SACCSIV – blog ortodox

„PAPA E DUMNEZEU” … Prof. Ioan Vladuca – Despre ereziile papistasesti

Posted in PAPA by saccsiv on martie 28, 2011

Citez din articolul Prof. Ioan Vladuca – Despre ereziile papistasesti:

I. Despre supremația și infailibilitatea papală

Definiții

Supremația papală și infailibilitatea papală sunt două erezii strâns legate una de alta. Supremația papală este pretenția papei de a fi împărat și dumnezeu, adică stăpân suprem peste cele materiale și spirituale. Este evident că, dacă se consideră dumnezeu, consideră că este și infailibil. De aici rezultă a doua erezie, cea a infailibilității papale, conform căreia papa nu poate greși.

Forme de exprimare

Papa a luat locul lui Dumnezeu pe pământ

De-a lungul timpului, aceste erezii s-au exprimat în mai multe forme:

„Papa ține locul lui Dumnezeu pe pământ”;

„Papa este cel care sprijină Biserica și o păzește în unitate indestructibilă”;

„Papa este Iisus Hristos Însuşi, ascuns sub vălul trupului”;

„Papa este Dumnezeu pe pământ”;

„Papa nu e numai om, ci și Dumnezeu”;

„Sfânta Scriptură primește puterea și autoritatea de la Papa”;!!!

„Toată puterea Bisericii emană de la Papa”;

„Papa e izvorul preoției”;

„Cel mai important lucru din religia creștină este infailibilitatea Papei”;

„Papa și ca învățător privat este infailibil”.

La prima vedere, aceste afirmații exprimă lucruri diferite. Însă la o cercetare teologică atentă se poate constata că ele sunt echivalente. Toate exprimă aceeași idee: „Papa nu e numai om, ci și Dumnezeu”.

Considerăm prima afirmație eretică. Din afirmația „Papa ține locul lui Dumnezeu pe pământ”, rezultă că Dumnezeu își poate înceta lucrarea proniatoare, fiindcă papa se ocupă de aceasta în locul Lui. În particular, „Papa este cel care sprijină Biserica și o păzește în unitate indestructibilă”. Obținem astfel a doua afirmație. Dar Biserica este trupul lui Hristos: „Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica” (Colos. 1: 24). Dacă „Papa este cel care sprijină Biserica și o păzește în unitate indestructibilă”, înseamnă că papa sprijină trupul lui Hristos și îi păzește unitatea. Rezultă că este mai mare ca Hristos sau identic cu Hristos, fiindcă cineva mai mic nu ar avea această putere. S-a ajuns astfel la a treia afirmație eretică: „Papa este Iisus Hristos Însuşi, ascuns sub vălul trupului”. Însă Iisus Hristos este Dumnezeu. Dacă papa ar fi Iisus Hristos, ar însemna că este Dumnezeu. Se obține a patra afirmație eretică din listă: „Papa este Dumnezeu pe pământ”.

Dacă „Papa și ca învățător privat este infailibil”, atunci înseamnă că nu poate greși; rezultă că el este Dumnezeu, fiindcă numai Dumnezeu nu poate greși. Se obține din nou afirmația eretică: „Papa este Dumnezeu pe pământ”, care este echivalentă cu „Papa nu e numai om, ci și Dumnezeu”.

În concluzie, sub orice formă s-ar exprima erezia supremației și infailibilității papale, ea este echivalentă cu: „Papa nu e numai om, ci și Dumnezeu”.

Ce spun papii despre ei

Papa Leon al XIII-lea (1878-1903) urmărea atragerea ortodocșilor la papism și spunea că unirea se poate dobândi numai prin recunoașterea lui ca Pontif Suprem, ca cel mai înalt ocârmuitor spiritual și vremelnic al Bisericii universale și ca unic reprezentant al lui Hristos pe pământ și împărțitorul a tot harul.[1] Într-o enciclică din 1894, el declara: „Noi ţinem pe acest pământ locul lui Dumnezeu cel Atotputernic”.[2] Iar într-o enciclică din 1896, considerându-se urmaș canonic al Sfântului Apostol Petru, declara: „Prin voinţa şi porunca lui Dumnezeu Biserica se întemeiază pe Sfântul Petru, la fel cum o clădire se bazează pe fundamentul ei. Acum natura corectă a unei fundații este de a fi un principiu de coeziune pentru diferite părți ale clădirii. Aceasta trebuie să fie o condiție necesară de stabilitate și rezistență. Eliminați-o și întreaga clădire va cădea. Este, prin urmare oficiul Sfântului Petru acela ce sprijină Biserica și o păzește în unitate indestructibilă.”[3]

Papa Pius al X-lea (1903-1914) a spus: „Papa este nu numai un reprezentant al lui Iisus Hristos, ci este Iisus Hristos Însuşi, ascuns sub vălul trupului.”[4]

Papa Pius al XI-lea (1922-1939) a rostit următoarele: „Voi ştiţi că sunt Sfântul Părinte, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, Vicarul lui Hristos, ceea ce înseamnă că eu sunt Dumnezeu pe pământ.”[5]

Ce spun „teologii” papistași despre papa

Dominicanul Martin de Tropau (sec. XIII) îl egala pe papă cu Hristos. Alţii îl numeau „Dominus Deus noster Papa”.

Ereticul Toma de Aquino (sec. XIII) declara supunerea faţă de papă ca o condiţie a mântuirii.

În secolul al XIV-lea, italianul Augustinus Triumphus şi spaniolul Alvarus Pelagius considerau că nimeni nu poate să apeleze de la papă la Dumnezeu şi că nimeni nu poate să intre la „Consistorium Dei” decât prin mijlocirea papei, care este purtătorul cheilor de la Consistoriul vieţii veşnice. Triumphus mai spunea că numai papa este mijlocitor între Dumnezeu şi poporul creştin.[6]

Ereticul Alvarus Pelagius a alcătuit în 1340 o lucrare care cuprindea ansamblul doctrinelor papistășești de la Gregoriu VI până la acea dată. El scrie : „Nici chiar un Sinod ecumenic nu poate să judece pe Papa, chiar nici pentru erezii. Dacă într-o privință lumea întreagă ar fi de altă opiniune, nu de a Papei, ar trebui să urmăm părerea Papei, pentru că Papa e superior tuturor. De la el primesc Sinoadele ecumenice concesiune de a se aduna, de la el autoritatea și jurisdicțiunea, nu el de la ele. Fiecare Papă are toată puterea pe pământ, pe care a avut-o Christos ca om. Precum Adam a fost creat după chipul lui Dumnezeu, așa este și Papa după chipul lui Christos și reprezintă pe Christos pe pământ. Întru atâta Papa nu e numai om, ci și Dumnezeu. Papa este Adam, Biserica este Eva cea făcută din trupul lui Adam. Puterea papei nu are nici număr, nici măsură.”[7]

Ereticul Silvester Prierias, așa numitul „Magister sacri palatii”, afirmă că: „Este eretic acela care nu recunoaște pe Papă ca normă infailibilă, de la care și Sfânta Scriptură primește puterea și autoritatea ei.”[8]

Ereticul Albertus Pighius scrie : „Christos a dat numai lui Petru și scaunului său (adică papalității, n.n.) privilegiul infailibilității. Papa și ca învățător privat este infailibil, și este peste putință ca un Papă să fie eretic.”[9]

Iezuitul Gregoriu de Valentia scrie : „În adevărul despre infailibilitatea Papei este cuprinsă suma și lucrul de căpetenie a religiunei creștine. Papa, ori studiază chestiunea, ori nu, vrând a hotărî, de bună seamă nu greșește în hotărârea sa.”[10]

Ereticul Abraham Bzovius, în scrierea „Pontifex romanus”, din 1619, afirmă : „Papa e izvorul preoției din al cărui scaun apostolesc curge toată dignitatea episcopească.”[11]

Din păcate, chiar unii foşti ortodocşi, adepţi ai unirii cu papa, îl considerau pe acesta Dumnezeu. După ce în sinodul de la Florenţa, cei mai mulţi reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe, trădători ai Ortodoxiei, au recunoscut supremaţia papei, un trimis al patriarhului de Alexandria declara papei Eugeniu IV acestea: „Tremur înaintea ta, eu praf şi cenuşă, tu Dumnezeu pe pământ. Da, tu eşti Dumnezeu pe pământ şi Hristos şi vicarul Lui, capul şi învăţătorul Bisericii universale, căruia îi sunt date cheile pentru a închide şi deschide paradisul cui vei voi tu, regele regilor.”[12]

Cum să se întoarcă papii la Ortodoxie, când şi unii foşti ortodocşi admit că papa este Dumnezeu pe pământ ?

Combaterea acestor erezii

Absurditatea acestor erezii este evidentă. Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este unul singur. El este Persoană Dumnezeiască, nu omenească. Este și om, în sensul că are și fire omenească. Este Fiul lui Dumnezeu, Care, prin întrupare, a luat fire omenească. Iar papii sunt persoane omenești. Niciun papă nu poate să fie Hristos! Nici un papă nu poate să fie infailibil!

„Papii romani timp de o mie de ani şi ceva au lucrat în folosul mândriei lor şi al minciunii, nu al lui Hristos, nu al Bisericii Lui, născocind o mulţime de învăţături false – despre primatul papal în biserică, despre infailibilitatea papală, despre azime la Liturghie, despre împărtăşirea numai cu Trupul, nu şi cu sângele lui Hristos, despre purgatoriu şi altele; au îngrămădit atâtea dogme noi, nemaiauzite, încât este cu neputinţă ca cineva să se mântuiască, dar ei cred că este cu putinţă – pentru cel ce mărturiseşte credinţa catolică şi minciuna catolică o socoteşte adevăr.”[13]

Sfântul Ioan de Kronstadt se întreabă: „Cine e papa?” Şi răspunde: „Un idol, nu Hristos”.[14]

Sfântul Ioan spune că „marea greşeală constă tocmai în dogma infailibilităţii, fiindcă papa este un om păcătos şi nemernic, dacă el crede despre sine că este infailibil. Să ne gândim câte erori colosale, fatale pentru sufletele omeneşti a născocit biserica catolică papală, în dogme, în rituri, în dreptul canonic, în slujbele dumnezeieşti, în relaţiile ostile dintre catolici şi ortodocşi, în ponegririle şi calomniile la adresa Bisericii Ortodoxe, în injuriile aduse Bisericii Ortodoxe şi creştinilor ortodocşi! Şi de toate vinovat este papa, pasă-mi-te infailibil şi doctrina iezuiţilor lui, duhul falsităţii şi duplicităţii lor”.[15]

Bibliografie

Simeon Popescu, profesor de Teologie în Sibiu, Dezvoltarea primatului papal și influența lui asupra Creștinătății, Ed. autorului, Tiparul Tipografiei Archidiecezane, Sibiu, 1882.

Prof. Teodor M. Popescu, Cezaropapismul romano-catolic de ieri şi de azi, Ortodoxia, anul III, nr. 4, oct-dec. 1951.

Viața și nevoințele celui între sfinți Părintelui nostru Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului, Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. Egumenița.

Ne vorbeşte Sfântul Ioan de Kronstadt, Ultimul Jurnal mai-noiembrie 1908, Ed. Egumeniţa.

http://www.papalencyclicals.net/Leo13/l13praec.htm

http://www.papalencyclicals.net/Leo13/l13satis.htm

[1] Viața și nevoințele celui între sfinți Părintelui nostru Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului, Ed. Cartea Ortodoxă, p. 181-182.

[2] Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, 20 June 1894, cf. Viața şi nevoinţele celui între sfinţi Părintelui nostru Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului, Ed. Cartea Ortodoxă, Ed. Egumeniţa, p. 196-197

[3] Papa Leon XIII, Enciclica Satis cognitum, 29 iunie, 1896.

[4] Cf. Viața și nevoințele celui între sfinți Părintelui nostru Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului, Ed. Cartea Ortodoxă, p. 197.

[5] Ibidem, p. 196-197.

[6] cf. Prof. Teodor M. Popescu, Cezaropapismul romano-catolic de ieri şi de azi, Ortodoxia, anul III, nr. 4, oct-dec. 1951, p. 513-517.

[7] Cf. Simeon Popescu, Desvoltarea primatului papal și influența lui asupra Creștinătăței, Sibiiu, 1882, p. 95.

[8] Ibidem, p. 96.

[9] Ibidem, p. 97.

[10] Ibidem, p. 100.

[11] Ibidem, p. 101.

[12] cf. Prof. Teodor M. Popescu, Cezaropapismul romano-catolic de ieri şi de azi, Ortodoxia, anul III, nr. 4, oct-dec. 1951, p. 516.

[13] Ne vorbeşte Sfântul Ioan de Kronstadt, Ultimul Jurnal mai-noiembrie 1908, Ed. Egumeniţa, p. 53.

[14] Ibidem, p. 102.

[15] Ibidem, p. 70.

Cititi va rog si:

O carte veche, utila acum: PAPALITATEA ERETICA (editie noua, traducere revizuita)

Pomenirea zămislirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu de către Sfânta Ana. Inca una din diferentele dintre ortodocsi si catolici (ce cred in IMACULATA CONCEPTIE)

Parintele ARSENIE PAPACIOC: „SINGUR ORTODOXIA”

24 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on martie 28, 2011 at 5:20 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. Fulger said, on martie 28, 2011 at 6:00 pm

  Daca papa ar fi fost Dumnezeu pe pamant atunci ar fi fost fara de pacat. Ma enerveaza foarte mult acest lucru si se mai intampla cum ar fi , a aparut o noua masina si sunt 10 exemplare in lume iar cand te duci sa vezi una dintre ele nu ai voie nici sa te apropi nici sa o atingi cand Iisus Hristos era unul si nu le spunea oamenilor sa nu il atinga sau sa stea in genunchi pentru ca El este Dumnezeu , El mergea unde era bolnavul si il vindeca cat de sarac era.

  Apreciază

 3. radu' said, on martie 28, 2011 at 6:19 pm

  am mai gasit un papa: http://www.truecatholic.us/
  se pare ca mai exista o biserica papistasa care se intituleaza „the true catholic church” adica adevarata biserica catolica, vai si amar…

  Apreciază

 4. gerik64 said, on martie 28, 2011 at 8:46 pm

  Prefer sa fiu crezut nebun si chiar impuscat e greu sa traiesti intr-o asa mare de indiferenti ignoranti si spalati la creier.Vai de mama voastra super-tolerantilor.Ce sansa pe voi ca prostia nu doare.Mesaj pentru cei ce au scris ca cei 1200 sunt nebuni :daca tara asta a ajuns de rasul Europei se datoreaza celor ca voi care in toleranta voastra va faceti frati cu draci si cu unu care se crede Dumnezeu pe pamint.

  Apreciază

 5. Pr.Alexandru said, on martie 28, 2011 at 9:24 pm

  Mie mi-a spus un destept ca asta ca „numa unde-i Biserica Ortodoxa, tarile alea sunt inapoiate si de-aia sunt in starea asta” !
  Prefer sa fiu primul impuscat ! Doamne-iarta-ma !

  Apreciază

 6. infiniteladder said, on martie 28, 2011 at 9:35 pm

  Va recomand o carte foarte buna: Jewish Supremacism

  Dă clic pentru a accesa jewishsupremacism.pdf

  Apreciază

 7. Kyrie eleison! said, on martie 29, 2011 at 8:09 am

  LIGA SUTANELOR – Preotii din Prahova si-au facut echipa de fotbal

  http://www.realitatea.net/preotii-din-prahova-si-au-facut-echipa-de-fotbal_818784.html

  Apreciază

 8. Kyrie eleison! said, on martie 29, 2011 at 8:32 am

  Preotii din Prahova si-au facut echipa de fotbal

  http://www.realitatea.net/preotii-din-prahova-si-au-facut-echipa-de-fotbal_818784.html

  Apreciază

 9. Marian said, on martie 29, 2011 at 8:55 am

  Puteti sa le vedeti citite si aici de catre Ioan Vladuca.
  Aberatiile blasfemiatoare din dogma papistasa a Conciliului I Vatican

  Apreciază

 10. Marian said, on martie 29, 2011 at 8:57 am

  Foarte bine de stiut este si asta:

  Ioan Vladuca ne explica foarte clar.
  Confiscare termenului de „catolic” de catre papistasi

  Apreciază

 11. venera said, on martie 29, 2011 at 9:16 am

  S-a deschis robinetul …? Asadar sa ne aratam masura, iar si iar…Continuati, va rog.

  Apreciază

 12. MIhaela said, on martie 29, 2011 at 1:11 pm

  Papistasii care intra pe acest blog ar trebui sa reflecteze adanc asupra acestor erezii; daca,dupa aceste reflectii vor considera ca totul este in regula cu ei, atunci chiar au un val al duhurilor necurate pe ochi !

  Apreciază

 13. Antonia said, on martie 29, 2011 at 6:10 pm

  Cand am citit „Papa ține locul lui Dumnezeu pe pământ.” si alte enormitati de acest fel, mi-am amintit de filmul ,,Cleopatra”. La un moment dat, Cleopatra pune problema zeificarii.

  Eu cred ca papalitatea a cazut in pacatul mandriei in asa masura, incat poate starni mania lui Dumnezeu in orice clipa. Cred pe masura trecerii timpului, papii s-au autozeificat si, astfel, s-au autocompromis. Sper sa-si dea seama de asta cat mai multi catolici, pana nu e prea tarziu si sa se intoarca la credinta ortodoxa. Noi dorim ca Dumnezeu sa-Si faca salas in inimile noastre, nu sa ne intoarcem la credinta in zei, ca si cum Iisus nu S-ar fi rastignit pentru noi.

  Sa ne ferim de cei care pot sa ne puna in pericol si trupul si sufletul.

  Daca acum sunt in stare sa spuna ,,Papa este Dumnezeu pe pământ”, n-ar fi de mirare sa spuna in viitor ca ,,Papa e mai mare decat Dumnezeu”! In acest caz, mai e nevoie de alt antihrist? Sa nu avem partasie cu blasfemiatorii.

  Apreciază

 14. Antonia said, on martie 29, 2011 at 9:11 pm

  Iata o pilda care mi-a placut foarte mult.

  A fi una cu Hristos

  Un crestin cu viata buna a batut la usa Mantuitorului sa-i deschida. Si a intrebat: „Cine este acolo?”. „Un crestin iubitor al Tau”. „Nu se poate. Nu esti pregatit. Nu-ti deschid!“. Ingrijorat, foarte ingrijorat, si-a dat seama de ce. Pentru ca el traise o viata crestina cum a stiut el. S-a framantat el: „Care ar putea sa fie motivul pentru care nu mi-a deschis?”.

  Si, framantandu-se, a intrat intr-o smerenie autentica, caci nu e usor sa te framanti cand nu te primeste Hristos, mai ales pentru un om care crede si traieste in Hristos, cu nadejdea vesniciei alaturi de Hristos. Si s-a dus smerit si a batut la usa. „Cine este acolo?”. „Tu esti”, a zis credinciosul.

  Mantuitorul i-a raspuns: „Daca tu esti Eu, intra!”. Avea aceeasi identitate cu El! Cum spune Sfantul Simeon: „Dumnezeu se aduna cu dumnezeii, DUPA HAR”.

  Sursa: Crestinortodox.ro

  Apreciază

 15. […] „PAPA E DUMNEZEU” … Prof. Ioan Vladuca – Despre ereziile papistasesti […]

  Apreciază

 16. […] „PAPA E DUMNEZEU” … Prof. Ioan Vladuca – Despre ereziile papistasesti […]

  Apreciază

 17. Adigo said, on iunie 2, 2019 at 5:08 am

  Eu nu prea sunt dus la biserica dar judec asta ca nerusinare politica. Adica asta vine si da grad de sfinti (sau cam asa) unora care au refuzat ortodoxia. Asta in curtea ALTUIA. Desigur noi nu putem raspunde la fel cu Mihai Viteazu care a fost asasinat din ordinul Papei fiindca l-a refuzat de 4 ori…. Nu putem fiindca capii se pare ca au batut clopotele prima data la Catedrala tocmai pentru asta care nu mai e musafir ci sef. Asa ca putem inchide dugeana peste traditiile noastre. Bizantul cade prin tradare a .. cata oara?? Ca nu le mai tin sirul… Stiti, si modelarea matematica a tradarii se numeste.. „problema bizantina”

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

<span>%d</span> blogeri au apreciat: