SACCSIV – blog ortodox

Interviu cu Parintele IUSTIN PARVU – despre STILISTI, revolte, razboi, antihrist …

Posted in antihrist, APOCALIPSA, CIPURI, EREZIE, Europa, Iustin Parvu, razboi, REVOLTA, revolte sociale, STILISTI by saccsiv on iunie 22, 2010

   Citez din articolul Parintele Justin se delimiteaza clar de stilistii din Romania: Este erezie sa te desparti de Trupul Bis­ericii:

   Par­inte, cu durere obser­vam ca Roma­nia nu mai are put­erea si val­oarea de alta­data, pen­tru ca ea nu face decat sa exe­cute ordinele mar­ilor put­eri ce con­duc intreaga omenire, fara sa se mai opuna catusi de putin si se accepta niste masuri impotriva Romaniei, in defavoarea noas­tra, atat mate­r­ial cat si spir­i­tual. Cre­deti ca mai exista o Romanie libera?

   Roma­nia azi nu mai exista decat cu numele, si nu numai Roma­nia, de alt­fel. Real­i­tatea popoarelor nu mai este con­tro­lata de ele insele, ci ele sunt con­duse de cen­trul euro­pean. Nu se poate vorbi despre o Romanie lib­era pen­tru ca guver­nul Romaniei este con­dus de mar­ile put­eri care stau ascunse in spatele Uni­u­nii Europene sau al altor uni­uni inter­na­tionale. Democ­ra­tia nu exista in real­i­tate, ea este numai in aparenta si ne da noua impre­sia ca sun­tem liberi. A ramas doar o rezis­tenta for­mala a natiu­nilor, ast­fel incat sa le mai poti numi Roma­nia, Bul­garia, Ser­bia. Real­i­tatea este doar in mainile comite­tu­lui cen­tral care diri­jeaza toata viata popoarelor. Este o evi­denta inabusire a voin­tei popoarelor si o tend­inta evi­denta de ameste­care a nea­murilor, ca oamenii sa nu isi mai recunoasca mai intai iden­ti­tatea ca neam, iar mai apoi iden­ti­tatea ca om, cre­atie a lui Dum­nezeu. Nu vedeti exper­i­mentele amer­i­canilor, ca iau un grup de copii dintr-o tara si ii pun sa invete in alta tara, ca sa amestece cul­turile si obi­ceiurile natale? Pe ei nu ii intere­seaza pacea si bunastarea popoarelor, asta e numai o teorie goala pen­tru pros­timea asta a lumii. Natiu­nile, la ora actu­ala, sunt descompuse.

   Si cei care nu cred in aceasta fal­si­tate a pacii lor cum sa se opuna?

   Nu ai cum te opune. Daca te revolti si iesi in strada impotriva lor, tot jocul lor il faci. Majori­tatea revoltelor de azi ori sunt manevrate tot de ei, ori au grija ei sa isi infil­treze oamenii lor ca sa le deturneze ros­tul. Si nici nu stim de fapt impotriva cui ne razvra­tim si protes­tam. Noi avem impre­sia ca Europa are un sis­tem demo­c­ra­tic la baza, dar Europa este tot sovi­eti­zata, o Europa sovi­et­ica. Este ace­lasi mare lagar sovi­etic al Moscovei decat cu alta sapca, iar din­colo, in Occi­dent, avem de-a face cu lagarul cap­i­tal­is­mu­lui. In aparenta, intre rusi si amer­i­cani pare a fi o diferenta polit­ica si eco­nom­ica, dar in spatele lor este un sin­gur stapan, care atunci cand isi va desavarsi put­erea asupra tuturor statelor, se va incorona drept con­d­u­ca­torul lumii si nu va fi altul decat marele antihrist. Aceasta put­ere diri­jeaza si con­troleaza totul pana la pre­tul unei paini, totul e con­tro­lat. De aceea si vor sa puna aceste cipuri elec­tron­ice, ca sa te con­troleze si pe tine, nu numai painea pe care o mananci.

   Am citit ca unele state europene se opun imple­men­tarii cipurilor in actele de iden­ti­tate. Cre­deti ca atunci cand tara aceasta va imbratisa toate prin­cipi­ile sis­temu­lui antihris­tic, pen­tru ca prac­tic noi sun­tem o tara usor de manevrat, nein­sem­nata eco­nomic, – cre­deti ca e bine sa fugim in alta cetate care sa ne dea posi­bil­i­tatea sa alegem legea lui Dumnezeu?

   Dar unde sa fugi? Este si asta o alta inse­la­to­rie de a lor, de a se opune chipurile actelor bio­met­rice, dar pana la urma tot le vor intro­duce. Sa nu cumva sa fugi de aici de urs si sa dai din­colo de mama ursu­lui. Fac si ei asa, un fel de pro­pa­ganda ca sa apara ca sunt in viata polit­ica altceva decat sunt de fapt. La ora actu­ala nu tre­buie sa ne mai incre­dem in niciun sis­tem politic sau eco­nomic. Nu, sa nu ne facem iluzii desarte. Unde sa te duci? Ca tot lagar e peste tot, doar ca pare ca e mai bun, dar e aceeasi amaraciune. 

   Vedeti aproape un even­tual razboi?

   Este posi­bil, dupa cum se deruleaza eveni­mentele. Si, pe de alta parte, este aproape si sfarsi­tul acesta al lumii si tre­buie sa se implin­easca toate pro­roci­ile Apoc­alip­sei. De aceea ei cumva se si grabesc si vor sa dimin­ueze numarul acesta al con­suma­to­rilor, ca sa ii poata stapani mai usor. Vor veni vre­muri grele – nu ai sa poti sa mai iei un medica­ment, o bucata de paine, si comu­ni­carea si intra­ju­torarea din­tre noi va fi cu anevoie de facut. Se va face, si asta deja s-a inceput, uciderea omu­lui la nivel ofi­cial, prin otravurile care ni le intro­duc in man­care, prin otravurile ce ni le intro­duc in aerul ce-l res­pi­ram, prin otravurile din vac­cin­uri – toate se fac la nivel ofi­cial. Iar noi le luam pe toate de bune, pen­tru ca asa spune ziarul ori tele­viz­iunea. Omul a ajuns un sclav, un rob, dar cu mult sub con­di­tia sclavu­lui de alta­data. Pen­tru ca sclavul inainte stia cui se supune, dar omul de azi a devenit un rob care nu isi cunoaste stapanii. El nici macar nu stie ca este rob.

   Deci aceasta criza eco­nom­ica con­siderati ca tre­buie rab­data asa sau sa cau­tam alte solu­tii eco­nom­ice si politice? Cum ne putem opune?

   Grev­ele nu au nicio val­oare, ele fac parte din planul lor. Romanul de alt­fel e foarte puturos, s-a invatat cu comod­i­tatea si nu suporta sa munceasca ceva. Au gra­dini la tara cu pomi fruc­tiferi si nici ca se duc sa ingri­jeasca grad­ina sau sa adune prunele. Ei vor ceva con­fort­a­bil; de pilda aici la noi, in zona, abia gas­esti un insta­la­tor sa iti repare chi­u­veta sau pe cineva sa iti varuiasca sau sa iti ten­cuiasca in casa. Ne-am invatat boieri. Eu cred ca aceasta criza este si din icono­mia lui Dum­nezeu, pen­tru ca ne indeamna la o viata mai austera, la o seri­oz­i­tate in viata noas­tra crestina de zi cu zi, la lacrima si pocainta. Sa mul­tumim lui Dum­nezeu ca nu ne-a pedep­sit mai rau pen­tru cat am fi mer­i­tat. Poate ca va mai trezi pe unii criza asta. Prea multa necred­inta si prea multa faradelege este pe pamant. De aceea, daca vom avea con­sti­inta pacatose­niei noas­tre, ne vom asuma si criza in care traim. Mai bine sa ne rugam ca Sf. Siluan pen­tru intreaga omenire decat sa protes­tam. Pen­tru legea lui Dum­nezeu nu stim sa protes­tam, dar pen­tru marirea salari­ilor da. Cand marsalui­esc homo­sex­u­alii, cand ni se pun cipuri, cand ni se omoara copiii prin vac­cin­uri, nu protesteaza nimeni, sau foarte putini. Iata ca avem posi­bil­i­tatea sa revenim la asceza cres­tin­is­mu­lui de altadata. 

   Pen­tru noi, cres­tinii, este o bine­facere aceasta sara­cie, pen­tru ca ne invata sa fim mai cu stapanire de sine, mai gri­julii si mai cu frica de Dum­nezeu. Nu vedeti ca popoarele mai eman­ci­pate, care au toate la inde­m­ana, nu mai cred in Dum­nezeu? Primul act pe care il fac, atunci cand se simt in bunastare, este sa uite de Dum­nezeu. Unde este o Franta, unde este o Spanie, o Italie de alta­data? Dar sa crezi ca un sis­tem politic sau eco­nomic te mai poate izbavi, este o mare inse­lare, pen­tru ca soci­etatea este alter­ata ca si con­d­u­ca­torii lumii pana in adan­curile fiin­tei lor. E o mare pierdere de timp. Nu mai avem alta solu­tie decat rugaciunea.

   Si cum sa ne rugam? In spi­tal, la Cluj, imi spuneati ca va pare rau ca nu ati indem­nat oamenii mai mult spre rugaci­une, ca nu i-ati invatat sa se roage.

   E foarte impor­tant sa stii sa te rogi. De multe ori si noi, calu­garii, stam in man­a­s­tiri si nu ne rugam, doar ni se pare ca ne rugam. Nu e de ajuns sa mergi la bis­er­ica, la slu­jbe si sa stai acolo ca si cum ti-ai facut dato­ria, din oblig­atie. Tre­buie sa insis­tam pe lucrarea laun­trica. Dege­aba zicem multe rugaci­uni cu gura sau cu mintea, daca nu apro­fun­dam, daca nu traim ceea ce ne rugam. Acum si mirenii tre­buie sa apro­fun­deze rugaci­unea din inima, pen­tru ca va fi sin­gura noas­tra izbavire – rugaci­unea din inima. Pen­tru ca in inima este radacina tuturor patim­ilor si acolo tre­buie sa lucram. Pana acum a mai mers cu lucruri super­fi­ciale, dar pen­tru vre­murile ce ne stau inainte, nu va fi de ajuns. Daca nu vom avea rugaci­une cu stra­pun­gerea inimii, nu vom rezista la tot atacul psi­ho­logic, pen­tru ca au metode nevazute de reed­u­care a mintii. Astazi mi se pare ca nepasarea este cel mai greu pacat. Nu mai sim­tim nimic la rugaci­une, nu avem lacrimi de pocainta. Vor veni vre­muri in care numai cei ce vor simti harul lui Dum­nezeu vor putea dis­tinge binele de rau. Cu mintea ome­neasca va fi cu neputinta de ales intre bine si rau. Vor fi mari inse­lari si numai harul lui Dum­nezeu ne va putea izbavi de ele. Asadar, rugati-va, rugati-va sa nu cadeti in ispita inse­larii! Pen­tru ca numai prin rugaci­une putem primi harul lui Dum­nezeu. Daca nu ne rugam si per­se­veram in lenevia si nepasarea noas­tra fara pocainta, atunci este posi­bil sa pier­dem instinc­tul indrep­tarii. Sa ne fer­easca Dum­nezeu sa pier­dem instinc­tul indreptarii!

   Dar nu exista riscul ca in aceste stram­torari si pe fon­dul unei saracii de pro­por­tii, oamenii sa intre in pan­ica si sa se ridice unul impotriva celuilalt si sa nu mai existe bunavointa crestina?

   Pai toc­mai de aceea vom avea nevoie sa invatam rugaci­unea laun­trica, sa ne putem stapani in aceste sit­u­atii si sa nu ne paraseasca harul lui Dum­nezeu. Ei asta si urmaresc – instau­rarea anarhiei, ca ast­fel sa ia amploare ura si dezbina­rea intre oameni, pana si intre crestini.

   Ce cre­deti ca mai con­tribuie la dezbina­rea care este astazi intre cres­tini? De pilda, pe inter­net sunt multe bloguri sau sai­turi orto­doxe in care se prez­inta real­i­tatile lumii ce ne incon­joara. Pe de o parte ele sunt bune, pen­tru ca iti ofera posi­bil­i­tatea sa te informezi, pen­tru ca majori­tatea surselor de infor­mare din mass-media sunt com­pro­mise si manip­u­la­toare – dar pe de alta parte se dez­bat intre cres­tini prob­leme care, de cele mai multe ori, duc la cer­turi si ajung sa se cleveteasca fratii intru cred­inta unii pe altii. Comen­tarii se numesc ele in lumea blogurilor. Cre­deti ca ast­fel de dis­cu­tii au folos duhovnicesc? Ne ajuta ele sa vedem mai bine realitatea?

   Tre­buie sa avem mare grija cum manuim inter­ne­tul, pen­tru ca el este unealta mai mult draceasca. Este creat tot de sis­tem ca un mijloc de scan­dal, pen­tru a dis­trage aten­tia oame­nilor de la lucrurile esen­tiale si de a ne pierde tim­pul palavragind. Folosirea aces­tei metode nu are cum sa aduca binele omu­lui si soci­etatii. Nu vedeti cum se tam­pesc copiii care stau la tele­vi­zor, la cal­cu­la­tor, pe inter­net, ca nu mai stiu sa numere nici pana la cinci? Ce exem­plu le oferim noi aces­tor copii daca noi ne per­mitem sa palavragim pe inter­net? Folosind prea mult inter­ne­tul ne facem par­tasi la acest sis­tem care urmareste sa trans­forme soci­etatea intr-o lume oarba, hand­i­ca­p­ata mintal, care sa nu mai poate dis­tinge mai tarziu binele de rau si ast­fel sa accepte pecetea lui antihrist. Inter­ne­tul poate fi folosit in bine, dar cu masura si cu mare aten­tie ce pro­movam prin el. Tehnica e buna, dar in masura in care real­izezi ceva bun. Dar daca noi real­izam dezbinare si palavrageala nu facem altceva decat sa fim pre­cum cir­carii si bufonii. Oferim oame­nilor paine si circ. 

   Mar­tur­isirea cred­in­tei, care este o dato­rie evanghe­lica, cum ar tre­bui facuta, ast­fel incat sa nu cadem in extreme, ajun­gand in felul acesta la schisme grab­nice si nein­te­meiate?

   Dragii mei, mar­tur­isirea tre­buie facuta fara echivoc, fara ascun­zisuri. Ade­varul tre­buie scos la lumina, dar numai ade­varul, pen­tru ca lumea nu mai stie de unde vine si incotro merge. Din pacate man­ualele teo­log­ice prez­inta real­i­tatea Bis­ericii trunchiat si copiii nos­tri nu vor avea acces la o invatatura aut­en­tica a isto­riei bis­ericesti. Sis­temul politic a urcat si pana la var­ful ier­arhiei bis­ericesti, ca peste tot, de alt­fel. Dar asta nu e nicio nou­tate. Cum a fost Bis­er­ica sub comu­nism, asa e si acum. Si tot asa va si supravi­e­tui – prin jertfa si mar­tur­isire. Insa nu iesim din staul si nu tre­cem la nicio alta bis­er­ica schis­mat­ica, chipurile orto­doxa. Ramanem in Bis­er­ica in care ne-am nascut si sa avem cura­jul sa mar­tur­isim orice abatere de la dreapta cred­inta. Deo­cam­data nu se pune prob­lema unei erezii vadite in Bis­er­ica noas­tra. Avem dato­ria de a vadi rat­acir­ile con­d­u­ca­to­rilor bis­ericesti, de a vadi peri­colul ecu­menist, pen­tru a evita fatala unire cu papis­tasii sau alte comu­ni­tati bis­ericesti care sunt cazute din Har, nu mai au suc­ce­siune apos­tolica si nu mai pas­treaza ade­varul intreg al Bis­ericii Sobor­nicesti, sta­bilit prin cele 7 sinoade ecu­menice. Sa ne pazeasca Dum­nezeu de o ast­fel de unire necanon­ica! Atunci nu va mai fi har intr-o ast­fel de bis­er­ica. Dar Dum­nezeu isi va pas­tra ale­sii Lui si va pazi Bis­er­ica Orto­doxa, dupa cum ne-a fagaduit. Sa ne rugam sa ne pazeasca in acele vre­muri si sa nu cadem in mreaja inse­larii. Insa tot erezie este si sa te desparti de Trupul Bis­ericii fara inte­meiere canon­ica, asa cum e cazul bis­ericii stiliste de la noi. Un apolo­get intelept si un ade­varat apos­tol ar vre­murilor noas­tre are dis­cer­na­man­tul mar­tur­isirii si nu mar­turis­este cu patima, fara socoteala, ci stie sa se faca tuturor toate, fara sa se abata de la Ade­var. El cauta mereu sa lupte sa poata trezi in ceilalti sen­ti­men­tul de aparare a Ade­varu­lui. Acesta este ros­tul mar­tur­isirii lui, dar, din pacate, tara noas­tra nu are un ast­fel de mar­tur­isi­tor la ora actu­ala. Ros­tul mar­tur­isi­to­rilor este sa faca ostasi ai apararii Ortodoxiei.

   In incheiere am vrea sa ne spuneti cum ati dep­a­sit greu­tatea bolii si toto­data un cuvant de incu­ra­jare pen­tru cres­tinii care trec prin boli grele si sufer­inte trupesti.

   As vrea sa le mul­tumesc din nou tuturor celor care s-au rugat pen­tru nevred­ni­cia si neputinta mea si Maica Dom­nu­lui sa ras­plateasca rugaci­unea si oste­neala fiecaruia. Dar sa stiti ca intot­deauna bolile si necazurile sunt con­secinta pacat­u­lui, de sus pana jos. Fiecare este pedep­sit de Dum­nezeu dupa raspun­derea pe care o are – mica sau mare. Stateam si ma gan­deam pe patul spi­talu­lui de la Cluj: Care o fi cauza sufer­in­tei mele, de nu vrea Dom­nul sa ma ridice deloc? Si cauza nu eram decat eu, pacatele mele. Si cand am con­sti­en­ti­zat ca pen­tru pacatele mele sufar aceasta boala, atunci m-a si ridi­cat Dum­nezeu. Man­dria mea este pric­ina bolii. Acum mi-a mai dat Dum­nezeu si schiopatul asta la piciorul drept – si asta are o cauza: ca mergeam prea tan­tos asa. Prea cre­deam eu ca toata lumea e a mea si eu sunt buricul paman­tu­lui. Dar iata ca nu sunt nimic, decat iarba uscata. Asa ca sa dam slava lui Dum­nezeu in boli, pen­tru ca prin boala invatam smere­nia, bunatatea, rab­darea si asa primim man­tuirea. Toate sunt spre smere­nia si man­tuirea noas­tra. Fara smere­nie nu ne putem mantui.

   (inter­viu real­izat de Mon­ahia Fotini, 5 iunie 2010)

   Comentariu saccsiv:

   Stalp al ORTODOXIEI … La asemenea excelent interviu, ma voi limita la a sublinia cateva idei si a da cateva link-uri.

   Despre stilisti:

   „Sis­temul politic a urcat si pana la var­ful ier­arhiei bis­ericesti, ca peste tot, de alt­fel. Dar asta nu e nicio nou­tate. Cum a fost Bis­er­ica sub comu­nism, asa e si acum. Si tot asa va si supravi­e­tui – prin jertfa si mar­tur­isire. Insa nu iesim din staul si nu tre­cem la nicio alta bis­er­ica schis­mat­ica, chipurile orto­doxa. Ramanem in Bis­er­ica in care ne-am nascut si sa avem cura­jul sa mar­tur­isim orice abatere de la dreapta cred­inta. Deo­cam­data nu se pune prob­lema unei erezii vadite in Bis­er­ica noas­tra. Avem dato­ria de a vadi rat­acir­ile con­d­u­ca­to­rilor bis­ericesti, de a vadi peri­colul ecu­menist, pen­tru a evita fatala unire cu papis­tasii sau alte comu­ni­tati bis­ericesti care sunt cazute din Har, nu mai au suc­ce­siune apos­tolica si nu mai pas­treaza ade­varul intreg al Bis­ericii Sobor­nicesti, sta­bilit prin cele 7 sinoade ecu­menice. Sa ne pazeasca Dum­nezeu de o ast­fel de unire necanon­ica! Atunci nu va mai fi har intr-o ast­fel de bis­er­ica. Dar Dum­nezeu isi va pas­tra ale­sii Lui si va pazi Bis­er­ica Orto­doxa, dupa cum ne-a fagaduit. Sa ne rugam sa ne pazeasca in acele vre­muri si sa nu cadem in mreaja inse­larii. Insa tot erezie este si sa te desparti de Trupul Bis­ericii fara inte­meiere canon­ica, asa cum e cazul bis­ericii stiliste de la noi. Un apolo­get intelept si un ade­varat apos­tol ar vre­murilor noas­tre are dis­cer­na­man­tul mar­tur­isirii si nu mar­turis­este cu patima, fara socoteala, ci stie sa se faca tuturor toate, fara sa se abata de la Ade­var. El cauta mereu sa lupte sa poata trezi in ceilalti sen­ti­men­tul de aparare a Ade­varu­lui. Acesta este ros­tul mar­tur­isirii lui, dar, din pacate, tara noas­tra nu are un ast­fel de mar­tur­isi­tor la ora actu­ala. Ros­tul mar­tur­isi­to­rilor este sa faca ostasi ai apararii Ortodoxiei.”

   Cititi va rog si:

ORTODOXIA si MASONERIA. Ierarhi masoni

COINCIDENTA? Majoritatea activistilor calendarului vechi nu inteleg bine cum functioneaza SISTEMUL si nu accepta ca vremurile apocaliptice bat la usi …

Chestiunea DANION VASILE. Noua sa actiune. Intrebari la care TREBUIE sa raspunda

O biserica membra a CONSILIULUI MONDIAL AL BISERICILOR, poate da mucenici?

   Alte teme importante:

   „Nu ai cum te opune. Daca te revolti si iesi in strada impotriva lor, tot jocul lor il faci.

   Europa este tot sovi­eti­zata

   In aparenta, intre rusi si amer­i­cani pare a fi o diferenta polit­ica si eco­nom­ica, dar in spatele lor este un sin­gur stapan, care atunci cand isi va desavarsi put­erea asupra tuturor statelor, se va incorona drept con­d­u­ca­torul lumii si nu va fi altul decat marele antihrist.

   Vedeti aproape un even­tual razboi?

   Este posi­bil, dupa cum se deruleaza eveni­mentele. Si, pe de alta parte, este aproape si sfarsi­tul acesta al lumii si tre­buie sa se implin­easca toate pro­roci­ile Apoc­alip­sei.

   Grev­ele nu au nicio val­oare, ele fac parte din planul lor.

   Dar sa crezi ca un sis­tem politic sau eco­nomic te mai poate izbavi, este o mare inse­lare, pen­tru ca soci­etatea este alter­ata ca si con­d­u­ca­torii lumii pana in adan­curile fiin­tei lor. E o mare pierdere de timp. Nu mai avem alta solu­tie decat rugaciunea.

   Pai toc­mai de aceea vom avea nevoie sa invatam rugaci­unea laun­trica, sa ne putem stapani in aceste sit­u­atii si sa nu ne paraseasca harul lui Dum­nezeu. Ei asta si urmaresc – instau­rarea anarhiei, ca ast­fel sa ia amploare ura si dezbina­rea intre oameni, pana si intre crestini.

   Inter­ne­tul poate fi folosit in bine, dar cu masura si cu mare aten­tie ce pro­movam prin el. Tehnica e buna, dar in masura in care real­izezi ceva bun.”

   Cititi va rog si:

DIAVOLUL este REVOLUTIONAR

Documentare celebre: „Vladimir Bukovsky: Uniunea Europeana , Noua Uniune Sovietica”, subtitrare in limba romana si o analiza a sa

Documentare celebre: „THE SOVIET STORY” (Povestea sovietelor), subtitrare in limba romana. O excelenta demonstratie a radacinii comune COMUNISM – NAZISM. Completari necesare

“CADEREA COMUNISMULUI“, RUSIA, OLIGARHIE, EVREI, NOUA ORDINE MONDIALA

VIDEO: Agenti sovietici (EVREI) in Romania. Completari pentru a se intelege ca ticalosul COMUNISM n-a fost inventat de STALIN si nici n-a aparut in RUSIA … Ceea ce s-a petrecut a fost doar o repetitie a ceea ce se doreste sa fie …

Al treilea razboi mondial

Cum trebuie sa actioneze un crestin in timpul viitorului AL TREILEA RAZBOI MONDIAL?

Comentariul zilei (11.06.2010): „Numai cu Hristos si cu Sfintii Parinti trecem prin acest ‘desert’, iar nu cu politicienii satanici care ucid suflete si trupuri”

Cum trebuie sa actioneze un CRESTIN in timpul iminentei teribile REVOLTE?

Familia crestina si VIITOAREA PRIGOANA

Ii vor cununa oare preotii pe cei ce refuza actele biometrice?

Necesitatea ruperii de SISTEM. Napasta ii va lovi pe toti: intai pe cei din marile orase, apoi la scurt timp si pe cei de la tara

PROFETIA Sfantului LAVRENTIE DE CERNIGOV despre ANTIHRIST

Articolul anului: „DESPRE EPOCA LUI ANTIHRIST SI REVENIREA PROROCULUI ILIE, CA „AL DOILEA INAINTEMERGATOR AL VENIRII LUI HRISTOS””

Parintele IUSTIN PARVU: „Solutii omenesti nu sunt, dragii mei! Solutia este moartea pentru Hristos” (despre vaccinare, evrei, preoti, politicieni si sistemul antihristic)

36 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. saccsiv said, on iunie 22, 2010 at 5:15 pm

  Pentru o mai facila parcurgere a acestui blog, cititi va rog si “CUPRINS”:

  https://saccsiv.wordpress.com/about/

  Apreciază

 2. flyingtoday said, on iunie 22, 2010 at 6:44 pm

  timpul nu mai are rabdare,cred ca acum cea mai inteleapta activitate ar fi sa invatam sa ne rugam …va veni timpul sa se ia „bloguit-ul ” de la noi ,dar rugaciunea nu poate sa ne-o ia nimeni .

  Apreciază

 3. Ortodox pe stil vechi said, on iunie 22, 2010 at 7:43 pm

  Iarta-ma saccsiv dar Parintele IUSTIN PARVU cand am fost la el si i-am spus cas pe stil vechi a marturisit ca nu e nici un pericol si ca sa urmez credinta crestina acum zici contrariul pacat ca nu e intels cum trebe aceasta delicata problema cineva ne vrea sa ne invrasbim uni cu ceilalti .Oare de ce sa unit Ardealul cu Tara Romaneasca si Moldova ?Pacat ca se arunca asa tare cu noroi cand noi nu am zis si nu zicem nimic caci suntem in cataconbele noastre in muntii.Si la Parintele IUSTIN PARVU au fost vremuri tulburi cineva se lupta pentru inchiderea robinetului care mai marturiseste ceva .pacat ca nu luptati pentru dragostea pe care Dumnezeu nea daruit-o indiferent de ce nationalitate suntem .Adevaratul razboi e chiar cu trupul nostru dar sa luat de mult ochiul de pe el ca are drepturi de la Brussel nu se ia in calcul legile lui Dumnezeu si anume prima porunca si a doua.Dumnezeu sa ne ierte pre toti stiu ca intentile tale sunt de a pastra valorile crestine dar la Dumnezeu nu te poti juca cu dragostea ca el vede cei in inima fiecaruia si ne slefuieste cum stie el mai bine sa lasam lucrurile sa vina de la Bunul Dumnezeu nu sa le rastalmacim noi dupa bunul nostru plac.Inca o data iertati-ma si Dumnezeu sa ne ierte.

  Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 23, 2010 at 12:40 am

   Ortodox pe stil vechi

   Pe stil vechi e una, si suntem in comuniune cu multi dintre ei.

   Activisti stilisti e cu totul alta. Acestia creaza de fapt vrajba.

   Apreciază

 4. G-man said, on iunie 22, 2010 at 8:36 pm

  sa ne traiesti parinte intru multi ani ! si puterea Domnului sa te tina langa noi pentru vremurile grele ce le traim.
  La multi ani parinte intru Hristos Domnul Dumnezeul nostru!

  Apreciază

 5. Iubesc Patriarhul said, on iunie 23, 2010 at 5:14 am

  Ortodoxule pe stil vechi, tu nu folosesti cratima?

  Apreciază

  • Musashi Takezo said, on iunie 23, 2010 at 6:57 am

   nu, cei pe stil vechi nu folosesc gramatica limbii romane. e mai duhovnicesc asa, harul vine mai usor
   (vezi cazurile patologice = @arriveronica, @gil etc…)

   Apreciază

 6. […] Interviu cu Parintele IUSTIN PARVU – despre STILISTI, revolte, razboi, antihrist … […]

  Apreciază

 7. Adrian V. said, on iunie 23, 2010 at 8:44 am

  @Iubesc Patriarhul, @Musashi Takezo

  Nu va inteleg. Care este motivul pentru care va legati de aptitudinile lingvistice si de cunostintele de limba romana ale unor comentatori ai blogului (in cazul de fata ‘Ortodox pe stil vechi’). Un individ ar putea abia sa lege doua cuvinte si nici alea corect, asta nu il opreste sa transmita un mesaj, sau macar sa incerce, nu-l opreste sa creada in ceva, nu-l da mai in spate la randul ce se incearca a se face la usa Imparatiei lui Dumnezeu, nu este cu nimic mai prejos in fata lui Dumnezeu si a sfintilor lor pentru ca nu a folosit sau nu a stiut sa foloseasca cratima. Daca i-ati auzi vorbind pe parintii nescoliti de la Sf. Munte ce ati spune? Ca nu au dreptul sa vorbeasca intrucat nu se exprima corect si coerent? Asta inseamna ca nu au nimic de spus si implict ca ceea ce vor sa transmita este incorect si gresit.
  Consider ca ar trebui sa trecem peste aceste impedimente ce tin de latura derizoriului si sa comentam mesajul persoanei in cauza ; daca nu e nimic de comentat putem trece mai departe linsititi caci nu cred ca lipsa cratimei din 10 cuvinte si inca cateva semne de punctuatie a alterat viata cuiva dintre cititori. Si chiar daca sunteti una din acele persoane extrem de exigente (nu e cazul Musashi Takezo, intrucat si el omite cat e o majusucla si cate un punct la final) cred ca puteti trece , cu un minim efort peste cateva greseli.
  Putem sa-i facem si observatie daca intr-adevar nu intelegem mesajul din cazua unei topici defectuase, a unor cuvinte folosite cu sens imporpriu sau a unor greseli de tastare.
  Niciunul dintre noi nu este atoatestiutor, nu este atoateinvatat, nu este perfect si de multe ori nu este corect si cu toate acestea Dumenzeu nu ne spune: „Auzi, tu sa taci ca nu stii nimic, ba mai mult, nici sa vorbesti bine nu stii”.

  Apreciază

 8. Cosmin S. said, on iunie 23, 2010 at 9:09 am

  Sa tinem minte cuvintele astea:

  „Vor veni vre­muri in care numai cei ce vor simti harul lui Dum­nezeu vor putea dis­tinge binele de rau. Cu mintea ome­neasca va fi cu neputinta de ales intre bine si rau. Vor fi mari inse­lari si numai harul lui Dum­nezeu ne va putea izbavi de ele. Asadar, rugati-va, rugati-va sa nu cadeti in ispita inse­larii!
  ………vom avea nevoie sa invatam rugaci­unea laun­trica, sa ne putem stapani in aceste sit­u­atii si sa nu ne paraseasca harul lui Dum­nezeu”

  Da, ne asteapta vremuri tulburi…

  Apreciază

 9. Musashi Takezo said, on iunie 23, 2010 at 10:24 am

  Adrian,
  ce nu intelegi tu este ca ei fac din scrierea agramata o virtute
  nu incerca sa schimbi ideea observatiei< nu am zis absolut nimic din ce ai scris tu.
  stiu destui parinti din sf. munte si niciunul nu e agramat. iar cei agramati nu fac propaganda pe net si nici nu fac din nestinta lor o virtute .
  parutul agramatism al celor de pe stil vechi care posteaza aici sau pe alte bloguri are menirea de a arata cat de ARHAICI si de ANCORATI IN TRADITIE sunt ei, nesupusi vreunei constrangeri (inclusiv de ordin filologic) din cele la care noi, astia "rataciti" de pe nou, suntem supusi.
  calmeaza-te,
  nefiind nici schismatic si nici eretic nu sunt eu vrajmasul mantuirii tale.

  Apreciază

  • Adrian V. said, on iunie 23, 2010 at 10:37 am

   Musashi Takezo,

   Nici pe departe sa fi spus ca ai fi dusmanul manturii mele ci doar ca ne pierdem in niste amanunte lipsite de importanta in raport cu subiectul dat. Nu cred ca are vreo legatura ca este pe nou sau pe vechi, ca este catolic sau ortodox, ca este pagan sau crestin. Imi este greu sa accept (desi nici nu exclud, ca o fiinta rational ce sunt) ca ar face aceste lucruri intentionat pentru a demonstra „arhaismul”, nu vad ce ar avea de castigat. In plus, generalizarea cred cai este o modalitate gresita, sau cel putin partial gresita, de caracterizare a unei pesoane, a unui grup. Fiind ortodox cunosc persoane atat pe stil vechi cat si pe stil nou cu stati social diferit, cu nivel de cunsotinte si cultura diferite, cu temperament si timpi de reactie diferiti. Nu putem generaliza, fiecare dintre noi este unic si unii chiar sunt sinceri in ceea ce gandesc,spun si fac.

   Apreciază

  • saccsiv said, on iunie 23, 2010 at 10:44 am

   Nu stiu motivul exact pentru care unii se exprima stalcit, dar in privinta lui arriveronica, Musashi Takezo are dreptate.

   Habauca o face voit si se straduie sa invete si pe altii. Motivatia traditiei nu sta in picioare, caci atunci ar folosi limbajul vechi, gasibil in carti. E posibil ca asa o invata dracii.

   Apreciază

   • Musashi Takezo said, on iunie 23, 2010 at 11:26 am

    EXACT. si tot ea este admin-ul acelui blog copycat si spurcat. ei spun despre noi ca suntem indraciti dar, saracii, au ajuns intr-un asa intuneric il batjocoresc pana si pe Fericitul Paisie Aghioritul (!!!!!!!!!!) si pe Pr. Cleopa (vezi blogul popas alternativ sau hristofor). va dati seama la ce ratacire au ajuns?
    „Aceste site-uri care promoveaza ideile lui Cleopa, Paisie Aghioritul, care confisca scrierile si mesajul parintilor din ROCOR, care conving oile sa ramana in tarcul in care au dat iama lupii, fac o lucrare constienta si voita. Nu e nici prostie, nu e nici inselare, ci e cu stiinta si cu vointa. E bine sa nu ne mai amagim si nici sa mai pierdem vremea cu ei”
    http://hristofor.wordpress.com/2010/05/27/cum-teodosia-a-omorit-un-om-si-a-aruncat-cu-pietre-intr-un-patriarh/

    Apreciază

 10. kosk said, on iunie 23, 2010 at 12:35 pm

  apai, entitatea care semneaza ari(el) /vero /nica ,nu-mi pare a fi ortodoxa-nici chiar eretica(parerea mea…). Ataca inclusiv saiturile celor de pe vechi(hristofor,fermo, veniamin) Daca rasfoiesi blogul creaturii, iti dai seama de ce.

  Apreciază

 11. Ortodox pe stil vechi said, on iunie 23, 2010 at 12:36 pm

  Iubesc Patriarhul@Musashi Takezo am scris la repezeala nu prea mai scriu de mult poate de aceia nu ma pot exprima in scris corect si caligrafic i-mi cer iertare asa mi-au fugit tastele ,dar cum aperi tu ceia ce vezi si ceia ce crezi, aceiasi lupta cu cuvantul incerc sa o duc si eu.Inima buna si smerita Dumnezeu nu o va urgisi .Conteaza subiectul nu ortografia si caligrafia dar daca e un pacat o sa mil asum.Dumnezeu sa ne lumineze inima si mintea .

  Apreciază

  • Clifford said, on iunie 23, 2010 at 2:02 pm

   @ortodox pe stil vechi
   din cate isi aduce mosul aminte si tu postai fara reguli gramaticale si nu cred ca o faceti din graba. Si eu cred ca e o pasarica de-a voastra, inca o chestie care arata cat de detasati sunteti voi de legile aspre care ii incorseteaza pe cei ce tin calendarul nou

   Apreciază

 12. G-man said, on iunie 23, 2010 at 12:40 pm

  Ortodox pe stil vechi tu de ce biserica apartii ?

  Apreciază

 13. G-man said, on iunie 23, 2010 at 1:20 pm

  cumva de Mitropolia Slatioara ?

  Apreciază

 14. ovidiu said, on iunie 23, 2010 at 2:38 pm

  „Cu mintea ome­neasca va fi cu neputinta de ales intre bine si rau.”

  Apreciază

 15. Ortodox pe stil vechi said, on iunie 23, 2010 at 3:40 pm

  G-man da apartin de Mitropolia Slatioara nu ma ascund iar pentru Clifford cand nu te pricepi la reguli gramaticale normal ca e o boala si nu te poti vindeca doar daca mai dai pe la scoala da eu scoala am terminat de mult am facut si armata si mi-e greu sa mai invat acum la batranete.Iertati-ma si Dumnezeu sa ne ierte.

  Apreciază

 16. G-man said, on iunie 23, 2010 at 6:02 pm

  ce nu inteleg eu , desi tu din cate am vazut eu esti un om pasnic , Ortodox pe stil vechi / de ce postati aici cand aveti si voi bloguri facute de ai vostrii si pe care daca intru un neo cum ziceti voi il faceti praf sariti pe el vreo 4 -5 .
  si sunt f suparat pe postarea aia a voastra cu raspunsul la comentariul parinteleui Mihai de la Antim si pentru denigrarea Parintelui Cleopa nici nu vreau sa mai zic …ca ma apuca inima….
  pai te-ai uitat macar la o inregistrare cu parintele Cleopa …. si dca da cum te=ai uitat ca danion sa ii cauti greselile de istorie ??
  ca daca ati vedea cu inima ati pricepe ce transmite parintele Cleopa …
  nu o sa ajunga danion sa transmita acea stare de bucurie si iubire nici daca mai tine 1000 de conferinte..

  Apreciază

 17. G-man said, on iunie 23, 2010 at 6:13 pm

  parintele Cleopa numai cand zice „BAAA!” iti inunda inima de bucurie…pai noi cu ce ne mantuim , cu teorii marete sau cu iubire ? ce zice apostolul Pavel ?

  Apreciază

 18. Ortodox pe stil vechi said, on iunie 23, 2010 at 6:16 pm

  G-man ce face danion pe mine nu ma intereseaza caci am cel mai mare exemplu de smerenie cu Mantuitorul sufletelor noastre el a venit sa ne salveze sufletul si nea dat Dragostea sa ,ca noi sa ne oglindim in ea si daca cineva a facut rau va lua rasplata pe lumea cealalta pe mine ma intereseaza sufletul pe care tre sal curat doar cu ajutorul lui Dumnezeu ca de la el vine darul si din Sfanta Treime vine adevarata putere pe care noi o rastalmacim dupa bunul nostru plac.Vreau doar sa ma iertati daca am gresit si sa ne vedem in primul rand de razboiul trupesc si cel lumesc ca sa putem sa ne invatam cum sa facem voia lui Dumnezeu .Dragostea naste Dragoste ,iertarea naste iertare si multe de folos nasc cele de trebuinta pentru suflet.Iar eu postez ca am vazut multe treburi bune pe acest site si nu de eri postezi ci de ceva vreme si sper sa ne ajutam sufleteste Dumnezeu sa ne lumineze inima si mintea.

  Apreciază

 19. G-man said, on iunie 23, 2010 at 7:06 pm

  uitati un loc binecuvantat de parintele Iustin unde ne putem uni in rugaciune
  http://www.psaltirea.ro/index.html

  Apreciază

 20. G-man said, on iunie 24, 2010 at 9:10 am

  nu este problema stilu .. problema este schisma si faramarea bisericii UNA
  pana la sf Constantin se serbatorea pastele la diferente de data si tot sau dat la sfinti cu gramada.
  se putea ramane in stil vechi in cadrul aceleasi biserici.
  si problema e si mai grava acum cu instaurarea ecumenismului papist ca credinciosii risca sa cada dintr-o erezie in alta.Biserica Una va rezista si cu si fara conducerea ei Dumnezeu ne va da sfinti sa ne calauzeasca pana la sfarsit. asta pentru cei care au credinta cei care nu cauta scapare intr-o grupare sau alta .
  ascultati-l pe arhanghelul Mihail ” sa stam bine sa stam cu frica sa luam aminte”
  daca BOR va trece la calendarul iulian , ce va face BOSV?

  s-a dorit aceasta schisma si s-a alimentat si se alimenteaza in continuare.CUm pot ierarhii vostri sa nege sfintii dati de nou in ultima decada …. cum o fac si ierarhii nostrii …ia te uita ce de asemanari sunt intre noi nu-i asa?
  crestinii adevarati vor sta impreuna in vreme de prigoana indiferent sa serbeaza pastele in fiecare zi ..

  Apreciază

 21. Ortodox pe stil vechi said, on iunie 24, 2010 at 11:58 am

  G-man in legatura cu crestini ai zis bine ei vor sta inpreuna .Cu intrebarea ce vor face ierarhi nostri ?Ce au facut si pana acum vor pastra traditia crestina iar cel ce e pus sa conduca reprezinta pastorul pamantesc Doar cu ajutorul lui Bunul Dumnezeu si cu dragostea ce-o misloceste Sfinti Parinti si Pururea Fecioara Maria se va milostivi peste noi sa facem cele de trebuinta si bine placute de Dumnezeu sa ne intelegem ca frati si sa respectam ce au respectat si stamosi nostri adica primele doua porunci care sunt cele mai inportante.In primul rand dragostea din toata inima si din tot cugetul nostru fata de Sfanta Treime si dragostea fata de aproapele nostru ,Cum bine zice la carte poti avea credinta sa muti si munti daca Dragoste nu ai nimic nu ai.Normal vrasmasul nu doarme nici o data si va cauta sa piarda cat mai multi dar noi cu Nadejdea ,Dragostea si Credinta in Dumnezeu vom cata sa Ducem crucea pana la sfarsit inpreuna cu celelalte trei arme Statornicia ,Smerenia si Rabdarea din toate cate putin vom incerca fiecare dupa putintele sale si dupa Dragostea fiecaruia sa biruim atat trupul cat si lumea care ne trage spre focul cel vesnic.Dumnezeu sa ne ajute sa punem inceput bun si sa facem voia lui amin.

  Apreciază

 22. ehupov cristian said, on iunie 24, 2010 at 4:43 pm

  ”privegheati si va rugati ca sa nu cadeti in ispita,ca duhul este staruitor,iar trupul neputincios”

  Apreciază

 23. Iubesc Patriarhul said, on iunie 25, 2010 at 5:26 am

  Nu prea ma pricep in chestiunile legate de calendar. As avea si eu o intrebare. Am inteles ca la muntele Athos se tine stilul vechi, dar nu sunt stilisti, de aceea suntem in comuniune euharistica cu ei.

  In Romania exista beserci pe stil vechi dar care sa nu fie stiliste? Daca voi vedea vreodata un roman pe stil vechi, il consider automat stilist, sau el poate este dintr-o biserica pe stil vechi, dar nestilista?

  Apreciază

 24. Ortodox pe stil vechi said, on iunie 25, 2010 at 12:09 pm

  Iubesc Patriarhul sti cum pui tu problema ca la muntele Athos sunt Romani iar daca vezi un Roman in Romania te superi pe el lasa frate stai in bancuta ta si nu mai tulbura apa sa vorbit mult si fiecare om tre sa lupte cu el mai intai si apoi cu inselatorul .Sa vedem cu toti de primele doua Porunci lasate De Dumnezeu si cu Credinta Nadejde si Dragoste sa ne punem in miscare pe drumurile croite de Dumnezeu inpreuna cu Statornicia Rabdarea si Smerenia sa ne facem un scut din el dar pe interior.Dumnezeu sa ne lumineze inima si mintea sa ducem crucea pana la sfarsit.

  Apreciază

 25. Adrian.I said, on iunie 25, 2010 at 4:38 pm

  @Iubesc Patriarhul. Stilistiistii sunt cei care au rupt comuniunea cu noi[si cu Biserica Universala] si sunt schismatici. La noi in tara nu avem ortodocsi pe vechi ci doar stilisti. Doar in Basarabie mitropolia romaneasca de acolo este pe stil vechi.

  Apreciază

 26. Iubesc Patriarhul said, on iunie 28, 2010 at 9:53 am

  Multumesc, deci cand voi vedea in romania un om care tine stilul vechi, el este clar un stilist si sa ma feresc de ei. Duhovnicul meu a slujit undeva prin israel parca si a slujit dupa calendarul vechi. Practic in Romania a facut Adormirea Maicii Domnului si apoi a mai facut acelasi praznic si acolo. Dar asta-i cu totul altceva…
  Ortodox pe stil vechi n-am facut vreun atac la vreo persoana… doar doream sa ma lamuresc. Am calatorit odata pe tren cu un preot pe stil vechi si n-am stiut ce sa fac. Dar acu as stii…

  Apreciază

 27. xppploter said, on iunie 30, 2010 at 8:24 am

  Un interviu in care Parintele Iustin spune multe…ne da curaj crestinesc si ne cheama la rugaciune.
  Imi permit doar doua citate:
  „Ei asta si urmaresc – instau­rarea anarhiei, ca ast­fel sa ia amploare ura si dezbina­rea intre oameni, pana si intre crestini.”
  „Tehnica e buna, dar in masura in care real­izezi ceva bun. Dar daca noi real­izam dezbinare si palavrageala nu facem altceva decat sa fim pre­cum cir­carii si bufonii.”
  Si inca unu:
  „Romanul de alt­fel e foarte puturos, s-a invatat cu comod­i­tatea si nu suporta sa munceasca ceva. Au gra­dini la tara cu pomi fruc­tiferi si nici ca se duc sa ingri­jeasca grad­ina sau sa adune prunele. „

  Apreciază

 28. […] Interviu cu Parintele IUSTIN PARVU – despre STILISTI, revolte, razboi, antihrist … […]

  Apreciază

 29. Alina I. said, on iunie 19, 2013 at 1:54 pm

  Iertati, dar nu prea am inteles. Deci parintele Iustin Parvu cand sarbatorea Nasterea Domnului? Pe 25 decembrie sau 7 ianuarie?? Multumesc.

  Apreciază

 30. […] Interviu cu Parintele IUSTIN PARVU – despre STILISTI, revolte, razboi, antihrist… […]

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: