SACCSIV – blog ortodox

Anunt important – DEZBATERE PUBLICA pe tema CARDUL NATIONAL DE SANATATE CU CIP, organizata de Ministerul Sanatatii JOI, 18 NOIEMBRIE 2010, orele 14:00

Posted in CARD NATIONAL DE SANATATE, CIPURI by saccsiv on noiembrie 16, 2010

   Citez din http://www.ms.ro/?pag=23&id=8678

ANUNŢ

  În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Sănătăţii organizează, joi, 18 noiembrie 2010, orele 14.00, la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, sala Amfiteatru, str.dr. Leonte, nr.1-3, sector 5, Bucureşti, o dezbatere publică având ca temă proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

            Persoana de contact: dr. Mihaela Oancea – telefon: 021.3072.639.

  Menţionăm că proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.gov.ro, rubrica Legislaţie – Transparenţă decizională.

   Comentariu saccsiv:

   Iata si textul preluat de pe site-ul oficial:

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

 

SECŢIUNEA 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

SECŢIUNEA A 2-A

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)

Reglementarea

1. Descrierea situaţiei actuale  I. Potrivit dispoziţiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ -adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. La Titlul IX, cap 3, art. 330 se arată că acesta este un cârd distinct de cârdul european de asigurări de sănătate si va fi emis prin intermediul sistemului informatic unic integrat. Prin urmare implementarea si distribuţia cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, va fi efectuata prin sistemul informatic unic integrat (SIUI). De asemenea, având in vedere ca informaţiile actuale din SIUI privind asiguraţii au devenit suficient de stabile si credibile, si datorita evoluţiei SIUI către o noua arhitectura, incepand cu acest moment este posibila din punct de vedere tehnic si funcţional emiterea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate. La momentul in care a fost aprobată Legea nr. 95/2006, direcţia de management era orientata către descentralizarea deciziei si a operaţiunilor, acest fapt a determinat o construcţie in oglinda atât a normelor ce stau la baza reglementarilor de business privind funcţionarea asigurărilor sociale de sănătate cat si la functionalitătile care au stat la baza construcţiei sistemului informatic .

În prezent art. 332 alin. (2) specifica foarte succint modalităţile de plata pentru cheltuielile necesare eliberării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, singura referire concreta la costuri fiind aceea a cheltuielilor necesare eliberării cârdului care vor fi suportate de casa de asigurări emitenta, nedefinindu-se clar in context semnificaţia procesului de eliberare propriu zisă a cârdului. Prin aceasta omisiune nu este foarte clar descris care vor fi modalităţile de plata concrete, lăsând un larg spaţiu de interpretare. Luând de exemplu cartea de identitate s-a adoptat mecanismul plăţii contravalorii acesteia de către cetăţean, modalitatea fiind foarte clar descrisa prin actele normative ce au precedat proiectul. Descrierea concreta a proceselor si a modalităţilor de plata, aspectele sociale care trebuiesc avute in vedere, sau procentele destinate copiaţii in vederea co-finantarii acestui proiect sunt elemente ce trebuie precizate si pe care le consideram absolut necesare . II. Informaţiile minime accesibile de pe cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate sunt succinte si nu oferă un tablou clinic de urgenta suficient. De asemenea nu sunt introduse elemente de identificare a persoanei in relaţia cu medicul de familie sau cu familia.

2. Schimbări preconizate I. Se vor introduce o serie de date complementare care vor completa setul de date minimale existente pe cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate in vederea obţinerii in caz de urgenta a unui tablou clinic cat mai cuprinzător. De asemenea informaţiile adiacente vor face referire la situaţia asiguratului in relaţie cu medicul de familie sau cu familia, precizându-se existenţa unui set de date pe cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, precum şi pe cip-ul acestuia.

II. Introducerea mecanismului de suportare de către asigurat numai a contravalorii produsului cârd şi a cheltuielilor aferente distribuţie la domiciliul acestuia, de a proiectului cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate. Prin introducerea sistemului de copiata a cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate va scădea presiunea financiara pe Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate care nu ar putea susţine nici lansarea şi nici întreţinerea unui sistem de cârduri într-o dinamica neprevizibila cu consecinţe şi implicaţii profunde.

– Introducerea sistemului de copiata a cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate asigura succesul proiectului în perspectiva sa dinamica pe termen lung.

III.                  Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a acorda asistenţa medicală titularilor de cârd naţional de asigurări sociale de sănătate, care prezintă acest document la data acordării respectivelor servicii, în condiţiile prevăzute de contractul- cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. Persoanele asigurate au obligaţia prezentării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cârdului conduce la neacordarea acestor servicii, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220, respectiv urgenţe medico-chirurgicale şi boli cu potenţial endemo – epidemic.

IV.       Se va preciza poziţia cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate in contextul sistemului informatic unic integrat si valoare funcţională intrinseca a sa in ansamblul structural al sistemului informatic fiind mobilul prin intermediul căruia se autentifica si validează toate procesele informatice ale domeniului.

In contextul celor mai sus menţionate este de precizat că implementarea cârdului naţional de asigurat in aceste condiţii va îmbunătăţii mecanismul de control al costurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin: introducerea unui mecanism suplimentar de control pentru evidenţele, raportările şi decontările serviciilor medicale; asigurarea accesului rapid al furnizorilor de servicii medicale la un minim de date medicale necesare deciziei medicale, în special în caz de urgenţe medicale; valorificarea tehnologiilor actuale privind accesul şi schimbul de date în condiţii de deplina siguranţă si protecţie a datelor cu caracter personal conform legislaţiei în vigoare şi recomandărilor Uniunii Europene.

3. Alte informaţii (**)  
SECŢIUNEA A 3-A

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul
3. Impactul social Acordarea serviciilor medicale numai persoanelor îndreptăţite la astfel de servicii, respectiv asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate în condiţiile participării active la construcţia acestui proiect naţional.
4. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul
5. Alte informaţii  
SECŢIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

mii lei

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit

(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) contribuţii de asigurări

           
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

b) venituri proprii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal

(ii) bunuri şi servicii

           
3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale

           
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare

– disponibilităţi din venituri proprii ale anului precedent

           
5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare            
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare            
7. Alte informaţii            
SECŢIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE

1. Proiecte de acte normative suplimentare Hotărâre de Guvern de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a titlului IX referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Nu este cazul
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Nu este cazul
4. Evaluarea conformităţii: Nu este cazul
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării si data publicării Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează) Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Nu este cazul
6. Alte informaţii  
SECŢIUNEA A 6-A

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Nu este cazul
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Nu este cazul
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Nu este cazul
5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi Nu este cazul
6. Alte informaţii Nu este cazul
SECŢIUNEA A 7-A

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică fiind afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice Nu este cazul
3. Alte informaţii Nu este cazul
SECŢIUNEA A 8-A

MĂSURI DE IMPLEMENTARE

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale -înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Nu este cazul
2. Alte informaţii  
                   

 

Faţă de cele menţionate s-a elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Avizăm favorabil:

 

Ministrul Finanţelor Publice,                                         Ministrul Justiţiei,

Gheorghe IALOMIŢIANU                                                Cătălin Marian PREDOIU

Ministrul Administraţiei şi Internelor Constantin Traian IGAS

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian DUŢĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢA

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 In sistemul de asigurări sociale de sănătate este necesară implementarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, care reprezintă documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

Pentru implementarea acestui sistem al cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate, astfel încât acesta să poată fi operaţional în anul 2011 şi având în vedere că acest proces necesită parcurgerea unor anumite etape, este necesară reglementarea de urgenţă a datelor accesate de pe cârd, a datelor care vor fi înregistrate pe cip-ul acestuia, modalitatea de suportare a contravalorii cârdului, respectiv de către asigurat pentru produsul – cârd precum şi pentru distribuţia acestuia, iar din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, toate celelalte cheltuieli, precum şi modul de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale de către furnizorii de astfel de servicii persoanelor asigurate, titulari ai cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate;

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 ARTICOL UNIC

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 212 alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Calitatea de asigurat se dovedeşte cu un document justificativ – adeverinţă sau carnet de asigurat – eliberat prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După implementarea dispoziţiilor titlului IX din prezenta lege, aceste documente justificative vor fi înlocuite cu cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate.

2.      Articolul 331 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 331

(1)         Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cârdul naţional sunt
următoarele:

a)                                   datele de identitate şi codul numeric personal;

b)                                  cod asigurat;

c)                         data expirării cârdului;

d)                        numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite
cârdul;

e)                         numărul de identificare a cârdului.

(2)          Informaţiile care vor fi înregistrate pe cip-ul cârdului naţional de asigurări
sociale de sănătate sunt următoarele:

a)                           diagnostice medicale cu risc vital;

b)                          grupa sanguină şi Rh;

c)          înregistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul
furnizorului;

d)                      dovada achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;

e)                       status asigurat: sănătos, bolnav cronic;

f)                          status donor organe;

g)                       alerte speciale: tratamente speciale, proteze, etc;
h) medic de familie: nume, prenume, date contact;

i) coasigurati, cu aceleaşi date prevăzute la lit.a)-d).”

3.      Articolul 332 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 332

Cheltuielile necesare producerii cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate se suportă atât de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cât şi de asigurat. Asiguratul suportă contravaloarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate şi costurile aferente distribuţiei acestuia.”

4.Articolul 333 se modifică şi va avea următorul cuprins : „Art.333

Componenta informatică a cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate este o funcţionalitate intrinsecă a sistemului informatic unic integrat. Cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate se eliberează şi se administrează folosind servicii de operare şi management al unei unităţi specializate în acest scop şi numai prin intermediul sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. ”

5. Articolul 335 se modifică şi va avea următorul cuprins :

„Art.335

Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţă medicală titularilor de cârd naţional de asigurări sociale de sănătate, care prezintă acest document la data acordării respectivelor servicii, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestuia. Obligaţiile furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale privind implementarea sistemului cârdului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare ale prezentului titlu.”

6.     Articolul 336 se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Art.336

(1)                    Cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 14 ani.

(2)                    Asiguraţii cu vârsta de până la 14 ani beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza documentelor care atestă că se încadrează în categoria de asiguraţi, prevăzută la art. 213 alin.(l) lit.a).

(3)                    Persoanele asigurate prevăzute la alin.(l) au obligaţia prezentării cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de  către  furnizorii  aflaţi în  contract cu  casele  de  asigurări  de sănătate. Neprezentarea cârdului conduce la neacordarea acestor servicii, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220.”

7.     Articolul 338 se modifică şi va avea următorul cuprins :
„Art.338

În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi alocate sume pentru cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile art.

332.”

8.       După articolul 338 se introduc două noi articole, art. 338   şi art. 338, cu următorul cuprins :

„Art. 33 81

(1)                 Producerea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.

(2)                 Personalizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3)            Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin.(2) precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A.

Art. 3382

Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului titlu referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate vor elabora în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

   Comentariu saccsiv:

   Crestinii care se pricep si la chichite juridice, ar fi bine sa mearga, ca sa nu-si faca de cap rataciti precum:

ATENTIE MARE la “luptatorii anti cip” de la APADOR-CH

   Consider ca cel putin doua chestiuni ar trebuie dezbatute:

–          donarea de organe

–          obligativitatea acestui card

   Presupun ca obligativitatea este neconstitutionala, caci asiguratii au tot dat ani sau zeci de ani bani, deci nu li se poate lua dreptul de a fi tratati doar pentru ca refuza cardul cu cip …

31 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on noiembrie 16, 2010 at 2:40 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

  • Ioan Pelasgul said, on noiembrie 16, 2010 at 4:23 pm

   Saccsiv, am citit pe un site cum ca Parintele Iustin Parvu ar fi confirmat profetia despre „marele macel din orase din 2011” unei femei, in plus ar mai fi zis ca dumnealui nu se va mai afla printre noi la momentul acela si ca in luna noiembrie a acestui an va fi un cutremur la noi in tara.
   Initial nu am crezut sursa pentru ca nu dadea nici unfel de nume..etc.
   Dar am gasit aceasta stire astazi http://www.realitatea.net/cutremur-de-3-3-grade-in-vrancea_772571.html
   Ce parere ai?

   Apreciază

   • saccsiv said, on noiembrie 16, 2010 at 4:59 pm

    Ioan Pelasgul

    Am parerea sa nu ne tot luam dupa toti cei ce zic ca au fost la parintele si le-ar fi zis una sau alta.

    Apreciază

 2. gabi said, on noiembrie 16, 2010 at 3:00 pm

  Foarte corecta afirmatia ta, nu ti se poate lua dreptul si statutul de asigurat pentru ca refuzi o hartie sau ce o fi aia. Banii varsati in contul Min Sanatatii sau aiurea nu ii refuza, nu?

  Apreciază

 3. silviu said, on noiembrie 16, 2010 at 3:29 pm

  salut ! am o intrebare: daca merg in alta tara si imi fac un document cu cip e cosiderat tot un lucru rau ?

  Apreciază

 4. danutza said, on noiembrie 16, 2010 at 4:00 pm

  cred ca ar trebui precizat maine ca in multe tari inc are exista acest card, au fost evidentiate neajunsurile lui.
  si… sa ne mai lase cu actele astea cu cip.la altceva nu se pot gandi???

  Apreciază

 5. Elisa said, on noiembrie 16, 2010 at 4:13 pm

  Saccsiv,
  ti-am trimis pe mail (saccsiv@yahoo.com) acel document in format word. Insa editarea ramane tot pdf(e text sub forma de poza). Dar se poate copia.

  Apreciază

  • saccsiv said, on noiembrie 16, 2010 at 4:45 pm

   Multumesc tuturor celor ce mi-au trimis documentul.

   Apreciază

 6. Radu said, on noiembrie 16, 2010 at 4:16 pm

  Mihaela si parintele. E dezbatere publica. Fiind publica poate participa oricine. E stiut ca printr-un astfel de card se intareste inregimentarea electronica plus faptul ca te face donator chiar si daca nu vrei.

  Hai sa vedem patriotii. Aici e cazul de patriotism.
  Patriotism nu e ala unde arunci cu pietre in geamurile guvernului, ca tot ale noastre sunt si platite din banii nostri.
  Aici ar trebui sa fie mase mari de oameni care din patriotism sa se opuna inregimentarii.

  Tot ati batut apa in piua cu patriotismul de care dau dovada romanii.
  Hai sa vedem!!!

  Apreciază

 7. natalia said, on noiembrie 16, 2010 at 4:51 pm

  Eu nu sunt din Bucuresti si nu ma prea pricep la chichite juridice as vrea sa merg dar nu stiu cum as putea fi de folos si iarasi nu stiu daca o sa apuc sa iau cuvantul de asemenea nu prea sunt obisnuita nici sa vorbesc in public.Ar conta sa se vada daca suntem multi cei care ne opunem?Chiar daca nu reusesc sa ma invoiesc de la servici sa vin ,timpul fiind asa de scurt o sa ma rog.Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Radu said, on noiembrie 16, 2010 at 9:29 pm

   Nu iti face griji ca nu te pricepi la chichite. Nici hainele care intra in masina de spalat nu stiu cum functioneaza masina, dar ies curate.

   Apreciază

 8. mihaelaa said, on noiembrie 16, 2010 at 5:42 pm

  Radu,
  Probabil vei zambi auzind ca nici eu nu pot veni la acea intalnire, deoarece lucrez dupa amiaza in acea zi.
  Asta este! Vor veni sigur, cateva cunostinte de ale mele.
  Este adevarat, ca nu ne putem mobiliza niciodata suficient de bine pentru asemenea actiuni.Avem o credinta „slabanoaga”, vorba lui Ianolide.Nu mai putem lupta ca crestinii de altadata, pentru ca credinta noastra s-a diluat mult. Realitatea noastra este marcata de scurgerea timpului revolutiilor si comunismului peste noi, peste care se suprapun conduceri politice abjecte pana astazi. conduceri care au suprimat tot ce mai era cutezanta in noi si ne-au transformat in oameni ezitanti si resemnati. Tot ce a fost marturisire a fost suprimat, de la Eminescu si de mai inainte, pana in prezent.
  Dar am ramas cu privilegiul botezului ortodox, care lucreaza in noi, si care va mai da eroi ,si sfinti.
  Trebuie insa, sa ne recunoastem neputintele.
  Daca se semneaza o petitie , o voi semna .Poate se va organiza ceva online…
  Eu am insa o convingere:orice am face ,nu vom putea opri avalansa.

  Apreciază

  • Radu said, on noiembrie 16, 2010 at 9:26 pm

   „Lucrez si nu pot veni dar semnez o petitie.”
   Patriotism de canapea cum am spus. Sper sa nu fie si crestinism de canapea.

   Domnul te poate ierta pentru toate acestea dar nu te va ierta daca te vei insemna.
   Sa-ti spun ceva. Ortodoxia nu mai valoreaza 2 bani daca oamenii nu invata demnitatea si onoarea.
   Pot sa faca matanii si posturi tot restul vietii daca nu se ridica macar o data pentru totdeauna pentru Hristos.

   Cel mai cuvios ortodox o sa fie nimic daca ia cipul, comparativ cu stiu eu ce chinez convertit la o erezie gandita de stiu eu ce penticostal ca fiind crestinism dar care refuza semnul, si in acest fel ridicandu-si Crucea.

   Acum se mai poate scapa asa nitel. Dar in cazul societatii cashless sa te tii belele.

   Sa citesti cu atentie ce iti scriu acum.
   Undeva in sufletul tau stii ca Dumnezeu ar vrea ca tu sa iei o pozitie. Ti-a dat semne ca sa stii ca esti ascultata cand te rogi. Sunt convins. Nu te vei duce la conferinta. Bun!

   Peste 2 saptamani mori. MORI pur si simplu. Nimeni nu scapa de moarte si moartea vine de cele mai multe ori cand te astepti mai putin.
   Nici n-ai ajuns la cipuire, la antihrist si altele asemenea. Domnul o sa stea in fata ta si o sa te intrebe, de ce nu te-ai ridicat pentru El?
   Ai spus mereu ca Il iubesti, ai plans la El, I-ai cerut sa te ajute, dar nu te-ai ridicat pentru El. Gandeste-te ca El te intreaba asta, blajin dar suparat.

   Ce ii spui? Ce ii raspunzi? Sau crezi ca nu o sa scapi de intrebarea asta?
   Au fost oameni care au riscat totul pentru El. Un OM in loc sa fie la munca s-a aplecat si I-a ridicat Crucea. L-a ajutat sa o duca.
   Tu realizezi asta?
   Dumnezeu care tine lumea, si omul din mila si sinceritate, s-a aplecat catre Dumnezeu si L-a ajutat sa ridice si sa duca Crucea.

   Mihaela, suntem in Post. Daca nimeni nu se duce sa ridice Crucea pentru El atunci sa nu ne mai miram pentru ce ni se intampla.

   Si eu gandesc la fel. Nu incerc sa bravez in fata voastra. Dar noi nu facem acum altceva decat sa amanam inevitabilul. Vom ajunge in fata insemnarii si trebuie sa recunoastem ca nu stim ce vom alege. Noi ne dam inapoi la lucruri mai usoare, ori atunci presiunea va fi uriasa. Acum e Rai comparativ cu ce va fi atunci.

   Nu vreau sa imi raspunzi deloc. Pastreaza raspunsul pentru tine. Gandeste-te la El.

   Apreciază

 9. danutza said, on noiembrie 16, 2010 at 5:51 pm

  dintre monahii sau parintii care se impotrivesc actelor cu cip, care locuiesc in bucuresti, nu ar putea veni vreunul? ca ar fi tare bine! oricum, ar fi bine macar numeric sa fim prezenti.

  Apreciază

 10. Stefan said, on noiembrie 16, 2010 at 6:05 pm

  IMPORTANT pentru toti Crestin Ortodocsii : eu voi fi acolo la ora 13 si 30 de minute si am rugamintea pentru toti cei care vor sa mai aiba o viata libera neconstransa de cardurile satanice,sa renunte la O ZI CAT PENTRU O VIATA ,spre a putea sa fim acolo cat mai multi si invit pe toti fratii si surorile mele intru Hristos Domnul,sa dam acum dovada de unitate si sa ne exprimam cat inca mai putem,opozitia noastra impotriva cardurilor satanice ! Vreau doar sa fim cat mai multi si in acest fel ne vom cunoaste si vom fi cunoscuti si de „altii”ptr. ca oricum daca nu luam pozitie acum si suntem melci,rau va fi si de sufletele noastre dar si mai rau va fi de sufletele celor dragi ,parinti si copii care ori nu mai pot merge ori sunt prea mici,vor suferi ptr. ca am fost comozi si nu am vrut sa lipsim 4 ore de la servici ! Nu toti suntem la departare de Bucuresti asa cum e Parintele Vasile ( sarutam drepta Parinte),insa cei care sunt din oras chiar si cei de prin apropiere .haideti sa nu mai stam si sa ne intalnim acolo si sa spunem PREZENT acum asa cum vom spune si la Judecata de Apoi ! Nehotaratilor,de noi depinde soarta celorlalti Crestin Ortodocsi ai nostri care nu pot veni fiind la departare insa voi cei care sunteti de pe aici, VENITi fara zabava ! Cu ingaduinta fratelui saccsiv,mai las o data adresa de e-mail spre a fi contactat pentru a ne intalni Joi la institutul de sanatate steluci2007@gmail.com .ORTODOXIE sau Moarte !

  Apreciază

 11. Ortodox pe stil vechi said, on noiembrie 16, 2010 at 6:55 pm

  silviu @ a lua ori ce fel de act cu cip e zapisul lui Satana te lepezi de Hristos si te faci o eugenie pe piata lor de suflete.Sa sti ca Iisus sa rasticnit din dragostea noastra pentru acelasi zapis cand Adam a semnat cu diavolul un pact Ce se duce in pamant e a lui Satana iar ce iese din pamant e a lui Dumnezeu si dupa moartea sa o dta cu trupul sa dus si sufletul .Caci trupul e muritor datorita Marului din Pomul Oprit din Raii dar sufletul se condamna la iad cand se semneaza un zapis ca acesta.caci cipul e infinitul creeat sa poata cumpara fictiv un suflet infinit.e ca si cum dai cioara din mana pe cea de pe gard.Dar cu sufletul nu te joci. Si nu e de vanzare.
  Stefan@ bine ai luat o atitudine de crestin .Dumnezeu sa ne lumineze inima.

  Apreciază

 12. Ciprian said, on noiembrie 16, 2010 at 7:34 pm

  Nu știu dacă ați remarcat dar inscripția „is” (de la ce o fi vrând să vină?!?) e în mijlocul unei stele stilizate cu 6 colțuri…. pe verso apare un fel de ochi masonic văzut de la distanță (deasupra de CNAS)… dați și voi cu părerea:

  http://www.aradon.ro/stiri/arad/articol/bani-economisiti-la-consultatii-si-o-mai-buna-comunicare-medic-pacient–prin-cardul-electronic-de-sanatate-icmed-aflat-deja-in-exploatare/cn/news-20100610-09213877

  http://www.viata-medicala.ro/CARDUL-EUROPEAN-informa%C5%A3ii-utile.html*articleID_117-dArt.html

  Graba de a ne aronda la un sistem de sănătate care este în picaj liber (nu numai la noi în țară!!!) cât și alte „facilități” electronice nu mă poate duce decât cu gândul că se dorește cu ardoare înregimentarea oamenilor într-un lagăr electronic. De asemenea din cele ale Lui Dumnezeu dăm oamenilor … adicătelea oamenii ne asigură sănătatea nu Dumnezeu, ceea ce este complet fals dar și păcat în același timp… Calea este neacceptarea niciunei blestemății electronice printre actele private.

  Rămân la ideea că această conspirație atât de mare din partea sionismului (prin americani) care pozează în „aliați” încât numai Bunul Dumnezeu ne mai poate scoate. După cum se vede pregătesc cu minuțiozitate o „invazie extraterestră” (extratereștrii sunt apariții demonice-vezi Părintele Cleopa și Serafim Rose- din păcate promovați și pe roaim citat de mine mai sus și alte asemenea) tehnologia „OZN” existând din cel de al doilea război mondial (vezi filmul Îngerul Digital) asociată cu BlueBeam (proiecții pe cer) și cu HAARP (manipulări climatice, cutremure, de percepție).

  După cum se vede se întâmplă foarte multe și deodată tocmai pentru ca oamenii să nu aibă timpul necesar de acțiune și să fie foarte preocupați pentru ziua de mâine (prin „criza” economică). De aceea trebuie să ne simlificăm viețile la strictul necesar și să încercăm să ne producem singuri hrana (sau cineva din familie de la țară) căci într-o perioadă foarte scurtă de timp se poate să fie necesar să nu mai folosim banii (devalorizare) și atunci doar păpica va fi cea care va mai conta…

  Avem acești dușmai și aceste probleme noi ca și omenire pentru că ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă sunt cele Șapte Surle cu care Dumnezeu cheamă la El pe oameni (vezi Cărarea Împărăției a Părintelui Arsenie Boca). Toate sunt ca urmare a păcatului: împrăștierea neamului (vezi migrația), cutremure, mâncare proastă (vezi Codex Alimentarius, Initium), semne mai presus de fire (vezi găurile din pământ), pierderea averilor (necazurile vieții), boli necunoscute sau nefirești (cancere, leucemii la vârste fragede) etc. Esența dușmanilor în iconomia divină este frumos sintetizată în această frumoasă rugăciune:

  Rugăciune pentru vrăjmaşi
  a Sfântului Nicolae Velimirovici
  Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem! Vrăjmaşii m-au împins şi mai mult spre Tine, în braţele Tale, mai mult decât prietenii. Aceştia m-au legat de pământ şi mi-au răsturnat orice nădejde spre pământ. Vrăjmaşii m-au făcut străin faţă de împărăţiile pământeşti şi un locuitor netrebnic, faţă de pământ. Precum o fiară prigonită, aşa şi eu, prigonit fiind, în faţa vrăjmaşilor, am aflat un adăpost mai sigur, ascunzându-mă sub cortul Tău, unde nici vrăjmaşii, nici prietenii, nu pot pierde sufletul meu.
  Doamne, binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem.
  Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit, când eu m-am cruţat de biciuire. Ei m-au chinuit atunci când eu am fugit de chinuri.
  Ei m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au scuipat atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi.
  Doamne, binecuvântează-i…
  Când eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun. Când m-am făcut puternic, ei au râs de mine ca de un pitic. Când am vrut să conduc pe oameni ei m-au împins înapoi. Când m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au smucit înapoi cu mână de fier. Când m-am gândit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn.
  Când mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au izgonit afară. Într-adevăr vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au prelungit mâinile până la veşmântul Tău.
  Doamne, binecuvântează-i…
  Binecuvântează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca pânza de păianjen; ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să devină mormântul celor rele. Ca toată comoara mea să o aduni în ceruri. Ah, de m-aş elibera odată de autoamăgire, care m-a încâlcit într-o mreajă cumplită a vieţii înşelătoare!
  Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţin ştiu în lume: că omul nu are pe pământ vrăjmaşi afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşi nu sunt vrăjmaşi, ci prieteni severi.
  De aceea, Doamne, binecuvântează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei!
  Sluga blestemă pe vrăjmaşi căci nu ştie, iar Fiul îi binecuvântează căci ştie. Fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. De aceea El păşeşte liber între ei şi se roagă lui Dumnezeu pentru aceştia.
  Doamne binecuvântează pe vrăjmaşii mei! Şi eu îi binecuvântez şi nu-i blestem!

  ÎN CONCLUZIE ESTE NEVOIE DE POCĂINȚĂ PENTRU PĂCATE (TAINĂ ORTODOXĂ), SPOVEDANIE DUPĂ ÎNDREPTAR, POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU ȚARĂ, OBȘTE, LUME. NUMAI RUGÂNDU-NE UNII PENTRU ALȚII VOM RĂZBI ACESTE VREMI. NUMAI RUGÂNDU-NE NEÎNCETAT RUGĂCIUNEA LUI IISUS „† Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul” VOM PRIMI CĂLĂUZĂ DE LA DUMNEZEU CĂTRE CELE TREBUINCIOASE ȘI DE FOLOS NOUĂ ȘI APROAPELUI NOSTRU PENTRU CARE NE RUGĂM. SĂ FACEM ZID VIU ÎN JURUL BISERICII ORTODOXE DACĂ E NEVOIE, SĂ APĂRĂM CREDINȚA NOASTRĂ VIE ÎMPOTRIVA RĂTĂCIRILOR ECUMENISTO-MASONICE.

  Să avem inimă bună și Dreaptă Credință!

  Apreciază

 13. Ciprian said, on noiembrie 16, 2010 at 7:35 pm

  Iată ce ne pregătesc elitele, un conducător unic (antihrist): “Şocurile viitorului” sunt descrise ca serii de evenimente care se produc atât de rapid, încât creierul omenesc nu poate asimila toate schimbările de situaţii. Ştiinţa a arătat că există limite clar demarcate ale numărului şi naturii schimbărilor cărora le poate face faţă mintea omenească. Astfel, după un şir continuu de şocuri, grupul vizat nu mai vrea să aleaga între variantele existente care i se par incerte. In urma confruntării cu prea multe posibilităţi ambigue, populaţia este astfel derutată şi demoralizată, cuprinsă de o violenţă necugetată, determinând astfel apariţia ucigaşilor în serie, a violatorilor şi a răpitorilor de copii, generându-se sentimente de frică, angoasă şi teroare. Ulterior, se instalează o stare de apatie generală, de inerţie şi de indiferenţă faţă de orice altă schimbare. Un asemenea grup devine uşor de controlat şi va urma docil ordinele, fără să se opună. ” http://roaim.net.tc/?a=articles&p=263

  DAR

  “Nu va fie frica, frica e de la diavol!” (Arsenie Boca) Sa avem curaj, hotarare si credinta, luati aminte la scrierea unui frate ortodox: „Nici un fir de păr din capul tău nu se va clinti fără voia Mea!” Îndrăzniţi, fiţi curajoşi în lupta asta cu fiara, căci războaiele nu sunt pentru cei laşi, ci pentru eroi, şi de veţi îndrăzni, veţi învinge. „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea!” Deci, fiind invitaţi şi încurajaţi de Însuşi Hristos Domnul, înseamnă că se poate, dar nu singuri, ci numai cu El împreună, căci „fără Mine nu puteţi face nimic!” si nu uitati : „Daca veti avea credinta cat un graunte de mustar, veti zice muntelui acestuia: Muta-te de aici dincolo! si se va muta; si nimic nu va va fi voua cu neputinta!”.

  † Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul

  Apreciază

 14. Ciprian said, on noiembrie 17, 2010 at 2:34 am

  pentru Radu

  Apreciază

  • Radu said, on noiembrie 17, 2010 at 9:15 am

   Acest clip il recomand Mihaelei ca sa inteleaga de ce e nevoie de comunitate.
   Majoritatea nu inteleg nevoia comunitatii. Ca sa poata exista o comunitate trebuie avut in vedere un plan de organizare a acestei comunitati.

   Ori facem una ori martiriu.
   Nu exista cale de mijloc.

   Problema e ca toti am devenit prea subjugati de telurile noastre individuale. Dragoste nu mai exista. De aia exista tradare si lasitate. Lipsa dragostei duce la tradare si lasitate.
   Ca daca ar fi vorba de viata copilului nostru, pentru o voce in plus la o conferinta contra cipurilor, toata tara ar fi acolo. Intre noi nu mai e dragoste, asta e problema.

   Nu pe bune, sunt singurul care intelege aceste lucruri? Ca vad ca toti tac.
   Au oamenii ochii legati, sa nu mai vada acestea?

   Apreciază

   • Stefan said, on noiembrie 17, 2010 at 11:15 pm

    @Radu :”Au fost oameni care au riscat totul pentru El. Un OM in loc sa fie la munca s-a aplecat si I-a ridicat Crucea. L-a ajutat sa o duca.” Eu voi fi acolo nu sa bravez aici asa cum vor crede unii ci doar sa ne stie Bunul Dumnezeu ca suntem vii si omaram patima fricii prin prezenta acolo unde ar trebui sa fim toti parintii de copii si copiii cu parinti Crestin Ortodocsi si in mod pasnic sa spun hotarat si pentru voi ca eu sunt Crestin Ortodox si refuz cardul satanic asa cum am refuzat si permisul desi am fost sofer profesionist ! Va mai fi acolo si o sora de a mea intru Domnul care nu se teme ca si voi fratii mei sa ia pozitie impotriva cardurilor !Ezitati ?Dumnezeu sa nu ne judece dupa faptele noastre! ORTODOXIE sau Moarte !

    Apreciază

 15. G-man said, on noiembrie 17, 2010 at 7:30 am

  eu vad problema impartita in 2 ecuatii : 1 cine e din zona sa se duca, dar mai ales cine are cateva cunostinte in domeniu si nu se comporta ca un iesit din minti cand i-o pune reportera microfonu in fata ( pt. ca s-ar crea o imagine asupra celor anticip mai urata decat daca ar fi sala goala).si 2 forma cea mai buna de lupta este cea non combat adoptata de pr.Vasile pe care o putem adopta toti , este si ceva intim intre fagaduintele facute de noi Domnului si este si ceva de efect si de putere daca sunt multi cei ce refuza.

  ps: tinand cont ca aceste masuri se iau de elite la nivel mondial , a alerga dintr-un oras in altul pentru o conferinta facuta ..cu nustiu ce motive e risipitor pt noi.
  sa nu uitam care sunt armele crestinilor in lupta cu diavolul !

  Apreciază

 16. Ortodox pe stil vechi said, on noiembrie 17, 2010 at 10:08 am

  Radu@ tot ce se intampla cu mila lui Dumnezeu se intanpla nu fi dur ca stie Dumnezeu calea fiecaruia.Daca astazi nu se face ci doar se vorbeste poate va veni vremea cand se va face si nu se mai vorbi caci acum inca mai e lumina si se mai poate vorbi de cele bune placute de Dumnezeu.Iar cand o fi sa ne fie greu sa avem tema invatata si sa dorim si noi din tot Sufletul sa mergem pre drumul cel Bine placut de Dumnezeu.Nu trebuie sa fim panicati ,un om panicat nu mai vede adevaratul razboi.Ar fi mai bine sa nu ne uitam de loc la televizor ca acele stiri te dezinformeaza si mai rau te desprinde de Dumnezeu.Radu@ poate viata ta e mai dura si poti sa te descuri dar sa sti ca Dumnezeu lucreaza cu fiecare noi avem datoria sa ne rugam unul pentru altul.Intradevar e foarte bine sa ai un grup de crestini in aceste zile dar cei care nu au sasi doreasca in primul rand si Dumnezeu le va deschide o cale daca nu stiu ce sa ceara sa zica atat „Da-mi Doamne tot ce a-mi este de folos” Dumnezeu sa ne ierte si sa ne lumineze inimile pentru a merge de buna voie pe drumul cel placut de Dumnezeu.

  Apreciază

 17. mihaelaa said, on noiembrie 17, 2010 at 11:34 am

  Radu mi se aresa mie(mihaelaa, cu doi „a” la sfarsit.Totusi, nu mi-a raspuns :este crestin ortodox???
  La aceasat dezbatere s-ar putea sa vina si misa, si alte organizatii,cu care eu nu vreau sa am nimic in comun. Cred ca trebuie sa ne cunosatem , pentru a ne delimita de „INTRUSI „.
  Daca tonul dezbaterii se va radicaliza, acest lucru poate fi speculat in sens diversionist si compromitator la adresa noastra (adica :”uite-i si pe nebunii aia ,anarhistii, asocialii… etc”).
  Deci : cred ca este bine sa cantarim de 10 ori , si sa ne delimitam de grupuletele necrestine, care vo tipa fiecare pe limba lui,invocand libertatea individului(prin care ei inteleg cel mai frecvent libertinaj,viciu) ,si nu „liberul arbitru crestin”.
  Doamne ajuta!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: