SACCSIV – blog ortodox

Sfinti Parinti despre GEOCENTRISM

Posted in GEOCENTRISM, ORTODOXIE by saccsiv on februarie 3, 2011

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Căci cei nebuni îşi închipuie că nimic nu stă pe loc, dar
aceasta li se pare nu din obiectele văzute, ci din ochii care văd. Deoarece ei sunt nestatornici şi
buimaci, ei cred că Pământul se roteşte cu ei, dar el nu face asta ci stă nemişcat. Tulburarea
este chiar starea lor, şi nu vreo schimbare a stihiei

In completarea articolelor:

VIDEO: GEOCENTRISM

7519 ani de la facerea lumii si soarele se invarte in jurul pamantului. Suntem crestini sau umerase?

Iata si parerea Sfintilor Parinti.

Citez din articolul CONSENSUL SFINŢILOR PĂRINŢI ŞI SCRIITORI BISERICEŞTI ASUPRA GEOCENTRISMULUI:

Sfântul Clement Romanul: „Ziditorul, îndelung răbdătorul, mult milostivul, ţiitorul,
binefăcătorul, de oameni iubitorul, învăţătorul curăţiei, cel fără de moarte şi care dăruieşte viaţa
veşnică, neasemănatul, care se sălăşluieşte în sufletele celor buni, care nu poate fi cuprins şi
totuşi este cuprins, care a ţintuit marea lume2 ca un centru în spaţiu, care a împrăştiat cerurile
şi a întărit Pământul.”3
Sfântul Atanasie cel Mare: „Dar Pământul nu stă pe el însuşi, ci este întemeiat pe ape,
şi iarăşi, este ţinut la locul său, fiind ţintuit în centrul cosmosului.”4 „…munţii se înalţă, marea
se zbuciumă de valuri, vieţuitoarele ei cresc, iar pământul rămâne nemişcat…”5
Eusebiu de Cezareea: „Pământului i-a păstrat locul de la mijloc, dându-i rostul unui
centru şi înconjurându-1 cu apele oceanului, ca spre a-i spori frumuseţea prin albastrul
straielor, iar mai apoi, făcându-l să fie vatra, maica şi manca6 tuturor vieţuitoarelor de pe
cuprinsul lui, udându-l cu roura ploilor şi a susurelor de apă şi rost dându-i să rodească prin
pădurile lui şi prin minunatele lui flori, întru sporirea bucuriei vieţii…”7
Sfântul Vasile cel Mare: „Unii filosofi ai naturii spun, cu cuvinte elegante, că pământul
stă nemişcat din anumite pricini: din pricina locului pe care îl ocupă în centrul universului şi
din pricina distanţei, totdeauna egală cu marginile universului; de aceea nu poate să se încline
în vreo parte; aşa că rămâne neapărat nemişcat, pentru că distanţa egală, pe care o are din
toate părţile de jur împrejurul lui, îi face cu neputinţă înclinarea în vreo parte. Locul acesta din
centrul universului, pe care pământul îl ocupă, nu l-a dobândit nici ca o moştenire, nici prin
sine însuşi, ci este locul lui firesc şi necesar… Deci corpurilor grele le este proprie mişcarea
înspre jos; iar josul, aşa cum s-a arătat, este centrul. Să nu te minunezi, dar, dacă pământul nu
cade în nici o parte; nu cade, pentru că ocupă, potrivit naturii lui, locul din mijloc. Trebuie deci
neapărat ca pământul să rămână la locul său…
Vor fi de acord şi cei ce sunt împotriva spuselor mele că pricina care face ca pământul,
care este mai greu decât apa, să stea suspendat în mijlocul universului…” 8
„Dar nici, pentru că cei care au scris despre pământ au vorbit multe despre formele
pământului, spunând că pământul este asemănător unei sfere… rotunjit egal din toate părţile…
-, da, nici pentru aceasta nu voi ajunge să spun că facerea lumii, aşa cum ne-o relatează
Scriptura, este de mai puţin preţ, pe motiv că Moise, slujitorul lui Dumnezeu, n-a spus nimic
despre forma pe care o are pământul, n-a spus că perimetrul pământului are 180.000 de stadii (ostadie = 147-192 metri), n-a măsurat cât de mult se întinde umbra pe care o lasă pământul…” 9
„În mijlocul Sfintei, unde le era îngăduit preoţilor să intre, se găsea altarul tămâierii,
simbolul Pământului aflat în mijlocul acestui cosmos; şi de acolo veneau aburii tămâii.”10
Sfântul Ambrozie cel Mare: „…La ce foloseşte să chibzuim dacă (pământul) atârnă în
văzduh sau pe apă, ca de aici să se işte gâlceavă, cum de poate firea cea uşoară şi străvezie a
văzduhului să ţină povara pământului sau, dacă atîrnă peste ape, cum de nu se afundă în apă
greaua prăvălire a pământului? Sau cum de nu se pleacă înaintea lui unda mării şi nu se revarsă
de-o parte şi de alta, urnită din locul său? Încă mulţi au spus că pământul este la mijlocul
văzduhului şi că rămâne nemişcat cu greutatea sa… Despre aceasta socotim îndeajuns ceea ce
Domnul a grăit către Iov, sluga Sa, când i-a grăit prin nor: «Unde erai tu, când am întemeiat
pământul? Arată-Mi, dacă ai pricepere! Cine a pus măsura lui, dacă ştii? Sau Cine este Cela
Ce a întins asupră-i măsura? Sau peste ce s-au aşezat cercurile sale?» (Iov 38, 1; 4-6) Au nu a
arătat prealimpede Dumnezeu că toate cu puterea Sa stau, şi nu prin mulţimea, greutatea sau
mărimea lor? Căci legea n-a dat-o zidirea, ci ea a primit-o şi primind-o, slujeşte ei. Deci
pământul nu stă în mijloc pentru că ar atârna într-o cumpănă dreaptă, ci pentru că măreţia
voii lui Dumnezeu îl ţine în frâu prin legea Sa, astfel ca ceea ce este şovăielnic şi gol să
rămână neclătinat, precum şi proorocul David mărturiseşte, zicînd: «întemeiat-a pământul pe
tăria lui şi nu se va pleca în veacul veacului» (Psalm 103, 5). De bună seamă, Dumnezeu nu
este propovăduit aici numai ca Meşter11, ci ca Cel Atotputernic, Care… întru tăria legii Lui…
nu-i îngăduie (pământului) a se clătina… Şi nici când citim: «Eu am întărit stâlpii lui», (Psalm
74, 3) nu putem socoti cum că pământul s-a sprijinit cu adevărat pe stâlpi, ci pe puterea care
ţine şi reazemă firea pământului. Şi în ce chip stă aşezarea pământului în puterea lui
Dumnezeu, cunoaşte şi dintr-aceasta, căci scris este: «Cel ce caută spre pământ şi-l face pe el
de se cutremură» (Psalm 103, 32) şi într-alt loc: «Încă o dată Eu clatin pământul» (Agheu II,
7). Deci nu rămâne nemişcat în strânsorile lui, ci este zguduit adesea la semnul şi porunca lui
Dumnezeu (Iov 9, 6), precum şi Iov zice că «Domnul îl zguduie din temelii, iar stâlpii lui se
clatină». (Iov 26, 6-8)… Cu voia lui Dumnezeu rămâne, dar, neclătinat pământul şi «stă în
veacul veacului» (Eclesiastul I, 4), precum spune Biserica, şi după voia lui Dumnezeu se mişcă
şi se clatină. Drept aceea, pământul nu stă sprijinit pe temeliile lui şi nici nu rămâne neclătinat
pe reazemul său, ci Domnul îl face să stea şi îl cuprinde cu tăria voii Sale, «că în mâna Lui
sunt toate marginile pământului». (Psalm 94, 4) Şi simplitatea aceasta a credinţei biruieşte
toate mărturiile…
Căci în ce chip pământul stă atârnat în gol şi rămâne nemişcat din pricina greutăţii sale
cumpănite din toate părţile…”12
Sfântul Grigorie de Nyssa: „”Aceasta e cartea facerii cerului şi a pământului”, zice
Scriptura13.
După ce au fost create toate câte se văd şi fiecare lucru a fost pus la locul lui deosebit, în
aşa fel încât corpurile cereşti îmbrăţişează de jur-împrejur întregul univers, iar cele mai grele
dintre ele şi care au tendinţa să cadă în jos, cum sunt pământul şi apa s-au statornicit laolaltă,
în mijloc, atunci şi-au luat locul în firea lucrurilor sub forma unei legături şi întăriri a tuturor
făpturilor înţelepciunea şi puterea dumnezeiască, singurele în stare să cârmuiască totul printr-o
îndoită lucrare: aceea a stării şi a mişcării… căci nici uscatul nu-şi părăseşte starea sa fixă şi
nici cerul nu-şi răreşte vreodată viteza mişcării sale circulare.”14
Şi ce îl face pe Pământul cel de jos să fie temelia întregului, şi ce îl ţine statornic în
locul său? Ce anume îi supraveghează tendinţa de cădere? Dacă cineva ne-ar întreba despre
acestea şi cele asemenea lor, va fi cineva atât de îndrăzneţ ca să făgăduiască vreo explicaţie de
acest fel? Nu! Ci singurul răspuns ce poate fi dat de către oameni de bun simţ este acesta: că
numai Cel care a făcut toate cele cu înţelepciune poate să dea răspuns despre creaţia Sa. Iar noi
„cu credinţă socotim să se fi întemeiat veacurile, cu graiul lui Dumnezeu,”15 cum a spus
Apostolul.”16
Fericitul Augustin: „Atunci, fie ca filosofii să nu cuteze a ne tulbura credinţa cu
argumente legate de greutatea corpurilor; căci nu mă ostenesc să cercetez de ce ei nu pot crede
că un trup pământesc poate să fie în ceruri, în vreme ce întregul Pământ nu atârnă de nimic.
Căci pesemne că lumea17 îşi păstrează locul din centru prin aceeaşi lege catre atrage la centrul
ei toate corpurile grele.”18
1 Alcătuit de Pr. Dan Bădulescu şi Robert Sungenis
2 Pământul
3 Omilia II, XLV.
4 Împotriva păgânilor, partea 1, 27.
5 Împotriva păgânilor, cartea 1, III, 44.
6 Hrănitoarea, doica.
7 Viaţa Sfântului Constantin cel Mare
8 Hexaemeron, 10.
9 Omilii, IX.
10 Înţelesul mistic al Tabernacolului, cartea V, VI; Sfântul Clement Romanul, Stromata, V.
11 artifex-meşter, artist, creator, autor (n. trad.)
12 Hexaimeron
13 Facere II, 1.
14 Despre facerea omului, 30, 1, 1.
15 Evrei XI, 3
16 Răspuns la Cartea a doua a lui Eunomiu.
17 Adică Pământul.
18 Cetatea lui Dumnezeu, XIII, 18.
sursa:http://www.hexaimeron.ro

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Căci cei nebuni îşi închipuie că nimic nu stă pe loc, dar
aceasta li se pare nu din obiectele văzute, ci din ochii care văd. Deoarece ei sunt nestatornici şi
buimaci, ei cred că Pământul se roteşte cu ei, dar el nu face asta ci stă nemişcat. Tulburarea
este chiar starea lor, şi nu vreo schimbare a stihiei.”19
Sfântul Chiril al Ierusalimului: „Pământul are aceeaşi proporţie faţă de cer ca şi
centrul faţă de întreaga circumferinţă a unei roţi, căci Pământul nu este mai mult decât aceasta
în comparaţie cu cerul: pricepe că primul cer pe care îl vezi20 este mai mic decât al doilea, şi al
doilea decât al treilea, căci aşa le-a numit Sriptura…”21
Sfântul Grigore Palama: „Ci precum pământul după a lui fire stă şi apa, când ia deci
întoarcerea cea de jos?…
…Şi pământului celui nemişcat i-a rânduit împrejur, ca unui centru, un cerc foarte sus
aşezat, şi în chip iscusit foarte a legat cerul cel în veşnică mişcare prin cele ce se află la mijloc,
pentru ca lumea să rămână şi statornică, şi mişcătoare; căci corpurile în veşnică şi repede
mişcare sunt aşezat în cerc, iar ceea ce este nemişcat a primit în mod necesar locul din mijloc,
având drept contra greutate pentru mişcarea sa nemişcarea, ca să nu se mişte din loc, în felul
unui cilindru, sfera universului.”22
„Iar înţelepţii elinilor zic, cum că cerul se întoarce cu firea sufletului celui lumesc, şi
aceasta zic ei cum că învaţă drept şi cu cuvânt… Ci precum pământul după a lui fire stă şi apa,
când ia deci întoarcerea cea de jos?”23
Sfântul Grigorie Taumaturgul: „Şi toate cele ce au fost făcute de Dumnezeu pentru
om rămân credincioase în acelaşi fel: dacă, de pildă, omul este făcut din ţărână şi în ţărână se
întoarce; că Pământul însuşi rămâne statornic…”24
Sfântul Atanasie de Paros: „Şi oarecare cuprindere împrejur este cerul a tuturor
zidirilor celor văzute şi nevăzute. Că înlăuntrul lui se cuprind şi puterile îngerilor cele
înţelegătoare şi toate cele simţite, stelele şi toate celelalte, împreună cu care şi însuşi pământul,
care este ca un punct şi centru către toată lumea. …Căci cu adevărat, sau sferă, sau în chipul
sferei, întru care se zice că este şi petrecerea fericiţilor. A căruia partea cea mai de sus este
rotocolul lui cel despre toate părţile, iar cea mai de jos este mijlocul, unde cum că şi pământul
ca un centru şade nemişcat, şi înţelepţii cei de afară de demult învaţă şi dumnezeiasca
Scriptură de asemenea.”25
Luminătorii: poziţia şi mişcarea lor
Sfântul Clement Romanul: „Soarele şi luna, însoţiţi de toate stelele, se rotesc în
armonie după porunca Sa, cu mărginirile lor prescrise, şi fără nici o abatere.”26
Pentru că este vădit atât celor necredincioşi cât şi celor nepricepuţi, că mergerea
soarelui, care este de folos şi de trebuinţă lumii, şi care este purtat de pronie, se face totdeauna
în rânduială; dar mersurile lunii, faţă de cel al soarelui, par celui nepriceput a fi în
neorânduială şi nestatornicie în creşterile şi descreşterile ei. Căci soarele se mişcă în perioade
statornice şi orânduite: de la el sunt orele, de la el ziua când răsare, de la el noaptea când
apune; de la el se numără lunile şi anii, de la el se fac schimbările anotimpurilor; când se înalţă
spre regiunile de sus27 domoleşte primăvara; dar când se înalţă în tăria cerului28 dogoreşte vara:iarăşi, în coborâre, el dă cumpănirea toamnei; iar când ajunge la cercul cel mai de jos29, degerăcu frigul iernii din tăria îngheţată a cerului.”30
Sfântul Ipolit Romanul: „Căci ce frumuseţe mai împodobită poate fi decât cea a
crugului cerului? Şi ce formă de splendoare înfloritoare decât cea a feţei Pământului? Şi ce este
mai lin în mersul său decât carul soarelui? Şi ce mers e mai gingaş decât crugul lunii? Şi ce
lucrare mai minunată decât mozaicul adunat al stelelor? Şi ce e mai dătător de provizii decât
vânturile anotimpurilor? Şi ce oglindă e mai fără pată decât lumina zilei? Şi ce zidire mai
presus decât omul?”31
Sfântul Irineu: „De asemeni soarele, care aleargă în crugul său 12 luni, şi apoi se
întoarce la acelaşi punct de pe cerc.”32
Fericitul Ieronim: „Luna s-ar putea prici asupra eclipselor ei şi caznei făr de sfârşit, şi
să întrebe de trebuie să treacă în fiecare lună peste orbita anuală a soarelui. Soarele se poate
plânge şi să vrea să afle din ce pricină călătoreşte mai încet decât luna.”33
Sfântul Atanasie cel Mare: „Căci soarele este purtat de jur împrejur, şi este cuprins în
cerul întreg, şi nicicând nu poate să iasă din orbita sa, în timp ce luna şi celelalte stele
mărturisesc lucrarea acestuia asupra lor…”34
26 Întâia Epistolă către corinteni, XX.
27 La ecuator.
28 La tropicul Racului.
29 Tropicul Capricornului.
30 Pseudo-Clementine, cartea VIII, XLV
31 Cuvânt la Sfânta Teofanie, 1.
32 Împotriva ereziilor, cartea I, XVII, 1.
33 Împotriva pelagianilor, cartea I, 1, 9.
34 Împotriva păgânilor, partea 1, 27.
5
„Căci cine este acela ce văzând înconjurul cerului şi al soarelui şi al lunii, şi poziţiile şi
mişcările celorlalte stele35, cum se petrec ele în direcţii opuse şi diferite, dar în acelaşi timp
păstrează o rânduială neabătută, poate să se împotrivească adeveririi că acestea nu sunt
orânduite de sine, ci au un Făcător deosebit de ele care le rânduieşte? Sau cine văzând soarele
răsărind ziua şi luna strălucind noaptea, şi crescând şi micşorându-se fără abatere în acelaşi
număr de zile, şi unele dintre stele36, alergând în crugurile lor cu diferite şi multe orbite, în
timp ce altele se mişcă fără a rătăci37, poate să nu priceapă că ele au negreşit un Făcător care să
le conducă?”38
„Căci prin mila şi puterea Cuvântului dumnezeiesc al Tatălui care stăpâneşte peste toate
şi le cârmuieşte, cerul se roteşte, stelele se mişcă, soarele străluceşte, luna îşi face crugul său,
aerul primeşte lumina soarelui eterul căldura aceluia, şi vânturile suflă: munţii se înalţă, marea
se zbuciumă de valuri, vieţuitoarele ei cresc, iar pământul rămâne nemişcat…”39
Eusebiu de Cezareea: „Soarele, atotstrălucitorul, care străbate prin vremi, numai pe El
Îl ştie de stăpân, şi, plecat în faţa voii Lui, nu se încumetă să se abată din cale. Luna – cu
lumina ei mai palidă decât a soarelui – supusă rânduielilor lui Dumnezeu, în unele răspasuri se
împuţinează, ca apoi să crească iar la loc. Cerul în frumuseţea sa, scânteind în noianul său de
stele (care-l străbat în pâlcuri şi în bună rânduială, pe acelaşi neabătut drum), dă şi el de ştire
despre dăruitorul a toată lumina. Aşadar, toţi luminătorii cereşti, la semnul şi la cuvântul Lui se
supun împreună aceleiaşi armonii, gonind de-a lungul imenselor lor cruguri pe pista din
înaltul văzduhului..
„…Pe el l-a înzestrat cu puterea cunoaşterii, ca să poată îmbrăţişa toate ştiinţele, dându-i
spre contemplare până şi alcătuirea cerurilor, învăţându-l ciclurile soarelui, fazele lunii,
orbitele planetelor şi poziţiile stelelor fixe.”40
Sfântul Efrem Sirul: Soarele în mersul său te învaţă când să te opreşti din lucru.41
Sfântul Vasile cel Mare: „Dacă soarele, care este supus stricăciunii, este atât de frumos
şi atât de mare, dacă este iute în mişcare şi-şi face cu atât regularitate mişcările sale de
revoluţie, dacă are o mărime cu dreaptă măsură în univers, încât nu depăşeşte măsura faţă de
întregul univers, iar prin frumuseţea lui este ca un ochi strălucitor aşa cum se cuvine
creaţiei…”42
„Cu toate acestea, noi vedem înţelepciunea Celui ce cârmuieşte universul, că mută
soarele din unele părţi ale lumii în alte părţi, pentru ca nu cumva, rămânând deasupra aceloraşi
părţi, să distrugă frumuseţea lumii de prea multă căldură; când îl duce în părţile de miazăzi la
solstiţiul de iarnă, când îl mută la semnele care arată ziua egală cu noaptea; şi de aici îl mută
iarăşi spre părţile de nord la solstiţiul de vară, încât prin mutarea lui încetul cu încetul în jurul
pământului se păstrează buna întocmire a văzduhului…
«Să fie spre semne şi spre vremi şi spre zile şi spre ani».
Despre semne am vorbit. Când Scriptura spune «spre vremi», socot că vorbeşte despre
schimbările anotimpurilor: de iarnă, de primăvară, de vară şi de toamnă, a căror revenire
regulată ne-o dă mişcarea pe care Dumnezeu a rânduit-o acestor luminători. Se face iarnă
când soarele stă mai mult în părţile de miazăzi şi prelungeşte îndelung umbra nopţii peste
locurile pe care noi le locuim, încât se răceşte cerul din jurul pământului, iar toţi aburii umezi
strânşi în jurul nostru dau naştere la ploi – mari, îngheţuri şi multă zăpadă. Când soarele se
întoarce iarăşi din ţinuturile de la miazăzi şi ajunge pe la mijloc, încât să împartă egal timpul
între noapte şi zi, atunci, cu cât stă mai mult în locurile cele de deasupra pământului, cu atât
mai mult readuce vremea cea bună şi se face primăvară, începătoarea înfrunzirii tuturor
verdeţurilor, face de reînvie cea mai mare parte dintre arbori şi tuturor vietăţilor de pe uscat şi
din apă le păstrează neamul prin naşterea unora din altele. De acolo soarele o ia la goană spre
solstiţiul de vară şi spre părţile de miazănoapte, când se fac cele mai lungi zile. Şi din pricină
că stă cea mai multă vreme în văzduh, înfierbântă aerul de deasupra capetelor noastre, usucă tot
pământul, şi prin asta ajută la creşterea seminţelor şi grăbeşte coacerea fructelor pomilor; iar
când soarele este foarte arzător, face la amiază puţină umbră…
…soarele se îndreaptă spre partea de miazănoapte. Din toate acestea putem presupune
cât este de mare căldura lăsată de razele soarelui în aer şi ce rezultate dă.
După vară ne vine anotimpul toamnei, care sfarmă covârşitoarea năduşeală, micşorează
puţin câte puţin căldura şi ne apropie de iarnă nevătămaţi, cu ajutorul unei temperaturi
moderate; atunci soarele se întoarce din părţile de miazănoapte iarăşi spre părţile de miazăzi.
Acestea sunt rotaţiile anotimpurilor, care, fiind o urmare a mişcărilor soarelui, ne
rânduiesc viaţa noastră…
Anul solar, la rândul lui, este timpul cât îl face soarele, prin mişcarea sa, întorcându-se
la acelaşi semn de la care a plecat.”43
„…n-a măsurat cât de mult se întinde umbra pe care o lasă pământul când soarele în
mişcarea lui se află, aşa-zicând sub pământ, şi nici n-a spus că umbra pământului pe lună dă
naştere eclipselor.” 44
Să nu-ţi închipui, omule, că cele ce le vezi sunt fără început şi nici, pentru că cele ce se
mişcă pe cer aleargă împrejurul tău în cerc şi pentru că începutul cercului scapă simţurilor
noastre, să socoteşti că natura celor ce se mişcă în cerc este fără început.”45
19 Omilia la Tit, III.
20 Al Lunii.
21 Cateheze baptismale, VI, 3.
22 Omilii
23 150 de capete fireşti, teologhiceşti, năravnice şi practice
24 Despre Ecclesiastul, 1, 2.
25 Dogmatica
26 Întâia Epistolă către corinteni, XX.
27 La ecuator.
28 La tropicul Racului.
29 Tropicul Capricornului.
30 Pseudo-Clementine, cartea VIII, XLV
31 Cuvânt la Sfânta Teofanie, 1.
32 Împotriva ereziilor, cartea I, XVII, 1.
33 Împotriva pelagianilor, cartea I, 1, 9.
34 Împotriva păgânilor, partea 1, 27.
35 Aici şi în celelalte citate patristice în sensul de planete! Formularea „stele” include la modul general
şi planetele, înţelegându-se acest lucru din context şi din definţia pe care o aveau clară cei din vechime:
planetă) corp rătăcitor, ce îşi schimbă în cursul său poziţia pe banda oblică zodiacală (în sens oscilant
pe verticală). De asemenea, corp ce are „cerul” său propriu şi traiectorie şi viteză proprie. Stea=corp
ceresc staţionar, nu îşi schimbă poziţia ci se roteşte odată cu cerul al 8-lea. Desigur aici nu se
încadrează comentele şi stelele căzătoare.
36 Vezi nota 35.
37 Aci sunt chiar stelele.
38 Împotriva păgânilor, cartea 1, III, 35.
39 Împotriva păgânilor, cartea 1, III, 44.
40 Viaţa Sfântului Constantin cel Mare
41 Despre certare şi pocăinţă.
42 Hexaemeron.
43 Hexaemeron.
44 Omilii, IX.
45 Hexaemeron

71 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on februarie 3, 2011 at 8:47 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. #Cosmin said, on februarie 3, 2011 at 9:16 pm

  Eu nu inteleg de la inceput, cum au constat ei ca pamantul se misca.
  Din punct de vedere astronomic, nu poti trage astfel de concluzii cand toate obiectele in jurult au se misca. Nu ai punct de reper fix pentru a vedea daca platforma pe care stai se misca si ea.

  Apreciază

  • USA said, on februarie 3, 2011 at 10:38 pm

   @Cosmin

   „Ei” se bazeaza pe pendulul lui Foucault si pe forta Coriolis. Gasesti informatii despre ele pe google. Vezi ca wikipedia nu e chiar exacta.
   Totodata, „ei” fac publice filmari din satelit(pe care le poti realiza si tu cu un program 3d gen Maya sau 3DStudio) si vor sa ne convinga ca au ajuns pe Luna si au trecut de centurile Van Hallen.
   Informatiile astea le au cei care controleaza NASA, ESA…deci n-o sa avem noi vreodata acces la ele.
   Sunt niste evanghelisti prin state care au facut niste filme foarte bune pe aceste subiecte, insa nu stiu daca e bine sa ti le indic pentru ca mai contin si un pic de otrava protestanto-sectara prin ele.

   Apreciază

   • #Cosmin said, on februarie 4, 2011 at 12:24 am

    Aoleu… am crezut ca mai exista si alte modalitati [eu credeam ca-s depasit]. Pai daca NASA imi explica mie aceste lucruri cu piatra si ata… exista o problema. [ houston we have a problem]
    Fenomenul pendului lui foucault poate fi cauzat chiar de forta coriolis sau chiar din alte motive chiar exterioare pamantului, decat miscarea de rotatie sau de revolutie…
    Ar fi o mare problema pentru comunitatea atee sa primeasca lovitura-n barba ca pamantul e tintuit in loc.

    Cat despre aselenizare, fenomenul este absolut grav. Avand ca baza aselenizarea lui amstrong … tocmai am privit catre discovery un documentar de 1.5 ore in care ne imbuiba faptul ca noi in 30..40 de ani deja vom popula marte. Nenumarate argumente si oameni de stiinta care detaliau… si punctau incontestabil… cand intrebarea inevitabila este: prieteni voi de 40 de ani de ce nu mai pasiti pe luna? Ca-i aici aproape, la o aruncatura de vreasc…
    Concluzia: Sa fim seriosi, cucerirea spatiului s-a oprit inainte sa inceapa. Iar centura van hallen a pus-o Dumnezeu acolo pentru a ne spune: Priviti dar nu atingeti!
    Stiinta mondena nu este decat tendinta egoista a omului de a cunoaste pe nedrept si prin distrugere, Creatia. Si in realitate a intrat intr-o bucla [in circuit inchis].
    Fireste ca nu primim informatii fundamentale de SUS din moment ce orice firicel stiintific insamantat in mintea vreunui savant, rodeste-n drumul spre distrugere si folosire in scopuri proprii si NU in aflarea si tinderea de a cunoaste un alt atribut al LUI.
    Cand oamenii de stiinta au „descoperit” fuziunea si fisiunea nucleara prima data au creat Bomba Atomica [Un lucru extrem de benefic umanitatii].

    Apreciază

  • USA said, on februarie 4, 2011 at 9:56 am

   Draga Cosmine,

   Ma bucur ca te-ai documentat. Vezi ca are si Saccsiv niste articole foarte bune pe temele cu stiinta, inclusiv cu fake-urile NASA/ESA. O sa le gasesti mai jos in comentarii.
   Cat despre asa-zisii „atei”, parerea mea personala este ca ei nici macar nu exista. Doar si-au pus o denumire. Nu exista om pe lumea asta fara credinta. Omul nu poate sa faca nimic fara credinta. Chiar si cei care-si spun lor ca sunt „atei”, tot cred. Nu cred in Adevaratul Dumnezeu, in Treime Slavit, dar au si ei (dumne)zeii lor, carora li se inchina. Ateii, de fapt, sunt niste scientisti, adica cred si ei in „stiinta”. Atentie…vorbim cu cuvinte cazute pentru oameni cazuti, de aceea folosesc ghilimelele. Nu vorbim de adevarata cunoastere care vine numai prin revelatie divina si ca urmare a unei vietuiri crestinesti.
   Deci, daca vrei sa cunosti lucruri folositoare citeste Evangheliile, interpretate(omilii) de Sfinti. Si, in general, concentreaza-te pe cartile scrise de autori ale caror nume incep cu „Sf.”. Iar pe acelea care incep cu „Pr.” sau „Pr. Prof” sau cu „Arh.” lasa-le pentru momentul cand vei fi mai avansat si vei putea sa le privesti obiectiv.
   Cat despre lecturile/filmele de „stiinta” sa stii ca toate sunt inspirate de acelasi duh al negarii lui Dumnezeu; e bine sa le lasi deoparte pana ajungi tare in credinta.

   Doamne ajuta!

   Apreciază

 3. Un pacatos said, on februarie 3, 2011 at 10:17 pm

  Mai fratilor, Scriptura ne invata despre Dumnezeu si mantuire, nu despre stiinta. Informatiile biblice sunt corecte, dar intr-un limbaj pt. tot poporul, nu in limbaj stiintific.
  ” Toata Scriptura este insuflata de Dumnezeu si de folos spre invatatura, spre mustrare, spre indreptare, spre inteleptirea cea intru DREPTATE,
  Astfel ca omul lui Dumnezeu sa fie desavarsit, bine pregatit ppentru orice lucru bun.” ( II Timotei 3, 16- 17);
  Credinta in Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne mantuieste, nu discutiile despre stiinta:
  ” Aminteste-le acestea si indeamna staruitor inaintea lui Dumnezeu sa nu se certe pe cuvinte, ceea ce la nimic nu foloseste, decat la pierzarea ascultatorilor.” ( Ii Timotei 2, 14).
  Iertati-ma fratilor!

  Apreciază

  • mihai said, on februarie 3, 2011 at 10:47 pm

   Sa stii ca nu tot ce ai invatat de la scoala este adevarat.Adica invatatura darwistina nu este corecta , dar asta nu inseamna ca a fost la indemana.Eu cel putin am avut o teorie despre creatie care mi s-a parut corect dpvd crestin:Dumnnezeu a facut pamantul in acelasi timp cu teoria darwinista dar nu am putut sa imi explic aparitia oamenilor.Asta pana cand am citit un manual de teologie in care explica clar linistirea predecesorilor nostri „pt s-au instituit in niste ere ca sa para mai fantastic(mai atotputernic)” de Moise in Geneza..
   Vezi tu in trecut era suficient in noi de ceva Dumnzeiesc(fantastic) sa explice ceva pe cand in zilele noastre nici ceva Dumnezeiesc nu ne mai misca. Gasim tot felul de explicatii doar sa nu fie ceva de natura sfanta.

   Apreciază

   • Un pacatos said, on februarie 3, 2011 at 11:18 pm

    Sunt crestin-ortodox, deci nu cred in evolutie:
    ” Căci orice casa e zidita de catre cineva, iar Ziditorul a toate este Dumnezeu.” ( Evrei 3, 4).

    Apreciază

 4. Aquarius said, on februarie 4, 2011 at 12:29 am

  Sunt foarte obosit si nu-mi dau seama, de asta si intreb acuma: ce vrei sa spui frate ca de fapt Terra sta complet nemiscata si restul universului roieste in jurul ei?

  Apreciază

  • Petru said, on februarie 4, 2011 at 4:12 am

   DA

   Apreciază

   • Daniel said, on ianuarie 25, 2014 at 8:57 am

    Daca este asa: 1. De ce Pamantul e turtit la poli? 2. Ce genereaza campul magnetic terestru?

    Apreciază

 5. Teodulos said, on februarie 4, 2011 at 6:54 am

  Intrebare!
  Ce argumente stiitifice se pot aduce in favoarea Geocentrismului? Aici nu putem spune ca mergem prin credinta si nu prin vedere. In disputa cu oamenii de stiinta de azi nu poti veni doar cu invatatuta Stintilor Parinti pentru ca iti vor zice imediat ca aceasta teorie a fost accepata de cei din vechime. Mai stim ca erau si alte teorii, ca aceia ca pamantul sta pe niste elefanti etc.
  In aceasta disputa trebuie dovezi stiitifice demonstrabile nu doar teorii.

  Apreciază

  • A. M. said, on februarie 4, 2011 at 12:44 pm

   dovezi experimentale ce sustin geocentrismul:

   Apreciază

  • A. M. said, on februarie 4, 2011 at 12:48 pm

   Dovezi experimentale ce sustin geocentrismul

   Apreciază

  • panvali said, on septembrie 8, 2011 at 1:16 pm

   Nu-ti ajung Sfintii! Ia atunci un Atlas Geografic si chiar la inceput ai 2 schite: una cu procesia solstitiilor si echinoctiilor, si una cu fusele orare. Ia vezi cum ar trebuii sa arate fusele orare daca Pamantul ar avea axa inclinata la 23,45°, mai ales la echinoctii… Si, dupa ce suprapui harta cu fusele orare peste aspectul Pamantului la echinoctii, vezi ce se intampla cu doua locatii, plasate fiecare in cate una din emisfere, de pe acelasi meridian (si implicit acelasi fus orar), in cel putin 3 momente: la iesirea din conul de umbra, la ora 12 si la intrarea in conul de umbra. Mai corespund la echinoctii aceluiasi fus orar? Si daca nu… de ce?

   Apreciază

 6. gerik64 said, on februarie 4, 2011 at 7:00 am

  Cred numai ce spun sfinti parinti ai ortodoxiei in ceea ce priveste pamantul si sistemul planetar din jurul lui.Si faptul ca au ajuns pe luna nu-l mai cred.Au fost in spatiul din apropierea pamintului unde sunt si sateliti dar mai departe nu cred ca a ajuns picior de om.Nici Darwin la moarte nu mai credea in teoria lui.Ne-au timpit din scoala cu legi si teorii insuficient demostrate.Totul pentru ca s-a credem ca nu Dumnezeu a facut cerul si pamantul si tot ce vietuieste pe el.Multe din legile fizicll chimiei astronomiei se vor dovedi nereale.Daca noi suntem, suntem ca cineva a zis mai inainte de noi Eu sunt ce sunt si altul inainte mea nu a fost.Diavolul nu la vazut pe Dumnezeu si a zis ca la cite calitati are nu are la cine sa se supuna, oare nu el este si poate fi dumnezeu. Gindul asta si propagarea lui intre alti ingeri a dus la caderea lor.O teorie eronata a unui Serafim sau Heruvim a nenorocit si alti ingeri intunecandu-i.Acum vrea sa ne prosteasca si pe noi oameni sa credem ca noi suntem dumnezei si nu avem nevoie de purtarea de grija a vreunui Creator.

  Apreciază

 7. stefan said, on februarie 4, 2011 at 7:33 am

  recomand spre edificare – inclusiv pentru SACCSIV – cartea Cuviosului Seraphim Rose „Cartea facerii,crearea lumii si intaiul om”, dupa parerea mea,exceptional de echilibrata si edificatoare!
  citez putin: „Oamenii cu cunostinte stiintifice vor zice ca Parintii fac greseli in stiinta. De pilda,Sfantul Vasile cel Mare, in scrierile sale despre cele Sase Zile ale Facerii, afirma ca exista unele fiinte, precum anumite broaste, ce apar spontan din tarana.Asa spunea stiinta vremii sale.Stiind ca lucrul nu e adevarat, oamenii din vremurile moderne spun ca el a facut o greseala, intrucat stiinta sa, prin mijlocirea careia interpreta aspectul stiintific, era gresita. Si este adevarat ca, in aceasta privinta, cand exista fapte stiintifice, putem sa indreptam scrierile Sfintilor Parinti. Insa unii cred ca aceasta inseamna ca putem indrepta si textul Facerii. Dar daca cercetati textul facerii, veti vedea ca ori de cate ori Parintii fac interpretari gresite din pricina cunostintelor luate din stiinta zilelor lor, aceasta nu se datoreaza faptului ca textul Facerii ar spune asa ceva. Se datoreaza faptului ca acela este modul cel mai logic de a-l citi pe temeiul cunoasterii stiintifice. Astazi am avea o modalitate usor diferita de a-l citi, si s-ar putea sa fim ceva mai exacti. Textul ramane acelasi.
  De fapt nu exista nici macar o singura afirmatie in textul Facerii care sa te trimita la ideea ca soarele se roteste in jurul pamantului sau pamantul in jurul soarelui, sau orice altceva de acest tip.

  Apreciază

  • saccsiv said, on februarie 4, 2011 at 9:37 am

   stefan

   Adica mai degraba au gresit zeci de Sfinti decat sa fi gresit Serafim Rose.

   Consider ca nu trebuie sa ne bazam prea mult pe stiinta. Mai ales pe o parte a ei. Daca oamenii de stiinta au dreptate, atunci de ce ciudateniile de la aselenizare:

   https://saccsiv.wordpress.com/2009/07/17/video-16-24-iulie-40-de-ani-de-la-expeditia-apolo-11-de-cucerire-a-lunii-dar-oare-au-pasit-intr-adevar-oamenii-pe-luna/

   Sau:

   De ce cucerirea spatiului cam bate pasul pe loc?

   https://saccsiv.wordpress.com/2010/04/16/de-ce-cucerirea-spatiului-cam-bate-pasul-pe-loc/

   Sau de ce:

   VIDEO: Ciudatenie in imaginile transmise de Deep Impact, in care se vede miscarea de rotatie a pamantului?

   https://saccsiv.wordpress.com/2010/04/22/video-ciudatenie-in-imaginile-transmise-de-deep-impact-in-care-se-vede-miscarea-de-rotatie-a-pamantului/

   Despre evolutionism ce parere ai? Si ce vechime crezi tu ca are pamantul?

   Apreciază

   • stefan said, on februarie 4, 2011 at 12:43 pm

    pai exact asta spun si eu! de unde reiese ca aprob orice spun oamenii de stiinta? ne putem folosi insa de obiectele de lucru ale stiintei,nu? de exemplu cu un microscop poti urmari si observa multe lucruri care altfel pot fi luate ‘de-a gata’! parerea mea personala este ca aselenizarea este o facaciune! dar as repeta ultima fraza din citatul de mai sus „… nu exista nici macar o singura afirmatie in textul Facerii care sa te trimita la ideea ca soarele se roteste in jurul pamantului sau pamantul in jurul soarelui, sau orice altceva de acest tip.”
    iar Cuviosul Seraphim Rose nu a fost niciodata altfel decat in duhul Sfintilor Parinti! iti redau niste denumiri de capitole si subcapitole din cartea amintita mai sus:
    Partea I – O talcuire PATRISTICA la „Cartea Facerii”
    Partea a II-a
    I Stiinta si Sfintii Parinti
    Partea a III-a Invatatura patristica despre facerea lumii
    Iti mai citez ceva din tratat:
    ” Neindoielnic, cunoasterea oferita de stiintele naturale este una mereu supusa revizuirii, datorita noilor descoperiri facute prin observatie si experiment; asa se face ca in ea se pot afla greseli, chiar in scrierile Sfantului Vasile cel Mare sau ale altor Parinti, tot asa cum se afla greseli in lucrarile oricui scrie despre fapte stiintifice.Astfel de greseli nu micsoreaza in nici un fel valoarea generala a unor lucrari precum Hexaimeronul, unde faptele stiintifice nu sunt folosite decat ca ilustrari ale unor principii care provin nu din cunoasterea naturii, ci din descoperire dumnezeiasca. In privinta cunoasterii REALITATILOR naturii, lucrarile stiintifice moderne sunt, desigur, superioare partii ” stiintifice ” a Hexaimeronului si a altor lucrari similare ale Sfintilor Parinti, fiind intemeiate pe observatii mai precise ale naturii. Iata SINGURUL ASPECT in care stiinta se poate spune ca este superioara ori ” depaseste ” scrierile Sfintilor Parinti; dar la Sfintii Parinti acest aspect este pur conjunctural fata de restul invataturilor teologice si morale.

    Apreciază

   • stefan said, on februarie 4, 2011 at 1:02 pm

    ce parere poate sa aiba un crestin orodox despre evolutie?! sau despre asa zisul ” evolutionism crestin”,caci exista din pacate si asa ceva…sper ca intrebarea este retorica , ca de altfel si cea privitoare la vechimea pamantului!

    Apreciază

  • trandafir said, on februarie 6, 2011 at 5:08 am

   In sfarsit, o parere rezonabila si de bun simt. Parintii se bazau pe stiinta vremii respective – sitemul geocentric al lui Ptolemeu, „Naturalis historia” a lui Plinius, matematica, mecanica, etc. A nu se uita faptul ca unii dintre Parinti – il am in minte pe Sfantul Vasile cel Mare – studiasera la marile universitati ale Imperiului Roman de Rasarit, si erau „toba de carte”! Sau ca sa fiu mai clar, erau sefii de promotie, nu la coada clasei!

   Pe vremurile acelea (ca si in cele prezente) oamenii erau framanati de tot felul de probleme…inutile. Evident ca Parintii nu puteau sa nu raspunda la atacurile rauvoitoare si o faceau cu gandul la Hristos dar folosind notiunile si conceptele respective. Oricum, cred ca Parintii erau framantati exclusiv de modalitatea in care sa-i ajute pe oameni – vezi vasiliadele, „inventiile” care au umanizat societatea moderna mai mult decat orice descoperire stiintifica.

   In ceea ce priveste evolutionismul, de altfel corect stiintific (macar 99%), nu poate sa explice saltul de la „oamenii” primitivi (gen Neanderthal) la om. Mi se pare dovada perfecta a faptului ca omul a fost creat de Dumnezeu.

   Apreciază

 8. mircea said, on februarie 4, 2011 at 7:38 am

  Dupa cum spun si Sfintii Parinti si e de mare actualitate, nu prea e de interes sa ne fortam acum sa dovedim si sa intelegem cine fata de cine se misca si cum, caci ” unde erai tu omule cand Dumnezeu a creat toate acestea?”. Noi nu ne pricepem sa ne intelegem pe noi si vrem sa pricepem ce a creat Dumnezeu. Stiinta ne indeparteaza de Dumnezeu, prin stiinta vine antihristul, lumea aceasta stiinta oamenilor o va apune.
  Da parintele Cleopa un exemplu simplu si f sugestiv in sensul acesta. Daca te intilnesti cu ursul si ai pusca la tine gandul tau se duce la pusca. Daca nu ai, gandul tau se duce la Dumnezeu.
  Cam tot ce creeaza omul are ca efect indepartarea, decuplare de Dumnezeu. Vezi si sistemul de asigurari de toate felurile, sistemul bancar… „Am pensie, am asigurare de viata, am casco deci sant linistit, sant asigurat, nu mai am nevoie de Dumnezeu „.

  Apreciază

 9. stefan said, on februarie 4, 2011 at 7:39 am

  am uitat sa inchid textul cu ghilimele dupa punct! scuze!
  deci se va citi
  „Oamenii cu cunostinte………………..,sau orice altceva de acest tip.”

  Apreciază

 10. gerik64 said, on februarie 4, 2011 at 7:44 am

  Cred ca l-am vazut pe Dumnezeu in persoana Fiului in Iisus Hristos asa l-au vazut si ingeri asa sa convins si Satana cind l-a ispitit dupa acel post de 40 de zile.Altfel noi oameni chiar si ingeri nu avem capaacitatea decat sa–l simtim cu mintea cu sufletul si cea ce vedem in jurul nostru si in univers toate in desavirsita ordine si armonie.Diavolul fiind mindru si ingimfat a vazut ca este liber si are si acum libertatea sa-l sfideze pe Dumnezeu.Asa ca acum cauta prin oameni de stinta sa dezvolte orice teorie sau lege care sa infirme ca Dumnezeu este ce a facut totul din nimic.

  Apreciază

 11. stefan said, on februarie 4, 2011 at 7:48 am

  @ #cosmin
  cred ca-i vorba de centura de radiatii Van Allen,nu?!

  Apreciază

 12. gerik64 said, on februarie 4, 2011 at 8:26 am

  stefan.
  Sfintul Vasile cel Mare spre deosebire de oameni destiinta,avea prin harul sau mijloace de comunicare cu Dumnezeu.Un sfint ca el nu putea minti in privinta broastelor care se nasc si cresc din nimic.Toata creatia este facuta de Dumnezeu din nimic Cred ca si lumina ar fii pe pamant chiar daca soarele nu ar mai lumina.Soarele a fost creat dupa Lumina. la fel si luna.

  Apreciază

 13. MIhaela said, on februarie 4, 2011 at 8:28 am

  off topic:
  IN BOR EXISTA SI MARTURISITORI ADEVARATI
  04 februarie (din ziarul on line „Stiri de Cluj”)
  Episcopul Iustinian Chira, despre jocurile de culise din Biserica Ortodoxa Romana: „Clujul este capitala Ardealului, nu Sibiul! ”
  PS Iustinian Chira, episcopul Maramuresului si Satmarului, a atacat dur jocurile de culise din cadrul Bisericii Ortodoxe Romane. „Toti nechematii si neincheiatii isi dau cu pararea. Capitala Ardealului este la Cluj”.

  Preasfintia Sa s-a rugat la catafalcul Mitropolitului Bartolomeu si le-a transmis un mesaj dur prelatilor care vor sa mute Mitropolia la Sibiu.

  „Toti nechematii si neincheiatii se afla in treaba sa vorbeasca, dar care nu au niciun corespondent cu Dumnezeu. Isi apara ambitiile individuale, care nu au nicio importanta pentru tara, pentru Dumnezeu, pentru Romania. Mitropolia Clujului nu-i in pericol pentru ca aici exista un popor care isi apara patrimoniul. Nu te poti muta din casa in tinda. Capitala Ardealului care este? Capitala Ardealului este Clujul”, a spus episcopul referitor la afirmatiile mitropolitului Streza, care a declarat ca nu pot fi doua mitropolii in Ardeal.

  Despre episcopul Ioan de la Covasna a spus ca e la fel de bun de mitropolit ca oricare dintre credinciosi. „Ultimul credincios din Romania e bun de mitropolit. Sa va mandriti ca suneti romani si ortodocsi”, a spus PS Iustinian Chira.

  „Bartolomeu este un om care merita sa fie trecut in randul sfintilor. Eu am slujit la Catedrala din Cluj Napoca 17 ani in vremurile alea grele. Imi pare bine ca am ajuns sa ma intalnesc cu Bartolomeu. Duminica dimineata in zori l-am visat, un vis extraordinar”, a mai spus episcopul Iustinian Chira, episcop de Maramures si Satu Mare.

  Preasfintia Sa a fost staretul manastirii de la Rohia la 23 de ani si a condus sfantul lacas timp de 30 de ani. In acel interval scriitorul Nicolae Steinhardt a scris la Rohia „Jurnalul Fericirii”.

  Apreciază

 14. stefan said, on februarie 4, 2011 at 8:37 am

  gerik64
  poate nu m-am facut inteles…
  nu am nici o parere personala!
  am citat din parintele Seraphim Rose pe care eu il pretuiesc in mod deosebit!
  iti recomand inca o data cartea respectiva!
  nu reiese de nicaieri ca a mintit Sfantul Vasile cel Mare! ci ca a interpretat in afara calauzirii Duhului Sfant conform cu stiinta vremii sale!!! iar in privinta broastelor alora nu te crampona de exemplul ala;e doar un exemplu(care mai subliniez o data – nu-mi apartine), mai sunt si altele la Sfintii Parinti; pe de alta parte creatia a fost facuta din nimic la un moment dat ,ulterior a fost : „A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
  Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: „Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ! „

  Apreciază

 15. mircea said, on februarie 4, 2011 at 8:54 am

  Uitati-va la clipul cu astronautul „pe Luna” care topaie. Praful, tarana care o ridica atunci cand sare, cade pe luna de 2-3 ori mai repede decat el. Viteza de desprindere a piciorului e cam egala cu cea a taranii dislocate si antrenate in miscare, nu? Si atunci nu ar trebui sa cada in acelasi timp? (Nu e frecare cu aer, gravitatia e mica si antrenarea „prafului” inspre in sus se face mult mai usor decat pe pamant).

  Apreciază

 16. mircea said, on februarie 4, 2011 at 8:55 am

  care tzopaie pe loc

  Apreciază

 17. George said, on februarie 4, 2011 at 9:28 am

  Luca cap4
  5. Şi suindu-L diavolul pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii.
  6. Şi I-a zis diavolul: Ţie îţi voi da toată stăpânirea aceasta şi strălucirea lor, căci mi-a fost dată mie şi eu o dau cui voiesc;
  7. Deci dacă Tu Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.
  8. Şi răspunzând, Iisus i-a zis: Mergi înapoia Mea, satano, căci scris este: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui Unuia să-I slujeşti”.

  Apreciază

 18. gerik64 said, on februarie 4, 2011 at 9:43 am

  stefan
  Am sa citesc cartea sper sa o gasesc in format digital.Pe tine ca de fapt si pe alti nu am sa va contrazic cu ceva.Aici pe blogul asta fiecare dintre noi trebuie sa ne ajutam sa ne sfatuim sa atragem si pe altii cu un singur scop Mintuirea.Daca ai considerat vreo clipa ca am vrut sa te corectez cu sceva iartama.Eu vreau sa ma indrept pe mine. Atit timp cit oamenii de stinta nu erau langa Dumnezeu la creatie am mari indoieli in experientele lor in teoriile lor. Abia acum vine unul si spune ca suntem singuri in univers.

  Apreciază

 19. gerik64 said, on februarie 4, 2011 at 11:22 am

  Aici este vorba de a crede ce se spune in Biblie despre Facere si a crede ce spun niste oameni de stiinta fiinte ca si noi foarte limitate.Ei sunt niste bieti observatori ai minunilor lui Dumnezeu.Au trimis oameni in spatiu. Cosmonautii erau oameni lor pregatiti de ei stim noi de cine.Ce incredere sa avem noi in ce spun ei pot spune si ca pamintul de fapt e patrat.Asa ca alergam la scrierile sfintilor parinti si citim adevarul revelat lor de catre Dumnezeu.

  Apreciază

 20. A. M. said, on februarie 4, 2011 at 12:49 pm

  Dovezi experimentale ce sustin geocentrismul

  Apreciază

 21. kushter said, on februarie 4, 2011 at 1:26 pm

  Totul ce se face este voia lui Dumnezeu!

  Apreciază

 22. umilinta said, on februarie 4, 2011 at 4:13 pm

  Am cautat fraza din Omilia 3 catre Tit: Căci şi cei nebuni cred că nimic nu stă pe loc, dar acestea se petrec nu din cauza lucrurilor văzute, ci din cauza ochilor care văd, fiindcă, aflându-se nestatornici şi întunecaţi, cred că pământul se învârteşte cu dânşii, dar nu se învârteşte, ci stă nemişcat; aici http://www.ioanguradeaur.ro/627/omilia-iii-tit/
  si cred ca era vorba de o nebunie asemanatoare betiei de lunga durata( un parinte din Frasinei a avut o afectiune si nu a putut sa doarma in jur de 40 zile apoi zicea ca se invarte totul si cand era in biserica la slujba).

  Apreciază

 23. Alex said, on februarie 5, 2011 at 1:58 pm

  De ce nu se mai studiază astronomia la școală? „prietenii” știu de ce.
  Citiți despre «Experimentul Michelson-Morley» și veți afla că ceea ce Sfinții Părinți au aflat prin Descoperire de Sus, adevărații oameni de știință au aflat prin teste de o simplitate teoretică uimitoare dat fiind că aparatele folosite sunt foarte complexe.
  NU EXISTĂ NICIO EVIDENȚĂ CARE POATE FI PROBATĂ ȘTIINȚIFIC ÎN DEFAVOAREA GEOCENTRISMULUI. Cnf experimentului Michelson-Morley, viteza Planetei Pământ în spațiu=0(zero).

  Apreciază

 24. claudiu said, on februarie 5, 2011 at 6:31 pm

  Daca soarele se invarte in jurul pamantului si nu invers cum se explica urmatoarele , care trebuie sa fie valabile toate in acelasi timp?

  -alternanta zi-noapte
  -alternanta anotimpurilor
  -faptul ca la poli e gheata si frig (la amandoi, nu doar la unul), iar la ecuator e mereu cald
  -in emisfera nordica e iarna, in cea sudica e vara

  Este chiar atit de important pentru mantuire daca esti pro heliocentric sau pro geocentric? Sau sunt stirbitae cu ceva frumusetea si bunatatea parintelui Sofian de faptul ca sustinea ca iadul e in centrul pamantului? nu cred ca sfintenia omului atrage automat si infailibilitatea in probleme de stiinta…

  Apreciază

 25. cyp said, on februarie 25, 2011 at 10:40 am

  De la faptul ca aselenizarea a fost un fake (si a fost) pana la a zice ca pamantul e in centrul universului e ceva. Toutusi e posibil ca ambele teorii sa fie corecte : atat cea geo-centrica cat si cea heliocentrica. Pot multi intreba cum?! Foarte simplu: Nu avem nici un punct de referinta care sa stim ca e cu precizie fix, deci nu putem spune ce se misca cu adevarat sau nu decat in raport cu obiecte care se misca. Deci ai Pamantul care se misca relativ la soare. Ai sistemul solar care se misca relatic la alte sisteme solare, si ai galaxii care se misca relativ la alte galaxii. Deci se poate ca in realitate pamantul sa stea pe loc in raport cu un punct fix. Totusi sistemul Copernic explica miscarile relative ale diverselor corpuri in raport unul cu celalalt. Daca consideri Soarele ca punct de referinta atunci pamantul se misca in jurul soarelui.

  Spunea cineva de forta Coriolis. De fapt singurul fapt pe care se bazeaza teoria heliocentrista este forta de atractie universala prin care un obiect cu masa mai mare atrage altul cu masa mai mica.

  Totusi in situatia in care nu exista un punct fix, teoria heliocentrista e cea care explica cel mai bine fenomenele.

  Apreciază

 26. nu conteaza said, on decembrie 8, 2011 at 1:18 pm

  Daca Pamantul este nemiscat, sau fix, cum se explica existenta satelitilor geostationari? Pe Wikipedia sunt explicati foarte bine, pentru cei ce nu stiu ce sunt acestia

  Apreciază

  • Adrian.I said, on decembrie 8, 2011 at 1:29 pm

   @nu conteaza
   Mai Einstein, sateliti geostationari ai pamantului sunt artificiali, adica sunt satelitii aia care transmit informatii la tv, radio s.a, nu are legatura cu corpurile de care vorbeam noi :))))))))))))))))

   Apreciază

   • nu conteaza said, on decembrie 8, 2011 at 5:25 pm

    Satelitii aflati pe o orbita geostationara se afla mereu deasupra acelauiasi punct de pe Pamant, in zona Ecuatorului. Explicatia este ca se invart odata cu Pamantul (este vorba de miscarea de revolutie adica in jurul propriei axe). Daca Pamantul nu se invarte in jurul propriei axe, asa cum spuneti voi aici, de ce nu cad respectivii sateliti? Ce ii face sa ramana acolo?
    Astept raspuns, „Mai Einstein” mai…

    Apreciază

   • Adrian.I said, on decembrie 8, 2011 at 6:59 pm

    Cine vrei sa-i faca sa ramana acolo, tehnologia omeneasca :)))))))))))
    Explicatia ta e scoasa din burta, e vorba de un corp artificial, din cate stiu eu dinamica heliocentrismului nu implica corpurile create ulterior, sa presupunem ca ar fi fost acelasi lucru ca si un corp natural, si tot era impotriva explicatiei clasice heliocentriste.
    Heliocentristii sustin ca viteza de rotatie tine de masa si distanta, cum se face atunci ca o masa enorm de mica in comparatie cu pamantul cum este un satelit aflat si la o distanta sensibil egala se afla mereu in acelasi punct ?Daca mergem pe premiza stiintifica, care spune ca, corpurile mari le influenteaza pe cele mici din apropierea lor,atunci nu se poate trage nici o concluzie, totusi in jurul pamantului satelitii nu au miscare, iar in jurul celorlalte planete au o miscare, ceea ce inseamna ca pamantul influenteaza prin nedinamism pentru ca el la randul sau nu produce nici o actiune de rotatie.ceea ce ne duce cu gandul la geocentrism.

    Apreciază

   • Adrian.I said, on decembrie 8, 2011 at 7:01 pm

    erata: „dinamica heliocentrismului” dinamica geocentrismului

    Apreciază

   • nu conteaza said, on decembrie 8, 2011 at 9:04 pm

    Explicatia mea nu e scoasa din burta, sunt tratate pe tema asta, lucrari de doctorat, etc. In plus, ceea ce zic se poate demonstra matematic folosind fizica de clasa a IX-a, tot de ce ai nevoie e sa stii ecuatia fortei centrifuge si distante.
    Viteza de rotatie nu tine nici de masa, si nici de raza. Poate te referi la forta centrifuga. Corpurile mari nu le influenteaza pe cele mici, ci se influenteaza reciproc proportional cu masele lor. Tu zici ca in jurul altor planete satelitii au miscare, iar la Pamant nu. Satelitii de care vorbesc sunt doar cei de pe orbite geosincrone, adica aflati la o distanta mult mai mare decat ceilalti si care trebuie sa fie doar in dreptul Ecuatorului, pe cand ceilalti pot sa aibe orbite care doar intersecteaza Ecuatorul. Nu poti avea de ex un satelit geosincron deasupra Polului Nord.
    Oricum, raspunsul tau arata nivelul cunostintelor tale de fizica… Uite, cauta pe Wikipedia Geostationary orbit daca esti interesat sa gasesti adevarul.
    Oare nu este ciudat ca atatia oameni din aproape toate tarile, care studiaza in mod profesionist astronomia sa greseasca intr-un mod asa de grosolan? Si sa poata totusi prezice cu exactitate orbite, traiectorii, pozitii ale planetelor, eclipse etc?

    Apreciază

   • Adrian.I said, on decembrie 8, 2011 at 9:39 pm

    @nu conteaza
    Ai fi putut macar sa raspunzi la ce am spus, .tot ce spui tu este tehnic, dar nu are legetura cu ce am vehiculat eu.
    Nu, in nici un caz nu e demonstrabil doar prin ecuatie fizica, se pot obtine aceleasi rezultate prin diverse sisteme, si chiar s-au obtinut de atatea ori, fizica e imperfecta ca si intreaga stiinta,in prezent chiar si Einstein e contestat .
    Ultima afirmatie e puerila, in vechime Pitagora si Arhimede credeau ca pamantul e plat, si totusi erau Pitagora si Aristotel
    Uite, Newton a abtinut alt rezultat in domeniul fizicii decat anticii, iar Einstein un alt rezultat decat Newton, au folosit in intregime acelasi sistem ? nu ,nicidecum, ci descoperirea a survenit cand au propus cu totul o alta paradigma, complet diferita .
    Acum s-a constatat ca si Einstein are limitele lui, ca intreaga mecanica si fizica are limitele ei, ele nu sunt decat aproximative, corectitudinea dispare cand apar noi subiecte care se interpun in cadru, ca sa zic asa.ex
    mecanica lui Newton e buna doar cand experimentezi cu corpuri pe plan inclinat, daca o folosesti cand lansezi sateliti…e nefolositoare….
    Probabil peste cativa ani lumea va rade si de Einstein sau Hawking spunand ca sunt prosti, asa cum radem noi de aia care credeau ca pamantul e plat, iar si mai incolo probabil vor rade si de cei care rad de Einstein si Hawking, si tot asa, stiinta e foarte imprecisa si limitata in comparatie cu posibilitatea cosmosului..

    Apreciază

   • saccsiv said, on decembrie 9, 2011 at 2:23 am

    Adrian.I

    Iertare, Pitagora si Aristotel nu considerau ca pamantul e plat. Iar Eratostene, un student al lui Platon a calculat circumferinta cu o eroare de aproximativ 1000 de km.

    Apreciază

   • Adrian.I said, on decembrie 8, 2011 at 9:40 pm

    erata „Pitagora si Aristotel” Pitagora si Arhimede.

    Apreciază

   • nu conteaza said, on decembrie 9, 2011 at 8:46 am

    @Adrian
    Bun, unu la mana, as vrea sa lamurim cateva lucruri: nu stiu ce parere ai despre mine dar nu sunt ateu, ma consider ortodox, nu cred in superioritatea stiintei si nici in teoria evolutiei. Iti dau dreptate ca stiinta are limitele ei pentru ca este conceputa (la nivel de teorii, teoreme, demonstratii etc) de catre mintea umana, care si ea e limitata si iti dau dreptate ca poate gresi, ca nu e perfecta si mai zic inca ceva: nu este buna, dar nici rea, in aceeasi masura in care poti folosi un ciocan sa bati un cui sau sa omori un om (adica e doar o unealta, conteaza cum o folosesti tu).
    In „Papucii lui Mahmud” e un dialog care mi-a ramas intiparit in minte. Personajul principal (imi cer iertare, nu imi mai aduc aminte numele, au trecut multi ani) are o discutie cu un marinar ateu care spune „eu cred in lumea microscopului si a telescopului”, la care el raspunde „eu cred in Cel care a creeat lumea microscopului si a telescopului”.

    Vrei sa iti raspund la ce ai scris, ok, o sa fac asta punctual, cu riscul unei postari lungi si plictisitoare.

    „dinamica heliocentrismului nu implica corpurile create ulterior”
    R: in ce am zis eu nu este vorba despre heliocentrism (=Pamantul se invarte in jurul Soarelui) si nici geocentrism(=Soarele si restul Universului se invart in jurul Pamantului), ci despre rotatia Pamantului in jurul propriei axe, asa ca deocamdata vorbim despre mecanica si atat. (nota: cred in heliocentrism, dar deocamdata nu am argumente suficiente pe care sa le pun intr-o discutie, asa ca mai bine tac pe acest subiect). In plus, un corp pe orbita este un corp pe orbita, indiferent ca este natural sau artificial, legile fizice la care se supune sunt exact aceleasi.

    „Heliocentristii sustin ca viteza de rotatie tine de masa si distanta”
    R: asta doar daca vrei ca respectivul corp sa stea in echilibru, adica nici sa se miste spre centrul atractiei gravitationale, nici sa iasa de pe orbita.

    „cum se face atunci ca o masa enorm de mica in comparatie cu pamantul cum este un satelit aflat si la o distanta sensibil egala se afla mereu in acelasi punct?”
    R: un satelit aflat pe o orbita joasa trebuie sa fie in miscare pentru a ramane acolo. De exemplu, Statia Spatiala Internationala inconjoara Pamantul de 16 ori intr-o singura zi. De ce trebuie sa faca asta? Stii ce este forta centrifuga: intr-o miscare circulara obliga un corp sa se duca spre exteriorul miscarii. Daca viteza e prea mica, satelitul va cadea. Daca e prea mare, va iesi de pe orbita. Cu cat raza e mai mare, cu atat viteza unghiulara trebuie sa fie mai mica. Cauta „Orbit” pe Wikipedia si aflii mai multe despre acest subiect. Dar daca raza e suficient de mare, atunci viteza unghiulara (=de cate ori parcurge circumferinta/timp) poate sa fie suficient de mica incat sa fie nevoie sa inconjoare Pamantul fix o data pe zi, si cum Pamantul se invarte in jurul propriei axe, observatorul de pe Pamant va avea impresia ca satelitul respectiv sta pe loc (de aici si termenul de geostationar), dar e doar o impresie, pt ca el se invarte odata cu Pamantul.

    „ceea ce inseamna ca pamantul influenteaza prin nedinamism pentru ca el la randul sau nu produce nici o actiune de rotatie.ceea ce ne duce cu gandul la geocentrism”
    R: n-am inteles o iota de aici, poate vrei sa mai explici.

    „Nu, in nici un caz nu e demonstrabil doar prin ecuatie fizica, se pot obtine aceleasi rezultate prin diverse sisteme”
    R: ca de exemplu? (si aici iarasi, aduc aminte ca vorbesc despre satelitii geostationari, la care inca nu am intalnit o explicatie alternativa)

    „in vechime Pitagora si Arhimede credeau ca pamantul e plat”
    R: asa cum spunea si Sacsiv, fals. „Cauta si vei afla”. Arhimede de exemplu a avut un studiu numit „Calculul Firelor de Nisip” in care printre altele aproxima distante dintre planete. Aristotel era adeptul geocentrismului, mentioneaza asta in lucrarea sa, „Metafizica”.

    „Einstein a obtinut un alt rezultat decat Newton”
    R: da, dar mecanica clasica se opreste atunci cand obiectele studiate depasesc viteza luminii, de aici intervine mecanica cuantica (pe care marturisesc ca nu am inteles-o niciodata). Dar mecanica cuantica nu a anulat mecanica clasica, nu a zis ca e gresita, ci doar a completat-o, a continuat-o la alt nivel.

    „mecanica lui Newton e buna doar cand experimentezi cu corpuri pe plan inclinat, daca o folosesti cand lansezi sateliti…e nefolositoare…”
    R: asta nu stiu de unde ai scos-o… Cei care lanseaza sateliti chiar asta folosesc, mecanica „lui Newton”. Tot pe ea o folosesc si cand fac avioane, nu e doar pe plan inclinat. Am facut mecanica in facultate si am avut cursuri si despre sateliti (nu in detaliu, dar oricum). Te rog, mai studiaza. Nu iti cer sa crezi ceea ce zic, dar studiaza, cerceteaza…

    „Probabil peste cativa ani lumea va rade si de Einstein sau Hawking spunand ca sunt prosti, asa cum radem noi de aia care credeau ca pamantul e plat[…]”
    R: da, e posibil, dar uite ca ne minunam si dupa 2300 de ani de calcularea atat de precisa a circumferintei terestre de catre Eratostene, ne minunam dupa 2200 de ani de calculatorul mecanic Antikythera (asta e foarte interesanta, chiar insist sa cauti despre ea, sunt si filmulete care explica cum functiona) si alte descoperiri si inventii facute in antichitate.

    Apreciază

   • Adrian.I said, on decembrie 9, 2011 at 1:38 pm

    @Saccsiv
    Am pus erata mai jos, vroiam sa zic Arhimede.
    De Pitagora nu stiam asta.

    Apreciază

   • Adrian.I said, on decembrie 9, 2011 at 2:18 pm

    @nu conteaza
    Eu cand pun erata citeste cineva 🙂 ?

    Nu ai inteles ce am vrut sa spun.
    Nu pretind ca metodele respective care au fost completate ar fi fost ineficiente (de altfel toate sunt doar aproximatii) ci pur si simplu au fost facute experimentand pe ce se putea experimenta, de aici si limitele lor, aplicate la un subiect experimentat puternic de ambele se obtine un rezultat asemanator, insa pe alte obiecte se obtin rezultate diferite, unde mai este atunci rezultatul logic si firesc?
    Nu poti sa mergi doar pe impresii, noi inca nu stim exact care e structura atmosferei terestre si extraterestre, nu stim nici exact care e compozitia particulara a unui varf de ac, nu avem cum sa stim care e dinamica reala, mereu dam de piedici si noi descoperiri, si reformulam.
    Nu poti sa mergi pe principul clasic,defapt nu poti sa mergi pe nici un principiu in problema asta pana nu stii exact compozitia si manifestarea tuturor subiectelor.

    De unde stii ca se invarte o data cu pamantul si nu se invarte doar cu orbita pamantului independenta de pamant?

    Nu spun ca anticii ar fi prosti, ba chiar dimpotriva 🙂 , ci spun ca stiinta, s-a schimbat permanent chiar foarte radical,e doar senzatia noastra ca ar fi prosti, si asa o sa fie si pentru altii care fac o dogma fixa din stiinta.

    Apreciază

   • nu conteaza said, on decembrie 9, 2011 at 2:52 pm

    @Adrian
    Ok, vroiai sa spui Arhimede, dar nici Arhimede nu credea ca Pamantul este plat.

    „De unde stii ca se invarte o data cu pamantul si nu se invarte doar cu orbita pamantului independenta de pamant?”
    Scuze, chiar nu inteleg… Cum se poate misca un obiect cu orbita Pamantului? Ori este pe o orbita, ori se misca liniar, ori sta. Chiar nu are sens ce spui.

    Daca Pamantul sta nemiscat (repet, in jurul propriei axe), atunci satelitii in cauza stau pe loc si este inexplicabila starea lor. Daca luam in calcul versiunea oficiala, vedem ca totul se potriveste „miraculos”. Si, spre deosebire de urmele aselenizarii, satelitii respectivi se pot vedea relativ usor de pe Pamant, cu un telescop, daca te duci in zona Ecuatorului (probabil merge si mai la nord sau la sud, dar nu ma pricep sa zic cat de mult). Dovada http://en.wikipedia.org/wiki/File:Geosats_compilation.jpg Se vede cum stelele din jur se misca odata cu bolta cereasca, in timp ce satelitii sunt doar puncte fixe

    Apreciază

 27. Adrian.I said, on decembrie 9, 2011 at 3:12 pm

  Nu are sens din pdv al fizicii, nu si al logicii, daca s-ar intampla asa atunci s-ar obtine acelasi rezultat.
  Poti sa speculezi ca pamantul in sine nu are orbita ci orbita este in permanenta schimbare.

  Apreciază

 28. […] Sfinti Parinti despre GEOCENTRISM […]

  Apreciază

 29. […] Asa ca eu as merge mai repede pe un pamant Sferic, bazat insa pe teoria Geogentrismului, mentionata si de Sfintii Parinti. […]

  Apreciază

 30. Daniel said, on martie 18, 2019 at 1:54 am

  “Saccsiv” ma bucur ca ai pus punctu pe i cu tema propusa!
  Pamantul nu se misca! Ii inventia mintilor bolnave!
  Mai putin pana cand toti mincinosii vor fii spulberati de adevar!

  Pe vremea lui Zamolxis toata lumea avea acces la adevar fiind toti la fel! Avem oameni de stinta veche, istorici care sustin ca de pe vremea lui Zamolxis se cunostea locul pamantului in spatiu fara rotatii! https://youtu.be/qFK3-z6MjtU
  Acum toti sunt mintiti de profeti falsi ai adevarului prin metode de manipulare cu sistemele lor de credinta! Catolicismu de la italieni, stinta de la greci, ateismu de la greci, homosexualitatea de laa evrei, frica de la cotropitori… Dezechilibrul civilizatiilor a venit cu ura altora asupra celor care traiau in armonie! Aceeia care au batjocorit femeia scotand “curvia ii cea mai veche meserie” fiind o minciuna care a ingropat lumina femeilor in boala barbatilor bolnavi psihic obsedati sexual!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: