi mântuiţi, prin CREDINŢĂ, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre FAPTE BUNE, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” (Efeseni 2:8- 10)

 

16. ÎMPOTRIVA PREDESTINĂRII

„Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Zi-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. ALEGE viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi.” (Deuteronom 30:19)
„Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.” (Matei 23:37)

 

17. VORBIREA ÎN LIMBI

„Darul limbilor va înceta.” (I Corinteni 13:8)
„Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.” (I Corinteni 14:19)
„Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci FIECARE ÎI AUZEA PE EI VORBIND IN LIMBA SA. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? Şi cum auzim noi FIECARE LIMBA NOASTRĂ, în care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!” (Faptele Apostolilor 2:1- 11)

 

18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI (cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanţii)

„Le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” (Ioan 6:53- 56)

„Luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.” (Luca 22:17- 20)
„Eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” (I Corinteni 11:23- 29)
„Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul.” (Psalmul 33:8)

 

19. CINE SUNT PREOŢII ŞI EPISCOPII

„Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” (I Corinteni 4:1), iconom=administrator;
Domnul si Mantuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor (si preotilor sfintiti de apostoli): „Zicând acestea, a suflat asupra lor si le-a zis: LUAŢI DUH SFÂNT! CĂRORA VEŢI IERTA PĂCATELE LE VOR FI IERTATE; ŞI CĂRORA LE VETI ŢINE, VOR FI ŢINUTE.” (Ioan 20:22-23)

„Voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni?” (I Corinteni 12:27-29)

„În numele lui Hristos, aşadar, ne înfăţişăm ca mijlocitori, ca şi cum Însuşi Dumnezeu v-ar îndemna prin noi.” (II Corinteni 5:20)
„Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit.” (Tit 1:5) Episcop = gr. Supraveghetor
„Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii.” (Filipeni 1:1)
„Se cuvine ca EPISCOPUL să fie fără de prihană, ca un ICONOM AL LUI DUMNEZEU, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât.” (Tit 1:7)
„Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” (Faptele Apostolilor 20:28)

CUM SĂ SE COMPORTE PREOŢII

„Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; 3. Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei.” (I Petru 5:2- 3)

PREOŢII ÎN NOUL TESTAMENT

Literal: bătrâni, prezbiteri. Bărbaţi mai în vârstă decât diaconii, rânduiţi de apostoli în cea de a doua treaptă harică a Bisericii, după episcopi. Primeau harul prin punerea mâinilor (FA 14:23) şi îndeplineau funcţii liturgice, pastorale, didactice şi administrative. Traducerea lui presbýteros (bătrân) prin „preot“ e un procedeu filologic absolut normal, echivalarea în limba receptoare făcându-se în funcţie de conţinutul semantic al cuvântului original, conţinut prin care o noţiune generală se particularizează. Câteva exemple mai la îndemână: Acelaşi cuvânt basiléus (suveran) e tradus prin „rege“ dacă demnitarul conduce un regat, dar va fi tradus prin „împărat“ din clipa în care acelaşi personaj a primit coroana unui imperiu. Din momentul sfinţirii, „apa“ devine „aghiasmă“. Un militar poartă denumirea generică de „ostaş“, dar de îndată ce a primit unul sau mai multe grade el se va numi „sergent“, „locotenent“, „colonel“ ş.a.m.d., continuând, totuşi, să rămână „ostaş“. În funcţie de treapta binecuvântării, aceeaşi „pâine“ se va numi „artos“, „prescură“, „anaforă“ sau „cuminecătură“, după cum o „casă“ sfinţită pentru cult devine „biserică“. În acelaşi fel, un „bătrân“ hirotonit se va numi „preot“, spre deosebire de ceilalţi bătrâni care nu au hirotonie.” (Nota Bartolomeu Anania la Fapte 11:30, Biblia vesiunea Anania, Bucureşti, 2001, pag. 1599)

 

20. DE CE ŢINEM DUMINICA, NU SABATUL CA ADVENTIŞTII

Duminica a înviat Domnul Iisus.
„În prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” (Luca 24:1- 8)
„În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Faptele Apostolilor 20:7)

21. POSTUL (necesitatea lui)

„Să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea.” (I Corinteni 7:5)
„Hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu POSTIRI, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră.” (Faptele Apostolilor 14:23)
„Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, cât timp Mirele este cu ei? Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; ATUNCI VOR POSTI în acele zile.” (Luca 5:34- 35)
„El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.” (Marcu 9:29)
Insusi Domnul a postit: „După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.” (Matei 4:2)
CUM POSTIM
„Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală,
Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” (Matei 6:16- 18)
„Nu ştiţi voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire, Dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei.” (Isaia 58:6- 10)

FELURILE POSTULUI

1. Postul negru

„Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustie, timp de patruzeci de zile, fiind ispitit de diavolul. Şi în aceste zile nu a mâncat nimic; şi, sfârşindu-se ele, a flămânzit.” (Luca 4:1- 20)

„După ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.” (Matei 4:2)

2. Postul aspru ( sărăcăcios)

„Acest Ioan avea îmbrăcămintea lui din peri de cămilă, şi brâu de curea împrejurul mijlocului lui, iar hrana lui era acride şi miere sălbatică.” (Matei 3:4 în Biblia 1914)

3. Postul obişnuit (legume şi fructe)

„A grăit Daniel către supraveghetorul pe care căpetenia famenilor îl pusese peste Daniel, Anania, Misael şi Azaria: „Încearcă o dată cu servii tăi timp de zece zile şi dă-ne să mâncăm bucate din ZARZAVATURI şi să bem apă! Apoi să te uiţi la chipurile noastre şi la chipul tinerilor care mănâncă din bucatele regelui şi cum ţi se va părea, aşa fă cu supuşii tăi!” Atunci el le-a ascultat această rugăminte şi a încercat timp de zece zile. Şi după un răstimp de zece zile, ei arătau mai frumoşi şi mai graşi la trup decât toii tinerii care mâncau din bucatele regelui. Atunci supraveghetorul le-a înlocuit mâncarea lor şi vinul – băutura lor – şi le-a dat MÂNCĂRURI DE LEGUME.” (Daniel 1:11- 16)

Biserica a dat deslegări la vin şi peşte în unele zile de post deoarece şi Domnul Iisus a consumat peşte şi vin:

„Zicând acestea, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale. Iar ei încă necrezând de bucurie şi minunându-se, El le-a zis: Aveţi aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de peşte fript şi dintr-un fagure de miere. Şi luând, a mâncat înaintea lor.” (Luca 24: 40- 43)

„A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei.” (Matei 11:19)

 

22. PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT NUMAI DE LA TATĂL (nu şi de la Fiul, cum zic catolicii)

„Când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.” (Ioan 15:26)

 

23. CĂLUGĂRII

„Că sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia cerurilor. Cine poate înţelege să înţeleagă.” (Matei 19:12), „famen” in sens larg, fara familie.

„A început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat. Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie, şi să nu ia însutit – acum, în vremea aceasta, de prigoniri – case şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină: viaţă veşnică.” (Marcu 10:28-30)
„Cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este silit, ci are stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât aceasta în inima sa, ca să-şi ţină fecioara, bine va face.” (I Corinteni 7:37)

„Eu vreau ca voi să fiţi fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. Cel ce s-a căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să placă femeii.” (I Corinteni 7:32-33)
„Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie.” (Marcu 10:21)

 

24. SIGURANŢA MÂNTUIRII (odata mântuit, pentru totdeauna mântuit, cum nepotrivit spun neoprotestanţii)

„Dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăşi se încurcă în acestea, ei sunt învinşi; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor.” (II Petru 2:20- 21)
„Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în El.” (I Ioan 3:15)
„Este cu neputinţă pentru cei ce s-au luminat odată şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi s-au făcut Duhului Sfânt, şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură.” (Evrei 6:4-6)
„De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă.” (I Corinteni 10:12)
Dacă mântuirea mea personală e sigură, atunci de ce trebuie să ne mai mai rugăm „Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău” (Matei 6:13)?

23 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on august 19, 2011 at 3:32 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. BOTOSANEANUL ORTODOX said, on august 19, 2011 at 3:55 pm

  aceste indrumari duhovnicesti trebuie daruite fiecarui crestin printr-o publicatie saptamanala.daca doriti ma pot alatura si eu voua.va las adresa mea de e-mail:botosaneanulortodox@yahoo.com si adresa mea de blog.http://botosaneanulortodox.blogspot.com/haideti sa ne unim sa facem un mic ziar de 4 pagini tip a4 si daca se poate cu binecuvantarea arhiereului.eu am schita unui mic saptamanal iar voi ganditi-va la teme si grafica plus titlu.astept raspuns

  Apreciază

 3. danutza said, on august 19, 2011 at 4:47 pm

  cred ca e cazul sa ne unim pentru a nu se pune in practica proiectul rosia montana. in acei munti sunt zacaminte si de argint si de wolfram, nu numai cel mai mare zacamant de aur din europa!!!!
  cianura e extrem de toxica.
  chiar stam si ne uitam cum strainii pun mana pe toate bogatiile tarii ???? deja austria , rusia, israel etc detin firme in domenii strategice( petrol, gaze, apa, energie electrica, banci), precum si vaste suprafete de teren sau paduri.
  rosia montana trebuie sa ramana asa si aici!!!!

  Apreciază

  • Ostrov said, on august 19, 2011 at 7:14 pm

   Haz de necaz: suntem deja obisnuiti cu cianura:

   „sarea de bucatarie contine si un antiaglomerant – E536 – ferocianura de potasiu – care la peste 100 grade C se descompune in cianura de potasiu si clorura de fier – si care cauzeaza reducerea transportului de oxigen catre sange, dificultati in respiratie, dureri de cap, ameteli si nu se recomanda consumul frecvent. (sursa http://dictionar.romedic.ro/e536). Acest E536, care este interzis in alte tari (ex. Anglia) duce la consecinte dramatice prin introducerea lui in sarea de bucatarie: cresterea incidentei bolilor cardiace ischemice, accelerarea proceselor de ateroscleroza, toxicitatea indusa de ferocianura de sodiu sau potasiu. ”

   http://www.petitieonline.ro/petitie/fara_e_536_si_iod_in_sarea_alimentara_-p33693052.html

   Apreciază

 4. Nica Lucian said, on august 19, 2011 at 5:11 pm

  La subiectul 3 se poate adauga Matei Cap 25
  34. Atunci va zice Imparatul celor de-a dreapta Lui: Veniti, binecuvantatii Tatalui Meu, mosteniti imparatia cea pregatita voua de la intemeierea lumii.
  35. Caci flamand am fost si Mi-ati dat sa mananc; insetat am fost si Mi-ati dat sa beau; strain am fost si M-ati primit;
  36. Gol am fost si M-ati imbracat; bolnav am fost si M-ati cercetat; in temnita am fost si ati venit la Mine.
  37. Atunci dreptii Ii vor raspunde, zicand: Doamne, cand Te-am vazut flamand si Te-am hranit? Sau insetat si Ti-am dat sa bei?
  38. Sau cand Te-am vazut strain si Te-am primit, sau gol si Te-am imbracat?
  39. Sau cand Te-am vazut bolnav sau in temnita si am venit la Tine?
  40. Iar Imparatul, raspunzand, va zice catre ei: Adevarat zic voua, intrucat ati facut unuia dintr-acesti frati ai Mei, prea mici, Mie Mi-ati facut.

  La subiectul 4 se poate adauga Fapte Cap 16
  14. Si o femeie, cu numele Lidia, vanzatoare de porfira, din cetatea Tiatirelor, tematoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca sa ia aminte la cele graite de Pavel.
  15. Iar dupa ce s-a botezat si ea si casa ei, ne-a rugat, zicand: De m-ati socotit ca sunt credincioasa Domnului, intrand in casa mea, ramaneti. Si ne-a facut sa ramanem.

  La subiectul 15 se poate adauga 1 Timotei Cap 2
  3. Ca acesta este lucru bun si primit inaintea lui Dumnezeu, Mantuitorul nostru,
  4. Care voieste ca toti oamenii sa se mantuiasca si la cunostinta adevarului sa vina.

  Daca insistam se poate cita si alte versete din Biblie care sa sprijine tematica din aceste subiecte ,eu m-am limitat doar la acestea.

  Apreciază

  • Ioan C. said, on august 19, 2011 at 7:03 pm

   Foarte corect/ frate Lucian Nica, dar era vorba de un mic indrumar impotriva protestantilor ( care ne acuza ba ca nu stim cine-i Domnul Iisus, ba ca nu cunoastem Sfanta Scriptura; e uite ca nu-i asa). Ma gandeam la o editie de buzunar.

   Apreciază

   • Ostrov said, on august 19, 2011 at 8:06 pm

    Nu se recomanda polemica cu sectantii. Nu ma refer la cei mai slabi in credinta care ar putea fi vrajiti de recitarea versetelor din scriptura; ci la intrarea intr-o discutie in contradictoriu prin care ne putem face rau noua insine: mandrie, tulburare, etc
    Eu consider ca trebuie abordati doar cei care au o deschidere catre adevar si indrumati catre biserica, la un duhovnic .

    Singurul motiv pentru care stam de vorba cu ei, este cel de ai ajuta, nu de a ne lupta in citate.
    Cred si eu ca ar trebui sa lasam faptele sa vorbeasca, si cum suntem deficitari la acest capitol, sa ne straduim mult mai mult.

    Cred ca ar trebui sa vorbim cu preotii nostrii sa organizeze odata pe saptamana lectii de cateheza, pentru ca suntem ortodocsi, dar asta nu ne mantuieste, sa reinvatam ortodoxia , impreuna cu vecinii nostrii din parohie.

    Apreciază

 5. bogdan said, on august 20, 2011 at 5:30 am

  Off Topic…. sambata 20 august de la ora 7,10-8,55 (dimineata) pe postul TVR1 a fost difuzata emisiunea Omul si Timpul, realizator Cristi Tepe. Printre altele subiecte a fost prezentat si un material despre originile comunismului si national socialismului, facandu-se si o incursiune foarte bine documentata in istoria societatilor secrete masonice. Realizatorul a insistat si a evidentiat asupra rolului distrugator si anticrestin al activitatii Illuminati (Adam Weishaupt) si al urmasilor ideologici ai acestuia. Ar fi bine de urmarit aceste documentare atat cat vor mai fi difuzate deoarece nu cred ca va mai fi mult mentinuta in grila aceasta emisiune sau Cristi Tepes in TVR…..

  Apreciază

 6. ostrov said, on august 20, 2011 at 9:04 am

  Da, si pe cultural erau conferintele masonolui dan puric.

  Apreciază

 7. Ioan C. said, on august 21, 2011 at 3:02 pm

  Multumesc pentru publicare! 🙂

  Apreciază

 8. Ioan C. said, on octombrie 21, 2011 at 8:23 am

  Frate Saccsiv, am tehnografiat tot materialul cu litere diacritice ( î, â, ş, ţ, ă), am copiat din nou versetele fara diacritice inlocuindu-le cu cele cu diacritice, am schimbat putin materialul, am adaugat numerele vresetelor la fragmentele fara versete numerotate, am schimbat ordinea subiectelor un pic, am adaugat un subiect nou ( vezi Siguranta mantuirii).
  Dupa cum se stie, materialul e copyright free, poate fi copiat liber de orice blogger cu credinta in el sau publicat liber in revistele liceelor teologice si nu numai.
  Multumesc tie, fratelui Gerard, surorii „fata din Dacia”, fratilor de la moldovacrestina.info, administratorului paginii de facebook al Seminarului „Veniamin Costachi” si celorlalti frati pe care din nestiinta i-am uitat, chiar daca au publicat acest material ca articol de fond SI II ROG SA IL INLOCUIE CU MATERIALUL URMATOR, care e tehnoredactat ca lumea ( Sper 🙂 )

  MIC ÎNDRUMAR BIBLIC ORTODOX

  Doamne Iisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!

  Dedicat părintelui Iustin Pârvu!

  Cuprins
  1. SFÂNTA TREIME- DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE
  ( pentru Martorii lui Iehova)
  2. CINE ESTE IISUS
  3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI
  4. FAPTELE BUNE ( pentru protestanţi, care susţin că mântuirea e numai prin credinţă)
  5. BOTEZUL COPIILOR
  6. SFÂNTA TRADIŢIE
  7. IMAGINILE ( ICOANELE) IN BISERICĂ
  8. ÎNCHINAREA LA ÎNGERI ŞI SFINŢI
  9. ÎMPOTRIVA SUPREMAŢIEI PAPALE
  10. GHICITUL ( şi deschiderea Cărţii)
  11. POCĂINŢA
  12. CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PÂNĂ ASTĂZI
  13. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA
  14. VEŞNICIA CHINURILOR IADULUI ( împotriva Martorilor)
  15. SUNTEM MÂNTUIŢI PRIN HAR, CREDINŢĂ, FAPTE BUNE
  16.ÎIMPOTRIVA PREDESTINĂRII
  17. VORBIREA ÎN LIMBI
  18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI ( cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanţii)
  19. CINE SUNT PREOŢII SI EPISCOPII
  20. DE CE ŢINEM DUMINICA, NU SABATUL CA ADVENTIŞTII
  21. POSTUL ( necesitatea lui)
  22. PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT NUMAI DE LA TATĂL ( nu şi de la Fiul, cum zic catolicii)
  23. CĂLUGĂRII
  24. SIGURANŢA MÂNTUIRII ( odata mântuit, pentru totdeauna mântuit, cum spun neoprotestanţii)

  1. SFANTA TREIME- DUMNEZEU ÎN TREI PERSOANE
  ( pentru Martorii lui Iehova)

  „21. Şi după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se şi Iisus şi rugându-Se, s-a deschis cerul, 22. Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.”
  ( Luca 3: 21- 22);
  Domnul Iisus a zis: „Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.” ( Ioan 10: 30);
  „Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh, şi Aceşti trei Una sunt.” ( I Ioan 5: 7);
  „5. Căci căruia dintre îngeri i-a zis Dumnezeu vreodată: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”; şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Lui Tată şi El Îmi va fi Mie Fiu”? 6.Şi iarăşi, când aduce în lume pe Cel întâi născut, El zice: “Şi să se închine Lui toţi îngerii lui Dumnezeu”. 7.Şi de îngeri zice: “Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc”; 8.Iar către Fiul: “Tronul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului; şi toiagul dreptăţii este toiagul împărăţiei Tale.”( Evrei 1: 5- 8);
  „Harul DOMNULUI nostru IISUS HRISTOS şi dragostea lui DUMNEZEU şi împărtăşirea SFÂNTULUI DUH să fie cu voi cu toţi!” ( II Corinteni 13: 13);
  „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele TATĂLUI şi al FIULUI şi al SFÂNTULUI DUH” ( Matei 28: 19);
  “1. Apoi DOMNUL S-a arătat iarăşi lui Avraam la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el în uşa cortului său. 2. Atunci ridicându-şi ochii săi, a privit şi iată TREI Oameni stăteau înaintea lui; şi cum l-a văzut, a alergat din pragul cortului său în întâmpinarea Lor şi s-a închinat până la pământ. 3. Apoi a zis: DOAMNE, de am aflat har înaintea TA, nu ocoli pe robul TĂU! 4. Se va aduce apă să VĂ spălaţi picioarele şi să VĂ odihniţi sub acest copac. 5. Şi voi aduce pâine şi VEŢI mânca, apoi VĂ veţi duce în drumul VOSTRU, întrucât treceţi pe la robul VOSTRU!” Zis-au ACEIA: „Fă, precum ai zis!” ( Facerea/ Geneza 18: 1- 5).

  2. CINE ESTE IISUS

  „Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui. ” ( Ioan 20: 31);
  „Iisus este Domnul” ( Romani 10: 9);
  „Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi” ( Romani 10: 9);
  „Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.” ( I Timotei 1: 15);
  „mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii.” ( I Ioan 4: 14);
  „Iisus Hristos a venit în trup” ( I Ioan 4: 2);
  „Hristos Iisus, Domnul meu” ( Filipeni 3: 8);
  „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” ( Ioan 20: 28);
  ”Dumnezeu, Mântuitorul meu” ( Luca 1: 47);
  „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.” ( Fapte 8: 37);
  „Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.” ( Tit 1: 4);
  „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.” ( Apocalipsa 19: 16);
  „3. (…) am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; 4.Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi; 5.Şi că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece; 6.În urmă S-a arătat deodată la peste cinci sute de fraţi, dintre care cei mai mulţi trăiesc până astăzi, iar unii au şi adormit; 7.După aceea S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor” ( I Corinteni 15: 3- 7);
  „25. Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. 26. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta? 27. Zis-a Lui: Da, Doamne. Eu am crezut că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Care a venit în lume.” ( Ioan 11: 25- 27);
  Iisus ne mantuieste: ” Crede în Domnul Iisus şi te vei mântui tu şi casa ta.” ( Faptele Apostolilor 16: 31);
  „El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.” ( I Ioan 2: 2);
  „Întru El avem răscumpărarea prin sângele Lui şi iertarea păcatelor, după bogăţia harului Lui” ( Efeseni 1: 7).

  3. FECIOARA MARIA, MAICA DOMNULUI

  PURUREA-FECIORIA MARIEI
  ”Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afară a templului, spre răsărit, şi aceasta era închisă.
  Şi mi-a zis Domnul: “Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide şi nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. ”
  ( Ezechiel 44, 1- 2).
  ”Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, FECIOARA va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.” ( Isaia 7: 14).
  Dacă Maica Domnului a mai avut copii de ce la răstignire Domnul Iisus a lăsat-o in grija apostolului Ioan? „26. Deci Iisus, văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! 27. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” ( Ioan 19: 26- 27).
  TEXTE DIN SCRIPTURĂ CARE DOVEDESC CINSTEA CE O DATORĂM FECIOAREI
  ”26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, 27. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. 28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.”
  ( Luca 1, 26- 28);
  ”41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,
  42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău
  43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine MAICA DOMNULUI meu?
  44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.
  45. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.
  46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
  47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
  48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
  49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui. ”
  ( Luca 1, 41- 49).
  ”1. Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
  2. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
  3. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
  4. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
  5. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
  6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
  7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
  8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
  9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.
  10. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.
  11. Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte.
  12. Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt.
  13. Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul.
  14. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui.
  15. Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa.
  16. Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură.
  17. Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.”
  ( Apocalipsa 12, 1- 17);
  A FOST PROFEŢITĂ IN PRIMA CARTE A BIBLIEI
  ” Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul” ( Facerea 3: 15).

  4. FAPTELE BUNE ( pentru protestanţi, care susţin că mântuirea e numai prin credinţă)

  „Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii săi; ŞI ATUNCI VA RĂSPLĂTI FIECĂRUIA DUPĂ FAPTELE SALE.” ( Matei 16: 27);
  „Şi pentru ce Mă chemaţi: Doamne, Doamne, şi nu faceţi ce vă spun?” ( Luca 6: 46);
  „Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.” ( Luca 11: 28);
  „13. Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui. Nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona. 14. Toate acestea le auzeau şi fariseii, care erau iubitori de argint şi-L luau în bătaie de joc. 15. Şi El le-a zis: Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu.” ( Luca 16: 13-15);
  ”De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” ( Ioan 14: 15);
  ”Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea” ( Ioan 15: 10);
  ”Ci, în orice neam, cel ce se teme de El şi face dreptate este primit de El.” ( Fapte 10: 35);
  ”5. (…) Dumnezeu, 6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui: 7. Viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în faptă bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune, 8. Iar iubitorilor de ceartă, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii: mânie şi furie. 9. Necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care săvârşeşte răul” ( Romani 2: 5-9);
  ”3. Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui.
  4. Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află.” ( I Ioan 2: 3-4);
  ” Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu şi pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele său.” ( I Ioan 3: 10);
  “Căci dragostea de Dumnezeu aceasta este: Să păzim poruncile Lui; şi poruncile Lui nu sunt grele..” ( I Ioan 5: 3);
  ” (…) nu urma răul, ci binele. Cel ce face bine din Dumnezeu este; cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu.” ( III Ioan 1: 11);
  ” Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale.” ( Apocalipsa 20: 13);
  ” 16. Şi, iată, venind un tânăr la El, I-a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? 17. Iar El a zis: De ce-Mi zici bun? Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu. Iar de vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. 18. El I-a zis: Care? Iar Iisus a zis: Să nu ucizi, să nu săvârşeşti adulter, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb; 19. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” ( Matei 19: 16- 19);
  ”21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri. 22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit şi nu în numele Tău am scos demoni şi nu în numele Tău minuni multe am făcut? 23. Şi atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.” ( Matei 7: 21-23);
  ” 31. Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. 32. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. 33. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. 34. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. 35. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; 36. Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. 37. Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? 38. Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? 39. Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? 40. Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut. 41. Atunci va zice şi celor de-a stânga: Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui. 42. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; 43. Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. 44. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit? 45. El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. 46. Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.” ( Matei 25: 31- 46);
  ” cu frică şi cu cutremur lucraţi mântuirea voastră” ( Filipeni 2: 12);
  „Căci precum trupul fără suflet mort este, astfel şi credinţa fără de fapte, moartă este.” ( Iacov 2: 26);
  „ 28. Nu vă miraţi de aceasta; căci vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui,
  29. Şi vor ieşi, cei ce au făcut cele bune spre învierea vieţii şi cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii.”
  (Ioan 5: 28- 29).
  MILOSTENIA
  ”Iar facerea de bine şi întrajutorarea nu le daţi uitării; căci astfel de jertfe sunt bine plăcute lui Dumnezeu.” ( Evrei 13: 16);
  ”Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis: Mai fericit este a da decât a lua.” ( Faptele Apostolilor 20: 35);
  ”33. Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară neîmpuţinată în ceruri, unde fur nu se apropie, nici molie nu o strică. 34. Căci unde este comoara voastră, acolo este inima voastră.” ( Luca 12: 33- 34).

  5. BOTEZUL COPIILOR

  Noi, creştinii ortodocşi, botezăm copii pentru că:
  ”3. Răspuns-a Iisus şi i-a zis: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva de sus, nu va putea să vadă împărăţia lui Dumnezeu.
  4. Iar Nicodim a zis către El: Cum poate omul să se nască, fiind bătrân? Oare, poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?
  5. Iisus a răspuns: Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu.” ( Ioan 3: 3- 5);
  ”Şi el, luându-i la sine, în acel ceas al nopţii, a spălat rănile lor şi s-a botezat el şi toţi ai lui îndată.” ( Fapte 16: 33);
  ”Am botezat şi casa lui Ştefana” ( I Corinteni 1: 16);
  ”Şi toţi, întru Moise, au fost botezaţi în nor şi în mare.” ( I Corinteni 10: 2);
  “14. Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. 15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem.” ( fapte 16; 14- 15).

  Dovada că mărturia naşilor la botez e valabilă:
  ”Şi văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iertate îţi sunt păcatele tale!” ( Marcu 2: 5).
  Botezul înlocuie circumcizia ( care ştim că se făcea la 8 zile de la naştere):
  ”Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.” ( Galateni 5: 2).
  Persoanele adulte nebotezate ( cum sunt în India) trebuie catehizate înainte de botez.
  Copii pot depune mărturie despre credinţa lor:
  ”15. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,
  16. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?” ( Matei 21: 15- 16).
  Botezul e obligatoriu pentru mantuire:
  ”20. (…)în zilele lui Noe, (…) în care puţine suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă.
  21. Iar această mântuire prin apă închipuia BOTEZUL, CARE VĂ MÂNTUIEŞTE astăzi şi pe voi, nu ca ştergere a necurăţiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos” ( I Petru 3: 20- 21).
  Deci, botezul e o sfântă taină necesara mântuirii, nu doar un simbol.
  „s-a botezat TOT poporul” ( Luca 3: 21).

  6. SFÂNTA TRADIŢIE

  1. De unde ştia Pavel numele vrăjitorilor lui faraon, care l-au infruntat pe Moise ( ne referim la Iannes si Iambres din II Timotei 3: 8), ca in Vechiul Testament nu apare numele lor? Raspunsul: Din Traditie!
  2. Dar apostolul Iuda de unde ştia ce a spus patriarhul Enoh, ( vezi Iuda 1: 14), că în VT nu apare nici un citat din Enoh? Raspunsul: Din Traditie!
  3. De unde ştia apostolul Iuda ce i-a spus arhanghelul Mihail Satanei atunci când a murit Moise ( vezi Iuda 1: 9), că în VT nu scrie? Raspunsul: Din Traditie!
  4. De unde îl citează Pavel pe Domnul Iisus ( vezi Fapte 20: 35), că în Evanghelii nu apar aceste Cuvinte? Raspunsul: Din Traditie!
  5. De unde avem termenul ” Sfânta Treime”, că nu există in Sfânta Scriptură? Raspunsul: Din Traditie!
  6. De ce creştinii se inchină duminica? Că nu e o poruncă expresă in Biblie, ci Tradiţia ne-o spune asta.
  7. De unde ştim care e forma crucii pe care a fost răstignit Domnul Iisus (ca Martorii spun că Hristos a fost răstignit pe un stâlp si sunt si alte feluri de cruci, precum crucea Apostolului Andrei) ? Din Traditie.
  VT= Vechiul Testament.

  ”Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the TRADITIONS just as I delivered them to you.” ( I Corinthians 11: 2);
  ”Therefore, brethren, stand fast and hold the TRADITIONS which you were taught, whether by word or our epistle.” ( II Thesalonians 2: 15);
  ”But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the TRADITION which he received from us.” ( II Thesalonians 3: 6).
  NOTĂ! Am citat din New King James Version.

  7. IMAGINILE ( ICOANELE) ÎN BISERICĂ

  ”O, galateni fără de minte, cine v-a ademenit pe voi, să nu vă încredeţi adevărului, – pe voi, în ochii cărora A FOST ZUGRĂVIT IISUS HRISTOS RĂSTIGNIT?” ( Galateni 3: 1).
  ”Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie; în ţesătura lor să faci CHIPURI DE HERUVIMI alese cu iscusinţă.”
  ( Ieşirea 26: 1);
  ”Să faci o perdea de în răsucit şi de mătase violetă, stacojie şi vişinie, răsucită, iar în ţesătura ei să aibă CHIPURI DE HERUVIMI alese cu iscusinţă” ( Ieşirea 26: 31).
  -Fără a ne mai gândi la heruvimii de pe chivotul legii ( vezi Ieşirea cap. 25: 18).
  ”23. Şi a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi de lemn de măslin, înalţi de zece coţi. 24. O aripă a heruvimului era de cinci coţi şi cealaltă aripă a heruvimului era tot de cinci coţi. Zece coţi erau de la un vârf al aripilor lui până la vârful celeilalte aripi. 25. Tot de zece coţi era şi celălalt heruvim; amândoi heruvimii aveau aceeaşi măsură şi aceeaşi înfăţişare. 26. Înălţimea unui heruvim era de zece coţi; la fel şi celălalt heruvim. 27. Şi a aşezat el heruvimii la mijloc în partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau însă întinse; şi atingea aripa unuia un perete şi aripa celuilalt heruvim atingea pe celălalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau în mijlocul templului aripă de aripă. 28. Şi a îmbrăcat el heruvimii cu aur. 29. Pe toţi pereţii templului de jur împrejur, pe dinăuntru şi pe dinafară, a făcut chipuri săpate de heruvimi, de copaci, de finici şi de flori îmbobocite.”
  ( III Regi 6: 23-29, dar în Biblia Cornilescu I Imparati/ Regi 6: 23- 29).
  ”18. Apoi să faci doi heruvimi de aur; şi să-i faci ca dintr-o bucată, ca şi cum ar răsări din cele două capete ale capacului; 19. Să pui un heruvim la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al capacului. 20. şi heruvimii să-i faci ca şi cum ar ieşi din capac. Heruvimii aceştia să fie cu aripile întinse pe deasupra capacului, acoperind cu aripile lor capacul, iar feţele să şi le aibă unul spre altul; spre capac să fie feţele heruvimilor.”
  ( Ieşirea 25: 18- 20; despre capacul chivotului Legii).

  8. ÎNCHINAREA LA ÎNGERI ŞI SFINŢI

  ”Iar îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Acestea zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce are cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide şi închide şi nimeni nu va deschide: 8. Ştiu faptele tale; iată, am lăsat înaintea ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu ai păzit cuvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu. 9. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.”
  ( Apocalipsa 3: 7- 9).
  Deci: ”iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” ( Apocalipsa 3: 9).
  ” 13. Aflându-se însă Iosua aproape de Ierihon, a căutat cu ochii săi şi iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală. Şi apropiindu-se Iosua de dânsul, i-a zis: “De-ai noştri eşti sau eşti dintre duşmanii noştri?” 14. Iar acela a răspuns: “Eu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit acum!” Atunci Iosua a căzut cu fala la pământ, s-a închinat şi a zis către acela: “Stăpâne, ce porunceşti slugii tale?” 15. Zis-a către Iosua căpetenia oştirii Domnului: “Scoate-ţi încălţămintea din picioare, că locul pe care stai tu acum este sfânt!” Şi a făcut Iosua aşa.”
  ( Iosua 5: 13- 15);
  Apostolul Ioan s-a închinat la îngeri: ” Şi eu, Ioan, sunt cel ce am văzut şi am auzit acestea, iar când am auzit şi am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea.” ( Apocalipsa 22: 8), dar îngerul l-a refuzat, ca să dea o pildă de smerenie.

  9. ÎMPOTRIVA SUPREMAŢIEI PAPALE

  “Hristos este CAP BISERICII, trupul Său, al cărui Mântuitor şi este.”
  ( Efeseni 5: 23);
  ”8. Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. 9. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.” ( Matei 23: 8- 9); papa= tată.

  10. GHICITUL ( şi deschiderea Cărţii)

  ”Să nu mâncaţi cu sânge; să nu vrăjiţi, nici să ghiciţi.” ( Levitic 19: 26);
  ”Să nu se găsească la tine de aceia care trec pe fiul sau fiica lor prin foc, nici prezicător, sau ghicitor, sau vrăjitor, sau fermecător” ( Deuteronom 18, 10);
  ”Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău.” ( Deuteronom 18, 14);
  ”Pentru că aşa zice Domnul Savaot, Dumnezeul lui Israel: Să nu vă lăsaţi amăgiţi de proorocii voştri şi de ghicitorii voştri care sunt în mijlocul vostru, şi să nu ascultaţi visele voastre, pe care le veţi visa” ( Ieremia 29: 8);
  ”Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua.” ( Apocalipsa 21: 8);
  ” Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!” ( Apocalipsa 22: 15).

  11. POCĂINŢA

  1. Pocăinşa presupune rugăciune către Dumnezeu ca să ne ierte: ”Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.” ( rugăciunea vameşului, din Luca 18: 13);
  2. Pocăinţa presupune părerea de rău pentru păcatele făcute ( “faptele moarte” din Evrei 6: 1) şi dorinţa de schimbare: ”Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.” ( Luca 15: 21);
  3. Pocăinţa presupune şi iertarea aproapelui: ”Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre.” ( Pilda celui ce datora zece mii de talanţi, din Matei 18: 35);
  4. Pocăinţa presupune mărturisirea păcatelor preotului: ”Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.” ( Matei 3: 6); Mărturisiţi-vă deci UNUL ALTUIA păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.” ( Iacov 5: 16), vezi şi I Ioan 1: 9;
  Deoarece Domnul şi Mântuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor: ”22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; 23. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” ( Ioan 20: 22-23).
  5. Adevărata pocăinţă înseamnă şi facerea de fapte bune, nu doar să nu faci cele rele: ”8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam. 9. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.” ( Luca 3: 8- 9).

  12. CONTINUITATEA BISERICII DE LA APOSTOLI PÂNĂ ASTĂZI

  ”Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” ( Matei 16: 18);
  ”şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” ( Matei 28: 20).

  13. NU ORICINE POATE INTERPRETA SCRIPTURA

  – Că Domnul Iisus a avertizat fariseii: ”Vă rătăciţi neştiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” ( Matei 22: 29) vorbind despre înviere;
  – ”30. Şi alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, şi i-a zis: Înţelegi, oare, ce citeşti? 31. Iar el a zis: Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Şi a rugat pe Filip să se urce şi să şadă cu el.” ( Faptele Apostolilor 8: 30- 31);
  – ”15. Şi îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire, precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel după înţelepciunea dată lui, 16. Cum vorbeşte despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare. ” ( II Petru 3: 15- 16).
  – ”20. Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia; 21. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.” ( II Petru 1: 20- 21);
  “Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători?” ( I Corinteni 12: 29).

  14. VEŞNICIA CHINURILOR IADULUI ( Împotriva Martorilor)

  ”43. Şi de te sminteşte mâna ta, tai-o că mai bine îţi este să intri ciung în viaţă, decât, amândouă mâinile având, să te duci în gheena, în focul cel nestins. 44. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 45. Şi de te sminteşte piciorul tău, taie-l, că mai bine îţi este ţie să intri fără un picior în viaţă, decât având amândouă picioarele să fii azvârlit în gheena, în focul cel nestins, 46. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge. 47. Şi de te sminteşte ochiul tău, scoate-l, că mai bine îţi este ţie cu un singur ochi în împărăţia lui Dumnezeu, decât, având amândoi ochii, să fii aruncat în gheena focului. 48. Unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge.” ( Marcu 9: 43- 48);
  “19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră şi în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit.
  20. Iar un sărac, anume Lazăr, zăcea înaintea porţii lui, plin de bube,
  21. Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului; dar şi câinii venind, lingeau bubele lui.
  22. Şi a murit săracul şi a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit şi bogatul şi a fost înmormântat.
  23. Şi în iad, ridicându-şi ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui.
  24. Şi el, strigând, a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine şi trimite pe Lazăr să-şi ude vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie.
  25. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ţi aminte că ai primit cele bune ale tale în viaţa ta, şi Lazăr, asemenea, pe cele rele; iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuieşti.
  26. Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi.
  27. Iar el a zis: Rogu-te, dar, părinte, să-l trimiţi în casa tatălui meu,
  28. Căci am cinci fraţi, să le spună lor acestea, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.
  29. Şi i-a zis Avraam: Au pe Moise şi pe prooroci; să asculte de ei.
  30. Iar el a zis: Nu, părinte Avraam, ci, dacă cineva dintre morţi se va duce la ei, se vor pocăi.
  31. Şi i-a zis Avraam: Dacă nu ascultă de Moise şi de prooroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morţi.”
  ( Luca 16: 19- 31).
  Sufletu este nemuritor: “Dumnezeu deci nu este Dumnezeu al morţilor, ci al viilor, căci toţi trăiesc în El.” ( Luca 20: 380.

  15. SUNTEM MÂNTUIŢI PRIN HAR, CREDINŢĂ, FAPTE BUNE

  ”8. Căci în HAR sunteţi mântuiţi, prin CREDINŢĂ, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu; 9. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. 10. Pentru că a Lui făptură suntem, zidiţi în Hristos Iisus spre FAPTE BUNE, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.” ( Efeseni 2: 8- 10).

  16. ÎMPOTRIVA PREDESTINĂRII

  ”Ca martori înaintea voastră iau astăzi cerul şi pământul: viaţă şi moarte Zi-am pus eu astăzi înainte, şi binecuvântare şi blestem. ALEGE viaţa ca să trăieşti tu şi urmaşii tăi.” ( Deuteronom 30: 19);
  ” Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi cu pietre ucizi pe cei trimişi la tine; de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, dar nu aţi voit.” ( Matei 23: 37).

  17. VORBIREA ÎN LIMBI

  ”darul limbilor va înceta” ( I Corinteni 13: 8);
  ” Dar în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă străină.” ( I Corinteni 14: 19);
  ”1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. 5. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbaţi cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer. 6. Şi iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci FIECARE ÎI AUZEA PE EI VORBIND IN LIMBA SA. 7. Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni? 8. Şi cum auzim noi FIECARE LIMBA NOASTRĂ, în care ne-am născut? 9. Parţi şi mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capadocia, în Pont şi în Asia, 10. În Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei cea de lângă Cirene, şi romani în treacăt, iudei şi prozeliţi, 11. Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!” ( Faptele Apostolilor 2: 1- 11).

  18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI ( cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanţii)

  ”53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. 54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. 55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură. 56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.” ( Ioan 6: 53- 56);
  ” 17. Şi luând paharul, mulţumind, a zis: Luaţi acesta şi împărţiţi-l între voi; 18. Că zic vouă: Nu voi mai bea de acum din rodul viţei, până ce nu va veni împărăţia lui Dumnezeu. 19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.” ( Luca 22: 17- 20);
  ” 23. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine, 24. Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. 25. Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea. 26. Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni. 27. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului. 28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar. 29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.” ( I Corinteni 11: 23- 29);
  „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul” ( Psalmul 33: 8).

  19. CINE SUNT PREOŢII ŞI EPISCOPII

  ”Aşa să ne socotească pe noi fiecare om: ca slujitori ai lui Hristos şi ca iconomi ai tainelor lui Dumnezeu.” ( I Corinteni 4: 1), iconom= administrator;
  Domnul si Mantuitorul Iisus Hristos a zis apostolilor ( si preotilor sfintiti de apostoli): ” Si zicand acestea a suflat asupra lor si le-a zis: LUATI DUH SFANT! CARORA VETI IERTA PACATELE LE VOR FI IERTATE; SI CARORA LE VETI TINE, VOR FI TINUTE.” ( Ioan 20: 22-23);
  ” 27. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte. 28. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. 29. Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni?” ( I Corinteni 12: 27- 29);
  ”Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să îndreptezi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi, precum ţi-am rânduit” ( Tit 1: 5).
  Episcop= gr. Supraveghetor
  „Pavel şi Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, tuturor sfinţilor întru Hristos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii” ( Filipeni 1: 1);
  “Căci se cuvine ca EPISCOPUL să fie fără de prihană, ca un ICONOM AL LUI DUMNEZEU, neîngâmfat, nu grabnic la mânie, nu dat la băutură, paşnic, nepoftitor de câştig urât” ( Tit 1: 7);
  “Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” ( Faptele Apostolilor 20: 28).

  CUM SĂ SE COMPORTE PREOŢII

  ”2. Păstoriţi turma lui Dumnezeu, dată în paza voastră, cercetând-o, nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câştig urât, ci din dragoste; 3. Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde făcându-vă turmei.” ( I Petru 5: 2- 3).

  20. DE CE ŢINEM DUMINICA, NU SABATUL CA ADVENTIŞTII

  Duminica a înviat Domnul Iisus
  ”1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” ( Luca 24: 1- 8);
  ” În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Faptele Apostolilor 20: 7).

  21. POSTUL ( necesitatea lui)

  “să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea” ( I Corinteni 7: 5);
  ”Şi hirotonindu-le preoţi în fiecare biserică, rugându-se cu POSTIRI, i-au încredinţat pe ei Domnului în Care crezuseră. ” ( Faptele Apostolilor 14: 23);
  ”34. Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, cât timp Mirele este cu ei?
  35. Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; ATUNCI VOR POSTI în acele zile. ” ( Luca 5: 34- 35);
  ”El le-a zis: Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post.” ( Marcu 9: 29);
  Insusi Domnul a postit: ” Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.” ( Matei 4: 2);
  CUM POSTIM
  ”16. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat grăiesc vouă, şi-au luat plata lor.
  17. Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală,
  18. Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va răsplăti ţie.” ( Matei 6: 16- 18);
  ”6. Nu ştiţi voi postul care Îmi place? – zice Domnul. Rupeţi lanţurile nedreptăţii, dezlegaţi legăturile jugului, daţi drumul celor asupriţi şi sfărâmaţi jugul lor. 7. Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăposteşte în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l şi nu te ascunde de cel de un neam cu tine. 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. 9. Atunci vei striga şi Domnul te va auzi; la strigătul tău El va zice: Iată-mă! Dacă tu îndepărtezi din mijlocul tău asuprirea, ameninţarea cu mâna şi cuvântul de cârtire, 10. Dacă dai pâinea ta celui flămând şi tu saturi sufletul amărât, lumina ta va răsări în întuneric şi bezna ta va fi ca miezul zilei.” ( Isaia 58: 6- 10).

  22. PURCEDEREA DUHULUI SFÂNT NUMAI DE LA TATĂL ( nu şi de la Fiul, cum zic catolicii)

  ” Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.” ( Ioan 15: 26).

  23. CALUGĂRII

  ”Că sunt fameni care s-au născut aşa din pântecele mamei lor; sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni, şi sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înşişi, pentru împărăţia cerurilor. Cine poate înţelege să înţeleagă.” ( Matei 19: 12), famen in sens larg, fara familie;
  ” 28. Şi a început Petru a-I zice: Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat. 29. Iisus i-a răspuns: Adevărat grăiesc vouă: Nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ţarine pentru Mine şi pentru Evanghelie, 30. Şi să nu ia însutit – acum, în vremea aceasta, de prigoniri – case şi fraţi şi surori şi mame şi copii şi ţarine, iar în veacul ce va să vină: viaţă veşnică.” ( Marcu 10: 28- 30);
  ” Dar cel ce stă neclintit în inima sa şi nu este silit, ci are stăpânire peste voinţa sa şi a hotărât aceasta în inima sa, ca să-şi ţină fecioara, bine va face.” ( I Corinteni 7: 37);
  ”32. Dar eu vreau ca voi să fiţi fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijeşte de cele ale Domnului, cum să placă Domnului. 33. Cel ce s-a căsătorit se îngrijeşte de cele ale lumii, cum să placă femeii.” ( I Corinteni 7: 32- 33);
  ”Iar Iisus, privind la el cu dragoste, i-a zis: Un lucru îţi mai lipseşte: Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor şi vei avea comoară în cer; şi apoi, luând crucea, vino şi urmează Mie.” ( Marcu 10: 21).

  24. SIGURANŢA MÂNTUIRII ( odata mântuit, pentru totdeauna mântuit, cum spun neoprotestanţii)

  “20. Căci dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iarăşi se încurcă în acestea, ei sunt învinşi; li s-au făcut cele de pe urmă mai rele decât cele dintâi. 21. Căci mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, dată lor.” ( II Petru 2: 20- 21);
  “Oricine urăşte pe fratele său este ucigaş de oameni şi ştiţi că orice ucigaş de oameni nu are viaţă veşnică, dăinuitoare în El.” ( I Ioan 3: 15);
  “4. Căci este cu neputinţă pentru cei ce s-au luminat odată şi au gustat darul cel ceresc şi părtaşi s-au făcut Duhului Sfânt, 5. Şi au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, 6. Cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură.” ( Evrei 6: 4- 6);
  “De aceea, cel căruia i se pare că stă neclintit să ia seama să nu cadă.” ( I Corinteni 10; 12);
  Dacă mântuirea mea personală e sigură, atunci de ce trebuie să ne mai mai rugăm „Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.” ( Matei 6: 13)?

  Apreciază

 9. Raluca said, on octombrie 21, 2011 at 5:32 pm

  MULTUMESC PT MUNCA!

  Apreciază

 10. Ioan C. said, on octombrie 28, 2011 at 6:59 am

  Penttru cei interesati,
  Versiunea afisata de fratele Saccsiv ca articol este editia corectata si definitiva!

  Apreciază

 11. Ioan C. said, on noiembrie 5, 2011 at 6:01 pm

  Frate saccsiv, te rog frumos

  A se inlocui la finalul pct. 18. TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI ( cum că nu sunt doar simboluri, cum spun protestanţii):
  „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul” ( Psalmul 33: 8).
  cu expresia:
  „Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul” ( Psalmul 33: 8, dar Psalmul 34: 8 în Biblia Cornilescu).

  Apreciază

 12. GabiM. said, on aprilie 27, 2012 at 12:03 am

  off topic(SCUZE!): Veleni chimici che causano diabete obesità e … sterilità.Il quotidiano francese Le Monde ci avvisa (in un articolo pubblicato il 23 marzo del 2012) che alcuni prodotti chimici favoriscono l’insorgenza dell’obesità e del diabete (des-produits-chimiques-favorisent-obesite-et-diabete_1674620_3244.html) E’ la conclusione di un rapporto del CHEM Trust britannico (Fondazione di Sorveglianza sui prodotti chimici, la sanità e l’ambiente). Miquel Porta (Istituto di ricerca dell’Ospedale del Mare di Barcellona, in Spagna) et Duk-Hee Lee (Università statale di Kyungpook, Daegu, Coréa del Sud) hanno passato in rivista più di 240 pubblicazioni scientifiche al riguardo.

  Nell’articolo leggiamo che: „Differenti sostanze chimiche sono state identificate come agenti che favoriscono il diabete e l’obesità, particolarmente gli inquinanti organici persistenti (POP) come le diossine, i PBB e certi pesticidi organoclorati.

  Dagli studi compiuti negli anni ‘90 sui veterani della guerra del Vietnam, si sa che le vecchie diossine sono diabetogene. Lo stesso vale per l’arsenico. La scoperta è più recente nel caso del Bisfenolo A, uno dei prodotti chimici prodotti in quantità maggiore nel mondo, dice Miquel Porta.

  Tale articolo ci informa pure che, a dispetto di un piano nazionale (plan Ecophyto) che prevede la riduzione del 50% dei pesticidi entro il 2012 l’associazione France Nature Environnement denuncia che „tra il 2008 e il 2010, l’uso dei pesticidi in Francia è aumentato del 2,6 % per i trattamenti foliari e del 7 % per il trattamento delle semenze”.

  Ma tra gli effetti della diossina e di altri prodotti chimici (nonchè dei metalli pesanti) va annoverata anche l’infertilità.

  Su un articolo su http://archivio.denaro.it dal titolo „incubo diossina: in aumento la sterilità per chi vive in aree inquinate” leggiamo le dichiarazioni di Massimiliano Pellicano, ginecologo napoletano esperto nel campo della sterilità di coppia

  “Sebbene ci sia ancora dibattito”, afferma il dott. Pellicano, “sono molti gli studi che indicano la diossina come determinante nella caduta di fertilità. Le ragioni? Gli effetti dovuti all’azione simil-estrogenica di questa molecola, con la relativa diminuzione del numero di spermatozoi nell’uomo, mentre, d’altro canto, si assiste ad un incremento dell’endometriosi nella donna”.

  Simile denuncia viene da un’altra dottoressa che potete ascoltare su un video presente al link video-riproduzione/la-diossina-nel-tarantino

  Anche l’arsenico, che troviamo in quantità sempre maggiori persino nelle acque che dovrebbero essere potabili (vedi articolo del corriere) causa infertililità come possiamo verificare leggendo una pagina web sul sito dell’associazione fatebenefratelli per la ricerca. Scrive infatti il prof Dario Manfellotto:

  Differenti studi hanno dimostrato che l’esposizione prolungata a basse concentrazioni di arsenico può portare lesioni dermatologiche, neuropatie periferiche, malattie cardio-vascolari, diversi tipi di cancro e infertilità (Hughes et al. 2002; Schoen et al. 2004; ATSDR 2007). Per quanto riguarda l’infertilità, sia studi su modelli animali che studi sull’uomo hanno osservato delle associazioni significative tra i parametri di funzionalità degli spermatozoi e l’esposizione all’arsenico(Meeker et al., 2008; Wirth and Mijal, 2010). In particolare, lo studio di Meeker e collaboratori ha dimostrato che l’esposizione prolungata a basse concentrazioni di arsenico provoca una riduzione significativa dei parametri di funzionalità degli spermatozoi.

  Da notare che l’arsenico si trova in alcuni tipi di pesticidi, erbicidi, insetticidi, e che di recente è stato trovato in concentrazioni allarmanti in diversi alimenti specie negli Stati Uniti. D’altronde negli USA è permesso utilizzare un prodotto a base di piombo e arsenico sulle coltivazioni, tanto che esiste persino un articolo scientifico pubblicato negli Archivi di contaminazione e tossicologia ambientale e che si intitola Esposizione esposizione professionale all’arsenico nell’irrorazione delle coltivazioni d’uva in Florida. Da notare che (ma guarda un po’ la coincidenza!) il piombo è una delle cause dell’infertilità maschile.

  Ecco da dove deriva l’arsenico che poi finisce nel succo d’arancia (come riporta il sito della rete televisiva ABC) o nel succo d’uva. Attraverso additivi presenti nel mangime per avicoli anche il pollo statunitense diventa spesso sovraccarico di arsenico (due conferme ufficiali vengono anche dai media, vedi i seguenti link: primo e secondo).

  Vi stupirà a questo punto il fatto che l’arsenico sia stato trovato persino nell’acqua piovana? Chi non ha mai guardato il cielo forse si stupirà, ma chi l’osserva costantemente sa bene quali veleni vengono appositamente rilasciati dalle bianche scie che offuscano i nostri cieli. In ogni caso spiegatemi voi come faccia l’arsenico a trovarsi nell’acqua piovana in conentrazioni al di sopra del limite consentito per l’acqua potabile! La fonte è un interessante articolo in inglese che oltre a fornire i dati delle analisi realizza una buona analisi del fenomeno.

  Del resto storicamente l’arsenico è una delle più diffuse armi di avvelenamento di massaCome fare a meno di notare a questo punto il fatto che la “sterilizzazione forzata degli esseri umani” sia nell’agenda di chi ci governa?*

  Abbiamo:

  vaccini per l’HPV nocivi che inducono l’aborto (vedi aborti e nati morti, il vaccino contro il Papilloma Virus )

  erbicidi che rendono sterili (vedi roundup glifosato e infertilità )

  ogm che rendono sterili e creano gravi danni a moltissime specie di animali, specie tra i cuccioli (vedi la soia ogm è correlata alla sterilità )

  arsenico piombo, cadmio e mercurio che rendono sterili o che danneggiano la gravidanza (ed anche il cadmio è stato riscontrato in livelli che superano 100 volte quelli di guardia nell’aria che respiriamo, ed il sospetto cade ancora una volta sulle tossiche scie)

  come fare a credere che queste siano solamente coincidenze?

  * … e questa è solo una lettura riduttiva, dal momento che l’arsenico causa, come già ricordato, anche malattie cardio-vascolari e cancro, ovvero malattie potenzialmente mortali
  Pubblicato da corrado a mercoledì, aprile 11, 2012
  Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su TwitterCondividi su Facebook
  Etichette: avvelenamento, cibo, infertilità

  Apreciază

 13. GabiM. said, on aprilie 27, 2012 at 12:14 am

  Scuze,ar fi trebuit sa fie in engleza textul,dar nu intreg,nu in italiana,ci in engleza…Mi-a „scapat”…Insa este un link in franceza si un altul in engleza in interiorul articolului. Este deosebit de interesant! Doamne ajuta!

  Apreciază

 14. […] MIC INDRUMAR BIBLIC ORTODOX (ce putem raspunde neoprotestantilor) […]

  Apreciat de 1 persoană


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: