SACCSIV – blog ortodox

PILDA LUCRATORILOR CELOR RAI. Talcuirea Sfantului Ioan Gura de Aur

Posted in Calendar Ortodox, PILDA LUCRATORILOR CELOR RAI, Sfantul Ioan Gura de Aur by saccsiv on august 21, 2010

Ev.Matei 21, 33-44:

33. Ascultaţi altă pildă: Era un om oarecare stăpân al casei sale, care a sădit vie. A împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit un turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.  

34. Când a sosit timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători, ca să-i ia roadele.  

35. Dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre.  

36. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele dintâi, şi au făcut cu ele tot aşa.  

37. La urmă, a trimis la ei pe fiul său zicând: Se vor ruşina de fiul meu.  

38. Iar lucrătorii viei, văzând pe fiul, au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să avem noi moştenirea lui.  

39. Şi, punând mâna pe el, l-au scos afară din vie şi l-au ucis.  

40. Deci, când va veni stăpânul viei, ce va face acelor lucrători?  

41. I-au răspuns: Pe aceşti răi, cu rău îi va pierde, iar via o va da altor lucrători, care vor da roadele la timpul lor.  

42. Zis-a lor Iisus: Au n-aţi citit niciodată în Scripturi: „Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul a fost aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”?  

43. De aceea vă spun că împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la voi şi se va da neamului care va face roadele ei.  

44. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, iar pe cine va cădea îl va strivi. 

   Talcuirea Sfantului Ioan Gura de Aur:

“Multe lucruri arată Hristos în această pildă! Că Dumnezeu a purtat de grijă iudeilor de la început; că ei dintru început au fost nişte ucigaşi; că Dumnezeu n-a lăsat nimic din cele ce trebuiau pentru purtarea lor de grijă; că nu S-a întors dinspre ei nici după ce au ucis pe profeţi, ci a trimis chiar pe Fiul Lui; că unul şi acelaşi este Dumnezeul Noului şi Vechiului Testament; că moartea Lui are să săvîrşească mari lucruri; că iudeii au să sufere cea mai cumplită pedeapsă pentru răstignirea Lui şi pentru îndrăzneala lor, că au să fie chemate neamurile şi că iudeii au să cadă.

Domnul a spus această pildă îndată după pilda cu cei doi feciori, ca şi prin această pildă să arate cît de mare e crima iudeilor, ca să arate că e cu totul de neiertat.

– Pentru ce?

– Pentru că au fost întrecuţi de desfrânate şi de vameşi – şi cu mult -, deşi au avut parte de o atît de mare purtare de grijă.

Uită-te cît de mare e purtarea de grijă a lui Dumnezeu şi cît de negrăită lenea lor! Dumnezeu a făcut ce trebuiau să facă lucrătorii: a împrejmuit via cu gard, a sădit-o şi toate celelalte. Puţin lucru a lăsat în seama lor: să aibă grijă de cele din vie, să păzească ce le-a dat. N-a fost uitat nimic, ci toate erau într-o desăvîrşită ordine. Deşi iudeii s-au bucurat de atîtea daruri din partea lui Dumnezeu, n-au cîştigat nimic de pe urma lor: i-a scos din Egipt, le-a dat legea, le-a ridicat Ierusalimul, le-a zidit templul, le-a făcut jertfelnicul.

„Şi a plecat departe”, adică a fost îndelung răbdător; nu i-a pedepsit totdeauna îndată pentru păcatele lor. Numeşte „plecare departe” îndelunga Sa răbdare. „A trimis slugile Sale”, adică pe profeţi, „să ia rodul”, adică ascultarea arătată prin fapte. Dar iudeii şi acum şi-au arătat răutatea lor; nu numai că n-au dat rod după ce s-au bucurat de o atît de mare purtare de grijă – şi acesta-i semn de lenevie -, dar s-au purtat şi rău cu cei care au venit să ia rodul. Oamenii care nu pot să dea şi sînt datori nu trebuie să se mînie, nici să se supere, ci să se roage. Iudeii nu numai că s-au mîniat, dar şi-au mînjit şi mîinile cu sînge. Au dat altora pedepsele pe care trebuia să le primească ei. Dumnezeu a trimis apoi al doilea rînd de slugi şi al treilea rînd ca să arate şi răutatea lor şi bunătatea Lui. [More…]

– Dar pentru ce n-a trimis îndată pe Fiul Lui?

– Pentru ca ei să-şi recunoască păcatul săvîrşit faţă de cei trimişi mai înainte, să-şi potolească mînia şi să se ruşineze de venirea Lui. Mai sînt şi alte pricini. Dar deocamdată să mergem mai departe.

– Ce înseamnă cuvintele „Poate se vor ruşina?“

– Nu înseamnă că Dumnezeu nu ştia ce au să-I facă Fiului Său -Doamne fereşte! – Nu! Prin aceste cuvinte a vrut să arate cît de mare e păcatul lor, că n-au nici o iertare. Deşi ştia că au să-L omoare, totuşi a trimis pe Fiul Său. Prin cuvintele: „Se vor ruşina”arată ce-ar fi trebuit să facă, că ar fi trebuit să se ruşineze de El. Şi în alt loc din Scriptură Dumnezeu spune: „Dacă, oare, vor auzi”; nu grăieşte aşa pentru că nu ştia ce are să se întîmple, ci ca să nu spună unii din cei păcătoşi că spusele de mai înainte ale lui Dumnezeu i-au mânat cu sila la neascultare. În acest scop Se foloseşte Dumnezeu de cuvintele: „dacă oare” şi „poate”. S-au purtat ca nişte nerecunoscători faţă de slujitori, dar ar fi trebuit să respecte vrednicia Fiului.

– Ce-ar fi trebuit să facă ei? Ar fi trebuit să alerge, ar fi trebuit să-şi ceară iertare pentru crimele săvîrşite! Dar nu, ei fac o crimă mai mare decît cea dinainte, alătură crimă de crimă; şi totdeauna crimele din urmă întunecă pe cele dinainte. Aceasta o arată şi Hristos, spunînd: „Umpleţi măsura părinţilor voştri (Matei 23, 22)”. De demult profeţii le-au adus aceeaşi învinuire, zicînd: „Mîinile voastre sînt pline de sînge (Isaia 1, 15)” ; şi: „Sîngiuiri cu sîngiuiri se amestecă (Osea 4, 2)”; şi: „Cei ce zidiţi Sionul cu sîngiuiri (Mih. 5, 10)”. Dar nu s-au înţelepţit, deşi au primit această mare poruncă: „Să nu ucizi”, deşi li s-a poruncit de nenumărate ori să se depărteze de acest păcat, deşi au fost îndrumaţi prin multe şi felurite mijloace la păzirea acestei porunci, ei nu şi-au lăsat obiceiul lor cel rău!

– Ce au spus slujitorii cînd L-au văzut pe Fiul?

– „Haide să-L ucidem!”

Pentru ce? Ce vină mare sau mică l-aţi găsit? Pentru că v-a cinstit? Pentru că, Dumnezeu fiind, S-a făcut om pentru voi? Pentru că a făcut acele nenumărate minuni? Pentru că v-a iertat păcatele? Pentru că v-a chemat la împărăţia cerurilor?

Uită-te cît de mare este prostia lor pe lîngă necredinţa lor! Uită-te la pricina uciderii! E plină de nebunie, că spun: „Să-L ucidem şi va fi a noastră moştenirea”!

– Şi unde se sfătuiesc să-L omoare?

– Afară din vie!

Ai văzut cum profeţeşte şi locul unde au să-L ucidă? „Şi scoţîndu-L afară L-au omorît”.

Evanghelistul Luca spune că atunci cînd Hristos a rostit pedeapsa lucrătorilor acelora, iudeii au spus: „Să nu fie (Luca 20, 16)” şi că Hristos a adăugat mărturia din Scriptură: „Privind la ei a zis: „Ce însemnează, dar, ceea ce s-a scris: „Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, aceea s-a pus în capul unghiului (Luca 20, 17)?”.

Matei, dimpotrivă spune că iudeii au pronunţat pedeapsa lucrătorilor acelora. Nu-i o contrazicere între Luca şi Matei, că s-a întîmplat şi una şi alta. Iudeii au rostit şi sentinţa împotriva lor, dar dîndu-şi seama îndată de ce-au spus, au zis: „Să nu fie!”. Hristos a pus înaintea lor cuvintele profetului David (Ps. 117, 21-22) ca să-i convingă că vor fi negreşit pedepsiţi.

Totuşi, nici aşa Domnul nu le-a descoperit lămurit iudeilor că via va fi dată neamurilor, ca să nu le dea prilej de atac, ci lasă numai să se înţeleagă, cînd zice: „Via o va da altora“. De aceea şi Domnul le-a spus asta prin pildă, ca înşişi iudeii să pronunţe sentinţa împotriva lor. Tot aşa s-a întîmplat şi cu David, cînd şi-a dat sieşi pedeapsa, în urma pildei spuse de Natan (II Regi 12, 1-7).

Uită-mi-te şi acum cît de dreaptă este sentinţa. O pronunţă chiar cei care au să fie pedepsiţi. Apoi, pentru ca iudeii să afle că pedeapsa aceasta nu e cerută numai de simţul de dreptate, ci că a prezis-o de mult şi că harul Sfîntului Duh şi Dumnezeu au hotărît-o, Hristos a adăugat profeţia lui David şi-i mustră spunîndu-le:

„Niciodată n-aţi citit că piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului? De la Dumnezeu s-a făcut aceasta şi este minunat în ochii noştri”.

Prin toate acestea Hristos le-a arătat iudeilor că ei, pentru necredinţa lor, au să fie scoşi şi au să fie chemate neamurile. Aceasta le-a spus-o învăluit prin vindecarea fiicei cananeencei, prin mînzul asinei, prin vindecarea slugii sutaşului şi prin alte multe pilde. Aceasta o arată şi acum. De aceea a şi adăugat: „De la Domnul s-a făcut aceasta şi este minunată în ochii noştri”. Le-a spus mai dinainte că vor forma un singur popor neamurile care vor crede şi iudeii cîţi vor crede, cu toată deosebirea mare de pînă atunci dintre neamuri şi iudei. Apoi, ca să afle iudeii că cele ce se vor face nu sînt împotriva lui Dumnezeu, ci cu totul pe placul Lui, că vor fi minunate şi pline de uimire pentru cei ce le vor vedea, a adăugat: „De la Domnul s-a făcut aceasta”.

Hristos Se numeşte pe El „piatră”, iar pe învăţătorii iudeilor, ziditori”; aşa a spus şi Iezechiel: „Cei ce zidesc zidul şi-l spoiesc fără să fie bine făcut (Iz. 13, 10)”.

– Dar cum nu L-au băgat în seamă?

– Nu L-au băgat în seamă pentru că au spus despre Hristos: „Acesta nu este de la Dumnezeu (Ioan 7, 12); şi: „Acesta amăgeşte poporul” ; şi: „Tu eşti samarinean şi ai demon (Ioan 8, 18)”.

Apoi, ca să ştie iudeii că paguba nu se mărgineşte numai la scoaterea din vie, a adăugat şi pedepsele, zicînd: „Cel ce va cădea peste piatra aceasta se va sfărîma, şi peste cine va cădea ea îl va zdrobi (Matei 21, 44)”.

E vorba aici de două pieiri: una, aceea că iudeii s-au poticnit şi s-au smintit; acest înţeles îl au cuvintele: „Cel ce va cădea pe piatra aceasta”; alta, aceea a căderii lor în robie, a prăpădului de obşte şi a nenorocirilor ce au să vină peste ei, pe care le-a arătat Hristos mai dinainte desluşit, zicînd: „îl va zdrobi”. Prin aceste cuvinte a făcut aluzie şi la învierea Lui.

Profetul Isaia spune că Domnul învinuieşte via; în parabola aceasta, Domnul învinuieşte şi pe conducătorii poporului. În Isaia Domnul spune: „Ce trebuia să fac viei Mele şi nu i-am făcut (Isaia 5, 4)?”. în altă parte spune iarăşi: „Ce greşeală au găsit părinţii voştri întru Mine (Mih.6, 3)?”; şi iarăşi: „Poporul Meu, ce ţi-am făcut? Sau cu ce te-am supărat (Mih. 6, 3) ? Prin aceste cuvinte Domnul arată nerecunoştinţa iudeilor; le arată că au răsplătit lui Dumnezeu cu rău, deşi s-au bucurat de toate binefacerile; în pilda lucrătorilor viei arată tot acelaşi lucru, dar cu mai multă tărie. Acum Domnul nu mai spune: „Ce trebuia să fac viei Mele şi nu i-am făcut?”, ci îi pune pe iudei să declare ei că nu le-a lipsit nimic, îi pune pe ei să se osîndească singuri. Cînd iudeii i-au răspuns lui Hristos: „Pe cei răi cu rău îi va pierde şi via o va da altor lucrători“, nu spun altceva decît aceasta, rostind împotriva lor o sentinţă definitivă.

Ştefan le-a adus aceeaşi învinuire, care mai cu seamă i-a durut, că s-au bucurat pururea de multa purtare de grijă a lui Dumnezeu, dar ei au răsplătit cu rău pe Binefăcătorul lor (Fapte 7, 50-53). Foarte puternică dovadă că nu e vinovat de osînda venită peste ei Cel ce i-a pedepsit, ci sînt de vină cei care au fost pedepsiţi. Acelaşi lucru îl arată şi Hristos acum şi prin pildă şi prin profeţie. Nu S-a mărginit să le spună numai pilda, ci a adăugat şi două profeţii, pe a lui David şi pe a Sa.

Ce-ar fi trebuit să facă iudeii cînd au auzit aceasta? N-ar fi trebuit, oare, să I se închine? N-ar fi trebuit, oare, să se minuneze de purtarea de grijă a lui Dumnezeu, atît cea din vechime cît şi cea de mai tîrziu? Dacă n-au ajuns cu nimic mai buni din acestea, n-ar fi trebuit, oare, să fie mai înţelepţi cel puţin de frica pedepsei? Dar iudeii n-au ajuns mai buni. Ce s-a întîmplat mai departe? „Auzindu-L, au înţeles că despre ei grăieşte. Şi căutînd să-L prindă s-au temut de popor, că îl aveau ca profet”.

Şi-au dat seama arhiereii şi fariseii că de ei vorbeşte.

Uneori cînd voiau să-L prindă, Hristos pleca din mijlocul lor, fără să fie văzut; alteori, cînd Se arăta între ei, ţinea piept dorinţei lor arzătoare de a-L prinde. De aceea mulţimile minunîndu-se, ziceau: „Nu este, oare, Acesta Iisus? Iată vorbeşte pe faţă şi nimic nu-i spun (Ioan 7, 25-26)”.

Acum, pentru că arhiereilor şi fariseilor le era frică de popor, Domnul Se mulţumeşte cu atîta, nu mai face o minune, ca mai înainte, ca să plece din mijlocul lor fără să fie văzut. Nu voia să facă pe toate mai presus de fire, ca să-i încredinţeze pe oameni de întruparea Sa. Arhiereii şi fariseii însă nu s-au înţelepţit nici de la mulţime, nici de la cele spuse. Nu s-au temut nici de mariuria profeţilor, nici de sentinţa ce şi-au dat-o, nici de părerea mulţimii. Atît de mult i-a orbit dragostea de putere, dragostea de slava deşartă şi căutarea celor vremelnice“.

Din Omilii la Matei, fragmente din Omilia LXVIII,
tâlcuirea pildei lucrătorilor celor rai ai viei

Un ghiveci periculos circula prin e-mailuri: TOTI CEI CE INDEAMNA SA REFUZAM NOILE BULETINE CU CIP, PREGATESC (CONSTIENTI SAU NU) O SCHISMA …

Posted in BULETIN CU CIP, CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE by saccsiv on august 21, 2010

   Iata un e-mail ce circula pe net:

APOLOGETICUM – un site al manastirii Petru Voda?

Despre felul in care se scurge informatia pe internet nu e cazul sa mentionam. Credibilitatea unui site e cu atat mai mare cu cat stim cine se ascunde in spatele acestuia.
   Monahii anti-cip de la Petru Voda si-au deschis un site numit APOLOGETICUM. Administratorii acestui site sunt monahul Filoteu Balan, monahia Fotinii si mai noul vietuitor al manastirii [nota saccsiv: aici ii da numele real administratorului de la Apologeticum, dar eu nu l-am postat] (cel care e bagat la inaintare). Cu toate ca parintele Iustin Parvu le-a spus „ucenicilor” sai: „Mai lasati mai internetul si vedeti-va de rugaciune” acestia nu aud intotdeauna cuvintele marelui duhovnic, astfel ca au inceput un razboi puternic impotriva cipurilor sustinuti de monahia Ecaterina Fermo, SACCSIV si controversatul teolog Danion Vasile care le furnizeaza mereu ultimile noutati.
    Nici redactia DIAGONAL nu e de acord cu cipurile biometrice si tocmai de aceea consideram ca e necesar lamurirea unor situatii, ca cea de la Petru Voda, de exemplu. Linia pe care au luat-o o mana de monahi din Petru Voda e periculoasa deoarece compromite tot ce s-a realizat bun impotriva cipurilor. Defapt cine are interesul sa compromita miscarea anti-cip? Cine se ascunde in spatele lui Danion Vasile si a acestui grup de la Petru Voda? Ce implicatie si ce legaturi are ziaristul Victor Roncea in evenimentele ce se petrec la Petru Voda? etc…
   E clar ca cineva pregateste o schisma, incet si cu pasi marunti. In revista filo-stilista AXA se fac mereu atacuri la adresa ierarhiei, dar nu numai, ci implicit, folosindu-se de pacatele si gresalele unor inalte fete bisericesti, se aduc denigrari si la adresa Bisericii Ortodoxe Romane („de pe stil nou”).
   Iata dar motivul pentru care foarte multi dintre intelectualii din Romania s-au retras din falsa miscare anti-cip care nu face altceva decat sa compromita adevarata opozitie a romanilor in fata cipurilor biometrice. Acest zgomot tulburator al grupului de monahi danionisti de la Petru Voda nu a facut altceva decat sa strice lupta duhovniceasca a duhovnicului lor sub care se ascund in mod profesionist. Parintele Iustin le-a spus de nenumarate ori ca o lupta duhovniceasca nu se duce cu tulburare cum a fost cazul afiselor smintitoare sau a predicilor lui Danion Vasile. Din pacate membrii grupului asculta de cuvintele duhovnicului lor doar cand vor. Mai mult doar se folosesc de numele sau.
    La porunca marelui duhovnic afisele au fost date jos dar sus la deal (la monahi) au fost puse iarasi. Un inflacarat lipitor de afise e tocmai un preot, Spiridon Rosu, care pretinde ca mai demult „parintele Iustin mi-a spus ca pot pune orice afis impotriva cipurilor„. Inainte de a pleca din tara, monahul Filoteu, i-a spus acestuia ca poate sa le lipeasca linistit ca astfel va deveni mucenic. Parintele Iustin l-a certat pe m. Filoteu si a emis comunicatul in care explica defapt pozitia personala a duhovnicului. Pozitia parintelui Iustin Parvu difera, in multe puncte, de a celor din grupul APOLOGETICUM
   O echipa de reporteri ai redactiei DIAGONAL au facut o vizita la manastirea Petru Voda. Starea e chiar pasnica. „Noi le-am dat jos ca asa a zis parintele Iustin. Daca ei le-au pus iarasi, e treaba lor. Nu ne certam cu ei. Vor da ei socoteala” spunea un monah cu care stateam de vorba. Un alt monah spunea: „Revolutionarii astia le-au pus. Gabi, Costica, Spiridon si astialalti din grupul lor. Noi nu avem nici o treaba cu afisele de pe usa bisericii. In urma cu cateva saptamani a fost la noi un ierarh din Canada (P.S. Serafim – n.n.) s-a inchinat a stat aici si a fost primit cu respect desi are pasaport cu cip. Noi nu vom primi cipul, dar daca el asa a vrut sa-l primeasca e o problema a sa personala. De asemenea multi dintre credinciosii care vin aici se spovedesc si se impartasesc fara sa ii intrebe cineva daca au cipuri. E o problema a lor personala”. Cert e ca starea de spirit e linistita in manastire, cu exceptia grupului de „revolutionari” care au in chiliile lor cele mai dotate calculatoare si aparaturi de ultima ora. Daca siteul APOLOGETICUM (defapt e blog) e administrat din incinta manastirii Petru Voda nu inseamna ca sustine si pozitia obstii manastirii sau a parintelui Iustin, in totalitate. Cu atat mai mult cu cat parintele Iustin nu e de acord cu internetul in manastirea sa. Din pacate e atat de batran si slabit incat nu are puterea dar nici curiozitatea sa verifice ce are fiecare in chilia sa. Aceasta ramanand un lucru la nivelul constiintei fiecaruia.
   Daca unele discutii particulare au aparut filmate si postate pe APOLOGETICUM, acestea nu au avut acordul parintelui Iustin. Discutiile particulare nu se pot generaliza chiar daca acestea sunt folosite de „ucenicii” parintelui ca subiect de senzatie pe internet.
   Nemultumirea multor parinti si maici a fost cand s-a aflat ca Danion Vasile a aparut intr-o inregistrare video pe siteul APOLOGETICUM predicand la manastirea Petru Voda – Paltin. „Dupa lungi insistente si la interventia unei maici (m. Iustina si m. Fotini – n.n.) parintele Iustin a acceptat ca Danion sa predice atragandu-i atentia sa aiba grija ce vorbeste. Au fost oameni mari pe aici, oameni buni, predicatori remarcabili, tocmai pe Danion l-au pus pe internet? Probabil ca au avut ei vre-un interes. Nu ne caracterizeaza si nici nu aven vreo legatura cu el” spune o maicuta din Paltin, mahnita dupa ce a vazut inregistrarea, si continuand: „Avea atunci maica Fotini o camera de filmat, dar nu ne-am gandit noi ce face cu ea„.

Grupul APOLOGETICUM a iesit in evidenta si cu un articol plin de senzatie si „eroism” dar in randurile caruia se infiripa incet ideea de schisma. Cititi textul de mai jos si trageti singuri concluziile:
Insa prigoana impotriva Bisericii se duce din ce in ce mai fatis si mai vehement. Vedem cum multi preoti sunt robiti de erezia ereziilor, ecumenismul, care nu incape indoiala ca le invalideaza Sfintele Taine (mai lucreaza doar prin pogoramant, dar nu ne putem baza pe asta) si pentru nevatamarea noastra ar fi bine sa nu mai apelam la astfel de preoti. Sunt semne clare ca apostazia este foarte aproape, iar Biserica va dainui in “catacombe”, nicidecum nu va mai fi reprezentata prin oficialii de acum (toti patriarhii ortodocsi si majoritatea episcopilor sunt pusi de sistem). Dar asta nu trebuie sa ne deznadajnuiasca, ci doar sa ne puna in stare de alarma, sa ne trezim si sa lucram la mantuirea noastra, in locul care ne este mai prielnic.
Textul integral poate fi gasit pe siteul monahilor danionisti: http://apologeticum.wordpress.com/2010/08/18/din-pricina-pacatelor-si-a-patimilor-vor-fi-acceptate-actele-cu-cip-si-pecetea-finala/Bucuresti, 20 august 2010

Petre Haiduc

   Comentariu saccsiv:

   Asadar, „o echipa de reporteri ai redactiei DIAGONAL au facut o vizita la manastirea Petru Voda” … Eu n-am auzit nici de Diagonal, nici de  Petre Haiduc. Am cautat un minut pe google si n-am gasit nimic. Daca cineva stie de ei, rog sa-mi zica.

   Observam ca mesajul este indentic cu cel ce-l puteti gasi la articolele sau comentariile administratorilor blogului Razboi Intru Cuvant. Nu stiu daca de la razboinici s-a inspirat Diagonal sau daca razboinicii au vreo legatura cu aceasta redactie, insa mesajul este extrem de periculos. Inspirat nume si-au ales: adica nici vertical, nici orizontal , ci … oblic. Altfel spus: nici alb, nici negru, ci gri. Sau nici fierbinte, nici rece, ci caldicel.

   Au scris ei un material de tip ghiveci, dar DE CE M-AU BAGAT SI PE MINE IN ECUATIE?

   Ideea principala a ghiveciului ar fi aceasta:

   „Monahii anti-cip de la Petru Voda si-au deschis un site numit APOLOGETICUM” siau inceput un razboi puternic impotriva cipurilor sustinuti de monahia Ecaterina Fermo, SACCSIV si controversatul teolog Danion Vasile care le furnizeaza mereu ultimile noutati.”

   „E clar ca cineva pregateste o schisma, incet si cu pasi marunti

   In traducere din romana in romana, cei ce indeamnam sa nu luam buletinele cu cip (deci inclusiv sau mai ales eu) suntem musai in cardasie ticalosita cu cei insirati mai sus. Sau suntem coordonati sau prostiti de catre ei. Iar rolul de agentie de informatii il joaca Danion … Adica, cu toate ca demult de pe blogul meu se informeaza o multime de alte site-uri, forumuri, crestini ce scriu in reviste sau tin conferinte sau foarte multi cititori, totusi, eu am nevoie sa-mi dea Danion informatii despre cipuri, profetii, SISTEM. Tare … Nu ca Danion nu cunoaste destule despre SISTEM, dar totusi, multumita bunului Dumnezeu, blogul meu este o enciclopedie in materie de subiecte legate de ELITE si NOUA ORDINE MONDIALA si nu e nevoie sa-mi dea el informatii.

   Si tot in traducere din romana in romana, cei ce indeamna sa nu luam noile buletine pregatesc o schisma. Aceasta este si una din temele preferate ale razboinicilor … Cu alte cuvinte, prin deductie logica, marii duhovnici pe care ii puteti asculta la Intrebare fundamentala catre fratii de la RAZBOI INTRU CUVANT: luam sau nu luam CARTEA ELECTRONICA DE IDENTITATE cu CIP? sunt automat si ei inregimentati sub stindardul celor insirati de oblici, ba mai mult, duc o campanie de trecere la stilisti … Dupa cum vedeti, habauceala mare in capul celor ce-i atacat pe cei ce se opun cipului.

   Nu i-au apararea nici unuia dintre cei numiti de intunericitii de la Oblic. Pe Victor Roncea nu l-am mai vazut de un an si jumatate, cu maica Ecaterica n-am mai vorbit de aproximativ un an, cu Danion nu mai am relatii apropriate dinainte de a posta articolul Chestiunea DANION VASILE. Noua sa actiune. Intrebari la care TREBUIE sa raspunda. Cu cei de la manastirea Petru Voda, m-am vazut insa relativ des, caci ma stradui sa merg cat mai des la parintele Iustin Parvu. Daca urmaresc cu totii in grup compact o schisma, nu stiu si nu cred. Exista mari neintelegeri intre ei, iar cine urmareste de exemplu articolele lui Victor Roncea despre Danion, se dumireste repede cat de „intelesi intru conspiratie” sunt ei …

   Or fi unii care urmaresc si schisma, dar este o monstruoziate a considera ca noi toti (cei ce nu admitem alternativa gri sau caldicica nici in chestiunea cipurilor) urmarim o schisma.

   Dar sa privim chestiunea si logic. Sa presupunem ca cei numiti de oblici sunt cu mult mai ticalosi decat sunt prezentati. Sa presupunem ca sunt atat de ticalosi, incat ar trebui inventat pentru ei un alt termen. Sa presupunem ca sunt atat de conspirationisti, incat trebuie pusi in manualul conspitationistului. Intreb: ASTA AR FI UN ARGUMENT SA NU-I MAI INDEMNAM PE TOTI SA REFUZE NOILE BULETINE? Sau asta ar fi un argument sa acceptam varianta pervers-diabolica de a le primi sau nu, de la caz la caz? Cititi va rog:

Un examen numit BULETINUL CU CIP. Oricum va fi jale pe pamant la anul, de ce oare se indarjesc unii sa ne indemne sa-l luam?

   De aceea, consider ca materialul de mai sus este o miscare odioasa a celor ce de fapt doresc ca pe viitor un numar cat mai mare dintre noi sa accepte orice act sau card cu cip …  

   Cititi va rog si:

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

Despre despre DEZBATEREA PUBLICĂ: CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE organizată de MAI in 20 august

Posted in BULETIN CU CIP, CARTE ELECTRONICA DE IDENTITATE by saccsiv on august 21, 2010

   Iata ce scria ieri cititoarea Aurora la articolul GRAV: Blogul „PUSTNICUL DIGITAL” indeamna sa nu participati la dezbaterea despre CARTEA ELECTRONICĂ DE IDENTITATE …:

Am fost la dezbatere si vreau sa va spun ca a fost in mare asa cum a zis Parintele Gabriel. Adica s-a discutat mai mult de pe pozitii juridice, sociale, de securitate si mai putin duhovnicesti Dar nu au lipsit cu totul oamenii duhovnicesti ca Par. Ioan Sismanian, un tanar de la grupul Predania si inca vreo 2 doamne care au pus problema refuzului biometricelor pe motiv de mantuire. Deceptia mea a fost ca vitejii comentatori de pe aici au lipsit cu desavarsire. Un singur prieten mi-am regasit intre cei cativa oameni, deci sala a fost cam goala. RESTUL UNDE ATI FOST FRATILOR ? Cum vreti sa invingeti sistemul daca nici macar nu va prezentati la dezbatere ?

   Iata si comentariul cititorului Iones:

Va spun eu cum a fost….Daca sala a fost goala inseamna ca restul care au venit au fost trimisi acasa….

Eu am ajuns acolo la ora 12 si ceva…am intarziat putin…

Cand am ajuns mai era o doamna care statea de vorba cu acei gardieni de la intrare….

Ni s-a spus ca nu mai putem intra deoarece sala este plina…(va vine sa credeti ?) … La care femeia le spune sa deschida usa ca sa vada si ea cat de plina este sala….si nu au fost de acord sa deschida nici o usa… ca cica ei asa au ordin sa nu mai primeasca pe nimeni…

Apoi daca am vazut asa am plecat, dupa ce deja ma departasem destul de mult….hop si un gardian dupa mine si imi zice sa ii arat un documnent… I-am spus ca deoarece nu m-a lasat sa intru in sala, desi au anuntat ca este dezbatere publica, nu-i arat nici un document (oricum nu aveam buletinul la mine) si am plecat…

Cat de viclean lucreaya acesti securisti …e sala plina …auzi minciuna…cand de fapt era goala !!!

   Comentariu saccsiv:

   Nu trebuie sa ne facem iluzii ca invingem SISTEMUL, insa era bine sa mearga sau sa fie lasati sa intre cat mai multi dintre cei ce puteau prezenta punctul de vedere ortodox.

   Iata ce putem citi in articolul AUDIO: Dezbaterea publica de la MAI pe tema cartilor electronice de identitate

Mai jos puteti citi documentul inmanat reprezentatilor MAI de catre Asociatia Nationalǎ a Cadrelor Militare in Rezervǎ si Retragere Filiala Jud. Vrancea  “Stefan Cel Mare”

CATRE,
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
DIRECTIA LEGISLATIE

Prin prezenta ne exprimam ingrijorarea fata de prevederile Ordonantei pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European.

Documentul in cauza  ridica o serie de probleme atat din punct de vedere juridic de drept intern si international, cat si economice, dar mai ales probleme de morala si de siguranta nationala.

Vom face o succinta analiza a criticilor pe care le supunem atentiei dumneavoastra.

1.  „ART. I – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani,…, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,(1) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se face la cererea persoanelor fizice sau juridice, in conditiile legii si ale prezentei ordonante de urgenta.

(2) Furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P., in cadrul unor actiuni de interes public sau in vederea indeplinirii unor obligatii legale se realizeaza, cu plata corespunzatoare a taxelor prevazute de lege, in baza unui contract incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directie, si beneficiar.

 • Intrebare : in ce conditii si la ce date(care sunt ele) cu caracter personal din R.N.E.P. care apartin altor persoane,   concret, pot avea acces persoanele fizice sau juridice ? Aceste precizari  ale legiutorului trebuie facute.

Dupa opinia noastra, accesul la aceasta enorma baza de date vizeaza direct siguranta nationala mai ales in actualele conditii internationale.

2. Art I pct. 8 alin.(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), furnizarea sau verificarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. se realizeaza gratuit, daca legea nu dispune altfel, in baza unui protocol incheiat intre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directie, si:

a) institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei;

b) institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de

executare silita prevazute de lege;

c) casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

d) Ministerul Sanatatii, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si spitalele judetene, municipale, orasenesti si comunale;

e) Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

f) institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor;

g) politia comunitara/ politia locala;

f) alte persoane juridice, in conditiile legii.

 • Pornind de la institutiile enumerate mai sus cum este posibil ca un agent al politiei comunitare sau angajat al primariei sa aiba acces la datele mele personale cum ar fi, copiii pe care ii am « din flori »,  sau cate neveste  am  avut  sau ,la amprentele mele sau la amprentele irisului ?
 • Casele de sanatate au baze proprii de date si emit documente specifice asa cum prevad legile in vigoare, deci, nu au nevoie de acces  la RENEP ; ele ,eventual pot adresa cereri punctuale .
 • Intrebare : care sunt  alte persoane juridice aratate de aliniatul f),care au acces la aceasta baza de date ? Lipsa de reglementare prin neprecizarea stricta a lor este foarte periculoasa .

3. Art I pct. 8 alin (4) Contractul prevazut la alin. (2) si protocolul incheiat in conditiile alin.(3) trebuie sa contina in mod obligatoriu destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege.

 • Intrebare; deoarece ordonanta nu prevede, care este actuala legea in conformitate cu legislatia Europeana care prevede destinatia datelor, volumul si structura acestora, suportul pe care se livreaza si masurile de protectie si securitate a datelor prevazute de lege?

4. Art I pct. 9. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 11 se modifica …:

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin act de identitate se intelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, precum si buletinul de identitate, aflate in termen de valabilitate.

10. Dupa alineatul (21) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alin. (22), cu urmatorul cuprins:

„(22) Cartea electronica de identitate si cartea de identitate se elibereaza cetatenilor romani domiciliati in Romania si constituie documente de calatorie, in conditiile Legii nr.248/2005 privind libera circulatie a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 • Intrebare : In sensul alin (21) rezulta ca Cartea electronica de identitate nu este act de identitate si deci nu prezinta nici o relevanta juridica. Daca se doreste un alt act facultativ de calatorie trebuie sa il numiti altfel fara a folosi termeni de Carte sau Buletin . In continuarea observatiei rezulta din ordonanta ca nu exista nici prevederea ca acest act este facultativ si nici prevederea ca este obligatoriu.
 • Intrebare : de ce se prevede introducerea in Romania a Cartii Electronice de identitate daca nu exista o hotarare la nivel de lege europeana care sa oblige la acest lucru statul ?

5. Art I pct.11. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, art. 111, cu urmatorul cuprins:

Art. 111 – (1) Cartea electronica de identitate este de tip smart card si contine date cu caracter  personal, inclusiv date biometrice ale titularului, in format tiparit si/sau in format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

(2) Datele biometrice incluse in cartea electronica de identitate sunt imaginea faciala si imaginile impresiunilor papilare a doua degete.

 • Intrebare : care este scopul introducerii de cipuri in cartile de identitate deoarece acesta sistem  scade  securitatea  posesorilor, care sunt orcand expusi furtului de  date,  furtului de identitate, sau armelor cu sisteme de interogare amic inamic ?
 • Intrebare : care este actul normativ european care prevede obligativitatea Romaniei de a introduce acest sistem de cipuri in Cartilor electronice de identitate ? De ce nu este trecut concret in ordonanta ?
 • Intrebare : unde se prevede in ce modalitate posesorul poate verifica datele pe care le are inscrise in totalitatea lor si daca ele sunt inregistrate cu buna credinta ?

6. Art I pct.11. alin (3) Continutul de date al cartii electronice de identitate se supune avizarii de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 • Obs :

a)     a mai fost o autoritate de supraveghere a fondurilor de investitii si s-a ales praful de banii nostri . Probabil nu se doreste acelasi lucru si cu datele noastre biometrice ;

b)     unde se precizeaza care sunt datele care urmeaza a fi inscrise in Cartea electronica de identitate ;

c)      in ordonanta nu se face distinctie intre normele privind semnatura electronica si date biometrice inscrise in cipuri.

IN CONCLUZIE

Cartea de identitate este documentul emis de Statul Roman pentru cetateni sai pe banii contribuabililor  in conditiile in care institutiile si legile  proprii trebuie sa ii apere.

Uniunea Europeana nu a emis norme obligatorii de implementare a cipurilor electronice specializate in actele de identitate interne.

De asemenea, nu se sustine nici teza, ca acest document este recunoscut si valabil peste tot  in Uniunea Europeana, deoarece sunt state ale uniunii care permit accesul cetatenilor Romani doar cu pasaportul.

Modificarile care trebuie facute atat in infrastructura informationala cat si emiterea  fizica a Cartilor electronice de Identitate, in care sunt introduse cipuri specializate si securizate, necesita acordarea de importante resurse financiare pentru construirea in 2010 a unei platforme pilot destinata testelor asupra noului act de identitate si a sistemului tehnic si informatic, in scopul verificarii, generalizarii si operationalizarii sistemului din Ianuarie 2011.

Ori in actuala criza economica, prin care trece o natiune intreaga, a propune un asemenea act normativ care implica costuri foarte mari, reprezinta asa cum arata Primul Ministru atac la securitatea economica a statului.

Introducerea cipurilor in documentul de identitate duce la scadere securitatii personale a posesorilor care vor fi identificati automat ca sunt Romani la intrarea in magazine sau institutii si de aici poate apare un comportament discriminatoriu, ostil sau chiar provocator din partea personalului.

La fel si in cazul unor conflicte majore, in teritoriul vremelnic ocupat securitatea personala scade daca ai asupra ta o Carte Electronica de Identitate.

Un alt motiv serios de ingrijorare o constituie eruptiile solare , care se vor intensifica in urmatoarea perioada . Peste un anumit nivel a radiatiilor ele distrug memoriile de tip smartcard deci toata baza de date dispare iar Cartea electronica devine inoperanta.

Disparitia prenumelor parintilor si introducerea in locul lor a cetateniei, care s-a dispus prin HG 516/2009 da sentimentul ca parinti naturali in Romania nu mai exista, iar noi am fost creati artificial.   Modalitatea de introducere a cetateniei este incorecta deoarece prin o impartire corespunzatoare a spatiului exista posibilitatea inscrierii tuturor elementelor in spatiul destinat inscrisurilor.

Consideram ca aceasta problema  poate fi rezolvata de prezenta ordonanta .

In acelasi sens va solicitam scoaterea Art. I pct 11 de modificare a art 11 aliniatul (1), (2) si (3) si interzicerea in totalitate a folosirii cipurilor in documentele de identitate.

Consideram total abuziva si folosirea datelor biometrice in cartile de identitate.

Cu deosebita consideratie,

Cpt. C.dor (r)

Ing. Chirica Aurelian

   Iata si ce putem citi in articolul Legislaţia privind cartea de identitate electronică încalcă drepturile omului:

   Reprezentanţii ONG-urilor pentru drepturile omului, precum şi lideri de opinie, au criticat, într-o dezbatere de vineri, legislaţia privind introducerea cărţii de identitate electronice, susţinând că aceasta contravine prevederilor Constituţiei şi încalcă dreptul la viaţă privată.

   Membrii APADOR-CH, prezenţi la dezbaterea pe tema introducerii cărţii electronice de identitate organizată la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI), au arătat că, în primul rând, actul normativ propus de minister nu respectă prevederile Legii 52 pentru că nu a fost publicat cu 30 de zile înainte de a fi supus aprobării.

   Totodată, OUG care reglementează implementarea sistemului de cărţi electronice de identitate contravine prevederilor Constituţiei, spun reprezentanţii APADOR-CH, pentru că încalcă dreptul la viaţă privată.

   Aceştia au arătat că nu se justifică prelevarea obligatorie de amprente cetăţenilor, motivând că oamenii ar fi trataţi ca nişte infractori. În plus, membrii ONG-ului au precizat că nu există dreptul de opţiune al cetăţenilor privind cartea de identitate pe care o vor primi, subliniind că oamenii au toate garanţiile să se îndoiască privind respectarea drepturilor sale.

   „Este dreptul omului să nu fie supus unui experiment. Trebuie să existe dreptul de a alege între cele două cărţi de identitate. Lăsaţi oamenii să aleagă şi dacă sunt suficiente garanţii pentru aceste cărţi de identitate, atunci le vom adopta cu toţii, dar nu de la început, cum vreţi dumneavoastră”, a spus un reprezentant al ONG-ului.

   Nu în ultimul rând, reprezentanţii societăţii civile au criticat faptul că prea multe instituţii ale statului au acces la o multitudine de date personale.

   Drept răspuns, comisarul-şef Sorin Bălaşa, de la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a spus că procesul de amprentare pentru cartea de identitate electronică nu este asemănător celui aplicat infractorilor.

   „Sunt dispozitive electronice, care reţin imaginea digitală a amprentelor de la două degete. Nu este o amprentare propriu-zisă, iar datele acestea nu sunt stocate într-un sistem extern, ele sunt folosite doar în realizarea cărţii de identitate şi rămân în cip-ul din acest document. Ulterior, ele pot fi folosite pentru a efectua comparaţii, în caz de necesitate, între datele stocate de cip şi amprentele persoanelor care deţin cadrul”, a spus Sorin Bălaşa.

El a mai spus că documentele de identitate aflate, în prezent, în circulaţie au fost realizate în anii ’90 şi pot fi uşor falsificate. Totodată, o serie de falsuri constatate de poliţişti în ultima vreme au fost realizate prin însuşirea unei cărţi de identitate reale de către infractori, actele aparţinând, de fapt, unor persoane care seamănă cu aceştia.

Bălaşa a menţionat că, în 2009, falsurile de identitate au crescut cu aproximativ şapte la sută faţă de anul 2008 şi că tehnicile de falsificare au avansat, iar preţurile echipamentelor folosite de infractori au scăzut.

Comisarul-şef a mai explicat că cip-ul din interiorul cardului electronic funcţionează ca un procesor, care are mai multe partiţii cu diferite niveluri de securizare. Astfel, amprenta cetăţeanului şi imaginea facială reprezintă cea mai securizată partiţie şi nu poate fi modificată.

Sistemul electronic de identificare a fost criticat şi de reprezentanţii altor ONG-uri prezenţi la dezbatere, unii din ei invocând posibilitatea spargerii codurilor de acces ale cip-ului, alţii referindu-se la informaţiile insuficiente furnizate, până în prezent, de MAI privind modul de funcţionare a acestor carduri electronice, iar alţii criticând costurile ridicate ale investiţiei, într-o perioadă în care priorităţile statului ar trebui să fie altele.

Astfel, costurile pentru implementarea unui asemenea sistem depăşesc 30 de milioane de euro, iar licitaţia începe în 25 august.

Reprezentanţii MAI vor ca, de la 1 ianuarie 2011, românii să aibă numai cărţi de identitate electronice.

Totodată, prin noua legislaţie se introduce posibilitatea ca unei persoane să-i fie eliberat acest act de identitate chiar de la vârsta de şase ani.

„S-a plecat de la ideea unei alternative la paşaport pentru minorii de între şase şi 14 ani. Vârsta de şase ani a fost propusă pentru că de atunci se pot identifica datele biometrice ale unei persoane, dar nu e bătută în cuie pentru a fi introdusă în lege. Pot apărea modificări”, a precizat Sorin Bălaşa.

MAI a supus dezbaterii publice, până în 20 august, proiectul de OUG ce reglementează folosirea cărţii de identitate electronice şi care prevede inclusiv definiţia acestuia.

„Cartea electronică de identitate este de tip smart card şi conţine date cu caracter personal, inclusiv date biometrice ale titularului, în format tipărit şi/sau în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă”, potrivit proiectului legislativ.

Proiectul de lege stabileşte că actele electronice de identitate pot fi eliberate numai persoanelor având capacitate deplină de exerciţiu.

În ceea ce priveşte eliberarea cărţii de identitate electronice, persoanele interesate vor completa un formular-tip emis de angajatul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor şi care va conţine datele cu caracter personal, actualizate, ale solicitantului.

Persoana care solicită eliberarea unei noi cărţi electronice de identitate va prezenta, în susţinerea cererii, documentele cu care face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă, iar documentele cu care se face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile şi a cetăţeniei române vor fi prezentate numai dacă au intervenit modificări cu privire la ele, se arată în articolul 13, alineatul 6 al legii.

Preluarea datelor biometrice pentru cardul electronic se va face numai în prezenţa titularului, la sediul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor, respectiv al misiunii diplomatice care înregistrează cererea pentru eliberarea acestuia.

MAI intenţionează ca, pe măsura dotării misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale României din străinătate cu echipamentele tehnice necesare eliberării cărţii electronice de identitate, cetăţenii români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate să poată depune cererea pentru eliberarea cardului electronic la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale din statul respectiv, dacă, din motive temeinice, nu se pot deplasa în ţară.

Totodată, articolul 16 indice 1 stipulează că prima carte electronică de identitate se eliberează la vârsta de 14 ani sau, opţional, la şase ani.

În cazul în care o persoană solicită eliberarea unei cărţi de identitate electronice, însă nu prezintă toate documentele necesare, acesteia i se va elibera o carte de identitate provizorie. Acelaşi lucru se aplică şi persoanelor netransportabile, cărora nu li se poate realiza procedura de preluare a datelor biometrice.

Cartea de identitate provizorie poate avea un termen de valabilitate de 45 de zile (dacă actul de identitate precedent a expirat, dacă titularul şi-a modificat numele/prenumele, prenumele părinţilor, data sau locul naşterii, dacă actul pe care îl deţinea s-a deteriorat sau dacă acesta a fost pierdut/furat) sau de la o lună la un an (dacă solicitantul nu are toate documentele necesare sau dacă este vorba despre o persoană netransportabilă).

Proiectul de OUG mai stabileşte, la articolul 43 indice 1, că angajaţii serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor care nu îşi îndeplinesc atribuţiile privind emiterea cărţilor de identitate electronice vor fi amendaţi de la 200 la 500 de lei.

   Comentariu saccsiv:

   La ora la care l-am preluat, erau 1322 de vizualizǎri la articolul de mai sus. Ceea ce este foarte putin … Inregistrari de la dezbatere gasiti si la:

DEZBATERI LA MINISTERUL DE INTERNE PE TEMA BULETINELOR DE IDENTITATE CU CIP. MEMORIUL ÎMPOTRIVA BULETINELOR DE IDENTITATE CU CIP BIOMETRIC

   Voi completa articolul pe masura ce voi avea si materiale despre punctul de vedere ortodox ce a fost expus la acea dezbatere.

   Cititi va rog si:

Parintele PAISIE AGHIORATUL despre 666, cartele electronice, buletine electronice

 

„FOREIGN POLICY”: „Pe un om care a trăit întreaga viață în interiorul unei peșteri nu-l poți trage brutal la lumină, pentru că va orbi. În special dacă este preot ortodox” …

Posted in Foreign Policy, ORTODOXIE by saccsiv on august 21, 2010

   Citez din articolul Ce rol are Biserica Ortodoxă în statul român?:
  
Numărul actual al Foreign Policy dezbate rolul statului român și felul în care acesta trebuie să se reformeze pentru a deveni mai util cetățenilor săi. În continuare, încercăm să provocăm o dezbatere asupra rolului Bisericii Ortodoxe în societatea românească și în viețile cetățenilor români și raportul acesteia cu autoritățile laice.  Unul din frecventele reproșuri pe care BOR le primește vizează implicarea sa socială, dar poate Biserica Ortodoxă, privită prin lentila experiențelor sale formative, să facă mai mult?

   Statul de drept, încă din faza sa de proiect, a fost imaginat cat fiind eliberat de doctrine religioase oficiale. Libertatea individului de a-și urmări fericirea a primat în fața ideii medievale de centralizare confesională. Evident, Occidentul a recunoscut identitatea sa creștină dar a exclus canonul din gândirea sa juridică. Edictul nu a mai fost fatwa în orânduiala modernă a Luminilor. De aici, odată cu escalada mondială a succesului occidental, statul de drept a devenit idealul revoluțiilor romantice de la mijlocul secolului XIX. Totuși, în ce măsură rolul dedicat bisericii în noua așezare instituțională a Occidentului poate fi transplantată ad literam într-o societate răsăriteană, cu premise constitutive și tradiții diferite în ceea ce înseamnă raportul autorității laice cu autoritatea ecleziastică.

   Pe scurt, biserica apuseană are tendințe universale. Și-a căpătat și conturat autoritatea în lipsa statului centralizat, după ce exarhatul Ravennei iese de facto de sub autoritatea basileilor. Practic, Suveranul Pontif a putut, în virtutea faimoasei doctrine a Sfântului Petru, să recunoască numai pe Dumnezeu ca autoritate superioară sieși. Ruperea de mentalul și doctrina imperială romană și varianta sa răsăriteană, creionată de Constantin, a făcut din Papă, fapt certificat de fenomenologia papo-cezarismului, un lider spiritual și secular. Mai mult, papii au reușit, în Evul Mediu timpuriu, să subordoneze tinerele regate succesoare prin instituirea ungerii, ca simbol al preeminentei ecleziastice. Introducerea acestei practici a însemnat că Dumnezeu numai prin mijlocirea adoratorilor săi oficiali, a Bisericii Universale,  poate numi un suveran pământesc, lucru care ar fi sunat foarte bizar la Constantinopol. Abia în primele secole ale celui de-al doilea mileniu creștin, după multe conflicte între regi/împărați și papi, primii au reușit să se “emancipeze”. Dar biserica a rămas un participant cu destulă autoritate pe scena politică occidentală, cu un cuvânt esențial în materie de politici confesionale.

   Din contră, răsăritul ortodox a rămas tributar gândirii politice romane. Biserica a fost, acolo unde a existat articulat un stat, un instrument al acestuia. Dacă în Occident biserica s-a “privatizat”, în est ea a “lucrat la stat”. Dispariția centrului de prestigiu după 1453 a scăzut și mai mult rolul de centralizator al Patriarhatului ecumenic, el ajungând, așa cum este în prezent, să aibă o autoritate nominală, fără a avea o putere reală. Autocefalia, care merge mână în mână cu ideea preeminenței autorității laice, s-a înscris în tendința generală de slăbire a centrului (un centru respectat și puternic în timpul unor patriarhi ca Mihail Kerularios). Un bun key study pentru rolul politic al ortodoxismului este, cu siguranță, cazul Rusiei.

   De ce această introducere disproporționată? Pentru că în interiorul creștinismului, ortodoxismul și catolicismul (și ulterior protestantismul în toate formele sale), s-au dezvoltat și maturizat diferit, având în mod tradițional un rol politic diferit. Presat de autoritatea laică, ortodoxismul a devenit introvertit, spiritualizant, ascetic. În sens opus, gloria catolicismului l-a făcut pe acesta expansiv, universalist, civilizator.

   Așadar, poate BOR, tributară propriilor tradiții și mentalități și chiar experiențelor ei formative, să aibă un rol social similar activismului pe care catolicismul îl exercită în Occident. Separarea completă de stat, așa cum este cazul astăzi, nu este cumva un fenomen șocant/paralizant pentru biserica răsăriteană? Putem blama biserica ortodoxă că nu practică un misionariat social, ca sora ei occidentală, deși nu a fost niciodată învățată să aibă aceste reflexe?

   Rolul bisericii ortodoxe în statul român poate fi îndelung analizat, dar nicio astfel de analiză nu poate face abstracție de experiențele constitutive ale acestei instituții și de rolul său, conturat în aproape două milenii. Pe un om care a trăit întreaga viață în interiorul unei peșteri nu-l poți trage brutal la lumină, pentru că va orbi. În special dacă este preot ortodox.

   Comentariu saccsiv:

   Foreign Policy este un magazin bilunar fondat in 1970 de Samuel P. Huntington ai Warren Demian Manshel.

   Warren Demian Manshel (1924–1990), bancher, membru Council on Foreign Relations, a fondat de asemenea The Public Interest impreuna cu evreul Irving Kristol. Cititi va rog si:

A murit evreul IRVING KRISTOL, fondatorul neoconservatorismului american

   Samuel Phillips Huntington (1927 – 2008) este cel ce a scris intre 1993-1996 lucrarea „Ciocnirea civilizatiilor si refacerea ordinii mondiale „.

   Membru Council on Foreign Relations, a lucrat la raportul „The Crisis of Democracy: On the Governability of Democracies”, COMISIA TRILATERALA, 1976.

   Asadar, ortodocsii sunt niste primitivi din pesteri si este musai sa fim scosi la lumina …

Ambasadorul SUA, EVREUL Mark Gitenstein: Sunt foarte dezamagit de decizia BNR de a emite o moneda cu patriarhul Miron Cristea

Posted in EVREI, MARK GITENSTEIN, PATRIARHUL MIRON CRISTEA by saccsiv on august 21, 2010

   Citez din articolul Ambasadorul SUA Mark Gitenstein: Sunt foarte dezamagit de decizia BNR de a emite o moneda cu patriarhul Miron Cristea:

   „Sunt foarte dezamagit de hotararea Bancii Nationale a Romaniei de a emite moneda comemorativa ce-l infatiseaza pe patriarhul Miron Cristea”, a afirmat vineri ambasadorul american la Bucuresti, Mark Gitenstein, potrivit unui comunicat primit din partea misiunii diplomatice a SUA. In cursul diminetii, Muzeul Holcaustului din Statele Unite a criticat din nou decizia BNR de a nu retrage moneda comemorativa ce-l infatiseaza pe patriarhul Cristea, despre care afirma ca  a avut vederi antisemite si a militat pentru alungarea evreilor din Romania.
   Actiunile patriarhului Cristea din perioada „in care a indeplinit functia de prim-ministru, mai exact rolul avut in retragerea cetateniei unui numar de peste 225.000 de evrei romani, nu pot fi ignorate. Ele contrazic devotamentul sau religios declarat si trebuie analizate alaturi de contributiile sale pozitive la istoria Romaniei in calitate de patriarh”, sustine ambasadorul Gitenstein.
   Diplomatul american reaminteste faptul ca „multe organizatii din Romania si din Statele Unite ale Americii si-au exprimat deja dezaprobarea fata de emiterea monedei. Faptul ca unii dintre romani au fost surprinsi de aceste critici demonstreaza fie necunoasterea, fie insensibilitatea lor la evenimentele istorice petrecute aici, bine documentate”.
    „Multumita unor organizatii precum Institutul Elie Wiesel, Romania si poporul roman au facut progrese considerabile in acceptarea trecutului si, chiar si astazi, raman increzator ca aceste progrese vor continua”, precizeaza ambasadorul SUA.
   Joi, BNR a declarat ca moneda a fost emisa la solicitarea expresa a Patriarhiei Romane, pentru a marca dubla celebrare a celei de-a 125-a aniversari a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romane si respectiv a implinirii a 85 de ani de la infiintarea Patriarhiei Romane. Pentru celebrarea acestor evenimente, BNR a realizat o dubla emisiune numismatica in care sunt cuprinse o moneda de aur si cinci monede de argint, reprezentand simboluri ale Bisericii Ortodoxe Romane.
   Radu Ioanid: Sunt socat de decizia Bancii Nationale
   La inceputul lunii august, Radu Ioanid, director in cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington, s-a declarat „socat” de decizia bancii centrale de a emite o moneda pentru comemorarea fostului conducator al Bisericii Ortodoxe Romane. Potrivit lui Ioanid, patriarhul Miron Cristea, care a fost si prim-ministru al Romaniei intre anii 1938-1939, este cel responsabil cu revizuirea legii cetatenei, prin care aproximativ 225.000 de evrei – respectiv 37% din populatia evreiasca din tara – au fost deposedati de cetatenia romana.
   Ioanid a cerut astfel BNR retragerea monedei, printr-o scrisoare privata transmisa, pe 29 iulie, guvernatorului Mugur Isarescu.
   Numai 6.000 de evrei mai traiesc astazi in Romania, mentioneaza AP, precizand ca aproximativ 300.000 de evrei si tigani au fost exterminati in tara noastra in timpul Holocaustului.

   Cititi va rog si:
Ambasadorul SUA la Bucuresti, MARK GITENSTEIN, recomanda romanilor sa inlocuiasca expresia “Asta e viata” cu motto-ul lui Barack Obama „YES, WE CAN”

Muzeul Holocaustului din SUA considera ca Patriarhul Miron Cristea a fost anti semit si cere BNR să retragă din circulaţie o monedă comemorativă cu portretul sau …

INSISTENTA: Muzeul Holocaustului considea ca refuzul BNR de a retrage moneda cu patriarhul Miron Cristea este “O DECIZIE NECHIBZUITA”

SHIMON PERES: „in vremuri ale nazismului, Romania a ajutat la salvarea a 400.000 de evrei”

Centrul Wiesenthal il critica pe Shimon Peres deoarece acesta lauda Romania …

 

INSISTENTA: Muzeul Holocaustului considea ca refuzul BNR de a retrage moneda cu patriarhul Miron Cristea este „O DECIZIE NECHIBZUITA”

Posted in antisemitism, EVREI, PATRIARHUL MIRON CRISTEA by saccsiv on august 21, 2010

   Citez din articolul Muzeul Holocaustului critica BNR pentru ca refuza sa retraga moneda cu patriarhul Miron Cristea: „O decizie nechibzuita”:

   Muzeul Holcaustului din Statele Unite a criticat vineri decizia Bancii Nationale a Romaniei de a nu retrage moneda comemorativa ce-l infatiseaza pe patriarhul Miron Cristea, despre care afirma ca  a avut vederi antisemite si a militat pentru alungarea evreilor din Romania, transmite AP. Cu o zi inainte, BNR a declarat ca moneda a fost emisa la solicitarea expresa a Patriarhiei Romane, pentru a marca dubla celebrare a celei de-a 125-a aniversari a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romane si respectiv a implinirii a 85 de ani de la infiintarea Patriarhiei Romane.
   Pentru celebrarea acestor evenimente, BNR a realizat o dubla emisiune numismatica in care sunt cuprinse o moneda de aur si cinci monede de argint, reprezentand simboluri ale Bisericii Ortodoxe Romane.
   Muzeul din Washington DC a precizat vineri intr-un comunicat ca perioada in care  Miron Cristea a fost premier al Romaniei, intre 1938 si 1939, „a marcat inceputul unei campanii sistematice a persecutiei antisemite de catre Guvernele romane care i-au urmat, ce a avut ca rezultat devastarea comunitatii evreilor din Romania in timpul Holocaustului”.
   Directorul muzeului, Sara Bloomfield, a declarat ca decizia BNR de a nu retrage moneda este „nechibzuita”, „indiferenta fata de memoria victimelor si incompatibila cu progresul extraordinar pe care Romania l-a facut pentrui a-sti recunoaste trecutul”.
   BNR: Emisiunile numismatice nu doresc sa raneasca sentimentele niciunei comunitati
   BNR a afirmat joi ca simbolurile care se regasesc pe cele sase monede emise sunt Catedrala Patriarhala, Icoana Sfintei Treimi, Palatul Patriarhal (cladire simbol pentru istoria Romaniei, locul unde s-a desavarsit Unirea de la 1859), Stema Patriarhiei si toti Patriarhii – intaistatatori ai Bisericii Ortodoxe Romane trecuti in vesnicie: Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina, Iustin Moisescu si Teoctist Arapasu: „Simbolurile alese pentru aceasta emisiune dedicata dublei aniversari a Bisericii Ortodoxe Romane sunt legate intrinsec si determinant de istoria acestei institutii fundamentale a societatii romanesti, institutie care a avut un rol esential in definirea si dezvoltarea identitatii nationale si culturale a Romaniei. Daca este sa ne referim numai la patriarhii Romaniei, este un fapt indeobste cunoscut si recunoscut ca acestia au avut un rol crucial in dezvoltarea Bisericii Ortodoxe Romane, fiind personalitati marcante care au ilustrat istoria Bisericii si istoria Romaniei”.
   Includerea lui Miron Cristea in aceasta emisiune nu este si nu poate fi legata de scurta sa activitate ca prim-ministru al Romaniei, ci se integreaza firesc in suita patriarhilor Bisericii Ortodoxe Romane, au declarat reprezentantii bancii centrale, adaugand ca „emisiunile numismatice ale BNR nu doresc sa raneasca sentimentele niciunei comunitati, sa aduca atingere intereselor vreunor grupuri sau sa transmita mesaje xenofobe, rasiste sau antisemite”.
   Radu Ioanid: Sunt socat de decizia Bancii Nationale
   La inceputul lunii august, Radu Ioanid, director in cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington, s-a declarat „socat” de decizia bancii centrale de a emite o moneda pentru comemorarea fostului conducator al Bisericii Ortodoxe Romane. Potrivit lui Ioanid, patriarhul Miron Cristea, care a fost si prim-ministru al Romaniei intre anii 1938-1939, este cel responsabil cu revizuirea legii cetatenei, prin care aproximativ 225.000 de evrei – respectiv 37% din populatia evreiasca din tara – au fost deposedati de cetatenia romana.
   Ioanid a cerut astfel BNR retragerea monedei, printr-o scrisoare privata transmisa, pe 29 iulie, guvernatorului Mugur Isarescu.
   Numai 6.000 de evrei mai traiesc astazi in Romania, mentioneaza AP, precizand ca aproximativ 300.000 de evrei si tigani au fost exterminati in tara noastra in timpul Holocaustului.

   Cititi va rog si:

Muzeul Holocaustului din SUA considera ca Patriarhul Miron Cristea a fost anti semit si cere BNR să retragă din circulaţie o monedă comemorativă cu portretul sau …

SHIMON PERES: „in vremuri ale nazismului, Romania a ajutat la salvarea a 400.000 de evrei”

Centrul Wiesenthal il critica pe Shimon Peres deoarece acesta lauda Romania … 

%d blogeri au apreciat: