SACCSIV – blog ortodox

Semnul fiarei 666, numar real sau simbol?

Posted in 666, antihrist, APOCALIPSA, CIPURI, IMPLANTURI, Pasapoartele biometrice by saccsiv on aprilie 23, 2009

   Cand se discuta chestiunea semnului fiarei 666, se trece prea usor peste textul de baza. Prin urmare, sa ne amintim cateva capitole din Apocalipsa. Va rog sa le parcurgeti cu rabdare.

 

   Capitolul 13

1. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară, care avea zece coarne şi şapte capete şi pe coarnele ei zece cununi împărăteşti şi pe capetele ei: nume de hulă.  

2. Şi fiara pe care am văzut-o era asemenea leopardului, picioarele ei erau ca ale ursului, iar gura ei ca o gură de leu. Şi balaurul i-a dat ei puterea lui şi scaunul lui şi stăpânire mare.  

3. Şi unul din capetele fiarei era ca înjunghiat de moarte, dar rana ei cea de moarte fu vindecată şi tot pământul s-a minunat mergând după fiară.  

4. Şi s-au închinat balaurului, fiindcă i-a dat fiarei stăpânirea; şi s-au închinat fiarei, zicând: Cine este asemenea fiarei şi cine poate să se lupte cu ea?  

5. Şi i s-a dat ei gură să grăiască semeţii şi hule şi i s-a dat putere să lucreze timp de patruzeci şi două de luni.  

6. Şi şi-a deschis gura sa spre hula lui Dumnezeu, ca să hulească numele Lui şi cortul Lui şi pe cei ce locuiesc în cer.  

7. Şi i s-a dat să facă război cu sfinţii şi să-i biruiască şi i s-a dat ei stăpânire peste toată seminţia şi poporul şi limba şi neamul.  

8. Şi i se vor închina ei toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.  

9. Dacă are cineva urechi – să audă!  

10. Cine duce în robie de robie are parte; cine cu sabia va ucide trebuie să fie ucis de sabie. Aici este răbdarea şi credinţa sfinţilor.  

11. Şi am văzut o altă fiară, ridicându-se din pământ, şi avea două coarne asemenea mielului, dar grăia ca un balaur  

12. Şi toată stăpânirea celei dintâi fiare ea o pune în lucrare, în faţa ei. Şi face pământul şi pe locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.  

13. Şi face semne mari, încât şi foc face să se pogoare din cer, pe pământ, înaintea oamenilor,  

14. Şi amăgeşte pe cei ce locuiesc pe pământ prin semnele ce i s-au dat să facă înaintea fiarei, zicând celor ce locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei care a fost rănită cu sabia şi a rămas în viaţă.  

15. Şi i s-a dat ei să insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei să şi grăiască şi să omoare pe toţi câţi nu se vor închina chipului fiarei.  

16. Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.  

17. Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.  

18. Aici este înţelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.  

 

   Capitolul 17:

1. Şi a venit unul din cei şapte îngeri, care aveau cele şapte cupe, şi a grăit către mine, zicând: Vino să-ţi arăt judecata desfrânatei celei mari, care şade pe ape multe,  

2. Cu care s-au desfrânat împăraţii pământului şi cei ce locuiesc pe pământ s-au îmbătat de vinul desfrânării ei.  

3. Şi m-a dus, în duh, în pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară roşie, plină de nume de hulă, având şapte capete şi zece coarne.  

4. Şi femeia era îmbrăcată în purpură şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare, având în mână un pahar de aur, plin de urâciunile şi de necurăţiile desfrânării ei.  

5. Iar pe fruntea ei scris nume tainic: Babilonul cel mare, mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului.  

6. Şi am văzut o femeie, beată de sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Iisus, şi văzând-o, m-am mirat cu mirare mare.  

7. Şi îngerul mi-a zis: De ce te miri? Eu îţi voi spune taina femeii şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.  

8. Fiara pe care ai văzut-o era şi nu este şi va să se ridice din adânc şi să meargă spre pieire. Şi se vor mira cei ce locuiesc pe pământ ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, văzând pe fiară că era şi nu este, dar se va arăta.  

9. Aici trebuie minte care are înţelepciune. Cele şapte capete sunt şapte munţi deasupra cărora şade femeia.  

10. Dar sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul mai este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni are de stat puţină vreme.  

11. Şi fiara care era şi nu mai este – este al optulea împărat şi este dintre cei şapte şi merge spre pieire.  

12. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi, care încă n-au luat împărăţia, dar care vor lua stăpânire de împăraţi, un ceas, împreună cu fiara.  

13. Aceştia au un singur cuget şi puterea şi stăpânirea lor o dau fiarei.  

14. Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.  

15. Şi mi-a zis: Apele pe care le-ai văzut şi deasupra cărora şade desfrânata, sunt popoare şi gloate şi neamuri şi limbi.  

16. Şi cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe desfrânată şi o vor face pustie şi goală şi carnea ei o vor mânca şi pe ea o vor arde în foc.  

17. Căci Dumnezeu a pus în inimile lor să facă voia Lui şi să se întâlnească într-un gând şi să dea fiarei împărăţia lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu.  

18. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului.

 

   Capitolul 18

1. După acestea, am văzut un alt înger, pogorându-se din cer, având putere mare, şi pământul s-a luminat de slava lui,  

2. Şi a strigat cu glas puternic şi a zis: A căzut! A căzut Babilonul cel mare şi a ajuns locaş demonilor, închisoare tuturor duhurilor necurate, şi închisoare tuturor păsărilor spurcate şi urâte.  

3. Pentru că din vinul aprinderii desfrânării ei au băut toate neamurile şi împăraţii pământului s-au desfrânat cu ea şi neguţătorii lumii din mulţimea desfătărilor ei s-au îmbogăţit.  

4. Şi am auzit un alt glas din cer, zicând: Ieşiţi din ea, poporul meu, ca să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi de pedepsele sortite ei;  

5. Fiindcă păcatele ei au ajuns până la cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nedreptăţile ei.  

6. Daţi-i înapoi, precum v-a dat şi ea şi, după faptele ei, cu măsură îndoită, îndoit măsuraţi-i; în paharul în care v-a turnat, turnaţi-i de două ori.  

7. Pe cât s-a mărit pe sine şi a fost în desfătări, tot pe atâta daţi-i chin şi plângere. Fiindcă în inima ei zice: Şed ca împărăteasă şi văduvă nu sunt şi jale nu voi vedea nicidecum!  

8. Pentru aceea într-o singură zi vor veni pedepsele peste ea: moarte şi tânguire şi foamete şi focul va arde-o de tot, căci puternic este Domnul Dumnezeu, Cel ce o judecă.  

9. Iar împăraţii pământului, care s-au desfrânat cu ea şi s-au dezmierdat cu ea, se vor jeli şi se vor bate în piept pentru ea, când vor vedea fumul focului în care arde,  

10. Stând departe de frica chipurilor ei, şi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare, Babilonul, cetatea cea tare, că într-un ceas a venit judecata ta!  

11. Şi neguţătorii lumii plâng şi se tânguiesc asupra ei, căci nimeni nu mai cumpără marfa lor,  

12. Marfă de aur şi de argint, pietre preţioase şi mărgăritare, vison şi porfiră, mătase şi stofă stacojie, tot felul de lemn bine mirositor şi tot felul de lucruri de fildeş, de lemn de mare preţ şi marfă de aramă şi de fier şi de marmură,  

13. Şi scorţişoară şi balsam şi mirodenii şi mir şi tămâie şi vin şi untdelemn şi făină de grâu curat şi grâu şi vite şi oi şi cai şi căruţe şi trupuri şi suflete de oameni.  

14. Şi roadele cele dorite de sufletul tău s-au dus de la tine şi toate cele grase şi strălucite au pierit de la tine şi niciodată nu le vor mai găsi.  

15. Iar neguţătorii de aceste lucruri, care s-au îmbogăţit de pe urma ei, vor sta departe, de frica chinurilor ei, plângând şi tânguindu-se,  

16. Şi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare, cea înveşmântată în vison şi în porfiră şi în stofă stacojie şi împodobită cu aur şi cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Că într-un ceas s-a pustiit atâta bogăţie!  

17. Şi toţi cârmacii şi toţi cei ce plutesc pe mare şi corăbierii şi toţi câţi lucrează pe mare stăteau departe,  

18. Şi strigau, uitându-se la fumul focului în care ardea, zicând: Care cetate era asemenea cu cetatea cea mare!  

19. Şi îşi puneau ţărână pe capetele lor şi strigau plângând şi tânguindu-se şi zicând: Vai! Vai! Cetatea cea mare, în care s-au îmbogăţit din comorile ei toţi cei ce ţin corăbii pe mare, că într-un ceas s-a pustiit!  

20. Veseleşte-te de ea, cerule şi voi sfinţilor, şi voi apostolilor, şi voi proorocilor, pentru că Dumnezeu a pronunţat judecata voastră asupra ei.  

21. Şi un înger puternic a ridicat o piatră, mare cât o piatră de moară, şi a aruncat-o în mare, zicând: Cu astfel de repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, şi nu se va mai afla.  

22. Şi glasul celor ce cântă din chitară şi din gură şi din flaut şi din trâmbiţă nu se va mai auzi de acum în tine şi nici un meşteşugar de orice fel de meşteşug nu se va mai afla în tine şi huruit de mori nu se va mai auzi în tine niciodată!  

23. Şi niciodată lumina de lampă nu se va mai ivi în tine; şi glasul de mire şi mireasă nu se vor mai auzi în tine niciodată, pentru că neguţătorii tăi erau stăpânitorii lumii şi pentru că toate neamurile s-au rătăcit cu fermecătoria ta.  

24. Şi s-a găsit în ea sânge de prooroci şi de sfinţi şi sângele tuturor celor înjunghiaţi pe pământ.  

 

   Capitolul 19

1. După acestea, am auzit, în cer, ca un glas puternic de mulţime multă zicând: Aliluia! Mântuirea şi slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru!  

2. Pentru că adevărate şi drepte sunt judecăţile Lui! Pentru că a judecat pe desfrânata cea mare, care a stricat pământul cu desfrânarea ei, şi a răzbunat sângele robilor Săi, din mâna ei!  

3. Şi a doua oară au zis: Aliluia! Şi fumul focului în care arde ea se ridică în vecii vecilor.  

4. Iar cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe au căzut şi s-au închinat lui Dumnezeu, Cel ce şade pe tron, zicând: Amin! Aliluia!  

5. Şi un glas a ieşit din tron, zicând: Lăudaţi pe Dumnezeul nostru toate slugile Lui, cei ce vă temeţi de El, mici şi mari.  

6. Şi am auzit ca un glas de mulţime multă şi ca un vuiet de ape multe şi ca un bubuit de tunete puternice, zicând: Aliluia! pentru că Domnul Dumnezeul nostru, Atotţiitorul, împărăţeşte.  

7. Să ne bucurăm şi să ne veselim şi să-I dăm slavă, căci a venit nunta Mielului şi mireasa Lui s-a pregătit,  

8. Şi i s-a dat ei să se înveşmânteze cu vison curat, luminos, căci visonul sunt faptele cele drepte ale sfinţilor.  

9. Şi mi-a zis: Scrie: Fericiţi cei chemaţi la cina nunţii Mielului! Şi mi-a zis: Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu.  

10. Şi am căzut înaintea picioarelor lui, ca să mă închin lui. Şi el mi-a zis: Vezi să nu faci aceasta! Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care au mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Iisus este duhul proorociei.  

11. Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat şi judecă şi se războieşte întru dreptate.  

12. Iar ochii Lui sunt ca para focului şi pe capul Lui sunt cununi multe şi are nume scris pe care nimeni nu-l înţelege decât numai El.  

13. Şi este îmbrăcat în veşmânt stropit cu sânge şi numele Lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu.  

14. Şi oştile din cer veneau după El, călare pe cai albi, purtând veşminte de vison alb, curat.  

15. Iar din gura Lui ieşea sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea. Şi El îi va păstori cu toiag de fier şi va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu, Atotţiitorul.  

16. Şi pe haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.  

17. Şi am văzut un înger stând în soare; şi a strigat cu glas puternic, grăind tuturor păsărilor care zboară spre înaltul cerului: Veniţi şi vă adunaţi la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,  

18. Ca să mâncaţi trupuri de împăraţi şi trupuri de căpetenii de oşti şi trupurile celor puternici, şi trupurile cailor şi ale călăreţilor lor, şi trupurile tuturor celor slobozi şi celor robi, şi ale celor mici şi celor mari.  

19. Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului, şi oştirile lor adunate, ca să facă război ce Cel ce şade pe cal şi cu oştirea Lui.  

20. Şi fiara a fost răpusă şi, cu ea, proorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în iezerul de foc unde arde pucioasă.   

21. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care iese din gura Celui ce şade pe cal, şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor.  

 

   Capitolul 20

1. Şi am văzut un înger, pogorându-se din cer, având cheia adâncului şi un lanţ mare în mâna lui.  

2. Şi a prins pe balaur, şarpele cel vechi, care este diavolul şi satana, şi l-a legat pe mii de ani,  

3. Şi l-a aruncat în adânc şi l-a închis şi a pecetluit deasupra lui, ca să nu mai amăgească neamurile, până ce se vor sfârşi miile de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat câtăva vreme.  

4. Şi am văzut tronuri şi celor ce şedeau pe ele li s-a dat să facă judecată. Şi am văzut sufletele celor tăiaţi pentru mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mâna lor. Şi ei au înviat şi au împărăţit cu Hristos mii de ani.  

5. Iar ceilalţi morţi nu înviază până ce nu se vor sfârşi miile de ani. Aceasta este învierea cea dintâi.  

6. Fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El mii de ani.  

7. Şi către sfârşitul miilor de ani, satana va fi dezlegat din închisoarea lui,  

8. Şi va ieşi să amăgească neamurile, care sunt în cele patru unghiuri ale pământului, pe Gog şi pe Magog, şi să le adune la război; iar numărul lor este ca nisipul mării.  

9. Şi s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită. Dar s-a pogorât foc din cer şi i-a mistuit.  

10. Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor.  

11. Şi am văzut, iar, un tron mare alb şi pe Cel ce şedea pe el, iar dinaintea feţei Lui pământul şi cerul au fugit şi loc nu s-a mai găsit pentru ele.  

12. Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor.  

13. Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale.  

14. Şi moartea şi iadul au fost aruncate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de a doua: iezerul cel de foc.  

15. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc.  

 

   Nu voi dezvolta in continuare decat intrebarea din titlul articolului. Pentru alte aspecte legate de profetie, cititi va rog:

 

APOCALIPSA, traim vremurile din urma?

 

ANALIZA spuselor PARINTELUI EFREM FILOTHEITUL (Arizona): “Pecetea va fi impusa dupa cel de-al treilea razboi mondial!”

 

Daca vorbim de 666, vorbim de Apocalipsa. Daca vorbim de sfarsitul vremurilor, acesta nu poate fi amanat …

 

Parintele pustnic Proclu: “Antihristul s-a nascut!”

 

Parintele Rafail Noica : „Dupa primul razboi mondial s-a ridicat harul de pe pamant si n-a mai venit. Vadit sunt ultimele vremi. Si traim zilele alea” – video si o analiza detaliata

 

UNIUNEA EUROPEANA si BABILONUL CEL MARE , mama desfrânatelor şi a urâciunilor pământului

 

   Dupa cum puteti observa, insemnatatea acestui semn este covarsitoare, prin urmare si rasplata pe masura: primii vor invia cei „tăiaţi pentru mărturia lui Iisus şi pentru cuvântul lui Dumnezeu, care nu s-au închinat fiarei, nici chipului ei, şi nu au primit semnul ei pe fruntea şi pe mâna lor. Si “fericit şi sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceştia moartea cea de a doua nu are putere, ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos şi vor împărăţi cu El mii de ani.” Intelegeti prin urmare importanta refuzului? Dar cea a insemnarii? Este printre cele mai importante actiuni din intreaga istorie a umanitatii si mult mai grava decat o chestiune legata de suprimarea libertatii omului pe acest pamant sau de supravegherea sa de catre un Big Brother planetar. Aici vorbim despre mantuire, de locul in care isi va petrece fiecare eternitatea. Chestiunea actelor cu cip incorporat este legata de acest semn? Categoric da, iar ea a inceput cu zeci de ani in urma:

 

BIG BROTHER, CIPURI, IMPLANTURI, MICROCIPURI, 666, SEMNUL FIAREI: faza finala a experimentului inceput de colaborarea IBM-nazism, coordonarea masoneriei

 

   De cativa ani a inceput insa etapa finala, insa nu brusc, ci treptat: codul de bare, cardurile bancare, masurile anti-teroriste ca urmare a evenimentelor de la 11.09.2001, implanturi medicale, supraveghearea detinutilor eliberati, a copiilor (cititi si Lista cu loje masonice implicate in Child Identification Program), pe viitor generalizarea folosirii actelor cu cip si faza finala, implanturile cu microcipuri (DOCUMENTARE CELEBRE: Interviul luat de Alex Jones lui Aaron Russo, subtitrare in limba romana si o analiza a sa). Unde duc toate acestea? Spre arhicunoscutul „fara semn nu vei putea cumpara sau vinde”. Vor sau nu vor sa recunoasca cei ce ne indeamna sa dormim linistiti, un lucru este cert: deja fara cele de mai sus este foarte greu sa ne descurcam. Va dati seama ce va fi in viitorul apropriat?

 

   Apare insa o foarte importanta intrebare: semnul fiarei 666 este numar real sau simbol?

 

   Eu consider ca este cat se poate de real si demonstreaza o data in plus cum se adeveresc toate aspectele descrise in profetie. Urmarind discutiile pe tema prezentei cifrei 6 in tehnologia necesara implementarii “etapelor” de mai sus (o astfel de dezbatere aparand si pe acest blog, la Demonstratie referitoare la prezenta cifrei 6 in sistemul RFID) am constatat ca specialistii (inclusiv cei din tabara scepticilor) confirma prezenta extrem de des a acesteia sau a 666. Unii se mira, altii insa explica oarecum convingator ca „tehnic” este cea mai simpla varianta. Pentru mine demonstratiile lor sunt suficiente, deoarece nu caut sa arat ca savantii lumii se straduie sa gaseasca formule matematice de folosire voita a acestui numar. Nu asta este ideea, ci faptul ca s-a profetit ca se va folosi acest numar. Motivatia stiintifica a utilizarii sale este cu atat mai buna, deoarece demonstreaza fantastica putere a profetiei si este inca un semn la care crestinii trebuie sa ia aminte ca vremurile bat la usi …    

 

 

23 răspunsuri

Subscribe to comments with RSS.

 1. spellmaker said, on aprilie 23, 2009 at 10:25 pm

  666 este un numar simbol cunoscut de demult de cei care studiau anumite stiinte acum uitate.practic el este simbolul distrugerii.de ce acest numar?foarte simplu.cind oamenii de stiinta au descoperit zaharina au considerat ca au facut o descoperire prin care ar fi putut hrani fara probleme intreaga planeta.au observat insa ca acest produs nu hranea organismul uman absolut de loc si ca se elimina prin urina(in timp sa observat ca este si cancerigena).la inceput nu si-au dat seama cum un produs care are aceeasi compozitie chimica precum fructoza(componenta naturala a fructelor)se comporta totusi atit de diferit.cind au studiat zaharina la nivel atomic au constatat cu uimire ca atomii acesteia se roteau in sensul acelor ceasului,insens invers fata de cei ai produselor naturale studiate pina atunci.s-a observat ca la orice produs de sinteza atomii se rotesc in sensul acelor de ceas.la produsele,naturale atomii se rotesc in sens invers acelor de ceas.practic tot ce este specific vietii se misca in sensul invers acelor de ceas(inclusiv universul).practic 666 nu arata o valoare ci in sens de rotatie(cei 3 de 6 se scriu pe circumferinta unui cerc),sensul distrugerii.practic acest sens a fost cel mai bine explicat de acest numar.

  Apreciază

  • dionisie said, on mai 30, 2009 at 10:57 pm

   super articol spellmaker! te rog da-mi mai multe detalii daca vrei..foarte interesant!
   2000 de ani strabunii crestini au CREZUT! de multe ori ma napadesc intrebari la care nu stiu sa raspund…dar intre altele ma simt rusinat ca eu sa fiu lash si sa las CREDINTA celor care nu mai sunt sa treaca pe langa mine fara ca eu sa invat ceva din viata , sau dupa caz , martiriul LOR.

   Apreciază

  • Roxana said, on octombrie 25, 2016 at 1:09 am

   Uau ce ușor de explicat.Interesant comentariu

   Apreciază

 2. […] Saccsiv: Semnul fiarei 666, numar real sau simbol? […]

  Apreciază

 3. un calin - tm said, on aprilie 24, 2009 at 6:07 am

  HRISTOS A INVIAT !
  Am observat ca Biblia este ca o funie groasa alcatuita din foarte multe firisoare care nu pot fi desprinse din intreg, si nici intelesurile ei sa fie intelese deodata si complet (oare la asta se refera Iisus cand spune ca mai lesne este sa treaca camila prin urechile acului? P.S. camila = funie groasa marinareasca; acul sa fie oare intelegerea noastra ingusta?).
  Si eu cred ca 666 e foarte real – nu vom putea vinde sau cumpara nimic fara 666!
  Am observat in activitatea mea o ciudatenie : drepturile pe care le au fisierele in UNIX. 666 pentru un fisier inseamna „citire”, „scriere” dar nu si „executie”. Mi-am adus de cele 3 aspecte : cognitiv, afectiv si volitiv. Deci se cam „duce” aspectul „volitiv”. M-a dus gandul la ce spunea Sfantul Serafim de Sarov : „scopul vietii e dobandirea Duhului Sfant”. Oare ar putea sa fie si asta un aspect al lui 666 !?
  Eu cred ca daca vom dobandi Duh Sfant atunci ne va spune El ca NU trebuie sa primim pecetea si vom si intelege asta!
  Doamne ajuta-ne!

  Apreciază

 4. lunaticul said, on aprilie 24, 2009 at 6:54 am

  Imi pare rau sa o spun dar nu ai inteles nimic din demonstratia de la „Demonstratie referitoare la prezenta cifrei 6 in sistemul RFID”. Da’ nimic, nene!…

  Apreciază

 5. Alin said, on aprilie 24, 2009 at 10:36 am

  Pai nici nu este de inteles ceva, manelismul informational conspirationist si apocaliptic este la moda.

  In primul rand ca una este cifra 6 si altceva este 666 si „logica” subtila prin care autorul articolului face una si aceeasi chestie din 6 si „666” este cel putin ridicola ca sa nu o numim altfel.

  Ce sa mai zicem de „scandalizarea” prezentei cifrei 6 in sistemul RFID, e ca si cand te-ai scandaliza de prezenta cifrei 6 in sistemul de numerotare zecimal.

  Asta nu arata decat cat de departe poate ajunge ridicolul conspirationist si cum se poate trimite in derizoriu alte informatii poate utile si o problema importanta poate fi banalizata pana la ridicol dar cu aere de seriozitate.

  Si mai ales, cum poti sa faci un articol amestecand Apocalipsa cu informatii mai mult sau mai putin indoielnice, fara a trage nici o concluzie la obiect pana la urma.

  Iar in ceea ce priveste desteptul cu prima postare ar fi trebuit ca inainte sa inghita pe nemestecate aceleasi filosofii ridicole (sau poate e unul din intoxicatori) sa viziteze macar wikipedia sa vada care e diferenta intre zaharina si fructoza.

  Chiar si un profan poate sa vada ca formulele chimice sunt diferite, deci nici vorba de vreo rotatie a atomilor in cadrul moleculei (exista asa ceva??).

  http://en.wikipedia.org/wiki/Saccharin
  http://en.wikipedia.org/wiki/Fructose

  Apreciază

 6. saccsiv said, on aprilie 24, 2009 at 10:47 am

  Alin

  Ia-o usurel spre loja ta blestemata si mai polua acest blog.

  Apreciază

 7. nicu said, on aprilie 24, 2009 at 10:58 am

  Asa este Saccsiv,la fel ca tine gandesc si eu.Din pacate multi incep cu fel de fel de explicatii simbolistice al nr.666.Nu cred ca prin acest nr. se evidentiaza cele trei mari patimi ale lumii contemporane(desfranarea peste masura,laudarosia de sine si iubire de arginti)ci este pur si simplu el insusi semnul care va fi spre caderea multora dintre noi.
  Sa ne ajute DUMNEZEU sa refuzam,indiferent de complicatii,orice implicatie a acestui nr.,in actele cu caracter personal,ca sa nu mai vorbesc de implantare.Amin!

  Apreciază

 8. nicu said, on aprilie 24, 2009 at 11:19 am

  P.S.
  Imi pare nespus de rau de aceste comentarii arogante si jignitoare fata de parerea oricaruia dintre noi.Aceste persoane nu sunt interesate de mantuirea sufletului,ci au cazut prada iscodirii si semanarii discordiei.
  Daca ar fi interesati de mantuirea sufletului ar fi crestini traitori,or un crestin adevarat nu vorbeste zeflemitor si cu aroganta la adresa nimanui,chiar de ar fi vorba de un sectant sau ateu.
  HRISTOS ne-a invatat sa iubim aproapele ca pe noi insine!
  Parintele Arsenie Boca spunea:Fericirea este vietuirea in armonie cu oamenii si cu DUMNEZEU.
  Amin!

  Apreciază

 9. quintus said, on aprilie 24, 2009 at 11:39 am

  Saccsiv,eu sper ca stii despre existenta acestui fragment din Paralipomena II
  Capitolul 9

  „12. Iar regele Solomon a dat reginei din Saba tot ce ea a dorit şi a cerut, afară de darul pe care i l-a dat pentru lucrurile pe care ea le adusese regelui. Şi aşa s-a întors înapoi în ţara sa, ea şi slugile sale.
  13. Greutatea aurului care i se adusese lui Solomon într-un an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de aur.
  14. Afară de acestea, mai aduceau lui Solomon aur şi argint solii de la diferite popoare şi negustorii, precum şi toţi regii Arabiei şi conducătorii de provincii. ”
  Si cred ca iti dai seama ca Apocalipsa aici face trimitere…Daca treci sub tacere acest fragment si eludezi semnificatiile lui profunde ,asa cum fac multi,nu faci decat sa devii unealta lor,a urmasilor lui Solomon.

  Apreciază

 10. saccsiv said, on aprilie 24, 2009 at 11:48 am

  Quintus

  Bine ai facut ca ai amintit de acest pasaj si n-am de gand sa-l trec sub tacere. El nu contrazice spusele mele, insa a ne limita doar la el consider ca nu este deloc bine.

  Apreciază

 11. spellmaker said, on aprilie 24, 2009 at 8:20 pm

  @alin scuze ai dreptate .in loc de zaharina era glucoza.vina mea.restul insa e ok.

  Apreciază

 12. claudiu said, on aprilie 25, 2009 at 4:34 am

  chiar nu este important din ce motive (tehnice, mistice sau pura intamplare) apare numarul…. importanta este puterea de predictie, minunea vizualizarii evenimentelor din viitor, intarind profetia si aratand un lucru minunat: mantuirea! Mai exista in Biblie pasaje uimitoare despre viziuni ale viitorul (prezentul nostru), fapt care nu face decat sa intaresca credinta si bucuria. Dupa cate am citit (si am trait o data), cand esti in pericol iminent vital, iti trece toata viata prin fata ochilor intr-o fractiune de secunda („vezi moartea cu ochii”)… pentru a te pocaii (in adevaratul sens al cuvantului nu cu trimitere la cultul religios) si astfel sa mai ai o sansa (fapt intamplat si la rastignire cu talharul). Asta inseamna ca, alaturi de constiinta, acasta minune ne intareste in credinta si in faptul ca suntem pe drumul cel bun, avand un bun ghid in Biblie.

  Cu stima,

  Apreciază

 13. spellmaker said, on aprilie 25, 2009 at 6:05 pm

  @claudiu de acord cu tine.daca astea sunt vremurile de pe urma,crestinismul cred ca a fost creat special pentru ele.si daca aceste vremuri sunt legate de mantuire probabil ca la fel ca si Iisus Hristos multi crestini vor sfirsi pe cruce.cred ca ortodoxismul ca doctrina este perfect si probabil ca la finalul timpurilor v-a cere practicantilor lui perfectiune.daca cei rai ajung sa se impuna, probabil ca adevaratii crestini isi vor dovedi perfectiunea pe cruce.daca acest 666 este intunecat sau se dovedeste a fi intunecat,atunci crestinii stiu deja cei asteapta.cum zici tu Claudiu:suntem pe drumul cel bun

  Apreciază

 14. cris said, on aprilie 27, 2009 at 8:33 am

  Apropo de una dintre profetiile Sf.-ului Lavrentie de Cernigov :
  „ Vine timpul, şi nu e departe, povestea stareţul, când foarte multe biserici şi mănăstiri se vor deschide în slujba Domnului şi se vor repara, le vor reface nu numai pe dinăuntru ci şi pe dinafară. Vor auri şi acoperişurile atât ale bisericilor, cât şi ale clopotniţelor, dar preoţimea nu va lucra la sufletul credinciosului ci numai la cărămizile lui Faraon. Preotul nu va mai face şi misiune. Când vor termina lucrările nu se vor putea bucura de slujbe duhovniceşti în ele că va veni vremea împărăţiei lui antihrist şi el va fi pus împărat „

  Cititi, va rog articolul urmator: http://ziaruldeiasi.ro/local/biserica-acoperita-cu-aur~ni5dnk
  e impresionant cum toate se adeveresc incetul cu incetul si e si mai impresionant faptul ca unii nu au ochi sa vada aceste semne.

  Apreciază

 15. Clawdel said, on mai 22, 2009 at 11:45 pm

  daca ar fi fost acest numar fantastic 666 un altul – 69 de exemplu – ati fi gasit peste tot aceast simbol – inclusiv ati denumi-o pozitia FIAREI.
  daca ramaneti fara temerile voastre despre viitor, pieri, robie si alte aberatii si profetii despre trecut, nu mai stiti cum sa mai reactionati.
  pentru ca voi, fricosi ce sunteti, ati ramane cu un mare necunoscut pe care nu stiti sa il intelegeti.

  Apreciază

  • sorin_manole_68@yahoo.com said, on octombrie 27, 2009 at 7:30 am

   pozitii ai tu in cap ca gandesti cu sexul nu cu inima deschide ochii nu mai fii orb si vei avea alta viziune despre lume.

   Apreciază

 16. […] Semnul fiarei 666, numar real sau simbol? […]

  Apreciază

 17. Andrei-Nicolae said, on ianuarie 20, 2010 at 12:17 am

  Apreciază

 18. elena said, on martie 10, 2010 at 12:04 pm

  Nu suntem toti la fel ,fiecare e o lume ,insa in ceea ce il priveste pe D-zeu toti suntem ai Lui ! Am mai avut discutii cu diferite persoane si le spuneam ca stim ce inseamna ue ,iar ei radeau de noi! Imi aduc aminte cat de incantati erau romanii ca intram in ue ,noi am trait in ue destui ani ca sa vedem ! Acesta e inceputul ,si ceea ce va sa vina nu stiu ,insa stiu ca vom fi asupriti cei care vom avea curajul sa ne facem semnul crucii ,sa mergem la biserica etc.Ce nu mai stiu multi despre cip ,cel care cotine 666,este faptul ca in timp duce la cancer ! noi vrem sa le scoatem catelusilor nostrii cipurile ,erau obligatorii unde am locuit noi,insa acum reintorsi definitiv acasa am luat aceasta decizie.
  Pe asta se bazeaza ei: de frica noastra !
  Vrei sa nu iti fure nimeni copilul sau sa il violeze ! Noi avem solutia : cipul !
  si uite asa cu o reclama de doi lei o sa ne faca sa ne ducem singurei sa ne bagam cipul !
  Cardul : aveam inainte vreo 4-5 carduri debit si credit,in tara mi-am facut unul (nu ca as fi vrut )in care mi se baga salariul! Si vad cand ma duc la cumparaturi cat de mandre scot unele cucoane cardul ! si in sinea mea zic : Doamne ajuta-ne !
  Cine vrea sa creada sa creada ! Cine nu …nu !
  Degeaba imi racesc eu gura ,ca ori ma intreaba cate unii dc sunt sanatoasa la cap,ba daca am trecut la vreo secta etc.
  Sa se faca voia Domnului ,eu una ma las in mainile Lui! Amin !

  Apreciază

 19. matingo said, on iulie 6, 2010 at 9:34 pm

  eu cred in isus,eu recunosc ca sunt un om pacatos si nu as merita viata din partea lui isus,vreau sa zic ca;acum 20 de ani cand am citit in biblie de semnul fiarei cu 666 ma gandeam ca e un basm sau se va intampla peste 500 de ani,dar socant ce se intampla in fata ochilor nostri,orice cumperi de la magazin au cod de bara,acum pasapoartele si asa cu incetu cu incetu cartile de identitate si apoi cipul in mana dreapta.adevarul e ca biblia se implineste,oricine poate sa zica ce vrea el,trebuie sa recunoastem ca vor veni zile grele,trebuie pocainta altfel mergem in iad,daca mai si vine semnul fiarei care deja e in fata ochilor nostri trebuie sa ne armam cu isus cristos in inima cu pocainta.dumnezeu sa aibe mila de noi

  Apreciază

 20. Antonimus said, on iulie 18, 2012 at 12:22 pm

  Hm! Se bate multa moneda pe 666, dar, eu vreau sa ma opresc doar la doua aspecte, si anume:
  1. Dumnezeu a dat nume lui Adam, nu numar si, chiar mai mult, l-a pus sa dea nume tuturor fiintelor de pe Pamant (nu ID-iuri, coduri numerice, s.a.);
  2. cel mai simplu mod de a identifica un „obiect” (fie persoana sau produs) intro baza de date este codul numeric.

  Si, ca venii vorba de cip, Care este faza cu pumnalul Morgul, din „Stapanul Inelelor”, a carui varf era facut sa ramana in rana, transformanul pe om intr-un mort viu?!? Sa fie asta urmarea, pe termen scurt, a primirii acestuia?!

  Apreciază


Responsabilitatea juridică pentru conţinutul comentariilor dvs. vă revine în exclusivitate.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: